Δ` Φάση Υλοποίησης

Η Ε.Σ.Ε.Ε., κατά το Α’ εξάμηνο του 2013, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη Δ’
Φάση
των
Πράξεων
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ
«ΕΡΜΕΙΟΝ
ΤΟ
2
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΤΩΝ
ΔΙΑ
ΒΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Α.Π. 7 - Α.Π. 8 - Α.Π. 9)» (ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΠΣ: 277690,
277700 και 277701 αντίστοιχα).
Συνολικά, υλοποιήθηκαν 19 Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης του Άξονα
1 (Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 100 ωρών):

8 Προγράμματα στον ΑΠ 7 (8 Περιφέρειες σύγκλισης)

10 Προγράμματα στον ΑΠ 8 (3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου)

1 Πρόγραμμα στον ΑΠ 9 (2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου)
Τα παραπάνω προγράμματα υλοποιήθηκαν με τη μεθοδολογία της «μικτής»
εκπαίδευσης, με βάση την οποία:
-
οι 40 ώρες υλοποιήθηκαν με διδασκαλία στην αίθουσα (8 συνεδρίες
των 5 ωρών) με τη βοήθεια εξειδικευμένων εκπαιδευτών,
-
οι υπόλοιπες 60 ώρες υλοποιήθηκαν μέσω ειδικής εφαρμογής elearning η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πράξης ΕΡΜΕΙΟΝ 1
(MIS:
114681).
Κατά
τη
διάρκεια
της
φάσης
e-learning,
οι
εκπαιδευτές παρείχαν υπηρεσίες e-tutoring.
Αναλυτικά, τα Προγράμματα και οι πόλεις στις οποίες υλοποιήθηκαν είναι
τα εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΠΔΒΕ)
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Αλεξάνδρεια
1
ΠΔΒΕ 2.1
ΑΠ8
Λάρισα
1
ΠΔΒΕ 3.1
Τρίκαλα
1
ΠΔΒΕ 3.2
Πειραιάς
1
ΠΔΒΕ 3.3
Βόλος
1
ΠΔΒΕ 4.1
Καρδίτσα
1
ΠΔΒΕ 4.2
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΟΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΠΔΒΕ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΟΛΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΔΒΕ 2
Πώς να δημιουργήσετε
μία επιτυχημένη εμπορική
επιχείρηση
Κεντρική
Μακεδονία
Επιτυχημένες πωλήσεις
στις εμπορικές
επιχειρήσεις
Θεσσαλία
ΠΔΒΕ 3
ΠΔΒΕ 4
Τεχνικές
διαπραγματεύσεων στις
αγορές - πωλήσεις των
Αττική
Θεσσαλία
ΑΠ7
ΑΠ8
ΑΠ7
εμπορικών επιχειρήσεων
Νότιο Αιγαίο
Ρόδος
1
ΠΔΒΕ 4.3
Αθήνα
1
ΠΔΒΕ 4.4
Αττική
ΠΔΒΕ 5
Η/Υ και νέες τεχνολογίες
στις εμπορικές
επιχειρήσεις
ΠΔΒΕ 8
Διεθνοποίηση Εμπορικών
Επιχειρήσεων
ΠΔΒΕ 9
Διαχείριση Αποθήκης
Εμπορικών Επιχειρήσεων
ΠΔΒΕ 12
Διοίκηση της μικρής
οικογενειακής εμπορικής
επιχείρησης
Κεντρική
Μακεδονία
ΑΠ9
ΑΠ8
Χαλάνδρι
1
ΠΔΒΕ 4.5
Αλεξάνδρεια
1
ΠΔΒΕ 5.1
ΑΠ8
Θεσσαλονίκη
1
ΠΔΒΕ 5.2
Δυτική
Ελλάδα
Πάτρα
1
ΠΔΒΕ 5.3
Κρήτη
Ρέθυμνο
1
ΠΔΒΕ 5.4
Θεσσαλονίκη
1
ΠΔΒΕ 8.1
ΑΠ8
Πάτρα
1
ΠΔΒΕ 9.1
ΑΠ7
Θεσσαλονίκη
1
ΠΔΒΕ 9.2
ΑΠ8
Αθήνα
1
ΠΔΒΕ 12.1
Κεντρική
Μακεδονία
Δυτική
Ελλάδα
Κεντρική
Μακεδονία
ΑΠ7
Αττική
Κρήτη
ΑΠ8
Πειραιάς
1
ΠΔΒΕ 12.2
Ηράκλειο
1
ΠΔΒΕ 12.3
ΑΠ7