ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ON-LINE ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ON-LINE ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
AQUACHEM –Αμαζόνων 1, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 55133,
-1Τηλ: 2310 458223 Fax: 2310 456657 E-mail: [email protected] Web: www.aquachem.gr
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ƒ
Ε.ΥΔ.Α.Π.
α) Διυλιστήρια Κιούρκων και Ασπροπύργου
Προμήθεια και εγκατάσταση 2 αυτόματων σταθμών συνεχούς on-line
ƒ
μέτρησης και παρακολούθησης της ποιότητας του νερού στην είσοδο των
διυλιστηρίων με τηλεμετάδοση. Κάθε σταθμός με τους παρακάτω
αναλυτές:
2 αναλυτές τοξικότητας ρεσπιρομετρικοί
2 αναλυτές ολικού φωσφόρου
2 αναλυτές ολικού οργανικού άνθρακα
2 συνδυασμένοι αναλυτές νιτρωδών, αμμωνιακών και COD
Εταιρεία τηλεμετάδοσης: ZENON A.E.
ƒ
Προμήθεια 3 συστημάτων συνεχούς on-line μέτρησης της τοξικότητας με
βακτήρια φωταύγειας vibtio-fischeri
ƒ
Προμήθεια συστημάτων μέτρησης θολότητας
β) Ε.Ε.Λ. Ψυττάλειας
ƒ
Προμήθεια μετρητών συνεχούς on-line λειτουργίας:
5 μετρητές νιτρικών
3 μετρητές αμμωνιακών
20 μετρητές στερεών σε αγωγό, δεξαμενή και ανοιχτό κανάλι
Εργολάβος: Κ/Ξ Θεμελιοδομή Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β. &
Τ.Ε. – PASSAVANT ROEDIGER PRODUCTS GmbH – GIOVANNI
PUTIGNANO & FIGLI S.R.L.
γ) Ε.Ε.Λ. Μεταμόρφωσης
ƒ
Προμήθεια 5 αυτόματων δειγματοληπτών υγρών αποβλήτων με
δυνατότητα συντήρησης των δειγμάτων σε χαμηλές θερμοκρασίες
Εργολάβος Κ/Ξ Αναστηλωτική ΑΤΕ – Ν & Κ Γκολιόπουλος ΑΤΕ
ƒ
On-line αναλυτής μέτρησης θειούχων
Εργολάβος: Κ/Ξ ΝΙΑΣΑ ΑΤΕ – ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΤΕ
δ) Εργαστήριο ελέγχου υγρών αποβλήτων
ƒ
ƒ
Αυτόματος φορητός δειγματολήπτης με δυνατότητα ψύξης
Ε.Υ.Α.Θ.
α) Είσοδος Ε.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης
ƒ
Μονάδα on-line μέτρησης τοξικότητας ρεσπιρομετρικού τύπου
ƒ
Μονάδα on-line μέτρησης pH
Εργολάβος: Αδάμ Μαγκαφίνης Ο.Ε.
AQUACHEM –Αμαζόνων 1, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 55133,
-2Τηλ: 2310 458223 Fax: 2310 456657 E-mail: [email protected] Web: www.aquachem.gr
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
β) Σταθμός παρακολούθησης ποιότητας νερού από τον Αλιάκμονα στη Βραχιά
ƒ
Μονάδες on-line μέτρησης pH, redox, αγωγιμότητας, διαλ. οξυγόνου,
αιωρούμενων στερεών και στάθμης
Εργολάβος: ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Ε.
γ) Διυλιστήριο νερού από Αλιάκμονα
ƒ
Μονάδα μέτρησης σημείου δρόσου του αέρα
Εργολάβος: Κ/Ξ ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. – ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ – SECIT
S.P.A. – AUSTRIAN ENERGY AND ENVIRONMENT
δ) Ε.Ε.Λ. Μηχανιώνας ‘’ΑΙΝΕΙΑ’’
ƒ
Μονάδα μέτρησης υπολ. όζοντος, για παρακολούθηση απολύμανσης της
εξόδου
ƒ
Δ.Ε.Υ.Α.Μ. ΒΟΛΟΥ
α) Όργανα συνεχούς on-line μέτρησης για την Ε.Ε.Λ.
ƒ
12 μετρητές διαλυμένου οξυγόνου σε δεξαμενές αερισμού
ƒ
8 μετρητές αιωρούμενων στερεών σε δεξαμενές αερισμού
ƒ
5 μετρητές αιωρούμενων στερεών σε ανακυκλοφορία λάσπης
ƒ
1 μετρητής νιτρικών σε δεξαμενή αερισμού
ƒ
1 μετρητής Αμμωνιακών σε δεξαμενή αερισμού
ƒ
2 μετρητές στάθμης ιλύος στις δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης
ƒ
1 μετρητής θολότητας στην έξοδο
ƒ
1 μετρητής pH στην είσοδο
ƒ
8 μετρητές στάθμης υπερήχων
β) Δειγματολήπτες για την Ε.Ε.Λ.
ƒ
11 σταθεροί αυτόματοι δειγματολήπτες υγρών αποβλήτων με δυνατότητα
συντήρησης των δειγμάτων σε χαμηλές θερμοκρασίες
ƒ
Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
α) Για τις δεξαμενές δικτύου ύδρευσης
ƒ
Συστήματα συνεχούς on-line μέτρησης θολότητας
β) Όργανα συνεχούς on-line μέτρησης για την Ε.Ε.Λ.
ƒ
ƒ
1 μετρητής νιτρικών στην έξοδο
ƒ
1 μετρητής αμμωνιακών στην έξοδο
Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Όργανα συνεχούς on-line μέτρησης για την Ε.Ε.Λ.
ƒ
1 μετρητής νιτρικών στην έξοδο
ƒ
1 μετρητής COD στην έξοδο
AQUACHEM –Αμαζόνων 1, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 55133,
-3Τηλ: 2310 458223 Fax: 2310 456657 E-mail: [email protected] Web: www.aquachem.gr
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ƒ
Δ.Ε.Υ.Α. ΡΟΔΟΥ
Όργανα συνεχούς on-line μέτρησης για την Ε.Ε.Λ.
ƒ
6 μετρητές θολότητας και ολικών στερεών για δεξαμενές αερισμού και
ανακυκλοφορία λάσπης
Εργολάβος: Κ/Ξ ΚΟΡΩΝΙΣ ΑΕ-SECIT SPA-ENVITEC Ο.Ε.
ƒ
Δ.Ε.Υ.Α. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Όργανα συνεχούς on-line μέτρησης για την Ε.Ε.Λ.
ƒ
3 αυτοκαθαριζόμενα οξυγονόμετρα για δεξαμενές αερισμού και έξοδο
ƒ
1 μετρητής COD στην έξοδο
ƒ
3 αναλυτές νιτρικών για δεξαμενές αερισμού και έξοδο
ƒ
1 μετρητής αμμωνιακών στην έξοδο
ƒ
10 μετρητές θολότητας και ολικών στερεών για δεξαμενές αερισμού και
ανακυκλοφορία λάσπης
ƒ
6 μετρητές θερμοκρασίας
ƒ
Μονάδα μέτρησης υπολ. όζοντος, για παρακολούθηση απολύμανσης της
εξόδου
Εργολάβος: Κ/ΞΙΑ ΚΙΜΟΥΝΔΗΣ - Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΤΕ – Ι
ΤΡΟΥΒΑΣ - Α. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΕΠΕ
ƒ
Δ.Ε.Υ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
α) Όργανα συνεχούς on-line μέτρησης για την Ε.Ε.Λ.
ƒ
2 οξυγονόμετρα για δεξαμενές αερισμού
ƒ
1 μετρητής θολότητας και ολικών στερεών στο φρεάτιο μερισμού των
δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης
ƒ
1 μετρητής νιτρικών στο φρεάτιο μερισμού των δεξαμενών
δευτεροβάθμιας καθίζησης
Εργολάβος: Κ/ΞΙΑ ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΤΕΒΕ-Α. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΕΠΕ-Μ. Χ’’ΗΛΙΟΥ
β) Για το Διυλιστήριο Νερού
ƒ
Συστήματα συνεχούς on-line μέτρησης θολότητας
Εργολάβος: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ƒ
Δ.Ε.Υ.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ
Όργανα συνεχούς on-line μέτρησης για την Ε.Ε.Λ.
ƒ
2 μετρητές διαλ. οξυγόνου για δεξαμενές αερισμού
ƒ
2 μετρητές ολικών στερεών για δεξαμενές αερισμού
ƒ
2 μετρητές παροχής με αισθητήρες υπερήχων για είσοδο
ƒ
2 μετρητές διαφορικής στάθμης με αισθητήρες υπερήχων για είσοδο
Εργολάβος: Κ/Ξ ΠΥΡΑΜΙΣ – ΠΑΥΛΙΔΗΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ
AQUACHEM –Αμαζόνων 1, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 55133,
-4Τηλ: 2310 458223 Fax: 2310 456657 E-mail: [email protected] Web: www.aquachem.gr
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ƒ
Δ.Ε.Υ.Α. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Όργανα συνεχούς on-line μέτρησης για την Ε.Ε.Λ.
ƒ
2 μεταδότες πίεσης για τα φίλτρα εξόδου
ƒ
1 υδροστατικός μεταδότης στάθμης
Εργολάβος: Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.
ƒ
Δ.Ε.Υ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Για τις δεξαμενές δικτύου ύδρευσης
ƒ
ƒ
Συστήματα on-line μέτρησης και ρύθμισης αγωγιμότητας
Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
α) Για τις δεξαμενές δικτύου ύδρευσης
ƒ
Ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα και Φ/Β
Εργολάβος: Αφοι Πολυζώη Ο.Ε.
β) Όργανα συνεχούς on-line μέτρησης για την Ε.Ε.Λ.
ƒ
ƒ
1 μετρητής νιτρικών στην δεξαμενή αερισμού
Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Όργανα συνεχούς on-line μέτρησης για την Ε.Ε.Λ.
ƒ
Υδροστατικός μετρητής στάθμης για το αντλιοστάσιο εισόδου
ƒ
Μετρητής διαφορικής στάθμης για σχάρα εισόδου
ƒ
2 μετρητές διαλ. οξυγόνου για δεξαμενές αερισμού
ƒ
2 μετρητές ολικών στερεών για δεξαμενές αερισμού
ƒ
1 μετρητής χλωρίου στην έξοδο
ƒ
6 ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα
ƒ
1 σταθερός αυτόματος δειγματολήπτης υγρών αποβλήτων με δυνατότητα
συντήρησης των δειγμάτων σε χαμηλές θερμοκρασίες
Εργολάβος: Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.
ƒ
Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Όργανα συνεχούς on-line μέτρησης για την Ε.Ε.Λ.
ƒ
Μετρητής στάθμης υπερήχων για το αντλιοστάσιο εισόδου
ƒ
Μετρητής διαφορικής στάθμης για σχάρα εισόδου
ƒ
2 μετρητές διαλ. οξυγόνου για δεξαμενές αερισμού
ƒ
Μετρητής παροχής εξόδου Parshall
Εργολάβος: Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.
ƒ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Όργανα συνεχούς on-line μέτρησης για την Ε.Ε.Λ.
ƒ
1 μετρητές διαλ. οξυγόνου για δεξαμενή αερισμού
ƒ
1 μετρητής TOC στην έξοδο
AQUACHEM –Αμαζόνων 1, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 55133,
-5Τηλ: 2310 458223 Fax: 2310 456657 E-mail: [email protected] Web: www.aquachem.gr
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ƒ
Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ
α) Για τις δεξαμενές δικτύου ύδρευσης
ƒ
Συστήματα συνεχούς on-line μέτρησης θολότητας
β) Όργανα συνεχούς on-line μέτρησης για την Ε.Ε.Λ.
ƒ
ƒ
1 μετρητής COD στην είσοδο
ƒ
1 ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο DN800 στην ανακυκλοφορία
ƒ
μετρητές στάθμης υπερήχων στην έξοδο
Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ
Για το δίκτυο ύδρευσης
ƒ
8 συστήματα συνεχούς on-line μέτρησης χλωρίου
Εργολάβος: INTELLEC EUROPE-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ƒ
Δ.Ε.Υ.Α. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
Για το Διυλιστήριο Νερού
ƒ
3 συστήματα συνεχούς on-line μέτρησης θολότητας
Εργολάβος: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕ
ƒ
Δ.Ε.Υ.Α. ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Για Ε.Ε.Λ.
ƒ
4 μετρητές νιτρικών
Εργολάβος: ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΑΤΕ
ƒ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
Για Ε.Ε. στραγγισμάτων Χ.Υ.Τ.Α.
ƒ
1 μετρητής στάθμης υπερήχων
ƒ
1 μετρητής pH
ƒ
2 μετρητές διαλ. οξυγόνου
ƒ
1 μετρητής ολικών στερεών
ƒ
1 ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο
Εργολάβος: Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.
AQUACHEM –Αμαζόνων 1, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 55133,
-6Τηλ: 2310 458223 Fax: 2310 456657 E-mail: [email protected] Web: www.aquachem.gr
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ƒ
Κ/ΞΙΑ ΤΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ – Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
Για Ε.Ε.Λ. ΒΙ.ΠΕ. ΕΤΒΑ Κομοτηνής
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Μετρητής παροχής εξόδου Parshall
ƒ
1 μετρητής pH
ƒ
1 μετρητής redox
ƒ
1 μετρητής διαλ. οξυγόνου
ΒΙΟΤΕΧ Α.Ε.
ƒ
10 μετρητές pH, redox, αγωγιμότητας, θολότητας
ƒ
25 μετρητές διαλ. οξυγόνου
ƒ
20 ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα
ƒ
3 μετρητές διαλ. όζοντος
ƒ
4 μετρητές διαρροών όζοντος στον αέρα
ƒ
1 μετρητής σωματιδίων
Π. ΤΥΧΕΡΟΣ – Α. ΧΑΤΖΗΣ ΟΕ
ƒ
25 μετρητές pH, redox, υπολ. χλωρίου
ƒ
15 μετρητές διαλ. οξυγόνου
ƒ
Ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα
FLYGT HELLAS A.E.
ƒ
ƒ
TEXNEKO HELLAS ABEE
ƒ
ƒ
Συστήματα συνεχούς on-line μέτρησης χλωρίου
ETECO - Δ. ΜΠΕΛΛΟΣ
ƒ
ƒ
Συστήματα συνεχούς on-line μέτρησης θολότητας
ΤΕΚΜΜΜΑ ΟΕ
ƒ
ƒ
Συστήματα συνεχούς on-line μέτρησης χλωρίου
Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - Ι. ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ‘’ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ’’
ƒ
ƒ
Μετρητής αμμωνιακών ISE
Συστήματα συνεχούς on-line μέτρησης θολότητας
EUROCHEMICALS
ƒ
Σταθεροί αυτόματοι δειγματολήπτες υγρών αποβλήτων με δυνατότητα
συντήρησης των δειγμάτων σε χαμηλές θερμοκρασίες
ƒ
ΤΕΧΝΕ Α. ΜΕΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ƒ
ƒ
ΣΦΕΛΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.
ƒ
ƒ
Συστήματα συνεχούς on-line μέτρησης θολότητας
Παροχόμετρα αέρα
EUROMARKET
ƒ
Φορητοί δειγματολήπτες υγρών αποβλήτων
AQUACHEM –Αμαζόνων 1, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 55133,
-7Τηλ: 2310 458223 Fax: 2310 456657 E-mail: [email protected] Web: www.aquachem.gr
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ƒ
ƒ
ΕΛΠΕ Α.Ε.
ƒ
Μετρητής διαλ. οξυγόνου
ƒ
Φορητός δειγματολήπτης υγρών αποβλήτων
MOTOR OIL HELLAS
ƒ
ƒ
Δ.Ε.Η.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Μετρητής διαλ. οξυγόνου
ƒ
Μετρητής θολότητας
ΕΛΒΑΛ Α.Ε.
ƒ
Μετρητής pH, redox
ƒ
Μετρητής θολότητας
Β.Γ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ƒ
1 μετρητής COD στην έξοδο της κατεργασίας υγρών αποβλήτων
ƒ
Μετρητές pH
ΚΑΠΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.
Μετρητής φωσφίνης
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε.
ƒ
ƒ
Συστήματα μέτρησης διαλ. οξυγόνου σε νερό βιομηχανικής χρήσης
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ƒ
ƒ
Συστήματα μέτρησης διαλ. οξυγόνου σε νερό βιομηχανικής χρήσης
Μετρητές pH
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ TVX GOLD
ƒ
6 μετρητές θολότητας και ολικών στερεών σε αγωγούς, δεξαμενές και
ανοιχτά κανάλια
ƒ
FANCO A.E.
ƒ
ƒ
ΕΤΕΜ ΑΕ
ƒ
ƒ
Μετρητές αγωγιμότητας
COCA COLA 3E
ƒ
ƒ
Μετρητές διαλ. οξυγόνου και redox
DEL MONTE HELLAS Α.Ε.
ƒ
ƒ
Συστήματα μέτρησης και ρύθμισης αγωγιμότητας
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ‘’ΟΛΥΜΠΟΣ’’
ƒ
ƒ
Συστήματα μέτρησης και ρύθμισης θερμοκρασίας
Μετρητές θολότητας
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ‘’ΙΟΛΗ’’
ƒ
Μετρητής θολότητας
ƒ
Μετρητής διαλ. όζοντος
AQUACHEM –Αμαζόνων 1, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 55133,
-8Τηλ: 2310 458223 Fax: 2310 456657 E-mail: [email protected] Web: www.aquachem.gr
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.
ƒ
Μετρητές pH, redox, διαλ. όζοντος
ƒ
Μετρητής σωματιδίων
ƒ
Ανιχνευτής όζοντος
ƒ
Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής
ΔΟΥΜΠΙΑ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ Α.Ε.
ƒ
Μετρητές pH, redox, διαλ. όζοντος
ƒ
Ανιχνευτής όζοντος
ƒ
Ηλεκτρομαγνητικοί μετρητές παροχής
NATURA ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ ΥΑΣ
ƒ
Μετρητές pH, redox, διαλ. όζοντος
ƒ
Ανιχνευτής όζοντος
ƒ
Μετρητής σημείου δρόσου του αέρα
ƒ
Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής
ECOFOOD, ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ
ƒ
Μετρητές pH, redox, διαλ. όζοντος
ƒ
Ανιχνευτής όζοντος
ƒ
Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής
‘’ΑΘΩΣ’’, ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ
ƒ
Μετρητές pH, redox, διαλ. όζοντος
ƒ
Ανιχνευτής όζοντος
ΟΝΕ Α.Β.Ε.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ
ƒ
Μετρητές pH, redox, διαλ. όζοντος
ƒ
Ανιχνευτής όζοντος
ƒ
Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής
AQUASPRING AEBE ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ ΝΕΡΟΥ
ƒ
Μετρητές διαλ. όζοντος
AQUACHEM –Αμαζόνων 1, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 55133,
-9Τηλ: 2310 458223 Fax: 2310 456657 E-mail: [email protected] Web: www.aquachem.gr
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αναλυτές σταθμού διυλιστηρίων Ε.ΥΔ.Α.Π. στον Ασπρόπυργο
Αναλυτές αμμωνιακών και νιτρικών στην Ε.Ε.Λ. Ψυττάλειας
AQUACHEM –Αμαζόνων 1, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 55133,
- 10 Τηλ: 2310 458223 Fax: 2310 456657 E-mail: [email protected] Web: www.aquachem.gr
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αναλυτής νιτρικών στην Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α. Καλλικράτειας Χαλκιδικής
AQUACHEM –Αμαζόνων 1, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 55133,
- 11 Τηλ: 2310 458223 Fax: 2310 456657 E-mail: [email protected] Web: www.aquachem.gr