Πίνακας Απορριπτέων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.201/1/2012
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Α.Δ.Τ.
Α.Μ.Κ.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ(*)
ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
113 MARIKHASHVILI
INGA
NUGZARI
08ΑΙ39184
23027103425
23/2/1971
107
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
MARIKHASHVILI
INGA
NUGZARI
08ΑΙ39184
23027103425
23/2/1971
115
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
MARIKHASHVILI
INGA
NUGZARI
08ΑΙ39184
23027103425
23/2/1971
122
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Η ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
MARIKHASHVILI
INGA
NUGZARI
08ΑΙ39184
23027103425
23/2/1971
126
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
MARIKHASHVILI
INGA
NUGZARI
08ΑΙ39184
23027103425
23/2/1971
134
ΔΕΝ ΕΧΕΙΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΔΙΠΛΩΜΑ
MARIKHASHVILI
INGA
NUGZARI
08ΑΙ39184
23027103425
23/2/1971
135
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
MARIKHASHVILI
INGA
NUGZARI
08ΑΙ39184
23027103425
23/2/1971
137
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
102 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Φ246218
19108601873
19/10/1986
120
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Φ246218
19108601873
19/10/1986
ΕΛΠΙΔΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΕ853011
16027800164
123
115, 123,
16/2/1978 120, 137,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
20016203810
20/1/1962
86 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ
103 ΑΛΑΜΠΟΥΡΝΟΣ
ΑΖ830723
105
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ ΑΠΌ ΤΟΥΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ ΑΠΌ ΤΟΥΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 1 από 16
ΑΛΑΜΠΟΥΡΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΖ830723
20016203810
20/1/1962
108
135 ΑΛΙΑΔΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΕ364272
30017203107
30/1/1972
120
ΑΛΙΑΔΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΕ364272
30017203107
30/1/1972
110 ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ824506
22038300202
112 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΝΤΙΑΝΑ
ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ
Χ848160
22118403140
22/11/1984
120
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΝΤΙΑΝΑ
ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ
Χ848160
22118403140
22/11/1984
123
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΝΤΙΑΝΑ
ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ
Χ848160
22118403140
22/11/1984
136
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
6 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΑΙ356015
01017806603
24/7/1978
115
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΑΙ356015
01017806603
24/7/1978
119
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΑΙ356015
01017806603
24/7/1978
123
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΑΙ356015
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
Σ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΖ697663
01017806603
24/7/1978
137
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
10087804737
10/8/1978
112
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
129 ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΖ 830138
29039110192
29/3/1991
115
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΖ 830138
29039110192
29/3/1991
119
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η / Υ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΖ 830138
29039110192
29/3/1991
137
60 ΑΝΤΩΝΙΟΥ
109 ΑΡΑΒΑΣ
ΑΡΑΒΑΣ
130 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
123
112, 119,
22/3/1983 115, 137
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Π155295
21077501795
21/7/1975
120
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Π155295
21077501795
21/7/1975
123
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΙ354226
29046801899
29/4/1968
115
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΙ354226
29046801899
29/4/1968
119
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΙ354226
29046801899
29/4/1968
137
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 2 από 16
53 ΑΤΣΑΒΕ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΕ274804
08128001982
8/12/1980
110
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΑΤΣΑΒΕ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΕ274804
08128001982
8/12/1980
111
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΣΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΑΤΣΑΒΕ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΕ274804
08128001982
8/12/1980
130
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
03078902263
3/7/1989
126
03078902263
3/7/1989
29 ΒΑΣΣΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΣΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΑΑ363998
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΑΑ363998
56 ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
Σ 856809
09078204592
135
115, 119,
9/7/1982
137
26 ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΑΖ328128
03037603101
3/3/1976
115
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΑΖ328128
03037603101
3/3/1976
119
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΑΖ328128
03037603101
3/3/1976
137
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
133 ΓΙΑΝΝΟΥ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ342101
29108600122
29/10/1986
115
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΓΙΑΝΝΟΥ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ342101
29108600122
29/10/1986
119
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΓΙΑΝΝΟΥ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ342101
29108600122
29/10/1986
137
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
91 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΗΛΙΑΣ
ΑΗ329733
17048003804
17/4/1980
120
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΗΛΙΑΣ
ΑΗ329733
17048003804
17/4/1980
123
73 ΓΙΑΝΤΖΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ
ΑΒ722117
13057403720
13/5/1974
122
ΓΙΑΝΤΖΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ
ΑΒ722117
13057403720
13/5/1974
134
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
114 ΓΚΑΓΚΟΥΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Χ 844171
23087100501
23/8/1971
115
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΓΚΑΓΚΟΥΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Χ 844171
23087100501
23/8/1971
137
ΑΚ260138
(260138)
8/4/1979
107
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
1 ΓΚΟΥΣΗ
ΓΕΝΙΣΕΛΝΤΑ ΤΟΛΗ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 3 από 16
ΓΚΟΥΣΗ
ΓΕΝΙΣΕΛΝΤΑ ΤΟΛΗ
ΑΚ260138
(260138)
8/4/1979
ΓΚΟΥΣΗ
ΓΕΝΙΣΕΛΝΤΑ ΤΟΛΗ
ΑΚ260138
(260138)
8/4/1979
18 ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ360845
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΣ
Τ895249
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΣ
Τ895249
02027802400
95 ΔΕΡΓΙΑΝΛΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ
ΔΕΡΓΙΑΝΛΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΔΕΡΓΙΑΝΛΗ
85 ΔΑΛΛΑ
120
123
134, 122,
2/2/1978 126, 135,
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
15126600244
15/12/1966
120
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
15126600244
15/12/1966
123
Χ345218
17128702085
17/12/1987
101
ΚΑΛΟΥΔΗΣ
Χ345218
17128702085
17/12/1987
121
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ
Χ345218
17128702085
17/12/1987
133
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
77 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΗ 332001
13098900627
13/9/1989
116
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΗ 332001
13098900627
13/9/1989
117
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΗ 332001
13098900627
13/9/1989
136
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΗ329151
30068501490
30/6/1985
117
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΤΥΧΙΟ Η ΔΙΠΛΩΜΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΗ329151
30068501490
30/6/1985
136
ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ341257
08068700452
8/6/1987
107
ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ341257
08068700452
8/6/1987
117
ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ341257
08068700452
8/6/1987
120
ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ341257
08068700452
8/6/1987
123
ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ341257
08068700452
8/6/1987
126
ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ341257
08068700452
8/6/1987
135
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΤΥΧΙΟ Η ΔΙΠΛΩΜΑ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΑΛΛΑ
138 ΔΗΜΟΥΛΤΣΗΣ
ΔΗΜΟΥΛΤΣΗΣ
50 ΔΗΜΟΥΛΤΣΗΣ
ΔΗΜΟΥΛΤΣΗΣ
ΔΗΜΟΥΛΤΣΗΣ
ΔΗΜΟΥΛΤΣΗΣ
ΔΗΜΟΥΛΤΣΗΣ
ΔΗΜΟΥΛΤΣΗΣ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 4 από 16
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ341257
08068700452
8/6/1987
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
76 ΔΟΥΙΤΣΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΕΤΡΟΣ
Χ 343084
13088603462
02088603424
2/8/1986
120
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
24 ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΩΜΑΣ
ΑΗ826306
ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΩΜΑΣ
ΑΗ826306
02088603424
2/8/1986
123
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΗ333209
06057004274
6/5/1970
122
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΗ333209
06057004274
6/5/1970
134
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
41 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
8 ΖΙΑΚΑ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΚ278315
01038603146
1/3/1986
117
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΖΙΑΚΑ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΚ278315
01038603146
1/3/1986
136
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
38 ΖΟΥΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΑΗ824970
06026101722
6/2/1961
115
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΖΟΥΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΑΗ824970
06026101722
6/2/1961
119
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΖΟΥΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΑΗ824970
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
Χ342230
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
Χ342230
06026101722
6/2/1961
137
145067499
4/8/1988
120
145067499
4/8/1988
123
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠ ΤΙΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠ ΤΙΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
10/12/1975
108
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΠΕΙ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΤΥΧΙΟ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΗΜΟΥΛΤΣΗΣ
81 ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
63 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
141 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
58 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
136
109, 119,
13/8/1986 115, 137,
ΑΖ324209
10127501939
ΑΖ 822934
822934
26/4/1979
136
Φ453109
09128600815
9/12/1986
131
40 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
Σ852889
06038202047
6/3/1982
126
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
Σ852889
06038202047
6/3/1982
135
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 5 από 16
55 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ξ825805
09037105203
9/3/1971
115
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ξ825805
09037105203
9/3/1971
119
22 ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
Τ895495
02038603292
2/3/1986
117
ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
Τ895495
02038603292
2/3/1986
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ ΒΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ ΒΘΜΙΑΣΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
68 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ρ824049
11078001093
136
115, 114,
11/7/1980 120, 123,
88 ΚΑΛΜΟΥΚΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΖ 830184
16085603336
16/8/1956
114
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
36 ΚΑΜΑΝΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΗ 828744
05107003161
25/10/1970
120
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΚΑΜΑΝΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΗ 828744
05107003161
25/10/1970
123
Χ846828
02058800042
2/5/1988
Σ 408773
01056600347
124
115, 119,
1/5/1966
137
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΡΑΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠ
ΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕ360241
01056003229
1/5/1960
114
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ
Ξ821157
01014907510
19/11/1949
109
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
14 ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΑΒΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ844160
01088602675
1/8/1986
107
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΑΒΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ844160
01088602675
1/8/1986
126
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΑΒΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ844160
01088602675
1/8/1986
135
44 ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕ696581
07017402681
7/1/1974
106
ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕ696581
07017402681
7/1/1974
107
ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕ696581
07017402681
7/1/1974
137
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΥΟΘΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΜΑΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙ358814
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΑΕ 847903
03087602102
3/8/1976
115, 137
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
21076501713
21/7/1965
110, 112
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΚΑΡΤΑ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
23 ΚΑΡΑΒΑΡΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
10 ΚΑΡΑΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
9 ΚΑΡΑΚΙΔΟΥ
3 ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ
30 ΚΑΤΕΡΗ
108 ΚΑΤΣΑΒΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 6 από 16
94 ΚΕΧΑΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Χ 846884
17098803293
17/9/1988
120
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Φ903042
20048503955
20/4/1985
122
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ
25 ΚΟΠΙΔΑΚΗ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΖ 829849
03018402101
3/1/1984
117
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Η ΠΤΥΧΙΟ
ΚΟΠΙΔΑΚΗ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΖ 829849
03018402101
3/1/1984
136
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Η ΠΤΥΧΙΟ
105 ΚΟΜΠΟΣ
89 ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΙ 155450
16118102520
16/11/1981
120
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ Η ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΤΙΣΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΙ 155450
16118102520
16/11/1981
123
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΤΥΧΙΟ
140 ΚΟΤΕΛΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙ356370
31128900482
31/12/1989
117
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΟΤΕΛΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙ356370
31128900482
31/12/1989
136
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
51 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙ 887973
08077400268
8/7/1974
120
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΩΤΙΑΔΟΥ
75 ΚΩΤΙΑΔΟΥ
ΚΩΤΙΑΔΟΥ
ΚΩΤΙΑΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙ 887973
08077400268
8/7/1974
123
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΑΝΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
Σ408982
1308790562
13/8/1979
120
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
Σ408982
1308790562
13/8/1979
27 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τα 892457
57 ΛΑΠΑΤΟΥΡΑ
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΙΡΗΝΗΧΡΥΣΟΒΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΙΡΗΝΗΧΡΥΣΟΒΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
49 ΛΙΟΛΙΟΥ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΛΙΟΛΙΟΥ
ΛΙΟΛΙΟΥ
5 ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
7 ΜΑΚΑΡΟΝΑ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
03057700084
123
115, 119,
3/5/1977
137
ΑΙ886887
09088601043
9/8/1986
137
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
Σ 401375
01017508167
9/12/1975
120
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ
Σ 401375
01017508167
9/12/1975
123
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Τ317298
07128100141
7/12/1981
107
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Τ317298
07128100141
7/12/1981
126
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Τ317298
07128100141
7/12/1981
135
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Φ 246193
01018601243
14/2/1986
116
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 7 από 16
120 ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΗ333432
25058200095
25/5/1982
115
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΟ
ΑΗ333432
25058200095
25/5/1982
119
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΟ
ΑΗ333432
25058200095
25/5/1982
137
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΟ
4 ΜΑΜΑΛΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ 329577
01016408526
4/1/1964
120
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
125 ΜΑΝΕΚΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Φ246342
26108400495
26/10/1984
108
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΠΕΙ
83 ΜΑΡΚΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Χ 345416
15048503336
15/4/1985
122
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΡΚΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Χ 345416
15048503336
15/4/1985
137
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΒ 719352
16058503679
16/5/1985
121, 101,
133
ΑΕ 846792
07068100481
7/6/1981
115
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΑΕ 846792
07068100481
7/6/1981
119
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΑΕ 846792
07068100481
7/6/1981
87 ΜΑΡΤΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
47 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ
Σ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ
Σ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ
Σ
39 ΜΗΝΤΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ366563
06028101605
98 ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Χ844172
18057003701
18/5/1970
120
ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Χ844172
18057003701
18/5/1970
123
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΒ 118072
05016304379
5/1/1963
116 ΜΟΝΑ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
24067202184
107 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΗ 330343
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΑΙ 357212
108
115, 116,
27/6/1972 124, 125,
20088002967
20/8/1980
2 ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙ886969
(886969)
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΖ 329613
ΑΖ 329613
30116702827
30116702827
31 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
139 ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
137
115, 119,
6/2/1981 137, 120,
115, 137
120, 123,
5/5/1971
109
30/11/1967
30/11/1967
120
123
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ , ΔΙΠΛΩΜΑ ,
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ , ΠΕΙ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 8 από 16
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗ
Μ
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗ
Μ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΗ331271
ΑΗ331271
Φ247579
25037300826
25037300826
24108302548
25/3/1973
25/3/1973
24/10/1983
120
123
111
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Φ247579
24108302548
24/10/1983
130
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙΗ/Υ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ
ΔΕΝ
ΕΧΕΙΗ/Υ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
67 ΜΟΥΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τ321420
11037503684
11/3/1975
109
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΚΑΡΤΑ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
62 ΜΠΑΛΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΗ826423
10118500718
10/11/1985
122
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΤΥΧΙΟ
ΜΠΑΛΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΗ826423
10118500718
10/11/1985
134
66 ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Π883300
11037501415
11/3/1975
120
ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Π883300
11037501415
11/3/1975
123
123 ΜΠΙΝΤΟΥΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΟΣ
ΑΗ692540
26038202649
26/3/1982
112
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΤΥΧΙΟ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
74 ΜΠΟΖΙΟΛΑ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ 828261
1306501745
13/6/1956
114
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η / Υ
ΜΠΟΖΙΟΛΑ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ 828261
1306501745
13/6/1956
115
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η / Υ
ΜΠΟΖΙΟΛΑ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ 828261
1306501745
13/6/1956
119
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η / Υ
ΜΠΟΖΙΟΛΑ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ 828261
1306501745
13/6/1956
137
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η / Υ
ΖΩΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ 340135
08117601388
8/11/1976
122
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Χ 340135
08117601388
8/11/1976
134
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Χ343031
22038601815
22/3/1986
117, 136
Φ245703
15096903222
15/5/1969
120
Φ245703
15096903222
15/5/1969
123
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΑΗ 828043
ΑΗ 828043
20057702225
20057702225
20/5/1977
20/5/1977
120
123
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
119 ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
117 ΜΟΥΜΤΖΙΔΟΥ
ΜΟΥΜΤΖΙΔΟΥ
52 ΜΠΟΥΡΑ
ΜΠΟΥΡΑ
111 ΜΩΚΙΟΣ
84 ΜΩΡΑΤΗ
ΜΩΡΑΤΗ
106 ΝΑΣΟΥ
ΝΑΣΟΥ
ΖΩΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΛΟΥΚΙΑ
ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΛΟΥΚΙΑ
ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΟΣ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 9 από 16
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
54 ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Ρ761190
09028200807
9/2/1982
126
ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Ρ761190
09028200807
9/2/1982
135
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ 332044
27078302745
27/7/1983
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗ
Λ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ740979
02028203681
Χ 342256
30058500114
30/5/1985
113
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
43 ΠΑΛΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΕ 364097
06126203196
6/12/1962
108
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
79 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σ852225
14106700280
14/10/1967
101
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σ852225
14106700280
14/10/1967
121
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σ852225
14106700280
14/10/1967
133
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
42 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σ403973
06088001208
6/8/1980
120
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σ403973
06088001208
6/8/1980
123
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
78 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
Χ 846234
14018901018
14/1/1989
105
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
Χ 846234
14018901018
14/1/1989
108
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΠΕΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
Χ 846234
14018901018
14/1/1989
120
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
Χ 846234
14018901018
14/1/1989
123
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
122 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΒ722560
26035000855
26/3/1950
108
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΟ
104 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΑΙ 887279
20048303489
20/4/1983
134
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
72 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΘΩΜΑΣ
Χ345335
13037701227
13/3/1977
109
ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΚΑΡΤΑ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
17 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΒ722843
02026906434
2/2/1969
120
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
126 ΝΙΚΟΛΑΟΥ
20 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ
136 ΠΑΛΑΣΚΑΣ
118
114, 115,
2/2/1982 119, 137
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 10 από 16
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
59 ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΒ722843
02026906434
2/2/1969
123
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
Φ191292
10047402283
10/4/1974
114
97 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΟΣ
ΑΖ827978
18026802829
18/2/1968
111
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΟΣ
ΑΖ827978
18026802829
18/2/1968
130
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΠΤΥΧΙΟ Η ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΕΙ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
45 ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΗ825150
07017703120
7/1/1977
120
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΗ825150
07017703120
7/1/1977
123
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ 846284
24018802421
24/1/1988
114
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΖ521266
05108300640
5/10/1983
132
118 ΠΡΑΠΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Χ844462
24108801457
24/10/1988
107
ΠΡΑΠΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Χ844462
24108801457
24/10/1988
115
ΠΡΑΠΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Χ844462
24108801457
24/10/1988
119
ΠΡΑΠΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Χ844462
24108801457
24/10/1988
126
ΠΡΑΠΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Χ844462
24108801457
24/10/1988
135
ΠΡΑΠΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Χ844462
24108801457
24/10/1988
137
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΙΤΛΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΕΙ Η ΤΕΙ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
61 ΠΡΥΜΙΔΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ324050
10098402364
10/9/1984
107
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΠΡΥΜΙΔΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ324050
10098402364
10/9/1984
114
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΠΡΥΜΙΔΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ324050
10098402364
10/9/1984
115
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΠΡΥΜΙΔΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ324050
10098402364
10/9/1984
119
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΠΡΥΜΙΔΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ324050
10098402364
10/9/1984
126
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΠΡΥΜΙΔΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ324050
10098402364
10/9/1984
135
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
115 ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ
37 ΠΙΤΣΙΟΥΝΗ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 11 από 16
ΠΡΥΜΙΔΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ324050
10098402364
10/9/1984
137
82 ΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Χ 845038
149865280
29/6/1987
123
ΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Χ 845038
149865280
29/6/1987
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Σ 408904
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
71 ΣΑΚΑΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΑΚΑΛΗ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
11028101902
129
115, 119,
11/2/1981
137
ΑΕ 361549
18088902145
18/8/1989
136
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Χ846732
13017800049
13/1/1978
120
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Χ846732
13017800049
13/1/1978
123
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
137 ΣΑΚΑΛΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Σ851482
30068102620
30/6/1981
120
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΑΚΑΛΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Σ851482
30068102620
30/6/1981
123
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
35 ΣΑΛΑΣΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΖ 822252
05098401861
5/9/1984
120
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΑΛΑΣΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
05098401861
5/9/1984
123
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
127 ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΖ 822252
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
Τ201901
28038002243
28/3/1980
110
99 ΣΕΒΑΣΤΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ845832
18068702960
18/6/1987
115
ΣΕΒΑΣΤΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ845832
18068702960
18/6/1987
119
ΣΕΒΑΣΤΙΔΟΥ
Χ845832
18068702960
18/6/1987
137
21 ΣΙΔΕΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΕΙ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΥΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΆΛΛΟ
ΤΙΤΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΥΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΆΛΛΟ
ΤΙΤΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΥΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΆΛΛΟ
ΤΙΤΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΙ727061
02028304133
2/2/1983
15 ΣΚΟΡΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΗ333137
02015306513
3/11/1953
105
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΗ333137
02015306513
3/11/1953
106
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ,ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΤΥΧΙΟ
Τ810939
05027705077
5/2/1977
115
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ810939
05027705077
5/2/1977
119
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
65 ΡΑΝΤΖΑΚΗ
100 ΡΩΣΙΟΥ
ΣΚΟΡΔΑΣ
32 ΣΟΥΚΙΑΣ
ΣΟΥΚΙΑΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η / Υ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 12 από 16
ΣΟΥΚΙΑΣ
ΣΟΥΚΙΑΣ
ΣΟΥΚΙΑΣ
13 ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
Τ810939
05027705077
5/2/1977
120
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ810939
05027705077
5/2/1977
123
Τ810939
05027705077
5/2/1977
137
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Χ848572
01068901261
1/6/1989
120
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
Χ848572
01068901261
1/6/1989
ΑΙ356073
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
18108001654
123
115, 119,
18/10/1980 137, 109
101 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΚΑΡΤΑ/ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
121 ΣΤΟΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΗ328801
25128200190
25/12/1982
108
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ Π.Ε.Ι.
46 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΑ 364122
07048702232
7/4/1987
108
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΠΕΙ
28 ΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Π 883518
03077601031
3/7/1976
120
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Π 883518
03077601031
3/7/1976
123
92 ΤΑΡΑΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Τ895697
17048504058
17/4/1985
101
ΤΑΡΑΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Τ895697
17048504058
17/4/1985
105
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΑΡΑΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Τ895697
17048504058
17/4/1985
107
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΑΡΑΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Τ895697
17048504058
17/4/1985
108
ΤΑΡΑΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Τ895697
17048504058
17/4/1985
112
ΤΑΡΑΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Τ895697
17048504058
17/4/1985
113
ΤΑΡΑΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Τ895697
17048504058
17/4/1985
116
ΤΑΡΑΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Τ895697
17048504058
17/4/1985
117
ΤΑΡΑΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Τ895697
17048504058
17/4/1985
120
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Π.Ε.Ι.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 13 από 16
ΤΑΡΑΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Τ895697
17048504058
17/4/1985
121
ΤΑΡΑΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Τ895697
17048504058
17/4/1985
123
ΤΑΡΑΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Τ895697
17048504058
17/4/1985
127
ΤΑΡΑΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Τ895697
17048504058
17/4/1985
133
124 ΤΕΖΕΨΙΔΟΥ
ΕΥΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Τ317230
26108101168
26/10/1981
115
128 ΤΕΝΕΚΕΤΖΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΩΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τα 896060
28078202232
28/7/1982
120, 123
ΑΗ 822487
01068400520
1/6/1984
12 ΤΕΝΕΚΕΤΖΙΔΟΥ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΥΤΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
110, 137,
12/1/1983 119, 115
69 ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΖ827509
12018302005
90 ΤΟΡΤΟΠΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Σ409173
16127902100
16/12/1979
115
ΤΟΡΤΟΠΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Σ409173
16127902100
16/12/1979
119
ΤΟΡΤΟΠΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Σ409173
16127902100
16/12/1979
137
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
80 ΤΟΣΚΑ
ΑΣΗΜΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ845011
14108702128
14/10/1987
125
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ
19 ΤΣΑΛΙΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΕ 366195
02028100044
2/2/1981
120
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΣΗΣ
ΤΣΑΛΙΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΕ 366195
02028100044
2/2/1981
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ
ΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ
ΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ 341068
05048700131
ΑΗ828705
07108304606
7/10/1983
120
ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΗ828705
07108304606
7/10/1983
123
ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
131 ΤΣΙΟΥΚΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΑ 362791
29048900525
29/4/1989
119
134 ΤΣΟΛΑΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ823054
29128301248
29/12/1983
117
ΤΣΟΛΑΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ823054
29128301248
29/12/1983
136
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η / Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
33 ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ
48 ΤΣΑΠΡΑΝΤΖΗ
ΤΣΑΠΡΑΝΤΖΗ
123
125, 126,
5/4/1987 127, 124
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 14 από 16
16 ΦΑΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΕ 853365
02017900545
2/1/1979
107
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΑΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΕ 853365
02017900545
2/1/1979
126
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΑΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΕ 853365
02017900545
2/1/1979
135
132 ΦΕΡΛΑΧΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Σ405756
29088202055
29/8/1982
101
ΦΕΡΛΑΧΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Σ405756
29088202055
29/8/1982
121
ΦΕΡΛΑΧΙΔΗΣ
29088202055
29/8/1982
133
96 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Σ405756
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΗ 824565
ΔΕΝ ΕΧΕΙ Π ΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
18018802431
18/1/1988
113
70 ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Φ245099
12127103906
12/12/1971
115
ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Φ245099
12127103906
12/12/1971
119
ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Φ245099
12127103906
12/12/1971
120
ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Φ245099
12127103906
12/12/1971
123
ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Φ245099
12127103906
12/12/1971
137
34 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΖ327215
05098102501
5/9/1981
126
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΖ327215
05098102501
5/9/1981
135
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ/ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
64 ΧΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΕΣΤΗΣ
Ξ 574438
11028004247
11/2/1980
117
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΧΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΕΣΤΗΣ
Ξ 574438
11028004247
11/2/1980
134
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΧΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠ
ΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠ
ΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠ
ΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
Ξ 574438
11028004247
11/2/1980
136
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΒ 119751
01058401710
1/5/1984
106
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΒ 119751
01058401710
1/5/1984
117
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΒ 119751
01058401710
1/5/1984
120
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
11 ΧΡΥΣΑΝΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΗΣ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 15 από 16
ΧΡΥΣΑΝΗΣ
93 ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠ
ΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΑΒ 119751
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ 402467
01058401710
1/5/1984
136
17097303626
17/9/1973
123
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΙΤΛΟ Η ΔΙΠΛΩΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 16 από 16