Υπέρταση Ηλικιωµένων

Υπέρταση
Ηλικιωµένων
ΓΣ Στεργίου
Κέντρο Υπέρτασης, Γ’ Παθολογική Κλινική
1
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο Σωτηρία
ΑΥΞΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Άτοµα 65+ ετών
Χ 1.000.000
(1900 – 2030)
Έτη
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΣΗΛΙΚΕΣ
Κίνδυνος για υπέρταση σε άτοµα 55 ετών
Χρόνος (έτη) Γυναίκες
Άνδρες
10
52%
56%
15
72%
78%
20
83%
88%
25
91%
93%
Vasan et al, JAMA 2002; 287:1010.
287:1010.
PROSPECTIVE
STUDIES
COLLABORATION
∆εδοµένα
1.000.000
αρρώστων
61 Mελέτες
Lancet 2002
Σχέση Αρτηριακής Πίεσης και Ηλικίας
N=694
Clinic BP (mmHg)
140
Didima Study
Am J Hypertens
1998, 2000
132,7
125
128,1
118,7
110
108,9
95
80
77,7
77.7
76,5
76.5
40-57
58-67
69,7
69.7
7272
65
50
<40
Systolic BP
Diastolic BP
>67
Age (years)
GSS 1998
Τυχαιοποιηµένες Μελέτες Θεραπείας
της Υπέρτασης στους Ηλικιωµένους
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΕ ΑΤΟΜΑ < ΚΑΙ >65 ΕΤΩΝ
META-ANAΛΥΣΗ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration. BMJ 2008;336:1121-3.
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΕ ΑΤΟΜΑ < ΚΑΙ >65 ΕΤΩΝ
META-ANAΛΥΣΗ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration. BMJ 2008;336:1121-3.
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
(SHEP - Syst-Eur - Syst-China)
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΟΛΙΚΗ
ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΕΠΙ∆ΕΙΝΩΣΗ
SHEP
SYST-EUR
17% SD6
SYST-CHINA
P=0..008
P=0
ALL
ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΗ
ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
SHEP
25% SD8
SYST-EUR
P=0..005
P=0
SYST-CHINA
ALL
0,5
1,0
1,5
Θεραπεία Μεµονωµένης Συστολ. Υπέρτασης
και Πρόληψη Καρδ. Ανεπάρκειας
Νέες περιπτώσεις (%)
10
ΣΥΝΟΛΟ
RR: 0,51 (95%CI 0,37-0,71)
ΝΝΤ: 48 άρρωστοι / 1 επεισόδιο
P<0,001
8
6
4,43
4
2,33
2
0
Placebo
Active
ΜΕΤΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑ
RR: 0,19 (95%CI 0,06-0,53)
ΝΝΤ: 15 άρρωστοι / 1 επεισόδιο
SHEP Trial
Trial,, JAMA 1997.
Νέες περιπτώσεις (%)
Θεραπεία Μεµονωµένης Συστολικής
Υπέρτασης και Πρόληψη Άνοιας
15
P<0,05
12
9
↓
↓55%
ΠΡΟΛΗΨΗ
7,7
19 περιπτώσεων /
6
3,8
3
1000 αρρώστους / 5 έτη
(Αγγειακή και Alzheimer’s)
0
Placebo
Active
Syst--Eur Trial, Lancet 1998
Syst
Odds Ratio of Cognitive Decline (MMSE)
25,745 hypertensives
OSCAR Study
Hanon et al. J Hypertens 2008, 26:1642-50.
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΑ
Study
Launer et al.
2000
Kivipelto et al.
2001
Kivipelto et al.
2002
Posner et al.
2002
Kivipelto et al.
2005
Luchsinger et
al. 2005
Li et al.
2007
Followup Outcome Dementia Risk
3.8-4.8 high BP in
3,703
27 y
Dementia
untreated men
N
1,449
21 y
Dementia
2.3 for high SBP
1,449
21 y
AD
2.6 for high SBP
1,259
7y
AD, VaD
HTN associated with
VaD risk 1.8 (not AD)
Dementia,
1.97 for SBP (not AD)
AD
1,449
21 y
1,138
5.5 y
AD
No
2,356
8y
Dementia
1.60 for high SBP
1.59 for DBP
Αγγειακή Άνοια
Νόσος Alzheimer’s
VaD
AD
Στενή σχέση ΑD µε παράγοντες
καρδιαγγειακού κινδύνου και αθηρωµάτωση
1/3 των AD έχουν κάποιου βαθμού
αγγειακές βλάβες.
βλάβες.
1/3 των VaD έχουν και AD βλάβες.
βλάβες.
Σχεδόν όλες οι περιπτώσεις
άνοιας είναι µικτού τύπου
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΝΟΙΑΣ
PLACEBO--ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
PLACEBO
(SHEP, Syst-Eur, PROGRESS)
Staessen et al. Hypertension 2007;49;389-400.
ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
∆εν υπάρχουν ∆εδοµένα στους Ηλικιωµένους
που να Υποστηρίζουν Συστολική Πίεση <140 mmHg
Reappraisal of European Guidelines on
Hypertension Management: a European Society
of Hypertension Task Force Document
Ηλικιωµένοι >65 ετών
Οδηγίες: όχι «evidence based»
Έναρξη θεραπείας: Συστολική ΑΠ >140 mmHg
Στόχος: Συστολική ΑΠ 130-140 mmHg
Επιλογή φαρµάκων: Όπως στους νεότερους
Mancia G, et al. J Hypertens 2009, 27:2121–2158
ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΕ ΑΤΟΜΑ >80 ΕΤΩΝ
Lancet 1999; 353:793-796
HYVET
N=3845, ≥80 ετών
Συστολική ΑΠ BP ≥160 mmHg
Σχετικά υγιείς, 65% από αντιυπερτ. θεραπεία
Iνδαπαµίδη
(SR) 1.5 mg
Placebo
2 έτη
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
NEJM 2008
Πρωτεύον: ΑΕΕ (θανατηφόρο και µη)
∆ευτερεύοντα: Θάνατος (ΑΕΕ, Καρδιακός, ΚΑ, Σύνολο)
HYVET
Rate /1000 Patient-Yr
(No. of Events)
Indapam Placebo
No. (%)
Unadjusted
HR
95%CI
P
Σύνολο ΑΕΕ
12.4 (51)
17.7 (69)
0.70 (0.49-1.01)
0.06
Θανατηφόρο
ΑΕΕ
6.5 (27)
10.7 (42)
0.61 (0.38-0.99)
0.046
ΚΑ Θάνατος
23.9 (99)
30.7 (121)
0.77 (0.60-1.01)
0.06
Καρδ.
Ανεπάρκεια
5.3 (22)
14.8 (57)
0.36 (0.22-0.58) <0.001
33.7 (138)
50.6 (193)
0.66 (0.53-0.82) <0.001
Κ.Α. Επεισόδιο
Reappraisal of European Guidelines on
Hypertension Management: a European Society
of Hypertension Task Force Document
Ηλικιωµένοι >80 ετών
Έναρξη θεραπείας: ΑΠ >160 mmHg
Στόχος: Συστολική ΑΠ <150 mmHg
Εξατοµίκευση αποφάσεων
Προοδευτική µείωση
Προσεκτική παρακολούθηση
Mancia G, et al. J Hypertens 2009, 27:2121–2158
Υπέρταση
Ηλικιωµένων
ΓΣ Στεργίου
Κέντρο Υπέρτασης, Γ’ Παθολογική Κλινική
22
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο Σωτηρία