τεχνικες προδιαγραφες χρηματοκιβωτιων - e

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Τα χρηµατοκιβώτια (ελληνικής κατασκευής) κατασκευάζονται από εξωτερικό χαλύβδινο
έλασµα πάχους 10mm.
Στην εσωτερική πλευρά τοποθετείται πλέγµα κεκλιµένων ελασµάτων πάχους 8mm υπό γωνία
45µοιρών, η επιφάνεια των οποίων ανά 10cm είναι διάτρητη για να περνάει στρογγυλό σίδερο
µασίφ 25 φ διατοµής.
Με τον τρόπο αυτό γίνεται αδύνατη η διάρρηξη (λόγω της συνεχούς θραύσεως) από
οποιοδήποτε τρυπάνι ή άλλο διαρρηκτικό εργαλείο
Στη συνέχεια τοποθετείται άλλο χαλύβδινο έλασµα πάχους 6mm, µε σκοπό να καλύψει το
πλέγµα των κεκλιµένων ελασµάτων και το κενό που δηµιουργείται γεµίζεται µε κορούνδιο
(σµιρίγδι) , το οποίο έχει την ιδιότητα ένεκα της µονολιθικής δοµής και της σκληρότητας του
να είναι αδιαπέραστο από το οξυγόνο ή άλλο διαρρηκτικό εργαλείο.
Επιπλέον, επειδή τα εσωτερικά και εξωτερικά ελάσµατα µαζί µε το κορούνδιο γίνονται ένα
σώµα µεταξύ τους, είναι αδύνατη η αφαίρεση µεµονωµένων κοµµατιών της θωράκισης.
Τέλος άλλο εσωτερικό έλασµα πάχους 8 τοποθετείται 5cm περίπου από το ενδιάµεσο
έλασµα, δηµιουργώντας κενό αέρος που πληρούται από περλίτη απαραίτητο για την
σταθεροποίηση της θερµοκρασίας σε περίπτωση φωτιάς (αντοχή θωράκισης 950 βαθµοί C
επί 2 ώρες).
Πάνω στο έλασµα αυτό (κατά την κατασκευή της πόρτας) τοποθετούνται οι µηχανισµοί
κινήσεων των µπάρων, οι κλειδαριές, οι κωδικοί αριθµοί καθώς επίσης και ειδικό σύστηµα
µπλοκαρίσµατος του µηχανισµού σε περίπτωση απόπειρας διάρρηξης.
Με τις παραπάνω προδιαγραφές τα χρηµατοκιβώτια γίνονται αδιάρρηκτα, πυρασφαλή και
αντιµαγνητικά (για φύλαξη δισκετών).