ισολογισμος κτελ 2013

ΚΤΕΛ HΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 55242/70/Β/03/62 - Αρ.ΓΕΜΗ 77704922700
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
ΙΙ.
1.
3.
5.
6.
7.
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Γήπεδα-Οικόπεδα
Κτίρια & τεχνικά έργα
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ. Αξία
199.684,18
383.840,26
583.524,44
208.327,67
199.684,18
369.121,66
568.805,84
0,00
14.718,60
14.718,60
193.208,31
15.119,36
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ. Αξία
199.684,18
383.840,26
583.524,44
193.983,47
199.684,18
367.364,95
567.049,13
185.710,17
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (883.500 μετοχές των 2,11 € έκαστη)
1. Καταβλημένο
1.864.185,00
1.870.726,00
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
95.105,32
101.898,32
2.852.506,87
2.114.635,65
0,00
-477.418,64
-477.418,64
-33.159,51
-1.233.797,64
-1.266.957,15
4.334.378,55
2.820.302,82
1.446.519,40
3.692.670,00
5.139.189,40
1.515.352,45
7.670,00
1.523.022,45
2.745.945,79
81.167,44
4.052.675,93
24.483,09
231.227,98
187.887,83
2.760.157,56
40.816,43
5.641.815,83
8.719,14
738.916,43
441.678,19
505.663,76
1.085.953,82
8.915.005,64
504.227,40
975.327,15
11.111.658,13
14.054.195,04
12.634.680,58
9.099,81
113.407,63
18.397.673,40
15.568.391,03
3.616.895,93
3.618.363,28
0,00
16.475,31
16.475,31
8.273,30
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια
3. Ειδικά Αποθεματικά
2.932.938,00
1.033.610,34
1.527.440,48
833.652,41
303.925,17
6.631.566,40
372.189,01
1.383.172,02
734.089,00
2.489.450,03
2.932.938,00
661.421,33
144.268,46
99.563,41
303.925,17
4.142.116,37
2.932.938,00
838.973,25
1.740.163,36
777.701,23
475.761,66
6.765.537,50
339.516,86
1.653.056,01
714.469,37
2.707.042,24
2.932.938,00
499.456,39
87.107,35
63.231,86
475.761,66
4.058.495,26
V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Προβλέψεις υποτίμησης
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
5.220.710,00
351.867,06
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
383.780,00
328.014,17
4.868.842,94
110.000,00
5.226,18
9.481,19
4.993.550,31
9.150.786,04
Δ.
ΙΙ.
1.
3α.
10.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Απαιτήσεις
Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονοληγμένες)
Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Μείον : Προβλέψεις
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογ/μοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
1.095.942,66
1.873,34
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
55.765,83
0,00
3.166,18
9.481,19
68.413,20
Γ.
I.
2.
8.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια Τραπεζών
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
4.135.181,76
5.119.473,88
27.316,63
7.475.432,21
25.417,75
1.095.942,66
1.873,34
1.094.069,32
2.559.274,24
8.664,49
8.808.798,56
Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2012
1.094.069,32
2.170.121,00
10.832,44
10.775.872,72
20.274,28
122.843,59
143.117,87
30.321,88
159.604,72
189.926,60
8.951.916,43
10.965.799,32
280.252,33
450.934,64
18.397.673,40
15.568.391,03
ΙΙ.
1.
2α.
3.
4.
5.
6.
7.
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
Τράπεζες λ/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη
χρήση
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓΙ +ΓΙΙ )
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
(ΔΙΙ+ΔIV )
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(Β+Γ+Δ+Ε )
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και
εμπράγματων ασφαλειών
3.616.895,93
3.616.895,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Α+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και
εμπραγμάτων ασφαλειών
Σημείωση : Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού € 3.000.000 προς εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ :
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
18.123.183,21
16.534.264,61
1.588.918,60
68.353,09
1.657.271,69
561.593,12
32.523,22
478.963,82
1.920.945,75
107,08
107,08
Μείον :
1.Προβλέψεις αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων23.852,89
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
513.616,34
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη
3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
Μείον :
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
53.853,24
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
180.889,74
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
537.469,23
537.362,15
1.383.583,60
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό
κόστος φόροι
Ζημιές εις νέο
328.014,17
560.258,13
-139.050,00
1.244.533,60
71.705,04
99.378,82
Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2012
1.244.533,60
23.790,89
1.266.957,15
-22.423,55
1.233.797,64
-1.210.006,75
443.080,67
43.033,77
11.914,42
-477.418,64
13.916,63
-1.266.957,15
Ηράκλειο 30 Μαίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
888.272,30
888.217,33
174.938,02
17.686,74
2.249,99
0,00
19.936,73
79.218,86
79.218,86
594.116,34
1.063.155,35
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως
Μείον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)
προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο
54,97
54,97
10.218,80
3.995,94
81.478,24
95.692,98
234.742,98
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2013
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
19.403.482,15
17.063.154,16
2.340.327,99
59.581,58
2.399.909,57
425.947,10
53.016,72
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
171.083,86
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΧΛΙΟΥΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 476425
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. AH 465132
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑI 453560
Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε 7926 Α ΤΑΞΗΣ
-151.147,13
23.790,89
183.941,72
0,00
1.244.533,60
183.941,72
0,00
23.790,89
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2013, την
κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό
Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε ν α καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.
Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,
με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της
συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:
1) Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις, απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο ποσού ευρώ 4.836.930, οι οικονομικές καταστάσεις
της οποίας ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η εύλογη αξία των μετοχών αυτών ανέρχεται συνολικά στο ποσό ευρώ 4.595.080. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον
κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης των μετοχών αυτών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 241.850, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα Ίδια
Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 241.850.
2)Στις απαιτήσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού ευρώ 1.486.000 περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν.
2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη των ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί ισόποση
πρόβλεψη. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 1.486.000 και τα αποτελέσματα της κλειόμενης
χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 167.000 .
3) Στο λογαριασμό «Γ.ΙΙ.11 Πιστωτές διάφοροι» περιλαμβάνονται και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ποσού ευρώ 669.670,16. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται, από τον κωδ. Ν.
2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για αναλογούντες τόκους υπερημερίας και προσαυξήσεις ποσού ευρώ 210.000 περίπου , με συνέπεια οι υποχρεώσεις αυτές να εμφανίζονται μειωμένες
κατά το ποσό αυτό και τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια ισόποσα αυξημένα.
4)Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ
δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για
συνταξιοδότηση. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 671.200 περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ
671.200 και τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 44.000 .
5) Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2003 έως και 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί
οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για
αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας « ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση
που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 7στ του προσαρτήματος των οικονομικών καταστάσεων , όπου αναφέρεται ότι ενδέχεται να προκύψουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις από την εφαρμογή του άρθρου 47
του καταστατικού της ανωνύμου εταιρείας «ΚΤΕΛ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία έχει την ευθύνη του συντονισμού και την εποπτεία του συγκοινωνιακού έργου στην Κρήτη, οι οποίες δεν
είναι δυνατόν να προβλεφθούν στο παρόν στάδιο ώστε να γίνουν οι αντίστοιχες προβλέψεις.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
1)Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37
του Κ.Ν. 2190/1920. 2) Κατά παρέκκλιση της υπ’ αριθμού Β-1188/36/2003 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών, δεν είχε κατατεθεί σε ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς το ποσό ευρώ 2.746.291,91 το οποίο
αφορά τις εισφορές που προβλέπονται από το άρθρο 13 του Ν.2963/2001.
Ηράκλειο, 7 Ιουνίου 2014
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30371