A_MARTINIS_CV.pdf - Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Χ&Ε ΜΑΡΤΙΝΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
Kάλβου 2, 29100 Ζάκυνθος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ:
2695024940
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
6972406764
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Πλατεία Κάλβου 2, 29100 Ζάκυνθος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
2695024948
E-MAIL:
[email protected]
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
22 Ιουνίου 1958
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
Λουτρό Ελασσόνος - Λάρισα
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΘΕΣΗ:
Καθηγητής
Εφαρμογών
(διορισμός:
19/01/2007)
Αναπληρωτής Προϊστάμενος (ορισμός 18/9/2007)
ΤΜΗΜΑ:
Οικολογίας και Περιβάλλοντος
ΙΔΡΥΜΑ:
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
09/1997 – 07/2001
9/1996 – 9/1997
Α. ΜΑΡΤΙΝΗΣ
&
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Paul Valery
– Montpellier III – France με θέμα: «“Gestion Protection et
aménagement touristique des zones de montagnes – Le cas du
Parnasse, un mont parc national. Université Paul
Valéry, Montpellier III,
2001. (Διαχείριση, προστασία και
χωροταξική Οργάνωση των ορεινών Όγκων – Η περίπτωση του
Παρνασσού, ένα όρος Εθνικός Δρυμός)». Très Honorable
(Διάκριση),
Επιβλέπων Καθηγητής: Alain Berger
Membres du Jury - Μέλη εξεταστικής επιτροπής:
 M. Alain BERGER Charge de Recherche CNRS,
Universite de Montpellier III
 Mme Basiliki – Silia NIKOLAIDOU, Proffesseur,
Universite de Thessalie (Grèce)
 M. Jaques ROUZIER Proffesseur, Directeur de
Recherche XNRS, Université Paul Valéry – Montp.III FRANCE
 Mme Loucette LAURENS, Proffesseur, Université de
Caen – France
Μεταπτυχιακές Σπουδές (Master) στο Πανεπιστήμιο Paul Valery –
Montpellier III – France με θέμα: «Gestion, Protection et
7/20/2012
1/19
9/1985 – 6/1987
9/1982 – 7/1983
9/1976 – 6/1979
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
1996 – 2000
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Aménagement d’un espace naturel protégé – Le parc national des
Lefka Ori” “Université Paul Valéry, Montpellier III, (Διαχείριση,
προστασία και χωροταξική Οργάνωση του Εθνικού Δρυμού
Λευκών Ορέων – Σαμαριάς).
Επιβλέπων Καθηγητής:: Marie Claude Maurel.
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Θέματα Θεσμών
Ευρωπαϊκής Ένωσης, «AMBASSADE DE FRANCE –
SERVICE CULTUREL» διάρκεια: 2 έτη - 620 ώρες,
Πτυχίο Ανώτατης Παιδαγωγικής Σχολής, ΣΕΛΕΤΕ / ΠΑΤΕΣ,
1983. Βαθμός Πτυχίου: «Λίαν Καλώς»
Πτυχίο Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων,
ΤΕΙ Λάρισας. Βαθμός πτυχίου: «Λίαν Καλώς»
Yπότροφος εξωτερικού (3,5 έτη) του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ), για σπουδές σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού,
στον τομέα "Προστασία και διαχείριση δασών και φυσικού
περιβάλλοντος".
Γαλλικά
Άριστη Άριστη γνώση (SUP.III, SORBONE II - Άδεια διδασκαλίας από
το Υπουργείο παιδείας)
Αγγλικά
Καλή γνώση (Πιστοποιητικό Σχολής Δημόσιας Διοίκησης)
ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
[1] Άριστη γνώση Η/Υ - Πιστοποίηση στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών.
[2] Νοέμβριος 2006 - Φεβρουάριος 2007, παρακολούθηση του Προγράμματος «Εκπαίδευση
Εκπαιδευτών Θεωρητικού μέρους» στο πλαίσιο του έργου «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης», διάρκειας 300 ωρών, από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΜΙ
Κ.Ε.Κ).
[3] Μάρτιος 2006, σεμινάριο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 20 ωρών, με θέμα «Εργαστήρι συστημικής
προσέγγισης των μαθητών της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αγωγής υγείας».
[4] Μάρτιος – Μάιος 2003 - Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Συμμετοχή στο
σεμινάριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Αγωγή Υγείας. δΔιάρκεια 100 ώρες.
[5] Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2002 - Παρακολούθηση του προγράμματος «Κοινωνία της
Πληροφορίας» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα
πληροφορικής. Διάρκεια: 48 ώρες.
[6] Μάιος 2001 - Παρακολούθηση ειδικού σεμιναρίου του Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης με θέμα
"Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη". Διάρκεια: 40 ώρες .
Α. ΜΑΡΤΙΝΗΣ
7/20/2012
2/19
[7] 2001 - Πιστοποίηση από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ και εγγραφή στο μητρώο Εκπαιδευτών.
[8] 3 - 6 Φεβρουαρίου 1999 - Συμμετοχή σε Σεμινάριο της UNESCO για την προστασία των δασών
από τις Πυρκαγιές
[9] 1994 - Παρακολούθηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος σε Παιδαγωγικές Μεθόδους στο
Πανεπιστήμιο Libre de Bruxelles - BRUXELLES. Διάρκεια: 120 ώρες.
[10] 11/11/91 - 29/11/91 - Σεμινάριο Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, σε θέματα
πληροφορικής για στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης. Διάρκεια: 100 ώρες.
[11] 18/03/91 - 29/03/91 – Σεμινάριο Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, σε θέματα
πληροφορικής για στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης. Διάρκεια: 150 ώρες.
[12] Δεκέμβριος 1989 – Μάρτιος 1990 - Ειδική 4μηνη εκπαίδευση στα χαρτογραφικά συστήματα
πληροφοριών (G.I.S). Πιστοποιητικό παρακολούθησης και αποπεράτωσης του σχετικού
προγράμματος.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΑ
(Α)
Σε περιοδικά μετά από πλήρη κρίση
(Α9) Martinis, A, Halvatzaras, D, Kabassi, K., 2011, Promotion of Eco-Toyrism Using the Practice
of Wikipedia: The Case Study of environmental and Cultural Paths of Zakynthos, Organic e-prints.
(A8) Γεώργιος Καρρής, Μπετίνα Κλάδη, Αριστοτέλης Μαρτίνης, Διονύσιος Τριαντάφυλλος, 2011,
«Επισκεψιμότητα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λιθακιάς Ζακύνθου. Ανίχνευση
δυνατοτήτων ανάπτυξης σχολικού τουρισμού», Διεργασίες σκέψης στο σχολείο και την κοινωνία, Τόμος
Β’, εκδόσεις Πεδίο.
(A7) POIRAZIDIS, K., SCHINDLER, S., KATI, V., MARTINIS, A., KALIVAS, D.,
KASIMIADIS, D., WRBKA, T. and PAPAGEORGIOU, A., 2011. Conservation of biodiversity in
managed forests: developing an adaptive decision support system. - In: Li C, Lafortezza R, Chen J
(eds). Landscape Ecology in Forest Management and Conservation. Challenges and Solutions for
Global Change. Higher Education Press – Springer
(Α6) Αριστοτέλης Μαρτίνης, Αικατερίνη Καμπάση, (2010) «Η Χρήση των νέων τεχνολογιών στην
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία», Τόμος: Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την
Αειφορία, εκδόσεις Ατραπός, σελ. 344 -369.
(Α5) Charou, E., Kabassi, K., Martinis, A., Stefouli, M., Integration Multimedia GIS Technologies in
a Recommendation System for Geotourism, Multimedia Services in Intel Enviton, SIST 3 pp63-74,
Springer – Verlag Berlin Heidelberg 2010.
(Α4) Kabassi, K., Charou E. & Martinis A. (2008). Implementation Issues of a Knowledge-based
Geographical Information System. Knowledge-Based Software Engineering, Frontiers in Artificial
Α. ΜΑΡΤΙΝΗΣ
7/20/2012
3/19
Intelligence and Applications (Proceedings of the 8th Joint Conference on Knowledge-Based
Software Engineering JCKBSE 2008), to appear.
(Α3) Α. Μαρτίνης, Ε. Χάρου, Κ. Καμπάση και Μ. Στεφούλη, «Εντοπισμός αλλαγών εδαφοκάλυψης
με χρήση δορυφορικών εικόνων» e-Περιοδικό Επιστήμης και Τεχνολογίας, e-journal of science &
Technology (e-JST) Issue 1, Volume 3, Year 2008, pp. 41-52.
(Α2) E. Xarou, M. Stefouli, Α. Martinis, O. Mavratza, A. Marmarinos and K. Kabassi (2008)
Remote sensing and GIS application in sustainable development: a case study of the island
Zakynthos in Greece. E-Journal of Science & Technology, 3(2), pp. 1-7.
(Α1) Α. Μαρτίνης, «Ανάλυση των προτιμήσεων των επισκεπτών του όρους Παρνασσού» Γεωτεχνικά
Επιστημονικά Θέματα, Σειρά ΙΙ – Τόμος 16 Τεύχος 3/2005 σελ. 42 – 54.
(B)
Διεθνή Επιστημονικά συνέδρια μετά από κρίση
(B17) A. Martinis, D. Halvatzaras, K. Kabassi (2011) “Promotion of Eco-Tourism Using the
Practice of Wikipedia: The Case-Study of Environmental and Cultural Paths in Zakynthos”
International Conference for Organic Agriculture and Agro-Eco Tourism in the Mediterranean16-18
Sept. 2011.
(B16) Karris G., Martinis A., Minotou Ch., Kokkali A. and Kapodistrias P. “Strofades islands, a
unique ecosystem with cultural, ethical and environmental value. International Conference for
Organic Agriculture and Agro-Eco Tourism in the Mediterranean, (Poster) 16-18 Sept. 2011.
(B15) Leonidas A.Papakonstantinidis, Aristotelis Martinis , “Rural Tourism: A win -win - win
bargaining and ecological solution – Bayesian game theory, Case study: the mountainous paths of
Zakynthos, as a project demonstration of the sensitization process. International Conference for
Organic Agriculture and Agro-Eco Tourism in the Mediterranean, 16-18 Sept. 2011.
(B14) Kostas Poirazidis, Georgios Karris, Aristotelis Martinis, Birds in organic olive grove: the case
from Zakynthos island, the results of the BIOLMED project. International Conference for Organic
Agriculture and Agro-Eco Tourism in the Mediterranean, (Poster) 16-18 Sept. 2011.
(B13) Martinis A., Kabassi K., Koulougliotis D., Minotou Ch. “Empirical study for innovations in organic
olive oil production chains in Greece: the results of the BIOLMED project International Conference
for Organic Agriculture and Agro-Eco Tourism in the Mediterranean, (Poster)16-18 Sept. 2011.
(B12) Sophia Mazi, Georgios Karris, Aristotelis Martinis “Determination of priorities for
Education for Sustainable Development in the islands of Paxi-Antipaxi, International Conference for
Organic Agriculture and Agro-Eco Tourism in the Mediterranean, 16-18 Sept. 2011.
(B11) C. Ehaliotis, A. Martinis, Ch. Minotou. Towards a paradigm for the convergence of production,
marketing and environmental protection in the field of the organic olive oil production chain- Conclusions
Α. ΜΑΡΤΙΝΗΣ
7/20/2012
4/19
from the BIOLMED project. International Conference for Organic Agriculture and Agro-Eco
Tourism in the Mediterranean, 16-18 Sept. 2011.
(B10) E. Charou, A. Marmarinos, M. Stefouli and A. Martinis (2010) " Alternative Tourism: A case
study of Ecoflaner"» Association of American Geographers Annual Meeting Washington, DC
USA (poster)
Martinis, Stefouli, Charou, Kabassi, "Multimedia GIS: A new tool for Geotourism",5th Congress of
Balkan Geophysical Society, Publication date: 10 May 2009, Organisations: BGS, EAGE
(Β9) Α. Martinis, K. Kabassi, E.Skotti, G.Karris, Eleni Charou, TEI of the Ionian Islands – Dept.of
Ecology and the Environment – Zakynthos «ENVIRONMENTAL ROUTES SETTING
METHODOLOGY:
THE CASE OF CORFU & PAXI ISLANDS» INTERNATIONAL CONFERENCE ON
TOURISM DEVELOPMENT AND MANAGEMENT – KOS SEPTEMBER 2009, pp 309-312
(B8)Halvatzaras, Kabassi, Martinis, Skotti "Web-based platform for promoting eco-tourism", , THE
CASE OF CORFU & PAXI ISLANDS» INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOURISM
DEVELOPMENT AND MANAGEMENT – KOS SEPTEMBER
(Β7) Moschous Stamatis, Karris Georgios, Martinis Aristotelis, Poirazidis Kostas & Georgiadis M.
Nicos «INSULAR WETLANDS OF GREECE AND THEIR ROLE IN WILDLIFE
BIODIVERSITY. THE CASE STUDY OF ZAKYNTHOS ISLAND (WESTERN GREECEIONIAN SEA)» International Congress on the Zoogeography, Ecology and Evolytion of Eastern
Mediterranean. September 2009, Crete, Greece. (poster)
(Β6) Efstathia Skotti, Katerina Kabassi, Paylos Bouchagier, Aristotelis Martinis, (2009),
Environmental Sustainable Strategies for Solid Waste management in Island Areas (Zakytnthos
Island Area), Third Ain Shaims University Conference on Environmental Engineering, Avril, 14-16
2009, pp. 256-264.
(Β5) B. Kladi, G. Karris, A. Martinis and D. Triantafillos, (2010) EVALUATION OF
ENVIRONMENTAL EDUCATION TOURISM IN THE PREFECTURE OF ZAKYNTHOS
(IONIAN SEA, WESTERN GREECE) DURING THE DECADE 1998-2008 – International
Conference on Tourism Development, 11-14 September 2009 – Kos.
(B4) POIRAZIDIS, K., MARTINIS, A., SCHINDLER, S.,KORDOPATIS, P.,ZOGRAFOU, K.,
LATTAS, P., 2010. Effects of big forest fires on landscape fragmentation: the case of Peloponnesus,
Greece.- In: Azevedo, J., Feliciano, M., Castro, J., Pinto, M. (eds), Forest Landscapes and Global
Change: New Frontiers in Management, Conservation and Restoration. Book of abstracts of the
IUFRO International Conference, 21-27 Sep 2010, Bragança, Portugal, p. 57
(B3) POIRAZIDIS, K., SCHINDLER, S., KATI, V., MARTINIS, A., KALIVAS, D.,
KASIMIADIS, D., WRBKA, T. and PAPAGEORGIOU, A., 2011. Conservation of biodiversity in
managed forests: developing an adaptive decision support system. - In: Li C, Lafortezza R, Chen J
(eds). Landscape Ecology in Forest Management and Conservation. Challenges and Solutions for
Global Change. Higher Education Press – Springer, pp. 385-405 (ISBN: 978-3-642-12753-3)
Α. ΜΑΡΤΙΝΗΣ
7/20/2012
5/19
(B2) Katerina Kabassi, Maria Virvou, Eleni Charou, Aristotelis Martinis, “SOFTWERE LIFECYCLE FOR AN ADAPTIVE GEOGRAFICAL INFORMATION SYSTEM” SIGMAP 2008 –
International Conference on Signal Processing and multimedia Applications, Portugal, pp 393-396.
(B1) Katerina KABASSI, Eleni CHAROU, Aristotelis MARTINIS, “Implementation Issues of a
Knowledge-based Geografical Information System, “8th Joint Conference on Knowledge-based
Software Engineering”, “JCKBSE ΄08.”. University of Piraeus, August 25-28, 2008,» pp 79-83.
(Γ) Ελληνικά Επιστημονικά συνέδρια μετά από κρίση
(Γ8) . ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ, Α., ΠΟΪΡΑΖΙΔΗΣ, Κ., ΜΑΡΤΙΝΗΣ, Α. 2011.Δυναμικές μεταβολές των
παρόχθιων οικοσυστημάτων και οικολογικών χαρακτηριστικών του τοπίου του Αλφειού ποταμού. 15ο
Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Καρδίτσα, 16-19 Οκτωβρίου 2011, 9 σελ
(Γ7) Αθηνά Νικολιδάκη, Γεώργιος Καρρής, Αριστοτέλης Μαρτίνης, Αριστοτέλης Αλεξόπουλος,
Αθηνά Κόκκαλη, «Αξιολόγηση του έργου των περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στη
διατήρηση της βιοποικιλότητας του ελλαδικού χώρου μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Δασολογικό Συνέδριο, Πάτρα 2010.
(Γ6) Γεώργιος Καρρής, Σοφία Μάζη, Αριστοτέλης Μαρτίνης, Αριστοτέλης Αλεξόπουλος, Αθηνά
Κόκκαλη, «Προσδιορισμός των προτεραιοτήτων της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στους
Παξούς-Αντίπαξους», 5o Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ Περιβαλλοντική Εκπαίδευση «Το Σταυροδρόμι της
Εκπαίδευσης για την ΑειφόροΑνάπτυξη», Νοέμβριος 2010.
(Γ5) Α. Μαρτίνης, E. Χάρου, M. Στεφούλη, Α. Μαρμαρινός «Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην
ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού» 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Αθήνα Οκτώβριος 2007.
(Γ4). Α. Μαρτίνης, «Πως βλέπουν τον εθνικό δρυμό Παρνασσού οι επισκέπτες του». Συνέδριο της
Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Οκτώβριος 2004. (Πρακτικά
σε CD).
(Γ3) Α. Μαρτίνης, «Για μια νέα πολιτική ανάπτυξης του ορεινού όγκου του Παρνασσού» Συνέδριο
της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (Δεκέμβριος 2004 – Πρακτικά σε CD).
(Γ2) Α. Μαρτίνης, «Προτάσεις για μια νέα πολιτική προστασίας, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
και τουριστικής ανάπτυξης στον εθνικό δρυμό Παρνασσού, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβάλλοντος,
«Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Περιβάλλον» 09-12 Δεκ. 2004, Θεσ/νίκη - Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
(Γ1) Α. Μαρτίνης, «Οι επισκέπτες του Παρνασσού» 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ για την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
15-16-17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 Ουρανούπολη Χαλκιδικής (Πρακτικά σε CD) .
Ελληνικά Επιστημονικά συνέδρια χωρίς κρίση
(Δ7) Α. Μαρτίνης, «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Τουρισμός» Συνέδριο για τη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη
στις προστατευόμενες περιοχές. ΚΠΕ Λιθακιάς, Ιούνιος 2011.
Α. ΜΑΡΤΙΝΗΣ
7/20/2012
6/19
(Δ6) Α. Μαρτίνης, «Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη». Συνέδριο για το Βιώσιμο Τουρισμό, Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Ζακύνθου, Απρίλιος 2011, σελ.
(Δ5) Α. Μαρτίνης, «Μεσογειακά οικοσυστήματα και δασικές πυρκαγιές». Ημερίδα για την προστασία
από τις πυρκαγιές, ΧΕΝ, 2009.
(Δ4) Α. Μαρτίνης, «Η Ορεινή Ζάκυνθος, Κεφάλαιο αναξιοποίητο». Συνέδριο για την ανάπτυξη της
Μετασεισμικής Ζακύνθου, Οκτώβριος 2003. pp147 – 168.
(Δ3) Α. Μαρτίνης, «Η συμβολή των δασοπόνων στην ανάπτυξη μέσα από την έρευνα». Συνέδριο του
ΤΕΙ Καβάλας για την περιφερειακή ανάπτυξη Δράμα, Νοέμβριος 2003.
(Δ2) Α. Μαρτίνης «Διαχείριση ορεινών περιοχών». Συνέδριο G.I.S. Νοέμβριος 2003.
(Δ1) Α. Μαρτίνης, "Προστασία, διαχείριση και χωροταξική οργάνωση των ορεινών όγκων". Συνέδριο
G.I.S, Νοέμβριος 2001.
(Ε) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
(Ε2) Διδακτορική διατριβή. Συγγραφή και δημόσια παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Paul Valéry Montpellier III, της Ερευνητικής εργασίας "Gestion, protection et aménagemant touristique des
espaces montagnes - la cause du Parnasse, un mont parc national", Ιούλιος 2001. – Διαχείριση,
Προστασία και τουριστική ανάπτυξη των Ορεινών Όγκων – η περίπτωση του Παρνασσού, ένα όρος
Εθνικός Δρυμός.
(Ε1) Διπλωματική Εργασία (D.Ε.Α.) «Gestion, protection et aménagement du parc national des
Monts Blancs de Crète», Paul Valéry, 1997, France. – Διαχείριση, Προστασία και χωροταξική
Οργάνωση του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς .
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
[Σ11] Αριστοτέλης Μαρτίνης (2006) «Αρχές Οργάνωσης και Διαχείρισης Περιβάλλοντος».
Σημειώσεις για το μάθημα του 3ου εξαμήνου του τμήματος Οικολογίας και Περιβάλλοντος, TEI Ιονίων
Νήσων «Αρχές Οργάνωσης και Διαχείρισης Περιβάλλοντος » (10 κεφάλαια).
[Σ10] Αριστοτέλης Μαρτίνης (2006) «Χερσαία και Υδάτινα Οικοσυστήματα». Σημειώσεις για το
μάθημα του 4υ εξαμήνου του τμήματος Οικολογίας και Περιβάλλοντος, TEI Ιονίων Νήσων «Χερσαία
και Υδάτινα Οικοσυστήματα» (11 κεφάλαια).
[Σ9] Αριστοτέλης Μαρτίνης (2007) «Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών». Σημειώσεις
διδασκαλίας για το μάθημα του ΣΤου εξαμήνου του τμήματος, Οικολογίας και Περιβάλλοντος, TEI
Ιονίων Νήσων «Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών » (3 κεφάλαια).
[Σ8]
Αριστοτέλης Μαρτίνης "Espaces Naturels Protégés", Université Paul Valéry - Montpellier
III, France, Février 1997. – «Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές».
[Σ7] Αριστοτέλης Μαρτίνης "Bibliographie Critique- La gorge de Samaria" Université Paul Valéry,
1997. France.
Α. ΜΑΡΤΙΝΗΣ
7/20/2012
7/19
[Σ6] Αριστοτέλης Μαρτίνης "Enquête sur la Commune de Saint - Gely - Les nouveaux
arrivants, mise en évidence de phénomènes d'exclusion", Université Paul Valéry - Montpellier III,
France, Janvier 1997.
[Σ5] Αριστοτέλης Μαρτίνης Ερευνητική εργασία - τεχνική μελέτη, ύστερα από ανάθεση του WWF
Ελλάς, με τίτλο "Αποκατάσταση δασικών εκτάσεων ύστερα από πυρκαγιά στην Ελλάδα : προβλήματα
και προοπτικές". Η μελέτη αυτή συνέβαλε στη διαμόρφωση της στρατηγικής της οργάνωσης για το
θέμα αυτό στο πλαίσιο του προγράμματος για την προστασία των δασών, 2001.
[Σ4] "Χαρτογράφηση Δασών - Στοιχεία Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας", Έκδοση
Υπουργείο Γεωργίας, 1994.
[Σ3] Α. Μαρτίνης, (2001), Μελέτη για την Αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων στην Ελλάδα, WWF
2001.
[Σ2]
"Στοιχεία απογραφής των δασών της Ελλάδας", Υπουργείο Γεωργίας, 1993.
[Σ1]
Αντιπυρικοί χάρτες νομού Αττικής, Υπουργείο Γεωργίας, 1995.
Μελος Συντακτικής – Επιστημονικής Επιτροπής (Editorial Board)
[2]
Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board) του Επιστημονικού Τριμηνιαίου
Περιοδικού «Review of Mediterranean Cultural Herritage”.
[1]
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής (Scientific Committee) του Επιστημονικού Τριμηνιαίου
Περιοδικού «Review of Mediterranean Cultural Herritage”.
Άρθρα σε περιοδικά χωρίς κριτές
[4] Γ. Καρρής, Α. Μαρτίνης, «Στροφάδια, Ένας απομονωμένος οικολογικός θησαυρός», Οιωνός,
ΕΟΕ, Δεκ 2007 - Φεβρ 2008
[3] Α. Μαρτίνης, 2007, «Εναλλακτικός τουρισμός στην Ορεινή Ζάκυνθος,». Τα Νέα του ΤΕΙ Ιονίων
Νήσων, Σελ. 23 – 29.
[2] Α. Μαρτίνης, 2007, «Τα μονοπάτια στην Ορεινή Ζάκυνθο» Τα Νέα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
[1] Γ. Καρρής, Α. Μαρτίνης, «Γ. Καρρής, Α. Μαρτίνης, «Στροφάδια», [email protected], Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Μοέμβριος 2007.
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
[7] Ποϊραζίδης Κων/νος, Μινώτου Χαρίκλεια, Μαρτίνης Αριστοτέλης, Μαραγκού Παναγιώτα,
Καλεβρά Ναταλία, Νάντσου Θεοδότα, Γεωργιάδης Νίκος, «Οικολογικός απολογισμός των
πυρκαγιών Ιουλίου – Αυγούστου 2009 στη Ζάκυνθο: Γενικά στοιχεία, επιπτώσεις, προτάσεις».
WWF Ελλάς, Αθήνα, Οκτώβριος 2009.
Α. ΜΑΡΤΙΝΗΣ
7/20/2012
8/19
[6] Ε. Χάρου, Α. Μαρτίνης, Μ. Στεφούλη. «Δορυφορική απεικόνιση του Lansat TM 7 συστήματος,
της νήσου Ζακύνθου. Επεξεργασία δορυφορικής εικόνας και αποτύπωση των μορφών χρήσης γης».
Συμμετοχή με την εργασία στο συνέδριο για το Περιβάλλον, οργανωμένο από το ΤΕΕ. Μάρτιος 2005.
[5] Αριστοτέλης Μαρτίνης, Καψάλης Δημήτριος, «Αποκατάσταση καμένων εκτάσεων στην Ελλάδα»
Μελέτη αποκατάστρασης καμένων εκτάσεων στην Ελλάδα. WWF Ελλάς, Αθήνα, 2000.
[4] Α. Μαρτίνης, «Ο Ελληνικός Ορεινός χώρος». Στόχος είναι να διερευνήσουμε την κατάσταση της
ορεινής Ελλάδας, τις υπάρχουσες υποδομές και τις προοπτικές ήπιας ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών
τουρισμού.
[3] Α. Μαρτίνης «Η Προστασία της φύσης – Προστατευόμενες φυσικές περιοχές». Περιγράφεται το
νομοθετικό πλαίσιο προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, οι κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών
στην Ελλάδα, ο ρόλος τους στην προστασία της βιοποικιλότητας, τα μοντέλα διαχείρισης.
[2] Α. Μαρτίνης «Χαρτογράφηση με χρήση αεροφωτογραφιών και G.I.S. του ορεινού όγκου
Παρνασσού, χάρτης βλάστησης, μορφών χρήσης γης, χωροταξικής οργάνωσης, τουριστικής αξιοποίησης
και προστασίας», 2000 - 2001.
[1] Α. Μαρτίνης. «Χαρτογράφηση με αεροφωτογραφίες και G.I.S. του εθνικού δρυμού των Λευκών
Ορέων της Κρήτης», 1997.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
[16] Επιστημονικός υπεύθυνος του Ερευνητιού προγραμμάμματος BIOLMED – Ελλάδα – Ιταλία –
Ισπανία – Μάλτα. Διρεύνηση νέων καινοτόμων τεχνολογιών για τη μείωση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων στην παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου, 2007-2013.
[15] Συμμετοχή στο επιστημονικό πρόγραμμα LIFE «Υλοποίηση δράσεων διατήρησης για τον
Θαλασσοκόρακα και τον Αιγαιόγλαρο και αναγνώριση θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για τα πουλιά
της Ελλάδας». Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ορνιθολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με το ΤΕΙ
Ιονίων Νήσων, την Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας (Mom), το
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και την Πορτογαλική Ορνιθολογική Εταιρεία
(SPEA). Ξεκίνησε το 2009 και ολοκληρώνεται το 2012.
[14] Επιστημονικός υπεύθυνος του Ερευνητιού προγραμμάμματος Interreg III A TRIANET GREECE – ITALY 2000-2006. 02.03.2007 – 30.06.2008:. Συμμετοχή παράλληλα στα πακέτα
εργασίας: Ανάλυση της εναλλακτικής τουριστικής προσφοράς, Αξιολόγηση των πιθανών στρατηγικών και
μοντέλων διατομεακής και διαπεριφερειακής ολοκλήρωσης, Σχεδιασμός των υπηρεσιών, Σχεδιασμός και
ανάπτυξη του web portal, Κατάρτιση προσωπικού. Σκοπός του Προγράμματος η προώθηση των
εναλλακτικών μορφών τουρισμού και του αγροτουρισμού μέσα από δικτυακή θεματικής πύλης (Webportal).
[13] Συμμετοχή ως Εκπαιδευτής στο Εθνικό Πρόγραμμα FF 0506 EL02 του επονομαζόμενου
«Έμφαση στα Δάση – EL 2005 – 2006» (Καν 2152/2003). Παρουσίαση οκτώ (8) εισηγήσεων, σε
υπαλλήλους της δασικής υπηρεσίας, για την προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος, σε
αντίστοιχο αριθμό πόλεων της Ελλάδας με θέμα: «Πρόληψη και Αποκατάσταση των Μεσογειακών
Χερσαίων Οικοσυστημάτων»
Α. ΜΑΡΤΙΝΗΣ
7/20/2012
9/19
[12] Επιστημονικός Υπεύθυνος, σχεδιασμός, σύνταξη και υποβολή
ενός προγράμματος
LEADER+: Χαρτογράφηση και ανάδειξη των ορεινών μονοπατιών της Ζακύνθου. Διάρκεια: 2005-2006
(18 μήνες).
[11] 01.09.2006 – 31.08.2007: (ΤΕΙ Ιονίων Νήσων – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας)
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Μέτρο 2.6 – Προγράμματα
Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Κατηγορία Πράξεων 2.6.1.Ζ Διεύρυνση Προγραμμάτων Σπουδών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά,
εξειδίκευση). Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΠΕ5 (ανάπτυξη σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού, ΠΕ7
(σχεδιασμός ετήσιου οδηγού σπουδών) και ΠΕ13 (μελέτες ανάπτυξης του τμήματος).
[10] Πρόγραμμα
ΕΠΕΑΕΚ
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
Τίτλος:
Προσαρμοστικό
Διαδικτυακό
Γεωπληροφοριακό Σύστημα ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Διάρκεια 01/03/2005- 01/12/2006Σκοπός
του έργου είναι ο συνδυασμός της ερευνητικής περιοχής των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
(GIS), της επεξεργασίας εικόνας, με αυτή της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής και η υλοποίηση ενός
διαδικτυακού γεω-πληροφορικού συστήματος που θα έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει τις
πληροφορίες που παρουσιάζει σε κάθε χρήστη που αλληλεπιδρά με το σύστημα αυτό. Για να το επιτύχει
αυτό, το σύστημα θα διαθέτει ένα μοντέλο για κάθε χρήστη και θα χρησιμοποιεί απλά μαθηματικά
μοντέλα λήψης αποφάσεων για να εξατομικεύει την αλληλεπίδραση του συστήματος στις ανάγκες του
εκάστοτε χρήστη. Το Γεω-πληροφορικό σύστημα θα αφορά την νήσο Ζάκυνθο και θα περιέχει τις
κατάλληλες πληροφορίες που αφορούν την υποστήριξη εργασιών ορθολογικής διαχείρισης του
περιβάλλοντος, των υδατικών πόρων, σχεδιασμού χώρων οικιστικής ανάπτυξης, αντιμετώπισης
φαινομένων φυσικών καταστροφών, και χάραξης ρεαλιστικής περιβαλλοντικής πολιτικής. Παράλληλα θα
αποτελεί ένα εργαλείο ενημέρωσης του κοινού για το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον της περιοχής
τους.
[9] 01.03.2006 – 31.08.2006: (ΤΕΙ Ιονίων Νήσων – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας)
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Μέτρο 2.6 Προγράμματα
Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». Συμμετοχή στην ενέργεια 2.6.1
«Προγράμματα Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» Κατηγορία Πράξεων 2.6.1.Ζ
«Διεύρυνση Προγραμμάτων Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά,
εξειδίκευση.
[8] Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Περιβαλλοντικών προγραμμάτων του 2ου ΕΠΕΑΕΚ (2ο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης) της σχολικής μονάδας (1ο ΤΕΕ
Γαλατσίου), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχεδίαση, υποβολή, έγκριση και υλοποίηση
πέντε (5) προγραμμάτων:
[8.1]
[8.2]
[8.3]
[8.4]
[8.5]
Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών,
Αειφόρος ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
Οι ορεινές διαδρομές και τα μονοπάτια του εθνικού δρυμού Πάρνηθας.
Υγροβιότοποι και βιοποικιλότητα
Ο ρόλος της τηλεπισκόπισης στην προστασία του περιβάλλοντος.
[7] Στο πλαίσιο των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας,
υποβολή, έγκριση και ολοκλήρωση πέντε (5) Προγραμμάτων.
Α. ΜΑΡΤΙΝΗΣ
7/20/2012
10/19
[7.1]
[7.2]
[7.3]
[7.4]
[7.5]
Οι Ελληνικοί υγρότοποι – Βιοποικιλότητα.
Οι αναψυχικές δραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον.
Ο Εθνικός δρυμός Πάρνηθας.
Ο Εθνικός δρυμός Σαμαριάς.
Ήλιος και φυτά.
[6] Συμμετοχή στην Ερευνητική εργασία του Πανεπιστημίου Paul Valéry "Schéma régional
d'aménagement et de développement du territoire", France, 2000.
[5] Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, Νοέμβριος 2005, Ερευνητικό Εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε
από το Κέντρο Μελέτης και Εφαρμογών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Αθηνών
με θέμα: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφορία»
[4] 1992 – 1993 Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα του Ιδρύματος Δασικών Ερευνών για την
συλλογή και επεξεργασία στοιχείων δοκιμαστικών επιφανειών οξιάς, για τη σύνταξη ογκομετρικών
πινάκων. Επιστημονικός Υπεύθυνος έρευνας Δρ. Λάζαρος Αμπατζίδης.
[3] 1991 – 1992 Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα του Ιδρύματος Δασικών Ερευνών για την
συλλογή και επεξεργασία στοιχείων δοκιμαστικών επιφανειών ελάτης, για τη σύνταξη ογκομετρικών
πινάκων. Επιστημονικός Υπεύθυνος έρευνας Δρ. Λάζαρος Αμπατζίδης.
[2] 1990 – 1991 Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα του Ιδρύματος Δασικών Ερευνών για την
συλλογή και επεξεργασία στοιχείων δοκιμαστικών επιφανειών δρυός, για τη σύνταξη ογκομετρικών
πινάκων. Επιστημονικός Υπεύθυνος έρευνας Δρ. Λάζαρος Αμπατζίδης.
[1] 1989 – 1990 Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα του Ιδρύματος Δασικών Ερευνών για την
συλλογή και επεξεργασία στοιχείων δοκιμαστικών επιφανειών μαύρης και χαλεπίου πεύκης, για τη
σύνταξη ογκομετρικών πινάκων. Επιστημονικός Υπεύθυνος έρευνας Δρ. Λάζαρος Αμπατζίδης.
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
[15] Εισηγήσεις σε προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας για την επιμόρφωση των υπαλλήλων του σε
θέματα χαρτογράφησης, φωτοερμηνείας και χρήσης χαρτών και αεροφωτογραφιών. Ώρες εισηγήσεων 40
(1995)
[14] Εισηγήσεις στο πρόγραμμα "Διαχείριση και ανάπτυξη καμένων περιαστικών δασικών εκτάσεων".
Ώρες εισηγήσεων 24 (1998).
[13] Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης των έργων των μαθητών ΤΕΕ και ΣΕΚ του Προγράμματος
ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2001-2002 κατά την Πανελλ’ηνια Έκθεση στις 22, 23 και 24 Νοεμβρίου 2002.
[12] Εξεταστής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Νοεμβρίου 2006 –
Ιανουαρίου 2007, για την ειδικότητα «Τεχνικός Βιολογικής – Οικολογικής Γεωργίας»
[11] Εξεταστής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Νοεμβρίου 2006 –
Ιανουαρίου 2007, για την ειδικότητα «Τεχνικός Αμπελουργίας - Οινοτεχνίας»
Α. ΜΑΡΤΙΝΗΣ
7/20/2012
11/19
[10] Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής των ειδικών Εισαγωγικών Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.Ε.Ε.) ως εισηγητής
στο μάθημα «Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις». Ιούλιος 2006.
[9] Εισήγηση σε πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μολάων
– Λακωνίας (2007)
[8] Εισήγηση στην ημερίδα για την ημέρα του περιβάλλοντος, 2007, 2008 Ζάκυνθος.
[7] Εξεταστής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Σεπτέμβριοις 2007, για την
ειδικότητα «Τεχνικός Βιολογικής – Οικολογικής Γεωργίας»
[6] Εισήγηση στην Ημερίδα της ΧΕΝ για την προστασία του δάσους, Ζάκυνθος (2008).
[5] Εξεταστής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιανουαρίου 2008, για την
ειδικότητα «Ειδικός Δασικής Προστασίας»
[4] Εισήγηση σε πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Λιθακιάς – Ζακύνθου (2008).
[3] Εισήγηση σε ημερίδα του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου - Ρουδίου, 22/06/2008,
ΚΠΕ Κούταβου, Αργοστόλι (2008).
[2] Εισήγηση τριών (3) ωρών, στις 9/01/2009, στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιά, στο μάθημα «Περιβαλλοντική Πληροφορική». Υπεύθυνη μεταπτυχιακού:
Βίρβου Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, υπεύθυνη μαθήματος Καμπάση Αικατερίνη, Καθηγήτρια
Εφαρμογών.
[1] Εισήγηση τριών (3) ωρών, στις 10/01/2009, στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιά, στο μάθημα «Περιβαλλοντική Πληροφορική». Υπεύθυνη μεταπτυχιακού:
Βίρβου Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, υπεύθυνη μαθήματος Καμπάση Αικατερίνη, Καθηγήτρια
Εφαρμογών.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[1] 2004, 2005, 2006, 2007 Δίκτυο «Βιώσιμες Πόλεις.
[2] 2004, 2005, 2006, 2007, Δίκτυο της UNESCO «Για την Αειφόρο Ανάπτυξη».
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
Εισήγηση στο ΚΠΕ Αργυρούπολης. Θέμα: «Τα δάση και το περιαστικό πράσινο».
Εισήγηση στο ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου με θέμα: «Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα»
Επίσκεψη στο ΚΠΕ Μουζακίου «Το μονοπάτι του Αϊ-Λια».
Εισήγηση στο ΚΠΕ Καστοριάς. «Υγρότοπος της λίμνης Καστοριάς.
Εισήγηση στο ΚΠΕ Αργυρούπολης «Τα ρέματα της Αττικής».
Εισήγηση στο ΚΠΕ Ακράτας. «Η λίμνη Τσιβλού και η βιοποικιλότητά της»
Εισήγηση στο ΚΠΕ του Υγρότοπου Ροδιάς Αμβρακικού.
Α. ΜΑΡΤΙΝΗΣ
7/20/2012
12/19
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(Α) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – Μεταπτυχιακά προγράμματα
Νοέμβριος 2004 – Απρίλιος 2005: Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
«Περιβαλλοντική Εκπαίδευσην». Διδασκαλία των μαθημάτων:
 Διαχείριση Ορεινών Όγκων

Μεταπτυχιακό
πρόγραμμα
Διαχείριση Προστατευόμενων περιοχών.
(Β) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – Προπτυχιακά προγράμματα
30.11.2006 – σήμερα: ΤΕΙ Ιονίων Νήσων – Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος (Παράρτημα
Ζακύνθου). Καθηγητής εφαρμογών. Διδασκαλία των μαθημάτων:

Αρχές Οργάνωσης και Διαχείρισης Περιβάλλοντος (Θεωρία )

Χερσαία και Υδάτινα Οικοσυστήματα (Θεωρία & Εργαστήριο)

Περιβαλλοντική Πολιτική και Σχεδιασμός (Θεωρία)

Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Αειφόρος Ανάπτυξη

Δεοντολογία Επαγγέλματος
28.02.2005 – 19.01.2007 (4 εξάμηνα): ΤΕΙ Ιονίων Νήσων – Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος
(Παράρτημα Ζακύνθου). Επιστημονικός συνεργάτης με προσόντα βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητού.
Διδασκαλία του μαθήματος «Αρχές Οργάνωσης και Διαχείρισης Περιβάλλοντος» του 1ου εξαμήνου (5
ώρες/βδομάδα) (Θεωρία).
03.10.2004 – 28.23.2005 (1 εξάμηνο): ΤΕΙ Ιονίων Νήσων – Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος
(Παράρτημα Ζακύνθου). Επιστημονικός συνεργάτης με προσόντα βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητού.
Διδασκαλία του μαθήματος «Αρχές Οικολογίας, Παγκόσμια προβλήματα περιβάλλοντος» του 2ου και
3ου εξαμήνου (5 ώρες/βδομάδα).
09.03.2004 –07.07.2004 (2 εξάμηνα): ΤΕΙ Ιονίων Νήσων – Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος
(Παράρτημα Ζακύνθου). Επιστημονικός συνεργάτης με προσόντα βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητού.
Διδασκαλία του μαθήματος «Αρχές Οικολογίας, Παγκόσμια προβλήματα περιβάλλοντος» του 2ου και
3ου εξαμήνου (5 ώρες/βδομάδα).
01.10.03 – 05.07.04 (2 εξάμηνα): ΤΕΙ Ιονίων Νήσων – Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος
(Παράρτημα Ζακύνθου). Επιστημονικός συνεργάτης με προσόντα βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητού.
Διδασκαλία του μαθήματος «Αρχές Οργάνωσης και Διαχείρισης Περιβάλλοντος» του 3ου εξαμήνου (5
ώρες/βδομάδα) (Θεωρία).
Άλλη Διδακτική εμπειρία
(Α) Από τον Οκτώβριο 2001 μέχρι τον Ιούνιο 2007: Ως εκπαιδευτής στα Ι.Ε.Κ. Αχαρνών, Νέας
Ιωνίας και Αγίου Στεφάνου (Ειδικότητα, Ειδικός Δασικής Προστασίας).
Μαθήματα:
[1] Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές
[2] Φυσικό Περιβάλλον
[3] Δασικές Πυρκαγιές
Α. ΜΑΡΤΙΝΗΣ
7/20/2012
13/19
[5] Δασικά Προϊόντα
[6] Δασική Βοτανική
Βαθμολογητής στις εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων ΙΕΚ των ειδικοτήτων «Ειδικός Δασικής
προστασίας» και «Ειδικός Βιολογικών καλλιεργειών».
(Β) Εκπαιδευτής σε προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
[1] ΚΕΚ ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ, «Σύγχρονες Βιολογικές Καλλιέργειες», 86 ώρες.
[2] ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε «Υγιεινή, Ασφάλεια, Περιβάλλον», 13 ώρες
[3] ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε «Μεταποίηση Προϊόντων Ξύλου», 54 ώρες
[4] ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε «Αρχές Διοίκησης», 2 ώρες
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Στο επάγγελμα
Μάρτ. 81- Σεπτ. 96
Δασών.
Υπουργείο Γεωργίας, στη Δ/νση Κτηματολογίου, Χαρτ/σης και Απογραφής
Αντικείμενο εργασίας :
 Ως προϊστάμενος, υπεύθυνος έλεγχου και επεξεργασίας χαρτογραφικών στοιχείων στην Τράπεζα
πληροφοριών, χρήση Η/Υ και G.I.S,
 Ως προϊστάμενος ή ως μέλος στα συνεργεία λήψης στοιχείων μορφών χρήσης γης σε
αεροφωτογραφίες, με σκοπό τη σύνταξη θεματικών ορθοφωτοχαρτών, Ειδική χαρτογράφηση των
εθνικών δρυμών και των Προστατευόμενων φυσικών περιοχών. Επίσης συμμετοχή στη χαρτογράφηση
για την αποτελεσματική διαχείριση και προστασία του Αγίου Όρους. (Μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς).
 Στην απογραφή δασών, λήψη στοιχείων δοκιμαστικών επιφανειών σε όλη την Ελλάδα με χρήση α/φ.
 Λήψη στοιχείων υπαίθρου για τη σύνταξη του αντιπυρικού χάρτη της Αττικής κλίμακας 1:10.000,
 Φωτοερμηνευτικές εργασίες στο γραφείο και στην ύπαιθρο,
 Συμμετοχή στο 4ετές Ερευνητικό Πρόγραμμα του Ιδρύματος Δασικών Ερευνών για τη σύνταξη
ογκομετρικών πινάκων Οξιάς, Ελάτης, Δρυός, Χαλεπίου και Μαύρης πεύκης,
 Συμμετοχή στο Συντονιστικό Διυπουργικό Όργανο για το συντονισμό των δασικών πυρκαγιών σε
πανελλαδικό επίπεδο,
 Συμμετοχή στις ομάδες άμεσης επέμβασης της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Δασικού
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, για την κατάσβεση των Δασικών Πυρκαγιών σε επίπεδο
Επικράτειας.
Ως Υπότροφος του ΙΚΥ
Νοέμ. 96 – Ιούλ. 01,
Με Κρατική Υποτροφία του Ι.Κ.Υ, φοίτησα στο Πανεπιστήμιο Paul Valéry
- Montpellier III, (Τομέας Γεωγραφίας, τμήμα διαχείρισης και χωροταξίας του Αγροτικού και Ορεινού
χώρου.).
Α. ΜΑΡΤΙΝΗΣ
7/20/2012
14/19
Νοεμ. 96 - Σεπτ. 97
Master στο Πανεπιστήμιο Paul Valery - Montp. III.
Σεπτ. 1997 -Νοέμ.2000, Ως υποψήφιος διδάκτορας εργάστηκα στο τμήμα έρευνας του
Πανεπιστημίου - Aménagement et récomposition des espaces ruraux.
Νοέμ.2000–Σεπτ. 2001
Στο Υπουργείο Γεωργίας, στο τμήμα Θεματικών Δασικών Χαρτών.
Συνεργασία και εκπαίδευση σε πρόγραμμα επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων.
Ιούλιος 01
Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Α) Διοικητικές θέσεις
2011-2012
 Αναπληρωτής Προϊστάμενος στο Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής
Κληρονομιάς
2010-2011
 Προϊστάμενος στο τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς
2009-2010
 Προϊστάμενος στο τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας.
 Αναπληρωτής Προϊστάμενος Στο τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής
Κληρονομιάς
2008-2009
 Αναπληρωτής προϊστάμενος του τμήματος Οικολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ιονίων
Νήσων (από 1/9/2008 έως 31/8/2009).
 Υπεύθυνος λειτουργίας των εργαστηρίων διαχείρισης περιβάλλοντος και οικολογίας 2008-2009.
 Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (από 18/9/2007 έως 31/8/2008).
2007-2008
 Αναπληρωτής προϊστάμενος του τμήματος Οικολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ιονίων
Νήσων (από 18/9/2007 έως 31/8/2008).
 Υπεύθυνος λειτουργίας των εργαστηρίων διαχείρισης περιβάλλοντος και οικολογίας 2007-2008.
Β) Μέλος εκλεκτορικού σώματος
2009-2010
 Μέλος του εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μίας τακτικής θέσης Εκπαιδευτικού
Προσωπικού του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά, βαθμίδας
Καθηγητή Εφαρμογών, με εξειδίκευση στη Διαχείριση Περιβάλλοντος..
2008-2009
 Μέλος του εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μίας τακτικής θέσης Εκπαιδευτικού
Προσωπικού του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων,
Α. ΜΑΡΤΙΝΗΣ
7/20/2012
15/19
βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών ειδικότητας Οικονομολόγου με εξειδίκευση «Διοίκηση
Πληροφοριακών Συστημάτων».
 Μέλος του εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μίας τακτικής θέσης Εκπαιδευτικού
Προσωπικού του Τμήματος Οικολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, βαθμίδας
Καθηγητή Εφαρμογών ειδικότητας Δασολόγου - Περιβαλλοντολόγου με εξειδίκευση
«Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών με έμφαση στη χερσαία πανίδα».
 Μέλος του εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μίας τακτικής θέσης Εκπαιδευτικού
Προσωπικού του Τμήματος Οικολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, βαθμίδας
Καθηγητή Εφαρμογών ειδικότητας Βιολόγου με εξειδίκευση «Οργάνωση της πανίδας φυσικών
και Αστικών Βιοσυστημάτων».
2007-2008
 Μέλος του εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μίας τακτικής θέσης Εκπαιδευτικού
Προσωπικού του Τμήματος Οικολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, βαθμίδας
Καθηγητή Εφαρμογών ειδικότητας Μηχανολόγου με εξειδίκευση στην Περιβαλλοντική
Μηχανική 2007.
Γ) Μέλος επιτροπών
2011-2012
 Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού του
Τμήματος Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, σε θέσεις Επιστημονικών
Συνεργατών – Εργαστηριακών Συνεργατών – ΕΕΜ – ΕΡ.ΔΙ.Π για το ακ. έτος 2011-2012.
 Μέλος επιτροπής παραλαβής υλικών και επιτροπής βεβαιώσεων εργασιών για τα έργα το τμήμα
Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
 Μέλος της επιτροπής κατακτήριων – μετεγγραφών ακαδημαϊκού έτους 2011-2012
2010-2011
 Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού του
Τμήματος Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, σε θέσεις Επιστημονικών
Συνεργατών – Εργαστηριακών Συνεργατών – ΕΕΜ – ΕΡ.ΔΙ.Π για το ακ. έτος 2010-2011.
 Μέλος επιτροπής παραλαβής υλικών και επιτροπής βεβαιώσεων εργασιών για τα έργα το τμήμα
Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
2009-2010
 Μέλος επιτροπής παραλαβής υλικών και επιτροπής βεβαιώσεων εργασιών για τα έργα το τμήμα
Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
2008-2009
 Μέλος της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των έργων ΕΠΕΑΕΚ (πιστοποίηση
φυσικού αντικειμένου) του έργου με τίτλο: «Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – ΤΕΙ
Ιονίων Νήσων – Περιβάλλον (2003-2006)» (κωδικός MIS: 91455).
Α. ΜΑΡΤΙΝΗΣ
7/20/2012
16/19
 Μέλος της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των έργων ΕΠΕΑΕΚ (πιστοποίηση
φυσικού αντικειμένου) του έργου με τίτλο: «Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – ΤΕΙ
Ιονίων Νήσων – Περιβάλλον (2003-2006)» (κωδικός MIS: 91454).
 Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού του
Τμήματος Οικολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων σε θέσεις Επιστημονικών
Συνεργατών – Εργαστηριακών Συνεργατών – ΕΕΜ – ΕΡ.ΔΙ.Π για το ακ. έτος 2008-2009.
 Μέλος της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των έργων ΕΠΕΑΕΚ (πιστοποίηση
φυσικού αντικειμένου) του έργου με τίτλο: «Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – ΤΕΙ
Ιονίων Νήσων – Περιβάλλον (2003-2006)» (κωδικός MIS: 91455).
 Μέλος της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των έργων ΕΠΕΑΕΚ (πιστοποίηση
φυσικού αντικειμένου) του έργου με τίτλο: «Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – ΤΕΙ
Ιονίων Νήσων – Περιβάλλον (2003-2006)» (κωδικός MIS: 91454).
 Μέλος της επιτροπής κατάρτισης του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για το τμήμα
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας, το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη του τμήματος
Οικολογίας και Περιβάλλοντος.
2007-2008
 Μέλος επιτροπής παραλαβής υλικών και βεβαιώσεων εργασιών για τις πάσης φύσεως δαπάνες
(τακτικού προϋπολογισμού και ειδικού λογαριασμού) του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για το
ακαδημαϊκό έτος 2007-2008.
 Μέλος της επιτροπής σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2007-2008
 Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (2007-2008
 Μέλος της επιτροπής που έχει οριστεί για την εσωτερική αξιολόγηση του τμήματος (10/2007)
 Πρόεδρος της επιτροπής αναμόρφωσης προγράμματος σπουδών του Τμήματος Οικολογίας και
Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
 Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού του
Τμήματος Οικολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων σε θέσεις Επιστημονικών
Συνεργατών – Εργαστηριακών Συνεργατών – ΕΕΜ – ΕΡ.ΔΙ.Π για το ακ. έτος 2007-2008.
 Μέλος της επιτροπής κατακτήριων – μετεγγραφών ακαδημαϊκού έτους 2007-2008.
2006-2007
 Μέλος της επιτροπής κατακτήριων – μετεγγραφών ακαδημαϊκού έτους 2006-2007.
 Μέλος της επιτροπής σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2006-2007
 Μέλος της επιτροπής κατάρτισης του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για το τμήμα
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας, το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη του τμήματος
Οικολογίας και Περιβάλλοντος.
 Μέλος της επιτροπής σύνταξης μελετών σκοπιμότητας – βιωσιμότητας καθώς και
οικονομοτεχνικής μελέτης, προκειμένου να εκδοθεί το απαραίτητο Π.Δ για τη μετονομασία του
τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» σε «Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας».
Α. ΜΑΡΤΙΝΗΣ
7/20/2012
17/19
Δ) Μέλος επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών
2010 – 2011

Πρόεδρος και μέλος Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια επιστημονικού
εξοπλισμού και υλικών για το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
2009 – 2010
 Πρόεδρος και μέλος Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια επιστημονικού
εξοπλισμού και υλικών για το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
2008-2009
 Πρόεδρος του επιτροπής διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «Δημιουργία
Εφαρμογής Παρουσίασης και Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Επιστημονικού Περιοδικού»
2007-2008
 Μέλος του επιτροπής διενέργειας ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια
λογισμικού (9-2007)
 Μέλος του επιτροπής διενέργειας δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή ανάδοχου
για το έργο «Συμπληρωματικός Εξοπλισμός για την Αναβάθμιση και Επέκταση του
Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» (12/2007-1/2008).
 Πρόεδρος της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση του ειδικού
στόχου Ε.Σ.2 «Σχεδιασμός του δικτύου ‘Κέντρα Υπηρεσειών για τον ολοκληρωμένο
εναλλακτικό αγροτικό τουρισμό’» προϋπολογισμού 21.000,00 στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου
«Rete di Centri servizi per il turismo rurale integrato alternative (TRIAnet)» με κωδικό MIS
I2201008, ΠΚΠ Interreg IIIA/Ελλάδα-Ιταλία (3/2008).
 Πρόεδρος της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση του ειδικού
στόχου Ε.Σ.2 «Σχεδιασμός του δικτύου ‘Κέντρα Υπηρεσειών για τον ολοκληρωμένο
εναλλακτικό αγροτικό τουρισμό’» προϋπολογισμού 14.830,00 στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου
«Rete di Centri servizi per il turismo rurale integrato alternative (TRIAnet)» με κωδικό MIS
I2201008, ΠΚΠ Interreg IIIA/Ελλάδα-Ιταλία (5/2008).
2006-2007
 Μέλος της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου 11
με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων, Εκπαιδευτικού, Οπτικοακουστικού & Ηλεκτρονικού Υλικού»
(2006-2007) στα πλαίσια του προγράμματος «Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ
Ιονίων Νήσων 2003-2006 Περιβάλλον» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και κωδικό MIS 91455.
Ε) Πρακτική Άσκηση
 Επόπτης πρακτικής άσκησης από το ακ. έτος 2007 και μετά, εποπτεύοντας την πρακτική
άσκηση 4 φοιτητών ανά εξάμηνο, μέχρι σήμερα 2012.
ΣΤ) Πτυχιακές
 Επίβλεψη πτυχιακών εργασιών: Τέσσερις (4) τουλάχιστον πτυχιακές εργασίες κάθε εξάμηνο,
από το 2006 μέχρι σήμερα 2011
Α. ΜΑΡΤΙΝΗΣ
7/20/2012
18/19
Ζ) Μέλος 3μελούς Επιτροπής
 Συμμετοχή ως υπεύθυνος καθηγητής και ως μέλος 3μελούς επιτροπής πτυχιακών εργασιών, σε
πολλές πτυχιακές εργασίες μέχρι σήμερα 2011
Η) Άλλες εργασίες
 Διοργάνωση περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του εθελοντισμού, σε συνεργασία με
τοπικούς φορείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
 Συμμετοχή στη δημιουργία του προγράμματος σπουδών για το νεοσύστατο τμήμα του ΤΕΙ
«Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Διαχείρισης Επικοινωνιών» στη Λευκάδα
 Δημιουργία προγράμματος εαρινού εξαμήνου 2005-2006, χειμερινού και εαρινού εξαμήνου
2006-2007 σε συνεργασία με την προϊσταμένη του τμήματος.
 Ενημέρωση ιστοσελίδας του τμήματος 2004-2006.
Θ) Ερευνητικά και Επιστημονικά ενδιαφέροντα
 Διαχείριση Ορεινών περιοχών
 Αειφόρος ανάπτυξη
 Διαχείριση Προστατευόμενων περιοχών
 Συγχρονες τεχνολογίας για την ανάλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων
 Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
Α. ΜΑΡΤΙΝΗΣ
7/20/2012
19/19