ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Διεύθυνση

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ . ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α - Τ.Κ.11143
11
ΕΛΟΤ EN 13813 CT-C5-F1
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ : Δ440
Αντοχή σε θλίψη
Κατηγορία C5
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά
Euroclass Α1
Αποδέσμευση Διαβρωτικών Υλικών
CT
Αντοχή σε κάμψη
Κατηγορία F1
NPD
Ηχομόνωση , Απορρόφηση Ήχου
Θερμική Αντίσταση, Χημική Αντίσταση
NPD
Υδατοπερατότητα , Ατμοπερατότητα
NPD
minimum τιμή
minimum τιμή
N\mm²
N\mm²
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ . ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α - Τ.Κ.11143
11
ΕΛΟΤ EN 13813 CT-C5-F1
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΗ : Δ420
Αντοχή σε θλίψη
Κατηγορία C5
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά
Euroclass Α1
Αποδέσμευση Διαβρωτικών Υλικών
CT
Αντοχή σε κάμψη
Κατηγορία F1
NPD
Ηχομόνωση , Απορρόφηση Ήχου
Θερμική Αντίσταση, Χημική Αντίσταση
NPD
Υδατοπερατότητα , Ατμοπερατότητα
NPD
minimum τιμή
minimum τιμή
N\mm²
N\mm²
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ . ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α - Τ.Κ.11143
11
ΕΛΟΤ EN 13813 CT-C12-F5
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ : C25
Αντοχή σε θλίψη
Κατηγορία C25
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά
Euroclass Α1
Αποδέσμευση Διαβρωτικών Υλικών
CT
Αντοχή σε κάμψη
Κατηγορία F5
NPD
Ηχομόνωση , Απορρόφηση Ήχου
Θερμική Αντίσταση, Χημική Αντίσταση
NPD
NPD
Υδατοπερατότητα , Ατμοπερατότητα
minimum τιμή
N\mm²
minimum τιμή
N\mm²
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝΤΙΤΑΝ
ΤΙΤΑΝ Διεύθυνση:
Διεύθυνση:Χαλκίδος
Χαλκίδος22Α,
22Α,111
11143
43Αθήνα
Αθήνα
Τηλ: 210-259 3692 y Fax: 210-259 1248 yΕ-mail: [email protected], www.titan-cement.com
Τηλ: 210-259 3692 • Fax: 210-259 1248 • Ε-mail: [email protected], www.titan-cement.com