8selido Pagouni Profile 2013 GR ENG 01

PA N E L S & P R O F I L E S
Frame building solutions
Build. Create. Innovate.
PA N E L S & P R O F I L E S
ÐñïçãìÝíåò Λýóåéò ∆όµησης
Η ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε. είναι από µια τις πρωτοπόρες και δυναµικότερες εταιρείες του κλάδου κατεργασίας
µετάλλων µε µακρά ιστορία που ξεκινάει το 1950. Το 2008 η εταιρεία εγκαινιάζει νέες υπερσύγχρονες
εγκαταστάσεις παραγωγής θερµοµονωτικών πάνελ στη ΒΙ. ΠΕ. Θεσ/νίκης. Σήµερα στεγάζει τις
δραστηριότητες της σε δύο χώρους καλυµµένης επιφάνειας 10.000 m2 σε οικόπεδα 45.000 m2.
Το κατάλληλα καταρτισµένο παραγωγικό δυναµικό, ο αυτοµατοποιηµένος εξοπλισµός, η χρήση άριστων
α’ υλών και η εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 µε πιστοποιηµένες διαδικασίες,
διασφαλίζουν τις πιο αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές και εγγυώνται την παροχή λύσεων µε τον καλύτερο
συνδυασµό κόστους - ποιότητας.
Η ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε. για τον κατασκευαστικό κλάδο προτείνει τις επώνυµες λύσεις DOMOLAM, καλύπτοντας τις
εξειδικευµένες ανάγκες δόµησης, επικάλυψης και φινιρίσµατος του µεταλλικού ή σύµµεικτου έργου.
Τα προφίλ DOMOLAM ελαφρού και βαρέως τύπου χρησιµοποιούνται γα τη δηµιουργία σκελετών στήριξης
κάθε τύπου κάλυψης (πάνελ, λαµαρίνα ή γυψοσανίδα) και την κατασκευή σύµµεικτων πλακών και
µεταλλότυπων. Παράγονται από γαλβανισµένα ελάσµατα ποιότnτας DX51D - S320, µε επικάλυψη έως
Z275gr/m2, σύµφωνα µε το πρότυπα ΕΝ 10327/04 και ΕΝ 10326/04.
Advanced Building Solutions
Pagouni S.A. is one of the leading and dynamic companies in the steel processing sector with a long life,
which begins in1950. In 2008 the company launches a new modern line for the production of insulation
panels in the Industrial area of Thessaloniki. Today the company houses its activities in two premises with
floor space of 10.000 m2 in land of 45.000 m2.
The well trained staff, the use of the most contemporary equipment, the excellent raw material’s quality and
the certification and operation with an ISO 9001:2008 quality system, ensures high quality standards and
guaranties solutions with the best quality - cost combination.
PAGOUNI S.A. introduces for the construction sector the famous brand solutions DOMOLAM for the particular
needs of building, cladding and finishing of the metallic or composite steel-concrete projects.
The light and heavy weight DOMOLAM profiles are used for the construction of supporting frames for any
covering type (panel, metal sheet or gypsum board) and the construction of collaborating metal sheet
floors. They are produced from hot dip galvanized steel sheets DX51D - S320 with coating up to Z275gr/m2,
according to the standards ΕΝ 10327/04 and ΕΝ 10326/04.
PA N E L S & P R O F I L E S
Λύσεις Κάλυψης
Τα καινοτόµα θερµοµονωτικά πάνελ και οι αυλακωτές λαµαρίνες DOMOLAM καλύπτουν απόλυτα τις
ποικίλες ανάγκες της επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης κάθε βιοµηχανικού κτηρίου ή κατοικίας,
προσφέροντας ευκολία τοποθέτησης, ποιοτικό τελικό αποτέλεσµα και οικονοµία. Η ολοκλήρωση κάθε
κατασκευής επιτυγχάνεται µε τη χρήση αρχιτεκτονικών διατοµών υψηλής ασθητικής. Αναλυτικότερα
διατίθενται:
• πάνελ (PUR, PIR) οροφής διπλής ή µονής λαµαρίνας, πάνελ τοίχου και ψυκτικών εφαρµογών και πάνελ
κεραµιδιών (ΕΝ 14509),
• τραπεζοειδείς λαµαρίνες, κυµατοειδείς, και λαµαρίνες κεραµιδιών (ΕΝ 14782),
• γραµµικές κασέτες και αρµοκάλυπτρα κάθε τύπου,
• υλικά σύνδεσης και σφράγισης,
• διαφανή φύλλα (πολυεστερικά και πολυκαρβονικά).
Covering Solutions
The innovating thermal insulation panels and the corrugated metal sheets DOMOLAM cover completely the
multiple roofing and cladding needs of any industrial or residential building, offering easy installation, cost
saving and a high quality final result. The finishing of each construction is succeeded with the use of high
aesthetic architectural sections. Analytically they are disposed:
• roof panels (PUR, PIR) with double or single metal sheet, panels for cladding, cold rooms and tile panels
(ΕΝ 14509),
• trapezoidal metal sheets, corrugated and tiles (ΕΝ 14782),
• linear cassettes and flashings of any type,
• fixing and joint sealing materials,
• translucent sheets (polyester and polycarbonate).
Τεγίδες - Μnκίδες
Purlins - Girts
PA N E L S & P R O F I L E S
Οι διατοµές Ζ, C, Cplus, Σ & Σplus DOMOLAM παράγονται από γαλβανισµένο
χάλυβα υψηλής αντοχής, µε υπερσύγχρονο εξοπλισµό, ώστε να επιτυγχάνεται
ένα ποιοτικό, οικονοµικό και αποτελεσµατικό σύστηµα στήριξης της
επικάλυψης των µεταλλικών κτηρίων. Χρησιµοποιούνται ως τεγίδες, µnκίδες,
αντιανέµια, υποστηλώµατα και συµπληρώνονται από συνδετικά υλικά και
ντίζες, ενώ δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση µετά τη συναρµολόγηση τους.
Παράγονται σε πάχη ελασµάτων έως 3,00mm.
Ζ, C, Cplus, Σ & ΣΡlus DOMOLAM sections are produced from high strength zinc
coated steel, by the most contemporary equipment ίn order to provide
a high quality, economical and efficient support system for metal structures.
They are used as purlins, girts, brackets, props supported by a comprehensive
range of fixing accessories and tie rods and once erected, require minimal
maintenance. Produced in thickness up to 3,00mm.
Σηµεία υπεροχής των τεγίδων - µηκίδων DOMOLAM
DOMOLAM purlins - girts points of excellence
1. Παράγονται µε οβάλ (18x26mm και 14x22mm) και στρόγγυλες (016) τρύπες.
2. Οι διατρήσεις γίνονται σε προεπιλεγµένες από τον πελάτη θέσεις και
προσανατολισµό.
3. H γεωµετρία των διατοµών µπορεί να τροποποιηθεί σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες
κατασκευαστικές ανάγκες
4. ∆ιατίθενται σε στατικά ύψη έως 400mm.
1. Produced with oval (18x26mm and 14x22mm) and round (016) holes.
2. The perforations are in customized positions and orientation.
3. The geometry of the cross sections can be modified according to the specific
construction needs.
4. Available in static heights up to 400mm.
ΚΩΔ./ CODE: PG-Z
ΚΩΔ./ CODE: PG-CP
ΚΩΔ./ CODE: PG-ΣP
ΚΩΔ./ CODE: PG-Z
ΚΩΔ./ CODE: PG-C
ΚΩΔ./ CODE: PG-Σ
Προφίλ µεταλλικών πλαισίων
Μetal framing profiles
PA N E L S & P R O F I L E S
Τα νέα καινοτόµα προφίλ πλαισίων DOMOLAM χρησιµοποιούνται στην
κατασκευή πλαισίων και ζευκτών για την στήριξη των διαφόρων υλικών
κάλυψης (λαµαρινών, πάνελ κ.τ.λ.) σε κτήρια και κατοικίες µικρού όγκου.
Παράγονται σε πάχη ελασµάτων 0,75mm έως 1,50mm.
The new innovative frame profiles DOMOLAM are used for the construction of
frames and trusses for supporting the various cover materials (sheets, panels
etc.) at small volume buildings or residences. Produced in thickness 0,75mm
up to 1,50mm.
Σηµεία υπεροχής των προφίλ µεταλλικών πλαισίων DOMOLAM
DOMOLAM metal framing profiles points of excellence
1. Ευελιξία κατασκευής και ευκολία κατεργασίας µε χρήση απλών εργαλείων
(τροχός κοπής και βιδολόγος) από εµπειροτέχνες ή ιδιώτες που «πιάνουν τα
χέρια τους».
2. Βιδωτές συνδέσεις χωρίς κολλήσεις που καθιστούν τη βαφή περιττή.
3. Τυποποιηµένα µήκη µε µετρητική εγχάραξη που διευκολύνει την κοπή τους.
4. Με ειδικό σχεδιασµό που εξασφαλίζει τη συνέχεια της διατοµής κατά µήκος µε
«µανίκι» της ιδίας.
5. Με δυνατότητα να διαµορφώσει κλειστή διατοµή εάν συνδυαστεί µε τον εαυτό της.
6. Με διαµήκη κανάλια που επιτρέπουν την βύθιση του κεφαλιού της
αυτοδιατρητικής, βίδας 05,5x25mm και διευκολύνουν την επαφή των υλικών
επικάλυψης και τη µεταφορά των δυνάµεων µεταξύ των πλαισίων.
7. Μηδενικές απώλειες υλικού.
1. Flexible and easy construction by using simple tools (cutting wheel and chasing
tool) by professionals or individuals with standard skills.
2. Screwed connections without soldering that make painting unnecessary.
3. Standard length with measured engraves that help cutting.
4. With special design that ensures the section continuity lengthwise with a "sleeve"
of itself.
5. Able to form a closed section if it is combined with itself.
6. Longitudinal channels allow the self drilling screw 05,5x25mm to immerse and
they facilitate the contact of the cladding material and the force transfer between
the frames.
7. Zero waste material.
Patented Design
DOMOTHERM®
S Y S T E M
ΚΩΔ./ CODE: MF-C
DOMOTHERM®
S Y S T E M
ΚΩΔ./ CODE: MF-CP
Μεταλλικά προφίλ ξηράς δόµησης
Metal profiles for drywall building
PA N E L S & P R O F I L E S
Τα νέα ανοικτά προφίλ DOMOLAM, χρησιµοποιούνται για τη στήριξη γυψοσανίδων
και τσιµεντοσανίδων στις κατασκευές εσωτερικών και εξωτερικών χωρισµάτων
και ψευδοροφών. Παράγονται σε πάχη ελασµάτων 0,50mm και 0,60mm.
The new open profiles DOMOLAM are used to support gypsum plaster boards
and cement boar r the construction of internal and external walls and false
ceilings. Produced in thickness 0,50mm up to 0,60mm.
Σηµεία υπεροχής των προφίλ ξηράς δόµησης DOMOLAM
DOMOLAM profiles for drywall building points of excellence
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ακριβείς διαστάσεις σύµφωνα µε το EN 14195.
Άριστες α’ ύλες.
Ασφαλή τελειώµατα.
Ειδικές διατρήσεις για ασφαλή όδευση καλωδίων και σωλήνων.
Μήκη τυποποιηµένα ή κατά παραγγελία.
Πλήρης σειρά εξαρτηµάτων σύνδεσης και ανάρτησης.
ΚΩΔ./ CODE: ST 50, ST 75, ST 100
ΚΩΔ./ CODE: CO 60
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Precise dimensions according to ΕΝ 14195.
Most excellent raw material.
Safe endings.
Special perforations for secure passage of cables and pipes.
Standard or customised lengths.
Complete range of elements and accessories for connection and suspension.
ΚΩΔ./ CODE: OR 50, OR 75, OR 100
ΚΩΔ./ CODE: ST 01
ΚΩΔ./ CODE: ST 02
ΚΩΔ./ CODE: CB 01
ΚΩΔ./ CODE: CB 02
ΚΩΔ./ CODE: CP 01
Λαµαρίνες σύµµεικτων πλακών
Collaborating metal sheets floors
PA N E L S & P R O F I L E S
Τα διαµορφωµένα ελάσµατα υψηλών αντοχών DOMOLAM, παράγονται σε µεγάλη
ποικιλία και χρησιµοποιούνται για την κατασκευή σύµµεικτων πλακών και
µόνιµων µεταλλότυπων σε βιοµηχανικές και οικιακές κατασκευές.
Η συνεργασία του ελάσµατος µε το µπετό γίνεται µέσω διαµορφώσεων, οι οποίες
επιτρέπουν την αγκίστρωση της επικάλυψης του τσιµέντου, ώστε να αποφεύγεται
η διαµήκης και κατακόρυφη µετατόπισή της.
Το έλασµα λειτουργεί ταυτόχρονα ως καλούπι αλλά και ως ενίσχυση, που
επιτρέπει στην κατασκευή να φέρει µεγαλύτερο φορτίο σε σχέση µε τις
παραδοσιακές πλάκες. Παράγονται σε πάχη ελασµάτων έως 2,00mm.
The high bearing capacity corrugated metal sheets DOMOLAM, are produced in
a wide range and are used for applications as collaborating floors and
permanent metal reinforcements in industrial and residential constructions.
The collaboration between the metal sheet and the concrete is made through
embossments capable of anchoring the casting impeding it from both
longitudinal and vertical detachment. The worked sheet therefore acts both as
formwork during casting and as reinforcement, allowing the collaborating floor
to carry higher loads in comparison to the traditional floors. Produced in
thickness up to 2,00mm.
Σηµεία υπεροχής των λαµαρινών σύµµεικτων πλακών DOMOLAM
DOMOLAM collaborating metal sheets floors points of excellence
1. Ευκολία τοποθέτησης και κατεργασίας µέσω κοπών, προσθηκών,
συγκολλήσεων και υλώσεων.
2. Μικρότερο βάρος κατασκευής για το ίδιο ωφέλιµο φορτίο.
3. Μικρότερος χρόνος κατασκευής συνολικά, λόγω της δυνατότητας ταυτόχρονης
εργασίας σε διαφορετικούς ορόφους.
4. Οικονοµικότερη µεταφορά σε σχέση µε άλλα παραδοσιακά προκατασκευασµένα
στοιχεία.
1. Easy installation and working through cuts, additions, welding and nailing.
2. Less weight construction for the same payload.
3. Shorter construction time overall, because of the possibility of simultaneous work
on different floors.
4. Lower transportation cost in relation to other traditional precast elements.
ΚΩΔ./ CODE: TR 55/150
ΚΩΔ./ CODE: TR 75/200
ΚΩΔ./ CODE: TR 100/250
ΚΩΔ./ CODE: TR 125/300
HEAD OFFICE
9th Old National Road Thessaloniki - Veria
570 08 Echedoros, Thessaloniki - Greece
tel: +30 2310 781 869, fax: +30 2310 781 524
BRANCH
Industrial Area Sindos, Block 38, Street D.A. 11, Thessaloniki
tel: +30 2310 780 946, fax: +30 2310 781 524
ΕΔΡΑ
9ο χλμ. Παλ. Εθν. Οδού Θεσ/νίκης - Βέροιας
570 08 Εχέδωρος, Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 781 869, fax: 2310 781 524
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΒΙ. ΠΕ. Θ. Σίνδος, Ο.Τ. 38, Δ.Α. 11, Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 780 946, fax: 2310 781 524
www.pagouni.gr
[email protected]
ISO 9001