ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
(ΕΣΗΔΠ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Η ηλεκτρονική διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης μιας
δημόσιας σύμβασης που θα υποστηρίζεται από το ΕΣΗΔΠ
Αναθέτουσες Αρχές
Πριν την
Ανάθεση
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΥΛΟΠΟΗΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΗΛ.
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟ
ΙΗΣΗ
ΗΛ.
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩ
Ν
Μετά την
Ανάθεση
ΗΛ.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ,
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Source: IDC for 8th EU Benchmark Measurement Consortium
ΗΛ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΛ.
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΗΛ.
ΠΛΗΡΩΜΗ
Διαχείριση
Συμβάσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Επιμέρους υποσυστήματα του ΕΣΗΔΠ
Προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση έτοιμου πακέτου λογισμικού το
οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Σχεδιασμό διαγωνισμών
Διάχυση Πληροφοριών
Δημιουργία, υποβολή, αξιολόγηση προσφορών
Διαχείριση συμβάσεων (κατάρτιση – υπογραφή - εκτέλεση)
Ηλεκτρονικές δημοπρασίες
Συμφωνίες πλαίσιο
Ανταγωνιστικό διάλογο
Δυναμικά Συστήματα Αγορών
Διαχείριση Ηλεκτρονικών Καταλόγων Προϊόντων
Ηλεκτρονικές πληρωμές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Άλλα επιμέρους υποσυστήματα










Το Portal των Δημόσιων Προμηθειών (σε 2 γλώσσες)
Κατάρτιση – Διαχείριση ΕΠΠ
Διαγωνισμοί και συμβάσεις της ΓΓΕ, εκτός ΕΣΗΔΠ
Διαχείριση ενστάσεων, προσφυγών, Αιτήσεων Ασφ. Μέτρων
Απολογισμός ΕΠΠ. Παροχή στοιχείων προς ΕΕ
Επιτελική πληροφόρηση (εξαγωγή και επεξεργασία στατιστικών
στοιχείων)
Δημιουργία και διαχείριση Μητρώου Προμηθευτών
Ηλεκτρονική διαχείριση ροών εργασίας και εγγράφων
Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο για τη ΓΔΚΠ
Υποστήριξη υποδομής PKI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Βασικά οφέλη από τη λειτουργία του ΕΣΗΔΠ









Αυτοματοποίηση, επιτάχυνση, απλούστευση των διαδικασιών
Υποστήριξη, εφαρμογή και χρήση νέων μοντέλων και πρακτικών
Εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης κατάστασης.
Μείωση των δαπανών για τις δημόσιες συμβάσεις
Μείωση κόστους και χρόνου διαδικασίας
Μείωση κόστους συμμετοχής στους διαγωνισμούς για τις επιχειρήσεις
Βελτίωση της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις
Αύξηση της ανταγωνιστικότητας
Βελτίωση της επικοινωνίας εμπλεκομένων.
o
o


Πληρέστερη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο.
Ανοικτό σύστημα προσβάσιμο από όλους
Επιμόρφωση και ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στις δημόσιες
συμβάσεις
Εφαρμογή κοινών κωδικοποιήσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Πληροφορίες Υλοποίησης
Ανάδοχος: ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «INTRACOM IT SERVICES και Q&R A.E»
Αριθμός σύμβασης : 6655 / 2011
Το συμβατικό κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των :
7.829.611,09 € πλέον Φ.Π.Α.
Η διάρκεια του έργου είναι συνολικά είκοσι πέντε (25) μήνες. Κατά τους
πρώτους δεκαεννέα (19) μήνες υλοποιείται το ΕΣΗΔΠ ενώ κατά το επόμενο
διάστημα των έξι (6) μηνών, ο ανάδοχος του έργου ολοκληρώνει όλες τις
υποστηρικτικές δράσεις και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργίας
του συστήματος.
Συλλογικά Όργανα από την πλευρά της ΓΓΕ
Ομάδα διοίκησης και διαχείρισης έργου
Επιτροπή επικαιροποίησης και τροποποίησης των όρων της σύμβασης
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Παρούσα κατάσταση - Υλοποίηση
 Διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων σύμβασης
(εξοπλισμού και λογισμικού)
 Μελέτη υλοποίησης Computer Room
 Ανάλυση και προσδιορισμός απαιτήσεων επιμέρους
υποσυστημάτων ΕΣΗΔΠ
 Αναγνώριση διαλειτουργικότητας