Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως για το 2012

ENVIPROSYSTEMS ANΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 004048401000
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ : 47498/04/B/00/163 - Δερβενακίων 69, 15343 Αγία Παρασκευή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(δημοσιευμένα βάσει του ν.2190/20, άρθρο 135, από επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη κατά τα Δ.Λ.Π.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τίς οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας "ΕNVIPROSYSTEMS Α.Τ.Ε.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη,
πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση Διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία -Νομαρχία:
Διεύθυνση Διαδικτυου:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ- Γ.Ε.ΜΗ
http://www.Enviprosystems.gr
Χριστόδουλος Ψαλλίδας, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Βασίλης Παπαθεοδοσίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Απόστολος Χαρίτος , Μέλος
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων
από το Διοικητικό Συμβούλιο):
19 Ιουνίου 2013
Νόμιμος ελεγκτής:
Βρασίδας Δαμηλάκος , Α.Μ.ΣΟΕΛ 22791
Ελεγκτική εταιρεία:
BDO Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία, Α.Μ. ΣΟΕΛ 153
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Γνώμη χωρίς επιφύλαξη -με έμφαση θέματος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)
31.12.2011
31.12.2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
95
0
Επενδύσεις σε ακίνητα
250
250
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
0
0
Απαιτήσεις από πελάτες
648
492
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
431
530
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.423
1.272
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
909
(344)
565
98
430
331
859
909
(448)
461
86
279
446
811
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)
1.423
1.272
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)
31.12.2012
Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(1.1.2012 και 1.1.2011 αντίστοιχα)
461
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
104
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)
565
31.12.2011
500
(39)
461
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)
1.1-31.12.2012
1.1-31.12.2011
Κύκλος εργασιών
1.761
0
Μικτά Κέρδη /(ζημίες)
(132)
0
Κέρδη /(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
141
(4)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων
105
(32)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)
104
(39)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)
104
(39)
Κέρδη /(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)
0,3438
(0,1287)
Κέρδη /(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
147
57
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)
1.1-31.12.2012
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλήν δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών /(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες(α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις / Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών/(εκροών)από χρημ/δοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
1.1-31.12.2011
105
(32)
6
7
36
0
11
28
(83)
(102)
(315)
372
(3)
(5)
(39)
(2)
(15)
47
(101)
(101)
0
0
118
118
0
0
(22)
58
36
47
11
58
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.
2.
3.
4.
H έμφαση θέματος που παρατίθεται στη έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στο γεγονός ότι κατά την λήξη της κλειόμενης
7. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων
χήσεως η Εταιρεία αντιμετώπιζε αυξημένο κίνδυνο ρευστότητας.
της Εταιρείας στην λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως ακολούθως
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2009. Για τις χρήσεις 2011 και 2012 η Εταιρεία δεν αποδέχθηκε το
(ποσά σε χιλ. ευρώ):
φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82, παράγραφος 5, Ν. 2238/1994 και υπόκειται
α. Έσοδα
261
στις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό κυρώσεις.
β. Έξοδα
1.854
Δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την
γ. Απαιτήσεις
οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
δ. Υποχρεώσεις
Επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας υπάρχουν προσημειώσεις και βάρη συνολικού ποσού 492 χιλ.ευρώ για χορήγηση δανείων της
ε. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
μητρικής εταιρείας (εγγυητής η Εταιρεία).
στ. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
5.
Η Εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό κατά τη λήξη της κλειόμενης καθώς και της προηγούμενης χρήσης.
6.
Η Εταιρεία κατά την 31/12/2012 δεν κατείχε ίδιες μετοχές.
439
90
0
68
0
ζ. Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
8. Η σχηματισμένη πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις κατά την 31/12/2012 ανερχόταν στο ποσό των 41 χιλ.ευρώ.
9. Οι σχηματισμένες λοιπές προβλέψεις της Εταιρείας κατά την 31/12/2012 ανέρχονταν στο ποσό των 37 χιλ. ευρώ και αφορούν σε προβλέψεις
για τα κέρδη - ζημίες των κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία
10. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ
Α.Τ.Ε. δια της μεθόδου της ολικής ενσωμάτωσης, με ποσοστό συμμετοχής 100,00%.
Αγία Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ
Α.Τ. ΑΖ 566431
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
Α.Τ. ΑΒ 645900
O ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Τ. ΑΙ 926046 ΑΜ Αδείας 0008669 Α'Τάξης