ΟΚΣΥΑ_ΣΥΜΕΦΣ_ GR

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ADSLΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS ΕΘΝΙΚΗ
Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO-BRAS-ΕΘΝΙΚΗ Gbe
Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης/Μεταφοράς Πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α-OLOBRAS-ΕΘΝΙΚΗ
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS-Εθνική 40Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS-Εθνική 150Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS-Εθνική 250Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS-Εθνική 350Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS-Εθνική 650Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS-Εθνική 1000Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS-Εθνική 1500Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS-Εθνική 2000Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS-Εθνική 3000Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS-Εθνική 4000Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS-Εθνική 5000Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS-Εθνική 6000Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS-Εθνική 8000Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS-Εθνική 10000Mbps
Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-BRAS-ΕΘΝΙΚΗ (Gbe)
Εφάπαξ τέλος Πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Εθνική
Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Εθνική
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Εθνική 40Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Εθνική 150Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Εθνική 250Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Εθνική 350Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Εθνική 650Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Εθνική 1000Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Εθνική 1500Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Εθνική 2000Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Εθνική 3000Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Εθνική 4000Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Εθνική 5000Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Εθνική 6000Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Εθνική 8000Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Εθνική 10000Mbps
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS-ΕΘΝIKH (Gbe)
Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης/Μεταφοράς Πρόσβασης ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
BRAS-ΕΘΝΙΚΗ
Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS-Εθνική 40Mbps
Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS-Εθνική 150Mbps
Τέλος
Ισχύει από
6.789,31 €
1/1/2014
1.397,63 €
3.526,83 €
4.091,12 €
4.563,50 €
7.256,04 €
8.528,88 €
11.321,92 €
14.187,92 €
21.040,06 €
27.730,95 €
34.260,62 €
40.629,06 €
52.882,27 €
64.490,58 €
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
Τέλος
Ισχύει από
1.091,03 €
1.418,65 €
1.397,63 €
3.526,83 €
4.091,12 €
4.563,50 €
7.256,04 €
8.528,88 €
11.321,92 €
14.187,92 €
21.040,06 €
27.730,95 €
34.260,62 €
40.629,06 €
52.882,27 €
64.490,58 €
1/1/2014
1/1/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
Τέλος
Ισχύει από
1.346,50 €
1/1/2014
1.397,63 €
3.526,83 €
13/06/2014
13/06/2014
Σελίδα 1 από 5
Αποφ. ΕΕΤΤ 719/01 ΦΕΚ 1564/Β/13-06-2014 για τα υπό ρύθµιση τέλη
Μηνιαία
Μηνιαία
Μηνιαία
Μηνιαία
Μηνιαία
Μηνιαία
Μηνιαία
Μηνιαία
Μηνιαία
Μηνιαία
Μηνιαία
Μηνιαία
Τέλη
Τέλη
Τέλη
Τέλη
Τέλη
Τέλη
Τέλη
Τέλη
Τέλη
Τέλη
Τέλη
Τέλη
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
BRAS-Εθνική
BRAS-Εθνική
BRAS-Εθνική
BRAS-Εθνική
BRAS-Εθνική
BRAS-Εθνική
BRAS-Εθνική
BRAS-Εθνική
BRAS-Εθνική
BRAS-Εθνική
BRAS-Εθνική
BRAS-Εθνική
250Mbps
350Mbps
650Mbps
1000Mbps
1500Mbps
2000Mbps
3000Mbps
4000Mbps
5000Mbps
6000Mbps
8000Mbps
10000Mbps
4.091,12 €
4.563,50 €
7.256,04 €
8.528,88 €
11.321,92 €
14.187,92 €
21.040,06 €
27.730,95 €
34.260,62 €
40.629,06 €
52.882,27 €
64.490,58 €
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO-BRAS-Περιφερειακή (Gbe)
Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης/Μεταφοράς Πρόσβασης ΟΚΣΥΑ OLOBRAS-Περιφερειακή
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS Περιφερειακή 40Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS Περιφερειακή 150Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS Περιφερειακή 250Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS Περιφερειακή 350Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS Περιφερειακή 650Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS Περιφερειακή 1000Mbps
Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-BRAS-Περιφερειακή (Gbe)
Εφάπαξ τέλος Πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Περιφερειακή
Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRASΠεριφερειακή
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Περιφερειακή 40Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Περιφερειακή 150Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Περιφερειακή 250Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Περιφερειακή 350Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Περιφερειακή 650Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Περιφερειακή 1000Mbps
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS-Περιφερειακή (Gbe)
Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης/Μεταφοράς Πρόσβασης ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
BRAS-Περιφερειακή (Gbe)
Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS Περιφερειακή 40Mbps
Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS Περιφερειακή 150Mbps
Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS Περιφερειακή 250Mbps
Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS Περιφερειακή 350Mbps
Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS Περιφερειακή 650Mbps
Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS Περιφερειακή 1000Mbps
Τέλος
Ισχύει από
6.789,31 €
1/1/2014
721,83 €
1.821,93 €
2.012,79 €
2.203,24 €
3.407,63 €
4.164,40 €
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
Τέλος
Ισχύει από
1.091,03 €
1/1/2014
1.418,65 €
1/1/2014
721,83 €
1.821,93 €
2.012,79 €
2.203,24 €
3.407,63 €
4.164,40 €
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
Τέλος
Ισχύει από
1.346,50 €
1/1/2014
721,83 €
1.821,93 €
2.012,79 €
2.203,24 €
3.407,63 €
4.164,40 €
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
Σελίδα 2 από 5
Αποφ. ΕΕΤΤ 719/01 ΦΕΚ 1564/Β/13-06-2014 για τα υπό ρύθµιση τέλη
Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS ΤΟΠΙΚΗ
Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO-BRAS-Τοπική (Gbe)
Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης/Μεταφοράς Πρόσβασης ΟΚΣΥΑ OLOBRAS-Τοπική
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS-Τοπική 20Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS-Τοπική 40Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS-Τοπική 60Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS-Τοπική 80Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS-Τοπική 100Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS-Τοπική 150Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS-Τοπική 200Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS-Τοπική 250Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-BRAS-Τοπική 300Mbps
Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-BRAS-Τοπική Gbe
Εφάπαξ τέλος Πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-BRAS-Τοπική
Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-BRAS-Τοπική
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Τοπική 20 Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Τοπική 40 Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Τοπική 60 Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Τοπική 80 Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Τοπική 100 Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Τοπική 150 Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Τοπική 200 Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Τοπική 250 Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-BRAS-Τοπική 300 Mbps
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS-ΤΟΠ (Gbe)
Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης/Μεταφοράς Πρόσβασης ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
BRAS-Τοπική
Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS-Τοπική 20Mbps
Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS-Τοπική 40Mbps
Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS-Τοπική 60Mbps
Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS-Τοπική 80Mbps
Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS-Τοπική 100Mbps
Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS-Τοπική 150Mbps
Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS-Τοπική 200Mbps
Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS-Τοπική 250Mbps
Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS-Τοπική 300Mbps
Τέλος
Ισχύει από
6.789,31 €
1/1/2014
56,62 €
113,24 €
169,86 €
226,49 €
283,11 €
424,66 €
566,20 €
707,75 €
849,31 €
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
Τέλος
Ισχύει από
1.091,03 €
1.418,65 €
56,62 €
113,24 €
169,86 €
226,49 €
283,11 €
424,66 €
566,20 €
707,75 €
849,31 €
1/1/2014
1/1/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
Τέλος
Ισχύει από
1.346,50 €
1/1/2014
56,62 €
113,24 €
169,86 €
226,49 €
283,11 €
424,66 €
566,20 €
707,75 €
849,31 €
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
Σελίδα 3 από 5
Αποφ. ΕΕΤΤ 719/01 ΦΕΚ 1564/Β/13-06-2014 για τα υπό ρύθµιση τέλη
Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. DSLAM ΤΟΠΙΚΗ
Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO-DSLAM Τοπική Gbe
Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης/Μεταφοράς Πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLODSLAM-Τοπική
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-DSLAM-Τοπική 100 Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-DSLAM-Τοπική 200 Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-DSLAM-Τοπική 500 Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-DSLAM-Τοπική 1000 Mbps
Τέλος
Ισχύει από
6.483,40 €
1/1/2014
464,85 €
538,27 €
758,25 €
1.124,98 €
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
Τέλος
Ισχύει από
1.091,03 €
1.116,78 €
50,05 €
57,95 €
81,63 €
121,11 €
1/1/2014
1/1/2014
1/1/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
Τέλος
Ισχύει από
673,51 €
1/1/2014
52,18 €
97,12 €
170,41 €
196,03 €
1/1/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-DSLAM Τοπική Gbe
Εφάπαξ τέλος Πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-DSLAM-Τοπική
Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-DSLAM-Τοπική
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-DSLAM-Τοπική 100 Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-DSLAM-Τοπική 200 Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-DSLAM-Τοπική 500 Mbps
Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-DSLAM-Τοπική 1000 Mbps
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. DSLAM Τοπική Gbe
Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης/Μεταφοράς Πρόσβασης ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
DSLAM-Τοπική
Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. DSLAM-Τοπική 100 Mbps
Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. DSLAM-Τοπική 200 Mbps
Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. DSLAM-Τοπική 500 Mbps
Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. DSLAM-Τοπική 1000 Mbps
Ο.Κ.ΣΥ.Α /ΣΥ.ΜΕΦ.Σ. ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ
ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
Τέλος Μετάβασης Από Ο.Κ.ΣΥ.Α. [ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α
[OLO-BRAS-ΤΟΠ]
Τέλος Μετάβασης Από Ο.Κ.ΣΥ.Α. [ΦΥΠ-BRAS-ΠΕΡ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α
[OLO-BRAS-ΠΕΡ]
Τέλος Μετάβασης Από Ο.Κ.ΣΥ.Α. [ΦΥΠ-BRAS-ΕΘΝ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α
[OLO-BRAS-ΕΘΝ]
Τέλος Μετάβασης Από Ο.Κ.ΣΥ.Α. [ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ] σε
Ο.Κ.ΣΥ.Α [OLO-DSLAM-ΤΟΠ]
Τέλος Μετάβασης Από Ο.Κ.ΣΥ.Α. [OLO-BRAS-ΤΟΠ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α
[ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ] Κόστος πρόσβασης
Τέλος Μετάβασης Από Ο.Κ.ΣΥ.Α. [OLO-BRAS-ΕΘΝ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α
[ΦΥΠ-BRAS-ΕΘΝ] Κόστος πρόσβασης
Τέλος Μετάβασης Από Ο.Κ.ΣΥ.Α. [OLO-BRAS-ΠΕΡ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α
[ΦΥΠ-BRAS-ΠΕΡ] Κόστος πρόσβασης
Τέλος Μετάβασης Από Ο.Κ.ΣΥ.Α. [OLO-BRAS-ΤΟΠ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α
[ΦΥΠ-BRAS-ΤΟΠ] Κόστος ενεργοποίησης
Τέλος Μετάβασης Από Ο.Κ.ΣΥ.Α. [OLO-BRAS-ΕΘΝ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α
[ΦΥΠ-BRAS-ΕΘΝ] Κόστος ενεργοποίησης
Τέλος Μετάβασης Από Ο.Κ.ΣΥ.Α. [OLO-BRAS-ΠΕΡ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α
[ΦΥΠ-BRAS-ΠΕΡ] Κόστος ενεργοποίησης
Τέλος
Ισχύει από
6.789,31 €
1/1/2014
6.789,31 €
1/1/2014
6.789,31 €
1/1/2014
6.483,40 €
1/1/2014
1.091,03 €
1/1/2014
1.091,03 €
1/1/2014
1.091,03 €
1/1/2014
1.418,65 €
1/1/2014
1.418,65 €
1/1/2014
1.418,65 €
1/1/2014
Σελίδα 4 από 5
Αποφ. ΕΕΤΤ 719/01 ΦΕΚ 1564/Β/13-06-2014 για τα υπό ρύθµιση τέλη
Τέλος Μετάβασης Από Ο.Κ.ΣΥ.Α. [OLO-DSLAM-ΤΟΠ] σε
Ο.Κ.ΣΥ.Α [ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ] Κόστος πρόσβασης
Τέλος Μετάβασης Από Ο.Κ.ΣΥ.Α. [OLO-DSLAM-ΤΟΠ] σε
Ο.Κ.ΣΥ.Α [ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ] Κόστος ενεργοποίησης
Τέλος Μετάβασης Από ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [BRAS-ΕΘΝ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α
[OLO-BRAS-ΕΘΝ]
Τέλος Μετάβασης Από ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [BRAS-ΠΕΡ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α
[OLO-BRAS-ΠΕΡ]
Τέλος Μετάβασης Από ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [BRAS-ΤΟΠ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α
[OLO-BRAS-ΤΟΠ]
Τέλος Μετάβασης Από Ο.Κ.ΣΥ.Α. [OLO-BRAS-ΕΘΝ] σε ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ
[BRAS-ΕΘΝ]
Τέλος Μετάβασης Από Ο.Κ.ΣΥ.Α. [OLO-BRAS-ΠΕΡ] σε ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ
[BRAS-ΠΕΡ]
Τέλος Μετάβασης Από Ο.Κ.ΣΥ.Α. [OLO-BRAS-ΤΟΠ] σε
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ [BRAS-ΤΟΠ]
Τέλος Μετάβασης Από ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ [DSLAM-ΤΟΠ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α.
[OLO-DSLAM-ΤΟΠ]
Τέλος Μετάβασης Από Ο.Κ.ΣΥ.Α. [OLO-DSLAM-ΤΟΠ] σε
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ [DSLAM-ΤΟΠ]
1.091,03 €
1/1/2014
1.116,78 €
1/1/2014
6.789,31 €
1/1/2014
6.789,31 €
1/1/2014
6.789,31 €
1/1/2014
1.346,50 €
1/1/2014
1.346,50 €
1/1/2014
1.346,50 €
1/1/2014
6.483,40 €
1/1/2014
673,51 €
1/1/2014
Ο.Κ.ΣΥ.Α /ΣΥ.ΜΕΦ.Σ. ∆ευτερεύοντα Τέλη
Ο.Κ.ΣΥ.Α /ΣΥ.ΜΕΦ.Σ. ∆ευτερεύοντα Τέλη
Τέλος αλλαγής ταχύτητας Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ
Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για Άρση βλάβης
Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ υπαιτιότητας Παρόχου
Τέλος Άσκοπης Απασχόλησης Συνεργείου για Άρση βλάβης
Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ υπαιτιότητας Παρόχου
Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Σύνδεσης Ο.ΚΣ.Υ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.
Τέλος µεταφοράς Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. µε χρήση ίδιου φορέα
Τέλος
Ισχύει
από
143,00 €
1/1/2014
179,82 €
1/1/2014
42,16 €
1/1/2014
50% του
αντίστοιχου
τέλους σύνδεσης/
µετάβασης
50% του
αντίστοιχου
τέλους σύνδεσης
1/1/2014
1/1/2014
Σε όλες τις ανωτέρω τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α
Σελίδα 5 από 5
Αποφ. ΕΕΤΤ 719/01 ΦΕΚ 1564/Β/13-06-2014 για τα υπό ρύθµιση τέλη