Ουρολογία

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή ιατρικής πράξης
Επίσκεψη
€ 30
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΕΦΡΩΝ
Απλή Νεφρεκτομή
Διακοιλιακή – Διαπεριτοναϊκή ριζική νεφρεκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό
Μερική Νεφρεκτομή ή Ημινεφρεκτομή
Νεφροουρητηρεκτομή
Νεφροπηξία
Πυελολιθοτομή
Νεφρολιθοτομή
ESWL (εξωσωματική λιθοτριψία)
Νεφροστομία ανοικτή
Διαδερμική Νεφροστομία
Αφαίρεση Κύστης Νεφρού
Διαδερμική παρακέντηση κύστης νεφρού
Πλαστική ΠΟΣ (πυελοουρητηρικής συμβολής)
€ 1.100
€ 1.350
€ 1.350
€ 1.550
€ 1.020
€ 1.150
€ 1.000
€ 950
€ 1.000
€ 500
€ 1.000
€ 250
€ 1.350
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ
Καθετηριασμός ουρητήρα ετερόπλευρος
Καθετηριασμός ουρητήρα αμφοτερόπλευρος
Ενδοσκοπική Αφαίρεση Λίθου Ουρητήρα (ZEISS)
Ενδοσκοπική Ουρητηρολιθοτριψία με χρήση Ουρητηροσκοπίου
Ουρητηρολιθοτομή (ΟΛΤΜ)
Διουρηθρική Διατομή Ουρητηροκήλης ή Ουρητηρικού Στομίου
Αφαίρεση ουρητηροκήλης
Ουρητηρόλυση – Ετερόπλευρος
Ουρητηρόλυση – Αμφοτερόπλευρα
€ 220
€ 250
€ 510
€ 1.120
€ 1.020
€ 510
€ 1.150
€ 1.020
€ 1.350
Μετεμφύτευση Ουρητήρα απλή (COHEN, POLITANO, LEAD)
α) Ετερόπλευρος
β) Αμφοτερόπλευρος
Μετεμφύτευση ουρητήρα με κινητοποίηση και στήριξη της κύστεως κατά
PSOAS – HITCH
Μετεμφύτευση ουρητήρα κατά BOARI
Μετεμφύτευση μεγα- ουρητήρα με TAILORING
Ουρητηροσιγμοειδοστομία
Ουρητηρο-ουρητηρική αναστόμωση
Ουρητηροστομία στο δέρμα
Ουρητηροστομία in Situ
Ουρητηροσκόπηση
€ 1.510
€ 1.700
€ 1.600
€ 1.600
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.620
€ 1.100
€ 910
€ 410
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΣΤΕΩΣ
Ριζική Κυστεκτομή με Ορθότοπη Ειλεοκύστη
Ριζική Κυστεκτομή με Ουρητηροσιγμοειδοστομία
Ριζική Κυστεκτομή με Ειλεοστομία (BRICKER)
Απλή Κυστεκτομή με Ουρητηροσιγμοειδοστομία
Μερική Κυστεκτομή
Μερική Κυστεκτομή με μετεμφύτευση ουρητήρα
Σύγκλειση εκστροφής κύστεως
Διερευνητική κυστεοπλαστική CLAM (CAECOCYSTOPLASTYILECYSTOPLASTY)
Κυστεοπλαστική με μετεμφύτευση ουρητήρων
Αφαίρεση Εκκολπώματος
Συρραφή ρήξεως ουροδόχου κύστεως
Σύγκλειση κυστεοκολπικού συριγγίου
Στήριξη κύστεως κατά Stamey
Στήριξη κύστεως Marshall – Marchetti
Στήριξη κύστεως με ταινία ελεύθερης τάσης TVT
Ανοικτή κυστεοστομία
Διαδερμική τοποθέτηση υπερηβικής κυστεοστομίας
Κυστεολιθοτομή ανοικτή
Κυστεολιθοτριψία διουρηθρική - ΚΛΨ
€ 3.800
€ 3.400
€ 2.600
€ 2.600
€ 1.450
€ 1.650
€ 1.800
€ 1.800
€ 1.800
€ 1.050
€ 1.050
€ 1.300
€ 960
€ 960
€ 960
€ 820
€ 260
€ 930
€ 900
Κυστεοσκόπηση
α) με τοπική νάρκωση
β) με γενική νάρκωση
Βιοψία κύστεως
Εκκένωση Αιματοκύστης Διουρηθρικά
Διουρηθρική αφαίρεση όγκου κύστεως TUR-B
Κλειστή Κυστεοδιαθερμία Κυστικού Θηλώματος
Καθετηριασμός κύστεως
€ 260
€ 260
€ 260
€ 300
€ 1.000
€ 510
€ 45
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ
Διακυστική Προστατεκτομή για Ca Προστάτη
Διακυστική Προστατεκτομή ή MILLIN
Διουρηθρική Προστατεκτομή (ΤUR-P)
Σχάση Αυχένα Κύστεως – TUIP
Πλαστική Αυχένα Κύστεως Y.V.
Βιοψία Προστάτη Περινεική
Βιοψία Προστάτη Κατευθυνόμενη με Διορθικό Υπερηχογράφημα
Διορθική τυφλή βιοψία προστάτη
€ 2.400
€ 1.210
€ 1.210
€ 720
€ 1.010
€ 280
€ 340
€ 230
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ
Διαστολές ουρήθρας
Ουρηθροτομή τυφλή – OTIS
Οπτική ουρηθροτομή
€ 130
€ 300
€ 610
Ουρηθροτομή εξωτερική
Διατομή Ουρηθρικού στόμιου (MEATOTOMY)
Πλαστική ουρηθρικού στόμιου
Διουρηθρική Αφαίρεση Βαλβίδων
Ηλεκτροπηξία Θηλωμάτων Ουρήθρας
Αφαίρεση Εκκολπώματος Ουρήθρας
Ουρηθρεκτομή
Ουρηθροπλαστική Πρόσθια σε ένα Χρόνο
Ουρηθροπλαστική Πρόσθια σε Πρώτο Στάδιο
Ουρηθροπλαστική Πρόσθια σε Δεύτερο Στάδιο
Αποκατάσταση Ρήξεως Περινεικής Ουρήθρας
Αποκατάσταση Ρήξεως Μεμβρανώδους Ουρήθρας
Πλαστική Βαλανικού Υποσπαδία Χωρίς Χορδή
Πλαστική Υποσπαδία με χορδή σε ένα χρόνο
Αφαίρεση χορδής και ευθειασμός πέους
Πλαστική νεοουρήθρας (β’ στάδιο)
Σύγκλειση ουρηθρικού συριγγίου
Αφαίρεση λίθου ουρήθρας
Περινεική ουρηθροστομία
Πλαστική επισπαδία σε ένα στάδιο
Πλαστική επισπαδία 1ο στάδιο
Πλαστική επισπαδία 2ο στάδιο
€ 750
€ 120
€ 340
€ 700
€ 200
€ 710
€ 1.000
€ 1.280
€ 750
€ 1.150
€ 1.150
€ 1.150
€ 1.150
€ 1.220
€ 750
€ 900
€ 710
€ 250
€ 750
€ 1.420
€ 1.050
€ 1.050
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΟΥΣ ΚΑΙ ΟΣΧΕΟΥ
Περιτομή
Πλαστική εγχείρηση φιμώσεως
Διατομή χαλινού
Ραχιαία σχάση ακροπόσθιας
Σηραγγοσπογγιώδης αναστόμωση ετερόπλευρος
Σηραγγοσπογγιώδης αναστόμωση αμφοτερόπλευρος
Σαφηνοσηραγγώδης αναστόμωση
Συρραφή τραύματος του δέρματος πέους
Συρραφή ρήξεως σηραγγώδους σώματος του πέους
Επικάλυψη απογθέντος πέους με όσχεο 1ο στάδιο
Επικάλυψη απογθέντος πέους με όσχεο 2ο στάδιο
Ευθειασμός πέους κατά NESBIT
Διορθωτική επέμβαση για νόσο PEYRONIE
Τοποθέτηση πεϊκής πρόσθεσης (πλην την αξία της πρόσθεσης)
Ηλεκτροπηξία κονδυλωμάτων πέους
Μερική Πεεκτομή
Ολικός ακρωτηριασμός πέους
Ολικός ακρωτηριασμός πέους με ταυτόχρονη αφαίρεση των όρχεων
– όσχεου και λεμφαδενικού καθαρισμού
€ 200
€ 200
€ 150
€ 140
€ 750
€ 1.000
€ 1.110
€ 180
€ 890
€ 710
€ 520
€ 890
€ 890
€ 1.150
€ 120
€ 750
€ 1.210
€ 1.400
Συρραφή τραύματος οσχέου
Επικάλυψη απογνυμνοθέντων όρχεων με δερματικούς κρημνούς
Σχάση και παροχέτευση αιματώματος ή αποστήματος οσχέου
€ 220
€ 1.050
€ 280
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Βιοψία όρχεος
Σπερματοδοχοκυστεογραφία ετερόπλευρη
Σπερματοδοχοκυστεογραφία αμφοτερόπλευρη
Απολίνωση σπερματικού πόρου ετερόπλευρη
Απολίνωση σπερματικού πόρου αμφοτερόπλευρη
Επιδιδυμοσπερματική αναστόμωση
Απολίνωση σπερματικής φλέβας (Κιρσοκήλη)
Λαπαροσκοπική απολίνωση σπερματικής φλέβας
Ορχεοπηξία ετερόπλευρη
Ορχεοπηξία αμφοτερόπλευρη
Κρυψορχία
Παρακέντηση Υδροκήλης
Υδροκήλη – Αναστροφή Ελυτροειδούς
Αφαίρεση κύστης επιδιδυμίδας
Επιδιδυμεκτομή
Ορχεκτομή ετερόπλευρος
Ορχεκτομή αμφοτερόπλευρος
Συστροφή όρχεος – χειρουργική ανάταξη
Τοποθέτηση ορχικής πρόσθεσης (πλην της αξίας της πρόσθεσης)
Οπισθοπεριτοναϊκός λεμφαδενικός καθαρισμός
Ρήξη όρχεως
€ 410
€ 410
€ 500
€ 220
€ 315
€ 890
€ 610
€ 1.050
€ 610
€ 790
€ 790
€ 85
€ 620
€ 620
€ 620
€ 620
€ 790
€ 620
€ 620
€ 2.320
€ 510
ΔΙΑΦΟΡΑ
U/S Ουρηποιητικού ή Γεννητικού συστήματος στον άνδρα
Διορθικό υπερηχογράφημα προστάτη TRUS
Μέτρηση ροής ούρων
Ουροδυναμικός έλεγχος (πλην τα αναλώσιμα)
Δυναμική σηραγγομετρία
Ενδοπεϊκές ενέσεις (πλην το φάρμακο)
Ενδοκυστικές εγχύσεις
Πλύσεις κύστεως για αφαίρεση αιμοπηγμάτων
€ 70
€ 90
€ 45
€ 160
€ 160
€ 30
€ 40
€ 55
Σημειώσεις:
Οι πιο πάνω τιμές αφορούν μόνο την αμοιβή του ιατρού και σε αυτές δεν
περιλαμβάνονται αναλώσιμα όπως: καθετήρας κύστεως, ουρητηρικός
καθετήρας, αυτοσυγγρατούμενος ουρητηρικός καθετήρας, οδηγά σύρματα,
διαστολείς ουρητήρα,
και προσθέσεις (implants)