αναλυτικο βιογραφικο σημειωμα

Αραχώβης 61, 106 81 Αθήνα // Τηλ. 210 3301134, Fax. 210 3301065 // email: [email protected]
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1.
Επώνυμο
: ΙΩΝΑΣ
2.
Όνομα
: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3.
Ημερομηνία και τόπος γέννησης
: 1942, Καλαμπάκα Ν. Τρικάλων
4.
Υπηκοότητα
: Ελληνική
5.
Οικογενειακή Κατάσταση
: Έγγαμος με τρία παιδιά
6.
Εκπαίδευση:
ΊΔΡΥΜΑ:
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.)
Ημερομηνία:
Από (μήνες/έτη)
(Μήνες/έτη)
Πτυχίο:
7.
09/1962 έως 09/1966
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Γλώσσες: (Βαθμοί 1 έως 5 για την ικανότητα, όπου 5 είναι το άριστα):
ΓΛΩΣΣΑ
Ελληνικά (μητρική
γλώσσα)
8.
ΑΝΤΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
ΛΟΓΟΣ
ΓΡΑΠΤΟΣ
ΛΟΓΟΣ
5
5
5
Μέλος επαγγελματικών οργανισμών:
1966
Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)
1972
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Φωτογραμμετρίας & Τηλεπισκόπησης
1972
Μέλος 1ου Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων
Τοπογράφων Μηχανικών (Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.)
9.
Παρούσα θέση:
Διαχειριστής εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΝΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ» «ΚΑΜΠΗ» ΕΤΕ
10.
35 έτη
Έτη επαγγελματικής εμπειρίας:
Αραχώβης 61, 106 81 Αθήνα // Τηλ. 210 3301134, Fax. 210 3301065 // email: [email protected]
11.
Κύρια προσόντα:
1974-1984
Μέλος στο Δ.Σ του ΠΣΔΑΤΜ
Συμμετοχή σε επιτροπές μελετών και αμοιβών Μηχανικών στο ΤΕΕ και στο ΠΣΔΑΤΜ.
1977-1978
Καθηγητής Τοπογραφίας στα ΤΕΙ – ΑΘΗΝΩΝ
1985-1988
Μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και της Επιστημονικής Επιτροπής των Τοπογράφων.
1988-1996
Μέλος του Δ.Σ του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ )
Συμμετοχή στην Επιτροπή Κτηματολογίου του ΤΕΕ.
1996-1997
Πρόεδρος του Πανελληνίου. Συλλόγου Διπλ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ ).
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΤΕΕ, Τμήμα Τοπογράφων
1999-2003
Πρόεδρος του Πανελληνίου. Συλλόγου Διπλ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ )
2003-2006
Μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ )
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΤΕΕ, Τμήμα Τοπογράφων
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΤΕΕ, Τμήμα Τοπογράφων.
2006-2007
12. Επαγγελματική απασχόληση:
Χρονική διάρκεια: Από 1994
Χώρα: Ελλάδα
Ονομασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας: «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΝΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ» «ΚΑΜΠΗ» ΕΤΕ με ΔιαχειριστήΟμόρρυθμο Μέλος τον Ν. ΙΩΝΑ , Τάξης Πτυχίων 16/Δ - 10/Δ και το 1999 αναβαθμίζεται σε 16/Ε & το 2000 σε
10/Ε.
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία: Διαχειριστής-Ομόρρυθμο Μέλος
Αρμοδιότητες – ευθύνες:
Χρονική διάρκεια: Από 1973
Χώρα: Ελλάδα
Ονομασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας: Γραφείο Μελετών ΝΙΚ. ΙΩΝΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία: Ιδρυτής και κύριος μέτοχος
Αρμοδιότητες – ευθύνες:
13.
Εμπειρία σχετική με την υπό ανάθεση μελέτη η υπηρεσία:
ΧΩΡΑ
Ελλάδα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Από (μήνας/έτος)
Έως (μήνας/έτος)
07/2007 – 09/2007
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Οδός Διασταύρωση Αφύσσου – Παράκαμψη Αφύσσου – Λεφόκαστρο
– Κάλαμος – Χόρτο – Παράκαμψη Μηλίνας – Πλατανιάς
Προκαταρκτική Μελέτη με το άρθρο 6 του ν. 3316/2005.
«Α΄ Βραβείο» Η μελέτη του σχήματος μας συγκέντρωσε τη
μεγαλύτερη βαθμολογία μεταξύ των τριών διαγωνιζομένων σχημάτων
Τοπογραφική Μελέτη (ενημέρωση τοπογραφικών διαγραμμάτων ΓΥΣ
κλ. 1:5000) 29χλμ.
Αναγνωριστική μελέτη οδού (γενική οριζοντιογραφία, μηκοτομές, τυπικές
διατομές, προμετρήσεις προϋπολογισμοί, τεχνική έκθεση κ.α.) 29χλμ.
Προκαταρκτική
μελέτη
ισόπεδων
συγκοινωνιακών
κόμβων
(οριζοντιογραφίες,
μηκοτομές,
τυπικές
διατομές,
προμετρήσεις
προϋπολογισμοί, τεχνική έκθεση κ.α.) 10 Ι.Κ.
Ανάδοχος – Μελετητής (Α’ βραβείο – Άρθρο 6 Ν. 3316)
Αραχώβης 61, 106 81 Αθήνα // Τηλ. 210 3301134, Fax. 210 3301065 // email: [email protected]
ΧΩΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Από (μήνας/έτος)
Έως (μήνας/έτος)
Ελλάδα
2006 -σήμερα
Ελλάδα
2006 -σήμερα
Ελλάδα
2004 - σήμερα
Ελλάδα
06/2004 – σήμερα
Ελλάδα
10/2003 – 04/2005
Ελλάδα
09/1987 – 06/1989
06/1989 – 04/2002
04/2002 - σήμερα
Ελλάδα
09/1987 – 06/1989
06/1989 – 04/2002
04/2002 - σήμερα
Ελλάδα
11/2001 - 11/2003
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Ολοκλήρωση μελέτης, πολεοδόμηση (ένταξη στο σχέδιο και πράξης
εφαρμογής) στην περιοχή του Σαρανταπόταμου του Δήμου Ελευσίνας
- Κτηματογραφικές αποτυπώσεις με ορθογώνιες συντεταγμένες σε
κλ. 1:1000
- Πολεοδομική μελέτη σε κλ. 1:1000 σε τρία στάδια
- Εφαρμογή της Πολεοδομικής μελέτης σε δύο Κεφάλαια : α) Πράξη
Εφαρμογής και β) Υψομετρική μελέτη
Ανάδοχος - Μελετητής
Κτηματογραφικές Αποτυπώσεις – Πολεοδομικές μελέτες και Πράξεις
Εφαρμογής σε όλες τις οικιστικές περιοχές του Δήμου Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ
- Οριοθέτηση των ρεμάτων της περιοχής μελέτης
- Μελέτη Αναθεώρησης και συμπλήρωσης του Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου του Δήμου Ν. Περάμου
- Περιββαλοντική μελέτη για τις ανάγκες του Γ.Π.Σ.
Ανάδοχος - Μελετητής
Ολοκλήρωση της Μελέτης Πράξης Εφαρμογής, της Πολεοδομικής
μελέτης στις περιοχές Παράδεισος – Αεροδρόμιο του Δήμου
Ελευσίνας.
- Μελέτη Πράξης Εφαρμογής
- Επικαροποιήσεις και συμπληρώσεις των υπαρχόντων τοπογραφικών –
κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων
- Πιθανές αναθεωρήσεις των ήδη εγκεκριμένων Πολεοδομικών μελετών κ.α.
Ανάδοχος - Μελετητής
Συμπληρωματικές Μελέτες Συνδετήριας Οδού Λ. Μεσογείων
με
Λ. Δουκίσσης Πλακεντίας («Ε.Λ. Πεντέλης» σύμφωνα με το Γεν. Πολ.
Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χαλανδρίου) και με Ε.Λ. Ελευσίνας-Σταυρού-Α/Δ
Σπατών (Ε.Λ.Ε.Σ.Σ.)
- Κυκλοφοριακή Σύνδεση της Λ. Μεσογείων με τη Λ. Δουκ. Πλακεντίας και
την Ε.Λ.Ε.Σ.Σ.
- Εναρμόνιση της μελέτης «Ε.Λ. Πεντέλης» υπό το πρίσμα των νεότερων
δεδομένων (επέκταση του Μετρό, κατασκευή της Λ. Δουκ. Πλακεντίας κ.α.)
Ανάδοχος - Μελετητής
Καταγραφή και Τοπογραφική Αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας
του ΟΣΕ και σύνταξη κτηματολογίου ΟΣΕ για την περιοχή μελέτης
ΛΑΡΙΣΑ - ΜΑΓΝΗΣΙΑ - ΠΙΕΡΙΑ (α/α 06)
- Καταγραφή και απογραφή της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ
-Τοπογραφική αποτύπωση και σύνταξη Κτηματολογικών διαγραμμάτων και
πινάκων της ακίνητης περιουσίας
- Δημιουργία Γεωδαιτικού Δικτύου Αναφοράς
- Απόδοση και χιλιομέτρηση άξονα σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ κ.α.
Ανάδοχος - Μελετητής
Πράξη Εφαρμογής ΔΟΥΚΙΣΣΑΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ, Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Σύνταξη Πολεοδομικής μελέτης και Πράξης Εφαρμογής στη περιοχή
Δούκισσας Πλακεντίας του Δήμου Χαλανδρίου
Ανάδοχος - Μελετητής
Πράξη Εφαρμογή ΠΕΥΚΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Σύνταξη Πολεοδομικής μελέτης και Πράξης Εφαρμογής στη περιοχή Πεύκο
Πολίτη του Δήμου Χαλανδρίου
Ανάδοχος - Μελετητής
Εκτέλεση Τοπογραφικών εργασιών στον κύριο άξονα της Εγνατίας
οδού και στους κάθετους άξονες αυτής
Εκπόνηση τοπογραφικών, φωτογραμμετρικών, χαρτογραφικών και
κτηματολογικών μελετών καθώς και η κατάρτιση λεπτομερών σχεδίων.
Ενδεικτικά : Τριγωνισμοί, Υπολογισμός συντεταγμένων φωτοσταθερών,
Πολυγωνομετρία, Ταχυμετρικές αποτυπώσεις κάθε φύσεως, Υψομετρική
ενημέρωση διαγραμμάτων, Κτηματογραφικές αποτυπώσεις, Σύνταξη
διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού του Ν. 653/77, Φωτογραμμετρικές
εργασίες κ.α.
Ανάδοχος - Μελετητής
Αραχώβης 61, 106 81 Αθήνα // Τηλ. 210 3301134, Fax. 210 3301065 // email: [email protected]
ΧΩΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Από (μήνας/έτος)
Έως (μήνας/έτος)
Ελλάδα
07/2001 – 02/2002
Ελλάδα
02/2001 – 02/2003
Ελλάδα
12/2000 – 06/2002
Ελλάδα
12/2000 – 06/2001
02/2003 – 12/2003
Ελλάδα
12/1999 – 04/2003
Ελλάδα
11/1999 – 05/2005
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Εκπόνηση Τοπογραφικών Μελετών (ΜΕΛΕΤΗ 5)
Εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών για τη μελέτη πρόσβασης στο
Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά και ειδικότερα :
-Τοπογραφικές κτηματολογικές αποτυπώσεις με ορθογώνιες συντεταγμένες
- Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων & πινάκων για απαλλοτρίωση
ζώνης κατάληψης οδού, πολυγωνομετρία κ.α.
Ανάδοχος - Μελετητής
Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής του οικισμού
Καμάρι του Δήμου Ηρακλειδών της Νήσου ΚΩ
- Κτηματογραφική αποτύπωση των προς πολεοδόμηση περιοχών του
οικισμού με ορθογώνιες συντεταγμένες σε κλ. 1:1000
- Πολεοδομική μελέτη σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις σε
ψηφιακό υπόβαθρο κλ. 1:1000
Υψομετρική μελέτη σε όλη την έκταση του νέου πολεοδομικού σχεδίου κ.α.
Ανάδοχος - Μελετητής
Μελέτη Οργάνωσης Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών GIS)–
Διαχείριση υφιστάμενων μελετών (Τοπογραφικών-Πολεοδομικών–
Οδοποϊιας Δασικών ΓΠΣ κλπ) της Κοινότητας ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός
Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, το οποίο να αποτελεί εργαλείο
ανάπτυξης και συστηματικής διαχείρισης για την Κοινότητα Μαγούλας, η
εκπαίδευση του προσωπικού που θα διαχειρίζεται το σύστημα, η παροχή
υπηρεσιών Συμβούλου για 5 μήνες μετά την εγκατάσταση και λειτουργία
του συστήματος κ.α.
Ανάδοχος - Μελετητής
Μελέτη Πρόσβασης στο Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά. (Ολυμπιακή
Μελέτη).
-Πλήρη Μελέτη των αναγκαίων κυκλοφοριακών έργων της οδού και των
απαραίτητων κόμβων
-Μελέτη αποκατάστασης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής
-Μελέτη Σκοπιμότητας
-Επικαιροποίηση και συμπλήρωση υφιστάμενων ή εκπόνηση νέων
τοπογραφικών διαγραμμάτων (με επίγειες ή φωτογραμμετρικές μεθόδους).
-Κτηματολόγιο νέων έργων κ.α.
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ
Ανάδοχος – Μελετητής- Συντονιστής Μελέτης
Μελέτη βελτίωσης και Μ.Π.Ε. της οδού Σπερχειάδα – Λευκάδα –
Γαρδίκι – Γραμμένη Οξυά. (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος).
-Προμελέτες οδού, τοπογραφικές αποτυπώσεις ζωνών διέλευσης
-Οριστικές μελέτες οδού και συμπληρωματική αποτύπωση στις θέσεις
τεχνικών για την απόδοση του υποβάθρου
Κτηματογράφηση ζωνών Οδοποιίας και Τεχνικών Έργων, διαγράμματα και
πίνακες αναλογισμού και αποζημιώσεων της ζώνης διέλευσης της οδού.
Ανάδοχος & Μελετητής του έργου - Συντονιστής Μελέτης
Ολοκλήρωση της μελέτης Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής
Μελέτης στην περιοχή Πευκάκια του Δήμου Αγίας Παρασκευής
- Ανασύνταξη του Κτηματογραφικού Υποβάθρου – Εφαρμογή της
Πολεοδομικής Μελέτης
- Αναθεώρηση του ισχύοντος εγκεκριμένου Πολεοδομικού Σχεδίου της
περιοχής «ΠΕΥΚΑΚΙΑ» Αγίας Παρασκευής
- Σύνταξη, αναμόρφωση και προσαρμογή των υψομετρικών μελετών
Σύνταξη Πράξης Εφαρμογής κ.α.
Έχει κυρωθεί η Π.Ε. ΠΕΥΚΑΚΙΑ
Ανάδοχος – Μελετητής
Αραχώβης 61, 106 81 Αθήνα // Τηλ. 210 3301134, Fax. 210 3301065 // email: [email protected]
ΧΩΡΑ
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Από (μήνας/έτος)
Έως (μήνας/έτος)
05/1999 – 11/2001
10/1998 – 01/2004
07/1998 – 2007
Ελλάδα
10/1997 – 12/1999
Ελλάδα
10/1997 - 2006
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
06/1997 – 06/2004
05/1997 – 08/2005
03/1997 – 03/1999
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Εκπόνηση μελέτης για την πολεοδόμηση (ένταξη στο σχέδιο) της
περιοχής ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ στη θέση Παπά Περιβόλι του Δ. Μεγαρέων
- Κτηματογραφικές αποτυπώσεις με ορθογώνιες συντεταγμένες σε κλ.
1:1000
- Πολεοδομική μελέτη σε κλ. 1:1000
- Εφαρμογή της Πολεοδομικής μελέτης σε δύο Κεφάλαια : α) Πράξη
Εφαρμογής και β) Υψομετρική μελέτη
Ανάδοχος – Μελετητής
Νέα μελέτη Χάραξης - Βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρα
μέχρι Αλεποχώρι
-Τοπογραφικές αποτυπώσεις
- Αναλογισμοί για διάνοιξη οδών εκτός σχεδίου πόλης
- Αναγνωριστική – Προμελέτη – Οριστική οδού
ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ
Υπεργολάβος Μελετητής του έργου στις κατηγορίες 10 & 16
Μελέτη για τη Δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους Νομούς
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Στα πλαίσια της μελέτης έχουν εκτελεστεί μεταξύ άλλων και τα παρακάτω :
-Κτηματογράφηση, δημιουργία GIS
- Συλλογή και Επεξεργασία εμπράγματων δικαιωμάτων
- Αποστολή αποσπασμάτων Α΄ και Β΄ Ανάρτησης καθώς και επεξεργασία
ενστάσεων Α΄ και Β΄ Ανάρτησης κ.α.
Ανάδοχος – Μελετητής
Τροποποιήσεις – συμπληρώσεις και σύνταξη τευχών δημοπράτησης
υφιστάμενων οριστικών μελετών δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων
περιοχών αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ, κατά προτεραιότητα εκτός των
λεκανών απορροής του ΚΗΦΙΣΟΥ
Ανάδοχος – Μελετητής - Συντονιστής Μελέτης
Μελέτη για τη Δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στη ΜΑΛΕΣΙΝΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Στα πλαίσια της μελέτης έχουν εκτελεστεί μεταξύ άλλων και τα παρακάτω :
- Κτηματογράφηση, δημιουργία GIS
-Συλλογή δηλώσεων και κτηματογράφηση που αναφέρονται σε 33,000
δικαιώματα
- Αποστολή αποσπασμάτων Α΄ και Β΄ Ανάρτησης καθώς και επεξεργασία
ενστάσεων Α΄ και Β΄ Ανάρτησης κ.α.
Ανάδοχος - Συντονιστής Μελέτης
Κτηματογραφικές Αποτυπώσεις Πολεοδομικές Μελέτες Ένταξης &
Πράξεις Εφαρμογής στις Περιοχές ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΣΚΛΗΡΗ – ΠΑΤΗΜΑ –
ΤΣΑΚΑΛΙ, ΚΟΙΝ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ
- Κτηματογραφικές αποτυπώσεις με ορθογώνιες συντενταγμένες σε κλ.
1:1000
- Πολεοδομική μελέτη σε κλ. 1:1000 και εφαρμογή της σε δύο κεφάλαια α)
Πράξη Εφαρμογής και β) Υψομετρική μελέτη κ.α.
Ανάδοχος – Μελετητής - Συντονιστής Μελέτης
" Μελέτη καθέτου άξονα Ξάνθης - Βουλγαρίας "
- Μελέτη Οδοποιίας στο τμήμα Κοτύλη - Διασταύρωση Δημαρίου, μήκους 4
χλμ.
- Κτηματολόγιο τμήματος διαστ/σης Δημαρίου – Δημάριος - Σύνορα
Ανάδοχος – Μελετητής
Κτηματογραφικές αποτυπώσεις - Πολεοδομικές μελέτες ένταξης &
Π.Ε. στις περιοχές ΦΟΥΣΑ-ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΣΟΙ-ΓΚΟΡΙΤΣΑ-ΡΟΥΠΑΚΙ
- Κτηματογραφικές αποτυπώσεις με ορθογώνιες συντενταγμένες σε κλ.
1:1000
- Πολεοδομική μελέτη σε κλ. 1:1000 και εφαρμογή της σε δύο κεφάλαια α)
Πράξη Εφαρμογής και β) Υψομετρική μελέτη κ.α.
Έχει κυρωθεί η Π.Ε. ΦΟΥΣΑ
Ανάδοχος – Μελετητής
Αραχώβης 61, 106 81 Αθήνα // Τηλ. 210 3301134, Fax. 210 3301065 // email: [email protected]
ΧΩΡΑ
Ελλάδα
Ελλάδα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Από (μήνας/έτος)
Έως (μήνας/έτος)
12/1996 – 04/2001
02/1996 – 10/1996
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Μελέτη οδικού κυκλώματος Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής – Οδικό τμήμα
από ΝΙΚΗΤΗ έωςΜΑΡΜΑΡΑ
- Τοπογραφικές αποτυπώσεις
- Προμελέτες οδοποιίας
- Προκαταρκτική μελέτη κόμβου
Ανάδοχος – Μελετητής – Συντονιστής Μελέτης
Μελέτη Αυτοκινητόδρομου Αθηνών Θεσ/κης τμήμα κόμβου Ράχεων –
Εγκαταστάσεων AGROINVEST ( 3 μελέτες δια της ΒΕΝΤ Α.Ε.)
- Μελέτες εφαρμογής οδοποιίας αυτοκινητοδρόμου και συνοδών έργων
Τμήμα του ΠΑΘΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΘΕΙ
Ανάδοχος - Μελετητής του έργου στις κατηγορίες 10 & 16
Ελλάδα
1996 - 1997
Ελλάδα
1996 - 1997
Ελλάδα
12/1995 – 12/1997
Ελλάδα
12/1995 – 12/1998
Ελλάδα
Ελλάδα
12/1995 – 2007
12/1994 – 06/1998
Σε συνεργασία με άλλους μελετητές συνέταξε την μελέτη για το έργο "
Μελέτη – Κατασκευή ανισόπεδου Κόμβου στο σημείο συμβολής της
επαρχιακής οδού Αεροδρόμιο – Ανατολικές ακτές στην Εθνική οδό
Ρόδου – Λίνδου ", που προκηρύχθηκε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Δωδεκανήσου.
Συντονιστής Μελέτης - (Α’ βραβείο)
Μελέτη – Κατασκευή " Τμήματος της επαρχιακής οδού Αεροδρόμιο
μέχρι τις Ανατολικές ακτές Νήσου Ρόδου ".
- Μελέτες κατασκευής τμ. Ε.ο. Αεροδρόμιο – Αν. Ακτές Ρόδου μήκους 3,8
χλμ.
- Μελέτη/κατασκευή Βελτίωση Αναβάθμιση τμ. Ε.ο. Ρόδος – Λίνδος μήκους
10χ χλμ.
- Μελέτη / κατασκευή Ανισόπεδου κόμβου στο σημείο συμβολής της ε.ο.
Αεροδρόμιο – Αν. Ακτές στην ε.ο. Ρόδου – Λίνδου.
Υπεργολάβος Μελετητής του έργου στις κατηγορίες 10
Μελέτη Πολεοδόμησης Κτηματογράφησης (Α΄ Κατοικίας) περιοχών
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΙΝ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
- Κτηματογραφικές αποτυπώσεις με ορθογώνιες συντεταγμένες σε κλ.
1:1000
- Πολεοδομική μελέτη σε κλ. 1:1000 σε τρία στάδια
- Εφαρμογή της Πολεοδομικής μελέτης σε δύο Κεφάλαια : α) Πράξη
Εφαρμογής και β) Υψομετρική μελέτη
Ανάδοχος - Μελετητής
Μελέτη Πολεοδόμησης – Κτηματογράφησης (Β΄ Κατοικίας) περιοχών
ΚΑΛΑΜΟΥ – ΑΓΚΩΝΑ – ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ – ΒΛΑΣΤΗ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
- Κτηματογραφική αποτύπωση ή ανασύνταξη των υπαρχόντων
κτηματογραφικών διαγραμμάτων με ορθογώνιες συντεταγμένες σε κλ.
1:1000
- Πολεοδομική μελέτη σε δύο κεφάλαια α) Πράξη Εφαρμογής και β)
Υψομετρική μελέτη
Ανάδοχος - Μελετητής
Κτηματογράφηση για τη Δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στην
περιοχή ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Στα πλαίσια της μελέτης έχουν εκτελεστεί μεταξύ άλλων και τα παρακάτω :
- Κτηματογράφηση
- Συλλογή και Επεξεργασία εμπράγματων δικαιωμάτων
- Αποστολή αποσπασμάτων Α΄ και Β΄ Ανάρτησης καθώς και επεξεργασία
ενστάσεων Α΄ και Β΄ Ανάρτησης κ.α.
Ανάδοχος - Μελετητής
Πολεοδόμηση (ένταξη στο σχέδιο) της περιοχής Σαρανταποτάμου (Α
κατοικία) του Δήμου Ελευσίνας του Νομού Αττικής
- Κτηματογραφικές αποτυπώσεις με ορθογώνιες συντεταγμένες σε κλ.
1:1000
- Πολεοδομική μελέτη σε κλ. 1:1000 σε τρία στάδια
- Εφαρμογή της Πολεοδομικής μελέτης σε δύο Κεφάλαια : α) Πράξη
Εφαρμογής και β) Υψομετρική μελέτη
Ανάδοχος - Μελετητής
Αραχώβης 61, 106 81 Αθήνα // Τηλ. 210 3301134, Fax. 210 3301065 // email: [email protected]
ΧΩΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Από (μήνας/έτος)
Έως (μήνας/έτος)
Ελλάδα
10/1994 – 12/1997
Ελλάδα
06/1994 – 6/2002
Ελλάδα
4/1993 – 6/1997
Ελλάδα
4/1993 – 9/1994
Ελλάδα
10/1987 - 6/1989
(Συμπληρωματική)
– 6/1992
Ελλάδα
06/1989 - 10/1991
Ελλάδα
12/1988 - 04/1998
Ελλάδα
06/1988 – 12/1990
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Τοπογραφικές εργασίες & εργασίες σύνταξης κτηματολογίου Οδών σε
διάφορες περιοχές της Ελλάδας (Μελέτη 6)
- Τοπογραφικές και Κτηματογραφικές εργασίες στη Λεωφ. Σταυρού –
Ελευσίνας, σύνταξη διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού
- Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές αποτυπώσεις αστικών περιοχών.
Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί
Ανάδοχος - Μελετητής
Κτηματογράφηση για Σύνταξη Πράξεων Αναλογισμού και Ένταξη
Περιοχών στο σχέδιο της Κοινότητας Μαγούλας
- Κτηματογραφικές αποτυπώσεις αστικών περιοχών με ορθογώνιες
συντεταγμένες (εντός κατοικημένων περιοχών) σε κλ. 1:200 σε έκταση 259
στρ. και αστικών περιοχών για ένταξη στο σχέδιο σε έκταση 112 στρ.
- Πράξεις Αναλογισμού στις οδούς ΠΛΑΤΩΝΟΣ – ΗΡΩΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ – ΑΘΗΝΑΣ & ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ
Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί
Ανάδοχος - Μελετητής
Σύνταξη Κτηματολογικών και Τοπογραφικών αποτυπώσεων,
αποτυπώσεων όψεων κτιρίων σε διάφορους οδούς της Αττικής
- Αποτύπωση όψεων κτιρίων σε κλ. 1:50 περιοχής Θησείου – Μακρυγιάννη
- Τοπογραφικές και Κτηματολογικές εργασίες στη περιοχή Δήμου
Ν. Περάμου
Ανάδοχος – Μελετητής Η μελέτη έχει παραληφθεί
Τοπογραφικές Εργασίες διαφόρων περιοχών της Ελλάδας και
εργασίες ανασύνταξης κτηματολογίου (ΜΕΛΕΤΗ VIII)
- Κτηματογραφικές αποτυπώσεις με ορθογώνιες συντεταγμένες σε κλίμακα
1:500, τμημάτων των οδών Ερμιόνης και Ιπποδαμείας και πράξεις
αναλογισμού στα προαναφερόμενα τμήματα (αστικές περιοχές και εκτός
σχεδίου)
Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί
Ανάδοχος – Μελετητής
Μελέτη Πράξης Εφαρμογής στη περιοχή Ελληνορώσσων &
Κτηματογραφικές Αποτυπώσεις κλ. 1:500 στις υπό ένταξη περιοχές
του Δήμου Ασπροπύργου
- Κτηματογραφικές αποτυπώσεις με ορθογώνιες συντεταγμένες σε κλ.
1:1000
- Πολεοδομική μελέτη σε κλ. 1:1000 σε τρία στάδια
- Εφαρμογή της Πολεοδομικής μελέτης σε δύο Κεφάλαια : α) Πράξη
Εφαρμογής και β) Υψομετρική μελέτη
Ανάδοχος - Μελετητής
Χάραξη Αγωγού Φωταερίου ΔΙΣΤΟΜΟΥ «ΑΣΠΡΟΦΩΣ»
Προμελέτη Και Οριστική Μελέτη Χάραξης Αγωγού Φυσικού Αερίου και
Σύνταξης Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων για σύσταση
δουλείας διέλευσης η/και κήρυξη απαλλοτρίωσης.
Ανάδοχος - Μελετητής
Μελέτη Πράξης Εφαρμογής στις περιοχές ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ – ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ
Δήμου Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ
Σύνταξη Πράξης Εφαρμογής σε περιοχές του Δήμου Νέας περάμου
συνολικής εκτάσεως 868 περίπου στρεμμάτων
Έχει κυρωθεί η Π.Ε. ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ και εκκρεμεί η κύρωση της Π.Ε.
ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ
Ανάδοχος - Μελετητής
Πράξη Εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου στις υπό ένταξη
περιοχές και σε τμήμα του εγκεκριμένου σχεδίου περιοχής
ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανάδοχος – Μελετητής
Αραχώβης 61, 106 81 Αθήνα // Τηλ. 210 3301134, Fax. 210 3301065 // email: [email protected]
ΧΩΡΑ
Ελλάδα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Από (μήνας/έτος)
Έως (μήνας/έτος)
04/1988 - 03/1999
Ελλάδα
8/1988 – 02/2004
Ελλάδα
09/1987 – 06/1994
Ελλάδα
01/1987 – 10/1990
Ελλάδα
07/1986 – 11/1991
Ελλάδα
01/1986 – 12/1986
Ελλάδα
03/1986 – 11/1990
Ελλάδα
08/1985 – 10/1990
Ελλάδα
06/1985 – 10/1987
Ελλάδα
05/1985 – 09/1986
Ελλάδα
02/1985 – 11/1989
05/1996 - 11/2004
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Μελέτη Πράξης Εφαρμογής στις περιοχές επέκτασης του
εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ –
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ)
- Μελέτη Πράξης Εφαρμογής
- Εκπόνηση Τοπογραφικών και κτηματογραφικών διαγραμμάτων σε
κλ. 1:500 κ.α.
Ανάδοχος - Μελετητής
Κτηματογράφηση και Εφαρμογή Πολεοδομικής μελέτης Β΄ Κατοικίας
Δήμου Ραφήνας
- Κτηματογράφηση περιοχών ένταξης στο σχέδιο
- Εκπόνηση μελέτης Πράξης Εφαρμογής
- Σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και πολεοδομικής μελέτης
αναθεώρησης των περιοχών κ.α.
Ανάδοχος - Μελετητής
Κτηματολογικές και Τοπογραφικές εργασίες στη Μείζονα
Πρωτεύουσα (ΜΕΛΕΤΗ ΙΙ)
Τοπογραφικές εργασίες για τη σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων με
ορθογώνιες συντεταγμένες σε κλ. 1:500 και 1:200 του Ρέματος Προφήτη
Δανιήλ με τις απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης πολυγωνικού δικτύου και
εξάρτησης του από το τριγωνομετρικό δίκτυο και σύνταξη πράξεων
αναλογισμού.
Η μελέτη έχει παραληφθεί
Ανάδοχος – Μελετητής
Τοπογραφική Μελέτη περιοχών ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ – ΛΟΥΤΣΑΣ – ΡΑΦΗΝΑΣ
Ανάδοχος - Μελετητής
Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης «ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
Μελέτη εφαρμογής σχεδίου πόλης στη πόλη ΤΡΙΚΑΛΩΝ με τη μέθοδο της
καταγραφής
Ανάδοχος - Μελετητής
Μελέτη Ε.Ο. ΛΥΣΑΡΕΑ – ΑΕΤΟΡΑΧΗ - ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ανάδοχος - Μελετητής
Κτηματογραφική Αποτύπωση ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
Τοπογραφική μελέτη με επίγειες μεθόδους του οικισμού Καστράκι
Τρικάλων
Ανάδοχος - Μελετητής
Mελέτη Αποκατάστασης κατακλυζόμενου από Ταμιευτήρα φράγματος
Σμόκοβου – Καρδίτσας (Συγκοινωνιακή – Τοπογραφική Μελέτη)
Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης του κατακλυζόμενου από τον
ταμιευτήρα του Φρ. Σμοκόβου οδικού δικτύου:
- Αναγνώριση προμελέτη και οριστική μελέτη με το Κτηματολόγιο των
οδικών τμημάτων
- Προκαταρκτική μελέτη, Προμελέτη και οριστική μελέτη των Τεχνικών
Έργων
-Τοπογραφικές εργασίες αναγκαίες για την εκπόνηση της μελέτης
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ
Ανάδοχος - Μελετητής
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ανάδοχος - Μελετητής
Αποτύπωση πόλεων ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ
Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών με επίγειες μεθόδους στις εντός σχεδίου
περιοχές των πόλεων ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Ανάδοχος - Μελετητής
«Βελτίωση του οδικού Άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης, Τμήμα Λαμία –
Λάρισα» (Συγκοινωνιακή – Τοπογραφική Μελέτη)
- Προμελέτη ανισόπεδων κόμβων
- Προμελέτες και προκαταρκτικές μελέτες βελτίωσης κυκλοφοριακών
συνθηκών
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ
Ανάδοχος - Μελετητής του έργου στις κατηγορίες 10 & 16
Αραχώβης 61, 106 81 Αθήνα // Τηλ. 210 3301134, Fax. 210 3301065 // email: [email protected]
ΧΩΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Από (μήνας/έτος)
Έως (μήνας/έτος)
Ελλάδα
02/1985 – 07/1987
Ελλάδα
09/1984 – 03/1989
Ελλάδα
04/1984 – 05/1985
Ελλάδα
12/1983 – 10/1985
Ελλάδα
10/1983 – 04/1987
Ελλάδα
10/1983 – 05/1985
Ελλάδα
08/1983 – 05/1987
Ελλάδα
07/1983 –10/1985
Ελλάδα
06/1983 – 05/1986
Ελλάδα
06/1983 – 10/1985
Ελλάδα
04/1983 – 06/1985
Ελλάδα
06/1980 – 12/1981
Ελλάδα
01/1980 – 01/1982
Ελλάδα
08/1979 – 11/1982
Ελλάδα
08/1979 – 03/1980
Ελλάδα
04/1979 – 08/1983
Ελλάδα
06/1978 – 07/1978
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Μελέτη οδού ρέματος Προφήτη Δανιήλ Ν. Αττικής
-Μελέτη οδοποιίας
Ανάδοχος - Μελετητής
Μελέτη Ε.Ο. ΤΑΞΙΑΡΧΗ-ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ-ΓΑΛΑΤΣΑΔΕΣ-ΒΟΥΤΑΣ Ν.
ΕΥΒΟΙΑΣ
Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων κόμβων και θέσεων Τεχνικών
Ανάδοχος - Μελετητής
Κτηματογραφικές Αποτυπώσεις ΛΙΜΝΗΣ ΑΜΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ανάδοχος - Μελετητής
Μελέτη Περιφερειακού Δακτυλίου Καλαμάτας
- Μελέτη Οδοποιίας
Ανάδοχος - Μελετητής
Μελέτη Επαρχιακού Δρόμου ΠΟΤΙΔΑΝΙΑ-ΣΤΙΛΙΑ-ΑΒΟΡΟΥ-ΕΝΩΣΗ με
Ε.Ο ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
- Μελέτη οδού, μετά του κτηματολογίου
- Μελέτη των κυκλοφοριακών κόμβων
- Μελέτη των τεχνικών έργων τοίχων αντιστήριξης κλπ.
Ανάδοχος – Μελετητής
Κτηματογράφηση Δημόσιων Ακινήτων Οικ. Εφορίας ΒΟΛΟΥ
Μελέτη 1ης και 2ης φάσης του Κτηματολογίου Ακινήτων του Δημοσίου
αρμοδιότητας Κ.Ε.Δ.
Ανάδοχος - Μελετητής
Βελτίωση και διαπλάτυνση Εθνικής οδού Μυτιλήνης – Θέρμης μετά
διακλαδώσεων
- Προμελέτη και οριστική μελέτη οδού
Η μελέτη έχει παραληφθεί
Ανάδοχος – Μελετητής
Υψομετρική Μελέτη Οδών, Κτηματογράφηση σε κλ. 1:200 και σύνταξη
πράξεων αναλογισμού σε περιοχές της Κοινότητας Μαγούλας
Υψομετρική μελέτη των οδών κτηματογράφησης σε κλ. 1:200 και σύνταξη
πράξεων αναλογισμού
Ανάδοχος - Μελετητής
Ταχυμετρική Αποτύπωση σε κλ. 1:1000 κατοικημένης περιοχής της
πόλης ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ του Νομού ΕΒΡΟΥ
Ανάδοχος - Μελετητής
Κτηματογραφική Αποτύπωση πόλης ΣΟΦΑΔΩΝ
Ανάδοχος - Μελετητής
Τοπογραφικές & Κτηματογραφικές εργασίες ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ
Ανάδοχος - Μελετητής
Κτηματολόγιο οδού ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ
Μελέτες Πράξεις Αναλογισμών
Ανάδοχος - Μελετητής
Εφαρμογή Ρυμοτομικού Σχεδίου Κοιν. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάδοχος - Μελετητής
Τοπογραφική Μελέτη «Αποχέτευση Περιοχής ΘΗΒΩΝ –
ΟΙΝΟΦΗΤΩΝ»
Ανάδοχος - Μελετητής
Αποτύπωση Συνοικισμού ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ»
Μελέτη αποτυπώσεως αυθαιρέτων καταλήψεων των κοινόχρηστων χώρων
και της όλης υπάρχουσας καταστάσεως 152 οικοδομικών τετραγώνων και
σύνταξης διαγραμμάτων κλ. 1:200 για κάθε Ο.Τ. και πινακίδων κλ. 1:500
Ανάδοχος - Μελετητής
Τοπογραφικές Κτηματογραφικές εργασίες εσωτερικού
Κυκλοφοριακού Δακτυλίου Αθηνών
Ανάδοχος - Μελετητής
Υψομετρική μελέτη ΚΟΙΝ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάδοχος – Μελετητής
Αραχώβης 61, 106 81 Αθήνα // Τηλ. 210 3301134, Fax. 210 3301065 // email: [email protected]
ΧΩΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Από (μήνας/έτος)
Έως (μήνας/έτος)
Ελλάδα
11/1977 – 12/1979
Ελλάδα
12/1976 – 10/1977
Ελλάδα
09/1970 – 02/1978
02/1978 – 11/1985
Ελλάδα
Ελλάδα
04/1970 – 06/1975
05/1969 – 03/1972
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Εφαρμογή Εγκεκριμένου Σχεδίου Δ. ΣΠΑΤΩΝ
Αποτυπώσεις , επίγειες κτηματογραφήσεις , εφαρμογές σχεδίων
Ανάδοχος - Μελετητής
Αποτύπωση & Επέκταση Σχεδίου ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αποτυπώσεις , επίγειες κτηματογραφήσεις , εφαρμογές σχεδίων
Μελετητής
Οριστική Μελέτη της Οδού Μεγαλοπόλεως-Καλαμάτας
- Μελέτη οδού και εκπόνηση μελέτης παραλλαγής της υφιστάμενης Εθν.
Οδού και του αυτοκινητοδρόμου
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ
Ανάδοχος – Μελετητής - Συντονιστής του έργου
Σε συνεργασία με τους μελετητές Κ. ΜΗΤΣΟΥ - Ν. ΜΠΟΥΤΡΗ κλπ
εκπόνησε το Εθνικό Κτηματολόγιο στους Νομούς ΧΑΝΙΑ-ΡΕΘΥΜΝΟ
Ως Μελετητής γραμμένος στα Μητρώα της ΓΕΜΚΑ ασχολήθηκε με μελέτες
Τοπογραφικές και Συγκοινωνιακές
στα πλαίσια συνεργασίας με
κατασκευαστικές Εταιρείες , όπως η “ ΔΟΜΙΚΗ” ο “ ΣΚΑΠΑΝΕΑΣ” κλπ για
τα έργα χαράξεις και κτηματολόγια της Εθν. Οδού ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ
14. Λοιπές Πληροφορίες: Επιστημονικές Συναντήσεις - Συνέδρια κλπ
1982
Συμμετοχή στην Επιτροπή του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ για τη σύνταξη του
Μεταβατικού Νόμου 1337 /83 της ΕΠΑ.
1983
Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο του ΥΧΟΠ για το Κτηματολόγιο.
1983
Συμμετοχή στο συνέδριο της FIG στη Σόφια της Βουλγαρίας.
1985
Συμμετοχή στο Συνέδριο “ Προοπτικές Ελληνικού Κτηματολογίου “,που οργανώθηκε από το ΕΜΠ.
1987
Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Συνέδριο Φωτ/τρίας και Τηλεπισκόπισης , που οργανώθηκε από την
Ελλην. Εταιρεία Φωτογραμμετρίας στην Αθήνα.
1989
Συμμετοχή και εισηγήσεις σε Σεμινάρια Πράξεων Εφαρμογής, που διοργάνωσε ο ΠΣΔΑΤΜ.
1991
1996
Συμμετοχή και Εισήγηση σε Πανελλήνια Συνεδρίαση του ΠΣΔΑΤΜ για το Κτηματολόγιο.
Εισηγητής και Εκπρόσωπος του ΠΣΔΑΤΜ στην ΗΜΕΡΙΔΑ για το Κτηματολόγιο ,
που έγινε στη Θεσ/νίκη με πρωτοβουλία του ΟΚΧΕ.
1997
Πρόεδρος Επιτροπής διοργάνωσης ΗΜΕΡΙΔΑΣ για το Κτηματολόγιο , που διοργάνωσε ο ΠΣΔΑΤΜ
στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
2000
Συμμετοχή στη διημερίδα Κτηματολογίου στη Θεσσαλονίκη ως εκπρόσωπος του ΠΣΔΑΤΜ
2000
Συμμετοχή στη Διημερίδα «Εθνικό Κτηματολόγιο. Το χθές το Σήμερα το Αύριο ( ΤΕΕ-ΠΣΔΑΤΜΕΘΝ. ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ) στο εκπαιδευτικό κέντρο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.
2000
Συμμετοχή στο Συνέδριο FIG «Διαχείριση χωρικής πληροφορίας» στο εκπαιδευτικό κέντρο της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.
2000
Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο FIG στη Πράγα
2000
Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο FIG στη Μάλτα «The Mediterranean Surveyor in the new
Millennium”
2000
Συμμετοχή στην μερίδα του ΙΔΑΤΕ στο DIVANI CARAVEL
Αραχώβης 61, 106 81 Αθήνα // Τηλ. 210 3301134, Fax. 210 3301065 // email: [email protected]
2001
Συμμετοχή στην ημερίδα «Παρόδιες Χρήσεις Γης & Διαχείριση Προσβάσεων» (ΤΕΕ-ΠΣΔΑΤΜ)
2001
Συμμετοχή στην Ημερίδα «Σύνταξη Εθνικών Προδιαγραφών Κατασκευής Δημοσίων Έργων» του
Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών στη ξενοδοχείο PARK
2003
Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο FIG στην Αθήνα
2003
Συμμετοχή στη διημερίδα « Εθνικό Κτηματολόγιο – Μελλοντική Πορεία – Προοπτικές» ως εισηγητής
του ΠΣΔΑΤΜ
2004
Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο FIG στην Αθήνα «The Olympic Spirit in Surveying”
2005
Συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ