Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως για το 2012

EDRACO ΑΝΩΝΥΜΗ TEXNIKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 122292099000
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ : 34085/04/Β/95/162 (01) - 47ο χλμ Αττικής Οδού, 19400 Κορωπί Αττικής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(δημοσιευμένα βάσει του ν.2190/20, άρθρο 135, από επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη κατά τα Δ.Λ.Π.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τίς οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας "ΕDRACO Α.Τ.Ε.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση Διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία -Νομαρχία:
Διεύθυνση Διαδικτυου:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ- Γ.Ε.ΜΗ
http://www.edracoate.gr
Κωνσταντίνος Ψαλλίδας , Πρόεδρος Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος
Βασίλης Σπηλιάδης, Αντιπρόεδρος
Ξενοφώντας Μπριόλας, Μέλος
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων (από το
Διοικητικό Συμβούλιο):
14 Ιουνίου 2013
Νόμιμος ελεγκτής:
Βασίλειος Γιαννακουλόπουλος , Α.Μ.ΣΟΕΛ 24571
Ελεγκτική εταιρεία:
BDO Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία, Α.Μ. ΣΟΕΛ 153
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Αρντηική Γνώμη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31.12.2012
31.12.2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
38
45
Επενδύσεις σε ακίνητα
300
315
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
0
0
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
140
144
Αποθέματα
2.150
2.150
Απαιτήσεις από πελάτες
478
727
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
181
1.243
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
3.286
4.624
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
5.100
(16.389)
(11.289)
0
2.153
7.427
4.996
14.576
5.100
(13.924)
(8.824)
0
1.559
6.637
5.252
13.448
3.286
4.624
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)
31.12.2012
Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(1.1.2012 και 1.1.2011 αντίστοιχα)
(8.824)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(2.465)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)
(11.289)
31.12.2011
(7.762)
(1.062)
0
(8.824)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)
1.1-31.12.2011
1.1-31.12.2012
Κύκλος εργασιών
0
17
Μικτά Κέρδη /(ζημίες)
0
(1)
Κέρδη /(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
(1.876)
(770)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων
(2.452)
(1.284)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)
(2.465)
(1.062)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)
(2.465)
(1.062)
Κέρδη /(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)
(0,1450)
(0,0625)
Κέρδη /(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
(1.869)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)
1.1-31.12.2012
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων
(2.452)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
7
Προβλέψεις
Αποτ/τα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλήν δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών /(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες(α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδ.
Αγορές ενσωμάτων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις / (Εξοφλήσεις) δανείων
Σύνολο εισροών/(εκροών)από χρημ/δοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
(467)
1.1-31.12.2011
(1.284)
18
1.450
96
576
237
278
521
421
(271)
1.031
(617)
(6)
0
(179)
(3)
(106)
75
0
0
0
(5)
8
4
0
220
220
0
(136)
(136)
41
6
47
(57)
63
6
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1 H αρνητική γνώμη που παρατίθεται στη έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στο γεγονός ότι: α) η Εταιρεία αντιμετωπίζει αρνητικό
κεφάλαιο κίνησης € 9.164 χιλ. και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις € 7.188 χιλ. και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων αυτής είχε καταστεί αρνητικό με συνέπεια
να συντρέχουν οι αυτής είχε καταστεί αρνητικό με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του
7 Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων της εταιρείας στην λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από
το ΔΛΠ 24, έχουν ως ακολούθως (ποσά σε χιλ. ευρώ):
Κ.Ν. 2190/1920, β) οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έπρεπε να έχουν καταρτισθεί με βάση την αρχή της ρευστοποιήσιμης αξίας.
2 Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2009. Για τις χρήσεις 2011 & 2012 η Εταιρεία δεν έχει αποδεχθεί το
α. Έσοδα
β. Έξοδα
φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82, παράγραφος 5, Ν. 2238/1994
γ. Απαιτήσεις
και υπόκειται στις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό κυρώσεις.
δ. Υποχρεώσεις
3 Υφίστανται επίδικες διαφορές με συνολικό αρχικό αγωγικό αίτημα 2.531 χιλ. ευρώ, για τις οποίες έχουν σχηματιστεί σχετικές προβλέψεις
0
522
887
4.754
στ. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0
0
ζ. Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0
ε. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
ύψους 1.096 χιλ. ευρώ.
4 Επί των ακινήτων της Εταιρείας υπάρχουν προσημειώσεις συνολικού ποσού 5.585 χιλ.ευρώ για χορήγηση δανείων το υπόλοιπο των οποίων την
8 Η σχηματισμένη πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις κατά την 31/12/2012 ανερχόταν στο ποσό των 87 χιλ.ευρώ.
31/12/2012 ανερχόταν σε 2.252 χιλ. ευρώ, καθώς και για χορήγηση δανείων της μητρικής εταιρείας (εγγυητής η EDRACO).
5 Η Εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό στο τέλος της κλειόμενης χρήσης. Ομοίως και για την προηγούμενη χρήση.
6 Η Εταιρεία κατά την 31/12/2012 δεν κατείχε ίδιες μετοχές.
9 Πέραν της πρόβλεψης για επίδικες υποθέσεις που αναφέρθηκε στη σημείωση 3 ανωτέρω, οι σχηματισμένες λοιπές προβλέψεις της
Εταιρείας κατά την 31/12/2012 ανέρχονταν στο ποσό των 363 χιλ. ευρώ και αφορούν σε προβλέψεις για τα κέρδη - ζημίες των κοινοπραξιών
στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία.
10 Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. δια της μεθόδου της ολικής ενσωμάτωσης, με ποσοστό συμμετοχής 89,35%.
11 Ορισμένα κονδύλια της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της προηγούμενης χρήσεως που έληξε την 31/12/2011 αναταξινομήθηκαν,
ώστε να καταστούν συγκρίσιμα με αυτά της κλειόμενης χρήσεως
Κορωπί, 14 Ιουνίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ
Α.Τ. ΑΒ 278937
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ
Α.Τ. ΑΕ 088435
O ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΥΖΑΝΙΑΡΗ
Α.Τ. ΑΖ 065712 ΑΜ Αδείας 0037100 Α'Τάξης