Αριθμός Διακήρυξης 001/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
-----------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τ Μ Η Μ Α Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ
Ταχ. Διεύθυνση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
e-mail
:
:
:
:
:
:
Ελ. Ζωγράφου 2
54634
M.Kωστενιάν
2313.322329
2313.322355
[email protected]
Αριθμός Διακήρυξης
001/2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €20.000,00 ΠΛΕΟΝ
ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1.
2.
3.
4.
5.
ΓΕΝΙΚΟΥΣ – ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ(Παράρτημα Α΄)
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (Παράρτημα Β΄)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Παράρτημα Γ΄΄)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (Παράρτημα Δ΄΄)
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Παράρτημα Ε΄)
1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
------------
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ-ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ
ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €20.000,00
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
001/2015
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
9- 2 -2015
ημέρα Δευτέρα
και ώρα
10.00΄
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών (Κτίριο Διοίκησης) του
Ενοποιημένου Νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ-ΣΥΣΚΕΥΗ
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
20.000,00 πλέον του ΦΠΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα Γ΄
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Έως τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Όπως στο άρθρο 14ο του Παραρτήματος Α΄
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Όπως στο άρθρο 14ο του Παραρτήματος Α΄
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
-----------------------------ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
2
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
www.oagiosdimitrios.gr
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου
και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.
2198/94
23 – 1 - 2015
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
. 1.1. Tου Ν. 3329/05, του Ν. 3527/07,του Ν.3984/11 άρθρο 66 περί διασύνδεσης
των νοσοκομείων,Ν.4052/12 περί ρυθμίσεωνΕΣΥ,η αριθμ.Υ4α/οικ.123895 ΚΥΑ(ΦΕΚ Β΄
3515/31-12-2012) περί ενοποίησης των οργανισμών των νοσοκομείων «Γ.Γεννηματάς»
και «Ο Άγιος Δημήτριος».
1.2 Tου Ν. 2286/95, του Ν. 2955/01,του Ν. 3580/07, το Π.Δ. 118/07 (Κ.Π.Δ.), το άρθρου 24
του Ν. 3846/10, Ν.4281/8-8-2014
1.3 Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη
βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄
202/19-8-2005), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15
του Κ.Π.Δ.).
1.4 Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995).
1.5 Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα
από εμπορικές επιχειρήσεις).
1.6 Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007).
1.7.Της υπ’ αριθμ. 18130/11-7-2007 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός
ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερήσιων και
εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και
Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1226/17-7-2007).
1.8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/ 13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο και άλλες διατάξεις.
1.9. Τις διατάξεις του Ν. 3867/3-08-2010, άρθρο 27 (Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και
ρυθμίσεις σχετικών διαγωνισμών).
1.10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/22-11-2010 (ΦΕΚ 194/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες
2. Τις κάτωθι αποφάσεις:
2.1. Την αριθμ. 4η /θέμα έκτακτο 3ο /17-12-2014 απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου
περί έγκρισης διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού και ορισμού επιτροπής σύνταξης
τεχνικών προδιαγραφών.
2.2. Το από 20-1-2015 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
2.3. Την αριθμ.1η τακτική συνεδρίαση /θέμα 9ο έκτακτο / 20-1-2015 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου περί επικύρωσης του πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής σύνταξης των τεχνικών
3
προδιαγραφών.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή , για την προμήθεια μιας μονάδος-συσκευής ραδιοσυχνοτήτων για την
διατομή των ιστών κατά τις χειρουργικές επεμβάσεις.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 ευρώ,
πλέον Φ.Π.Α.
Αναλυτική περιγραφή του ζητούμενου είδους ,γίνεται στο παράρτημα Γ΄ της παρούσας.
1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην
παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής (ειδικοί όροι, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).
2. Η δαπάνη για την προμήθεια του είδους του διαγωνισμού θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό του Νοσοκομείου οικονομικού έτους 2015, όπου έχει προβλεφθεί πίστωση
στον Κ.Α.Ε. 9749 «Προμήθεια μηχαν.και λοιπού κεφαλ.εξοπλισμού».
3. Ενόψει της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας των ειδών της προμήθειας, ο διαγωνισμός θα
διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία
ανάρτησης της διακήρυξης του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου.
4. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 9 -02-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄
και τόπος διενέργειας η αίθουσα διαγωνισμών του Ενοποιημένου Νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Κτίριο Διοίκησης.
5. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του
διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 6-2-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00΄.
6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την
παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν.
7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή
διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού [εφεξής: «Αρμόδια επιτροπή
αξιολόγησης του διαγωνισμού»] όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 8 ο του παραρτήματος Α΄
γενικοί όροι διακήρυξης διαγωνισμού).
8. Η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών (έλεγχος δικαιολογητικών, αξιολόγηση τεχνικών στοιχείων), και
την επικύρωση αυτών και θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) η
ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους,
εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.
10. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17 ο του παραρτήματος
Α΄, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
11. Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας:
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
γ) Συνεταιρισμοί.
δ) Κοινοπραξίες.
Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο
εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, η
περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
4
12. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
1.
2.
3.
4.
ΓΕΝΙΚΟΙ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
13. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. β΄ του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου –
Κ.Π.Δ.), εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ’ αυτούς μέσα σε έξι (6)
εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή
μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες.
14. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από τους
ενδιαφερόμενους προμηθευτές
συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του
διαγωνισμού, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά της
διακήρυξης κατά το άρθρο 15 παρ. 2 περ. α΄ του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος, αυτές παρέχονται το
αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που
ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές
δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο
προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών
που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6) ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών, εξετάζονται μόνο εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο
εντός του εναπομένοντος χρόνου.
5
(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθμ. 001/2015)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια μιας μονάδος-συσκευής ραδιοσυχνοτήτων για την προμήθεια
μιας μονάδος-συσκευής ραδιοσυχνοτήτων για την διατομή των ιστών κατά τις χειρουργικές επεμβάσεις ,
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης.
Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια ορίζονται στο παράρτημα Γ΄ της
διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας. Προσφορές που
υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες
1.2. ΟΡΙΣΜΟΙ
Αναθέτουσα Αρχή
Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» που εδρεύει στην οδό Εθνικής Αμύνης 41, Τ.Κ.
54635 και το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό.
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Ελένης Ζωγράφου 2, Τ.Κ.546 34
Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας
Η Μ.Κωστενιάν που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας 2313.322329,
Fax: 2313.322355 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).
Διακήρυξη
Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το παράρτημα Α΄: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διακήρυξης, το
παράρτημα Β: Ειδικοί Όροι , το παράρτημα Γ΄: Αντικείμενο – Τεχνική Περιγραφή της Προμήθειας , το
παράρτημα Δ΄ : Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών και Ε΄ : Σχέδιο σύμβασης.
Προμήθεια
Η προμήθεια μιας μονάδος-συσκευής ραδιοσυχνοτήτων για την διατομή των ιστών κατά τις χειρουργικές
επεμβάσεις όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσης.
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής, το οποίο έχει συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.
Προσφέρων Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και
υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.
6
Εκπρόσωπος
Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέρονταπου μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον
Προσφέροντα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο
από όλα τα μέλη της ένωσης.
Προμηθευτής
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο
και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.
Κατακύρωση
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια στον προμηθευτή.
Σύμβαση
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή, η οποία καταρτίζεται μετά την
ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η ελληνική. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η
ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι
συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων /
υποψηφίων προμηθευτών που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
Συμβατικά τεύχη
Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον προμηθευτή και όλα τα τεύχη που τη
συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. το τεύχος με
τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονομική Προσφορά του προμηθευτή και δ. την Τεχνική Προσφορά του
προμηθευτή.
Προϋπολογισμός
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόμενης
προμήθειας.
Συμβατικό Τίμημα
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.
Επιτροπή Παραλαβής
Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα έχει την ευθύνη
για την εκτέλεση της Σύμβασης από τον προμηθευτή και την παραλαβή του υπό προμήθεια είδος.
1.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό
προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €), πλέον Φ.Π.Α. για την προμήθεια
μιας μονάδος –συσκευής ραδιοσυχνοτήτων για την διατομή των ιστών κατά τις χειρουργικές
επεμβάσεις, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο
παράρτημα Γ΄ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ » της παρούσης.
1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Διεύθυνση Αναθέτουσας : Ελ. Ζωγράφου 2
Τηλέφωνο : 2313.322329
Φαξ : 2313.322355
E-mail: [email protected]
Πληροφορίες : Μ.Κωστενιάν
2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
2.1. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας διακήρυξης.
7
2.2. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το
άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07).
2.3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.oagiosdimitrios.gr).
2.4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Το τεύχος της διακήρυξης υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ενοποιημένου Νοσοκομείου
www.oagiosdimitrios.gr μόνο για ενημέρωση.
Aπαραίτητη προϋπόθεση για να πάρουν μέρος οι ενδιαφερόμενοι στον διαγωνισμό είναι,
είτε να ζητήσουν το τεύχος της διακήρυξης από το γραφείο προμηθειών του Ενοποιημένου
Γ.Ν.Θ «Ο Άγιος Δημήτριος» το οποίο διατίθεται έναντι 5,00 ευρώ είτε μέσω e-mail μετά
από αποστολή αιτήματος στο Fax:2313322355 ή στο e-mail: [email protected], χωρίς
κόστος.
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι
πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την
Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το
αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές
με όρους της διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης
του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της
εκπνοής της ως άνω προθεσμίας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές
πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του
Π.Δ.118/2007.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ
μέρους του Αναθέτουσας Αρχής.
2.5. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 6.02.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00΄ στο Γραφείο
Προμηθειών του Ενοποιημένου Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», οδός Ελ. Ζωγράφου 2, Τ.Κ. 54634,
Θεσσαλονίκη.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
2.6. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα διαγωνισμών του Ενοποιημένου Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» επί της οδού Ελ. Ζωγράφου 2, ΤΚ 54634, Θεσσαλονίκη, στις 9.02.2015, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10.00 π.μ
8
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθμ. 001/2015)
Άρθρο 1ο
ΟΡΟΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά στον κυρίως φάκελο, επί ποινή απόρριψης:
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
1. Οι Έλληνες πολίτες:
1.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνήσιου υπογραφής στην οποία:

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες.

Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:
1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα
ακόλουθα:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
(EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία
ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305).
2. για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας.
3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας.

Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν:
1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή
2. ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.

Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι:
1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και
9
2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις

Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους η επιχείρησή τους δεν τελεί σε
κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007
καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν
τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
 Να
δηλώνεται ότι ο προσφέρων :
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας ή ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα
είδη.
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού
6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
1.2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.
1.3. Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει ο προμηθευτής.
1.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία να δηλώνεται: i)
ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως
προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του
δημόσιου τομέα, iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι
αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς και v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
2. Οι αλλοδαποί:
2.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνήσιου υπογραφής στην οποία:
2.1.1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες.
2.1.2.Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση :

για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο
από τα ακόλουθα:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
10



νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
(EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία
ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305).
για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας

Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν:
1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή
2. ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.

Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι:
3. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
4. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο
οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους η επιχείρησή τους δεν τελεί σε
κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007
καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν
τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
 Να
δηλώνεται ότι ο προσφέρων:
1.Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
2.Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες
έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3.Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας ή μέρος της ζητούμενης ποσότητας ή
ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη.
4.Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5.Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού
6. Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
2.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον
οποίο συμμετέχουν.
2.3. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.
2.4. Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει ο προμηθευτής.
2.5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία να δηλώνεται:
i) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους,
11
ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης,
iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκ πλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα,
iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή
ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς και v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
3. Τα voμικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά:
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά των παραγράφων A.1 και Α.2, κατά περίπτωση.
Διευκρινίζεται ότι :
Οι απαιτούμενες κατά τα άνω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται, επί εταιριών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο
ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον πρόεδρο και το
διευθύνοντα σύμβουλο ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρίας.
4. Οι Συνεταιρισμοί:
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ.
Α.1, Α.2. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις
υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού.
5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην ένωση.
β. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του
καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που
αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της
ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκομείου) και το πρόσωπο που ενδεχομένως
τον αναπληρώνει.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση
των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται
ανηλίκους κάτω των 15 ετών και ως εκ τούτου πρέπει να υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση.
Οι προσφέροντες, εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές, οφείλουν να είναι γνώστες της
εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος
και να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.
Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική
τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για
εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας
προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα
και στη περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα
ενδιάμεσα προϊόντα) για την κατασκευή του τελικού προϊόντος.
Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν
12
έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και
Εμπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την
Ε.Ε. οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους
δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του
προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
Δεν έχουν υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες
προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., την Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α.,
την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και την Τουρκία καθώς και κάθε
άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα
της GATT ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης τελωνειακής Ένωσης.
Β. ΧΩΡΙΣΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, εντός του οποίου
τοποθετείται:
1. Η τεχνική προσφορά (όπως αναλυτικά περιγράφεται, κατωτέρω στο άρθρο 5 ο της παρούσας
διακήρυξης).
2. Τα έγγραφα, που αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω στο άρθρο 5ο της παρούσας διακήρυξης.
Γ. ΧΩΡΙΣΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, εντός του οποίου
τοποθετείται η οικονομική προσφορά (όπως αναλυτικά περιγράφεται, κατωτέρω, στο άρθρο 5 ο της
παρούσας διακήρυξης)
Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω εγγράφων, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση υποβολής υπεύθυνων
δηλώσεων με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο.
Για την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών γνωμοδοτεί η αρμόδια επιτροπή
αξιολόγησης του διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9α του Π.Δ. 118/2007.
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του Π.Δ. 118/2007 όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια
του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
Όλα τα πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. Θα υπάρχει δε
μετάφραση, όπου χρειάζεται.
Άρθρο 2ο
Προσφορά ενώσεων προμηθευτών - κοινοπραξιών
2.1. Η ένωση προμηθευτών ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλους τους προμηθευτές, που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση
και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών ή της κοινοπραξίας..
2.2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
2.3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της
κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής
προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
13
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν
να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του
Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Άρθρο 3ο
Καταγωγή των προσφερομένων υλικών και δήλωση της επιχείρησης κατασκευής του τελικού
προϊόντος
3.1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στην προσφορά τους τη χώρα καταγωγής του τελικού
προϊόντος που προσφέρουν.
3.2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά
του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον
τόπο εγκατάστασής της
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.3. Όταν οι προσφέροντες δε θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική
μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το
προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να
επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς το φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει
από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής
του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους
την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του
οποίου έγινε η αποδοχή.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.4. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με
την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Στην περίπτωση αυτή στον προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, η
οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, και μετά από αιτιολογημένη
εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3) μηνών έως
και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισμού από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην
επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή
αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995,
η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
3.5. Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής
μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση.
Κατ’εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω
ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά τη
σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του
προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από
γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
3.6. Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του
προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προφερόμενου προϊόντος τα έξοδα της προς τούτο
συσταθεισόμενης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία.
Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις
περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός
πέντε (5) ημερών από της ενημερώσεως του υπόχρεου.
Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσμίας η προσφορά του υπόχρεου δεν
λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.
14
Άρθρο 4ο
Δείγματα
4.1. Όλοι οι προσφέροντες πρέπει οπωσδήποτε μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν δείγματα ή εφόσον αυτό
είναι αδύνατο λόγω της φύσης ή της αξίας του είδους, prospectus.
4.2. Tα prospectus πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας του προσφέροντα, την ονομασία και τον κωδικό
του είδους, και να κατατεθούν εις διπλούν στην Υπηρεσία.
Άρθρο 5ο
Χρόvoς και τρόπος υποβολής προσφορών – Κατάρτιση και περιεχόμενο προσφορών
5.1. Για να συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι στo διαγωνισμό πρέπει vα υπoβάλoυv εμπροθέσμως την πρoσφoρά
τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και
υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Κανονισμού Προμηθειών
Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007).
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά
τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, στο Γραφείο Προμηθειών του
Ενοποιημένου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Διεύθυνση: Ελ.
Ζωγράφου 2, 54634 Θεσσαλονίκη, Γραφείο Προμηθειών, αρμόδιος υπάλληλος:Μ.Κωστενιάν τηλ.:
2313.322329, Fax: 2313322355, e-mail: [email protected], μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη
ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 6.02.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00΄
(με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) και θα παραλαμβάνονται με
απόδειξη.
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την
παραπάνω ημερομηνία και ώρα.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη από τη
διακήρυξη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν.
5.2. Οι προσφορές θα υπoβάλλovται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα (1 πρωτότυπο
και 1 αντίγραφο) και μέσα σε σφραγισμέvo φάκελο, στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς :
5.2.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
5.2.2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια: Ενοποιημένο Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
5.2.3. Ο αριθμός της διακήρυξης: (001/2015 )
5.2.4. Η ημερoμηvία διενέργειας του διαγωvισμoύ : 9 .02.2015
5.2.5. Τα στοιχεία του απoστoλέα.
5.3. Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό του. Σε περίπτωση
ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, η προσφορά υπογράφεται από κάθε μέλος της ή, διαφορετικά, από τον τυχόν
ορισθέντα εκπρόσωπό τους.
5.4. Μέσα στov κλειστό κυρίως φάκελο της πρoσφoράς τoπoθετoύvται :
5.4.1. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», όπου
τοποθετούνται τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής.
5.4.2. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο oπoίoς
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Ειδικότερα, στο φάκελο αυτό τοποθετούνται:
α. Πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους, (διαφορετικά θα απορρίπτονται), σε
συμφωνία με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.
15
β.
Όσον αφορά τα προσφερόμενα είδη:
1. Υπεύθυνη δήλωση για την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν, καθώς
και για την αποδοχή, έναντι του προμηθευτή, από τον τυχόν τρίτο κατασκευαστή του υλικού, της
υποχρέωσης για εκτέλεση της σύμβασης.
2. Πιστοποιητικά σήμανσης των προϊόντων CE
Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά
πρότυπα (ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) τόσο του κατασκευαστή των υλικών όσο και του προμηθευτή, εφόσον
πρόκειται για διαφορετικές επιχειρήσεις. Ως προς ό,τι αφορά τις απαιτήσεις μεταφοράς, αποθήκευσης,
διατήρησης και γενικά διακίνησης των προσφερόμενων ειδών, ο προμηθευτής θεωρείται ότι
συμμορφώνεται προς αυτές, εφόσον διαθέτει βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ή Κοινοποιημένου
Οργανισμού, από την οποία προκύπτει ότι συμμορφώνεται προς την υπ' αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/71-2004 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής
πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 32/16-1-2004).
3. Στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική ταυτότητα του κατασκευαστικού οίκου, εφόσον τα υλικά
δεν κατασκευάζονται από τον προσφέροντα.
Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται
οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως
«δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Όλα τα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα
αντίγραφα. Θα υπάρχει δε μετάφραση, όπου χρειάζεται.
5.4.3. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο
τοποθετούνται, τα oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα (1 πρωτότυπο και 1
αντίγραφο), Πιο συγκεκριμένα :
α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει
να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.
β. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί,
ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισμού, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α.,
ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των
προσφορών.
γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση
της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».
Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως
ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.
5.5. Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.6. Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, καθώς και ο σφραγισμένος φάκελος των
δικαιολογητικών που υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, πρέπει να
φέρουν και αυτοί εξωτερικώς τις ίδιες ενδείξεις με τον κυρίως φάκελο της προσφοράς.
5.7. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της πρoσφoράς δεν είναι δυvατόv λόγω του μεγάλου όγκου vα
τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελο με
την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
5.8. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε
ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Επιτροπή έγκαιρα.
5.9. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
5.10. Αvτιπρoσφoρές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Προσφορές για μέρος της
ζητούμενης ποσότητας δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.
5.11. Εναλλακτικές προσφορές για τα προς προμήθεια είδη δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν,
δεν λαμβάνονται υπόψη.
5.12. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
16
5.13. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας
αυτών με το πρωτότυπο.
5.14. Επίσης, συνυποβαλλόμενα στοιχεία, όπως τεχνικά φυλλάδια (prospectus) και εγχειρίδια χρήσης και
συντήρησης (operation manuals, service manuals), εφόσον υπάρχει και γι’ αυτά τέτοια δυνατότητα, πρέπει να
κατατίθενται, εκτός από την έντυπη, και σε ηλεκτρονική μορφή.
5.15. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις.
Εάν υπάρχει στην πρoσφoρά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μovoγραμμέvη από τov προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο,
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η πρoσφoρά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή
διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού.
5.16. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α΄ του Π.Δ.
118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή
με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
5.17. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς ή υπό αίρεση δε θα ληφθούν υπόψη.
5.18. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των
όρων της διακήρυξης. Εξ' άλλου με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι
απολύτως ενήμεροι ως προς όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού.
5.19. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι
παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία,
είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Από τις
διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
5.20. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των
προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους
και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 και 20
παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007).
5.21. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η
γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων
οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση,
δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το Νοσοκομείο δεν
αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως
εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές
πτυχές των προσφορών.
5.22. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς
Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες, εφόσον δεν
είναι οι ίδιοι κατασκευαστές, οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται από την
κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.
5.23. Μετά τη σύναψη της Σύμβασης, δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά
και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περίπτωση ανώτερης βίας και μετά από γνώμη της αρμόδιας
επιτροπής, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα
οργάνου.
5.24. Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη με Φ.Π.Α.,
όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη.
Άρθρο 6ο
Πρoσφερόμεvη τιμή
6.1. Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€), για παράδοση των εμπορευμάτων ελεύθερων στα Νοσοκομεία, και
να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται τυχόν δασμοί και
φόροι (εκτός από το Φ.Π.Α.) Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος
ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί
στην προσφορά. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται επίσης υποχρεωτικά τα στοιχεία που
αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 2955/2001.
17
6.2. Πρoσφoρές με τις οποίες δεν δίνεται η τιμή σε ευρώ ή καθορίζεται μ’ αυτές σχέση του ευρώ προς ξέvo
νόμισμα, απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.
6.3. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν προκύπτει απ’ αυτήν με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για το αντίστοιχο είδος.
6.4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6.5. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένο ποσοστό Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιμή με κρατήσεις, και χωρίς
Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.
6.6. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά σύνολο ειδών, η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά ενιαία για τη
μονάδα κάθε είδους.
6.7. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που πιθανόν
υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίνεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος απ’ αυτά,
σύμφωνα με την παράγραφο 6.5.
6.8. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους, όπως αυτή
προκύπτει από την οικονομική προσφορά, και όχι χωριστά στις τιμές των διαφόρων μερών, από τα οποία
ενδεχομένως αποτελείται το προσφερόμενο είδος.
6.9. Οι τιμές της πρoσφoράς είναι δεσμευτικές για τov προμηθευτή μέχρι και την τελευταία οριστική
τμηματική παραλαβή των ειδών της προμήθειας.
Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της πρoσφoράς ή oπoιαδήπoτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του
αvτιτίμoυ για τα είδη που θα προμηθεύσει στο Νοσοκομείο, βάσει των τιμών της πρoσφoράς του.
6.10. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην
προσφορά, θεωρείται αμαχήτως ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν.
6.11. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο
της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε
σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής.
6.12. Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης
κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή
dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν
να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας
εταιρείας.
6.13. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί αντιπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί
τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) ή δεν
λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης τελωνειακής ένωσης με την Ε.Ε., οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως
με την προσφορά τους ότι το προσφερόμενο προϊόν δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του
κόστους κατασκευής του ή της τιμής απόκτησης αυτού για εμπορία (τιμή dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής
επιδότησης.
Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα
προερχόμενα από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α.,
την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και την Τουρκία, καθώς και κάθε άλλο κράτος που
αποδέχεται και εφαρμόζει, στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω πρωτόκολλα της GATT ή που συνδέεται με
την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.
Άρθρο 7ο
Ισχύς προσφορών
7.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
7.2. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/2007 και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους
δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
7.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ημερών, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
18
7.4. Η ισχύς των Προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο.
Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί από την
αναθέτουσα αρχή σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις
συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις.
7.5. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
7.6. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως
ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης
διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας
Αρχής, που αφορούν τον διαγωνισμό.
Άρθρο 8ο
Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών – Ανακοίνωση τιμών
8.1. Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του
διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διαγωνισμού).
8.2. Η Επιτροπή πρoβαίvει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ημερoμηvία και
ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
8.3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :
8.3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχvικώv πρoσφoρώv, μovoγράφovται
δε και σφραγίζovται από την Επιτροπή όλα τα δικαιoλoγητικά και οι τεχνικές πρoσφoρές κατά φύλλο.
8.3.2. Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv δεν απoσφραγίζovται, αλλά μovoγράφovται και σφραγίζovται από την Επιτροπή και τoπoθετoύvται σ’ ένα vέo φάκελο, o oπoίoς επίσης σφραγίζεται και
υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
8.3.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση
όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.
8.4. Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την oλoκλήρωση της αξιολόγησης των
λoιπώv στoιχείωv των προσφορών, η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών
γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα,
8.5. Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την
αξιολόγηση των τεχvικώv και λoιπώv στoιχείωv, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν
ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.
8.6. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν
γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.
8.7. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους τους
συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές.
Άρθρο 9ο
Αξιολόγηση πρoσφoρώv - κατακύρωση διαγωvισμoύ
9.1. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωvισμoύ είναι η χαμηλότερη τιμή.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007.
9.2. Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού.
19
9.3.Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9.4. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των
ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές,
ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Άρθρο 10ο
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού – Ανακοίνωση κατακύρωσης
10.1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει:
10.1.1. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα.
Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός
προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι
προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
10.1.2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄,
ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007.
10.2. Στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση, η Αναθέτουσα
Αρχή δύναται να ζητήσει από την ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή χωρίς νομική
προσωπικότητα, του κειμένου της Συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως.
10.3. Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωvισμoύ θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Νοσοκομείου και θα αvακoιvωθεί εγγράφως στον αvακηρυχθέvτα προμηθευτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 23 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007. Υπό την επιφύλαξη όσων αναφέρονται κατωτέρω, στην παράγραφο
5, με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης
που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
10.4. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί
να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε (15) δέκα πέντε ημέρες από την
ημερομηνία της κοινοποίησης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται μετά την
παρέλευση δεκαημέρου από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης.
Άρθρο 11ο
Κατάρτιση της σύμβασης
11.1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο προηγούμενο
άρθρο, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας (σχέδιο σύμβασης) επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη (παράρτημα Ε΄). Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμ βασης
τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στο διαγωνισμό και η οποία
έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν.
Δε χωρεί
διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’
οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.
11.2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
11.3. Η σύμβαση που υπογράφεται περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας, οπωσδήποτε όμως αυτά
που αναφέρονται στο άρθρο 24 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007.
20
11.4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να
τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
11.5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :
11.5.1. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
11.5.2. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
11.5.3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις
ή εκπτώσεις.
11.5.4. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Άρθρο 12ο
Χρόνος ισχύος της σύμβασης
Η σύμβαση με τον προμηθευτή που θα επιλεγεί, θα έχει διάρκεια για το χρονικό διάστημα
ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, αρχίζοντας από την ημερομηνία υπογραφής της.
Άρθρο 13ο
Εγγυήσεις
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Οι εγγυήσεις θα εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
25 του Κ.Π.Δ., θα περιλαμβάνουν δε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει της ως άνω διάταξης, επί
ποινή απόρριψης της προσφοράς.
Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής δεν απαιτείται στον παρόντα διαγωνισμό.
Σχετικά με την παροχή εγγυήσεων από τον προμηθευτή για την τήρηση των όρων της
σύμβασης προμήθειας και συντήρησης ισχύουν τα ακόλουθα:
Α. Κατά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας ο προμηθευτής υποχρεώνεται να υποβάλλει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης, ίσης με το πέντε (5%) τοις
εκατό της συνολικής αξίας του υπό προμήθεια μηχανήματος (χωρίς ΦΠΑ) με ισχύ έως
επιστροφής της.
Β. Μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και πριν από την αποδέσμευση της εγγυητικής
επιστολής καλής λειτουργίας κατατίθεται από τον προμηθευτή εγγυητική επιστολή ποσοστού 2,5%
της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ και για χρονικό διάστημα που καλύπτει την συμβατική εγγύηση
καλής λειτουργίας και τρεις μήνες επιπλέον.
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007, οι εγγυήσεις
πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:
α. Την ημερομηνία έκδοσης.
β. Τον εκδότη
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
δ. Τον αριθμό της εγγύησης.
ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση.
21
Τους όρους ότι:
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διζήσεως.
ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό
και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση.
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία
λήξης της εγγύησης.
V. Πέραν των ανωτέρω στοιχείων, η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει και τα ακόλουθα:
1. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.
2. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
Η εγγυητική επιστολή θα ισχύει για το χρονικό διάσημα από την υπογραφή της, σύμβασης
μέχρι ολοκλήρωσης του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας του μηχανήματος.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας του μηχανήματος θα επιστραφεί με ευθύνη και μέριμνα
του προμηθευτή μετά τη λήξη της σύμβασης και εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση των
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο (2) συμβαλλομένους, κατ’ άρθρο 25 παρ. 8 του Π.Δ. 118/2007.
Άρθρο 14ο
Παράδοση - Παραλαβή
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που
ορίζει η σύμβαση, που θα συναφθεί μετά την ολοκλήρωση του παρόντος διαγωνισμού.
Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους θα γίνει σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης στο χώρο που θα υποδείξει το Νοσοκομείο, με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή.
Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης μπορεί με απόφαση του αρμοδίου για τη Διοίκηση
του φορέα οργάνου να παρατείνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παραγράφου 2 του
άρθρου 26 του Π.Δ. 118/2007.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος.
Μετά την προσκόμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο
προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία κατακυρώθηκαν και σε εκτέλεση
της οποίας προσκομίστηκαν.
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδιες επιτροπές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα
27 και 28 του Π.Δ. 118/2007 και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των
υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου, επιβάλλεται εκτός των τυχόν προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που
υπολογίζεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007.
Τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω διάταξη ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής
αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον Φ.Π.Α. Εάν και εφόσον τα υλικά που
22
παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το
πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Η είσπραξη του
προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή, ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή
έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 32 του Π. Δ. 118/2007.
Άρθρο 15ο
Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης του υλικού , με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση
του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή του με άλλο , που να είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει το υλικό που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις, κατ’ άρθρο 34 του Π. Δ. 118/2007. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται
προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίησή της για την παραλαβή του απορριφθέντος υλικού.
Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον
προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας.
Η επιστροφή του υλικού, που απορρίφθηκε γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με το
απορριφθέν και αφού αυτό παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να
παραλάβει το είδος που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της
οριστικής παραλαβής του νέου είδους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, κατόπιν αιτήματος του
προμηθευτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 33 του Π.Δ. 118/2007, με
ταυτόχρονη επιβολή προστίμου σε βάρος του προμηθευτή, σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας του
συγκεκριμένου υλικού. Εάν παρέλθει η αρχική προθεσμία και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο
προμηθευτής δεν παράλαβε το απορριφθέν είδος, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση
του είδους αυτού, κατά τα ισχύοντα.
Με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, δηλαδή του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί
η επιστροφή στον προμηθευτή του υλικού που απορρίφθηκε πριν από την αντικατάστασή τους, με
την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν
καταβληθείσα αξία του υλικού που απορρίφθηκε.
Άρθρο 16ο
Κυρώσεις σε βάρος του πρoμηθευτή
Ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος για τούς λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπονται
στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύμβαση, επιβάλλονται
αθροιστικά ή διαζευκτικά, με απόφαση του αρμόδιου του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου,
δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων οι κυρώσεις που αναφέρονται
στην παρ. 5 του άρθρου 34 του Π. Δ. 118/2007.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o χορηγητής
ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από τη μη εκτέλεση ή την
κακή εκτέλεση της σύμβασης.
23
Άρθρο 17ο
Πληρωμή – Κρατήσεις
17.1. Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται, για το 100% της αξίας, με βάση τα παρακάτω
νόμιμα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 παρ. 4 του Κ.Π.Δ.
(Π.Δ. 118/2007):
Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής
Β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα
Γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»
Δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
«Εξοφλήθηκε»
Ε) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την ισχύουσα νομοθεσία για την
εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο
και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).
17.2. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την
αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων
διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης,
καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007.
Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του
προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση
λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).
17.3. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του συμβασιούχου προμηθευτή, για χρονικό διάστημα
εξήντα (60) ημερών από την υποβολή από αυτόν του τιμολογίου πώλησης, η αναθέτουσα αρχή
(οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της
Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται
όχληση από τον συμβασιούχο.
Ειδικότερα όσον αφορά στις Δ/ξεις των Δ.Υ.ΠΕ. ή των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ο συγκεκριμένος όρος θα διαμορφώνεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2.11.2001).
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της
ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
17.4. Κατά την εκχώρηση ή ενεχυρίαση των χρηματικών απαιτήσεων που απορρέουν από τον
προμηθευτή προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να τηρείται η απόλυτη νομιμότης, όπως
ορίζεται από τις διατάξεις του Α.Κ., του νόμου και τη διάταξη του 53 του ν.δ. 496/74 “Κώδιξ Λογιστικού
των Ν.Π.Δ.Δ.” (δηλαδή, κοινοποίηση σχετικής αναγγελίας εκχώρησης - ενεχυρίασης απαίτησης στην
αρμόδια για την πληρωμή υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. (ταμείο του νοσοκομείου) και στο αρμόδιο για την
αναγνώριση της δαπάνης όργανο αυτού (Διοικητή ή Δ.Σ.), άλλως θα θεωρείται άκυρη έναντι του
Ν.Π.Δ.Δ.
17.5. Tον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις :
α) Υπέρ Κεφαλαίου Κοινωνικής & Ανθρωπιστικής Αντίληψης του Υ.Υ. και
Κοιν. Αλληλ. ποσοστό επί της αξίας των τιμολογίων των προμηθειών και
των υπηρεσιών υγείας μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και παρακρατούμενων
ποσών υπέρ τρίτων (άρθρ.3,παρ.ε του Ν.3580/07):
: 2%
(δύο τοις εκατό)
β) Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το
άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος, ποσοστού 4% επί της καθαρής πληρωτέας
24
αξίας (αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις) ως παρακράτηση-προκαταβολή φόρου, για τον
οποίο παραδίδεται αντίστοιχη βεβαίωση.
γ) Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
0,10%
(βάσει του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.4013/15-9-2012), χαρτόσημο 3% (πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ
επ΄αυτού).
17.6. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή.
17.7 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 περί καταχωρήσεων
δημοσιεύσεων στον ημερήσιο και τοπικό τύπο,οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης θα
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος.
Άρθρο 18ο
Διοικητικές προσφυγές
18.1. Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από
το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.
18.2. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς
του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας
(ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται
και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία
προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και
8α του Π.Δ. 118/2007.
18.3. Η ένσταση απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και κατατίθεται στο εγγράφως στον αρμόδιο
Φορέα για την διενέργεια του διαγωνισμού , ως εξής:
18.4. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Για τov καθορισμό της προθεσμίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της
υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο
(Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή)
εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού.
18.5. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συμμετοχή
οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού
και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του
σχετικού φακέλου.
18.6. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της
συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου
στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.
18.7. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό
διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της
σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά,
εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει
25
την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας
υποβολής ενστάσεων.
18.8. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη
νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε
χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της
ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται
υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον ανάδοχο κατά του οποίου στρέφεται. Η
ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο
(Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από
την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.
18.9. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν
γίνονται δεκτές.
18.10. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού
ίσου με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της προμήθειας, το ύψος
του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741
(‘‘παράβολα από κάθε αιτία’’). Το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να
αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/2005).
18.11. Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση του
Φορέα Διεξαγωγής του διαγωνισμού (νοσοκομείο). Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής
απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με φροντίδα
τους.
18.12. Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόμενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόμενα στο
άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.
Άρθρο 19ο
Ανωτέρα βία
Σε όσες περιπτώσεις ο προμηθευτής επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναμίας συμμόρφωσης
προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στο
Νοσοκομείο και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 20ο
Διαδικασία επίλυσης διαφορών
20.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της,
εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή και αφορά (ενδεικτικά)
την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση
των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’
αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου,
προς το οποίο ο προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά
εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον
ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998.
Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από
την ημέρα υποβολής της ή αν ο προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε
οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων
Δικαστηρίων.
26
20.2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’
αυτήν και δε θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην
αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 21ο
Διαδικασία με διαπραγμάτευση
21.1. Προμήθειες με διαπραγμάτευση με ή χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης μπορεί να
γίνουν εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 13 του Ν. 2286/1995.
21.2. Προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία με διαπραγμάτευση, απαιτείται απόφαση του αρμόδιου
για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
21.3. Σε περίπτωση που της διαπραγμάτευσης προηγείται διαγωνισμός, η παραπάνω απόφαση
υποκαθίσταται από την απόφαση κρίσεως των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Άρθρο 22ο
Λοιποί όροι
22.1. Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα μ’ αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα πoυ
απαιτoύvται για τη διενέργεια τoυ διαγωvισμoύ και τη συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική
γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι
δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.
22.2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο προμηθευτής στο
Νοσοκομείο κατά την διάρκεια της σύμβασης.
22.3. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.
22.4. Όλα τα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα.
22.5. Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης τυχόν
απόκλιση από τους οποίους επιφέρει αποκλεισμό του προμηθευτή.
22.6. Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης κηρύσσονται ουσιώδεις.
22.7. Για ό,τι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών Νόμοι και
λοιπές διατάξεις.
Ο Διευθυντής
της Διοικητικής Υπηρεσίας
Αγάπιος Κακογιάννης
Ο Αν.Διοικητής
του Νοσοκομείου
Παντελεήμων Τσακίρης
27
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Β΄
(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθμ. 001/2015)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
------------
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. δ/ξης 001/2015 ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ–ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΩΝ
ΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ € 20.000,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠA ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 20-01-2015 ημέρα Τρίτη και
ώρα 10.00΄, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 4 η /θέμα έκτακτο 3ο / 1712-2014 απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου περί έγκρισης διενέργειας
του πρόχειρου διαγωνισμού και ορισμού επιτροπής, συνεδριάσαμε τα
παρακάτω μέλη της επιτροπής ,
1. Βλαχοκώστας Πέτρος, Δ/ντής Γυναικολογικού τμήματος
2. Τσακπίνης Δημήτριος, Επιμελητής Α΄, Οφθαλμολογικού τμήματος
3. Σίνκος Δημήτριος, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
και συντάξαμε τις εξής προδιαγραφές για την προμήθεια μιας μονάδος–
συσκευής Ραδιοσυχνοτήτων για την διατομή των ιστών κατά τις χειρουργικές
28
επεμβάσεις, προϋπολογισθείσης δαπάνης € 20.000,00 πλέον ΦΠA και κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μέθοδος Ραδιοχειρουργικής 4.0MHz & 1.7 MHz
Συσκευή: SURGITRON 4.0 Dual RF/120 IEC
1. Να λειτουργεί σε τάσεις 220V και 240 V~ , 50-60 ΗΖ
2. Η γεννήτρια παραγωγής ραδιοσυχνοτήτων να είναι φορητή και να παράγει διπλή
συχνότητα ραδιοκυμάτων για να προσφέρει την μέγιστη δυνατή χειρουργική ακρίβεια,
ελεγχόμενη διείσδυση, βάθος και χαμηλή αύξηση της θερμοκρασίας.
3. Οι μονοπολικές κυματομορφές της γεννήτριας να είναι σταθερής συχνότητας 4.0 MHz και
οι διπολικές κυματομορφές συχνότητας 1.7 ΜΗz .
4. Να έχει την δυνατότητα λειτουργίας σε υγρά πεδία (ουρολογικές επεμβάσεις)και
δυνατότητα χρήσης ενδοσκοπικά και λαπαροσκοπικά.
5. Να δημιουργεί τομή και αιμόσταση σε θερμοκρασία που δεν καταστρέφει τους
παρακείμενους ιστούς (0-15 microns).
6. Η ενεργοποίηση να γίνεται αυτόματα μέσω 3 πλήκτρων (button) προσαρμοσμένα στην
χειρολαβή (button για τομή, button για τομή και αιμόσταση, button για αιμόσταση) για την
ευκολότερη χρήση της στο χειρουργείο, καθώς επίσης η επιλογή Bipolar Hemo, η οποία
γίνεται αυτόματα μέσω ποδοδιακόπτη.
7. Ο διπλός ποδοδιακόπτης να είναι αποσπώμενος, στεγανός και αντιεκρηκτικός.
8. Να υπάρχει φωτεινή και ακουστική προειδοποίηση σε περίπτωση ανώμαλης λειτουργίας,
καθώς και αυτόματη διακοπή.
9. Η γεννήτρια παραγωγής ραδιοσυχνοτήτων να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις: Ω.Ρ.Λ.,
Γενικής χειρουργικής, Ορθοπεδικής χειρουργικής, Νευροχειρουργικής,
Θωρακοχειρουργικής,Πλαστικής–Δερματολογικής χειρουργικής, μεταμοσχεύσεις οργάνων
και ιστών, Γναθοχειρουργικής, Αγγειοχειρουργικής, Γυναικολογικής, Ουρολογικής,
Οφθαλμολογικής και Χειρουργικές Παίδων.
29
10. Η λειτουργία της να στηρίζεται στην εξάχνωση του κυτταροπλάματος.
11. Να είναι ασφαλούς λειτουργίας, σύμφωνη με τα διεθνή, Ευρωπαϊκά και Εθνικά στάνταρντς
ασφαλείας.
Πιστοποίηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές:

ISO 13485: 2003

CE MARK

EC CERTIFICATE (Directive 93/42/EEC on Medical Devices

EN IEC 60601-1

EN IEC 60601-1-2

EN IEC 60601-2-2
12. Να προσαρμόζονται στην εν λόγω συσκευή ειδικά ηλεκτρόδια ποικίλου μήκους και
σχήματος για όλες τις προαναφερόμενες επεμβάσεις καθώς και κεραία (Neutral plate) για
την κατεύθυνση του ραδιοκύματος προς το χειρουργικό πεδίο
και να μη μεταφέρει
ηλεκτρική ενέργεια στον ασθενή.
13. Η συσκευή να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και οι λειτουργίες της να ελέγχονται από
μικροϋπολογιστή. Να διαθέτει ξεχωριστές οθόνες (display) απεικόνισης με ψηφιακούς
χαρακτήρες, της έντασης για κάθε μία από τις 5 κυματομορφές (τομή, τομή και
αιμόσταση, αιμόσταση, σπινθηρισμός, διπολική).
14. Να έχει αυτόματη επιλογή λειτουργίας των 5 κυματομορφών με χρήση χειρολαβής και
ποδοδιακόπτη, χωρίς εναλλαγή καλωδίων.
15. Οι κυματομορφές που αποδίδει η γεννήτρια να είναι οι εξής:
 πλήρως φιλτραρισμένη
 πλήρως ανορθωμένη,
 μερικώς ανορθωμένη,
 σπινθηρισμός και
 διπολική.
30
1. Πλήρως Φιλτραρισμένη Κυματομορφή
Να είναι σχεδιασμένη για τη μέγιστη δυνατότητα ομαλής τομής με μικρή η καμία ιστική βλάβη.
Να είναι ιδανική για την αρχική τομή του δέρματος και για λήψη δειγμάτων βιοψιών. Βέλτιστο
αισθητικό αποτέλεσμα. Ταχύτατη επούλωση.
2. Πλήρως Ανορθωμένη Κυματομορφή
Να είναι σχεδιασμένη για δυνατότητα τομής και αιμόστασης εξίσου. Να είναι ιδανική για την
τομή του υποδόριου και επεξεργασία μαλακών ιστών. Εξαιρετικά χρήσιμη σε αγγειοβριθείς
περιοχές, διατηρεί ελάχιστη παραγωγή θερμότητας και ιστικής βλάβης. Πολύ καλή επούλωση
και αισθητικό αποτέλεσμα.
3. Μερικώς Ανορθωμένη Κυματομορφή
Να είναι σχεδιασμένη για τεχνικές άμεσης και έμμεσης αιμόστασης. Να μη προκαλεί κάψιμο ή
νέκρωση των ιστών, μειώνοντας έτσι το χρόνο επούλωσης. Οι ιστοί να μη κολλούν στην λαβίδα
μειώνοντας έτσι τις διακοπές κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Η κυματομορφή αυτή να
χρησιμοποιείται επίσης για την πραγματοποίηση τόσο μονοπολικής όσο και διπολικής
αιμόστασης.
4. Σπινθηρισμός
Να είναι σχεδιασμένη για πρόκληση σπινθήρα, η κυματομορφή αυτή προκαλεί νέκρωση των
ιστών. Να έχει υψηλή παράπλευρη παραγωγή θερμότητας για μέγιστη αιμόσταση. Να είναι
ιδανική για εσκεμμένη καταστροφή νοσούντων ιστών.
5. Διπολική Χρήση
Να είναι στενός εντοπισμός της δέσμης, τεχνική μικρό-αιμόστασης. Τα υψηλής συχνότητας
ραδιοκύματα να διατρέχουν τον χώρο μόνο μεταξύ των δύο πόλων της διπολικής λαβίδας. Τα
υψηλής συχνότητας ραδιοκύματα να μην επιτρέπουν στον ιστό να κολλά στην λαβίδα. Να είναι
ιδανικό για εξαιρετικά ευαίσθητους ιστούς.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΟΥ
Κυματομορφές
Συχνότητα Εξόδου
Μέγιστη Ισχύς
Κυματομορφή Εξόδου
Cut
4.0 ΜHz
120W / 500 Ω
90% τομή –
10% αιμόσταση
Cut/Coag
4.0 ΜHz
90W / 500 Ω
50% τομή –
50% αιμόσταση
Hemo
4.0 ΜHz
60W / 500 Ω
10% τομή –
90% αιμόσταση
Fulgurate
4.0 ΜHz
40W / 500 Ω
κενό σπινθήρας
Bipolar
1.7 ΜHz
120W /200 Ω
αιμόσταση
31
Μέγεθος :
Βάρος :
9’’W x 5’’H x 13’’(D)
18 lbs
16. Να μη μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια προς τον ασθενή.
17. Η ισχύς κοπής-αιμόστασης να είναι ρυθμιζόμενη.
18. Ο χειρισμός να γίνεται και μέσω πλήκτρων αφής με επικόλληση μεμβράνης για
στεγανότητα και εύκολο καθαρισμό.
19. Να έχει αποσπώμενο βύσμα τροφοδοσίας.
20. Να διαθέτει απομονωμένα κυκλώματα για ασφάλεια και εύκολα προσβάσιμες ασφάλειες.
21. Να διαθέτει μνήμη ισχύος εξόδου.
22. Να διαθέτει σύστημα προστασίας (Non-lonization Radiation).
23. Classification:
Class IIb IIb σύμφωνα MDD product listing και Class I, τύπο προστασίας
ενάντια στο ηλεκτρικό ρεύμα
32
ΓΕΝΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ
1. Να φέρει ένδειξη CE
και ISO.
2. Να έχει οδηγίες χρήσης στα ελληνικά .
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Εκπαίδευση προσωπικού : Αφορά την πλήρη εκπαίδευση των ιατρών
χειριστών και τεχνικών. Η εκπαίδευση να γίνει χωρίς καμία πρόσθετη
επιβάρυνση για το ίδρυμα. Να αναφερθεί ο χρόνος και η διάρκεια της
εκπαίδευσης.
2. Εγγύηση καλής λειτουργίας : Η εγγύηση καλής λειτουργίας για το
προσφερόμενο να είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ο χρόνος εγγύησης καλής
λειτουργίας θα υπολογίζεται από την ημερομηνία της οριστικής ποιοτικής
παραλαβής του μηχανήματος από την αρμόδια επιτροπή. Κατά την διάρκεια
της εγγύησης καλής λειτουργίας η εταιρία θα έχει την πλήρη ευθύνη για την
καλή λειτουργία του μηχανήματος χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για το
ίδρυμα εκτός του αναλωσίμων. Επίσης την προληπτική συντήρηση του
εξοπλισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών συντήρησης.
(service, kit. κ.λ.π.).
3. Να αναφερθεί για να αξιολογηθεί, η δυνατότητα προσωρινής
αντικατάστασης της συσκευής (σε περίπτωση βλάβης και μέχρι την
αποκατάστασή της) με ίδιου τύπου μηχάνημα, χωρίς καμία επιβάρυνση του
Νοσοκομείου και ανεξάρτητα από το χρόνο εγγύησης.
4.Παροχή ανταλλακτικών : ο προμηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει την
παροχή ανταλλακτικών για την πλήρη λειτουργία του μηχανήματος τουλάχιστον
για δέκα (10) έτη. Η ανάλογη δέσμευση θα γίνεται με κατάθεση έγγραφης
βεβαίωσης της εταιρίας ή του μητρικού κατασκευαστικού οίκου για την
αξιολόγηση της προσφοράς.
33
5. Να κατατεθεί πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το εργοστάσιο κατασκευής
για τους τεχνικούς του σέρβις που έχουν ειδικευτεί στο προσφερόμενο
μηχάνημα και να δηλωθεί η διεύθυνση του σέρβις. Το ίδιο ισχύει και
για συνεργαζόμενο συνεργείο.
6.Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει
την εγκατάσταση του μηχανήματος με δική ευθύνη και με δικό του ειδικευμένο
τεχνικό προσωπικό και παράδοση σε πλήρη λειτουργία στο χώρο που θα του
υποδειχθεί από το Νοσοκομείο καθώς και παράδοση των service & operation
Manual του μηχανήματος.
7.Παραλαβή μηχανήματος : Μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του
μηχανήματος θα ακολουθήσει περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας διάρκεια ενός
(1) μηνός. Στο διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση των χειριστών,
ιατρών και τεχνικών. Με το πέρας της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας θα
γίνει η οριστική ποιοτική παραλαβή του μηχανήματος.
8.Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά να απαντηθούν σημείο προς σημείο στο
φύλλο συμμόρφωσης, με ποινή απόρριψης, ενώ θα πρέπει να θεμελιώνονται
μέσω προσπέκτους του κατασκευαστού το οποίο θα συνοδεύει την προσφορά.
Η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών:
1.
Βλαχοκώστας Πέτρος
2.
Τσακπίνης Δημήτριος
3.
Σίνκος Δημήτριος
34
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθμ. 001/2015)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………………….
Ημερομηνία έκδοσης …………………
Προς το Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο Άγιος Δημήτριος» (πλήρη στοιχεία)
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………………………….
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ………………………………………….) οδός
…………………….. αριθμ. ……………. ως προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές,
σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια …………………………..…., συνολικής αξίας
…………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ’ αριθμ. 001/2015 διακήρυξης του Γ.Ν. Θ.
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο Αγιος Δημήτριος» ) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρία (ή
η Ένωση) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της συμβατικής
αξίας των ειδών δηλαδή για ΕΥΡΩ ……………………....
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της
εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης, υπέρ των Εταιριών 1) …………….…… …………………….. και 2)
………………………………..……… ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών), και εγγυάται προς εσάς με
την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως,
να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της
εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και
δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό
που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί για την Τράπεζα μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
35
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………………….
Ημερομηνία έκδοσης …………………
Προς το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» διεύθυνση……. (πλήρη στοιχεία)
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………………………….
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ………………………………………….) οδός
…………………….. αριθμ. ……………. ως προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές,
σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια …………………………..…., συνολικής αξίας
…………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ’ αριθμ. 001/2015 διακήρυξης του Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο Άγιος Δημήτριος» ) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρία (ή
η Ένωση) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας - διατήρησης, ποσού ίσου προς το 2,5% της
συμβατικής αξίας του είδους δηλαδή για ΕΥΡΩ ……………………....
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της
εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης, υπέρ των Εταιριών 1) …………….…… …………………….. και 2)
………………………………..……… ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών), και εγγυάται προς εσάς με
την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως,
να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της
εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και
δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό
που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί για την Τράπεζα μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
36
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δ΄
(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθμ. 001/2015)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
« Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ »
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ :
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:
ΠΟΣΟ:
€
ΕΙΔΟΣ: ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ –ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 001/2015
Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα την - - 2015, ημέρα……………
μεταξύ αφ’ ενός:
του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», που
έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη, με διεύθυνση Εθνικής Αμύνης 41, Τ.Κ.54635 και του ενοποιημένου
νοσοκομείου «Ο Άγιος Δημήτριος» με διεύθυνση Ελένης Ζωγράφου 2 ,Τ.Κ. 54634.
Εκπροσωπείται νόμιμα υπό του κ.Παύλου Παπαδόπουλου, Διοικητή του Νοσοκομείου,
καλουμένου στο εξής: «α΄ συμβαλλόμενος»,
και αφετέρου:
της εταιρίας «…………………………..», ……………….τηλ.: …………., fax: καλουμένης στο
εξής: «β΄ συμβαλλόμενος»,
λαμβάνοντας υπόψη:
- Οι διατάξεις του Ν. 3329/05, του Ν. 3527/07,του Ν.3984/11 άρθρο 66 περί διασύνδεσης των
νοσοκομείων,Ν.4052/12 περί ρυθμίσεων ΕΣΥ,η αριθμ.Υ4α/οικ.123895 ΚΥΑ(ΦΕΚ Β΄ 3515/31-122012) περί ενοποίησης των οργανισμών των νοσοκομείων «Γ.Γεννηματάς» και «Ο
Άγιος
Δημήτριος».
-Οι διατάξεις περί προμηθειών του Ν. 2286/95, του Ν. 2955/01,του Ν. 3580/07, το Π.Δ. 118/07
(Κ.Π.Δ.), το άρθρου 24 του Ν. 3846/10.
- Την απόφ. Υ4α/οικ. 84627/25.07.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1681/28.07.2011) «Διασύνδεση
Νοσοκομείων και καθορισμό του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργία τους»
- Την αριθμ. Υ4α/οικ.123895(ΦΕΚ 3515/31-12-2012 τ.΄Β )Υπουργική απόφαση περί Ενοποιημένου
Οργανισμού των Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
- Την αριθμ. 4η/θέμα έκτακτο 3ο/17-12-2014 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης διενέργειας του
πρόχειρου Διαγωνισμού και ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
- Την με αριθμό 001/2015 διακήρυξη
- Το από …………… πρακτικό αποσφράγισης αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και
37
τεχνικών προσφορών
- Την αριθ. /θέμα / - -2015 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί επικύρωσης του πρακτικού
αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του
πρόχειρου διαγωνισμού που αναφέρεται στο θέμα
- Το από ………. πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του
διαγωνισμού
η
ο
- Την αριθ.
/θέμα
/
- -2015 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί επικύρωσης του
πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών
- Την αριθ. πρωτ.
/ . .2015 ανακοίνωση ανάθεσης προμήθειας
η
- Την αριθ. /
/ . .2015 απόφαση περί ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής
- Την προσφορά, η οποία πληροί τους όρους της διακήρυξης
Συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω :
1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του αναθέτει στην ανωτέρω εταιρία,
την προμήθεια μιας μονάδας-συσκευής ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του
ετέρου συμβαλλόμενου «Προμηθευτή» η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης, με
τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα αμφότεροι
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ - ΤΙΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μια μονάδα-συσκευή ραδιοσυχνοτήτων
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
-ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
1
Συνολική τιμή
Συνολική τιμή με ΦΠΑ
3. Στην βασική σύνθεση του μηχανήματος και στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται τα αναφερόμενα
στην Τεχνική Προσφορά και στο Φύλλο Συμμόρφωσης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα
της σύμβασης.
4. Τα μηχανήματα θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν σε λειτουργία με ευθύνη του
«Προμηθευτή» από ειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν και τους
κανονισμούς του κατασκευαστικού οίκου και των αρμοδίων υπηρεσιών του. Τα έξοδα
μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον «προμηθευτή».
5. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του μηχανήματος θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή, η
οποία θα συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο. Το είδος που θα προσκομίζεται θα πρέπει να είναι
σύμφωνα με τα προσφερθέντα, όπως αυτά που περιγράφονται στην προσφορά και στα prospectus
και να φέρουν οπωσδήποτε την σήμανση CE σύμφωνα με την 93/42 οδηγία της Ε.Ε. και την
ΔΥ7/οικ.2480/94 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
6. Εγγύηση: παρέχεται ………… χρόνια για την καλή λειτουργία του από την οριστική παράδοση
και περιλαμβάνει εργατικά, ανταλλακτικά υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης
σύμφωνα με την προσφορά.
Δεν καλύπτει προβλήματα που δημιουργούνται από υπαιτιότητα των χειριστών και γενικά από μη
ορθή χρήση του μηχανήματος.
38
Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του
όλου μηχανήματος ή των μερών αυτού προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν
επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης
της βλάβης.
Θα γίνεται προληπτικός έλεγχος συντήρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε το μηχάνημα να
διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας σύμφωνα με την προσφορά.
Ο «Προμηθευτής» εγγυάται την παροχή ανταλλακτικών και αναλωσίμων για δέκα χρόνια.
Με την παράδοση των μηχανημάτων θα παραδοθούν τα πρωτότυπα τεχνικά εγχειρίδια (service &
operators manual).
Ο «Προμηθευτής» αμέσως μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος θα εκπαιδεύσει δωρεάν, το
προσωπικό του Νοσοκομείου, έμπειρος τεχνικός της εταιρίας, πάνω στην χρήση, στη συντήρηση,
πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων, εξοικονόμηση χρόνου, απόλυτη ασφάλεια και αποφυγή
λαθών στους χειρισμούς που ενδεχομένως να προκαλέσουν προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες της
λειτουργίας του, ώστε να επιτυγχάνονται όλα τα ανωτέρω.
7. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, επιβάλλεται εκτός των τυχόν προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και
πρόστιμο που υπολογίζεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 32
του Π.Δ. 118/2007. Τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω διάταξη ποσοστά προστίμων υπολογίζονται
επί της συμβατικής αξίας του εκπρόθεσμα παραδοθέντος υλικού, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η είσπραξη του
προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή, ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή
έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
8. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης του υλικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή του με άλλο, που να είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικό
που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός
χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις, κατ’ άρθρο 34 του Π. Δ.
118/2007.
Η επιστροφή του υλικού που απορρίφθηκε στο «β΄ συμβαλλόμενο» ,γίνεται με φροντίδα και
δαπάνες του, μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί
οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο «β΄ συμβαλλόμενος» υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα
που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής
παραλαβής της νέας ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν
χορηγηθεί κατ’ άρθρο 23 παρ. 2 εδ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007, και ο «β΄ συμβαλλόμενος» δεν
παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, το Νοσοκομείο μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή
εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα.
9. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη, η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου.
10. Ο «β΄ συμβαλλόμενος» - προμηθευτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος για τούς λόγους και με τη
διαδικασία που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 και του επιβάλλονται
διαζευκτικά ή αθροιστικά οι κυρώσεις που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 34 του Π.Δ.
118/2007.
39
11. Η πληρωμή του «β΄ συμβαλλομένου»-προμηθευτή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα
εκδοθεί με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά και αφού αυτό θεωρηθεί από τον κ. Επίτροπο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση και πληρωμή χρηματικού εντάλματος είναι η ύπαρξη των
δικαιολογητικών που απαιτούνται από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007 και
των παρακάτω εγγράφων, τα οποία προβλέπονται και στο 16 ο άρθρο της διακήρυξης του
διαγωνισμού:
α) Τιμολογίου-Δελτίου Αποστολής, στο οποίο θα αναγράφεται το είδος αναλυτικά , η ποσότητα και
ο αριθμός της απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία κατακυρώθηκαν και σε εκτέλεση
της οποίας προσκομίστηκε.
Επίσης είναι άκρως αναγκαία η αναγραφή στο τιμολόγιο του Κ.Α. κατά G.M.D.N. με
αντίστοιχη περιγραφή του είδους και της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης /δέσμευσης
πληρωμής της προμήθειας.
β) Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.
γ) Βεβαίωσης μη οφειλής σε ασφαλιστικό οργανισμό – ασφαλιστικής ενημερότητας.
Το «β΄ συμβαλλόμενο» βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις:
β) Υπέρ Κεφαλαίου Κοινωνικής & Ανθρωπιστικής Αντίληψης του Υ.Υ. και
Κοιν. Αλληλ. ποσοστό επί της αξίας των τιμολογίων των προμηθειών και
των υπηρεσιών υγείας μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και παρακρατούμενων
ποσών υπέρ τρίτων (άρθρ.3,παρ.ε του Ν.3580/07):
: 2%
(δύο τοις εκατό)
γ) Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το
άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος, ποσοστού 4% επί της καθαρής πληρωτέας
αξίας (αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις) ως παρακράτηση-προκαταβολή φόρου, για τον
οποίο παραδίδεται αντίστοιχη βεβαίωση.
δ) Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
0,10%
(βάσει του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.4013/15-9-2012), χαρτόσημο 3% (πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ
επ΄αυτού).
12. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (προμήθειες του δημόσιου
τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων), του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου),
του Ν. 2955/2001 και τους όρους της διακήρυξης.
13. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια είναι τα
δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
14. Η συνολική κατακυρωθείσα αξία της σύμβασης ανέρχεται σε € ………….. πλέον Φ.Π.Α.
15. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για το χρονικό διάστημα, από την υπογραφή της, μέχρι
ολοκλήρωσης του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.
16.Σχετικά με την παροχή εγγυήσεων από τον προμηθευτή για την τήρηση των όρων
της σύμβασης προμήθειας και συντήρησης ισχύουν τα ακόλουθα.
40
α. Κατά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας ο προμηθευτής υποχρεώνεται να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης, ίσης με το δέκα (10%) τοις
εκατό της συνολικής αξίας του υπό προμήθεια μηχανήματος (χωρίς ΦΠΑ) με ισχύ έως την
επιστροφή της.
β. Μετά την οριστική παραλαβή του μηχανήματος και πριν από την αποδέσμευση της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης κατατίθεται από τον προμηθευτή εγγυητική επιστολή ποσοστού 3% της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ και για χρονικό διάστημα που καλύπτει την συμβατική εγγύηση
καλής λειτουργίας με ισχύ έως………………. .
Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, θα παραλαμβάνεται με μέριμνα και ευθύνη του «β΄
συμβαλλόμενου» από το γραφείο Προμηθειών εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η οριστική
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους, σύμφωνα με την παράγραφο
8 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007.
Για τα παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, και
αφού αναγνώσθηκε, αναγνωρίσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από
δύο
συμβαλλομένους.
Από τα πρωτότυπα το ένα πήρε ο «β΄ συμβαλλόμενος».
Ο Ι
Ο Διοικητής
Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι
Για τον «β΄συμβαλλόμενο»
41