ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ / RIVETS

KATALOGOS 29[391-396]:Layout 1
5/11/11
10:30 AM
Page 391
29
ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ / RIVETS
29
391
KATALOGOS 29[391-396]:Layout 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5/11/11
10:30 AM
Page 392
ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ / RIVETS
ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ ∆ΙΑΤΡΗΤΑ, ΑΝΑ 1000 ΤΕΜΑΧΙΑ / TUBULAR RIVETS, PER 1000 PIECES
GRANTEX number
29
209.01.0404
209.01.0405
209.01.0406
209.01.0407
209.01.0504
209.01.0505
209.01.0506
209.01.0507
209.01.0509
209.01.0511
209.01.0514
209.01.0515
209.01.0516
209.01.0704
209.01.0705
209.01.0706
209.01.0707
209.01.0708
209.01.0710
209.01.0815
209.01.0816
209.01.0818
209.01.0820
209.01.0822
209.01.0825
209.01.1008
209.01.1010
209.01.1012
209.01.1014
209.01.1020
209.01.1022
209.01.1025
209.01.1028
209.01.5806
209.01.5808
209.01.5914
209.01.6314
209.01.6315
209.01.6317
209.01.6319
grantex
number
dimension
mm
grantex
number
dimension
mm
209.01.0404
4-4
209.01.0816
8x16
209.01.0405
4-5
209.01.0818
8x18
209.01.0406
4-6
209.01.0820
8x20
209.01.0407
4-7
209.01.0822
8x22
209.01.0504
5-4
209.01.0825
8x25
209.01.0505
5-5
209.01.1008
10-8
209.01.0506
5-6
209.01.1010
10-10
209.01.0507
5-7
209.01.1012
10-12
209.01.0509
5x9
209.01.1014
10-14
209.01.0511
5x11
209.01.1020
10x20
209.01.0514
5x14
209.01.1022
10x22
209.01.0515
5x15
209.01.1025
10x25
209.01.0516
5x16
209.01.1028
10x28
209.01.0704
7-4
209.01.5806
5,8x6
209.01.0705
7-5
209.01.5808
5,8x8
209.01.0706
7-6
209.01.5914
5,9x14,5
209.01.0707
7-7
209.01.6314
6,3x14,3
209.01.0708
7-8
209.01.6315
6,3x15,9
209.01.0710
7-10
209.01.6317
6,3x17
209.01.0815
8x15
209.01.6319
6,3x19
ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ ∆ΙΑΤΡΗΤΑ ∆ΙΣΚΟΥ, ΑΝΑ 1000 ΤMX / TUBULAR PLATS RIVETS PER 1000 PCS
GRANTEX number
209.00.0506
209.00.0605
209.00.0606
grantex
number
dimension
mm
209.00.0506
5x6
209.00.0605
6x5
209.00.0606
6x6
392
KATALOGOS 29[391-396]:Layout 1
5/11/11
10:30 AM
Page 393
29
ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ / RIVETS
ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ ∆ΙΑΤΡΗΤΑ, (ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΙ) ΑΝΑ 1000 ΤΕΜΑΧΙΑ /
TUBULAR RIVETS (ΗΕΑD DIAM. 18,8mm) PER 1000 PIECES
GRANTEX number
209.07.1025
grantex
number
209.07.1025
dimension
mm
10x25
ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΓΕΜΑΤΑ, ΑΝΑ 1000 ΤΕΜΑΧΙΑ /
FULL IRON RIVETS, PER 1000 PIECES
GRANTEX number
209.02.0409
209.02.0610
209.02.0710
209.02.5914
209.02.6314
209.02.6315
209.02.6317
209.03.0508
209.03.0514
209.03.0818
209.03.6317
grantex
number
dimension
mm
grantex
number
dimension
mm
209.02.0409
4x9
209.02.6317
6,35x17,5
209.02.0610
6x10
209.03.0508
5x8
209.02.0710
7-10
209.03.0514
5x14
209.02.5914
5,9x14,5
209.03.0818
8x18
209.02.6314
6,35x14,5
209.03.6317
6,3x17
209.02.6315
6,35x15,9
393
KATALOGOS 29[391-396]:Layout 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5/11/11
10:30 AM
Page 394
ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ / RIVETS
ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ ΓΕΜΑΤΑ XΑΛΚΙΝΑ, ΑΝΑ 1000 ΤMX / FULL COPPER RIVETS PER 1000 PCS
GRANTEX number
209.02.0516
209.02.0612
209.02.0616
209.02.0814
209.02.0815
209.02.0818
209.02.0820
209.02.0821
209.02.0825
209.02.0830
209.02.6319
209.03.0516
209.03.0822
29
grantex
number
dimension
mm
209.02.0516
5x16
209.02.0612
6x12
209.02.0616
6x16
209.02.0814
8x14
209.02.0815
8x15
209.02.0818
8x18
209.02.0820
8x20
209.02.0821
8x21
209.02.0825
8x25
209.02.0830
8x30
209.02.6319
6,35x19
209.03.0516
5x16
209.03.0822
8x22
ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ ΓΕΜΑΤΑ XΑΛΚΙΝΑ ΚΩΝΙΚΑ, ΑΝΑ 1000 ΤΕΜΑΧΙΑ /
FULL CONICAL COPPER RIVETS PER 1000 PIECES
GRANTEX number
209.02.0404
209.02.0405
209.02.0503
209.02.1008
209.03.1010
grantex
number
dimension
mm
209.02.0404
4-4
209.02.0405
4-5
209.02.0503
5-3
209.02.1008
10-08
209.03.1010
10-10
ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ ΓΕΜΑΤΑ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ, ΑΝΑ 1000 ΤMX / FULL BRASS RIVETS PER 1000 PCS
GRANTEX number
209.02.0507
209.02.0508
209.02.0509
209.02.0514
209.02.0520
209.02.0525
209.02.0612
209.02.0614
209.02.0625
209.02.0816
209.02.0822
209.02.0835
209.03.6318
grantex
number
dimension
mm
209.02.0507
5x7
209.02.0508
5x8
209.02.0509
5x9
209.02.0514
5x14,5
209.02.0520
5x20
209.02.0525
5x25
209.02.0612
6x12
grantex
number
209.02.0816
dimension
mm
8x16
209.02.0614
6x14
209.02.0822
8x22
209.02.0625
6x25
209.02.0835
8x35
209.03.6318
6,35x18
394
KATALOGOS 29[391-396]:Layout 1
5/11/11
10:30 AM
Page 395
GRANTEX number
209.02.0403
209.02.0515
209.02.0704
209.02.0707
209.02.0708
209.02.0808
209.02.1010
209.02.1011
209.02.1012
209.02.1014
209.02.1025
209.02.4712
209.02.6316
209.02.6318
209.03.0503
209.03.1008
grantex
number
ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ / RIVETS
ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ ΓΕΜΑΤΑ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ ΚΩΝΙΚΑ, ΑΝΑ 1000 ΤΕΜΑΧΙΑ /
FULL CONICAL BRASS RIVETS, PER 1000 PIECES
dimension
mm
209.02.0403
4-3
209.02.0515
5x15,5
209.02.0704
7-4
209.02.0707
7-7
209.02.0708
7-8
209.02.0808
8-8
209.02.1010
10-10
209.02.1011
10-11
209.02.1012
10-12
209.02.1014
10-14
209.02.1025
10x25
209.02.4712
4,7x12,6
209.02.6316
6,35x16
209.02.6318
6,35x18
209.03.0503
5-3
209.03.1008
10-08
ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ ΓΕΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΝΑ 1000 ΤΕΜΑΧΙΑ /
FULL ALUMINIUM RIVETS, PER 1000 PIECES
GRANTEX number
209.10.0409
209.10.0511
209.10.0514
209.10.0516
209.10.0620
209.10.0622
209.10.0820
209.10.0822
209.10.0825
209.10.1014
209.10.1020
209.10.1022
grantex
number
dimension
mm
grantex
number
dimension
mm
209.10.0409
4x9
209.10.0820
8x20
209.10.0511
5x11
209.10.0822
8x22
209.10.0514
5x14
209.10.0825
8x25
209.10.0516
5x16
209.10.1014
10-14
209.10.0620
6x20
209.10.1020
10x20
209.10.0622
6x22
209.10.1022
10x22
395
29
KATALOGOS 29[391-396]:Layout 1
5/11/11
10:30 AM
Page 396