σε μορφή .pdf

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY για το Έργο
«ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΩΝ (Ψ.Υ.-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.), µε
κωδικό MIS 296.363»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013»
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα,
/
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡ/ΚΩΝ & ΤΕΛ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆/ΝΣΗ 5Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ αχ . ∆/ ν σ η
Τ .Κ.
Πλ η ροφ .
Τ η λέφ ω νο
FA X
e -m a il
:
:
:
:
:
:
/ 2011
Κο λω ν ο ύ 2 κ αι Πε ιρ αι ώ ς
1 01 1 0 - Α Θ Η ΝΑ
(2 1 0) 5 2 .3 7. 90 2 , 5 2. 3 8. 8 7 5
(2 1 0) 5 2 .3 6 .76 9
d5 b1 @ k y. y po i k.g r
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΩΝ (Ψ.Υ.∆Η.ΠΕ.Ε.Κ), µε κωδικό MIS 296.363»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
3.891.974,00 Ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(3.164.206,00 Ευρώ
πλέον ΦΠΑ 727.768,00 Ευρώ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
αποστολής στην
εφηµερίδα της Ε.Ε.
δηµοσίευσης στην
Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης
Ηµ. Μήνας Έτος
Ηµ. Μήνας Έτος
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ηµέρα
Ώρα
Εβδοµάδας
- - 2011
- - 2011
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ηµοσίευσης στις Ελληνικές
Εφηµερίδες
-
- 20
- - 20
10,30
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
(Γ.Γ.Π.Σ.)
Θεσ/νίκης & Χανδρή 1 Μοσχάτο
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/3.12.2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013,όπως τροποποιήθηκε µε το
Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.3.2010)».
2. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/95) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν.3871/2010 (ΦΕΚ
141/Α/17.8.2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και ευθύνη»
3. Το Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α΄/99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ.», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.27 του
άρθρου 12 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/05) και το άρθρο 25 παρ.3 του Ν.3614/2007 βάσει
του οποίου ο προσυµβατικός έλεγχος νοµιµότητας επί των συγχρηµατοδοτούµενων έργων
διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο εφόσον η προϋπολογιζόµενη δαπάνη υπερβαίνει το
ποσό των πέντε (5) εκατοµµυρίων € (χωρίς Φ.Π.Α.)
4. Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α΄/96), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις του Π. ∆/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α΄/11-04-1996) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών
Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών
του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα», όπως αυτές
τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997), του
Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/05) και του άρθρου 8 του ν. 3414/05.
5. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄/05) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε
µε τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄/05) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 “Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων”».
6. Την 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23.8.2007) Κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας µε θέµα: «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005».
7. Την οδηγία 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/16.3.2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16/11/2005».
9. Tο υπ΄αριθµ. Π1/1105/2-3-2006 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης «Εφαρµογή της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών».
10. Το Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α΄/07) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», κατά το µέρος που οι
διατάξεις του δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
11. Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων
συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)»
12. Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α΄/94) άρθρο 24 για την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος.
13. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/00) «περί ΦΠΑ», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3336/20-4-2005,
άρθρο 12.
14. Το Ν. 2472/97 (ΦΕΚ 50/Α΄/97) περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Το Π.∆. 284/88 (ΦΕΚ 128/Α΄/88) «Περί Οργανισµού του Υπ. Οικονοµικών», όπως αυτό ισχύει.
16. Το Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α’ / 6-5-2010): «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης
της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο».
17. Την 153.124/ΨΣ5407-Α2 /30.7.2010 απόφαση ένταξης οριζόντιας Πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΩΝ » της Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ µε κωδικό MIS 296363 στα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα: «Ψηφιακή Σύγκλιση, Μακεδονία – Θράκη, Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου, Θεσσαλία –
Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος και Αττική».
18. Την ΥΑ ∆6Α 1128876ΕΞ2010 (ΦΕΚ 1554Β’/21-9-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
περί «Τροποποίησης της αριθµ ∆6Α 1083438ΕΞ2010/22−6−2010 υπουργικής απόφασης
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό
Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου
Οικονοµικών» (Β΄ 920)».
19. Την ΣΑΕ0518 µε την οποία εντάχθηκε το Έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΩΝ » στο Π∆Ε 2010, µε κωδικό αριθµό
2010ΣΕ05180007.
20. Την ΥΑΠ/Φ.. . . . . . . . . έγκριση της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) του Υπ.
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
21. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».
22. To . . . . . . . . έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων µε την
περιγραφή και τις τεχνικές απαιτήσεις υλοποίησης του έργου.
23. To . . . . . . . . έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων προς την Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχείριση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» µε το οποίο απεστάλη σχέδιο διακήρυξης
προς σχολιασµό.
24. Το . . . . . . . απαντητικό έγγραφο, επί του ανωτέρω.
25. Το . . . .. . . . . . έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού προς το Κ∆ΕΟ∆ (ΜοΠα∆ιΣ) µε το οποίο
απεστάλη σχέδιο διακήρυξης και σχέδιο περίληψης δηµοσίευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση του
ανοικτού διαγωνισµού του εν λόγω έργου προς σχολιασµό.
26. Το . . . . . . . απαντητικό έγγραφο, επί του ανωτέρω, του Κ∆ΕΟ∆.
27. Τη …………………… ανάρτησης του σχεδίου διακήρυξης σε διαβούλευση στο διαδίκτυο.
28. Την ανάγκη του Υπ. Οικονοµικών για την εκτέλεση του έργου«ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΩΝ»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ανοικτό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, σε ΕΥΡΩ, για την εκτέλεση του έργου:
«ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΩΝ
ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΩΝ»
(Ψ.Υ.∆Η.ΠΕ.Ε.Κ) , όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη.
Ο διαγωνισµός θα γίνει σε κανονική προθεσµία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ηµερών από την
ηµεροµηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δηµοσίευση, ενώπιον επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης και
διενέργειας του διαγωνισµού (επιτροπή διενέργειας) που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό
αυτό, στο κτίριο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), Θεσ/νίκης &
Χανδρή 1 Μοσχάτο.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή διενέργειας, µπορούν να παρίστανται
οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή διενέργειας, κατά την
προβλεπόµενη ηµεροµηνία και ώρα.
Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες
για οκτώ (8) µήνες προσµετρούµενους από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού, δηλαδή θα λήγουν στις . . . . . . . . . . . ..
Προσφορές που αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης ισχύος της προσφοράς µικρότερη της
ανωτέρω οριζόµενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε:
- Τις κείµενες διατάξεις περί σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
- Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συνοπτικά στοιχεία του Έργου
Συντοµογραφίες – γενικά
Συντοµογραφίες – Ορισµοί Έργου
Ορισµοί διακήρυξης
A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
A.1
Σκοπός και στόχοι του Έργου
A.2
Περιβάλλον του Έργου
A.3 Αντικείµενο του Έργου
Α.4 Μεθοδολογία Ανάπτυξης του Έργου
B ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΡΗ
ΚΑΙ
B.1
Γενικές Πληροφορίες
B.2
∆ικαίωµα συµµετοχής - ∆ικαιολογητικά
B.3
Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών
B.4
∆ιενέργεια διαγωνισµού – Αξιολόγηση Προσφορών
B.5
Κατάρτιση Σύµβασης – Γενικοί όροι Σύµβασης
C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
C.1
Παράρτηµα : Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών
C.2
Παράρτηµα : Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος
C.3
Παράρτηµα : Πίνακες Συµµόρφωσης
C.4
Παράρτηµα : Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς
C.5
Λοιποί Πίνακες / Παραρτήµατα που αφορούν στο Έργο
C.6
Περιγραφή Οργανωτικής ∆οµής της Γενικής ∆/νσης ∆Η.ΠΕ.
C.7
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ
D ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
D.1
Επιχειρησιακή λογική (Bussines Logic) και αποτύπωση των υπαρχουσών διαδικασιών
των Κτηµατικών Υπηρεσιών, της ∆/νσης ∆ηµόσιας Περιουσίας, της ∆/νσης Εθνικών
Κληροδοτηµάτων και της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης.
D.2
Λειτουργικές απαιτήσεις Νέων Εφαρµογών
E Σχέδιο Σύµβασης
Ορισµοί
Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης
∆ιάρκεια της Σύµβασης – Χρόνος παράδοσης
Οργάνωση και ∆ιοίκηση του Έργου
Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων
Συµβατικό Τίµηµα
Τρόπος πληρωµής
Τροποποιήσεις - Προσθήκες
Εγγυήσεις
Οροι Εκτέλεσης του Έργου
Μεταφορά – Ασφάλιση – Κίνδυνοι – Ζηµία
Βελτιώσεις - Προσθήκες
Ευθύνη και Ασφάλεια
Υπεργολαβίες
Εµπιστευτικότητα
Μεταβίβαση κυριότητας
Πνευµατικά ∆ικαιώµατα
Υπηρεσίες κατά την περίοδο Εγγύησης και Συντήρησης
Ποινικές Ρήτρες- Εκπτώσεις
Ρήτρες Μη ∆ιαθεσιµότητας
Πτώχευση
Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις
Μετάθεση του χρόνου αποπεράτωσης
Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης
Καταγγελία Σύµβασης
Εκτέλεση της Σύµβασης
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο
Ανωτέρα Βία
Γλώσσα της Σύµβασης
Περίληψη της ∆ιακήρυξης θα αποσταλεί προκειµένου να δηµοσιευθεί:
•
στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
•
στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµόσιων Συµβάσεων της εφηµερίδας της Κυβερνήσεως,
•
σε τρεις (3) τουλάχιστον ηµερήσιες Οικονοµικές Ελληνικές Εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας,
µια (1) φορά,
•
στα Επιµελητήρια,
•
στον Ελληνικό Οργανισµό Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας
(Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.).
Επίσης, περίληψη της ∆ιακήρυξης θα αναρτηθεί σε εµφανές µέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί
το ∆ιαγωνισµό.
Για αντίτυπα της διακήρυξης καθώς και για σχετικές πληροφορίες, µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να
απευθύνονται, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στην 5η ∆/νση Οικονοµικού, Τµήµα Β’
(Πειραιώς & Κολωνού 2, 1ος όροφος, γραφείο 119 τηλ. 2105237902, 2105238875).
Για διευκρινίσεις ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται,
στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπ. Οικονοµικών, τηλ. 210
4803130.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
∆ΙΟΜΗ∆ΗΣ ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ .......................................................................... 13
Συνοπτικά στοιχεία του Έργου ................................................................................................. 13
Συντοµογραφίες – γενικά ......................................................................................................... 14
Συντοµογραφίες – Ορισµοί Έργου ............................................................................................ 15
Ορισµοί διακήρυξης ................................................................................................................. 16
A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ........................ 17
A.1
Σκοπός και στόχοι του Έργου ....................................................................................... 17
A.2
Περιβάλλον του Έργου .................................................................................................. 18
A.2.1
Εµπλεκόµενοι στην Υλοποίηση του Έργου .......................................................... 18
A.2.2
Υφιστάµενη Κατάσταση ..................................................................................... 21
A.2.3
Τεχνολογικοί στόχοι της ΓΓΠΣ και Μελλοντικές Υποδοµές .................................... 24
A.2.3.1
Τεχνολογικοί στόχοι της ΓΓΠΣ ............................................................................ 24
A.2.3.2
Μελλοντική υποδοµή- Data Center ..................................................................... 24
A.2.3.3
G-Cloud Κόµβος ΓΓΠΣ ...................................................................................... 25
A.2.3.4
Κεντρικός Εξοπλισµός και δικτυακή Υποδοµή που θα χρησιµοποιηθεί για το Έργο
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων (ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.) ....... 27
A.2.3.5
∆ιαλειτουργικότητα του ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. µε αλλά ΟΠΣ της ΓΓΠΣ ........................... 27
A.2.3.5.1
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Φορολογίας TΑΧΙS ................................ 27
A.2.3.5.2
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του Υπουργείου Οικονοµικών για την
Εξυπηρέτηση του Πολίτη .......................................................................................................... 27
Α.2.4 Ποσοτικά Στοιχεία Περιεχοµένου ....................................................................................... 28
Α.2.5 Περιορισµοί και προϋποθέσεις ......................................................................................... 31
Α.2.6 Υποστηρικτικές δράσεις Έργου από Γ.Γ.Π.Σ. ..................................................................... 31
A.3 Αντικείµενο του Έργου ....................................................................................................... 32
A.3.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις ................................................................................................... 38
A.3.2 Αρχιτεκτονική ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. ........................................................................................... 39
Α.3.3 Γενικά χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Υπηρεσιών .............................................................. 49
Α.3.3.1 Απαιτήσεις ποιότητας σχεδιασµού και ανάπτυξης ............................................................. 49
Α.3.4 Φάσεις Υλοποίησης του Έργου ........................................................................................ 63
Α.3.5 Χρόνος απόκρισης Υποσυστηµάτων ................................................................................. 77
Α.3.6 Πλαίσιο Εγγυηµένου Επιπέδου ∆ιαθεσιµότητας συστήµατος ............................................... 77
Α.3.7 Πλαίσιο Εγγυηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης.......................................... 80
Α.3.8 Εγγύηση - Συντήρηση ...................................................................................................... 87
Α.4 Μεθοδολογία Ανάπτυξης του Έργου ................................................................................... 88
Α.4.1 Χρονοδιάγραµµα Ανάπτυξης του Έργου ............................................................................ 88
Α.4.2 Οµάδα Έργου / Σχήµα ∆ιοίκησης Έργου ........................................................................... 90
Α.4.3 Τόπος υλοποίησης – παράδοσης του Έργου ..................................................................... 92
Α.4.4 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας του Έργου ........................................... 93
Α.4.5 ∆ιαδικασία παραλαβής Έργου .......................................................................................... 93
B ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .............................. 96
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
Γενικές Πληροφορίες ..................................................................................................... 96
B.1.1
Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού ................................................................................... 96
B.1.2
Προϋπολογισµός του Έργου .............................................................................. 96
B.1.3
Προϋπολογισµός Υπηρεσιών Συντήρησης .......................................................... 97
B.1.4
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ............................................................................. 97
B.1.5
Νοµικό και Θεσµικό Πλαίσιο ∆ιαγωνισµού ........................................................... 97
B.1.6
Ηµεροµηνία αποστολής της ∆ιακήρυξης.............................................................. 98
B.1.7
Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών ........................................................... 98
B.1.8
Τόπος λήψης εγγράφων ∆ιαγωνισµού ................................................................ 98
B.1.9
Παροχή διευκρινίσεων επί της ∆ιακήρυξης .......................................................... 99
∆ικαίωµα συµµετοχής - ∆ικαιολογητικά ......................................................................... 99
B.2.1
∆ικαίωµα συµµετοχής........................................................................................ 99
B.2.2
∆ικαιολογητικά συµµετοχής που υποβάλλονται µε την προσφορά ........................100
B.2.3
Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής ................................................................107
B.2.4
Εγγύηση συµµετοχής .......................................................................................113
Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών ............................................................................. 114
B.3.1
Τρόπος υποβολής Προσφορών ........................................................................114
B.3.2
Περιεχόµενο Προσφορών .................................................................................114
B.3.3
Ισχύς Προσφορών ...........................................................................................120
B.3.4
Εναλλακτικές Προσφορές .................................................................................120
B.3.5
Τιµές Προσφορών – Νόµισµα ...........................................................................120
∆ιενέργεια διαγωνισµού – Αξιολόγηση Προσφορών ..................................................... 122
B.4.1
∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών ......................122
B.4.2
Απόρριψη Προσφορών ....................................................................................131
B.4.3
Προσφυγές......................................................................................................133
B.4.4
Αποτελέσµατα – Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού .......................................................133
B.4.5
Ματαίωση – Επανάληψη ∆ιαγωνισµού ..............................................................134
Κατάρτιση Σύµβασης – Γενικοί όροι Σύµβασης ............................................................. 134
B.5.1
Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύµβασης – Εγγυήσεις ......................................134
B.5.2
Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις ........................................................................136
B.5.3
Περίοδος Εγγύησης .........................................................................................137
B.5.4
Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις ............................................................................138
B.5.5
Όροι εκτέλεσης Έργου .....................................................................................139
B.5.6
Μεταφορά – Ασφάλιση – Κίνδυνοι - Ζηµία ..........................................................141
B.5.7
Βελτιώσεις - Προσθήκες ...................................................................................142
B.5.8
Ευθύνη και Ασφάλεια .......................................................................................143
B.5.9
Υπεργολαβίες ..................................................................................................143
B.5.10
Εµπιστευτικότητα .............................................................................................143
B.5.11
Μεταβίβαση Κυριότητας ...................................................................................144
B.5.12
Πνευµατικά δικαιώµατα ....................................................................................145
B.5.13
Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις..............................................................................146
B.5.14
Καταγγελία Σύµβασης ......................................................................................146
B.5.15
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο ..........................................................................................147
B.5.16
Ανωτέρα Βία ....................................................................................................147
C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ................................................................................ 148
C.1
Παράρτηµα : Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών ...................................................... 148
C.1.1
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής .......................................................................148
C.1.2
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης ...............................................149
C.1.3
Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ...................................................................150
C.1.4
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας .............................................................151
C.1.5
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης ............................................152
C.2
Παράρτηµα : Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος ..................................................... 153
C.3
Παράρτηµα : Πίνακες Συµµόρφωσης ............................................................................ 155
C.3.1
Υλοποίηση έργου .............................................................................................155
C.3.2
Αρχιτεκτονική συστήµατος – Γενικά στοιχεία .......................................................156
C.3.3
Απαιτήσεις προµήθειας – Τεχνικές προδιαγραφές...............................................159
C.3.4 Λογισµικό – Τεχνικές προδιαγραφές ..................................................................................180
C.3.5 Απαιτήσεις ψηφιοποίησης – Μεθοδολογία..........................................................................198
C.4
C.5
Παράρτηµα : Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς ............................................................ 204
C.4.1
Οικονοµική Προσφορά .....................................................................................204
C.4.2
Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Έργου ...................................208
C.4.3
Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Συντήρησης ...........................209
C.4.4
Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Αναδόχου ..............................210
Λοιποί Πίνακες / Παραρτήµατα που αφορούν στο Έργο ............................................... 211
C.5.1
Πίνακας προσωπικού και Προορισµοί των προσφερόµενων σταθµών εργασίας και
περιφερειακών συσκευών του Έργου ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. ...............................................................211
C.6
C.5.2
Ενδεικτική κίνηση εγγράφων και διαγραµµάτων ανά ηµέρα ..................................215
C.5.3
Ενδεικτική κίνηση πρωτοκόλλων .......................................................................217
C.5.4
Απογραφικά ∆ελτία ..........................................................................................220
Περιγραφή Οργανωτικής ∆οµής της Γενικής ∆/νσης ∆Η.ΠΕ. ......................................... 237
C.6.1
∆/νση ∆ηµόσιας Περιουσίας ..............................................................................237
C.6.2
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και στέγασης ..........................................................241
C.7
C.6.3
∆ιεύθυνση Εθνικών Κληροδοτηµάτων ................................................................246
C.6.4
Κτηµατικές Υπηρεσίες ......................................................................................250
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ.................................................... 258
D ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ .............................................................. 266
D.1
Επιχειρησιακή λογική (Bussines Logic) και αποτύπωση των υπαρχουσών διαδικασιών
των Κτηµατικών Υπηρεσιών, της ∆/νσης ∆ηµόσιας Περιουσίας, της ∆/νσης Εθνικών
Κληροδοτηµάτων και της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης. ..................................... 266
D.1.1
D.2
Αποτύπωση των υπαρχουσών διαδικασιών .......................................................266
Λειτουργικές απαιτήσεις Νέων Εφαρµογών .................................................................. 336
D.2.1
Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τους Πολίτες ............................................................336
D.2.2
Υποστηρικτικές Εφαρµογές Πληροφοριακής Υποδοµής των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. ........356
D.2.3
Παρουσίαση και ∆ιαχείριση Γεωγραφικών Πληροφοριών .....................................359
D.2.4
Εφαρµογή διαχείρισης Αντικειµενικών Αξιών Ακινήτων. .......................................359
D.2.5
Εφαρµογή ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίων Κτηµάτων. .....................................................361
D.2.6
Αιγιαλού
Εφαρµογή ∆ιαχείρισης Καθορισµένων Οριογραµµών Αιγιαλού, Παραλίας και Παλαιού
361
D.2.7
Εφαρµογή διαχείρισης Ανταλλαξίµων Κτηµάτων .................................................362
D.2.8
Εφαρµογή διαχείρισης Απαλλοτριώσεων ...........................................................363
E Σχέδιο Σύµβασης .............................................................................. 364
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συνοπτικά στοιχεία του Έργου
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΦΟΡ/ΚΩΝ & ΤΕΛ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 5η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 101 10 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
• ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
• ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΩΝ» (Ψ.Υ.∆Η.ΠΕ.Ε.Κ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
• ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
• ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΩΝ
Σύµβαση Υπηρεσιών
Κατηγορία υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες
συναφείς υπηρεσίες»
Ταξινόµηση κατά CPV :
•
72.00.00.00-5
υπηρεσίες»
•
72310000-1 «Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδοµένων»
•
80.42.33.10-1 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης»
•
30.21.73.00-6 «Προµήθεια Η/Υ»
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
«Υπηρεσίες
Πληροφορικής
και
συναφείς
Άλλη σχετική ονοµατολογία: CPC 84 και CPC 24, κωδικός NUTS
GR300.
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Ανοικτός ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη Προσφορά.
Ο προϋπολογισµός του Έργου (εκτός υπηρεσιών συντήρησης)
ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατοµµυρίων οκτακοσίων ενενήντα
µίας χιλιάδων εννιακοσίων εβδοµήντα τεσσάρων ΕΥΡΩ, 3.891.974,00
€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.
(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 3.164.206,00
727.768,00 €) και κατανέµεται ως εξής:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
€,
πλέον
ΦΠΑ:
α.
2.210.641,23€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) από το Ε.Π. 04
Ψηφιακή Σύγκλιση – Άξονας Προτεραιότητας 02 ΤΠΕ και
βελτίωση της ποιότητας ζωής.
β.
591.580,05 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) από το Ε.Π. 09
Μακεδονία - Θράκη – Άξονας Προτεραιότητας 04 Ψηφιακή
Σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην ΠΚΜ .
γ.
124.543,17€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) από το Ε.Π. 09
Μακεδονία - Θράκη – Άξονας Προτεραιότητας 05 Ψηφιακή
Σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην ΠΚΜ του ΕΣΠΑ.
δ.
35.027,77€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) από το Ε.Π. 11 Κρήτη
& Νήσοι Αιγαίου – Άξονας Προτεραιότητας 08 Ψηφιακή Σύγκλιση
και επιχειρηµατικότητα στην Περιφ. Νοτίου Αιγαίου.
ε.
120.651,19€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) από το Ε.Π. 12
Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα - Ηπειρος – Άξονας Προτεραιότητας
05 Αειοφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας.
στ. 809.530,59€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) από το Ε.Π. 13
Αττική – Άξονας Προτεραιότητας 02 Αειοφόρος ανάπτυξη και
Βελτίωση της ποιότητα ζωής.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ……
εκατοµµυρίων
……….
χιλιάδων
………
ΕΥΡΩ,
………
€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.
Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων, και συγκεκριµένα τον κωδικό έργου:2010ΣΕ05180007
Εικοσιτέσσερις (24) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
/ /
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
/ /2011, ηµέρα
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
/
/2011, ηµέρα
και ώρα 10:30 π.µ.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝ∆ΡΗ 1, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ
Συντοµογραφίες – γενικά
ΕΕ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΕΕΕΚ
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσηµο έντυπο όπου
δηµοσιεύεται η Νοµοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις
κλπ, που έχουν νοµικές ή άλλες δεσµεύσεις για τα κράτη µέλη ή αυτούς που
αφορούν.
ΕΟΧ
Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος
ΚΠΣ
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης/
ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα)
ΝΠ∆∆
Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο
ΝΠΙ∆
Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο
ΣΑΕ
Συλλογική Απόφαση Έργου
ΤΠΕ
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
ΕΠ
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
ΕΣΠΑ
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
ΕΥ∆ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση»
πακέτο
εθνικών
προγραµµάτων
κοινοτικού
Συντοµογραφίες – Ορισµοί Έργου
Υπ.Ο.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠ.ΠΟ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Γ.Γ.Π.Σ.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Γ.∆.∆Η.ΠΕ-Ε.Κ.
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΕΥΥΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΠΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Π∆ΠΕ
ΠΛΑΝΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ
∆.Ε.Κ.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΩΝ
Κ.Ε.∆.
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
Γ.Ε.Ν.
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Υ.Ε.Ν.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Ο.Π.Σ.Κ.Υ.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆.Τ.Υ.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆.∆.Π.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΤ.ΥΠ.
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γ.∆.∆.Π.
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
∆5
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠ.Ο.
Γ.Γ.Π.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Π.Κ.Α.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Α.Χ.Κ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
Α.Β.Κ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
Ο.Σ.Κ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Φ.Ε.Κ.
ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ν.Σ.Κ.
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Π.Ε.Τ.
ΠΑΛΑΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Β.Κ.
ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
Κ.Α.Ε.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ
Α.Κ.
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ
Π.∆.
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ
Α.Π.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
Κ.Υ.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆10
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
∆11
∆/ΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΛ.ΣΤΑΤ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
∆.Γ.Π.
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΥΠ.Π.Χ.
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
ΥΠ.∆.Γ.Π.-Β.∆.
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Σ.Η.Π.-Η.Τ.-∆.Ε.∆.Ρ.Ε.∆.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ –
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΥΠ.Η.Π.
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΥΠ.Η.Τ.
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ
ΥΠ.∆.Ε.
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΥΠ.∆.Ρ.Ε.∆.
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΥΠ.∆.Χ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
Ε.D.Μ.
ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT
GIS
GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM
GUI
GRAPHICAL USER INTERFACE
Ορισµοί διακήρυξης
Ανάδοχος
Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση και
θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου.
Αναθέτουσα Αρχή
Το Υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη
Σύµβαση για την εκτέλεση του Έργου.
∆ιακήρυξη
Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/ Υποψηφίους
Αναδόχους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του
αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο
διαγωνισµός.
Εκπρόσωπος
Το πρόσωπο που ο Υποψήφιος Ανάδοχος, σε περίπτωση που δεν παρίσταται
αυτοπροσώπως, µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα
πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση,
αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για την υποβολή της
Προσφοράς και για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της αναθέτουσας
αρχής µε αυτόν. Ο εκπρόσωπος αυτός µπορεί να είναι κι ο Αντίκλητος.
ΕΠΕ
Επιτροπή Παραλαβής Έργου.
Επίσηµη γλώσσα του
∆ιαγωνισµού και της
Σύµβασης
Επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα ∆ιακήρυξη, τα
έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η/οι Σύµβαση/εις είναι
συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι
προσφορές των Υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι
συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/
εγχειρίδια που µπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα.
Έργο
Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου.
Προϋπολογισµός
Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την
υλοποίηση του Έργου.
Σύµβαση
Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για
το σύνολο του Έργου, δηλαδή µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµικών ως
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί.
Συµβατικά τεύχη
Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου,
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και
περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος:
Συµβατική Τιµή
Υποψήφιος
α. τη Σύµβαση,
β. την απόφαση κατακύρωσης
γ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου,
δ. την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου, και
ε. Τη ∆ιακήρυξη
Το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης.
Ο προσφέρων που καταθέτει Προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος
∆ιαγωνισµού.
A
ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
A.1
Σκοπός και στόχοι του Έργου
Η βασική αναγκαιότητα του έργου είναι ο εκσυγχρονισµός των υποδοµών της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας
Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, καθώς και των Κτηµατικών Υπηρεσιών, που υπάγονται στην
Γενική Γραµµατεία Φορολογικών και Τελωνιακών Θεµάτων. Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Περιουσίας και
Εθνικών Κληροδοτηµάτων διαρθρώνεται σε 3 ∆ιευθύνσεις :
•
∆/νση ∆ηµόσιας Περιουσίας (∆10) ,
•
∆/νση Εθνικών Κληροδοτηµάτων (∆11),
•
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
•
σε 54 Κτηµατικές Υπηρεσίες στις έδρες των νοµών της Επικρατείας που λειτουργούν σε επίπεδο
∆/νσης, Τµήµατος ή γραφείου
Ο σκοπός του έργου ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. είναι η υποστήριξη όλων των διαδικασιών των ∆/νσεων ∆ηµόσιας
Περιουσίας (∆10), Εθνικών Κληροδοτηµάτων (∆11) και Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης καθώς και των
Κτηµατικών Υπηρεσιών, προσφέροντας:
•
µια σύγχρονη πληροφοριακή υποδοµή που θα βελτιώσει την απόδοση των Κεντρικών ∆/νσεων και
των ∆/νσεων και Τµηµάτων των Kτηµατικών Υπηρεσιών.
•
Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τον πολίτη (Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα) ενισχύοντας τη διαφάνεια και
την αποτελεσµατικότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, σε θέµατα της ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών
Κληροδοτηµάτων, οι οικονοµικές και περιβαλλοντικές συνέπειες είναι εξόχως σηµαντικές.
Οι παρεχόµενες Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τον Πολίτη αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:
α/α
1
Τίτλος ψηφιακής
υπηρεσίας
Στάδιο
ψηφιακής
υπηρεσίας1
Κανάλι
προσφοράς
ψηφιακής
υπηρεσίας
Αποδέκτες
ψηφιακής
υπηρεσίας
Παρέχεται από
1
Ψηφιακή Υπηρεσία
∆ηµοσίων Κτηµάτων
4
∆ιαδίκτυο
Πολίτες (Φυσικά και Κτηµατικές
Νοµικά Πρόσωπα)
Υπηρεσίες, µε
συνδροµή των
∆10, ∆ΤΥ
2
Ψηφιακή Υπηρεσία
Αιγιαλού, Παραλίας,
Όχθης και Παρόχθιας
Ζώνης
4
∆ιαδίκτυο
Πολίτες (Φυσικά και Κτηµατικές
Νοµικά Πρόσωπα)
Υπηρεσίες, µε
συνδροµή των
∆10, ∆ΤΥ
3
Ψηφιακή Υπηρεσία
Αµµοληψίας
4
∆ιαδίκτυο
Πολίτες (Φυσικά και Κτηµατικές
Νοµικά Πρόσωπα)
Υπηρεσίες, µε
συνδροµή της ∆10
4
Ψηφιακή Υπηρεσία
Ανταλλαξίµων
Κτηµάτων
4
∆ιαδίκτυο
Πολίτες (Φυσικά και Κτηµατικές
Νοµικά Πρόσωπα)
Υπηρεσίες, µε
συνδροµή της ∆10
5
Ψηφιακές διαδικασίες
σε θέµατα
Απαλλοτριώσεων
4
∆ιαδίκτυο
Πολίτες (Φυσικά και Κτηµατικές
Νοµικά Πρόσωπα)
Υπηρεσίες, µε
συνδροµή της ∆10
Στάδια Ψηφιακής Υπηρεσίας:
Στάδιο 3: Αµφίδροµη αλληλεπίδραση: επεξεργασία εντύπων, συµπεριλαµβανοµένης και της ταυτοποίησης
Στάδιο 4: Συναλλαγή: ∆ιεκπεραίωση αιτηµάτων, ολοκλήρωση συναλλαγών και πληρωµή
Στάδιο 5: Προσωποποίηση: Προληπτική, στοχευόµενη παροχή υπηρεσιών
6
Ψηφιακή Υπηρεσία
Στέγασης ∆ηµοσίων
Υπηρεσιών
3
∆ιαδίκτυο
Πολίτες (Φυσικά και Κτηµατικές
Νοµικά Πρόσωπα)
Υπηρεσίες, µε
συνδροµή της ∆ΤΥ
7
Ψηφιακές Υπηρεσίες
Έργων και
Κατασκευών που
αφορούν στα
ιδιόκτητα κτίρια του
Υπ. Οικονοµικών
3
∆ιαδίκτυο
Πολίτες (Φυσικά και ∆ΤΥ
Νοµικά Πρόσωπα)
8
Ψηφιακή Υπηρεσία
Αντικειµενικού
Προσδιορισµού Αξίας
Ακινήτων
4
∆ιαδίκτυο
Πολίτες (Φυσικά και ∆ΤΥ
Νοµικά Πρόσωπα)
9
Υπηρεσία
ενηµέρωσης και
Υπόµνησης σε
θέµατα
Κληροδοτηµάτων και
Σχολαζουσών
Κληρονοµιών
5
∆ιαδίκτυο
Πολίτες (Φυσικά και ∆11, µε τη
Νοµικά Πρόσωπα)
συνδροµή της ∆ΤΥ
10
Υπηρεσία Χορήγησης
Υποτροφιών,
Βοηθηµάτων,
Βραβείων και
Επιχορηγήσεων
Κληροδοτηµάτων
Άµεσης ∆ιαχείρισης
του Υπουργείου
Οικονοµικών
4
∆ιαδίκτυο
Πολίτες (Φυσικά και ∆11
Νοµικά Πρόσωπα)
Αποδέκτες των προαναφεροµένων Υπηρεσιών είναι και άλλες Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου (Υπουργεία,
Περιφέρειες, ΓΕΝ κλπ)
A.2
Περιβάλλον του Έργου
A.2.1
Εµπλεκόµενοι στην Υλοποίηση του Έργου
Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας ∆ιακήρυξης εµπλέκονται οι ακόλουθοι:
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
ΤΟΥ
ΕΠ
ΕΥ∆ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
-
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Γ.Γ.Π.Σ.
Βλ. § A.2.1.1.1
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
-
Γ.Γ.Π.Σ. και Γ.∆.∆.Π.
Βλ.
§A.2.1.1.1,
A.2.1.1.2
ΕΠΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ
Βλ. §Α.2.1.2
Θεµατικές Οµάδες εργασίας
ΟΜΑ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Βλ. §Α.2.1.3
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
A.2.1.1
A.2.1.1.1
Συνοπτική παρουσίαση του φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο
Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
Σκοπός της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονοµικών
(Υπ.Ο.) είναι η δηµιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση Πληροφοριακών Συστηµάτων που υποστηρίζουν το
έργο του Υπουργείου Οικονοµικών. Η Γ.Γ.Π.Σ. αποτελείται από µία Γενική ∆ιεύθυνση και τρεις
∆ιευθύνσεις: Εφαρµογών Η/Υ (∆.30), Εκµετάλλευσης Συστηµάτων Η/Υ (∆.31) και Εισαγωγής & Ελέγχου
Στοιχείων Η/Υ (∆.32).
Ειδικότερα η αποστολή της Γ.Γ.Π.Σ είναι:
•
Η δηµιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακών Συστηµάτων που υποστηρίζουν υπηρεσίες
του Υπ.Ο. κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.
•
Η δηµιουργία και διαχείριση βάσεων δεδοµένων οικονοµικών πληροφοριών που προκύπτουν από
τις επί µέρους δραστηριότητες του Υπ.Ο. και η συνδυαστική αξιοποίηση αυτών αντιστοίχως προς
τις επί µέρους ανάγκες των υπηρεσιών του Υπ.Ο.
•
Η δηµιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακών Συστηµάτων που διαχειρίζονται
συνδυαστικά την οικονοµική πληροφορία µε στόχο την παρακολούθηση των αποτελεσµάτων της
οικονοµικής πολιτικής και την παροχή συγκεντρωτικών, στατιστικών και άλλων οικονοµικών
πληροφοριών στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου για τη διαµόρφωση νέων πολιτικών.
•
Η διατήρηση και συντήρηση του λογισµικού των εφαρµογών σε ικανοποιητικό επίπεδο
συνδυασµένης λειτουργίας Συστήµατος ή συνδυασµένων Συστηµάτων, η συντήρηση και ο
εκσυγχρονισµός του εξοπλισµού και η διασφάλιση ασφαλούς εφεδρείας.
•
Η δηµιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση ενιαίου πληροφοριακού δικτύου του Υπ.Ο. για τη διακίνηση
της οικονοµικής πληροφορίας οπουδήποτε λειτουργούν υπηρεσίες του Υπ.Ο. αλλά και για τη
διασύνδεση του ενιαίου δικτύου του Υπ.Ο. µε άλλα δίκτυα δηµόσιας διοίκησης, οικονοµικών
οργανισµών και µε το ∆ιαδίκτυο κατά τρόπο ασφαλή και ελεγχόµενο.
•
Η ασφαλής και ελεγχόµενη διαχείριση οικονοµικών πληροφοριών κατά τρόπο που να εγγυάται το
απρόσβλητο και απαραβίαστο των στοιχείων, το απόρρητο της φορολογικής πληροφορίας και το
απόρρητο των προσωπικών δεδοµένων.
•
Η δηµιουργία, διαχείριση και λειτουργία Πληροφοριακών συστηµάτων µε στόχο τη συνεχή
βελτίωση της εξυπηρέτησης των φορολογούµενων. Ειδικότερα η αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου και
των αντιστοίχων τεχνολογικών δυνατοτήτων για τη βελτίωση της πληροφόρησης και της
εξυπηρέτησης των πολιτών.
•
Η παροχή τεχνικής υποστήριξης διαφόρων επιπέδων στο σύνολο των χρηστών των
Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπ.Ο. µε στόχο την εύρυθµη αποδοτική και ασφαλή λειτουργία
των Συστηµάτων.
•
Η συµβολή στην αρχική και συνεχιζόµενη εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπ.Ο. µε στόχο την
εκµάθηση και εξοικείωσή τους στη χρήση των νέων και αναπτυσσοµένων Πληροφοριακών
Συστηµάτων και την εξοικείωση-χρήση νέων τεχνολογιών.
•
Η εύρυθµη λειτουργία συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν ή ολοκληρώνουν
τους άλλους σκοπούς της Γενικής Γραµµατείας όπως µαζική εισαγωγή-ψηφιοποίηση δεδοµένων,
προεκτύπωση µηχανογραφικών εντύπων, εµφακέλωση και µαζική αποστολή εντύπων και
αποδεικτικών προς τους φορολογουµένους κ.ο.κ.
•
Ο συνεχής τεχνολογικός εκσυγχρονισµός του λογισµικού και εξοπλισµού πληροφορικής του Υπ.Ο.
όχι ως αυτοσκοπός αλλά µε στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους
φορολογούµενους, τις επιχειρήσεις και το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και την
ικανοποιητική συνολική απόδοση των αντιστοίχων επενδύσεων.
•
Η συµβολή στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στην ενίσχυση της συµµετοχής των
πολιτών στην διαδικασία λήψης αποφάσεων αρµοδιότητας Υπ.Ο. που τους αφορούν, στην εν γένει
ενηµέρωση των πολιτών µε την αξιοποίηση της επεξεργασµένης πληροφορίας του Υπ.Ο. και των
δυνατοτήτων του ∆ιαδικτύου.
A.2.1.1.2
Γενική
∆ιεύθυνση
∆ηµόσιας
Κληροδοτηµάτων (Γ.∆.∆Η.ΠΕ-Ε.Κ.)
Περιουσίας
και
Εθνικών
Με την έννοια ∆ηµόσια Περιουσία εννοούµε ακίνητα, τα οποία ανήκουν κατά πλήρες δικαίωµα κυριότητας
στο ∆ηµόσιο (στην παρούσα περίπτωση του Υπουργείου Οικονοµικών) είτε µε τη µορφή της δηµόσιας
κτήσης, είτε µε τη µορφή της ιδιωτικής κτήσης και αποτελείται από:
Α) Τα ακίνητα δηµόσιας κτήσης, τα οποία είναι κοινής χρήσης, εκτός συναλλαγής, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 966, 967 και 968 του Α.Κ. και
Β) Τα ακίνητα ιδιωτικής κτήσης, τα οποία περιήλθαν στο ∆ηµόσιο και ειδικότερα στο Υπ.Ο., όπως:
∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ
1. Τα ακίνητα που περιήλθαν στο ∆ηµόσιο από τη διαδοχή του Οθωµανικού Κράτους, σύµφωνα µε τις
συνθήκες του Λονδίνου (6 Ιουλίου 1827 και τα Πρωτόκολλα των εγγυητριών ∆υνάµεων (4
Απριλίου 1826 και 22 Μαρτίου 1829).
2. Αποκτήθηκαν µε νόµιµο τίτλο (συµβόλαια κ.λ.π.) ή µε αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του
∆ηµοσίου, µετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης (παρακατάθεση αποζηµίωσης).
3. Τα εγκαταλειµµένα από τους ιδιοκτήτες τους ακίνητα µετά την παρέλευση δεκαετίας από την
κατάληψή τους από το ∆ηµόσιο (άρθρο 34 Α.Ν. 1539/1938).
4. Τα αδέσποτα και των άνευ κληρονόµου αποβιωσάντων (άρθρο 972 Α. Κ. και παρ. 1 του άρθρου 2
του Α.Ν. 1539/1938).
5. Τα γήπεδα, που δηµιουργούνται από φυσικές ή τεχνητές (συνεπεία έργων) προσχώσεις στη
θάλασσα, την µεγάλη λίµνη και τα πλεύσιµα ποτάµια και προκύπτουν ως Παλαιός Αιγιαλός ή παλαιά
όχθη, µετά από σχετικό καθορισµό ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού ή όχθης,
παρόχθιας ζώνης και παλαιάς όχθης (άρθρο 3 και επόµενα του Ν.2971/2001, οι οποίες
αντικατέστησαν αυτές του Α. Ν. 2344/1940 και οι διατάξεις του άρθρου 26α του Ν.2386/1996).
ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ ΚΤΗΜΑΤΑ
Τα χαρακτηρισµένα ως ανταλλάξιµα κτήµατα µε ειδικούς νόµους και συνθήκες (ανταλλαγές
Ελληνοτουρκικών Πληθυσµών) και τα εγκαταλελειµµένα στην Ελλάδα από τους Μουσουλµάνους.
Εθνικά Κληροδοτήµατα θεωρούνται οι περιουσίες που διατίθενται µε πράξη εν ζωή ή µε διάταξη
τελευταίας βουλήσεως προς εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού και διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
(α)
Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τα κοινωφελή Ιδρύµατα, τα οποία είναι νοµικά πρόσωπα µε ίδιο
τρόπο διοίκησης.
(β)
Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τα κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης, τα οποία είναι περιουσίες
που η εκτέλεση ειδικού κοινωφελούς σκοπού ανατίθεται σε υφιστάµενα νοµικά πρόσωπα.
(γ)
Η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει τα κληροδοτήµατα της άµεσης διαχείρισης του Υπουργείου
Οικονοµικών, τα οποία είναι περιουσίες προς εκτέλεση κρατικού ή άλλου ειδικού σκοπού από το
Κράτος.
Σχολάζουσες Κληρονοµίες θεωρούνται οι κληρονοµίες για τις οποίες είτε δεν υφίσταται κληρονόµος
είτε υπάρχει αµφισβήτηση ως το πρόσωπο αυτού.
Η Γενική ∆/νση ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών
συνίσταται από τις παρακάτω Υπηρεσίες.
(1) ∆/νσεις, Τµήµατα και αυτοτελή γραφεία των 54 Κτηµατικών Υπηρεσιών
(2) ∆/νση ∆ηµόσιας Περιουσίας
(3) ∆/νση Εθνικών Κληροδοτηµάτων
(4) ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
Το προτεινόµενο έργο θα προσφέρει Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τον Πολίτη (Φυσικό η Νοµικό Πρόσωπο)
για την υποβοήθηση των συναλλαγών του µε τις ανωτέρω Υπηρεσίες του Υπουργείου. Περισσότερες
πληροφορίες για τη δοµή και λειτουργία αυτών των ∆ιευθύνσεων και Υπηρεσιών περιγράφονται στο §
C.5.5.
Γ. ∆/νση
∆Η.ΠΕ. & Ε.Κ.
∆/νση ∆Η.ΠΕ.
Τµήµα
∆ηµ. Κτηµάτων
Τµήµα
Απαλλοτριώσεων
Τµήµα Αιγιαλού
& Παραλίας
∆/νση Τ.Υ.&
Στέγασης
Τεχνικό Τµήµα
∆ηµ. Κτηµάτων,
Κτηµατολογίου &
Απαλλοτριώσεων
Τεχν.Τµ.Αιγιαλού
& Παραλίας
Τµήµα
Ανταλ. Κτηµάτων
Κτηµατικές
Υπηρεσίες
Τµήµα
∆ηµ. Κτηµάτων
∆/νση Εθν.
Κληρ/των
Τµήµα Εκκαθάρισης
Τµήµα
Απαλλοτριώσεων
Τµήµα Αιγιαλού
& Παραλίας
Τµήµα Εποπτείας
Τµήµα
Ανταλ. Κτηµάτων
Τεχνικό Τµήµα
Εθν. Κληρ/άτων
Τµήµα Κοιν/λούς
Περιουσίας
Τεχν.Τµ. Προγρ.
Μελετών Έργων
&Στέγασης
Τµήµα Στέγασης
∆ηµ. Υπηρεσιών
Τεχν.Τµ.
Κατ/ευής
Έργων&Συντ.Κτι
Τµήµα
Τεχνικό
Τεχνικό Τµήµα
Α.Π.Α.Α.
Τµήµα
∆ικαστικό
A.2.1.2
Επιτροπή Παραλαβής του Έργου (ΕΠΕ)
Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου θα οριστεί «Επιτροπή Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ)».
Αρµοδιότητα της ΕΠΕ αποτελεί η παραλαβή του παρόντος Έργου.
A.2.1.3
Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου – Οµάδες Εργασίας
Η προετοιµασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται µε τη λειτουργία Οµάδων
Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης. Ο συντονισµός των Οµάδων Εργασίας
θα γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου που θα οριστεί από τη Γ.Γ.Π.Σ.
A.2.2
Υφιστάµενη Κατάσταση
A.2.2.1
Λειτουργική Περιγραφή των Κτηµατικών Υπηρεσιών,
Περιουσίας και της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
της
∆/νσης
∆ηµόσιας
Τη λειτουργία της Γ.∆.∆.Π. υποστηρίζουν:
(α) Οι ∆/νσεις, τα Τµήµατα και τα αυτοτελή γραφεία των 54 Κτηµατικών Υπηρεσιών της χώρας (µία σε
κάθε έδρα Νοµαρχίας).
Οι Κτηµατικές Υπηρεσίες έχουν τις αρµοδιότητες για την αποκάλυψη, προστασία και επιµέλεια
διαχείρισης της ∆ηµόσιας Περιουσίας. Μέσω του έργου των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. οι Κτηµατικές Υπηρεσίες
θα µπορούν να απαντούν άµεσα και τεκµηριωµένα στον Πολίτη για όλα τα αντικείµενα της ∆ηµόσιας
Περιουσίας.
(β)
Η ∆/νση ∆ηµόσιας Περιουσίας.
Είναι επιτελική ∆/νση. Κύριες αρµοδιότητες της είναι η κατεύθυνση και παρακολούθηση της
εφαρµογής της νοµοθεσίας που αναφέρεται στη ∆ηµόσια Περιουσία:
- ∆ηµόσια Κτήµατα,
- Αιγιαλό και Παραλία, Όχθη και Παρόχθια Ζώνη µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών και
διενέργεια αµµοληψιών από ποτάµια, χείµαρρους, ρέµατα κλπ,
- Ανταλλάξιµα Κτήµατα και
- Απαλλοτριώσεις.
(γ)
Η ∆/νση Εθνικών Κληροδοτηµάτων.
Αρµοδιότητα της ∆/νσης είναι η εποπτεία της εκκαθαρίσεως, διοικήσεως και διαχειρίσεως των
καταλειποµένων υπέρ του Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών, κληρονοµιών, κληροδοσιών και
δωρεών και η εποπτεία επί των του τρόπου διαχειρίσεως και εκκαθαρίσεως των σχολαζουσών
κληρονοµιών από τους κηδεµόνες.
(δ)
Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης.
Παρέχει Τεχνική Υποστήριξη στις προαναφερόµενες Υπηρεσίες, εκδίδει αναπροσαρµογές και
επεκτάσεις Αντικειµενικών Αξιών Ακινήτων, έχει την εποπτεία των Στεγάσεων των Υπηρεσιών του
∆ηµοσίου, εκπονεί µελέτες για τη Στέγαση ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, καθώς και µελέτες και εργασίες
συντήρησης σε κτίρια στέγασης ∆ηµοσίων Υπηρεσιών.
Οι προαναφερόµενες Υπηρεσίες θα οργανώσουν την πληροφοριακή τους υποδοµή µέσω του έργου ώστε
να είναι δυνατή η παροχή των Ψηφιακών Υπηρεσιών προς τον Πολίτη. Η οργανωτική δοµή και οι
λειτουργικές απαιτήσεις περιγράφονται στο C.5.5. και στο Παράρτηµα D, καθώς και όσον αφορά τη
γεωγραφική κατανοµή των παραπάνω Υπηρεσιών στο C.5.1. αντίστοιχα.
A.2.2.2
Κ.Ε.∆. (Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου)
H Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου (Κ.Ε.∆.) υπάγεται στον Υπουργό
Οικονοµικών. ∆εν ανήκει οργανωτικά και διοικητικά στη Γενική ∆/νση ∆ηµόσιας
Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, αλλά συνεργάζεται µε αυτήν για
ανταλλαγή πληροφορίας σχετικά µε την κατάσταση των ∆ηµόσιων/ Ανταλλάξιµων
Κτηµάτων, τα οποία και διαχειρίζεται.Υφιστάµενη Κατάσταση στη ΓΓΠΣ
A.2.2.3
A.2.2.3.1
Αρχιτεκτονική Υποδοµή της ΓΓΠΣ / Τεχνολογίες ανάπτυξης
Η υποδοµή της ΓΓΠΣ για την παροχή των web based υπηρεσιών της, τόσο προς τους πολίτες και
επιχειρήσεις όσο και προς το προσωπικό στις διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών (π.χ. ∆ΟΥ,
Τελωνεία, Ελεγκτικές Υπηρεσίες, Κεντρικές Υπηρεσίες κλπ), στηρίζεται σε αρχιτεκτονική 3-tier. Ειδικότερα
:
-
-
-
web layer : είναι το front end όπου παρέχεται πληροφοριακό υλικό, η κατηγοριοποίηση και οι
σύνδεσµοι για την πρόσβαση προς τις εφαρµογές. Η πρόσβαση στο web layer επιτυγχάνεται
µέσω web browser.
application layer : η πρόσβαση προς το application layer είναι εφικτή µόνο µέσω του web layer.
Η πρόσβαση ολοκληρώνεται κατόπιν χρήσης των απαραίτητων credentials (username &
password). H πρόσβαση των χρηστών στις εφαρµογές επιτυγχάνεται µε τη χρήση κεντρικού
καταλόγου χρηστών (LDAP) και χρησιµοποιείται Single Sign On µηχανισµός.
Data base layer: Η πρόσβαση των τελικών χρηστών στα δεδοµένα επιτυγχάνεται µόνο µέσω των
application servers.
Όλα τα στοιχεία της υποδοµής είναι πολλαπλά για την διασφάλιση της υψηλής διαθεσιµότητας.
Τα συστήµατα που έχουν αναπτυχθεί ή βρίσκονται υπό ανάπτυξη από την ΓΓΠΣ (εσωτερικά ή σε
συνεργασία µε Αναδόχους), καθώς και το αντίστοιχο περιβάλλον ανάπτυξης που χρησιµοποιείται,
αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 (ΤΕΧΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΓΠΣ) που ακολουθεί:
Σύστηµα
Τεχνολογίες Ανάπτυξης
Application
Platform
Server Database/Operatin
g System
TAXIS,
Oracle Forms/Reports
Tuxedo8.1/Solaris9,
Oracle11g / Solaris10
VIES,
Tuxedo 8.1, 6.4 , 6.5
Tuxedo 6.4, 6.5, 8.1 /AIX
Oracle 10g /Solaris 10
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ,
MF-Cobol, C,
Oracle ias 10g rel.2 /linux,
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ,
PL/SQL
web-ΦΕΦΠ,
J2EE (JSPs, servlets)
Υπάρχοντα ΠΣ
web-ΠΕΡΑΙΩΣΗ,
E9,
Oracle10g / Linux Red
Hat 3 – 4 -5Oracle10g
Oracle ias 10g rel.3 / Red
/ Solaris9
Hat 4
Oracle7.3 / AIX
Tomcat ver.6 / Red Hat 4
Oracle10g / Linux Red
Hat
∆ιαχ.ΑΠΟΘΗΚΩΝ
AFEnet,
Oracle11g/ Linux Red
Hat 5
ICIS
Oracle8i / Solaris9
gsis.gr / taxisnet.gr
Νέα και Αναπτυσσόµενα ΠΣ
newTAXIS,
IcisNet,
newTaxisNet,
Oracle
Forms/Reports/Discoverer
Weblogic Server v.10.3.2.0 / Oracle 11g / Solaris 10
Linux Red Hat 5
J2EE,
Oracle ias 10g
Red Hat 5
rel.2 /Linux
Oracle ias 10g
Red Hat 5
rel.3/Linux
PL/SQL
ΟΠΣ Συντάξεων &
Μισθοδοσίας,
xml, web-services
ΠΣ ΓΧΚ
Oracle Portal
ELENXIS,
Application Express
Escort
Data Warehouse
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΕΧΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΓΠΣ
A.2.2.3.2
∆ικτυακή Υποδοµή
Η πρόσβαση προς τις εφαρµογές που παρέχει η ΓΓΠΣ όπως αναλύθηκε στην προηγούµενη παράγραφο
στηρίζεται σε αρχιτεκτονική 3-tier. η αρχή που διέπει την δικτυακή υποδοµή είναι:
Η ύπαρξη ζωνών ασφαλείας (de-militarized zones – dmz’s) για διαφορετικές κατηγορίες προσφερόµενων
υπηρεσιών (π.χ. web, application, ldap, db, management και εσωτερικών χρηστών) ώστε να
διασφαλίζεται η ασφάλεια του συστήµατος σε πολλαπλά επίπεδα. Οι ζώνες αυτές σχηµατίζονται από την
ύπαρξη firewall. Ο φόρτος των εφαρµογών κατανέµεται στους servers, µέσω load balancers. Για την
πρόσβαση στις εφαρµογές γίνεται χρήση του πρωτοκόλλου https, ο τερµατισµός δε αυτού γίνεται στους
load balancers.
Η πρόσβαση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών (∆ΟΥ, Τελωνεία, Ελεγκτικές Υπηρεσίες,
Κεντρικές Υπηρεσίες, κ.λπ.) στο Intranet, επιτυγχάνεται µέσω ιδιωτικης νησίδας του wan δικτύου της
δηµόσιας διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ
Το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ακολουθεί την αρχιτεκτονική των εικονικών ιδιωτικών δικτύων (Virtual Private
Networks) για τους φορείς του Υπουργείου Οικονοµικών όλης της χώρας προκειµένου να καλυφθούν οι
ανάγκες για τη µεταξύ τους επικοινωνία µε:
• ∆εδοµένα (Επικοινωνία υπολογιστών – INTERNET).
• Εικόνα (Τηλεδιάσκεψη-Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση).
• Τηλεφωνία (ανάµεσα στους φορείς του Υπ.Οικ. και µε όλους τους φορείς του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»).
• Τηλεφωνία σε δίκτυα εκτός του τοπικού βρόχου (κινητή, υπεραστική, διεθνής).
Το δίκτυο ακολουθεί τη λογική της προµήθειας των υπηρεσιών σε επίπεδο παρεχόµενης υπηρεσίας (SLA).
Αναλυτικότερες πληροφορίες για το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» µπορεί κανείς να δει στο www.syzefxis.gov.gr. Η
Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου του Έργου θα πρέπει υποχρεωτικά να διασφαλίζει τη
διαλειτουργικότητα του προσφερόµενου Συστήµατος µε το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».
Τεχνολογικοί στόχοι της ΓΓΠΣ και Μελλοντικές Υποδοµές
A.2.3
A.2.3.1
Τεχνολογικοί στόχοι της ΓΓΠΣ
Με γνώµονα την υψηλή διαθεσιµότητα, την υψηλή απόδοση, την προσαρµοσιστικότητα στις
συνεχώς µεταβαλλόµενες επιχειρησιακές απαιτήσεις, την εύκολη διαχείριση και την ελλάτωση του κόστους
κτήσης/χρήσης υποδοµής, οι γενικοί τεχνολογικοί στόχοι της συνοψίζονται στα ακόλουθα:
1. Εγκατάσταση κεντρικής υποδοµής (servers, storage, εσωτερικό δίκτυο), η οποία θα έχει
χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιµότητας, µεγάλης κλιµάκωσης-επεκτασιµότητας, αυξηµένης απόδοσης και
θα είναι ικανή να υποστηρίξει τα κάτωθι:
a. Ενοποίηση των υποδοµών όλων των πληροφοριακών συστηµάτων µε εκτεταµένη χρήση
virtualization τεχνικών σε όλα τα επίπεδα (servers, storage, networking).
b. Συγκέντρωση όλων των λειτουργικών δεδοµένων σε κεντρική αποθηκευτική υποδοµή (SAN).
c. Ενίσχυση της ασφάλειας πρόσβασης στα δίκτυα, στα συστήµατα και στα δεδοµένα.
d. Κεντρικό έλεγχο – διαχείριση των συστηµάτων, δικτύων και εφαρµογών.
e. Οµογενοποίηση των
i. συστηµικού λογισµικού των συστηµάτων
ii. λογισµικού ανάπτυξης των ΠΣ. – δηµιουργία / επιβολή προτύπων ανάπτυξης
iii. του User Interface σε browser based.
f. Ενοποίηση των βάσεων των πληροφοριακών συστηµάτων που εξυπηρετούν παρόµοιους σκοπούς
(πχ. Συναλλαγές (OLTP), υποστήριξη αποφάσεων (DS) κλπ).
2. Εγκατάσταση εφεδρικής υπολογιστικής υποδοµής, ανάλογης αρχιτεκτονικής µε την κύρια υποδοµή
να ενισχυθεί η διαθεσιµότητα / αδιάλειπτη λειτουργία.
A.2.3.2
Μελλοντική υποδοµή- Data Center
Το Κέντρο ∆εδοµένων (Data Center) θα καλύπτει, σε πρώτη φάση, τις ανάγκες κεντρικής
επεξεργασίας για το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Φορολογίας (TAXIS), το Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα Τελωνείων (ICIS), το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Ελεγκτικών Υπηρεσιών
(ELENXIS), το νέο TaxisNet, το ICISnet καθώς και µία σειρά άλλων έργων (VIES, συντάξεις, µισθοδοσία,
Προσωπικό, Τράπεζα νοµικών πληροφοριών ∆ιαχ. Αποθηκών κλπ).
Οι προδιαγραφές του Νέου Data Center θα καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις.
• Τουλάχιστον Switched Gigabit Ethernet για όλους τους εξυπηρετητές.
• Χαρακτηριστικά των κεντρικών OLTP RDBMS servers:
1.
2.
Υψηλή ∆ιαθεσιµότητα (επιπέδου 99,99%)
Οι RDBMS εξυπηρετητές θα λειτουργούν σε cluster δύο (2) κόµβων για την εξυπηρέτηση
όλων των Βάσεων ∆εδοµένων.
Συγκέντρωση Υλικού (hardware consolidation)
Είναι επιθυµητή η συγκέντρωση των εξυπηρετητών Βάσεων ∆εδοµένων σε ανεξάρτητα
τµήµατα (partitions) ενός (1) ή περισσοτέρων κεντρικών µηχανών, ώστε να εξασφαλίζεται
ευκολία στη διαχείριση.
3.
Επεκτασιµότητα (expandability)
Η αρχιτεκτονική των συστηµάτων θα είναι ανοικτή ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία µε
υλικό διαφορετικών κατασκευαστών, που θα προµηθευτεί η Γ.Γ.Π.Σ. στο µέλλον.
• Ύπαρξη κεντρικού αποθηκευτικού χώρου δεδοµένων (SAN) που θα ικανοποιεί τις ανάγκες
αποθήκευσης δεδοµένων των ολοκληρωµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων που υπάρχουν ή
θα υλοποιηθούν στη Γ.Γ.Π.Σ. Η υποδοµή Storage Area Network (SAN) θα εξυπηρετήσει
σηµαντικό αριθµό database servers παρέχοντας πρόσβαση σε αποθηκευτικό χώρο µε υψηλή
επεκτασιµότητα. Σε συνδυασµό µε µονάδα λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup unit) θα
εκτελείται συνολικό backup απευθείας από το SAN µέσα σε χρονικό παράθυρο που καλύπτει
τις επιχειρησιακές ανάγκες της Γ.Γ.Π.Σ.
• Ύπαρξη συστήµατος Backup που θα αναλάβει το backup του συνόλου των ωφέλιµων δεδοµένων
που θα αποθηκεύονται στο SAN.
• Συστοιχία Web/Application/LDAP servers, ∆ικτυακών συσκευών, Firewalls, IDSs, κ.λπ., για το
TaxisNet, Icisnet, και τη νέα έκδοση του Taxis, που βρίσκεται υπό ανάπτυξη.
• Πρόσθετος RDBMS εξυπηρετητής και SAN. Τα δύο (2) αυτά στοιχεία θα αποτελέσουν τη βάση
δηµιουργίας ενός disaster site.
Οι εξυπηρετητές του συστήµατος εντάσσονται ανάλογα µε το ρόλο τους σε διαφορετικές DMZs (demilitirized zones), ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του συστήµατος σε πολλαπλά επίπεδα.
Οι υπάρχουσες εφαρµογές του TAXIS εκσυγχρονίζονται και θα προσφέρουν web-based περιβάλλον
επικοινωνίας στο χρήστη. Στο επόµενο Σχήµα 1 αποτυπώνεται η ενδεικτική αρχιτεκτονική λειτουργίας του
νέου συστήµατος.
A.2.3.3
G-Cloud Κόµβος ΓΓΠΣ
Με βάση την εµπειρία της ΓΓΠΣ και την υφιστάµενη κατάσταση, που αναλύθηκαν παραπάνω, είναι
εµφανές ότι ένα Κέντρο ∆εδοµένων high density για τα νέα έργα της ΓΓΠΣ είναι απαραίτητο.
Για το λόγο αυτό η ΓΓΠΣ συµµετέχει σε µια γενικότερη προσπάθεια δηµιουργίας Government Cloud
(G-cloud). Συγκεκριµένα έχει δροµολογηθεί η διαδικασία διασφάλισης προηγµένου υπολογιστικού
εξοπλισµού αλλά και των αναγκαίων διαδικασιών για την διαχείριση και την προσφορά εξωστρεφών
υπηρεσιών, συµβάλλοντας στην αποδοτικότερη υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία έργων ΤΠΕ τόσο
της ΓΓΠΣ όσο και της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Με την χρήση τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους (Cloud
Computing) θα είναι εφικτή η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε νέες προηγµένες υπηρεσίες που θα
προσφέρονται πάνω από τεχνολογίες οριζόντιων υποδοµών παροχής υπολογιστικής και αποθηκευτικής
ισχύος µε τρόπο ευέλικτο και ελαστικό.
O G-Cloud κόµβος της ΓΓΠΣ θα περιλαµβάνει την προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
πλήρους υποδοµής φιλοξενίας υπολογιστικών διατάξεων που θα επιτρέψει σε πρώτη φάση την προσφορά
υποδοµών ΤΠΕ ως υπηρεσία (infrastructure as a service - IaaS) για τα έργα της ΓΓΠΣ και άλλων φορέων
του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα.
Συγκεκριµένα το έργο του G-Cloud περιλαµβάνει:
• Την προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία προηγµένου εξοπλισµού
υπολογιστικής, δικτυακής και αποθηκευτικής ισχύος.
Περιλαµβάνεται η προµήθεια, εγκατάσταση, παραµετροποίηση και θέση σε πλήρη λειτουργία
προηγµένου υπολογιστικού, αποθηκευτικού και δικτυακού εξοπλισµού καθώς και προµήθεια ή/και
ανάπτυξη του λογισµικού που απαιτείται για την διαχείριση και παρακολούθηση της υποδοµής
αυτής.
• Προµήθεια, εγκατάσταση, παραµετροποίηση και θέση σε λειτουργία λογισµικού
virtualization και διαχείρισης υπολογιστικού νέφους (cloud computing-infrastructure
management software) .
Περιλαµβάνεται η προµήθεια/ανάπτυξη, εγκατάσταση, παραµετροποίηση και θέση σε πλήρη
λειτουργία, λογισµικού virtualization και λογισµικού διαχείρισης υπολογιστικού νέφους, για την
διάθεση σε πρώτη φάση της υποδοµής ως υπηρεσία (infrastructure as a service - IaaS). Σε
δεύτερη φάση, η υποδοµή θα αξιοποιηθεί για την παροχή εικονικών βάσεων δεδοµένων και
λειτουργικών συστηµάτων (Platform as a Service – PaaS) και προσφοράς λογισµικού ως υπηρεσία
(Software as a Service - SaaS).
ISP1
Intranet Μίνι
Σύζευξις
ROUTER 1
ROUTER *
OUTSIDE
DMZs
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ROUTER 2
ROUTER *
ISP LLB2
ISP LLB1
ISP Link LB
IPS
ISP2
Internet Edge FW
Virtual Firewalls IntranetOutside 1
DMZ DNS
Intranet
VPN
Concentrators*
FIREWALL /IPS 1
DMZ DNS
Internet
FIREWALL /IPS 2
DMZ Proxy
DMZ MAIL
Intranet
Virtual LB-SSL-1
Intranet-Outside
DMZ MAIL
Internet
DMZ HTTP
Intranet
Internet Load
Balancer / SSL 1
1elerator 1
IDS
Internet Load
Balancer / SSL 2
Accelerator 1
DMZ HTTP
Internet
Internet Edge LB/SSL
INSIDE
DMZs
* Ο εξοπλισµός αυτός
παρέχεται από άλλα έργα.
Core
Switch1
Uplinks 1 Gbps
/Stack
Computer Room Ισογείου
Uplinks 10 Gbps/stack
CORE Switches
Εφεδρική Υποδοµή
LB/SSL
Firewall
Core
Switch2
Switching
Services
Services
για διάφορα
Virtual Firewalls Intranet-Inside 2
Switch
∆ιανοµής
D.B. Cluster
εφεδρικό
ΟΠΣ
ΟΠΣ
Virtual Firewalls Internet-Inside 3
χ24
2ο SAN
Virtual LB-3
Virtual LB-2
DMZ ΓΓΠΣ
USERS
(NET, Web, App & Fabric)
DMZ APP.
SERVERS Intranet
DMZ LDAP
SERVERS Intranet
IDS
DMZ Data Base
SERVERS
IDS
1ο SAN
DMZ
ManagementMonitoring
IDS
DMZ LDAP
SERVERS
Internet
DMZ APP.
SERVERS Internet
IDS
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
A.2.3.4
Κεντρικός Εξοπλισµός και δικτυακή Υποδοµή που θα χρησιµοποιηθεί
για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών
Κληροδοτηµάτων (ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.)
Ο Κεντρικός εξοπλισµός κατά την περίοδο υλοποίησης του ΨΗ.∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. θα διατεθεί από το
Έργο «TaxisNet: Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων Γ.Γ.Π.Σ. - Εξοπλισµός», υποδοµή DataCenter που
περιγράφεται στην §Α.2.3.2. Οι αναλυτικές προδιαγραφές της υποδοµής DataCenter αναφέρονται
στο αντίστοιχο τεύχος διακήρυξης που βρίσκεται στο δικτυακό τόπο της ΚτΠ Α.Ε.
(http://www.ktpae.gr)
Εναλλακτικά, η ΓΓΠΣ µπορεί να υποδείξει υποδοµή µε αντίστοιχες δυνατότητες και µε αντίστοιχη
αρχιτεκτονική για την κάλυψη των αναγκών του έργου που θα προκύψει από το Έργο Data Center
ή το Έργο G-Cloud Κόµβος ΓΓΠΣ που περιγράφεται στην παράγραφο §Α.2.3.3.
A.2.3.5
A.2.3.5.1
∆ιαλειτουργικότητα του ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. µε αλλά ΟΠΣ της ΓΓΠΣ
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Φορολογίας TΑΧΙS
Το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Φορολογίας (TAXIS) είναι ένα κατανεµηµένο σύστηµα
3-επίπεδης αρχιτεκτονικής (client-server) που χρησιµοποιείται από τις ∆.Ο.Υ. και τις Κεντρικές
Φορολογικές Υπηρεσίες του Υπ.Ο. για την υποστήριξη του φορολογικού συστήµατος.
Το σύστηµα TAXIS θα χρησιµοποιείται από τις Κτηµατικές Υπηρεσίες για βεβαίωση χρεών, όπου
αυτή εφαρµόζεται.
Το σύστηµα TAXIS είναι εγκατεστηµένο κεντρικά στη Γ.Γ.Π.Σ. και περιφερειακά σε (282) ∆.Ο.Υ. Η
κεντρική βάση έχει υλοποιηθεί µε RDBMS της Oracle έκδοση 11gR2 και περιλαµβάνει το σύνολο
των φορολογικών δεδοµένων των φορολογουµένων, συνολικού όγκου 1 TB, κατά προσέγγιση. Τα
δεδοµένα της Κεντρικής Βάσης ∆εδοµένων είναι φυσικά κατανεµηµένα στις τοπικές Βάσεις
∆εδοµένων (Oracle) των 282 ∆.Ο.Υ.
A.2.3.5.2
Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό
Σύστηµα
Οικονοµικών για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη
του
Υπουργείου
Το έργο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Κεντρικών Υπηρεσιών για την Εξυπηρέτηση του
Πολίτη αφορά στην αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την
αναβάθµιση της επιχειρησιακής ικανότητας των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπ.Οικ., µέσω της
ηλεκτρονικής επεξεργασίας και παραγωγής διοικητικής πληροφόρησης µε παράλληλη ανάπτυξη
Πύλης πρόσβασης σε πληροφορίες και παροχή, µέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σε υπηρεσίες
προς τους Πολίτες και τρίτους φορείς.
Συνοπτικά, το συγκεκριµένο έργο αφορά σε:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ανάπτυξη διαδικτυακής Πύλης,
ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ιοίκησης (MIS) για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπ.
Οικονοµιών ,
ανάπτυξη ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,
ανάπτυξη ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου,
ανάπτυξη συστήµατος ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης,
ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης προσωπικού,
ανάπτυξη υποσυστηµάτων υποστήριξης της διαδικτυακής Πύλης (π.χ. Work Flow
Management System, Document Management System κλπ),
ανάπτυξη εφαρµογών εξυπηρέτησης ειδικών αναγκών,
προµήθεια εξοπλισµού για όλα τα παραπάνω συστήµατα.
27
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Από την κατακύρωση ενός από τα υποέργα του προαναφερόµενου έργου προέκυψε ότι το
περιβάλλον ανάπτυξης είναι:
1. Oracle Application Server 10G R2/R3.
2. Livelink Enterprise Content Management – Content Lifecycle Management package (LLECMCLM) Windows Full Named Users.
Το έργο αυτό παρέχει τις υπηρεσίες που προαναφέρονται στις ∆/νσεις ∆10, ∆ΤΥ και ∆11 και ο
Ανάδοχος θα εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα µε το προσφερόµενο λογισµικό Ηλεκτρονικού
Πρωτοκόλλου και ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου των Κτηµατικών Υπηρεσιών.
Α.2.4 Ποσοτικά Στοιχεία Περιεχοµένου
Α.2.4.1 Γενικά
Για την παραγωγική λειτουργία των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. απαιτείται η ψηφιοποίηση του αναλογικού
αρχείου που τηρείται στις Υπηρεσίες του Υπουργείου και η καταχώρηση του σε βάση περιγραφικών
και γεωχωρικών δεδοµένων.
Από έρευνα που έγινε στους φακέλους των Κτηµατικών Υπηρεσιών, της ∆/νσης ∆ηµόσιας
Περιουσίας και της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνδυασµό µε τις λειτουργικές απαιτήσεις του
Έργου, διαπιστώθηκε ότι από κάθε φάκελο χρειάζεται να ψηφιοποιηθεί ένα υποσύνολο των
παρακάτω:
Α)
Χαρτογραφικά υπόβαθρα. Λεπτοµέρειες δίνονται στο κεφάλαιο A.2.4.2 και Α.3.3.8.
Β)
Έντυπα που περιέχουν βασικές πληροφορίες οι οποίες αφορούν την εξέλιξη και την τρέχουσα
κατάσταση της κάθε υπόθεσης (Τίτλοι Κτήσης, Παραχωρητήρια, ∆ιοικητικές Πράξεις,
∆ικαστικές Αποφάσεις κλπ)
Γ)
∆ιαγράµµατα και σχέδια της κάθε υπόθεσης, µέρος των οποίων είναι φθαρµένα.
Η ψηφιοποίηση του περιεχοµένου του Φακέλου θα καλύπτει την πλήρη καταγραφή των δηµοσίων
εκτάσεων, την εξυπηρέτηση του Εθνικού Κτηµατολογίου και του Πολίτη, κυρίως σε θέµατα
ιδιοκτησιακού καθεστώτος µε προσφυγή στα ∆ικαστήρια, Φόρο Ακίνητης Περιουσίας κλπ.
Οι κατηγορίες και το πλήθος των παραπάνω περιέχονται
∆ιαγραµµάτων» που ακολουθεί, ο οποίος όµως αποτελεί µια απλή
εντύπων και διαγραµµάτων που θα ψηφιοποιηθούν στις Κ.Υ.
απεικονίζει το ακριβές πλήθος, την ακριβή κατανοµή και το ακριβές
στον «Πίνακα Εντύπων και
προσέγγιση της κατανοµής των
και σε καµία περίπτωση δεν
πλήθος κατηγοριών τους:
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑ
Μέγεθος
Κατάσταση
Ηµιάκαµπτο
χαρτόνι
Λεπτό χαρτί
Α0 µε
µήκος
µεγάλο
Α0
2.000
2.000
Α1
Α2
1.500 1.000
7.000 12.000
Α3
Α4
800
100
500 28.000
8.000
1.000
28
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
8.000
Άλλο: ΑΠΛΟ
ΧΑΡΤΙ
5.000
8.000 4.500 10.000
1.000
Άλλο:
∆ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ
400
8.000
ΕΓΧΡΩΜΑ
5.000
1.000
200
ΚΗΡΟΠΑΝΑ
Σύνολο
10.000 23.200 21.900 7.000 39.800 13.100 115.000
ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος:
Α3
Α4
Βιβλιοδετηµένα
Κατάσταση:
10.000
Χαρτί
5.800
316.350 Όχι
32.520
2.100 Ναι
1.900
10.600 Όχι
3.000
Λεπτό χαρτί
600 Ναι
500
200
Φθαρµένα
64.200 Όχι
600 Ναι
51.630 Όχι
Άλλο:
……………….
Ναι
Σύνολο
13.500
40.420
446.080
Τα τεκµήρια αυτά αφορούν σε:
-
∆ηµόσια Κτήµατα. Θα ψηφιοποιηθούν:
-
τα όρια τους,
-
καταπατήσεις,
-
διεκδικήσεις,
-
παραχωρήσεις.
Τα περιγραφικά δεδοµένα θα προέλθουν από τα 65.000 Απογραφικά ∆ελτία (βλ. §C.5.4).
Επίσης, ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιήσει τη µετάπτωση της Βάσης ∆εδοµένων της ΚΕ∆ µε
όλα τα διαθέσιµα περιγραφικά και γεωχωρικά δεδοµένα στην πληροφοριακή υποδοµή των
ΨΥ-ΠΗ.ΠΕ.Ε.Κ..
29
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
-
Αιγιαλός. Θα ψηφιοποιηθούν
-
οι οριογραµµές αιγιαλού παραλίας
-
παλαιού αιγιαλού ως ∆ηµόσια Κτήµατα,
-
καταπατήσεις,
-
παραχωρήσεις/έργα.
Τα περιγραφικά δεδοµένα θα προέλθουν από τα Απογραφικά ∆ελτία.
-
Ανταλλάξιµα Κτήµατα. Θα ψηφιοποιηθούν
-
τα όρια τους,
-
καταπατήσεις,
-
διεκδικήσεις,
-
παραχωρήσεις.
Τα περιγραφικά δεδοµένα θα προέλθουν από τα Απογραφικά ∆ελτία
-
Απαλλοτριώσεις. Θα ψηφιοποιηθούν
-
το περίγραµµα της απαλλοτριούµενης έκτασης για την έρευνα τίτλων,
-
τα µέτρα προστασίας,
-
τα εναποµείναντα της απαλλοτρίωσης ως ∆ηµόσια Κτήµατα.
Το πλήρες αρχείο των Απαλλοτριώσεων όλης της Επικράτειας, καθώς και ο αντίστοιχος
µηχανολογικός εξοπλισµός, ήτοι τριών scanner σάρωσης ειδικών προδιαγραφών και αντίστοιχου
λογισµικού που έχουν παραληφθεί από το Τµήµα Απαλλοτριώσεων της ∆10, θα διατεθούν για την
πλήρη και σαφή καταγραφή των 40.000 Φακέλων Απαλλοτριώσεων.
Τα περιγραφικά δεδοµένα θα προέλθουν από τα απογραφικά δελτία.
-
Χάρτες Αντικειµενικού Προσδιορισµού Αξίας Ακινήτων. Θα ψηφιοποιηθούν:
-
Ζώνες Αντικειµενικού
-
Οικοδοµικά τετράγωνα κλπ
Το Τµήµα του Αντικειµενικού Προσδιορισµού Αξίας Ακινήτων θα διαθέσει στον Ανάδοχο όλη
την απαραίτητη Περιγραφική Πληροφορία (Τιµές Ζώνης, Συντελεστών κλπ)
Όλα τα προαναφερόµενα είναι υποχρεωτικά για:
-
την πιλοτική λειτουργία του έργου ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. (διάρκεια 2 µήνες), όπου θα αξιολογηθεί
και η προσφερόµενη λειτουργικότητα όλων των διαδικασιών των εµπλεκοµένων
Υπηρεσιών, θέµα κρίσιµο για την επιτυχία του έργου και τη λειτουργία των Υπηρεσιών του
Υπουργείου.
-
την παραγωγική λειτουργία του έργου ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. (διάρκεια 2 µήνες), όπου θα είναι
πλέον ενσωµατωµένες οι απαραίτητες βελτιώσεις που θα προκύψουν από την πιλοτική
λειτουργία.
-
την οριστική παραλαβή ενός σηµαντικού έργου για τη ∆ηµόσια Περιουσία, τόσο για την
οικονοµική, όσο και για την περιβαλλοντική του διάσταση.
Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά µε τα έγγραφα και τα διαγράµµατα που θα
ψηφιοποιηθούν στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού, αναφέρονται στο §Α.3.3.8.
30
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Α.2.4.2 Προετοιµασία Φακέλων από τις Υπηρεσίες
Τα Τεκµήρια κάθε υπόθεσης (Έγγραφα, ∆ιαγράµµατα και Σχέδια) βρίσκονται στις Κτηµατικές και
Κεντρικές Υπηρεσίες σε ογκώδεις φακέλους. Οι Υπηρεσίες προκειµένου να συµβάλλουν στην όσο
το δυνατόν ταχύτερη και πιο αξιόπιστη ψηφιοποίηση των ΕΓΓΡΑΦΩΝ και ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ θα
προβούν στην προετοιµασία του προς ψηφιοποίηση υλικού.
Έτσι για κάθε Υπόθεση/Λογικό Φάκελο (ένας λογικός φάκελος µπορεί να αποτελείται από
περισσότερους του ενός φυσικούς φακέλους) θα γίνουν τα παρακάτω.
α) ∆ηµιουργία ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΕΝΤΥΠΩΝ
Σε κάθε ΦΑΚΕΛΟ / ΥΠΟΘΕΣΗ υπάρχουν διάφορα ΕΝΤΥΠΑ που θα ψηφιοποιηθούν. Όλα τα
ΕΝΤΥΠΑ που θα ψηφιοποιηθούν τοποθετούνται µέσα σε ένα ξεχωριστό ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ. Το πρώτο ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ είναι ο διαχωριστής φακέλου
(χρώµατος ανοιχτόχρωµου γαλάζιου) που περιέχει το κλειδί της υπόθεσης που χαρακτηρίζει
πανελλαδικά την µοναδικότητα µιας υπόθεσης και το οποίο θα χαρακτηρίζει όλα τα ΕΝΤΥΠΑ που θα
ακολουθήσουν.
Για παράδειγµα, το κλειδί για τα ∆ηµόσια Κτήµατα απαρτίζεται από 3 πεδία: Κωδικός Κτηµατικής
Υπηρεσίας, Κωδικός ∆.Ο.Υ., Αριθµός Βιβλίου Καταγραφής.
Κατόπιν ακολουθεί µια σειρά εντύπων από:
•
τους διαχωριστές εντύπων, που περιέχουν τα µεταδεδοµένα των εντύπων, που ακολουθούν
•
τα αντίστοιχα έντυπα.
β) ∆ιαχωριστές ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
Σε κάθε ΦΑΚΕΛΟ / ΥΠΟΘΕΣΗ υπάρχουν διάφορα ∆ιαγράµµατα Σχέδια κ.τ.λ. διαφόρων
διαστάσεων. (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.)
Για κάθε διάγραµµα θα υπάρχει ένας ∆ιαχωριστής ∆ιαγραµµάτων (χρώµατος µπεζ), ο οποίος θα
περιέχει το κλειδί της υπόθεσης και κάποιες πληροφορίες που αποτελούν τα µεταδεδοµένα του
διαγράµµατος που ακολουθεί.
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες και οι Κτηµατικές Υπηρεσίες στα κέντρα των Περιφερειών θα µεριµνήσουν
ώστε να παραδώσουν στον Ανάδοχο και τα τεκµήρια των υπολοίπων Κτηµατικών Υπηρεσιών, που
δεν θα αποτελέσουν σηµεία ψηφιοποίησης του αναδόχου.
Α.2.5 Περιορισµοί και προϋποθέσεις
Ως προϋποθέσεις επιτυχίας για την αδιάλειπτη και αξιόπιστη παροχή των Ψηφιακών Υπηρεσιών
προς τους Πολίτες κρίνονται τα ακόλουθα:
-
-
Η διαρκής και καλής ποιότητας τεχνική υποστήριξη.
H ολοκλήρωση της προετοιµασίας των Φακέλων/Υποθέσεων από τις εµπλεκόµενες ∆/νσεις του
Υπ.Ο. µε τα σχετικά έγγραφα και τα διαγράµµατα στα 15 σηµεία που θα εγκατασταθεί ο
Ανάδοχος για να παρέχει τις Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης.
Η λειτουργία του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».
Η εκπαίδευση των χρηστών.
Α.2.6 Υποστηρικτικές δράσεις Έργου από Γ.Γ.Π.Σ.
Η Γ.Γ.Π.Σ. και η Γ.∆.∆Η.ΠΕ-Ε.Κ. θα συµµετάσχουν στην υλοποίηση του Έργου ενεργά, τόσο για τη
µεταφορά τεχνογνωσίας όσο και για τη δυνατότητα υποστήριξης και συντήρησης του Έργου µετά
την οριστική Παραλαβή. Πιο συγκεκριµένα:
31
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Η Γ.Γ.Π.Σ. και Γ.∆.∆Η.ΠΕ-Ε.Κ. θα συµµετάσχουν στην ανάπτυξη και υλοποίηση του Έργου µε
δικό της στελεχιακό δυναµικό µε στόχο:
•
-
Την προετοιµασία
∆ιαγραµµάτων.
των
Φακέλων
των
προς
ψηφιοποίηση
-
Την αποτελεσµατική επίβλεψη της προόδου του Έργου
Εγγράφων
και
Με την έναρξη του Έργου θα διατεθεί στον Ανάδοχο σχετικό υπάρχον υλικό σε ηλεκτρονική
µορφή ή σε µορφή εντύπων.
•
A.3 Αντικείµενο του Έργου
Αντικείµενο του έργου είναι η ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών καλύπτοντας τις επιχειρησιακές
ανάγκες των ∆/νσεων, Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Κτηµατικών Υπηρεσιών και των
κεντρικών ∆/νσεων ∆10, ∆11, ∆ΤΥ, δηµιουργώντας την κατάλληλη υποδοµή για την ταχύτερη
εξυπηρέτηση του πολίτη.
Η ανάπτυξη των Ψηφιακών Υπηρεσιών υποστηρίζονται µε τη χρήση Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (Web
Map
Services),
για
την
αξιοποίηση
του
υποβάθρου
της
Κτηµατολόγιο
Α.Ε.
(http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx). Η Υπηρεσία Θέασης Ορθοφωτογραφιών
παρέχεται δωρεάν. Οι ορθοφωτογραφίες προέκυψαν από φωτοληψίες της περιόδου 2007 έως 2009
και η χωρική ανάλυση των εικόνων είναι 20cm για τις αστικές περιοχές και 50cm για τις υπόλοιπες
περιοχές της χώρας. Θα χρησιµοποιηθεί το Εθνικό Σύστηµα Αναφοράς ΕΓΣΑ87.
Το WMS (Web Map Service) είναι ανοικτό πρότυπο που έχει οριστεί από το OGC (Open GIS
consortium) και παρέχει µια κοινή τυποποιηµένη διεπαφή για πρόσβαση σε θεµατικές ενότητες
χαρτών που παρέχονται από κάποιον χωρικό εξυπηρετητή. Η προτεινόµενη από τον Ανάδοχο
Πληροφοριακή Υποδοµή του Έργου ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. θα είναι συµβατή µε τα ανοικτά πρότυπα.
Ακόµη, θα ληφθεί υπ’ όψιν το ψηφιακό υπόβαθρο της ΕΛΣΤΑΤ που αφορά σε:
•
485 οικισµούς άνω των 2.000 κατοίκων και 125 οικισµούς κάτω των 2.000 κατοίκων,
•
άξονες δρόµων και ονοµατολογία,
•
περιγράµµατα οικοδοµικών τετραγώνων και αρίθµηση αυτών
•
περιγράµµατα κτιρίων και αρίθµηση αυτών
Θα αξιοποιηθούν :
-
η πληροφοριακή υποδοµή της ΚΕ∆ για την ανάπτυξη των Ψηφιακών Υπηρεσιών των
∆ηµοσίων Κτηµάτων. Η έως τώρα προσπάθεια της ΚΕ∆ έχει καταγράψει περί τα 72.000
∆ηµόσια Κτήµατα, εκ των οποίων πάνω από 22.000 σηµεία έχουν τοποθετηθεί σε χάρτη και
περισσότερα από 5.500 πολύγωνα.
-
η πληροφοριακή υποδοµή της ∆/νσης Απαλλοτριώσεων (∆12) της Γενικής Γραµµατείας
∆ηµοσίων Έργων για την πληροφοριακή υποδοµή των Ψηφιακών Υπηρεσιών για τις
Απαλλοτριώσεις, µε τα σχετικά ψηφιακά διαγράµµατα.
Σε κάθε περίπτωση θα αξιοποιηθεί στο µέγιστο βαθµό η Πληροφοριακή Υποδοµή των Υπηρεσιών
του ∆ηµοσίου, για τη διάθεση και κοινοχρησία των γεωχωρικών δεδοµένων σύµφωνα µε το
υφιστάµενο πλαίσιο, όπως ορίζεται από το Ν.3882/2010 (ΦΕΚ 166Α΄ /2010)..
Για την ταυτοποίηση του αποδέκτη των ψηφιακών υπηρεσιών, θα χρησιµοποιείται η πληροφοριακή
υποδοµή της ΓΓΠΣ (TAXISNET/LDAP). Ο πολίτης που θα κάνει χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών θα
πρέπει να έχει πιστοποιηθεί από τη συγκεκριµένη υποδοµή.
32
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Για την ηλεκτρονική πληρωµή, όπου αυτή εφαρµόζεται, θα χρησιµοποιείται η υποδοµή βεβαίωσης
χρέους φορολογουµένου (TAXIS)
Η έκδοση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων για τις ∆ιευθύνσεις
∆ηµόσιας Περιουσίας (∆10), Εθνικών Κληροδοτηµάτων (∆11), Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
(∆ΤΥ) παρέχεται από το ΟΠΣΚΥ.
Η ανάπτυξη λογισµικού θα γίνει µε χρήση ανοικτών προτύπων (W3C, OGC κλπ), σύµφωνα µε τη
διεθνή πρακτική.
Αντικείµενο του έργου είναι η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ώστε να καθίσταται στο µέλλον
δυνατή:
α) η ψηφιακή καταγραφή και τεκµηρίωση της πληροφορίας των αντικειµένων της Γενικής ∆/νσης
∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων
β) η ψηφιοποίηση και εισαγωγή του υπάρχοντος αρχειακού υλικού (φάκελοι, χάρτες, διαγράµµατα,
και το χαρτογραφικό υπόβαθρο της ΓΥΣ 1:50.000 για τη θέση του Αιγιαλού και των Αµµοληψιών)
στη βάση δεδοµένων που θα αναπτυχθεί.
Για την ανάπτυξη των υπηρεσιών που προαναφέρονται, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη της
πληροφοριακής υποδοµής που θα εγκατασταθεί στη ΓΓΠΣ για όλες τις κατηγορίες της ∆ηµόσιας
Περιουσίας και των Εθνικών Κληροδοτηµάτων. Η πληροφοριακή υποδοµή αποτελείται από:
•
ταυτότητα αντικειµένου (∆ηµόσιο Κτήµα, Αιγιαλός, Κληροδότηµα)
•
θέση ακινήτου και γεωµετρικά χαρακτηριστικά (όρια, εµβαδό κλπ)
•
ιδιοκτησιακό καθεστώς
•
αντικειµενική αξία
•
διοικητικές αποφάσεις και ενέργειες που αφορούν το ακίνητο (µέτρα προστασίας,
διεκδικήσεις, διαχείριση)
Θα παρέχεται η δυνατότητα
•
εισαγωγής, διόρθωσης, επεξεργασίας, απεικόνισης και παρουσίασης περιγραφικής ή
γεωγραφικής πληροφορίας που αφορά στη ∆ηµόσια Περιουσία και τα Εθνικά
Κληροδοτήµατα
•
∆ιαχείριση και Παρακολούθηση των υποθέσεων που σχετίζονται µε θέµατα της Γενικής
∆/νσης ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων (προστασία, διεκδικητικές
αγωγές, παραχώρηση, µίσθωση, αξιοποίηση κ.λπ.)
•
διάθεσης του πληροφοριακού υλικού, οργανωµένο σε θεµατικές κατηγορίες και οι
προσφερόµενες υπηρεσίες, µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ, για την ταχύτερη ικανοποίηση
αιτηµάτων του πολίτη, µε φιλικό και εύχρηστο τρόπο.
Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει τα Υποέργα 1 και 2, µε τις ∆ράσεις που αναφέρονται ακολούθως:.
Υποέργο-1: Πληροφοριακή υποδοµή Ψηφιακών Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Περιουσίας και
Εθνικών Κληροδοτηµάτων
∆ράση-1.1: Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων
-
Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων προς τον πολίτη,
όπως αυτές αναφέρονται στην §Α.1. Για την παροχή των Ψηφιακών Υπηρεσιών απαιτείται η
ανάπτυξη Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (Content Management Service). Μέσω των
Υπηρεσιών αυτών θα υποστηρίζεται η διαχείριση και η διάθεση της πληροφορίας των
υποθέσεων/φακέλων και θα επιτρέπεται η εισαγωγή, ενηµέρωση/διόρθωση, ανάκτηση και
33
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
παρουσίαση των δεδοµένων µε διάφορες µορφές, σε συνδυασµό µε τις Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης
Γεωγραφικών Πληροφοριών που θα αναπτυχθούν. Η διαχείριση αυτή αφορά στην εσωτερική
λειτουργία των Υπηρεσιών και στην υποστήριξη της διάθεσης των Ψηφιακών Υπηρεσιών προς
τον πολίτη, µέσω του διαδικτύου.
Θα είναι δυνατή η οµαδοποίηση, κατηγοριοποίηση περιεχοµένου και διοικητικών εγγράφων µε
τη χρήση χαρακτηριστικών (metadata) για εύκολη ανάκτηση µε κριτήρια αναζήτησης βάσει
των χαρακτηριστικών του περιεχοµένου και θα χρησιµοποιείται από τις Κτηµατικές και τις
Κεντρικές Υπηρεσίες.
Το προσωπικό των Υπηρεσιών αυτών θα ενηµερώνεται άµεσα για εγκυκλίους, αποφάσεις,
ανακοινώσεις, γνωµοδοτήσεις που έχουν γίνει αρµοδίως αποδεκτές για να προσφέρουν άµεση
ενηµέρωση στους πολίτες και διεκπεραίωση των αιτηµάτων τους.
-
Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών. Θα παρέχεται η απεικόνιση γεωγραφικών
δεδοµένων µε τη χρήση των υποβάθρων του Κτηµατολογίου και της ΕΛΣΤΑΤ. Θα
αναπτυχθούν διεπαφές µε άλλους φορείς όπως προδιαγράφεται από το νόµο 3882/22-9-2010
(ΦΕΚ166Α’) «Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφορίων – Εναρµόνιση µε την οδηγία
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007.
Τροποποίηση του Ν. 1647/1986 «Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας
(ΟΚΧΕ) και άλλες διατάξεις» (Α΄141)» (INSPIRE).
Στο ενιαίο υπόβαθρο του Έργου θα διαχειρίζονται και θα διατίθενται ψηφιακά τα γεωχωρικά
δεδοµένα που συγκεντρώνονται και τηρούνται σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή από τις ∆/νσεις,
τα Τµήµατα και τα αυτοτελή γραφεία των Κτηµατικών Υπηρεσιών, τη ∆10, ∆11 και τη ∆ΤΥ.
Ειδικά για τα θέµατα Αιγιαλού και Αµµοληψιών, θα παρέχεται η δυνατότητα απεικόνισης της
θέσης µε χρήση των 384 πινακίδων 1:50.000 της ΓΥΣ, οι οποίες θα σαρωθούν και θα
γεωαναφερθούν από τον Ανάδοχο.
-
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, διακίνησης εγγράφων και ροής εργασιών για τις
∆/νσεις, τα Τµήµατα και τα αυτοτελή γραφεία των Κτηµατικών Υπηρεσιών. Μέσω των
Υπηρεσιών ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου ενισχύεται η
αποδοτικότερη λειτουργία των Κτηµατικών Υπηρεσιών και η απλοποίηση διαδικασιών και
υπηρεσιών που αφορούν σε θέµατα δηµόσιας περιουσίας.
Ο ανάδοχος θα αξιοποιήσει τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας της προσφερόµενης
εφαρµογής Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου µε τα εξής συστήµατα:
- ΟΠΣΚΥ, για την υποστήριξη της επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων µεταξύ των ∆/νσεων,
Τµήµατων και αυτοτελών γραφείων των Κτηµατικών Υπηρεσιών µε τις Κεντρικές Υπηρεσίες
του Υπουργείου Οικονοµικών
- Πρόγραµµα «∆ιαύγεια», µε χρήση του API που διατίθεται (http://opendata.diavgeia.gov.gr/)
-
Λοιπές απαραίτητες ειδικές υποστηρικτικές εφαρµογές (διαχείριση χρηστών, κλπ.).
∆ράση-1.2: Ψηφιοποίηση εγγράφων και ∆ιαγραµµάτων
-
Για την παροχή των υπηρεσιών της ∆ράσης 1.1, θα αναπτυχθεί η πληροφοριακή υποδοµή της
Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, όπως αυτή θα προκύψει
από την ψηφιοποίηση των τεκµηρίων που περιγράφονται στην §Α.2.4
Υποέργο-2: Προµήθεια Τεχνολογικής Υποδοµής
∆ράση-2.1 - Προµήθεια Σταθµών Εργασίας και Περιφερειακών
34
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει όλο το λογισµικό, κατάλληλα παραµετροποιηµένο
και όλο τον εξοπλισµό, ο οποίος είναι απαραίτητος για την παραγωγική λειτουργία των εφαρµογών
και τη φύλαξη δοµηµένων ή µη δεδοµένων. Συγκεκριµένα, απαιτείται η προµήθεια:
Περιφερειακού εξοπλισµού (για τις 54 Κτηµατικές Υπηρεσίες):
•
450 σταθµοί εργασίας
•
56 σαρωτές Α4 (scanners)
•
85 έγχρωµοι εκτυπωτές laser A4 (printers)
•
54 σχεδιογράφοι (plotters)
Περιφερειακού εξοπλισµού (για 13 Κτηµατικές Υπηρεσίες, µία ανά κέντρο Περιφέρειας που θα
εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες των υπολοίπων Κτηµατικών Υπηρεσιών της ίδιας Περιφέρειας):
•
13 σαρωτές Α0 (scanners)
•
26 συσκευές γεωχωρικών συντεταγµένων (GPS) υψηλής ακρίβειας
∆ράση-2.2 – Ανάπτυξη Υποδοµών ∆οµηµένης Καλωδίωσης
Η δράση αφορά στην ανάπτυξη υποδοµών δοµηµένης καλωδίωσης και παροχής τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισµού σε 54 Κτηµατικές Υπηρεσίες:
•
∆οµηµένη καλωδίωση και προµήθεια ενεργού δικτυακού εξοπλισµού
•
Εγκατάσταση της υποδοµής δοµηµένης καλωδίωσης και παραµετροποίηση και εγκατάσταση
του ενεργού εξοπλισµού.
•
Πλήρης χωροταξική καταγραφή των συνδέσεων χαλκού και των οπτικών συνδέσεων σε hardcopy και ηλεκτρονική µορφή µαζί µε το κατάλληλο λογισµικό για την ανάγνωσή των ψηφιακών
αρχείων (viewer).
•
Πλήρης πιστοποίηση της εγκατεστηµένης υποδοµής
Σηµειώνεται πως η διαχείριση των switches θα γίνεται από το σύστηµα διαχείρισης (N.M.S.) της
Γ.Γ.Π.Σ. Συνεπώς, απαιτείται η συµβατότητα του προσφερόµενου εξοπλισµού.
Σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες ∆ράσεις, στο πλαίσιο ανάπτυξης του Έργου, ο Ανάδοχος θα
αναλάβει:
•
Την εκπόνηση Μελέτης Εφαρµογής.
•
Τη διαµόρφωση Χώρων.
o
•
Αποτύπωση και διαµόρφωση χώρων – Ανάπτυξη υποδοµών δοµηµένης καλωδίωσης
στα κτίρια των 54 Κτηµατικών Υπηρεσιών. Σηµειώνεται πως κατά τη διαµόρφωση
χώρων, θα ληφθεί υπ’ όψιν η τότε υφιστάµενη υποδοµή.
Την προµήθεια και εγκατάσταση του απαιτούµενου εξοπλισµού και λογισµικού.
A) Εξοπλισµός
o
Εγκατάσταση και παραµετροποίηση απαραίτητου εξοπλισµού, σταθµών εργασίας και
διαµόρφωση των θέσεων εργασίας, 450 θέσεις πανελλαδικά για όλες τις Κτηµατικές
Υπηρεσίες και εγκατάσταση λοιπού περιφερειακού εξοπλισµού (π.χ. εκτυπωτές,
σαρωτές, σχεδιογράφοι κλπ).
Β) Λογισµικό
o
Ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραµετροποίηση Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης Γεωγραφικών
Πληροφοριών .
35
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
o
Ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραµετροποίηση Υπηρεσιών
Πρωτοκόλλου, διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών.
Ηλεκτρονικού
o
Ανάπτυξη των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. και λοιπών απαραίτητων εφαρµογών για την παροχή
των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.
•
Την παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και ανάπτυξης της πληροφοριακής υποδοµής της Γενικής
∆/νσης ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων.
•
Την ολοκλήρωση των παραπάνω σε ένα ενιαίο και λειτουργικό σύνολο.
•
Την υποστήριξη του Υπουργείου κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας και της κρίσιµης
περιόδου παραγωγικής λειτουργίας των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ..
•
Την παροχή εκπαίδευσης στους υπαλλήλους των ∆/νσεων, Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων
των Κτηµατικών Υπηρεσιών, της ΓΓΠΣ και των ∆/νσεων ∆10, ∆11 και ∆ΤΥ).
•
Την παροχή εγγυηµένου επιπέδου υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου για δύο έτη
µετά την οριστική παραλαβή του Έργου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει κατ’ ελάχιστον:
•
•
260 ανθρωποµήνες για την ανάπτυξη του Έργου (πλην υπηρεσιών ψηφιοποίησης).
-
Ανάλυση Απαιτήσεων και Ανάπτυξη Εφαρµογών ∆ιαχείρισης και παρουσίασης
γεωγραφικής πληροφορίας µε δηµιουργία θεµατικών χαρτών (καταγεγραµµένα
αντικείµενα δηµόσιας περιουσίας, καταπατήσεις, διεκδικήσεις, παραχωρήσεις κλπ), 80
ανθρωποµήνες κατ’ ελάχιστον
-
Ανάλυση Απαιτήσεων και Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρµας Παροχής Ψηφιακών
Υπηρεσιών εκµεταλλευόµενες πλήρως την πληροφοριακή που θα παραχθεί από τις
υπηρεσίες ψηφιοποίησης εγγράφων και διαγραµµάτων και ολοκλήρωση µε τις
Εφαρµογές ∆ιαχείρισης και Παρουσίασης Γεωγραφικής Πληροφορίας, 120
ανθρωποµήνες κατ’ ελάχιστον
-
Ανάλυση Απαιτήσεων και Ανάπτυξη ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαχείρισης
περιεχοµένου, 60 ανθρωποµήνες κατ’ ελάχιστον
280 ανθρωποµήνες κατ’ ελάχιστον για τις υπηρεσίες ψηφιοποίησης εγγράφων και
διαγραµµάτων. Η συγκέντρωση του αναλογικού υλικού εγγράφων και διαγραµµάτων
πραγµατοποιείται από:
-
τη ∆/νση ∆ηµόσιας Περιουσίας, για τα διαγράµµατα των Απαλλοτριώσεων.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να σαρώσει, να γεωαναφέρει στο Εθνικό Σύστηµα
Αναφοράς ΕΓΣΑ87 και να διανυσµατοποιήσει τα περιγράµµατα των Απαλλοτριώσεων.
60 ανθρωποµήνες κατ’ ελάχιστον
Επιπλέον, θα αξιοποιηθεί η πληροφοριακή υποδοµή της ∆/νσης Απαλλοτριώσεων (∆12)
της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών για την
πληροφοριακή υποδοµή των Ψηφιακών Υπηρεσιών για τις Απαλλοτριώσεις, κυρίως για
την περιγραφή των Απαλλοτριώσεων µε τα σχετικά ψηφιακά διαγράµµατα. Η διάθεση
των γεωχωρικών δεδοµένων, θα γίνει σύµφωνα µε το κείµενο θεσµικό πλαίσιο
(ν.3882/ΦΕΚ 166Α, 22-09-2010).
-
τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για διαγράµµατα Αιγιαλού και ∆ηµοσίων Κτηµάτων που
βρίσκονται σε αναλογική µορφή. Απαιτείται ο υποψήφιος Ανάδοχος να προχωρήσει στις
ακόλουθες εργασίες:
• Για τον Αιγιαλό:
36
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Σάρωση όλων των χαρτών (384 πινακίδες σε κλίµακα 1:50.000) και
γεωαναφορά αυτών. ∆ιανυσµατοποίηση 6500 καθορισµένων αιγιαλών. 3
ανθρωποµήνες κατ’ ελάχιστον
o Σάρωση 10.000 διαγραµµάτων σε κλίµακα 1:1.000, 1:2000, 1:500 κλπ.) και
γεωαναφορά αυτών. Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, θα γίνεται εξάρτησή
τους από χαρακτηριστικά σηµεία. ∆ιανυσµατοποίηση των γραµµών αιγιαλού,
παραλίας και παλαιού αιγιαλού (όπου υπάρχει). 33 ανθρωποµήνες κατ’
ελάχιστον
• Για τα ∆ηµόσια Κτήµατα, θα αναπτυχθεί πληροφοριακή υποδοµή για την υποστήριξη
των Ψηφιακών Υπηρεσιών των ∆ηµοσίων Κτηµάτων η οποία θα συµπεριλάβει την
πληροφοριακή υποδοµή της ΚΕ∆ (περί τα 5000 πολύγωνα που είναι ήδη
ψηφιοποιηµένα και πάνω από 20.000 σηµεία θέσεις ακινήτων του ∆ηµοσίου
τοποθετηµένα σε χάρτη και την περιγραφική πληροφορία για συνολικό πλήθος
εγγραφών περί των 72.000 ∆ηµοσίων Κτηµάτων.
• Για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες Αντικειµενικού Προσδιορισµού Αξίας Ακινήτων απαιτείται
η σάρωση 2000 περίπου χαρτών και γεωαναφορά αυτών. ∆ιανυσµατοποίηση
πολυγώνων (80.000 οικοδοµικά τετράγωνα + 8.000 ζώνες), που αντιστοιχούν στα
οικοδοµικά τετράγωνα και γραµµών που αντιστοιχούν στους άξονες των δρόµων και
τις ζώνες τιµών και συντελεστών αξιοποίησης οικοπέδων (ΣΑΟ). 9 ανθρωποµήνες
κατ’ ελάχιστον.
- Για τα Ανταλλάξιµα Κτήµατα θα συγκεντρωθούν και θα προετοιµαστούν προς σάρωση
ή/και γεωαναφορά ή/και διανυσµατοποίηση τα αντίστοιχα διαγράµµατα καταγραφής
από τις ∆/νσεις, Τµήµατα και Αυτοτελή Γραφεία των Κτηµατικών Υπηρεσιών, µε τη
συνδροµή των ∆10 και ∆ΤΥ. Το πλήθος των ανταλλαξίµων είναι περί τις 41000, εκ των
οποίων τα 8000 θα ψηφιοποιηθούν από τον υποψήφιο Ανάδοχο µε την απαραίτητη
διαδικασία της γεωαναφοράς και διανυσµατοποίησης. 15 ανθρωποµήνες κατ’
ελάχιστον.
- Επιπλέον, θα συγκεντρωθούν και θα προετοιµαστούν προς σάρωση ή/και γεωαναφορά
το αρχείο των παλαιών διαγραµµάτων ∆ηµοσίων Κτηµάτων που διατηρεί η ∆ΤΥ και από
τις Κτηµατικές Υπηρεσίες, µε τη συνδροµή της ∆10 και ∆ΤΥ, τα διαγράµµατα που
αφορούν σε ∆ηµόσια Κτήµατα (διαγράµµατα καταγραφής, καταπατήσεων, διεκδικήσεων
και παραχωρήσεων), Ανταλλάξιµα Κτήµατα (διαγράµµατα καταγραφής, καταπατήσεων,
διεκδικήσεων και παραχωρήσεων), Στεγάσεις και Κατασκευές (διαγράµµατα και σχέδια
κτιρίων)σύµφωνα µε τον ακόλουθο ενδεικτικό πίνακα. 80 ανθρωποµήνες κατ’
ελάχιστον.
- Τα συνοδευτικά έγγραφα που πρόκειται να σαρωθούν και να συνεισφέρουν στην
πληροφοριακή υποδοµή των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. αναφέρονται στην §Α.2.4. Η ∆11 διαθέτει
ήδη µια πληροφοριακή υποδοµή που θα αξιοποιηθεί από το έργο κι έχει τα έως τώρα
έγγραφα ήδη σαρωµένα. 40 ανθρωποµήνες κατ’ ελάχιστον.
- Η πληροφοριακή υποδοµή θα συµπεριλάβει και τη δακτυλογράφηση των
Απογραφικών ∆ελτίων ∆ηµοσίων Κτηµάτων, Αιγιαλού και Παραλίας και
Όχθης και Παρόχθιας Ζώνης, Ανταλλαξίµων Κτηµάτων, Απαλλοτριώσεων,
Στεγάσεων, τα οποία συµπληρώθηκαν χειρόγραφα. Ο αριθµός τους είναι περί
τις 65.000. 40 ανθρωποµήνες κατ’ ελάχιστον.
3240 ώρες εκπαίδευσης
o
•
-
Κατά τη φάση της πιλοτικής λειτουργίας του συστήµατος θα πραγµατοποιηθεί
εκπαίδευση σε θέµατα χρήσης, αξιοποίησης, ανάπτυξης κι επέκτασης των
Ψηφιακών Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Περιουσίας κι Εθνικών Κληροδοτηµάτων σε
κάθε Κτηµατική Υπηρεσία (54 σηµεία) από δύο εξειδικευµένους εκπαιδευτές
37
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
•
µε τη µέθοδο On-the-Job-Training (OJT) στο χώρο εργασίας των υπαλλήλων
(2 εκπαιδευτές * 6 ώρες/ηµέρα * 5 ηµέρες * 54 σηµεία = 3240 ώρες).
3240 ώρες εκπαίδευσης
-
Κατά τη φάση της πιλοτικής λειτουργίας του συστήµατος θα πραγµατοποιηθεί
εκπαίδευση στα θέµατα ψηφιοποίησης σε κάθε Κτηµατική Υπηρεσία (54
σηµεία) από δύο εξειδικευµένους εκπαιδευτές µε τη µέθοδο On-the-JobTraining (OJT) στο χώρο εργασίας των υπαλλήλων (2 εκπαιδευτές * 6
ώρες/ηµέρα * 5 ηµέρες * 54 σηµεία = 3240 ώρες).
A.3.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις
Υποχρέωση του Αναδόχου είναι να προσφέρει τον κατάλληλο εξοπλισµό, λογισµικό και υπηρεσίες,
που περιγράφονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, για να αναπτύξει πλήρως τις ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ., µε
βάση την επιχειρησιακή λογική των ∆/νσεων, Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Κτηµατικών
Υπηρεσιών και των ∆/νσεων της ∆ηµόσιας Περιουσίας, Εθνικών Κληροδοτηµάτων και Τεχνικών
Υπηρεσιών και Στέγασης.
A.3.1.1 Ανάπτυξη Επιχειρησιακής Λογικής
Η Επιχειρησιακή Λογική των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση µε ενιαίο τρόπο όλων
των διαφορετικών επιχειρησιακών διαδικασιών, ανάλογα µε τις αρµοδιότητες των εµπλεκοµένων
Υπηρεσιών.
Ενδεικτικά, τέτοιες διαδικασίες είναι:
•
Η διαχείριση ∆ηµοσίων Κτηµάτων (τήρηση φακέλου υπόθεσης, έρευνα ιδιοκτησιακού
καθεστώτος, ενέργειες για προστασία της ∆ηµόσιας Περιουσίας, έρευνες αποκάλυψης
άγνωστης ∆ηµόσιας Περιουσίας, ενέργειες εντοπισµού µη εντοπισµένων µε γεωγραφικά όρια
καταγραµµένων ∆ηµοσίων Κτηµάτων, διαδικασίες παραχώρησης σε ιδιώτες ή ∆ηµόσιους
Οργανισµούς, ανάδειξη ∆ηµόσιας Περιουσίας µέσω των διαδικασιών του Εθνικού
Κτηµατολογίου.
•
Η διαχείριση καθορισµένου Αιγιαλού και παραλίας, ‘Οχθης και Παρόχθιας Ζώνης µεγάλων
λιµνών και πλεύσιµων ποταµών (εύρεση αποφάσεων καθορισµού, εκθέσεων αρµόδιας
Επιτροπής, διαγραµµάτων, ΦΕΚ, αποφάσεων παραχώρησης απλής χρήσης, αποφάσεων
παραχώρησης για εκτέλεση έργων, λήψη µέτρων προστασίας, εκθέσεων επιτροπής,
πρωτοκόλλων κατεδάφισης, χωρική αναζήτηση καθορισµένων Αιγιαλών, εύρεση διαγραµµάτων
καθορισµένων Αιγιαλών κλπ).
•
Η διαχείριση Κηρυγµένων Απαλλοτριώσεων (εύρεση αποφάσεων απαλλοτριώσεων, αιτήσεων
αναγνώρισης δικαιούχων, αιτήσεων υπολογισµού αξίας, χωρική αναζήτηση απαλλοτριώσεων,
εύρεση διαγραµµάτων απαλλοτριώσεων, εύρεση πινάκων φερόµενων ιδιοκτητών κλπ.).
•
Η διαχείριση Ανταλλάξιµων Κτηµάτων (οικονοµική διαχείριση κλπ.).
•
Η διαχείριση Στεγάσεων (αναζήτηση διαγραµµάτων µισθωµένων κτιρίων και αλλαγή αυτών,
αναζήτηση µισθωτηρίων κλπ.).
•
Η διαχείριση του Αντικειµενικού Προσδιορισµού Αξιών Ακινήτων (διαδικασία αναπροσαρµογής
τιµών, νέες εντάξεις στο σύστηµα του αντικειµενικού, στατιστική επεξεργασία στοιχείων).
•
Η διαχείριση Εθνικών Κληροδοτηµάτων (εύρεση απαντητικών κλπ).
Η επιχειρησιακή λογική της Υπηρεσίας περιγράφεται συνοπτικά στις παραγράφους C.5.5 και D.1.
38
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
A.3.1.2 Παρουσίαση και ∆ιαχείριση Γεωγραφικών Πληροφοριών
Για την ανάπτυξη των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. είναι αυτονόητη η συσχέτιση των αντικειµένων της ∆ηµόσιας
Περιουσίας (∆ηµόσια Κτήµατα, Αιγιαλός, Απαλλοτριώσεις κλπ) µε την αντίστοιχη γεωχωρική
πληροφορία. Συνεπώς, απαιτείται:
Α)
H διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών.
i.
Η δόµηση και κεντρική διαχείριση των Γεωγραφικών Πληροφοριών του βασικού
ψηφιακού υποβάθρου που θα χρησιµοποιείται ως µέσο για τη γεωγραφική αναφορά
και απεικόνιση των οντοτήτων (των ακινήτων της ∆ηµόσιας Περιουσίας), µε την
αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διαδικτυακής υπηρεσίας θέασης ορθοφωτογραφιών που
παρέχεται από το Κτηµατολόγιο. Ο Ανάδοχος πρέπει να σχεδιάσει και να δοµήσει την
βάση δεδοµένων Γεωγραφικών Πληροφοριών του υποβάθρου σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της διακήρυξης και αυτές που θα προκύψουν από την Μελέτη Εφαρµογής
(και µε τα τελικά ψηφιακά δεδοµένα που θα του διαθέσει το Υπουργείο).
ii. Η παραγωγή/διαχείριση (εισαγωγή, κεντρική αποθήκευση, ενηµέρωση, ανάκτηση,
συσχέτιση κλπ) της γεωµετρίας (θέσης ή/και περιγράµµατος) και της πληροφορίας
των ∆ηµόσιων Κτηµάτων, ζωνών Αιγιαλού, ορίων απαλλοτρίωσης κλπ.
Β)
Η παρουσίαση των γεωγραφικών πληροφοριών στο περιβάλλον του χρήστη.
Οι λειτουργικές απαιτήσεις που αφορούν στη διαχείριση και παρουσίαση των Γεωγραφικών
Πληροφοριών περιγράφονται στην παράγραφο D.2.3.
A.3.1.3 Πλατφόρµα παροχής των Ψηφιακών Υπηρεσιών
Το περιβάλλον διεπαφής µε τους εσωτερικούς χρήστες, στελέχη του Υπουργείο Οικονοµικών θα
αναπτυχθεί µέσω τεχνολογιών web. Οι κύριες εφαρµογές που θα χρησιµοποιούν οι εσωτερικοί
χρήστες θα πρέπει να είναι διαθέσιµες από κεντρικό ιστότοπο µέσω web browser.
Η πληροφόρηση του πολίτη (Νοµικό ή Φυσικό Πρόσωπο) θα αναπτυχθεί επίσης, µέσω της
προαναφερόµενης διαδικτυακής πλατφόρµας, η οποία θα δίνει αυξηµένες δυνατότητες αµφίδροµης
επικοινωνίας µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών.
Οι λειτουργικές απαιτήσεις των εφαρµογών περιγράφονται στις παραγράφους D.2.
A.3.2 Αρχιτεκτονική ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.
Η αρχιτεκτονική των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Κεντρική, αρθρωτή (modular) και πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική (n-tier)
o
Presentation tier
o
Business and Application tier
o
Database tier
Επεκτασιµότητα χωρίς αλλαγές στη δοµή και τη γενική αρχιτεκτονική:
o
Επεκτασιµότητα.
o
Ευκολία ανάπτυξης.
o
∆υνατότητα επικοινωνίας µε εξωτερικά συστήµατα.
Χρήση προτύπων που θα διασφαλίζουν:
•
Οµαλή συνεργασία και λειτουργία µεταξύ των εφαρµογών των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ., του
TAXIS, του TAXISNET/LDAP και του ΟΠΣΚΥ.
39
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
•
∆ικτυακή συνεργασία µεταξύ εφαρµογών, οι οποίες βρίσκονται σε εξωτερικά συστήµατα
(π.χ. ΚΕ∆, Κτηµατολόγιο κλπ).
•
∆ιαλειτουργικότητα µε τις υποδοµές της ΓΓΠΣ και τρίτων φορέων.
•
∆υνατότητα διασύνδεσης/επικοινωνίας µε τρίτα συστήµατα βάσει διεθνών προτύπων
(HTTP, WSDL, UDDI, SOAP, XML κλπ).
A.3.2.1 Λογική Αρχιτεκτονική
Στο σχήµα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η λογική αποτύπωση των υποσυστηµάτων Παρουσίασης,
Υπηρεσιών και ∆ιαχείρισης. Πέραν των κύριων και υποστηρικτικών υποσυστηµάτων,
παρουσιάζονται εφαρµογές όπως ∆ιαχείριση Χρηστών, των οποίων οι προδιαγραφές τίθενται
έµµεσα, µέσω των απαιτήσεων των επιµέρους συστηµάτων και υποσυστηµάτων.
Η λογική κατανοµή προέρχεται από τη λογική οµαδοποίηση σχετικών λειτουργιών που αφορούν
σχεδόν το σύνολο του επιχειρησιακού αντικειµένου και την σχετική µε αυτό παροχή διαδικτυακών
υπηρεσιών, καθώς και τις υποστηρικτικές προς αυτές λειτουργίες. Ο εννοιολογικός αυτός
διαχωρισµός δεν είναι δεσµευτικός για τον Ανάδοχο.
Κατά τη Μελέτη Εφαρµογής του Αναδόχου θα αποσαφηνιστούν οι σχέσεις και ο τρόπος που θα
είναι οργανωµένα και θα διαλειτουργούν τα υποσυστήµατα και οι εφαρµογές.
Η κεντρική υποδοµή διάθεσης των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. που θα εγκαταστααθεί στη ΓΓΠΣ, θα αναπτυχθεί
σε πλατφόρµα ανοιχτή και επεκτάσιµη, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα ανοιχτά πρότυπα, σύµφωνα µε τη
διεθνή πρακτική (W3C, OGC κλπ). Έµφαση δίνεται στην υποστήριξη της διαλειτουργικότητας,
µέσω της δηµιουργίας Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (Web Services και Web Map Services). Το έργο θα
παρέχει µε τη µορφή web services ή άλλης υπηρεσίας τα εξής:
•
Αντικειµενικός Προσδιορισµός Αξίας Ακινήτου. Θα καταναλώνεται από κάθε ενδιαφερόµενο
για τον προσδιορισµό της αξίας ακινήτου, άλλοι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και
πολίτες.
•
∆ηµόσια Κτήµατα (Κτίρια και κάθε άλλου είδους ακίνητη περιουσία). Θα καταναλώνεται
•
o
κυρίως από το φορέα διαχείρισης της ∆ηµόσιας Περιουσίας (π.χ. ΚΕ∆), δίνοντας
σηµαντικές πληροφορίες για την κατάσταση του ∆ηµοσίου Κτήµατος (ελεύθερο,
καταπατηµένο, διεκδικούµενο κλπ), αλλά και για το χαρακτήρα (εντός ή εκτός
σχεδίου πόλης, παραδοσιακό, ιστορικό κέντρο πόλης, δασικό κλπ) και
o
όσον αφορά στην παραχώρηση, θα καταναλώνεται από τον αποδέκτη της
παραχώρησης (∆ήµοι κλπ)
Αιγιαλός και Παραλία, Όχθη και Παρόχθια Ζώνη.
o
Θα καταναλώνεται από όλους τους εµπλεκοµένους φορείς σε περιπτώσεις
καθορισµού και επανακαθορισµού αιγιαλού και παραλίας και παλαιού αιγιαλού ή
όχθης και παρόχθιας ζώνης και παλαιάς όχθης (Λιµεναρχείο, Περιφέρεια, ΓΕΝ)
o
όσον αφορά στην παραχώρηση Αιγιαλού και Παραλίας και Όχθης και Παρόχθιας
Ζώνης για απλή χρήση ή χρήση για την εκτέλεση έργων θα καταναλώνονται από τον
αποδέκτη της παραχώρησης και όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (∆ήµοι,
Λιµεναρχείο κλπ)
o
όσον αφορά στην προστασία, θα καταναλώνεται από τους εµπλεκόµενους φορείς
και από την Περιφέρεια σε περιπτώσεις έκδοσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης
αυθαίρετης κατασκευής.
40
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Υπηρεσία ∆ηµοσίων
Κτηµάτων
Υπηρεσία Αιγιαλού και
Παραλίας
Όχθης και Παρόχθιας Ζώνης
Υπηρεσία Αµµοληψίας
Υπηρεσία Στέγασης
∆ηµοσίων Υπηρεσιών
Υπηρεσία Έργων και
Κατασκευών ιδιόκτητων
κτιρίων του Υπουργείου
Οικονοµικών
Υπηρεσία Αντικειµενικού
Προσδιορισµού Αξίας
Ακινήτων
Υπηρεσία Χορήγησης
Υποτροφιών, Βοηθηµάτων,
Βραβείων και
Επιχορηγήσεων
Κληροδοτηµάτων Άµεσης
∆ιαχείρισης του
Υπουργείου Οικονοµικών
∆εδοµένα ∆ηµόσιας
Περιουσίας και
Εθνικών
Κληροδοτηµάτων
Σύστηµα ηλεκτρονικού
Πρωτοκόλλο, διακίνησης
και διαχείρισης εγγράφων
και ροής εγασιών
Επίπεδο Παρουσίασης (Presentation)
Υπηρεσία Απαλλοτριώσεων
Υπηρεσία ενηµέρωσης και
Υπόµνησης σε θέµατα
Κληροδοτηµάτων και
Σχολαζουσών Κληρονοµιών
•
Πολίτης
∆ιαχείριση και Παρουσίαση Γεωχωρικών ∆εδοµένων
∆ιαδικτυακές Υπηρεσίες (Web Services)
Υπηρεσία Ανταλλαξίµων
Κτηµάτων
Εξωτερικά Συστήµατα
(∆ήµοι. Περιφέρειες,
Άλλοι Φορείς)
Εσωτερικοί Χρήστες
Άλλα Συστήµατα ΓΓΠΣ
(ΟΠΣΚΥ, TAXIS, TAXISNE
Υποστηρικτικές Εφαρµογές
(διαχείριση χρηστών κλπ)
Απαλλοτρίωση.
o
Θα καταναλώνεται από Νοµικά και Φυσικά Πρόσωπα για προβολή ή µη δικαιωµάτων
41
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
o
Θα καταναλώνεται από αιτούντες τον υπολογισµό αξίας του απαλλοτριωµένου
ακινήτου (φορέας απαλλοτρίωσης, Νοµικά και Φυσικά Πρόσωπα κλπ)
•
Ανταλλάξιµα Κτήµατα. Όσον αφορά στην παραχώρηση, θα καταναλώνεται από τον
αποδέκτη της παραχώρησης
•
Στεγάσεις. Θα καταναλώνεται από τους δηµόσιους φορείς και από πολίτες (Νοµικά και
Φυσικά Πρόσωπα) για τις προϋποθέσεις στέγασης ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, κριτήρια
καταλληλότητας ακινήτου, πρόσβαση ΑµΕΑ
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συµπεριλάβει στα παραδοτέα της Μελέτης Εφαρµογής τον τρόπο
∆ιαλειτουργικότητας των παραπάνω µε τρόπο σαφή και τεκµηριωµένο.
Επιπλέον, θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσµατα δράσης του inspire για την
διαλειτουργικότητα και κοινοχρησία σε επίπεδο γεωχωρικών δεδοµένων, σύµφωνα µε
το κείµενο θεσµικό πλαίσιο (ν.3882/ΦΕΚ 166 Α’ /2010)
Α.3.2.2 Λειτουργική Αρχιτεκτονική των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.
Η αρχιτεκτονική των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος, είναι πολυεπίπεδη
(multi-tier), σύµφωνα µε την οποία, τα δεδοµένα και το περιεχόµενο αποθηκεύονται σε Βάση
∆εδοµένων (Database Server), ενώ το λογισµικό και οι εφαρµογές των χρηστών που
προσφέρονται µέσω δικτυακής πύλης, θα εκτελούνται σε εξυπηρετητές εφαρµογών (application
servers). Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στις εφαρµογές αυτές µέσα από web browser. Η
εφαρµογή πρέπει λειτουργεί µε τουλάχιστον τρεις διαδεδοµένους web browsers (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Opera κλπ)
Η αρχιτεκτονική των αναπτυσσόµενων Ψηφιακών Υπηρεσιών θα εντάσσεται στη γενική
αρχιτεκτονική του Data Center της ΓΓΠΣ.
Για λόγους οµοιόµορφης αρχιτεκτονικής και ευκολότερης διαχείρισης των εφαρµογών, η παροχή
των εφαρµογών για τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χρήστες θα βασίζεται στην ίδια
πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική που θα αξιοποιεί την υποδοµή του Data Center και κατ’ ελάχιστον θα
περιλαµβάνει:
•
υπηρεσίες παρουσίασης (presentation services), µε τη χρήση:
•
Web (HTTP) Servers
•
SSL Accelerators & Load Balancers
Συσκευές επιτάχυνσης κρυπτογράφησης για την υλοποίηση SSL
•
DNS Servers
Εξυπηρετητές υποστήριξης αιτηµάτων
•
υπηρεσίες εφαρµογών (application services) για την υλοποίηση της επιχειρησιακής
λογικής, µε τη χρήση:
― Directory & SSO servers:
Εξυπηρετητές διαχείρισης καταλόγου χρηστών και
αυθεντικοποίησης των χρηστών
― Application Servers: Συστοιχία εξυπηρετών που µοιράζονται τις εργασίες που αφορούν
τη λογική και επεξεργασία από µέρους των εφαρµογών µε χρήση τεχνολογίας
εξισορρόπησης φόρτου (load balancing)
•
υπηρεσίες διαχείρισης γεωχωρικών και επιχειρησιακών δεδοµένων (geospatial and
enterprise data services) για τη διαχείριση των γεωχωρικών και επιχειρησιακών δεδοµένων,
µε τη χρήση:
42
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
•
Database servers: oι εξυπηρετητές δεδοµένων οι οποίοι λειτουργούν σε συστοιχία
(cluster) µε εξισορρόπηση φόρτου, (load balancing), και τα συστήµατα διαχείρισης
και ανάπτυξης (management and development servers).
Οι χρήστες του συστήµατος, πέραν των διαχειριστών (administrators) θα ανήκουν σε µία από τις
δύο κατηγορίες:
Υπάλληλοι του Υπ. Οικονοµικών, οι οποίοι θα συνδέονται µέσω του INTRANET (ΣΥΖΕΥΞΙΣ) και
των core switches της ΓΓΠΣ στα επιχειρησιακά συστήµατα του εσωτερικού δικτύου της ΓΓΠΣ.
Oι Πολίτες (Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα) και οι Φορείς, οι οποίοι θα συνδέονται µέσω του
INTΕRNET και θα πιστοποιούνται από την υπάρχουσα υποδοµή του TAXISNET/LDAP.
Στο παρακάτω σχήµα αποτυπώνεται ενδεικτικά η υλοποίηση της αρχιτεκτονικής:
ΣΧΗΜΑ : Ενδεικτική ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
INTRANET
Εσωτερικοί
Χρήστες Υπ.
Οικονοµικών
INTERNET
Πολίτες και
Φορείς
Firewalls
Εφαρµογές
Εσωτερικών Χρηστών
Firewalls
Web services
Υπηρεσίες
Καταλόγου
Εφαρµογές
Εξωτερικών Χρηστών
Firewalls.
Περιγραφικά και Γεωχωρικά ∆εδοµένα
∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών
Κληροδοτηµάτων
Θα υπάρχει σαφής διαχωρισµός και µηχανισµοί ελέγχου πρόσβασης των εσωτερικών χρηστών από
τους εξωτερικούς χρήστες και συστήµατα, ώστε να έχουν πρόσβαση στα κατάλληλα δεδοµένα,
43
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
χωρίς να επηρεάζεται η συνολική απόδοση τους συστήµατος, ούτε η ασφάλεια στα δικαιώµατα
πρόσβασης των δεδοµένων.
Α.3.2.2.1 Απαιτήσεις προµήθειας
Στην Τεχνική του Προσφορά ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεωτικά θα πρέπει να περιγράψει
αναλυτικά την προτεινόµενη αρχιτεκτονική ανάπτυξης της λύσης, τα συστατικά της στοιχεία καθώς
και τα επιµέρους χαρακτηριστικά, λαµβάνοντας υπόψη τις ζητούµενες προδιαγραφές που
παρατίθενται στους πίνακες συµµόρφωσης.
Απαιτήσεις προµήθειας Λογισµικού
Πέραν των προϊόντων λογισµικού που ρητά απαιτούνται στην παρούσα, ο Υποψήφιος Ανάδοχος
πρέπει να προσφέρει και να παραµετροποιήσει κατάλληλα έτοιµα πακέτα λογισµικού ή να αναπτύξει
κατάλληλες εφαρµογές για να υλοποιήσει τη λειτουργικότητα που απαιτείται από τις ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.
Για την υλοποίηση της Επιχειρησιακής Λογικής, ο Ανάδοχος θα προτείνει λύση που θα περιλαµβάνει
τα ακόλουθα δοµικά στοιχεία:
• Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο – ∆ιαχείριση Εγγράφων και Περιεχοµένου – ∆ιαχείριση Ροών
Εργασίας.
• Λογισµικό ∆ιαχείρισης και Παρουσίασης Γεωγραφικών Πληροφοριών .
• ∆ιαδικτυακές Υπηρεσίες.
Η διαλειτουργικότητα των παραπάνω στοιχείων είναι απαραίτητη, όπως περιγράφεται στo
Παράρτηµα D.
Απαιτήσεις προµήθειας εξοπλισµού
Από τη ΓΓΠΣ θα διατεθεί o εξοπλισµός του Data Center για την ανάπτυξη των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. Ο
Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι από την υποδοµή της ΓΓΠΣ θα χρησιµοποιηθούν τα
κάτωθι:
•
DNS servers εξυπηρετητές υποστήριξης αιτηµάτων ονοµατοδοσίας.
•
LDAP servers εξυπηρετητές υποστήριξης χρηστών
•
SSL accelerators & Load Balancers Συσκευές επιτάχυνσης κρυπτογραφίας για την
υλοποίηση SSL.
•
Database Servers
•
Application Servers
•
Web Servers
•
Ο δικτυακός εξοπλισµός καθώς επίσης και το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης των
προσφερόµενων συστηµάτων.
Ως προς τη δικτυακή υποδοµή, πρέπει να λάβει υπόψη, ότι το δίκτυο της ΓΓΠΣ συνδέεται στο
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ».
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει τις απαιτήσεις της λύσης που προτείνει σε εξοπλισµό
της ΓΓΠΣ
Ο Ανάδοχος θα προσφέρει:
•
όλον τον απαραίτητο εξοπλισµό που θα υποστηρίξει την προτεινόµενη από αυτόν λύση,
•
τον περιφερειακό και εξοπλισµό που ρητά απαιτείται,
44
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
•
όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες για την ένταξη του και παραγωγική λειτουργία στην
υποδοµή της ΓΓΠΣ και στις Κτηµατικές Υπηρεσίες και ∆/νσεις ∆ηµόσιας Περιουσίας,
Τεχνικών υπηρεσιών και Στέγασης και Εθνικών Κληροδοτηµάτων
Ο απαιτούµενος περιφερειακός εξοπλισµός (µε τις αντίστοιχες ελάχιστες ποσότητες) φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα και περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτηµα C.3.3:
ΕΙ∆ΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Σταθµοί Εργασίας
450
∆οµηµένη Καλωδίωση και Προµήθεια ενεργών στοιχείων
LAN για τους Σταθµούς Εργασίας και τις περιφερειακές
συσκευές (εκτυπωτές, σχεδιογράφοι, σαρωτές κλπ)
658
Σχεδιογράφοι Α0
54
Σαρωτές Α0
13
Σαρωτές Α4
56
Laser Printers Α4
85
Συσκευές GPS Υψηλής Ακρίβειας
26
Απαιτήσεις υποστήριξης θέσεων εργασίας
Η ισχύς του συστήµατος (H/W και S/W) που συνολικά θα προσφέρει ο Ανάδοχος καθώς
και η οποιαδήποτε σχετική αδειοδότηση προϊόντων λογισµικού θα πρέπει, µε ποινή
αποκλεισµού, να υποστηρίζει:
•
για κάθε λειτουργία 450 θέσεις εργασίας εσωτερικών χρηστών, χωρίς περιορισµό στους
ταυτόχρονους χρήστες (concurrent users)
•
για την πρόσβαση εξωτερικών χρηστών
a. τουλάχιστον 300 ταυτόχρονους χρήστες (αφορά στην ισχύ του συστήµατος),
b. απεριορίστους ταυτόχρονους χρήστες per CPU (αφορά στην σχετική αδειοδότηση).
Σηµείωση: Καθώς ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει σχετική ελευθερία επιλογής σε ό,τι αφορά στο
προσφερόµενο λογισµικό και εξοπλισµό, θα πρέπει:
-
στην πρόταση του να τεκµηριώσει τη δυνατότητα της προτεινόµενης λύσης του να
υποστηρίζει τις απαιτούµενες θέσεις εργασίας είτε µε αναφορά σε benchmarks είτε µε
αναφορά σε παρόµοιες εγκαταστάσεις,
-
να αναφέρει την επεκτασιµότητα της λύσης σε σχέση µε την αδειοδότηση και την ισχύ του
συστήµατος,
-
(εφόσον τελικά ζητηθεί από τους υποψηφίους) να αναλάβει τα κόστη µεταφοράς,
παραµονής και σίτισης της επιτροπής αξιολόγησης/διενέργειας στην αναφερόµενη στην
πρόταση του παρόµοια εγκατάσταση όπου και θα παρουσιάσει την εκεί λύση. Επιθυµητή η
παρουσία προσωπικού του εν λόγω οργανισµού.
Η ΓΓΠΣ, εφόσον δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα, δεν πρόκειται να παραχωρήσει άλλο
εξοπλισµό (H/W ή S/W) στη διάθεση του Αναδόχου ή να προβεί σε οποιοδήποτε προµήθεια.
45
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Εφόσον δεν προσφέρεται όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός για την πλήρη ανάπτυξη των ΨΥ∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. στη ΓΓΠΣ «µε το κλειδί στο χέρι» η προσφορά του Αναδόχου θα κρίνεται ως
απαράδεκτη.
Α.3.2.2.2 ∆οµικά στοιχεία λογισµικού
Α.3.2.2.2.1 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο – ∆ιαχείριση Περιεχοµένου και Ροών Εργασιών
Η επικοινωνία µε τις άλλες Υπηρεσίες και µε τον Πολίτη επιτυγχάνεται µε την εισαγωγή και
εξαγωγή εγγράφων και φακέλων, διαδικασία, η οποία καταγράφεται στο βιβλίο Πρωτοκόλλου.
Ο Ανάδοχος µπορεί να επιλέξει εάν θα προσφέρει έτοιµο παραµετροποιήσιµο πακέτο
λογισµικού ή θα υλοποιήσει το εν λόγω λογισµικό εξ’ αρχής.
Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος πρέπει να υλοποιήσει υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
(Η.Π.) µε τις ακόλουθες λειτουργίες:
Το σύστηµα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καταγράφει, να παρακολουθεί, να ελέγχει και να
ενηµερώνει για το σύνολο των ενεργειών - εσωτερικών και εξωτερικών - που πραγµατοποιούνται
από τους εντεταλµένους υπαλλήλους. Επίσης βασικό χαρακτηριστικό θα πρέπει να είναι η εύρεση
και ενηµέρωση υφισταµένων εγγράφων ή φακέλων µέσω λογικών αναζητήσεων µε διάφορα
σύνθετα ή απλά κριτήρια. Παράδειγµα τέτοιων κριτηρίων είναι ο αριθµός πρωτοκόλλου, η
ηµεροµηνία κατάθεσης, το ονοµατεπώνυµο του αποστολέα, το θέµα του εγγράφου, τα στοιχεία
χρέωσης (Τµήµα, Υπάλληλος κλπ). Βλ. §D.2.2.2.
Το σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου της ∆11 θα ολοκληρωθεί στο προτεινόµενο σύστηµα
Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και ∆ιαχείρισης περιεχοµένου και Ροών Εργασιών, ως προς τη
∆ιαχείριση Περιεχοµένου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Οι εργασίες του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και ∆ιαχείρισης περιεχοµένου και Ροών Εργασιών
χωρίζονται στις ακόλουθες οµάδες:
1. ∆ιαχείριση Εισερχόµενων Εγγράφων
2. ∆ιαχείριση Εξερχόµενων Εγγράφων
3. ∆ιαχείριση Χρεώσεων και Παρακολούθηση Εγγράφων
4. Τήρηση κεντρικού αρχείου σχεδίων Εξερχόµενων Εγγράφων
5. ∆ιαχείριση Περιεχοµένου (Επισυναπτόµενα αρχεία και περιγραφή αυτών– µεταδεδοµένα)
6. ∆ιαχείριση Ροών Εργασιών, σύµφωνα µε την Επιχειρησιακή Λογική των Υπηρεσιών
7. Χαρακτηρισµός και ∆εικτοδότηση Εγγράφων
8. Επισύναψη Αρχείων µε τον κατάλληλο χαρακτηρισµό (µεταδεδοµένα), σύµφωνα µε την
Επιχειρησιακή Λογική
9. ∆ηµιουργία Στατιστικών Αναφορών
10. ∆ιασύνδεση µε το λογισµικό διαχείρισης εγγράφων του ΟΠΣΚΥ, τουλάχιστον όσον αφορά στην
ανταλλαγή αρχείων µεταξύ των δύο Document Management Systems. Το Λογισµικό του
Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου και Ροών Εργασιών θα διασυνδέεται
µε το ΟΠΣ Κεντρικών Υπηρεσιών (ΟΠΣΚΥ). Πιο συγκεκριµένα η εφαρµογή πρωτοκόλλου θα
πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες/ διεπαφές:
46
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
•
∆ιασύνδεση αριθµού πρωτοκόλλου του ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. µε αριθµό πρωτοκόλλου από Γενικό
Πρωτόκολλο (ΟΠΣ Κ.Υ.).
•
Επιστροφή στοιχείων κατάστασης αιτήµατος.
Το σύστηµα πρωτοκόλλησης και διακίνησης εγγράφων του ΟΠΣ Κεντρικών Υπηρεσιών
βασίζεται στην λειτουργικότητα και τεχνολογία του συστήµατος ∆ιαχείρισης Εγγράφων
και Ροών Εργασίας Livelink της Εταιρείας OpenText. Στην προσφορά τους οι Υποψήφιοι
Ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν τον τρόπο που θα παίρνουν το πρωτόκολλο και τη
διαλειτουργικότητα του προσφερόµενου συστήµατος µε το σύστηµα του ΟΠΣ
Κεντρικών Υπηρεσιών.
Η ∆ιαχείριση Ροής Εργασιών θα είναι παραµετροποιήσιµη, για να αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά
τυχόν Αναδιοργανώσεις των Υπηρεσιών του Υπουργείου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να
περιγράψει στην προσφορά του τον τρόπο µε τον οποίο θα παρέχεται η παραµετροποίηση της
εφαρµογής ∆ιαχείριση Ροής Εργασιών.
Οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στον πίνακα συµµόρφωσης
C.3.4.6
Α.3.2.2.2.2 Λογισµικό Παρουσίασης και ∆ιαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών
Το Λογισµικό Παρουσίασης και ∆ιαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών θα επιτρέπει την
παραγωγή, αποθήκευση, διαχείριση και παρουσίαση των γεωχωρικών δεδοµένων καθώς και τη
δυναµική σύνθεση, ολοκλήρωση, και απεικόνιση αυτών.
Το Λογισµικό Παρουσίασης και ∆ιαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών θα:
•
επιτρέπει την αναζήτηση, απεικόνιση και ανάκτηση της θέσης/ γεωµετρίας και των στοιχείων
των ∆ηµοσίων Κτηµάτων, Αιγιαλού, Ανταλλαξίµων Κτηµάτων και Απαλλοτριώσεων,
•
έχει τη δυνατότητα της επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανοµής των δεδοµένων,
ανεξαρτήτως του µεγέθους και της χωρικής διακριτικής ικανότητας αυτών,
•
επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται µε ευκολία τη γεωγραφική πληροφορία σε
συνδυασµό µε άλλη ψηφιακή πληροφορία (Λογισµικό Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και
∆ιαχείρισης Περιεχοµένου και Ροών Εργασιών, περιγραφικές βάσεις δεδοµένων κλπ),
•
παρέχει αυξηµένες
συστήµατα.
δυνατότητες
διασυνδεσιµότητας
µε
υπάρχουσες
εφαρµογές
και
Σηµειώνεται, ότι ο Ανάδοχος είναι δυνατόν να προσφέρει το ίδιο ή διαφορετικό
λογισµικό για την παρουσίαση και τη διαχείριση των Γεωγραφικών Πληροφοριών.
Οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στους πίνακες συµµόρφωσης
C.3.4.4 και C.3.4.5. 2
Καθώς το περιβάλλον του χρήστη θα είναι ενιαίο, υπάρχουν επιπλέον οι ακόλουθες απαιτήσεις για:
1. Παρουσίαση των Γεωγραφικών Πληροφοριών :
o
2
Το λογισµικό διαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών και οι εφαρµογές διαχείρισης
εγγράφων και ροής εργασιών θα συνεργάζονται αδιαφανώς για το χρήστη, ανεξαρτήτως
εάν αποτελούν διακριτά στοιχεία είτε ενιαίο λογισµικό. Συνεπώς, ο χρήστης θα µπορεί
Επισηµαίνεται ότι οι οποιαδήποτε αναφορά στην διακήρυξη σε επίπεδα (ή στρώµατα ή layers ή θεµατικά επίπεδα)
εµπερικλείει και οποιαδήποτε ανάλογη έννοια (π.χ. κλάση αντικειµένων).
47
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
να προσπελαύνει τη γεωγραφική πληροφορία µίας οντότητας (π.χ. δηµόσιο κτήµα)
ξεκινώντας από το περιβάλλον που παρουσιάζεται η περιγραφική πληροφορία και το
αντίστροφο. Η διεπαφή θα πρέπει να είναι αµφίδροµη.
o
Θα υπάρχει η δυνατότητα προσπέλασης της γεωχωρικής και περιγραφικής πληροφορίας
µίας οντότητας.
o
Η γεωγραφική πληροφορία µπορεί να παρουσιάζεται στον browser ή και σε εξωτερικό
(pop-up) παράθυρο/εφαρµογή που θα ανοίγει (αυτόµατα) για το σκοπό αυτό. Στη
δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει διαδραστικότητα µε τον browser. ∆ηλαδή εάν
ο χρήστης, επιλέξει µία άλλη οντότητα (π.χ. δηµόσιο κτήµα) του χάρτη, θα πρέπει να
ενηµερώνεται και η περιγραφική πληροφορία στον browser.
2. ∆ιαχείριση Γεωγραφικών Πληροφοριών
Η διαχείριση των Γεωγραφικών Πληροφοριών µπορεί να γίνεται είτε από το ίδιο περιβάλλον
παρουσίασης (web) των λοιπών εφαρµογών είτε από άλλη εφαρµογή τύπου client-server,
όπου δεν είναι εφικτή η διαχείριση των Γεωγραφικών Πληροφοριών µέσω web.
Α.3.2.2.2.3 Επίπεδο Παρουσίασης
∆ιαθέτει στο Πολίτη ένα σηµείο πρόσβασης στην πληροφορία και τις λειτουργίες των ΨΥ∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. Το περιβάλλον είναι ενιαίο, για οποιοδήποτε σύστηµα από το οποίο παίρνει τις
πληροφορίες, και για οποιοδήποτε χρήστη.
Στο Επίπεδο Παρουσίασης ολοκληρώνονται όλα τα συστήµατα/τεχνολογίες σε ένα ενιαίο
περιβάλλον. Για την ορθή λειτουργία θα παρέχονται επιπλέον, οι εφαρµογές διαχείρισης
περιεχοµένου και διαχείρισης των χρηστών, όπως περιγράφονται στην παράγραφο D.2.2 της
παρούσης.
A.3.2.3 Χρήστες Συστήµατος
Θα υποστηρίζονται οι εξής λειτουργίες:
(α) εσωτερικές λειτουργίες της Γ.∆.∆.ΠΕ-Ε.Κ.,
(β) συναλλαγές µε τον Πολίτη (Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα, Φορείς κλπ).
α. Προσωπικό Γ.Γ.Π.Σ. και Γ.∆.∆.ΠΕ-Ε.Κ.
Το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί το σύστηµα διακρίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:
•
∆ιαχειριστές Συστηµάτων (System Administrators): τεχνικό προσωπικό της ΓΓΠΣ.
•
Έµπειροι χρήστες: υπάλληλοι της ]ΓΓΠΣ και των Κτηµατικών και Κεντρικών Υπηρεσιών, που
θα παρέχουν τεχνική υποστήριξη για τη διαχείριση, συντήρηση και επικαιροποίηση των
γεωχωρικών δεδοµένων της πληροφοριακής υποδοµής του Έργου.
•
Απλοί χρήστες: πρόκειται για το σύνολο των υπαλλήλων της Γ∆∆ΠΕ-ΕΚ (Κτηµατικές και
Κεντρικές Υπηρεσίες), µε πρόσβαση στο λειτουργικό Τµήµα της κάθε εφαρµογής που αφορά τη
διεκπεραίωση των εργασιών τους και την εξυπηρέτηση των Πολιτών.
Οι ∆/νσεις, τα Τµήµατα και τα Αυτοτελή Γραφεία των Κτηµατικών Υπηρεσιών είναι από τους
κύριους διαχειριστές και χρήστες του συστήµατος. Επιπλέον, θα παρέχεται άµεση ενηµέρωση για
την υποστήριξη της επιτελικής λειτουργίας της ∆/νσης ∆ηµόσιας Περιουσίας και θα είναι δυνατή η
παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες µε την ελάχιστη δέσµευση ανθρώπινων πόρων
των Κτηµατικών Υπηρεσιών.
β.
Πολίτης (Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα, Φορείς του ∆ηµοσίου, Περιφέρειες κλπ.)
48
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Κάθε ενδιαφερόµενος φορέας θα έχει έγκαιρη και επικαιροποιηµένη πληροφόρηση σχετικά µε τα
λειτουργικά πεδία που τους αφορούν. Κάθε ενδιαφερόµενος θα αντλεί πληροφορίες για τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής του, καθώς και για τις
λεπτοµέρειες επικοινωνίας µε το Υπ.Ο. και θα κάνει χρήση των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. στο Στάδιο
Ψηφιακής Υπηρεσίας που αναφέρεται στον πίνακα της παραγράφου Α.1 της παρούσης.
Α.3.3 Γενικά χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Υπηρεσιών
Α.3.3.1 Απαιτήσεις ποιότητας σχεδιασµού και ανάπτυξης
Ο Ανάδοχος οφείλει να διασφαλίσει την ποιότητα των Ψηφιακών Υπηρεσιών (εφαρµογές και
λογισµικό) και να ακολουθήσει µεθόδους και διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας όσον αφορά
διαδικασίες σχετικές µε:
• Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων εφαρµογών.
• Ανάλυση και σχεδιασµός διεπαφών.
• Σχεδίαση process model µε χρήση UML διαγραµµάτων.
• ∆ιεκπεραίωση λαθών που δύνανται να προκύψουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης ροών
εργασίας.
• ∆οκιµές συστήµατος και ειδικά για:
1) δοκιµές επιµέρους υποσυστηµάτων πχ. αλγόριθµοι κτλ. (unit testing)
2) δοκιµές σε επίπεδο πλήρους εφαρµογής δηλ. κύκλοι εφαρµογών συµπεριλαµβανοµένων και
οριζόντιων υπηρεσιών (system testing), και τέλος
3) δοκιµές αποδοχής χρηστών (user acceptance tests) και µετρικοί όροι αποδοχής
χρηστικότητας (usability acceptance metrics).
• Ανάλυση απαιτήσεων µεγέθους απαιτούµενης µνήµης (τόσο σε επίπεδο ενεργού χρήστη active sessions - όσο και σε επίπεδο εφαρµογής).
• δοκιµές υψηλού φόρτου (stress testing) και µετρικοί όροι αποδοχής.
Μετά την ολοκλήρωση των δοκιµών και την αξιολόγηση των συµπερασµάτων που θα εξαχθούν, ο
Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε διορθωτικές παρεµβάσεις, κατά τη φάση των δοκιµών και της
υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ΕΠΕ.
Α.3.3.2 Επεκτασιµότητα – Παραµετρικότητα
Καθώς οι απαιτήσεις και λειτουργίες των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. ενδέχεται να διογκωθούν ή να
προσαρµοστούν σε µελλοντικές διοικητικές και άλλες µεταβολές, είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί η
επεκτασιµότητα, επιτρέποντας την αξιοποίηση του Έργου σε βάθος χρόνου διατηρώντας το
µελλοντικό κόστος αναβάθµισης σε λογικά πλαίσια. Όλες οι εφαρµογές που θα αναπτυχθούν θα
πρέπει να είναι παραµετρικές, επεκτάσιµες, και προσαρµόσιµες σε ενδεχόµενες αλλαγές του
θεσµικού και νοµικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της Γ.∆.∆.ΠΕ-Ε.Κ.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, στην προσφορά του, θα πρέπει να περιγράψει και να
τεκµηριώσει τις δυνατότητες και τα όρια επέκτασης της προτεινόµενης λύσης
(εφαρµογές/εξοπλισµός) µελλοντικά. Συγκεκριµένα πρέπει να οριοθετηθούν οι
δυνατότητες αναβάθµισης, οι δυνατότητες προσθήκης και η συµβατότητα µε διεθνή
πρότυπα.
49
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Α.3.3.3 Απαιτήσεις για τη διαλειτουργικότητα
Η διαλειτουργικότητα αποτελεί µια κρίσιµη αλλά και σύνθετη συνιστώσα για την επιτυχή ανάπτυξη
και κυρίως αξιοποίηση των Ψηφιακών Υπηρεσιών ∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. ∆ιακρίνουµε δύο διαστάσεις στο
πλαίσιο της πολιτικής της διαλειτουργικής εξυπηρέτησης: την επιχειρησιακή και την
τεχνολογική διάσταση.
Στα πλαίσια αυτά ο Ανάδοχος θα πρέπει:
1. Σε σχέση µε την επιχειρησιακή διάσταση
Στη µελέτη εφαρµογής να καταγράφονται αναλυτικά:
•
Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Ψηφιακών Υπηρεσιών ∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. (π.χ Πολίτες,
επιχειρήσεις, άλλες διοικητικές υπηρεσίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης). Ποιος είναι ο τρόπος
και ποια η συχνότητα εξυπηρέτησης των αποδεκτών.
•
Με ποιον τρόπο θα εξασφαλίζεται η χρήση των Ψηφιακών Υπηρεσιών ∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. από
διαφορετικές κατηγορίες χρηστών µε διαφορετικές δυνατότητες/αρµοδιότητες.
•
Με ποιον τρόπο θα γίνεται η διαχείριση της επικοινωνίας και πρόσβασης των
διαφορετικών κατηγοριών χρηστών των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. από τη Γ.Γ.Π.Σ.
•
Ποιο είναι το επιχειρησιακό σχήµα διεπαφής που µπορεί να λειτουργήσει µεταξύ του Υπ.
Οικονοµικών και κάθε τελικού αποδέκτη, έτσι ώστε ο τελικός αποδέκτης να έχει άµεση
πρόσβαση στην υπηρεσία, χωρίς διαµεσολάβηση άλλου σταδίου ή προϋπόθεσης.
2. Σε σχέση µε την τεχνολογική διάσταση
Η ∆ιαλειτουργικότητα αφορά στη δυνατότητα των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. για την µεταφορά και
χρησιµοποίηση πληροφορίας µε άλλα Πληροφοριακά Συστήµατα. Συγκεκριµένα αφορά:
•
Μια σαφώς προσδιορισµένη και καθορισµένη µορφή για τις πληροφορίες (πρότυπα
δόµησης της πληροφορίας/δεδοµένων και της µεταπληροφορίας/µεταδεδοµένων).
•
Ένα σαφώς προσδιορισµένο και καθορισµένο τρόπο για τη διαχείριση και ανταλλαγή
πληροφοριών και δεδοµένων (τεχνολογίες επικοινωνιών και πρωτόκολλα µε τα οποία
µεταφέρεται η πληροφορία µε την µορφή που καθορίζεται στο προηγούµενο σηµείο).
•
Ένα σαφώς προσδιορισµένο και καθορισµένο τρόπο για την πρόσβαση στις
πληροφορίες και τα δεδοµένα (ασφάλεια/έλεγχος πρόσβασης). ∆ηλαδή, τεχνολογίες που
χρησιµοποιούνται για την προστασία των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας.
Ειδικά για την µορφή των πληροφοριών και την υλοποίηση της ο Ανάδοχος θα πρέπει
να χρησιµοποιήσει τεχνολογίες XML και web services, όπου αυτό είναι εφικτό, ή
αυστηρά δοµηµένα γραµµογραφηµένα αρχεία, όπου αυτό δεν είναι εφικτό.
Στο ακόλουθο Σχήµα απεικονίζονται ενδεικτικά η απαιτούµενη διαλειτουργικότητα µε τρίτα
συστήµατα. Σηµειώνεται ότι στη Μελέτη Εφαρµογής θα οριστικοποιηθεί το σύνολο των φορέων µε
τους οποίους θα πρέπει να ανταλλάσσεται πληροφορία και τον τρόπο ανταλλαγής της πληροφορίας
αυτής.
Α.3.3.4 ∆ιασυνδεσιµότητα
Ο Ανάδοχος οφείλει να προφέρει λύση που ολοκληρώνει µε το µέγιστο δυνατό τρόπο τις Ψηφιακές
Υπηρεσίες της ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων µε τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ. και
µε τα άλλα Έργα του Υπ.Ο. Η διασυνδεσιµότητα στην παρούσα ∆ιακήρυξη ορίζεται ως εξής:
•
∆ιασυνδεσιµότητα µε στοιχεία της πληροφοριακής υποδοµής της Γ.∆.∆.ΠΕ-Ε.Κ. και της Γ.Γ.Π.Σ.
50
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
•
Ολοκλήρωση των εργασιών των Υπηρεσιών της Γ.∆.∆.ΠΕ-Ε.Κ. για την ανταλλαγή πληροφοριών
µε τρίτους Φορείς. Στην υπάρχουσα κατάσταση, η ανταλλαγή πληροφορίας γίνεται κυρίως
µέσω υπηρεσιακών εγγράφων.
Εναλλακτικά και κατόπιν πλήρους τεκµηρίωσης από τον Ανάδοχο, θα επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση
τροφοδοσία τους µε δεδοµένα µέσα από διαδικασίες ηµιαυτόµατες ώστε να είναι δυνατή η
λειτουργία αυτή ανεξάρτητα της λειτουργίας των διεπαφών.
Γενικός
Γραµµατέας
Υπουργείου
Οικονοµικών
Υπουργός
Οικονοµικών
Υφυπουργός
Οικονοµικών
Νοµικό Συµβούλιο
του Κράτους
(Ν.Σ.Κ. – Υπ.Ο.)
∆.Ε.Κ.
Κ.Ε.∆.
Ο.Π.Σ.
Κεντρικών
Υπηρεσιών Υπ.Ο.
∆/νση
Οικονοµικού
Υπ.Ο. (∆5)
Γενικός
Γραµµατέας
Περιφέρειας
∆.Ο.Υ.
(TAXIS)
ΨΥ–∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.
Λιµεναρχεία
Γ.Ε.Ν.
Υποθηκοφυλάκειο
Υ.Ε.Ν.
∆ικαστήρια
Υπουργείο
Πολιτισµού
Υπ.
Εσωτερικών
Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης
&Τροφίµων
Υπουργείο
Εµπορικής
Ναυτιλίας και
Νησιωτικής
Πολιτικής
Πολεοδοµία
Εφετεία
ΤΕΕ
ΥΠΕΚΑ
Υπ. Υποδοµών
Κτηµατολόγιο Α.Ε.
και Κτηµατολογικά
Γραφεία
Α3.3.4.1 Πληροφοριακό Σύστηµα TAXIS
Με το TAXIS προβλέπονται οι παρακάτω συνέργειες:
Α)
∆ηµόσια Κτήµατα, Αιγιαλός και Παραλία, Όχθη και Παρόχθια Ζώνη, Ανταλλάξιµα Κτήµατα.
Χρειάζεται η δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων καταπατητών. Συγκεκριµένα χρειάζονται το
Α.Φ.Μ. και η διεύθυνσή του, ώστε η αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία να εκδίδει πρωτόκολλα
αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης σε περιπτώσεις καταπατήσεων/ παραχωρήσεων. Με τα
στοιχεία αυτά στη συνέχεια προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες (βεβαιώσεις προστίµων
51
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
στη ∆.Ο.Υ. κ.λ.π.). Τα παραπάνω στοιχεία είναι διαθέσιµα στο Υποσύστηµα ΜΗΤΡΩΟΥ του
TAXIS.
Β)
Ανταλλάξιµα κτήµατα. Απαιτείται πρόσβαση στα εξής υποσυστήµατα του TAXIS:
Μητρώου
Εσόδων
Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων,
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στην εικόνα των φορολογουµένων, π.χ.
αρµόδια ∆.Ο.Υ., διεύθυνση κατοικίας, επάγγελµα, έναρξη επαγγέλµατος, προέλευση
εισοδήµατος, εξόφληση ή µη βεβαιωµένων από την Υπηρεσία µας δόσεων, ρυθµίσεις
ληξιπρόθεσµων χρεών κ.λ.π. Οι πληροφορίες αυτές χρειάζονται για λειτουργίες όπως είναι η
έκδοση των πρωτοκόλλων.
Γ)
Αντικειµενικός Προσδιορισµός Αξίας Ακινήτων. Χρειάζεται να τροφοδοτείται το TAXIS µε τα
στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη φορολογία κεφαλαίου και συγκεκριµένα τον υπολογισµό
από τις ∆.Ο.Υ. των Αντικειµενικών Αξιών των ακινήτων. Τα στοιχεία αυτά είναι η ζώνη στην
οποία ανήκει το ακίνητο, η τιµή της ζώνης, ο συντελεστής εµπορικότητας, το ΣΑΟ, το ΣΟ.
Α.3.3.4.2 Κ.Ε.∆. (Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου)
Με την ΚΕ∆ υπάρχει συχνή ανταλλαγή στοιχείων, για υποθέσεις ∆ηµοσίων Κτηµάτων και
ανταλλαξίµων κτηµάτων. Η διαλειτουργικότητα µε την ΚΕ∆ απαιτεί την ανταλλαγή των στοιχείων
που αφορούν σε:
1. Παροχή δεδοµένων από την ΚΕ∆ µε τα ακόλουθα στοιχεία:
α)
∆ιοικητικές πράξεις που αφορούν σε εκποιήσεις, παραχωρήσεις και εκµισθώσεις ∆ηµοσίων/
Ανταλλαξίµων κτηµάτων.
β)
Ψηφιακοί χάρτες και διαγράµµατα. Συγκεκριµένα, οι χάρτες της ΓΥΣ. µε τα εντοπισµένα
∆ηµόσια Κτήµατα, οι χάρτες και τα στοιχεία που προέκυψαν από την εφαρµογή
καταγραφής των ακινήτων σε ΣΓΠ., τοπογραφικά, διαγράµµατα κλπ τα οποία θα
τοποθετηθούν στο Ενιαίο Υπόβαθρο του Κτηµατολογίου σε ΕΓΣΑ 87.
γ)
Στοιχεία που αφορούν στη ∆ιαχείριση των ∆ηµοσίων/ ανταλλαξίµων κτηµάτων της
αρµοδιότητας της ΚΕ∆, δηλαδή εκποιήσεις, παραχωρήσεις και εκµισθώσεις. Τα στοιχεία
που ενδιαφέρουν είναι, ενδεικτικά, οι αντίστοιχες ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης, η
παραχωρηµένη / εκµισθωµένη επιφάνεια, η σχετική απόφαση (βλ. C.5.4.1 Απογραφικά
∆ελτία ∆ηµοσίων Κτηµάτων).
2. Πρόσβαση της ΚΕ∆, ώστε να ενηµερώνεται µε τα ακόλουθα στοιχεία:
α)
∆ιοικητικές πράξεις που αφορούν σε καταγραφή νέων ∆ηµοσίων ακινήτων/ Ανταλλαξίµων
Κτηµάτων, µεταβολές σε καταγεγραµµένα ∆ηµόσια Κτήµατα (π.χ. αλλαγή εµβαδού ύστερα
από νέα καταµέτρηση), µέτρα προστασίας (πρωτόκολλα).
β)
Τοπογραφικά διαγράµµατα από την καταγραφή νέων δηµοσίων ακινήτων / ανταλλαξίµων
κτηµάτων ή από τη διενέργεια αυτοψιών.
γ)
Στοιχεία που αφορούν στη «βασική εικόνα» του ∆ηµοσίου/ Ανταλλαξίµου Κτήµατος.
∆ηλαδή κατά την καταγραφή των νέων δηµοσίων ακινήτων πρέπει να δίνονται στην ΚΕ∆ ο
αριθµός καταγραφής, η προέλευση, η κατάσταση (ελεύθερο/ κατειληµµένο), το εµβαδόν
κ.λ.π. Επίσης πρέπει να ενηµερώνεται η ΚΕ∆ για τις µεταβολές των δηµοσίων ακινήτων /
52
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
ανταλλαξίµων, δηλαδή τις µεταβολές στο εµβαδόν, στην κατάσταση του δηµοσίου
ακινήτου κ.λ.π., καθώς και για τις διαγραφές των δηµοσίων/ ανταλλαξίµων κτηµάτων.
Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει τη διαδικασία ενηµέρωσης από και προς την ΚΕ∆, για τα γεωχωρικά και
περιγραφικά στοιχεία.
Α.3.3.4.3 Πληροφοριακό Σύστηµα της ∆νσης Εθνικών Κληροδοτηµάτων (∆11)
Ο Ανάδοχος θα ολοκληρώσει τις λειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήµατος της ∆11 στην
πληροφοριακή υποδοµή των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ., εξασφαλίζοντας κατ’ ελάχιστον την υπάρχουσα
λειτουργικότητα. Συγκεκριµένα απαιτούνται τα ακόλουθα:
Α)
Συνεργασία µεταξύ των ηλεκτρονικών πρωτοκόλλων ∆11 και ΟΠΣΚΥ.
B)
∆ιακίνηση και ∆ιαχείριση εγγράφων (εισηγήσεις κλπ).
Α.3.3.5 Χρηστικότητα
Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά το σχεδιασµό, τις διαφορετικές οµάδες χρηστών κι
εποµένως τους διαφορετικούς τρόπους εκπλήρωσης της παρεχόµενης λειτουργικότητας χωρίς να
µειώνεται η χρηστικότητα των εφαρµογών. Η λογική/λειτουργική πληρότητα των εφαρµογών δεν
αποτελεί από µόνη της ικανή συνθήκη για επιτυχή λειτουργία του συστήµατος, αλλά οφείλει να
συνυπάρχει µε µία διεπαφή που επιτρέπει σε χρήστες ελάχιστα εξοικειωµένους µε δικτυακές
εφαρµογές να διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές τους µε ευκολία.
Ο Ανάδοχος πρέπει να τεκµηριώσει στην προσφορά του το πλάνο δοκιµών χρηστικότητας και
σχεδιαστικών προσαρµογών που θα ακολουθήσει για να διασφαλίσει το επιθυµητό επίπεδο
χρηστικότητας.
Τονίζεται πως η χρηστικότητα των εφαρµογών θα πρέπει να βασίζεται εκτός από εργονοµικούς
κανόνες σε διεθνή πρότυπα όπως τα: WAI (Web Accessibility Initiative - W3C), ISO-9241, ISO13407, κλπ. και βελτιωµένες εκδόσεις αυτών.
Οι κυριότερες αρχές προς την κατεύθυνση της χρηστικότητας είναι:
•
Οι παρεχόµενες πληροφορίες και λειτουργίες θα είναι πιο προσανατολισµένες στις ανάγκες
και το µοντέλο αντίληψης του χρήστη, παρά στην εσωτερική οργάνωση και διοικητική δοµή
των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών.
•
Ο χρήστης θα ολοκληρώνει τις εργασίες του χωρίς να αντιλαµβάνεται τεχνικές λεπτοµέρειες
ή εσωτερικές διεργασίες διεκπεραίωσης των συναλλαγών.
•
Οι εφαρµογές θα πρέπει να έχουν οµοιόµορφη εµφάνιση και να τηρείται συνέπεια στη
χρήση των λεκτικών και των συµβόλων. Το λεξιλόγιο που χρησιµοποιείται για την
περιγραφή εννοιών, σηµείων και λειτουργιών σε όλο το εύρος των εφαρµογών και των
παρεχοµένων υπηρεσιών πρέπει να είναι συνεπές. Αντίστοιχη συνέπεια πρέπει να
επιδεικνύουν οι οποιεσδήποτε γραφικές απεικονίσεις, διαµόρφωση σελίδων και η
τοποθέτηση αντικειµένων στο χώρο των ιστοσελίδων. Στο επίπεδο των εφαρµογών και
διαδραστικών λειτουργιών, παρόµοιες λεκτικές και λειτουργικές απεικονίσεις θα
αντιστοιχούν σε ανάλογα αποτελέσµατα.
•
Ο χρήστης θα έχει σαφείς διαβεβαιώσεις αλλά και επίκτητη αντίληψη δια µέσου της
εµφάνισης και συµπεριφοράς της πύλης ότι:
•
οι συναλλαγές του διεκπεραιώνονται µε ασφάλεια (όπου αυτό είναι απαιτητό),
•
οι πληροφορίες που εισάγει στο σύστηµα είναι σωστές και αρκετές (ελαχιστοποίηση
λαθών χρήστη µέσω ολοκληρωµένου πρωτοβάθµιου ελέγχου),
53
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
•
οι πληροφορίες που λαµβάνει από το σύστηµα είναι ακριβείς και επικαιροποιηµένες.
•
Τα όρια των συναλλαγών του Πολίτη µε το σύστηµα πρέπει να είναι σαφώς διακριτά π.χ. ο
Πολίτης δεν πρέπει να έχει καµία αµφιβολία για το εάν η συναλλαγή του έχει ολοκληρωθεί ή
χρειάζεται να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες. Αυτό επιτυγχάνεται µε υψηλά επίπεδα
πληροφόρησης (on-line και off-line).
•
Οι λειτουργίες της πύλης πρέπει υποχρεωτικά να έχουν χρόνο απόκρισης λίγων
δευτερολέπτων (≤ 3 sec) εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων για τις οποίες ο χρήστης θα
ενηµερώνεται σχετικά. Στο χρόνο απόκρισης δεν συµπεριλαµβάνεται ο χρόνος
καθυστέρησης που µπορεί να οφείλεται στο δίαδικτυο. Τα βήµατα και οι ενέργειες από την
πλευρά του χρήστη για κάθε επιθυµητή λειτουργία πρέπει να είναι ελαχιστοποιηµένα και
ανάλογα µε το προφίλ του.
•
Σε κάθε σηµείο της περιήγησής του, ο χρήστης θα έχει στη διάθεσή του εµφανή σηµάδια
που υποδεικνύουν που βρίσκεται (θεµατική ενότητα ή εφαρµογή, κατηγορία, λειτουργία,
κλπ.), πού µπορεί να πάει και τι µπορεί/τι πρέπει να κάνει.
•
Το σύστηµα θα περιλαµβάνει λειτουργίες υποστήριξης και βοήθειας στους χρήστες οι οποίες
θα παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες. Κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να παρέχεται:
•
Παροχή βοήθειας βάσει περιεχοµένου (Context Sensitive On-Line Help), έτσι
ώστε να παρέχεται πρόσβαση στην κατάλληλη πληροφορία.
•
Παροχή βοήθειας µε tutorials και user guides όπου είναι σχετικό
•
Πρόσβαση στα αρχεία βοήθειας µε περισσότερους του ενός τρόπους, όπως: δια
µέσου πινάκων περιεχοµένου (µε αντίστοιχους συνδέσµους), µε άµεση υποβολή
ερωτήσεων µε τη µορφή λέξεων κλειδιών, δια µέσου αλφαβητικού ευρετηρίου
λέξεων ή και συνδέσµων σχετικών θεµάτων κλπ.
•
Όλο το περιβάλλον χρήστη (user interface, on-line help, µηνύµατα, κλπ.) και τα αναλυτικά
εγχειρίδια χρήσης θα πρέπει να είναι γραµµένα στην ελληνική γλώσσα.
•
Θα παρέχεται όµοιο περιβάλλον για όλα τα υποσυστήµατα του,
Ο Ανάδοχος θα περιγράψει στην προσφορά του, αναλυτικά, τη µεθοδολογία που θα ακολουθήσει
για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη των Ψηφιακών Υπηρεσιών, του Επιπέδου Παρουσίασης και των
Εφαρµογών, τεκµηριώνοντας τη συστηµατική του προσέγγιση για τη διασφάλιση των παραπάνω
γενικών σχεδιαστικών αρχών ως προς το τελικό προϊόν.
Α.3.3.6 Ασφάλεια
Ο Ανάδοχος θα λάβει ειδική µέριµνα και θα δροµολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για την ασφάλεια
των Συστηµάτων – Υποσυστηµάτων και Εφαρµογών, των µέσων και των υποδοµών, καθώς και την
προστασία των προς επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και πληροφοριών.
Θα πρέπει ο Ανάδοχος να εκπονήσει Μελέτη Ασφάλειας η οποία θα περιλαµβάνει
(α) Ανάλυση Επικινδυνότητας και
(β) Σχέδιο Ασφάλειας το οποίο θα περιλαµβάνει τα ενδεικνυόµενα µέτρα σύµφωνα µε την Ανάλυση
Επικινδυνότητας και θα λαµβάνει υπόψιν τους κανόνες της ισχύουσας Πολιτική Ασφάλειας ΠΣ της
ΓΓΠΣ (ΠΑΠΣ-ΓΓΠΣ).
Η δοµή και ο µορφότυπος του Σχεδίου Ασφάλειας θα προκύψουν µετά απο υποδείξεις του
Γραφείου Ασφάλειας ΠΣ της ΓΓΠΣ.
54
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Αν τα αποτελέσµατα της Ανάλυσης επικινδυνότητας δεν καλύπτονται απο την ισχύουσα Πολιτική
Ασφαλείας ΠΣ της ΓΓΠΣ, θα πρέπει να προταθεί κατάλληλη αναθεώρησή της.
Για τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη των τεχνικών µέτρων ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος
πρέπει να λάβει υπόψη του:
o το ισχύον κείµενο θεσµικό πλαίσιο:
•
Nόµος 3528/2007: Υπαλληλικός Κώδικας
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26, ο Υπάλληλος οφείλει να τηρεί εχεµύθεια: για
θέµατα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις κείµενες διατάξεις σε κάθε περίπτωση που αυτό
επιβάλλεται από την κοινή πείρα και λογική, για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων λαµβάνει
γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ? ευκαιρία αυτών.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 107, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα: η παράβαση της
υποχρέωσης εχεµύθειας η χρησιµοποίηση της δηµοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που
κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών
συµφερόντων του ίδιου ή τρίτων προσώπων
•
Nόµος 2472/1997: Προστασία Του Ατόµου από Την Επεξεργασία ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10, η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
είναι απόρρητη. ∆ιεξάγεται αποκλειστικά και µόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του
υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία και µόνον κατ? εντολή του. Αν η
επεξεργασία διεξάγεται για λογαριασµό του υπεύθυνου από πρόσωπο µη εξαρτώµενο από αυτόν, η
σχετική ανάθεση γίνεται υποχρεωτικά εγγράφως. Η ανάθεση προβλέπει υποχρεωτικά ότι ο ενεργών
την επεξεργασία την διεξάγει µόνο κατ? εντολή του υπεύθυνου και ότι οι λοιπές υποχρεώσεις του
παρόντος άρθρου βαρύνουν αναλόγως και αυτόν.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7, απαγορεύεται η συλλογή και η επεξεργασία
ευαίσθητων δεδοµένων. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων
δεδοµένων, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα από άδεια της Αρχής.
•
Νόµος 3842/2010: Κώδικας Φορολογίας και Εισοδήµατος (ΚΦΕ)
Με τις διατάξεις του άρθρου 85 του ΚΦΕ καθιερώνεται το φορολογικό απόρρητο στη φορολογία
εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων. Το φορολογικό απόρρητο προστατεύεται µε ποινικές
ιατάξεις, σύµφωνα µε τα άρθρα 212, 261 και 262 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, ενώ, σύµφωνα
µε τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 85 του ΚΦΕ, η παραβίαση του φορολογικού απορρήτου
συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα που τιµωρείται κατά τις διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου και ποινικό
αδίκηµα που τιµωρείται κατά τις διατάξεις του ποινικού κώδικα για παράβαση
καθήκοντος.
•
Nόµος 2960/2001: Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας , Άρθρο 11 «Απόρρητο
στοιχείων»
Όλα τα τελωνειακά παραστατικά, που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, υποβάλλονται
στις τελωνειακές αρχές είτε γραπτά είτε µε τη χρήση µηχανογραφικής µεθόδου και από την
ηµεροµηνία αποδοχής τους, από την αρµόδια τελωνειακή αρχή, αποτελούν τίτλους υπέρ του
55
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
δηµοσίου. Τα στοιχεία που απορρέουν από τα τελωνειακά παραστατικά είναι απόρρητα
και απαγορεύεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τη δικαστική
αρχή, µόνο εφόσον έχει διαταχτεί ανάκριση, προς διακρίβωση της τέλεσης αξιόποινης πράξης σε
βάρος των συµφερόντων του δηµοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χορήγηση πληροφοριών
από τα παραστατικά έγγραφα των τελωνείων στις δηµόσιες αρχές επιτρέπεται µόνο στις
περιπτώσεις που ανακύπτουν θέµατα προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος και διεκδίκησης
πόρων
o τις σύγχρονες εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της ασφάλειας στις ΤΠΕ (best
practices)
o τα διεθνή de facto ή de jure πρότυπα.
Ειδικότερα, για την πρόσβαση στις εφαρµογές θα πρέπει να προβλέπονται τα εξής:
Αναγνώριση και πιστοποίηση ταυτότητας (identification and authentication) µε
login/password από ένα σηµείο (single sign-on). Το σύστηµα θα πρέπει να είναι PKI
συµβατό, για τη µελλοντική χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών µε ή και χωρίς τη χρήση
ασφαλούς διάταξης δηµιουργίας υπογραφής (έξυπνη κάρτη, usb token), τα οποία θα
έχουν εκδοθεί από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΑΠΕ∆) ή
ισοδύναµη αυτης; διατίθενται µέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Για την πιστοποίηση του χρήστη, θα
αξιοποιηθεί η πλατφόρµα του TAXISnet
∆ιαβαθµισµένος έλεγχος πρόσβασης (authorization/access control): Αναφέρεται στη
δυνατότητα παραχώρησης δικαιωµάτων χρήσης και εκτέλεσης λειτουργιών σε
οντότητες µε βάση τα πιστοποιηµένα δικαιώµατα του χρήστη ή οµάδων χρηστών.
∆υνατότητα καταγραφής και ελέγχου κάθε ενέργειας πιστοποίησης και πρόσβασης
(auditing) σε εσωτερική πληροφορία του Συστήµατος.
•
•
•
A.3.3.7 Απαιτήσεις ∆οµηµένης Καλωδίωσης
∆ΙΚΤΥΟ
Στα κτίρια που αναφέρονται στο C.5.1 µε τα δεδοµένα ποσοτικά στοιχεία, θα κατασκευαστεί δίκτυο
LAN για την διασύνδεση των υπολογιστικών συστηµάτων. Το δίκτυο περιλαµβάνει την προµήθεια
καλωδιακών συστηµάτων και κατασκευή δοµηµένης καλωδίωσης, όπως επίσης και την προµήθεια
και εγκατάσταση ενεργών στοιχείων δικτύου. Στη περίπτωση υπαρχουσών υποδοµών δοµηµένης
καλωδίωσης θα αξιοποιηθούν και θα ληφθεί υπόψη η συµβατότητα της παλαιάς υποδοµής µε την
επέκταση.
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ
Η δράση αφορά στην ανάπτυξη υποδοµών δοµηµένης καλωδίωσης και παροχής τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισµού σε 54 Κτηµατικές Υπηρεσίες και 3 Κεντρικές (∆/νση ∆ηµόσιας Περιουσίας, ∆/νση
Εθνικών Κληροδοτηµάτων και ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης):
•
Εγκατάσταση της υποδοµής δοµηµένης καλωδίωσης και παραµετροποίηση και
εγκατάσταση του ενεργού εξοπλισµού
•
Προµήθεια switch
•
Πλήρης χωροταξική καταγραφή των συνδέσεων χαλκού και των οπτικών συνδέσεων σε
hard copy και ηλεκτρονική µορφή µαζί µε το κατάλληλο λογισµικό για την ανάγνωσή
του (viewer)
•
Πλήρης πιστοποίηση της εγκατεστηµένης υποδοµής.
56
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Τα µέσα µετάδοσης να είναι καλώδια χαλκού για το οριζόντιο δίκτυο και οπτικών ινών για το
κατακόρυφο Backbone δίκτυο. Επίσης, στο κατακόρυφο δίκτυο θα εγκατασταθούν και πολύζευγα
καλώδια χαλκού. Τα υλικά να είναι τέτοιας τεχνολογίας, ώστε να εξασφαλίζουν την εφαρµογή
οιασδήποτε τεχνικής µετάδοσης (10Base-T, 100Base-TX, 100Βase-FX, 1000BaseTX, 1000Βase-SX,
Token Ring 4 and 16 Mbps, ATM 25, 155 Mbps, CDDI, ISDN, Telephony) µε µέγιστο µήκος
καλωδίου τα 100µ.
Το σύστηµα δοµηµένης καλωδίωσης και οι συνδέσεις των επιµέρους υλικών να είναι ανεξάρτητο
της εφαρµοζόµενης τεχνικής µετάδοσης. Και επιπλέον:
•
Να προσφέρει διαλειτουργικότητα (interoperability) σε περιβάλλον πολλών κατασκευαστών
(multivendor).
•
Να χαρακτηρίζεται από ευελιξία στις αλλαγές και τις µελλοντικές επεκτάσεις και τον υψηλό
βαθµό προσαρµοστικότητας στις ιδιαίτερες κάθε φορά απαιτήσεις των χρηστών.
•
Να προσαρµόζεται οµαλά στις επεκτάσεις και τις αναβαθµίσεις της δικτυακής υποδοµής και των
δικτυακών υπηρεσιών του κτιρίου και τις εξελίξεις στον τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφοριών.
•
Να υποστήριζει µεγάλη ποικιλία εφαρµογών και τοπολογίας δικτύων.
•
Να είναι εύκολο στην διαχείριση του.
•
Να δίδει την βέλτιστη δυνατή απόδοση της επένδυσης σε συνδυασµό µε µεγάλο χρονικό
ορίζοντα.
•
Να διαθέτει βεβαιώσεις, ότι όλα τα υλικά του καλωδιακού συστήµατος έχουν ελεγχθεί από
Ανεξάρτητους ∆ιεθνείς Οίκους Πιστοποίησης για τη συµµόρφωσή τους στις οδηγίες
ANSI/TIA/EIA 568A, ISO/IEC IS 11801 και CEN/CENΕLEC EN 50173, EN 50174, και να είναι
πιστοποιηµένο κατά ISO 9001.
•
Η εγκατάσταση των συνδέσεων και των οδεύσεων χαλκού θα γίνει σύµφωνα µε το πρότυπο
ΕΙΑ/ΤΙΑ 569, 570 καθώς και µε τους κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους περί Ε.Η.Ε. όπως
ορίζονται στο ΦΕΚ Β767 (31.12.92).
Η δοµή του καλωδιακού δικτύου των κτιρίων του Υπουργείου θα πρέπει να αποτελείται από:
κεντρικό κατανεµητή (equipment room),
καλωδίωση κορµού ή κάθετη καλωδίωση (backbone cabling),
κατανεµητή ορόφου (telecom closet),
οριζόντια καλωδίωση (horizontal cabling),
περιοχή εργασίας (work area).
To Backbone δίκτυο δεδοµένων θα είναι χαλκού για κτίρια µέχρι δύο (2) ορόφων και
οπτικών ινών για κτίρια από τρεις (3) ορόφους και άνω. Στη περίπτωση του backbone
δικτύου οπτικών ινών θα υπάρχουν και δύο καλώδια χαλκού ως εναλλακτική
διασύνδεση σε περίπτωση διακοπής της µεταφοράς δεδοµένων από τα καλώδια
οπτικών ινών για οποιοδήποτε λόγο.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στο Παράρτηµα C.5.6.
57
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα ενεργά στοιχεία που θα προµηθεύσει ο Ανάδοχος, θα εγκατασταθούν και θα διασυνδέουν τους
υπολογιστές. Ο αριθµός των προσφερόµενων ενεργών στοιχείων θα πρέπει να καλύπτει τον αριθµό
των ζητούµενων θέσεων εργασίας ανά κτίριο.
Το Backbone δίκτυο θα είναι Gigabit Ethernet, ενώ το δίκτυο διανοµής θα είναι Fast Ethernet.
Α.3.3.8 Απαιτήσεις ψηφιοποίησης
Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες ψηφιοποίησης σε 15 γεωγραφικά σηµεία:
- στις Κτηµατικές µε έδρα τα κέντρα των 13 Περιφερειών (13 σηµεία)
- στην Κτηµατική Υπηρεσία Πειραιά (1 σηµείο)
- στις ∆/νσεις ∆10,∆11 και ∆ΤΥ (1 σηµείο)
Στα πλαίσια των απαιτήσεων ψηφιοποίησης ο Ανάδοχος θα προσφέρει κατ’ ελάχιστον 280
ανθρωποµήνες.
Πριν την έναρξη του έργου της ψηφιοποίησης, όλες οι Υπηρεσίες θα έχουν προετοιµάσει τα
τεκµήρια προς ψηφιοποίηση (έγγραφα/ διαγράµµατα) µε την τοποθέτηση διακριτικών (π.χ.
διαχωριστή), ώστε να είναι ευκρινής τόσο ο διαχωρισµός µεταξύ των εγγράφων/ διαγραµµάτων,
όσο και ο χαρακτηρισµός αυτών στη συνέχεια (βλ. παρ. Α.2.4.2.).
Στη φάση αυτή παράλληλα µε τη σάρωση (SCANNING) θα δηµιουργείται πάντα η ταυτότητα
(κλειδί) του Εγγράφου/ ∆ιαγράµµατος, ούτως ώστε να συνδεθεί µε τις πληροφορίες που θα
καταχωρηθούν µέσω του «ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ».
Το «ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ» κάθε φακέλου θα ψηφιοποιηθεί (data entry) από τον Ανάδοχο αφού
του διατεθεί σε αναλογική µορφή. Ένα µέρος των απογραφικών δελτίων θα δοθεί σε ηλεκτρονική
58
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
µορφή (αρχεία excel) και είναι στην ευχέρεια του Αναδόχου, να αξιοποιήσει την ψηφιακή τους
µορφή. Ο Ανάδοχος θα εισάγει τα απογραφικά δελτία και θα τα συσχετίσει µε τα ψηφιοποιηµένα
έγγραφα και διαγράµµατα των Φακέλων.
Με ευθύνη των Υπηρεσιών – Σηµείων Ψηφιοποίησης θα εκπονηθεί σχέδιο επιλογής των εγγράφων
/διαγραµµάτων προς ψηφιοποίηση, το οποίο αποσκοπεί στην αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων κατά
την σάρωση δεδοµένων διαφορετικών Υπηρεσιών.
Α.3.3.8.1 Σάρωση ∆ιαγραµµάτων/ Εγγράφων & εισαγωγή στοιχείων από τα Απογραφικά
∆ελτία
Θα πραγµατοποιηθούν τα ακόλουθα:
(α)
Σάρωση ∆ιαγραµµάτων και Σχεδίων της κάθε υπόθεσης/ φακέλου διαστάσεων από Α4 έως Α0
και πλέον. Το πλήθος αυτών ανά είδος και µέγεθος φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ της παραγράφου Α.2.4. Τα ∆ιαγράµµατα και Σχέδια που θα σαρωθούν είναι
115.000 περίπου:
Με ποινή αποκλεισµού, στην οικονοµική προσφορά του, ο υποψήφιος Ανάδοχος
θα πρέπει επίσης να αναφέρει το κόστος σάρωσης ανά 10.000 διαγράµµατα, ανά
κατηγορία µεγέθους (Α0 και πλέον, Α0, Α1, Α2, Α3, Α4) και ανά κατάσταση (ΦΘΑΡΜΕΝΑ, ΜΗ
ΦΘΑΡΜΕΝΑ).
(β)
Σάρωση εγγράφων µεγέθους Α4 / Α3 που περιέχουν πληροφορίες σε µορφή κειµένου ή
πινάκων (Τίτλοι Κτήσεις, Παραχωρητήρια, ∆ιοικητικές Πράξεις, ∆ικαστικές Αποφάσεις κλπ.).
Το πλήθος αυτών ανά είδος και µέγεθος φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ της παραγράφου Α.2.4. Τα έγγραφα (∆ιοικητικές πράξεις, ∆ικαστικές
Αποφάσεις κλπ.) που θα σαρωθούν είναι 446.080 σελίδες, περίπου.
Η επιλογή των ειδών των εντύπων είναι ευθύνη και αρµοδιότητα της Υπηρεσίας.
Με ποινή αποκλεισµού, στην οικονοµική προσφορά του, ο υποψήφιος Ανάδοχος
θα πρέπει να αναφέρει το κόστος σάρωσης ανά 10.000 σελίδες ανά κατηγορία
µεγέθους (Α3, Α4) και ανά κατάσταση (ΦΘΑΡΜΕΝΑ, ΜΗ ΦΘΑΡΜΕΝΑ).
(γ)
Εισαγωγή στοιχείων από τα Απογραφικά ∆ελτία (data entry) τα οποία θα παρασχεθούν στον
Ανάδοχο σε αναλογική µορφή (έντυπα) ή ψηφιακή (αρχεία excel). Το πλήθος των
Απογραφικών ∆ελτίων είναι ανάλογο του πλήθους των προς ψηφιοποίηση υποθέσεων /
φακέλων και αριθµούνται σε 65.000, περίπου. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος
υποχρεούται να ψηφιοποιήσει πλήρως τα Απογραφικά ∆ελτία που απαιτούνται από την
διακήρυξη ανεξαρτήτως του πραγµατικού µέσου όρου.
Με ποινή αποκλεισµού, στην οικονοµική προσφορά του, ο υποψήφιος Ανάδοχος
θα πρέπει επίσης να αναφέρει το κόστος ψηφιοποίησης ανά Απογραφικό ∆ελτίο,το
οποίο θα υπολογίζεται ανά 100 χαρακτήρες.
Σε κάθε περίπτωση τα παντός τύπου διαχωριστικά (Παράγραφος Α.2.4) δεν θα
προσµετρούνται και δεν θα χρεώνονται κατά τη ψηφιοποίηση.
Α.3.3.8.2 Σάρωση - γεωαναφορά - διανυσµατοποίηση διαγραµµάτων
Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει την πληροφοριακή υποδοµή µε την εισαγωγή του χαρτογραφικού υλικού
στη Βάση γεωχωρικών δεδοµένων, γεωαναφορά αυτού και διανυσµατοποίηση πολυγώνων,
γραµµών, και σηµείων που αντιστοιχούν στα ∆ηµόσια Κτήµατα, Αιγιαλούς, Απαλλοτριώσεις,
Ανταλλάξιµα Κτήµατα, κτίρια κλπ.
59
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Πιο συγκεκριµένα οι εργασίες αφορούν σε:
―
10.000 περίπου τοπογραφικών διαγραµµάτων κλίµακας 1:500, 1:1.000 και 1:2.000 που θα
σαρωθούν, θα γεωαναφερθούν και θα γίνει διανυσµατοποίηση 6.500 γραµµών Αιγιαλού,
Παραλίας, Παλαιού Αιγιαλού και ακτογραµµής Αιγιαλών και 384 πινακίδων 1:50.000
καθορισµένων Αιγιαλών που θα σαρωθούν, θα γεωαναφερθούν. Για διαγράµµατα σε
ανεξάρτητο σύστηµα αναφοράς, θα γίνεται εξάρτησή τους από χαρακτηριστικά σηµεία.
Ειδικότερα, για την Ψηφιοποίηση Αιγιαλού και Παραλίας και Παλαιού Αιγιαλού, θα ακολουθηθεί
η εξής διαδικασία:
α. Υπάρχουν 3 κατηγορίες διαγραµµάτων:
α1. τα πρόσφατα που είναι σε προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ87
α2. τα αµέσως παλαιότερα που είναι σε προβολικό σύστηµα ΗΑΤΤ της ΓΥΣ η UTM3 του
ΥΠΕΧΩ∆Ε και
α3. αυτά που είναι σε ανεξάρτητο προβολικό σύστηµα
β. όλα τα διαγράµµατα, σε πρώτη φάση θα σαρωθούν από τον Ανάδοχο, µε τις προδιαγραφές
που ορίζονται στον Πίνακα Συµµόρφωσης C.3.5.1 και θα αποθηκευθούν σε δύο µορφές
αρχείων σε jpg και tiff.
γ. Όσον αφορά στην γεωαναφορά των αναλογικών χαρτών, αυτή πρέπει να ακολουθήσει τους
εξής κανόνες
1. για διαγράµµατα της παραγράφου α1, σηµεία αναφοράς πρέπει να είναι οι αναγραφόµενες
συν/νες στα χαρακτηριστικά σηµεία (π.χ. για διαγράµµατα αιγιαλού τα σηµεία των
κορυφών των οριογραµµών αιγιαλού και παραλίας µε τις συν/νες τους, κατ' ελάχιστο 4
χαρακτηριστικά σηµεία), που θα εισαχθούν µε πληκτρολόγηση.
2. για διαγράµµατα της παραγράφου α2, σηµεία αναφοράς πρέπει και εδώ να είναι οι
αναγραφόµενες συν/νες στα χαρακτηριστικά σηµεία, µε τη διαφορά ότι αυτές, θα πρέπει να
υποστούν πρώτα µετασχηµατισµό στο προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ87, µε προτεινόµενη
µέθοδο τον αφινικό µετασχηµατισµό, που έχει λιγότερα σφάλµατα.
3. για διαγράµµατα της παραγράφου α3, σηµεία αναφοράς πρέπει να είναι χαρακτηριστικά
σηµεία εδάφους (αναγνωρισµένα στο υπόβαθρο του ορθοφωτοχάρτη) ή συν/νες από
συνδεόµενες όµορες πινακίδες.
δ. Όσον αφορά στην ψηφιοποίηση, απαιτείται ψηφιοποίηση των οριογραµµών αιγιαλού
παραλίας και παλαιού αιγιαλού µε τους εξής κανόνες:
1. για διαγράµµατα της παραγράφου α1, πρέπει να πληκτρολογηθούν όλες οι συν/νες των
κορυφών του αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού, σαν ένα αντικείµενο για κάθε
καθορισµό, µε κλειδί σύνδεσης στον πίνακα ιδιοτήτων της βάσης δεδοµένων, γιατί µπορεί
να απαιτηθεί µετέπειτα join του πίνακα ιδιοτήτων στην polyline του γεωαντικειµένου.
2. για διαγράµµατα της παραγράφου α2, θα πληκτρολογηθούν όλες οι συν/νες των κορυφών
του αιγιαλού παραλίας και παλαιου αιγιαλού, και µετά να υποστούν µετασχηµατισµό στο
προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ87, µε προτεινόµενη µέθοδο τον αφινικό µετασχηµατισµό, που
έχει λιγότερα σφάλµατα.
3. για διαγράµµατα της παραγράφου α3, µετά την γεωαναφορά τους, θα γίνει ψηφιοποίηση
των γραµµών γραφικά, από το γεωαναφερµένο αναλογικό διάγραµµα.
Γενικά η ψηφιοποίηση, όπου υπάρχουν συν/νες θα γίνεται µε πληκτρολόγηση ενώ όπου δεν
υπάρχουν θα γίνει γραφικά, από τα γεωφερµένα διαγράµµατα.
60
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
ε. Ειναι αυτονόητο ότι ο Ανάδοχος θα προσφέρει εργαλεία editing στο λογισµικό διαχείρισης
γεωγραφικών πληροφοριών, για διορθώσεις, όπως π.χ. στις περιπτώσεις που τµήµα γραµµής
αιγιαλού επανακαθορίζεται. Αυτές είναι διεργασίες που πρέπει να παρέχονται από το
προτεινόµενο λογισµικό, και να γίνονται µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, που θα πρέπει να
ακολουθούν όλες οι ∆/νσεις, Τµήµατα και Αυτοτελή Γραφεία των Κτηµατικών Υπηρεσιών.
―
Για τα ∆ηµόσια Κτήµατα, θα αξιοποιηθεί η πληροφοριακή υποδοµή για την υποστήριξη των
Ψηφιακών Υπηρεσιών των ∆ηµοσίων Κτηµάτων θα συµπεριλάβει την πληροφοριακή υποδοµή
της ΚΕ∆ (περί τα 5000 πολύγωνα που είναι ήδη ψηφιοποιηµένα και πάνω από 20.000 σηµεία
θέσεις ακινήτων του ∆ηµοσίου που θα τοποθετηθούν σε χάρτη και την περιγραφική
πληροφορία για συνολικό πλήθος εγγραφών περί των 72.000 ∆ηµοσίων Κτηµάτων).
Απαιτείται η διανυσµατοποίηση των ορίων των δηµοσίων κτηµάτων, καθώς και οι περίπµετροι
καταπατήσεων/παραχωρήσεων/διεκδικήσεων για ένα µόνο σύνολο των Εάν το προχωρήσουµε
µπορούµε να ψηφιοποιήσουµε και την περίµετρο των καταπατήσεων, αλλά δοµηµένη έτσι
ωστε να έχει τη διαχείριση που απαιτείται (θέλει αρκετή συζήτηση το θέµα).
Επιπλέον, θα σαρωθεί ή/και γεωαναφερθεί το αρχείο των παλαιών διαγραµµάτων ∆ηµοσίων
Κτηµάτων που διατηρεί η ∆ΤΥ.
―
∆ιαγράµµατα των Απαλλοτριώσεων. Θα σαρωθούν, θα γεωαναφερθούν στο Εθνικό Σύστηµα
Αναφοράς ΕΓΣΑ87 και θα διανυσµατοποιηθούν τα περιγράµµατα των Απαλλοτριώσεων του
αρχείου που διατηρεί το Τµήµα Απαλλοτριώσεων της ∆10.
―
Για τα Ανταλλάξιµα Κτήµατα θα συγκεντρωθούν και θα προετοιµαστούν προς σάρωση ή/και
γεωαναφορά ή/και διανυσµατοποίηση από τις Κτηµατικές Υπηρεσίες, µε τη συνδροµή της ∆10
και ∆ΤΥ, τα αντίστοιχα διαγράµµατα καταγραφής. Το πλήθος των ανταλλαξίµων είναι περί τις
41000, εκ των οποίων τα 8000 θα ψηφιοποιηθούν µε την απαραίτητη διαδικασία της
γεωαναφοράς και διανυσµατοποίησης.
―
∆ιανυσµατοποίηση περί 870 σηµείων που αντιστοιχούν στα κτίρια του Υπ. Οικονοµικών
―
Για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες Αντικειµενικού Προσδιορισµού Αξίας Ακινήτων απαιτείται η σάρωση
2000 περίπου χαρτών και γεωαναφορά αυτών. ∆ιανυσµατοποίηση πολυγώνων (80.000
οικοδοµικά τετράγωνα + 8.000 ζώνες), πολυγώνων που αντιστοιχούν στα οικοδοµικά
τετράγωνα και γραµµών που αντιστοιχούν στους άξονες των δρόµων και τις ζώνες τιµών και
συντελεστών αξιοποίησης οικοπέδων (ΣΑΟ).
Με ποινή αποκλεισµού, στην οικονοµική προσφορά του, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα
πρέπει επίσης να αναφέρει το κόστος ψηφιοποίησης (σάρωση, γεωαναφορά,
διανυσµατοποίηση) ανά 1.000 διαγράµµατα, ανά κατηγορία µεγέθους (Α0, Α1, Α2, Α3,
Α4) και ανά κατάσταση (ΦΘΑΡΜΕΝΑ, ΜΗ ΦΘΑΡΜΕΝΑ).
Α.3.3.8.3 Σύνδεση αποτελεσµάτων ψηφιοποίησης και εισαγωγή ψηφιακών δεδοµένων
από τρίτες πηγές
Η Γ.∆.∆.Π. µε δικό της στελεχιακό δυναµικό θα δηµιουργήσει σε αναλογική µορφή απογραφικά
δελτία µε συνοπτικά περιγραφικά στοιχεία δηµοσίων κτηµάτων, καθορισµένων αιγιαλών,
ανταλλαξίµων κτηµάτων κ.λπ. Επίσης θα έχει προµηθευτεί κατάλληλα γεωγραφικά δεδοµένα από
άλλες δηµόσιες υπηρεσίες (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, κλπ.).
Ο Ανάδοχος έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις:
(α) Εισαγωγή των γεωχωρικών δεδοµένων, όπως:
•
Κτηµατογραφηθείσες περιοχές σε ψηφιακή µορφή
61
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
•
Ψηφιακά δεδοµένα ΕΛΣΤΑΤ
•
Ψηφιακά /αναλογικά δεδοµένα ΓΥΣ από ΚΕ∆ και το υπόβαθρο 1:50.000 για την τοποθέτηση
των θέσεων Αιγιαλού και Αµµοληψιών
•
Ορθοφωτοχάρτες Κτηµατολογίου 1:1000 για αστικές περιοχές και 1:5000 για τις λοιπές,
που θα αποτελέσουν το ενιαίο υπόβαθρο της πληροφοριακής υποδοµής των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.
∆ιατήρηση διανοµής χαρτών από το σύστηµα, για όλους τους εισαχθέντες χάρτες και αποθήκευση
µεταδεδοµένων των στοιχείων των χαρτών αυτών (π.χ. κωδικός πινακίδας, ηµεροµηνία έκδοσης
πινακίδας, κλίµακα κ.λπ).
∆όµηση των πληροφοριών που περιλαµβάνουν τα υπόβαθρα µε τα κατάλληλα εργαλεία ούτως
ώστε να επιλύεται το πρόβληµα της διαφορετικής κωδικοποίησης οµοειδών πληροφοριών κατά την
εισαγωγή τους.
∆ηµιουργία διαδικασιών, αυτόµατων ή µη, ανάκτησης νέας πληροφορίας από τα πληροφοριακά
συστήµατα τρίτων φορέων, όπως η αυτόµατη διαδικασία εισαγωγής ψηφιακών χαρτών βάσει του
ονόµατος του αρχείου και τις συντεταγµένες των άκρων.
(β) Αµφίδροµη σύνδεση των γεωχωρικών πληροφοριών που δηµιούργησε ο Ανάδοχος
(ψηφιοποίηση εγγράφων, διαγραµµάτων) µε την πληροφορία από τα αντίστοιχα απογραφικά
δελτία και αµφίδροµη σύνδεση των γεωχωρικών πληροφοριών που δηµιούργησε ο Ανάδοχος
µε τα ψηφιοποιηµένα έγγραφα και αµφίδροµη σύνδεση των απογραφικών δελτίων µε τα
ψηφιοποιηµένα έγγραφα, για τη δηµιουργία µιας ψηφιακής εικόνας κάθε οντότητας.
Οι απαιτήσεις ψηφιοποίησης περιγράφονται αναλυτικά στους Πίνακες Συµµόρφωσης C.3.5.
Α.3.3.9 Απαιτήσεις εκπαίδευσης
Οι στόχοι των υπηρεσιών εκπαίδευσης είναι η ολοκληρωµένη µεταφορά τεχνογνωσίας προς ένα
ικανό πυρήνα υπαλλήλων της Γ.Γ.Π.Σ. και της Γ.∆.∆.Π., οι οποίοι θα αναλάβουν τη διαχείριση,
υποστήριξη, επικαιροποίηση των παρεχοµένων Ψηφιακών Υπηρεσιών.
Τα στελέχη που θα εκπαιδευτούν, θα είναι κατά βάση τεχνικά στελέχη και διαχειριστές
συστηµάτων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων και διοικητικά και τεχνικά
στελέχη της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών κληροδοτηµάτων. Τα στελέχη αυτά
µετά την εκπαίδευση θα πρέπει να έχουν την απαιτούµενη εξειδίκευση για να:
-
αναλάβουν την παραγωγική λειτουργία των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. (διαχείριση, συντήρηση κλπ.),
-
έχουν τη δυνατότητα της περαιτέρω εξέλιξης και επέκτασης των λειτουργιών των εφαρµογών,
-
υποστηρίξουν τους χρήστες των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ., µετά τη λήξη του έργου του Αναδόχου,
Για τους παραπάνω λόγους θα πραγµατοποιηθεί εκπαίδευση 6480 ωρών:
-
σε θέµατα ψηφιοποίησης σε κάθε Κτηµατική Υπηρεσία (54 σηµεία) από δύο εξειδικευµένους
εκπαιδευτές µε τη µέθοδο On-the-Job-Training (OJT), (2 εκπαιδευτές * 6 ώρες/ηµέρα * 5
ηµέρες * 54 σηµεία = 3240 ώρες).
-
σε θέµατα διαχείρισης, συντήρησης κι επέκτασης των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. σε κάθε Κτηµατική
Υπηρεσία (54 σηµεία) από δύο εξειδικευµένους εκπαιδευτές µε τη µέθοδο On-the-Job-Training
(OJT), (2 εκπαιδευτές * 6 ώρες/ηµέρα * 5 ηµέρες * 54 σηµεία = 3240 ώρες). Κατ’ ελάχιστον,
θα καλυφθούν οι ακόλουθες ενότητες:
• ∆ιαχείριση: Λειτουργικά Συστήµατα – Ειδικά Λογισµικά.
• ∆ιαχείριση ροής εργασιών, Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, ∆ιαχείριση
περιεχοµένου και οποιοδήποτε λογισµικό αναπτυχθεί από τον Ανάδοχο.
εγγράφων
και
62
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
• ∆ιαχείριση χρηστών.
• ∆ιαχείριση και Παρουσίαση Γεωχωρικών Πληροφοριών .
Η εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί κατά την πιλοτική λειτουργία, για να δοθεί η ευκαιρία για την
εκτέλεση αναλυτικών και καταγεγραµµένων σεναρίων δοκιµών.
Ο αριθµός των εκπαιδευόµενων που θα συµµετέχουν ανά οµάδα δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 14.
Α.3.4 Φάσεις Υλοποίησης του Έργου
Συνοπτικά, το φυσικό αντικείµενο του έργου περιλαµβάνει:
•
Αγορά Εξοπλισµού για την Ανάπτυξη Πληροφοριακών Υποδοµών σε Κεντρικό και σε
Περιφερειακό Επίπεδο
•
Ανάπτυξη Εφαρµογών και παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών
•
Ανάπτυξη Υποδοµών ∆οµηµένης Καλωδίωσης
•
Ψηφιοποίηση, Ψηφιακή Επεξεργασία και Καταχώρηση πληροφοριακού υλικού που σήµερα είναι
σε αναλογική µορφή (φάκελοι, διαγράµµατα, κλπ)
Οι δράσεις που θα απαιτηθούν για την ανάπτυξη του φυσικού αντικειµένου του έργου
επιµερίζονται στα ακόλουθα υποέργα:
Υποέργο-1: Πληροφοριακή υποδοµή Ψηφιακών Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών
Κληροδοτηµάτων
Υποέργο-2: Προµήθεια Τεχνολογικής Υποδοµής
Στις §Α.3.4.1 και §Α.3.4.2 ακολουθεί η περιγραφή των Φάσεων µε τις ενδεικτικές ηµεροµηνίες
ανάπτυξης
Α.3.4.1 Φάσεις Υλοποίησης Υποέργου-1
∆ράση-1.1: Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων
Φάση 1
Τίτλος: Ανάλυση Απαιτήσεων – Μελέτη Εφαρµογής
Μήνας Έναρξης: 30/9/2011
Μήνας Λήξης: 30/11/2011
Στόχοι:
Στόχος της Φάσης 1 είναι η καταγραφή, η κατανόηση και η ανάλυση απαιτήσεων από των
ανάδοχο για την ανάπτυξη των εφαρµογών για την παροχή των Ψηφιακών Υπηρεσιών ∆ηµόσιας
Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων.
Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει και θα παραδώσει τη Μελέτη Εφαρµογής του Έργου. Η Μελέτη
Εφαρµογής του Έργου θα συνιστά τον «οδηγό ανάπτυξης» και τη βάση αναφοράς για την
παρακολούθηση της προόδου των εργασιών καθ’ όλη την διάρκεια του Έργου. Η Μελέτη
Εφαρµογής θα αναφέρεται αναλυτικά και θα καλύψει όλες τις δράσεις του Έργου.
Περιγραφή:
Κατά την Φάση 1, θα λάβουν χώρα οι ακόλουθες εργασίες:
•
Καταγραφή - Επικαιροποίηση Υφιστάµενης Κατάστασης.
•
Οριστικοποίηση Επιχειρησιακών, Λειτουργικών και Τεχνικών Απαιτήσεων Έργου.
•
Σύνδεση επιχειρησιακών στόχων και απαιτήσεων µε τεχνικές προδιαγραφές και
προτεινόµενο σχεδιασµό.
63
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
•
Ανάλυση και πλήρης σχεδιασµός της αρχιτεκτονικής της πληροφοριακής υποδοµής.
•
Μελέτη ∆ιαλειτουργικότητας µε TAXIS, TAXISNET, ΚΕ∆, Κτηµατολόγιο και άλλους φορείς,
όπως θα προκύψουν από την οριστικοποίηση των Επιχειρησιακών, Λειτουργικών και
Τεχνικών Απαιτήσεων Έργου.
•
Μελέτη ∆ιαλειτουργικότητας και παροχής διαδικτυακών uπηρτεσιών προς τρίτους φορείς
και προς τον Πολίτη (βλ. §Α.3.2.1)
Κατά την σύνταξη της Μελέτης Εφαρµογής του Έργου ο Ανάδοχος, εφαρµόζοντας την
Μεθοδολογία που έχει υιοθετήσει, θα εξειδικεύσει την πρότασή του στα ακόλουθα:
Οργανωτική ∆ιάσταση:
-
Πλάνο ∆ιαχείρισης και Ποιότητας Έργου (Π∆ΠΕ). Οι διαδικασίες και µηχανισµοί που θα
περιγράφονται αναλυτικά στο Πλάνο θα πρέπει να αποτελούν ένα πρότυπο και ολοκληρωµένο
σύνολο, προσαρµοσµένο στις ιδιαιτερότητες που θέτουν οι οργανωτικές, διοικητικές και
τεχνολογικές παράµετροι του Έργου. Με βάση τα παραπάνω, τα περιεχόµενα του Π∆ΠΕ θα
πρέπει κατ’ ελάχιστο να αναφέρονται στις ακόλουθες περιοχές των οποίων ο σκοπός, η δοµή
και το περιεχόµενο θα περιγράφεται αναλυτικά στην προσφορά του Αναδόχου:
-
Οργανωτικό σχήµα/ δοµή διοίκησης Έργου.
-
Σχέδιο Επικοινωνίας.
-
Αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης του Έργου.
-
∆ιαχείριση Θεµάτων.
-
∆ιαχείριση Κινδύνων.
-
∆ιασφάλιση Ποιότητας.
-
∆ιαχείριση Αρχείων.
-
∆ιαχείριση Αλλαγών.
-
∆ιοικητική Πληροφόρηση.
Τεχνολογική ∆ιάσταση:
-
Καταγραφή - Επικαιροποίηση Υφιστάµενης Κατάστασης.
-
Οριστικοποίηση - ιεράρχηση Επιχειρησιακών, Λειτουργικών και Τεχνικών Απαιτήσεων Έργου
και οριοθέτηση - αποσαφήνιση του εύρους του Έργου, βάσει της ∆ιακήρυξης και της
προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.
-
Σύνδεση επιχειρησιακών στόχων και απαιτήσεων µε τεχνικές προδιαγραφές και προτεινόµενο
σχεδιασµό.
-
Ανάλυση, πλήρης σχεδιασµός και αρχιτεκτονική του Συστήµατος.
-
Μεθοδολογία και αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής καθώς και καθορισµό και µέθοδο
καταγραφής δεικτών απόδοσης των Συστηµάτων και των εφαρµογών.
-
Μεθοδολογία και προγραµµατισµός µετάπτωσης δεδοµένων και λειτουργίας στο νέο Σύστηµα.
-
Μελέτη ∆ιαµόρφωσης Χώρων για όλα τα κτίρια, η οποία θα πρέπει:
α) Να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του C.5.1.
β) Να προσδιορίζει για κάθε κτίριο του φορέα:
1. τον αριθµό και την θέση των κατανεµητών ορόφου,
64
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
2. το πλήθος των πριζών που θα εγκατασταθούν σε κάθε δωµάτιο του κτιρίου και θα
τερµατιστούν στον κατανεµητή του ορόφου,
3. το πλήθος των κάθετων συνδέσεων χαλκού και οπτικών ινών,
4. την ακριβή θέση του Κατανεµητή κτιρίου,
5. να επικαιροποιήσει την διαστασιολόγηση της προσφοράς του για ενεργό εξοπλισµό,
µετά από τα ακριβή στοιχεία που θα προκύψουν από τη µελέτη για τα κτίρια, τον
αριθµό των χρηστών και την κατανοµή τους ανά όροφο,
6. τις διαδροµές και το µήκος των οδεύσεων οριζοντίων και καθέτων, τόσο των ασθενών
ρευµάτων όσο και των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας στις θέσεις εργασίας.
Η παραπάνω µελέτη θα γίνει σε συνεργασία µε τις εµπλεκόµενες Υπηρεσίες και τα αποτελέσµατα
της θα πρέπει να εγκριθούν από το Υπ.Ο.
-
Μελέτη ∆ιαλειτουργικότητας (ανάλυση παροχής υπηρεσιών σε εξωτερικούς φορείς).
∆ιαδικαστική ∆ιάσταση:
-
Μέρος της Μελέτης Εφαρµογής αποτελεί η ανάπτυξη, ο ανασχεδιασµός, η οµοιογενοποίηση
και βελτιστοποίηση των διαδικασιών και εντύπων µε σκοπό τη βέλτιστη για τη συνολική
λειτουργική µετάβαση στη νέα πλατφόρµα διάθεσης των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.
Εκπαιδευτική ∆ιάσταση:
-
Πλάνο Εκπαίδευσης, µεθοδολογία, το πρόγραµµα και καθορισµός του προβλεπόµενου υλικού
της εκπαίδευσης
Παραδοτέα:
1. Πλάνο ∆ιαχείρισης και Ποιότητας Έργου (Π∆ΠΕ).
2. Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων: Τεκµηριωµένη Ανάλυση Απαιτήσεων, συµπεριλαµβανοµένων
των επιχειρησιακών διαδικασιών, τα έγγραφα και έντυπα τα οποία µετέχουν στις διαδικασίες.
3. Σχεδιασµός Αρχιτεκτονικής λύσης: Σχηµατική αποτύπωση και τεκµηρίωση της προτεινόµενης
αρχιτεκτονικής προσέγγισης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Έργου, την ευρύτερη στρατηγική
πληροφορικής του Φορέα και βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τυποποιήσεις
4. Πλάνο κατάρτισης/ εκπαίδευσης στελεχών Φορέα:
Πλήρες
τεύχος
οργάνωσης
της
διαδικασίας εκπαίδευσης on-job-training και της µεθοδολογίας βάσει της οποίας θα γίνει η
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της εκπαίδευσης.
5. Σενάρια και µεθοδολογία ελέγχου: Περιλαµβάνει έναν πλήρη οδηγό για τη διαδικασία και τις
δοκιµές ελέγχου που θα γίνουν στο πλαίσιο των σχετικών παραλαβών. Κατ’ ελάχιστο θα
πρέπει να προβλέπονται εκτέλεση δοκιµών σε επίπεδο εφαρµογών και δοκιµών αποδοχής
χρηστών (δοκιµές µονάδων (unit tests), δοκιµές σε επίπεδο εφαρµογών (system tests),
δοκιµές αποδοχής χρηστών (user acceptance tests), δοκιµές υψηλού φόρτου (stress tests)
κλπ)
6. Πλάνο Μετάπτωσης: Περιλαµβάνει πλήρη οδηγό για τη διαδικασία µετάπτωσης δεδοµένων
από υπάρχοντα συστήµατα (π.χ. Πληροφοριακό Σύστηµα της ∆11, βάση δεδοµένων του
Τµήµατος Απαλλοτριώσεων της ∆10, βάση περιγραφικών και γεωχωρικών δεδοµένων της ΚΕ∆
κλπ) καθώς και τον προγραµµατισµό της συνολικής λειτουργικής µετάβασης στη νέα
πλατφόρµα διάθεσης Ψηφιακών Υπηρεσιών
7. Μελέτη Ασφαλείας: Περιγραφή των χαρακτηριστικών ασφαλείας της πλατφόρµας διάθεσης
των Ψηφιακών Υπηρεσιών.
65
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
8. Μελέτη ∆ιαλειτουργικότητας: Απαιτήσεις
επιχειρησιακή και τεχνολογική διάσταση.
διαλειτουργικότητας
µε
άλλους
φορείς
σε
Η διαλειτουργικότητα έχει µεγάλη σηµασία για το έργο. Η εξασφάλιση
διαλειτουργικότητας και ανταλλαγή δεδοµένων πληροφοριών µε εµπλεκοµένους
δηµόσιους φορείς (π.χ. πολεοδοµία, ΓΕΝ, Περιφέρεια κλπ) είναι επιβεβληµένη για την
αποτελεσµατική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στη σύγχρονη κοινωνία. Οι Ψηφιακές Υπηρεσίες της
∆ηµόσιας Περιουσίας και των Εθνικών Κληροδοτηµάτων θα αναπτυχθούν µε τέτοιο
τρόπο ώστε να είναι διαθέσιµες τόσο σε άλλους φορείς του δηµοσίου όσο και στο ευρύ
κοινό.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει διακριτά τους απαιτούµενους ανθρωποµήνες για την
εκπόνηση της µελέτης εφαρµογής και να τους κοστολογήσει στον σχετικό πίνακα οικονοµικής
προσφοράς (πίνακας C.4.1.4, γραµµή 1) προκειµένου να προκύπτει µε σαφήνεια η απαιτούµενη
ανθρωποπροσπάθεια και κατά συνέπεια το κόστος της 1ης Φάσης.
Φάση 2
Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Περιουσίας και
Εθνικών Κληροδοτηµάτων
Μήνας Έναρξης: 30/11/2011
Μήνας Λήξης: 31/05/2013
Στόχοι:
Στόχος της Φάσης 2 είναι η ανάπτυξη εφαρµογών παροχής των Ψηφιακών Υπηρεσιών ∆ηµόσιας
Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων µε την ολοκλήρωση των εφαρµογών διαχείρισης αι
παρουσίασης της γεωγραφικής πληροφορίας. Στο πλαίσιο της ίδιας φάσης θα αναπτυχθούν οι
απαιτούµενες εφαρµογές για την υποστήριξη των διοικητικών διαδικασιών των Κτηµατικών
Υπηρεσιών. Οι ∆/νσεις ∆10, ∆11 και ∆ΤΥ επωφελούνται από το ΟΠΣΚΥ, αλλά απαιτείται η
δηµιουργία API µεταξύ του ΟΠΣΚΥ και των υποστηρικτικών εφαρµογών των διοικητικών
διαδικασιών των Κτηµατικών Υπηρεσιών.
Περιγραφή:
o
Ανάπτυξη εφαρµογών µε τη χρήση ανοιχτών προτύπων, όπως έχει προαναφερθεί,
σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική.
o
∆οκιµές ελέγχου, σύµφωνα µε τα παραδοτέα της Φάσης 1.
o
Εγκατάσταση Εφαρµογών στον εξοπλισµό των υπηρεσιών.
o
Τεκµηρίωση των εργασιών της Φάσης 2.
Από τον Ανάδοχο θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την ανάπτυξη και εγκατάσταση των
εφαρµογών καθώς και την προετοιµασία των Κτηµατικών Υπηρεσιών και της Γ.Γ.Π.Σ. για την
υιοθέτηση του συστήµατος (καθορισµός διαδικασιών, κωδικοί πρόσβασης χρηστών, κλπ.).
Οποιαδήποτε ανάπτυξη λογισµικού θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστον (αφορά στην
αδειοδότηση):
•
για κάθε λειτουργία των Ψηφιακών Υπηρεσιών, 450 θέσεις εργασίας εσωτερικών χρηστών,
χωρίς περιορισµό στους ταυτόχρονους χρήστες (concurrent users),
•
για την επεξεργασία των γεωχωρικών πληροφοριών, 100 θέσεις εργασίας εσωτερικών
χρηστών (concurrent users),
•
για
πρόσβαση εξωτερικών χρηστών
ταυτόχρονους χρήστες per CPU.
στις
Ψηφιακές
Υπηρεσίες,
απεριορίστους
66
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Επίσης, το περιβάλλον ανάπτυξης θα παρέχει τη δυνατότητα για επέκταση αλλά και πλήρη
ανάπτυξη εφαρµογών χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις.
Παραδοτέα
1. Εφαρµογές διαχείρισης και παρουσίασης γεωγραφικής πληροφορίας σε πλήρη
λειτουργικότητα. παροχής των Ψηφιακών Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών
Κληροδοτηµάτων σε πλήρη λειτουργικότητα, βάσει προσδιορισθέντων (επαναλήψιµων)
δοκιµών ελέγχου. Υποδοχή πραγµατικών δεδοµένων (από µετάπτωση ή αρχική καταχώρηση/
ψηφιοποίηση) και Έναρξη Πιλοτικής Λειτουργίας. Πλήρης Τεκµηρίωση της ανάπτυξης των
εφαρµογών
2. Εφαρµογές παροχής των Ψηφιακών Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών
Κληροδοτηµάτων σε πλήρη λειτουργικότητα και ολοκλήρωση µε τις εφαρµογές διαχείρισης και
παρουσίασης γεωγραφικής πληροφορίας, βάσει προσδιορισθέντων (επαναλήψιµων) δοκιµών
ελέγχου. Υποδοχή πραγµατικών δεδοµένων (από µετάπτωση ή αρχική καταχώρηση/
ψηφιοποίηση) και Έναρξη Πιλοτικής Λειτουργίας. Πλήρης Τεκµηρίωση της ανάπτυξης των
εφαρµογών
3. Εφαρµογές ∆ιακίνησης εγγράφων και ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου σε πλήρη λειτουργικότητα,
βάσει προσδιορισθέντων (επαναλήψιµων) δοκιµών ελέγχου. Υποδοχή πραγµατικών δεδοµένων
(από µετάπτωση ή αρχική καταχώρηση/ ψηφιοποίηση) και Έναρξη Πιλοτικής Λειτουργίας.
Πλήρης Τεκµηρίωση της ανάπτυξης των εφαρµογών.
Φάση 3
Τίτλος: Πιλοτική Λειτουργία – Εκπαίδευση
Μήνας Έναρξης: 30/05/2013
Μήνας Λήξης: 30/07/2013
Στόχοι:
Στόχος της Φάσης 3 είναι η Πιλοτική Λειτουργία της πλατφόρµας παροχής των Ψηφιακών
Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, για το σύνολο των εφαρµογών
και θα διαρκέσει δύο (2) µήνες, κάτω από πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας. Στη διάρκεια της
φάσης αυτής θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες εκπαίδευσης On-the-Job-Training (OJT) στις
Κτηµατικές Υπηρεσίες.
Στη διάρκεια της Φάσης θα γίνει εφαρµογή όλων των λειτουργιών και διαδικασιών για την παροχή
των Ψηφιακών Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, καθώς και η
λειτουργία των ψηφιακών, πλέον, διοικητικών διαδικασιών των Κτηµατικών Υπηρεσιών.
Περιγραφή:
Στο πλαίσιο αυτής της Φάσης θα λάβουν χώρα τα ακόλουθα:
• Η επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου και η επικαιροποίησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης
αυτής.
• Τελικές δοκιµές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες ή τροποποιήσεις, σύνθεση, πιλοτική
χρήση κλπ., µε στόχο να επιβεβαιωθεί η απαιτούµενη λειτουργικότητα των εφαρµογών σε
συνθήκες πλήρους παραγωγικής λειτουργίας (πραγµατικά δεδοµένα, παραγωγική
εκµετάλλευση, από τους χρήστες της πληροφοριακής πλατφόρµας.
• οι βελτιώσεις των εφαρµογών.
• η επίλυση προβληµάτων και η υποστήριξη και εκπαίδευση των χρηστών.
• η συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες.
67
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
• η διόρθωση/ διαχείριση σφαλµάτων.
• η επικαιροποίηση της τεκµηρίωσης.
Η φάση της Πιλοτικής Λειτουργίας, για το σύνολο των εφαρµογών, θα διαρκέσει 2 µήνες, κάτω
από πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας σε ένα σύνολο εκπαιδευµένων χρηστών, µε σενάρια
λειτουργίας που θα συµφωνηθούν ανάµεσα στους εµπλεκόµενους φορείς και τον Ανάδοχο. Στη
διάρκεια της φάσης αυτής θα παρέχονται επίσης υπηρεσίες εκπαίδευσης εν ώρα εργασίας (on the
job training), όπως αναφέρεται στην παράγραφο §Α.3.3.9.
Θα παρασχεθεί εκπαίδευση On-the-Job-Training (OJT) στις όλες τις Κτηµατικές Υπηρεσίες,
-
για τις διαδικασίες και ροές των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. (ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και διαχείριση
περιεχοµένου), καθώς και για τη συντήρηση κι επέκταση των εφαρµογών των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.
-
για τις διαδικασίες σάρωσης και περιγραφής (µεταδεδοµένα) εγγράφων καθώς και σάρωσηςγεωαναφοράς-διανυσµατοποίησης
διαγραµµάτων
µε
την
αντίστοιχη
περιγραφή
(µεταδεδοµένα).
Στη διάρκεια της Φάσης θα γίνει εφαρµογή όλων των λειτουργιών και διαδικασιών. Η έννοια της
εκπαίδευσης και υποστήριξης εν ώρα εργασίας ερµηνεύεται ως η συνεχής παρουσία
εξειδικευµένων στελεχών του Αναδόχου, τα οποία ανά πάσα στιγµή να µπορούν να δώσουν τις
κατάλληλες κατευθύνσεις και οδηγίες στα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά µε την
Υποστήριξη του συστήµατος.
Αναλυτικά, σκοπός της φάσης αυτής είναι:
• Η επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου και η επικαιροποίησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης
αυτής.
• Τελικές δοκιµές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες ή τροποποιήσεις, σύνθεση, πιλοτική
χρήση κλπ, µε στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθµη λειτουργία και καλή συνεργασία των
εφαρµογών, τόσο µεταξύ τους όσο και εξωτερικά υπό συνθήκες πλήρους παραγωγικής
λειτουργίας (πραγµατικά δεδοµένα, παραγωγική εκµετάλλευση) από πλήρως εκπαιδευµένη
κοινότητα χρηστών – Κρίσιµος Πυρήνας Χρηστών (Key Users) µε ενεργή συµµετοχή στο Έργο.
• η υποστήριξη της Γ.∆.∆.Π. στη λειτουργία των εφαρµογών.
• οι βελτιώσεις των εφαρµογών.
• η επίλυση προβληµάτων-υποστήριξη χρηστών.
• η συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες.
• η διόρθωση / διαχείριση λαθών.
• η υποστήριξη στο χειρισµό και λειτουργία των υπολογιστών, εφαρµογών, κλπ.
• η επικαιροποίηση (update) τεκµηρίωσης.
Επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
-
Σε περίπτωση που κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας, εµφανισθούν σοβαρά κατά την
κρίση της ΕΠΕ προβλήµατα ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις απαιτήσεις,
διακόπτεται η περίοδος πιλοτικής λειτουργίας. Ο ανάδοχος πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως
την Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής ότι αποκατέστησε τη δυσλειτουργία ή βλάβη, τον
τρόπο που το πραγµατοποίησε και την ηµεροµηνία που επιθυµεί να γίνει η επανέναρξη της
νέας περιόδου πιλοτικής λειτουργίας.
-
Η ΕΠΕ δικαιούται να διενεργήσει τυχόν συµπληρωµατικούς ελέγχους ή να επαναλάβει τους
αρχικούς, προκειµένου να διαπιστώσει αν αποκαταστάθηκαν οι δυσλειτουργίες ή βλάβες που
68
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
προκάλεσαν τη διακοπή της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας. Η επανέναρξη της νέας περιόδου
πιλοτικής λειτουργίας θα γίνει µε απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
Έργου.
Παραδοτέα:
1. Τεύχη τεχνικής και λειτουργικής τεκµηρίωσης. Περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον την αποτύπωση
της πληροφοριακής πλατφόρµας παροχής των Ψηφιακών Υπηρεσιών:
•
την αποτύπωση της δοµής του πληροφοριακής πλατφόρµας,
•
την αρχιτεκτονική Hardware και Software,
•
την καταγραφή των υποσυστηµάτων και του περιεχοµένου
•
τους µηχανισµούς, εφαρµογές και εργαλεία
•
τις διαδικασίες Troubleshooting,
•
τις διαδικασίες και κανονισµούς λειτουργίας,
•
τις αλλαγές/βελτιώσεις που έγιναν κατά την Πιλοτική Λειτουργία και την αιτιολόγησή τους.
•
και σε περίπτωση που οι αλλαγές επηρεάζουν διαδικασίες και επιχειρησιακές ροές θα
παραδοθούν τα εγχειρίδια χρήσης, εγκατάστασης και ελέγχου και το αναθεωρηµένο
πρόγραµµα κατάρτισης χρηστών.
2. Πλήρως ελεγµένη λειτουργικότητα σε συνθήκες που προσοµοιώνουν τις πραγµατικές και
ολοκλήρωση της προετοιµασίας για την παραγωγική λειτουργία:
•
Τελικό περιβάλλον σε πλήρη λειτουργικότητα
•
Τεύχος αποτελεσµάτων πιλοτικής λειτουργίας, µε τεκµηριωµένη
επιχειρησιακή ετοιµότητα. Περιλαµβάνει τεκµηρίωση αναφορικά µε:
εισήγηση
για
την
i.
Καταγραφή των συµβάντων ενεργειών υποστήριξης
ii.
Τεκµηρίωση πρόσθετων προσαρµογών σε λογισµικό και εξοπλισµό
iii.
Τεκµηρίωση σφαλµάτων
iv.
Τεκµηρίωση αλλαγών, αλλά και των απαιτήσεων που προέκυψαν από τις αλλαγές
αυτές
v.
Επικαιροποιηµένη σειρά εγχειριδίων τεκµηρίωσης (Λειτουργικής & Υποστηρικτικής)
vi.
Επικαιροποιηµένα εγχειρίδια χρηστών
vii.
Αναφορά προσαρµογών και ρυθµίσεων
3. Ολοκλήρωση της εκπαίδευσης χρηστών σε συνθήκες που προσοµοιάζουν σε αυτές της
παραγωγικής λειτουργίας. Υπηρεσίες κατάρτισης/ εκπαίδευσης, διαφοροποιούµενες ως προς το
περιεχόµενο και την έµφαση, ανάλογα µε τον ρόλο του κάθε στελέχους στα πλαίσια της
υλοποίησης και ακόλουθης επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήµατος
Φάση 4
Τίτλος: Κρίσιµη Παραγωγική Λειτουργία
Μήνας Έναρξης: 31/07/2013
Μήνας Λήξης: 30/09/2013
Στόχοι:
Στόχος της Φάσης 4 είναι η Παραγωγική Λειτουργία της πλατφόρµας παροχής των Ψηφιακών
69
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, για το σύνολο των εφαρµογών
και θα διαρκέσει δύο (2) µήνες.
Περιγραφή:
Η Φάση αυτή προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση της Φάσης της Πιλοτικής Λειτουργίας.
Κατά την περίοδο παραγωγικής λειτουργίας απαιτείται η συνεχής φυσική παρουσία στελεχών του
Αναδόχου στον χώρο της Γ.Γ.Π.Σ. και αν απαιτηθεί και σε χώρους των εµπλεκοµένων υπηρεσιών.
Τα στελέχη αυτά θα έχουν συµµετάσχει ενεργά σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης του Έργου και θα
είναι ικανά όπως παρέχουν υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, όπως αυτές περιγράφονται στο
§Α.3.7. του παρόντος.
Στη διάρκεια της Φάσης αυτής θα παρέχεται πλήρης τεχνική υποστήριξη και θα λάβουν χώρα
τυχόν µικρής κλίµακας βελτιώσεις της πλατφόρµας παροχής των Ψηφιακών Υπηρεσιών, ώστε να
καλυφθούν κενά στις λειτουργικές προδιαγραφές του συστήµατος, τα οποία αναµένεται να
προκύψουν από µεταβολές του λειτουργικού περιβάλλοντος από το πέρας της 1ης Φάσης, ή που
θα προκύψουν στη διάρκεια της Φάσης αυτής.
Το κόστος των παραπάνω Υπηρεσιών για την «Κρίσιµη Περίοδο Παραγωγικής
Λειτουργίας» θα συµπεριλαµβάνεται στην οικονοµική προσφορά του Αναδόχου.
Παραδοτέα:
1.
Τελικό σύστηµα (περιβάλλον, λειτουργικότητα, δεδοµένα) σε κανονική επιχειρησιακή
λειτουργία από σύνολο προβλεπόµενων χρηστών Φορέα, και υπό συνθήκες Εγγυηµένου
Επιπέδου Υπηρεσιών
2.
Τεύχος αποτελεσµάτων πλήρους λειτουργίας συστήµατος σε συνθήκες Εγγυηµένου
Επιπέδου Υπηρεσιών που θα περιλαµβάνει:
i.
Αναφορές κατάστασης λειτουργίας συστήµατος
ii.
Καταγραφή των συµβάντων ενεργειών υποστήριξης
iii.
Τεκµηρίωση πρόσθετων προσαρµογών και παραµετροποιήσεων σε λογισµικό και
εξοπλισµό
iv.
Τεκµηρίωση σφαλµάτων
v.
Επικαιροποιηµένη σειρά εγχειριδίων της τεχνικής και λειτουργικής τεκµηρίωσης
vi.
Έκθεση αξιολόγησης της Φάσης Παραγωγικής Λειτουργίας
3.
Τεκµηριωµένη έκθεση για:
i.
Οριστική παραλαβή Έργου από την ΕΠΕ
ii.
Μέτρα διασφάλισης / ενίσχυσης της αποτελεσµατικής αξιοποίησης του συστήµατος για
την πραγµάτωση των εκπεφρασµένων στόχων του Φορέα
∆ράση-1.2: Ψηφιοποίηση εγγράφων και ∆ιαγραµµάτων
Φάση 5
Τίτλος: Ψηφιοποίηση
Μετάπτωση δεδοµένων
Εγγράφων
Μήνας Έναρξης: 01/04/2012
Μήνας Λήξης: 31/05/2013
και
∆ιαγραµµάτων
–
Στόχοι:
Στόχος της Φάσης 5 είναι η ανάπτυξη της πληροφοριακής υποδοµής των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. µε την
70
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
ψηφιοποίηση εγγράφων και διαγραµµάτων
Περιγραφή:
Στο πλαίσιο της Φάσης 5 θα ψηφιοποιηθούν όλα τα τεκµήρια (έγγραφα και διαγράµµατα), που
είναι απαραίτητα για την παραγωγική λειτουργία του έργου ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. µε την περιγραφή
τους, σύµφωνα µε τα πρότυπα µεταδεδοµένωνπου αναφέρονται στη σχετική ενότητα.
Θα υπάρξει πληκτρολόγηση (data-entry) των χειρόγραφων Απογραφικών ∆ελτίων των
αντικειµένων της ∆ηµόσιας Περιουσίας (∆ηµόσια Κτήµατα, Αιγιαλός, Απαλλοτριώσεις, Ανταλλάξιµα
και Στεγάσεις)
Αναλυτικότερα, η πληροφοριακή πλατφόρµα των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. αποτελείται από:
(α)
Τα Γεωγραφικά υπόβαθρα σε ψηφιακή µορφή, τα οποία έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο
µέσω web map services από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε..
(β)
Αρχεία και υπόβαθρα που θα προκύψουν από διαδικασίες ψηφιοποίησης και αναφοράς (ΓΥΣ
1:50000) και γεωχωρικά δεδοµένα, που θα προκύψουν από σάρωση διαγραµµάτων, σχεδίων
και χαρτών, γεωαναφορά και ψηφιοποίηση αυτών, εργασίες που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος,
καθώς και τη σάρωση εγγράφων (τίτλοι, διοικητικές πράξεις κλπ)
(γ)
Ψηφιακά Αρχεία δοµηµένων πληροφοριών που θα αναφέρονται στα παραπάνω
ψηφιοποιηµένα έντυπα και διαγράµµατα. Τα Αρχεία αυτά θα δηµιουργηθούν από τα
«ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ∆ΕΛΤΙΑ» µε τα οποία η Γ∆∆Π έχει προχωρήσει στην αποδελτίωση των
πληροφοριών κάθε Υπόθεσης / Φακέλου ∆ηµοσίου Κτήµατος, Απαλλοτρίωσης.
Ανταλλαξίµου, Αιγιαλού κ.λπ.
Η συµπλήρωση των παραπάνω «Απογραφικών ∆ελτίων» γίνεται από την Υπηρεσία και θα τα
διαθέσει στον Ανάδοχο σε έντυπη µορφή προς ψηφιοποίηση (data entry) ή και µέρος αυτών
σε ηλεκτρονική µορφή (υπολογιστικά φύλλα).
(δ)
Ηλεκτρονικά Αρχεία δοµηµένων πληροφοριών όπως τα (γ), τα οποία διαθέτει ήδη η
Υπηρεσία και θα χρησιµοποιηθούν ώστε µαζί µε τα (α), (β), (γ) να δοµηθεί και η βάση
δεδοµένων των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.
(ε) ∆ιανυσµατοποίηση πολυγώνων, γραµµών, και σηµείων που αντιστοιχούν στα δηµόσια
κτήµατα, αιγιαλούς, κτίρια κλπ του Υπ. Οικονοµικών, που θα γίνει από τον Ανάδοχο.
(στ) Άλλα ψηφιακά αρχεία σχετικά µε τις υποθέσεις (π.χ. έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα,
φωτογραφίες κλπ)
Όσον αφορά στη δηµιουργία µεταδεδοµένων των εγγράφων προς ψηφιοποίηση, θα ληφθούν υπ’
όψιν τα πρότυπα:
•
Open Archives Initiative (OAI).
•
Open Archives Initiative Object Reuse and Exchange (OAI-ORE) για τη διαλειτουργικότητα
του ψηφιακού περιεχοµένου
•
DDI (Data Documentation Initiative).
ώστε να προκύπτει συµβατό µε τα διεθνή πρότυπα σχήµα µεταδεδοµένων.
Όσον αφορά στη µετάπτωση των δεδοµένων ο Ανάδοχος θα προβεί στην:
1. Οριστικοποίηση εύρους ηλεκτρονικών δεδοµένων προς µετάπτωση, µε βάση ποιότητα και
χρησιµότητά της και εφικτότητα/ κινδύνους µετάπτωσης τους µε βάση το πλάνο µετάπτωσης.
(παραδοτέο Μελέτη Εφαρµογής), εξασφαλίζοντας πάντα κατ’ ελάχιστον την υφιστάµενη
λειτουργικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων, όπως στην περίπτωση του συστήµατος
71
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
2.
3.
4.
5.
της ∆11. Άλλο οργανωµένο σύνολο είναι η βάση δεδοµένων των περιγραφικών
χαρακτηριστικών του Τµήµατος Απαλλοτριώσεων της ∆10, όπου θα πρέπει να συνδεθεί η
περιγραφική πληροφορία µε τα διαγράµµατα απαλλοτριώσεων που θα διανυσµατοποιηθούν.
Οριστικοποίηση σχεδιασµού διαδικασιών µετάπτωσης (προγράµµατα προσπέλασης –
ανάκτησης –«καθαρισµού» δεδοµένων και αναδιάρθρωσης-αποθήκευσης τους σε δοµές της
«νέας» εφαρµογής) µε βάση το πλάνο µετάπτωσης (παραδοτέο µελέτης εφαρµογής).
Εκτέλεση διαδικασιών µετάπτωσης, έλεγχοι ακεραιότητας και ορθότητας δεδοµένων σε τελικό
περιβάλλον.
Μετάπτωση στοιχείων θα γίνει από τα συστήµατα της ΚΕ∆, των απαλλοτριώσεων της ∆10,
των επιχειρησιακών δεδοµένων της ∆11 κλπ.
Εισαγωγή στοιχείων από άλλα πληροφοριακά συστήµατα π.χ. ορίων απαλλοτρίωσης, πινάκων
φερόµενων ιδιοκτητών κλπ. εφόσον αυτά είναι διαθέσιµα, βάσει του κείµενου θεσµικού
πλαισίου (ν.3882, ΦΕΚ 166Α'/2010).
Παραδοτέα:
1. Τεκµηρίωση µεθόδου Ψηφιοποίησης εντύπων και διαγραµµάτων. ∆ιαδικασίες ψηφιοποίησης
και ελέγχου ορθότητας. Θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο Οριστικοποιηµένο Τεύχος
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, που καθορίζει εύρος, πηγές
και διαδικασίες ψηφιοποίησης και ελέγχου ορθότητας αυτής. Θα περιλαµβάνει πλήρη οδηγό
για τη διαδικασία ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ από τα συστήµατα, τις διαδικασίες και των διασυνδέσεων
των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. µε τη γενικότερη υποδοµή της Γ.Γ.Π.Σ. καθώς και τον προγραµµατισµό
της συνολικής λειτουργικής µετάβασης στη νέα πλατφόρµα διάθεσης των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.
Συνεπώς, κατ’ ελάχιστον θα περιέχει:
• προαπαιτούµενα για τη ψηφιοποίηση
• αναλυτική παρουσίαση διαδικασιών ψηφιοποίησης
• εµπλεκόµενους ρόλους
• µορφή και διαδικασία προσωρινής αποθήκευσης ψηφιοποιηµένης πληροφορίας,
• ανάλυση διασυνδέσεων µε Γ.Γ.Π.Σ.,
• διαδικασίες ελέγχου της ορθότητας των διαδικασιών ψηφιοποίησης.
2. Τεχνικές εκθέσεις επεξεργασίας χαρτών:
Περιγραφή της µεθοδολογίας ψηφιοποίησης των διαγραµµάτων.
Χαρακτηριστικά της ψηφιοποίησης ανά είδος ψηφιοποιηµένου διαγράµµατος
(ανάλυση ψηφιοποίησης (dpi), βάθος χρώµατος).
• Μέθοδοι και παράµετροι για την εξάλειψη λαθών ψηφιοποίησης των
διαγραµµάτων.
• Περιγραφή της µεθοδολογίας για την γεωµετρική διόρθωση και γεωαναφορά των
διαγραµµάτων (είδος και παράµετροι µετασχηµατισµού).
• Σηµεία ελέγχου (διαγραµµάτων) ανά είδος σαρωµένου διαγράµµατος.
• Μέθοδος επίλυσης µετασχηµατισµού και αναµενόµενα σφάλµατα.
• Περιγραφή της µεθόδου διανυσµατοποίησης και της γεωµετρικής πληροφορίας που
διανυσµατοποιήθηκε.
• Ακρίβεια της διανυσµατοποίησης ανά είδος διανυσµατοποιηµένου χάρτη.
• Έλεγχοι ποιότητας και µέθοδοι για την εξάλειψη λαθών.
Επίσης θα γίνει αναφορά και στο λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε για τις πιο πάνω εργασίες και
µε τις εκθέσεις αυτές θα συνυποβάλλεται και αναφορά εσωτερικού ελέγχου («Αναφορά
•
•
72
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
∆ιασφάλισης Ποιότητας: Quality Assurance Report-QAR»), δηλαδή αναφορά µε τους ελέγχους
ποιότητας που πραγµατοποιήθηκαν από τον Ανάδοχο και τα αποτελέσµατα τους.
3. Ψηφιοποιηµένη πληροφορία. Πλήρως λειτουργική, ελεγµένη και σε ανοιχτά πρότυπα
ψηφιοποιηµένη πληροφορία εντύπων και διαγραµµάτων, ανταποκρινόµενη στις επιχειρησιακές
ανάγκες του έργου ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ., σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των §Α.2.4 και §Ψ.3.5
•
Εισαγωγή Στοιχείων από 65.000 Απογραφικά ∆ελτία
•
Ψηφιοποίήση 115.000 ∆ιαγραµµάτων
•
Ψηφιοποίηση Εγγράφων 446.080 σελίδων
4. Τεύχος ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ, που καθορίζει εύρος,
πηγές και διαδικασίες µετάπτωσης και ελέγχου ορθότητας αυτής. Θα περιλαµβάνει ένα πλήρη
οδηγό για τη διαδικασία ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ δεδοµένων από υπάρχοντα συστήµατα, τις διαδικασίες
µετάπτωσης των διασυνδέσεων των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. µε υφιστάµενα έργα της Γ.Γ.Π.Σ. καθώς
και τον προγραµµατισµό της συνολικής λειτουργικής µετάβασης στο νέο σύστηµα. Συνεπώς,
κατ’ ελάχιστον θα περιέχει:
προαπαιτούµενα για τη µετάπτωση
αναλυτική παρουσίαση διαδικασιών µετάπτωσης
εµπλεκόµενους ρόλους
σχήµα υφιστάµενων και νέων βάσεων δεδοµένων, και µοντέλο αντιστοιχίσεων
µεταξύ των βάσεων δεδοµένων (για τη µετάπτωση διασυνδέσεων),
• ανάλυση διασυνδέσεων µε υφιστάµενα έργα της Γ.Γ.Π.Σ. (για µετάπτωση
διασυνδέσεων),
• διαδικασίες ελέγχου της ορθότητας των διαδικασιών µετάπτωσης.
5. Εγκατεστηµένη Εφαρµογή/∆ιαδικασία, πλήρως λειτουργική και ελεγµένη, µε χρήση
πραγµατικών και ελεγµένων δεδοµένων, έτοιµη για έναρξη εκπαίδευσης χρηστών σε θέµατα
Ψηφιοποίησης και έναρξη πιλοτικής και στη συνέχεια παραγωγικής λειτουργίας.
•
•
•
•
Το Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Υποέργου-1: Πληροφοριακή υποδοµή Ψηφιακών Υπηρεσιών
∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήµα:
Φάσεις
2011
Q1
2012
Q2
Q3
Q4
Q1
2013
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
1
2
3
4
5
Α.3.4.2 Φάσεις Υλοποίησης Υποέργου-2
∆ράση-2.1: Προµήθεια Σταθµών Εργασίας και Περιφερειακών
Φάση 6
Τίτλος: Περιφερειακός Εξοπλισµός
Μήνας Έναρξης: 30/11/2011
Μήνας Λήξης: 31/03/2012
Στόχοι:
Στόχος της Φάσης 6 είναι ο εκσυγχρονισµός των υποδοµών των Κτηµατικών Υπηρεσιών για την
73
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
αξιοποίηση των ΤΠΕ µε γενικότερο στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των Κτηµατικών
Υπηρεσιών στο δύσκολο έργο της καταγραφής και προστασίας της ∆ηµόσιας Περιουσίας.
Περιγραφή:
Προµήθεια και εγκατάσταση του Περιφερειακού Εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των σταθµών
εργασίας, των εκτυπωτών, των σχεδιογράφων, των σαρωτές και την προµήθεια Συσκευών GPS
Υψηλής Ακρίβειας.
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη προµήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισµού και λογισµικού που
περιγράφονται στην ∆ιακήρυξη και ο,τιδήποτε πρόσθετου απαιτείται για να υποστηρίξει την
Επιχειρησιακή του Λύση. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται από τον Ανάδοχο, σε συνεργασία µε τις
εµπλεκόµενες Υπηρεσίες, η πλήρης χωροταξική καταγραφή των συνδέσεων χαλκού και των
οπτικών συνδέσεων καθώς και των παροχών ρεύµατος για κάθε θέση εργασίας σε hard copy και
ηλεκτρονική µορφή µαζί µε το κατάλληλο λογισµικό για την ανάγνωσή του (viewer). Η Υπηρεσία
θα παράσχει στον Ανάδοχο κατόψεις των Κτηµατικών Υπηρεσιών σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή
µε τις εκτιµώµενες θέσεις εργασίας κατόπιν αυτοψιών που έχει πραγµατοποιήσει.
Η Μελέτη ∆ιαµόρφωσης Χώρων για όλα τα κτίρια, θα πρέπει:
α)
Να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του C.5.1.
β)
Να προσδιορίζει για κάθε κτίριο του φορέα:
γ)
•
τον αριθµό και την θέση των κατανεµητών ορόφου,
•
το πλήθος των πριζών που θα εγκατασταθούν σε κάθε δωµάτιο του κτιρίου και θα
τερµατιστούν στον κατανεµητή του ορόφου,
•
το πλήθος των κάθετων συνδέσεων χαλκού και οπτικών ινών,
•
την ακριβή θέση του Κατανεµητή κτιρίου,
•
να επικαιροποιήσει την διαστασιολόγηση της προσφοράς του για ενεργό εξοπλισµό,
µετά από τα ακριβή στοιχεία που θα προκύψουν από τη µελέτη για τα κτίρια, τον
αριθµό των χρηστών και την κατανοµή τους ανά όροφο,
•
τις διαδροµές και το µήκος των οριζοντίων και καθέτων οδεύσεων, τόσο των ασθενών
ρευµάτων όσο και των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας στις θέσεις εργασίας.
Η παραπάνω µελέτη θα γίνει σε συνεργασία µε τις εµπλεκόµενες Υπηρεσίες και τα
αποτελέσµατα της θα πρέπει να εγκριθούν από το Υπ Οικονοµικών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει τον αναγκαίο εξοπλισµό, σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που περιγράφονται στους πίνακες συµµόρφωσης.
Η προετοιµασία των χώρων για την εγκατάσταση του εξοπλισµού δεν είναι υποχρέωση του
Αναδόχου. Σε περίπτωση προσφοράς που δεν καθορίζει ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος θα
θεωρηθεί ότι αυτές δεν απαιτούνται ή θα γίνουν µε δαπάνη του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος καθορίζει τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τη µεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση
του εξοπλισµού και ενηµερώνει την Γ.Γ.Π.Σ. τουλάχιστον είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα,
για την ακριβή ηµεροµηνία και ώρα που προτίθεται να πραγµατοποιήσει τις παραπάνω εργασίες,
προκειµένου να ενηµερωθούν έγκαιρα οι κατά τόπους υπεύθυνοι ώστε να εξασφαλισθεί η
παρουσία και η συνεργασία τους.
Την ευθύνη για κάθε βλάβη φθορά ή απώλεια του εξοπλισµού και κάθε Τµήµατός του, φέρει
µέχρι την οριστική παραλαβή ο Ανάδοχος.
Επιπλέον, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει:
74
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
την Προµήθεια και εγκατάσταση του προσφερόµενου ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ και Ενεργών Στοιχείων ∆ικτύου.
•
Προµήθεια, εγκατάσταση και παραµετροποίηση του προσφερόµενου από τον Ανάδοχο
λογισµικού
•
∆ικτυακή σύνδεση όλου του εξοπλισµού στο ∆ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
Στον περιφερειακό εξοπλισµό περιλαµβάνονται σταθµοί εργασίας, εκτυπωτές, σχεδιογράφοι
σαρωτές και Συσκευές GPS Υψηλής Ακρίβειας.
•
Οι σταθµοί εργασίας (450), εκτυπωτές (85), σχεδιογράφοι (54) σαρωτές Α3/Α4 (56) θα
τοποθετηθούν σε όλες τις Κτηµαιτικές Υπηρεσίες µε εξαίρεση τους σαρωτές Α0 (13) που θα
τοποθετηθούν ένας στην Κτηµατική Υπηρεσία κάθε κέντρου Περιφέρειας, όπως κι ένα ζεύγος GPS
(13 ζεύγη) σε κάθε κέντρο Περιφέρειας.
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προµήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση µε το ΣΥΖΕΥΞΙΣ των Θέσεων
Εργασίας (PC) και κατά περίπτωση του λοιπού εξοπλισµού (εκτυπωτών, σχεδιογράφων, κλπ).
Παραδοτέα:
1. Μελέτη ∆ιαµόρφωσης Χώρων: Πλήρης χωροταξική καταγραφή των συνδέσεων χαλκού και
των οπτικών συνδέσεων καθώς και των παροχών ρεύµατος για κάθε θέση εργασίας σε hardcopy και ηλεκτρονική µορφή µαζί µε το κατάλληλο λογισµικό για την ανάγνωσή του (viewer).
2. Εγκατεστηµένος Εξοπλισµός, σε λειτουργική ετοιµότητα. Παραληφθείς ποσοτικά & ποιοτικά
εξοπλισµός, ελεγµένος σε λειτουργία
3. Τεκµηρίωση παράδοσης και παραλαβής.
∆ράση-2.2 – Ανάπτυξη Υποδοµών ∆οµηµένης Καλωδίωσης
Φάση 7
Τίτλος: Υποδοµές ∆οµηµένης Καλωδίωσης
Μήνας Έναρξης: 30/11/2011
Μήνας Λήξης: 31/03/2012
Στόχοι:
Στόχος της Φάσης 7 είναι η ανάπτυξη υποδοµών δοµηµένης καλωδίωσης στις ∆/νσεις ∆10, ∆11,
∆ΤΥ και στις Κτηµατικές Υπηρεσίες.
Περιγραφή:
•
Προµήθεια και Εγκατάσταση της υποδοµής δοµηµένης καλωδίωσης και παραµετροποίηση
και εγκατάσταση του ενεργού εξοπλισµού.
•
∆ικτυακή σύνδεση όλου του εξοπλισµού στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».
•
∆ικτυακή σύνδεση του εξοπλισµού στο κεντρικό τοπικό ∆ίκτυο του Κέντρου ∆ιαχείρισης
∆εδοµένων (Data Center) της Γ.Γ.Π.Σ. µε την προσάρτηση και την «ρύθµιση» του
αναγκαίου εξοπλισµού διασύνδεσης.
Για κάθε έναν από τους χώρους εγκατάστασης του εξοπλισµού θα γίνει Αποτύπωση της
υπάρχουσας κατάστασης και όπου οι υποδοµές δεν είναι επαρκείς θα δίνεται πρόταση
διαµόρφωσης χώρων. Για κάθε έναν από τους χώρους που τελικά θα προταθεί, θα υλοποιηθεί:
•
Ανάπτυξη υποδοµών δοµηµένης καλωδίωσης (Υλικά και Εργασίες).
•
Εγκατάσταση ενεργών στοιχείων δικτύου (Εξοπλισµός και Εργασίες).
Εσωτερική καλωδίωση: αφορά τις καλωδιώσεις και τους κατανεµητές που θα υλοποιηθούν στο
εσωτερικό κάθε κτιρίου, θα συνδέει δε τους χρήστες µε τις ενεργές συσκευές και θα πρέπει να
περιλαµβάνει τα εξής:
75
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
o
Εγκατάσταση επίτοιχων διπλών τηλεπικοινωνιακών πριζών RJ 45 κατηγορίας 6.
o
Οριζόντια καλωδίωση µε καλώδια χαλκού UTP Cat6.
o
Κατακόρυφη καλωδίωση (όπου απαιτείται) µε καλώδια πολύτροπων οπτικών ινών.
o
Εγκατάσταση ενός κατανεµητή ανά όροφο και ενός κεντρικού κατανεµητή ανά κτίριο.
Σαφής διαχωρισµός Οριζόντιου και Κάθετου πεδίου. Εάν η µορφολογία του κτιρίου το
επιτρέπει είναι δυνατόν να γίνει και εγκατάσταση ενός κατανεµητή ανά περισσότερους
ορόφους. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα προσφέρει και θα εγκαταστήσει κατανεµητή
και ενεργό εξοπλισµό, σε κάθε όροφο που θα εγκατασταθούν από 5 θέσεις εργασίας και
άνω. Σε κτίρια που υπάρχει δοµηµένη καλωδίωση, η θέση των κατανεµητών ορόφων είναι
επιθυµητό να είναι ακριβώς δίπλα στους υπάρχοντες κατανεµητές ώστε να επιτυγχάνεται:
o
η χρήση του νέου ενεργού εξοπλισµού (εφόσον είναι δυνατό) από χρήστες που θα
συνεχίσουν να χρησιµοποιούν την υφιστάµενη οριζόντια καλωδίωση,
η σύνδεση του υφιστάµενου ενεργού εξοπλισµού, σε µία από τις πόρτες του
ενεργού εξοπλισµού που θα προσφερθεί από το παρόν έργο
Προµήθεια εγκατάσταση και παραµετροποίηση του απαραίτητα δικτυακού (ενεργού)
εξοπλισµού. Για το σκοπό αυτό θα χρησιµοποιηθούν 2 τύποι µεταγωγών (ορόφου και
κτηρίου) όπως αυτοί περιγράφονται στους αντίστοιχους Πίνακες Συµµόρφωσης.
Αναλυτικές προδιαγραφές για το δίκτυο µετάδοσης φωνής – ∆εδοµένων- Εικόνας δίδονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C.5.6.
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση: αφορά την τροφοδοσία των θέσεων εργασίας και του λοιπού
εξοπλισµού (εκτυπωτές, switches, scanners, κλπ.). Συγκεκριµένα:
α)
Σε κάθε θέση εργασίας θα απολήγει ενκάναλο πολύπριζο schuko (δίπλα στη πρίζα data) το
οποίο θα τροφοδοτείται µε καλώδιο NYM 3Χ2,5 mm² από ξεχωριστό ηλεκτρολογικό
υποπίνακα του ορόφου ή διµερή υποπίνακα, ούτως ώστε η εγκατάσταση τροφοδοσίας του
εξοπλισµού να είναι αυτόνοµα ελεγχόµενη και συγχρόνως να ικανοποιεί τους κανονισµούς
ασφαλείας (Κ.Ε.Η.Ε).
β)
Θα γίνει τροποποίηση των υπαρχόντων Ηλεκτρολογικών Πινάκων και ανακατανοµή φορτίων
όπου απαιτείται.
γ)
Για την όδευση των καλωδίων θα γίνει χρήση τυχόν υπάρχουσας υποδοµής (ψευδοροφή,
shaft). Tα εµφανή µέρη των οδεύσεων θα καλυφθούν σε πλαστικά επισκέψιµα κανάλια.
δ)
Ο Ηλεκτρολογικός σχεδιασµός θα υπακούει στους κανονισµούς εσωτερικών ηλεκτρ/κών
εγκαταστάσεων και θα αποτυπωθεί σε ηλεκτρολογικά σχέδια. Τα σηµεία των πριζών, οι
οδεύσεις και οι θέσεις των πινάκων θα εφαρµοστούν επί των σχεδίων κατόψεων (σε hard
copy και σε ηλεκτρική µορφή).
Η κοστολόγηση θα γίνεται µε τιµή µονάδας ανά θέση εργασίας και θα αναφέρεται στην
προσφορά. Για τις ανάγκες αξιολόγησης η προσφορά θα καλύπτει το σύνολο των
κτιρίων και των θέσεων εργασίας (450 PCs), όπως έχουν περιγραφεί στο C.5.1.
Παραδοτέα
1. Παραληφθείσα ποσοτικά & ποιοτικά ∆οµηµένη Καλωδίωση, παροχής ρεύµατος, φωνής –
δεδοµένων – εικόνας, για κάθε θέση εργασίας, ελεγµένη σε λειτουργία βάσει των όρων της
∆ιακήρυξης και της Προσφοράς του Αναδόχου.
2. Παραληφθέν ποσοτικά & ποιοτικά Ενεργό ∆ίκτυο, ελεγµένο σε λειτουργία βάσει των όρων της
∆ιακήρυξης και της προσφοράς του Αναδόχου
76
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
3. Πλήρης χωροταξική καταγραφή των συνδέσεων χαλκού και των οπτικών συνδέσεων σε hard-
copy και ηλεκτρονική µορφή µαζί µε το κατάλληλο λογισµικό για την ανάγνωσή του (viewer).
4. Πλήρης πιστοποίηση της εγκατεστηµένης υποδοµής και εγγύηση για τη δοµηµένη
καλωδίωση, που θα δοθεί από τον κατασκευαστικό οίκο µε βεβαίωσή του και θα είναι
διάρκειας τουλάχιστον δέκα (10) ετών.
Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Υποέργου-2: Προµήθεια Τεχνολογικής Υποδοµής παρουσιάζεται στο
ακόλουθο σχήµα:
Φάσεις
2011
Q1
2012
Q2
Q3
Q4
Q1
2013
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
6
7
Α.3.5 Χρόνος απόκρισης Υποσυστηµάτων
Οι εφαρµογές που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του Έργου, θα πρέπει να ικανοποιούν
συγκεκριµένους χρόνους απόκρισης (δείκτες απόκρισης) που είναι οι παρακάτω:
(α)
Καθυστέρηση απόκρισης του εξυπηρετητή στην εκπλήρωση ενός αιτήµατος αναζήτησης
(search request) <= 3 seconds, όταν ο browser βρίσκεται στο ίδιο φυσικό δίκτυο και σε
περιβάλλον όπου απαιτείται ταυτόχρονη πρόσβαση από 300 χρήστες.
(β)
Καθυστέρηση απόκρισης του εξυπηρετητή σε ένα απλό HTTP request <= 3 seconds, όταν
ο browser βρίσκεται στο ίδιο φυσικό δίκτυο και σε περιβάλλον όπου απαιτείται ταυτόχρονη
πρόσβαση από 300 χρήστες.
Για το σύστηµα ∆ιαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών η παραπάνω δέσµευση
καθυστέρησης απόκρισης σε χρόνο ισοδύναµο των τριών second ισχύει για 100
ταυτόχρονους χρήστες (βλ. C.3.1 #11).
Α.3.6 Πλαίσιο Εγγυηµένου Επιπέδου ∆ιαθεσιµότητας συστήµατος
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται το Πλαίσιο Εγγυηµένου Επιπέδου ∆ιαθεσιµότητας των
συστηµάτων/ υποσυστηµάτων του Έργου κατά την περίοδο Παραγωγικής Λειτουργίας (µέχρι την
οριστική παραλαβή του Έργου), κατά την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και κατά την
περίοδο Συντήρησης.
Α.3.6.1 Ορισµοί
Κανονικές Ώρες Κάλυψης (Κ.Ω.Κ.): ορίζεται το διάστηµα µεταξύ 07:00 και 17:00 για τις
εργάσιµες ηµέρες.
Επιπλέον Ώρες Κάλυψης (Ε.Ω.Κ.): ορίζεται το διάστηµα εκτός των ΚΩΚ, για τις εργάσιµες
µέρες, συν τις αργίες.
Εργάσιµες Ηµέρες (Ε.Μ.): οι εργάσιµες ηµέρες σε µηνιαία βάση.
Τεχνική Οµάδα Υποστήριξης (Τ.Ο.Υ.): είναι η οµάδα του Αναδόχου, που θα αναλάβει τη
λειτουργία, συντήρηση και επίλυση προβληµάτων του έργου, όταν τεθεί σε λειτουργία.
Α.3.6.2 Κλάσεις ∆ιαθεσιµότητας
Στην παρούσα ενότητα ορίζονται οι κλάσεις διαθεσιµότητας που πρέπει να υποστηρίζονται για τα
συστήµατα και τις εφαρµογές που υποστηρίζονται από τη Γ.Γ.Π.Σ.
Κλάση
Απαιτήσεις
77
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
∆ιαθεσιµότητας
διαθεσιµότητας
σε µηνιαία βάση
Κλάση Α
99,9%
Κλάση Β
99,9%
Κλάση Γ
93%
Α.3.6.2.1 Υπολογισµός Μη ∆ιαθεσιµότητας για την κλάση Α
Στην κλάση Α εντάσσεται ο εξοπλισµός, οι υποδοµές και οι εφαρµογές που θα πρέπει να είναι
διαθέσιµες 24 ώρες την ηµέρα όλες τις µέρες του έτους.
Το ποσοστό ΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ του εξοπλισµού και των εφαρµογών που εντάσσονται στην
κατηγορία Α υπολογίζεται σε µηνιαία βάση και ορίζεται από το λόγο
∑ Χρόνος αποκατάστασης ,
Συνολικό διάστηµα αναφοράς
όπου:
•
Χρόνος αποκατάστασης κάθε βλάβης λογίζεται ο αριθµός των ωρών από την αναγγελία της
βλάβης έως την επαναφορά του Συστήµατος σε κανονική λειτουργία. Ο Συνολικός χρόνος
αποκατάστασης σε επίπεδο µήνα είναι το άθροισµα των επιµέρους χρόνων αποκατάστασης
του συνόλου των βλαβών, για το µήνα αυτό.
•
Συνολικό διάστηµα αναφοράς ορίζεται το σύνολο των ωρών σε µηνιαία βάση (24 x 30).
1. Για την εξασφάλιση του επιθυµητού επιπέδου εξυπηρέτησης, ορίζεται το µέγιστο επιτρεπτό
ποσοστό Μη ∆ιαθεσιµότητας του εξοπλισµού/εφαρµογών της κλάσης Α ως 0,1%.
2. Το µέγιστο αποδεκτό ποσοστό ΜΗ διαθεσιµότητας για κάθε συνθετικό στοιχείο (υλικό ή
λογισµικό) του εξοπλισµού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% σε µηνιαία βάση. Οι ώρες εκτός
λειτουργίας ενός συνθετικού στοιχείου λογίζονται και ως ώρες εκτός λειτουργίας όλων των
στοιχείων που εξαρτώνται λειτουργικά από το συγκεκριµένο στοιχείο.
Υπέρβαση του ορίου µη διαθεσιµότητας, διαπιστώνεται είτε λόγω της περίπτωσης (1)
είτε λόγω της (2).
Α.3.6.2.2 Υπολογισµός Μη ∆ιαθεσιµότητας για την κλάση Β
Στην κλάση Β εντάσσεται ο εξοπλισµός, οι υποδοµές και οι εφαρµογές που πρέπει να είναι
διαθέσιµες 24 ώρες την ηµέρα όλες τις εργάσιµες ηµέρες του έτους.
Το ποσοστό ΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ του εξοπλισµού και των εφαρµογών που εντάσσονται στην
κατηγορία Β υπολογίζεται σε µηνιαία βάση και ορίζεται από το λόγο
∑ Χρόνος αποκατάστασης ,
Συνολικό διάστηµα αναφοράς
όπου:
•
Χρόνος αποκατάστασης κάθε βλάβης λογίζεται ο αριθµός των ωρών από την αναγγελία της
βλάβης έως την επαναφορά του Συστήµατος σε κανονική λειτουργία. Ο Συνολικός χρόνος
αποκατάστασης σε επίπεδο µήνα είναι το άθροισµα των επιµέρους χρόνων αποκατάστασης
του συνόλου των βλαβών, για το µήνα αυτό.
78
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
•
Συνολικό διάστηµα αναφοράς ορίζεται το σύνολο των ωρών τις εργάσιµες ηµέρες σε
µηνιαία βάση (24 x ΕΜ).
1. Για την εξασφάλιση του επιθυµητού επιπέδου εξυπηρέτησης, καθορίζεται ότι το µέγιστο
επιτρεπτό ποσοστό Μη ∆ιαθεσιµότητας του εξοπλισµού/ εφαρµογών της κλάσης B είναι
0,1%.
2. Το µέγιστο αποδεκτό ποσοστό ΜΗ διαθεσιµότητας για κάθε συνθετικό στοιχείο (υλικό ή
λογισµικό) του εξοπλισµού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% σε µηνιαία βάση. Οι ώρες εκτός
λειτουργίας ενός συνθετικού στοιχείου λογίζονται και ως ώρες εκτός λειτουργίας όλων των
στοιχείων που εξαρτώνται λειτουργικά από το συγκεκριµένο στοιχείο.
Υπέρβαση του ορίου µη διαθεσιµότητας, διαπιστώνεται είτε λόγω της περίπτωσης (1)
είτε λόγω της (2).
Α.3.6.2.3 Υπολογισµός Μη ∆ιαθεσιµότητας για την κλάση Γ
Στην κλάση Γ εντάσσεται ο περιφερειακός εξοπλισµός.
Το ποσοστό ΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ για κάθε µονάδα περιφερειακού εξοπλισµού που
εντάσσονται στην κατηγορία Γ υπολογίζεται σε µηνιαία βάση και ορίζεται από το λόγο
∑ Χρόνος αποκατάστασης ,
Συνολικό διάστηµα αναφοράς
όπου:
Χρόνος αποκατάστασης λογίζεται ο αριθµός ωρών από την αναγγελία της βλάβης έως την
επαναφορά του συστήµατος σε κανονική λειτουργία (για το σύνολο των βλαβών του µήνα). Η
αναγγελία βλάβης κατά τις ΕΩΚ, θα λογίζεται για την επιβολή ρητρών ως αναγγελία που έγινε
το πρώτο λεπτό της ΚΩΚ, της επόµενης εργάσιµης ηµέρας.
Συνολικό διάστηµα αναφοράς ορίζεται το σύνολο των ΚΩΚ τις εργάσιµες µέρες σε µηνιαία
βάση.
Για την εξασφάλιση του επιθυµητού επιπέδου εξυπηρέτησης, το µέγιστο αποδεκτό ποσοστό ΜΗ
διαθεσιµότητας για τον περιφερειακό εξοπλισµό της κλάσης Γ δεν θα υπερβαίνει το 7% το µήνα.
Ειδικά για τα νησιά (πλην Κρήτης, Εύβοιας, Ρόδου, Κέρκυρας, Μυτιλήνης, Σύρου), το ποσοστό
µη διαθεσιµότητας για τον περιφερειακό εξοπλισµό δεν θα υπερβαίνει το 14% το µήνα.
Αν από τη βλάβη / δυσλειτουργία περιφερειακού εξοπλισµού αναιρείται η δυνατότητα πλήρους
χρήσης από τους τελικούς χρήστες άλλων εξυπηρετούµενων µονάδων εξοπλισµού (π.χ.
εκτυπωτές, άλλοι σταθµοί εργασίας) που είναι ενταγµένες στη σύµβαση συντήρησης, όλες οι
προαναφερθείσες µονάδες θεωρούνται ως εκτός λειτουργίας.
Α.3.6.3 Ρήτρες Μη ∆ιαθεσιµότητας
Σε περίπτωση υπέρβασης του αποδεκτού ορίου Μη ∆ιαθεσιµότητας για κάθε επιπλέον ώρα Μη
∆ιαθεσιµότητας και για κάθε µονάδα/στοιχείο θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση µε το
µεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιµών:
•
0,15% επί του τρέχοντος ετήσιου συνολικού κόστους συντήρησης (χωρίς ΦΠΑ) για τον
εξοπλισµό /λογισµικό /εφαρµογές στο πλαίσιο του παρόντος έργου.
•
0,15‰ επί του συµβατικού τιµήµατος (χωρίς ΦΠΑ) του Αναδόχου, για τον εξοπλισµό
/λογισµικό /εφαρµογές στο πλαίσιο του παρόντος έργου. Θεωρείται ότι η µη διαθεσιµότητα
µιας µονάδας επιφέρει τη µη διαθεσιµότητα όλων των µονάδων του Συστήµατος (εξοπλισµός,
79
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
λογισµικό συστηµάτων και εφαρµογών) που εξαρτώνται λειτουργικά από αυτήν και θα
συνυπολογίζεται στον προσδιορισµό της ρήτρας.
Αν η διαθεσιµότητα είναι ίση ή µικρότερη του 90% δεν καταβάλλεται τίµηµα συντήρησης για την
µονάδα καθώς και για τον εξοπλισµό που εξαρτάται λειτουργικά από αυτήν.
Αν η διαθεσιµότητα µίας µονάδας είναι για δύο (2) συνεχείς µήνες ίση ή µικρότερη του 90%, πέρα
από την µη καταβολή αµοιβής συντήρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει µέσα σ’
ένα µήνα, µε δικό του κόστος, τον εξοπλισµό που προκαλεί βλάβη µε ισοδύναµο και σύγχρονο
εξοπλισµό, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, µε τη σύµφωνη γνώµη της.
Α.3.6.4 ∆ιαθεσιµότητα ανταλλακτικών
Ο Ανάδοχος για περίοδο επτά (7) ετών από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής, εξασφαλίζει
επαρκή και έγκαιρο ανεφοδιασµό µε ανταλλακτικά, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάλληλη
συντήρηση του εξοπλισµού που αυτός θα παράσχει για το Έργο (και όχι τον εξοπλισµό που θα
παρασχεθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ.).
Σε περίπτωση που κάποιος εξοπλισµός δεν υποστηρίζεται πια από τον κατασκευαστή του, ο
Ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει σχετικά την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως εντός τριάντα (30)
ηµερών από την επίσηµη ανακοίνωση του κατασκευαστή. Το γεγονός αυτό δε διαφοροποιεί
καθόλου τις υποχρεώσεις του Αναδόχου για τη διαθεσιµότητα ανταλλακτικών.
Αν κατά τη χρονική περίοδο των 7 ετών, δεν είναι σε θέση να προσφέρει επαρκή αριθµό
ανταλλακτικών για οποιοδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει άµεσα την Αναθέτουσα
Αρχή εγγράφως και να προβεί σε πλήρη αντικατάσταση του παραδοθέντος εξοπλισµού µε νεότερο
ισοδύναµο εξοπλισµό µε δικό του κόστος, µετά από τη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής. Η
αντικατάσταση αυτή θα γίνεται το αργότερο εντός εξήντα (60) ηµερών από την έγγραφη
ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα, διπλάσια της ρήτρας
διαθεσιµότητας. Κατά τη διάρκεια των 60 αυτών ηµερών, ισχύουν οι γενικοί όροι περί µη
διαθεσιµότητας.
Α.3.6.5 Κλάσεις ∆ιαθεσιµότητας για τις Υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του
παρόντος έργου
Με βάση τις παραπάνω ορισµένες κλάσεις, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που
παρέχονται από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο του παρόντος έργου κατατάσσονται ως εξής:
Σύστηµα
Κλάση
∆ιαθεσιµότητας
Εφαρµογές και ∆ικτυακές Υπηρεσίες εσωτερικών χρηστών
Β
Εφαρµογές και ∆ικτυακές Υπηρεσίες εξωτερικών χρηστών
Α
Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο - ∆ιαχείριση Περιεχοµένου και Ροών Εργασιών
Β
Εξοπλισµός ∆ικτύου
Β
Σύστηµα ∆ιαχείρησης και Παρουσίασης Γεωγραφικών Πληροφοριών
Β
Περιφερειακός εξοπλισµός (Σταθµοί Εργασίας, scanners, plotters, GPS κλπ)
Γ
Α.3.7 Πλαίσιο Εγγυηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Εγγυηµένου Επιπέδου Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, καθ’
όλη τη διάρκεια της Παραγωγικής Λειτουργίας (έως την οριστική παραλαβή του έργου) και
Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, όπως επίσης και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου Συντήρησης. Οι
80
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης θα παρέχονται βάσει ενός συγκεκριµένου πλαισίου παροχής
Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο θα κατατεθεί στην Προσφορά του Αναδόχου.
Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του
Συστήµατος, η άµεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβληµάτων και η άµεση
αποκατάσταση των βλαβών/ προβληµάτων του Συστήµατος τηρώντας πάντα τις απαιτήσεις
διαθεσιµότητας.
Α.3.7.1 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης
Το πλαίσιο Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης θα περιλαµβάνει τα παρακάτω:
1. Προληπτική συντήρηση (εργασίες και ανταλλακτικά) του εξοπλισµού
2. Αποκατάσταση των βλαβών και ανωµαλιών λειτουργίας του εξοπλισµού και του λογισµικού
3. ∆ιόρθωση σφαλµάτων του λογισµικού εφαρµογών (bug fixing)
4. Ενηµέρωση για τις νέες εκδόσεις
Λογισµικού συστήµατος κι εφαρµογών που θα έχουν αναπτυχθεί
5. Ενηµέρωση για την απαιτούµενη αναβάθµιση του εξοπλισµού προκειµένου να υποστηριχθούν
οι παραπάνω νέες εκδόσεις
6. Προµήθεια, εγκατάσταση και ολοκλήρωση των νέων εκδόσεων του λογισµικού συστήµατος
(system software)
Ειδικά για το λειτουργικό σύστηµα των σταθµών εργασίας καθώς και για το λογισµικό
αυτοµατισµού γραφείου των σταθµών εργασίας, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση της
εγκατάστασης και ολοκλήρωσης των βελτιώσεων/ διορθώσεων (updates, patches, κλπ)
της προσφερόµενης έκδοσης.
7. Βελτιώσεις, παράδοση, υποστήριξη εγκατάστασης και ολοκλήρωση των νέων εκδόσεων του
λογισµικού Εφαρµογών που θα έχει αναπτυχθεί (releases & new versions)
8. Παράδοση ενηµερωµένης τεκµηρίωσης µε τυχόν µεταβολές ή τροποποιήσεις του Συστήµατος
9. Εντοπισµός και καταγραφή αιτιών βλαβών ή/και δυσλειτουργιών και αποκατάσταση τους
10. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη και οποιοδήποτε κόστος απαιτηθεί για την εξασφάλιση
της συµβατότητας των προϊόντων που θα αλλάξει, τόσο µεταξύ τους όσο και µε το υπάρχον
περιβάλλον.
Όλος ο Εξοπλισµός πληροφορικής ή µέρος αυτού, δύναται να χρησιµοποιείται από τις Υπηρεσίες
του Υπ. Οικονοµικών κατά την κρίση τους οποτεδήποτε και οποιαδήποτε χρονική περίοδο,
απεριόριστα µέσα στο εικοσιτετράωρο, εξαιρουµένου του χρόνου της διενεργούµενης προληπτικής
συντήρησης. Η χρήση αυτή δεν διαφοροποιεί µε κανένα τρόπο όλα τα σχετικά µε την συντήρηση
του Υλικού και Λογισµικού και την αντίστοιχη δαπάνη της.
Α.3.7.2 Προγραµµατισµένες ∆ιακοπές Υπηρεσίας (Planned Outages)
Επιτρέπεται η διενέργεια προγραµµατισµένων διακοπών της Υπηρεσίας σύµφωνα µε τις παρακάτω
συνθήκες:
I. Κάθε προγραµµατισµένη διακοπή της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο θα ανακοινώνεται
τουλάχιστον 15 ηµερολογιακές ηµέρες νωρίτερα στη Γ.Γ.Π.Σ. και θα πρέπει να
τεκµηριώνεται κατάλληλα.
II. Κάθε προγραµµατισµένη διακοπή της υπηρεσίας θα πραγµατοποιείται µόνο εφόσον ρητά
81
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
συµφωνηθεί µεταξύ των δύο µερών.
III. Η µέγιστη διάρκεια µίας προγραµµατισµένης διακοπής υπηρεσιών θα συµφωνείται ρητά µεταξύ
των δύο µερών.
IV. Η χρονική περίοδος απώλειας της υπηρεσίας που οφείλεται σε προγραµµατισµένη διακοπή δεν
θα υπολογίζεται στη µέτρηση των Ποιοτικών Κριτηρίων.
Σε περιπτώσεις, η διάρκεια της προγραµµατισµένης διακοπής υπηρεσίας υπερβεί την
προσυµφωνηµένη χρονική διάρκεια και γι’ αυτό ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος, τότε η
επιπλέον χρονική διάρκεια απώλειας της υπηρεσίας θεωρείται ως βλάβη.
Α.3.7.3 Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης (Helpdesk)
Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιµότητα τεχνικό προσωπικό, η εµπειρία του οποίου είναι
ευθύνη του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούµενα χρονικά διαστήµατα, την
αποκατάσταση βλαβών.
Βασική υποχρέωση του Αναδόχου είναι η οργάνωση και λειτουργία σύγχρονου Γραφείου
Υποστήριξης (HelpDesk) το οποίο θα είναι διαθέσιµο προς την Γ.Γ.Π.Σ., σε ώρες ΚΩΚ (07.0017.00).
Στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τα ακόλουθα:
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταγράφει τα χαρακτηριστικά στοιχεία των βλαβών εξοπλισµού
που αναφέρονται από το προσωπικό της Υπηρεσίας. Κάθε περιστατικό πρέπει να λαµβάνει ένα
µοναδιαίο κλειδί αναφοράς και να καταγράφεται τουλάχιστον η εξής πληροφορία:
-
Υπηρεσία, είδος εξοπλισµού, περιγραφή βλάβης, ώρα αναγγελίας
Η αναγγελία βλαβών, θα µπορεί να γίνει, εναλλακτικά, µε όλους τους παρακάτω τρόπους
•
Τηλέφωνο
•
Email
•
Fax
•
ειδική web εφαρµογή, από την οποία θα καταγράφονται κατ’ ελάχιστο, ο χρόνος έναρξης
και λήξης του προβλήµατος, η περιγραφή του και οι ενέργειες επίλυσης, καθώς και ο
υπεύθυνος για κάθε ενέργεια.
2. Ο εξοπλισµός και η Web εφαρµογή που χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος για τη λειτουργία του
Γραφείου Υποστήριξης ανήκουν στην κυριότητα του Ανάδοχου. Η Γ.Γ.Π.Σ. θα πρέπει να έχει
πρόσβαση στην πύλη αυτή µε ενιαίο τρόπο µέσω συγκεκριµένου λογαριασµού
(username/password).
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει το Γραφείο Υποστήριξης που θα αποτελεί το βασικό
σηµείο επικοινωνίας µε το προσωπικό της Γ.Γ.Π.Σ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις απαιτήσεις
της συντήρησης.
3. Κατά τις ΕΩΚ περιόδους, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει διαδικασία παροχής υποστήριξης
σε περίπτωση ανάγκης. Η διαδικασία, θα πρέπει να ορίζει τρόπο πρόσβασης στο προσωπικό της
ΤΟΥ (π.χ. µέσω κινητού τηλεφώνου).
4. Στο τέλος κάθε µήνα, ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Γ.Γ.Π.Σ. Έκθεση για το βαθµό ικανοποίησης
των όρων της συντήρησης. Η Έκθεση θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο προς την Γ.Γ.Π.Σ.,
µέσα στο πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα, και θα περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία για τον
προηγούµενο µήνα:
82
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
•
Αριθµός αναγγελιών προβλήµατος (βλάβη) και είδος προβλήµατος.
•
Αναλυτικά στοιχεία για χρόνους απόκρισης Γραφείου Υποστήριξης ανά κλήση και
συνολική κατανοµή.
•
Αναλυτικά στοιχεία για κάθε κλήση προβλήµατος (βλάβη ή δυσλειτουργία) που
εξυπηρετήθηκε πέραν των χρονικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στη παρούσα.
•
Αναλυτικά στοιχεία και για την επιβολή ποινών (ρήτρες µη συµµόρφωσης), όπως
αίτιο, χρόνος, αντίτιµο ρήτρας κοκ., αλλά και συνολικό αντίτιµο επιβολής ποινών.
Στο τέλος κάθε έτους, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Γ.Γ.Π.Σ. τελική Έκθεση, η οποία
περιλαµβάνει σύνοψη των ανωτέρω στοιχείων για όλη τη συµβατική περίοδο. Το σύνολο των
περιοδικών Εκθέσεων καθώς και η τελική ετήσια Έκθεση ανήκουν στην κυριότητα του φορέα
Λειτουργίας.
Σε κάθε περίπτωση τα στατιστικά στοιχεία είναι πάντα διαθέσιµα on-line.
Ο Χρόνος απόκρισης σε κλήση του Help Desk δε θα υπερβαίνει τα δέκα πρώτα λεπτά (10’).
Α.3.7.4 Συντήρηση - τεχνική υποστήριξη εξοπλισµού
Η συντήρηση – τεχνική υποστήριξη διακρίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:
•
Προληπτική: γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Κατά τη συντήρηση αυτή πρέπει να
διενεργούνται από εξουσιοδοτηµένους τεχνικούς οι απαραίτητες ρυθµίσεις και εσωτερικοί
καθαρισµοί του εξοπλισµού, καθώς και οι κατάλληλοι έλεγχοι των ευαίσθητων εξαρτηµάτων
τους, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία τους χωρίς προβλήµατα και µε το µικρότερο δυνατό
αριθµό βλαβών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει αναλυτικά:
• το πρόγραµµα προληπτικής
επαναλαµβάνεται κλπ.)
συντήρησης
(τι
εργασίες
περιλαµβάνει,
κάθε
πότε
• Τις ώρες πραγµατοποίησης της προληπτικής συντήρησης, οι οποίες θα καθορίζονται µετά
από συνεργασία µε το Υπουργείο.
• Στην προληπτική συντήρηση περιλαµβάνεται και η ενηµέρωση - βελτίωση του Υλικού και
Λογισµικού όπως αυτή ορίζεται από τον κατασκευαστή.
• Εφόσον είναι διαθέσιµο το προσωπικό της εκάστοτε υπηρεσίας, θα πρέπει ο Ανάδοχος να
καταβάλει προσπάθεια ώστε η συντήρηση αυτή να γίνεται εκτός ωρών εργασίας. Σε
αντίθετη περίπτωση, η προληπτική συντήρηση θα γίνεται εντός ωρών εργασίας, κατόπιν
συµφωνίας µε την υπηρεσία.
Επανορθωτική (κατασταλτική): γίνεται σε κάθε περίπτωση βλάβης. Αφορά στις ενέργειες
(εργασίες και ανταλλακτικά) που απαιτείται να εκτελεστούν στον εξοπλισµό (hardware)
προκειµένου να αποκατασταθούν οι προϋποθέσεις για την οµαλή λειτουργία τους µετά την
εµφάνιση σχετικού προβλήµατος. Αν η πλήρης και οριστική επίλυση του προβλήµατος δεν είναι
εφικτή εντός του συγκεκριµένου χρονικού ορίου θα πρέπει να προτείνεται εναλλακτικός τρόπος
λειτουργίας, αναφορικά µε τον εξοπλισµό, οπότε επιβάλλονται οι ανάλογες ρήτρες Οι
υποχρεώσεις του Αναδόχου στο πλαίσιο της επανορθωτικής συντήρησης είναι οι εξής:
• Αποκατάσταση των προβληµάτων λειτουργίας του εξοπλισµού.
• Σε περίπτωση αντικατάστασης ολόκληρου ή Τµήµατος του εξοπλισµού µε άλλο, αυτό θα
πρέπει να είναι ισοδύναµο και νεότερο, µε τη σύµφωνη γνώµη της Γ.Γ.Π.Σ.
83
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
• Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη και οποιοδήποτε κόστος απαιτηθεί για την
εξασφάλιση της συµβατότητας του εξοπλισµού που θα αλλάξει. Ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει
το Υπουργείο για τα χαρακτηριστικά του νέου εξοπλισµού.
• Παράδοση αντιτύπων όλων των µεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των
εγχειριδίων του εξοπλισµού.
• Τήρηση του µηνιαίου ποσοστού µη διαθεσιµότητας του εξοπλισµού, έτσι ώστε να
πιστοποιείται η έγκαιρη αποκατάσταση βλαβών και η επαναφορά του σε κανονική
λειτουργία.
Οι δαπάνες των ανταλλακτικών σε κάθε περίπτωση βαρύνουν τον Ανάδοχο. Επισηµαίνεται, ότι
στην έννοια των ανταλλακτικών περιλαµβάνονται και όλα τα ηλεκτρονικά µέρη των µονάδων (π.χ.
δίσκων κλπ.) που σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθούν ως αναλώσιµα υλικά (π.χ.
µαγνητικές κεφαλές εκτυπωτών). Ειδικότερα, στους εκτυπωτές θεωρούνται αναλώσιµα
µόνο τα Toner και τα Drum.
Το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωµα να λειτουργεί τον εξοπλισµό καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου
όλες τις εργάσιµες και µη ηµέρες. Η χρήση αυτή δεν διαφοροποιεί σε κανένα σηµείο ή όρο το
πλαίσιο υποχρεώσεων του Αναδόχου.
Το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωµα να λειτουργεί τον εξοπλισµό ανεξάρτητα του επιπέδου
διαθεσιµότητάς του, χωρίς αυτό να διαφοροποιεί τη δεδηλωµένη κατάσταση λειτουργίας που
βρίσκεται ο εξοπλισµός.
Α.3.7.5 Συντήρηση - τεχνική υποστήριξη λογισµικού
O Ανάδοχος προµηθεύει το λογισµικό συστήµατος που είναι αναγκαίο για την καλή λειτουργία του
εξοπλισµού καθώς και το λογισµικό που είναι αναγκαίο για την καλή λειτουργία του Έργου. Το
λογισµικό αυτό περιλαµβάνει το λογισµικό που καθορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές ή
οπουδήποτε αλλού στη διακήρυξη και κάθε πρόσθετο λογισµικό που θα είναι αναγκαίο σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα στη διακήρυξη και στην προσφορά του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος στα πλαίσια των συµβατικών υπηρεσιών συντήρησης του λογισµικού (S/W)
υποχρεούται να αποκαθιστά τα λάθη (Bugs) του προσφερόµενου λογισµικού, να προµηθεύει για
επτά (7) έτη από την οριστική παραλαβή και να εγκαθιστά τις νέες εκδόσεις του λογισµικού, µετά
από συνεννόηση και σε συνεργασία µε το Υπουργείο και να παρέχει βοήθεια για την
βελτιστοποίηση (Tuning).
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραδίδει τις νέες εκδόσεις του λογισµικού το
αργότερο µέσα σε 90 ηµέρες από την ανακοίνωσή τους από τον προµηθευτικό οίκο. Η ανακοίνωση
αυτή θα αποδεικνύεται µε επίσηµο έγγραφο του προµηθευτικού οίκου.
Η παράδοση κάθε νέας έκδοσης θα θεωρείται ολοκληρωµένη µόνο εφόσον συνοδεύεται από τις
τυχόν απαιτούµενες ενηµερώσεις των αντίστοιχων εγχειριδίων.
Προκειµένου η εγκατάσταση του νέου λογισµικού να µπει σε παραγωγική λειτουργία, ο Ανάδοχος
οφείλει να καταθέσει πλήρες πλάνο µετάπτωσης, αναγκαίες τροποποιήσεις και πιθανές επιπτώσεις
στη λειτουργία του Συστήµατος, τις προτεινόµενες λύσεις και το πλάνο επαναφοράς (recovery
plan) του Συστήµατος στην αρχική λειτουργία του, σε περίπτωση αστοχίας. Η υλοποίηση των
ανωτέρω πλάνων γίνεται µε κόστος που αναλαµβάνει ο Ανάδοχος.
Το Υπουργείο δεν εµποδίζεται να θέτει σε λειτουργία την έκδοση του λογισµικού που ήδη
χρησιµοποιεί.
84
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Α.3.7.6 Συντήρηση - τεχνική υποστήριξη λογισµικού εφαρµογών
Οι υπηρεσίες συντήρησης λογισµικού περιλαµβάνουν: διορθώσεις, µικρές βελτιώσεις και βελτιώσεις
στον κώδικα των εφαρµογών του, που κρίνονται απαραίτητες από την Υπηρεσία.
Οι υπηρεσίες Συντήρησης Λογισµικού διακρίνονται σε:
•
∆ιορθωτική συντήρηση (Corrective maintenance) - διόρθωση σφαλµάτων των εφαρµογών που
εµφανίζονται κατά την παραγωγική λειτουργία, ώστε να ικανοποιούνται οι λειτουργικές
απαιτήσεις.
•
Προληπτική συντήρηση (Preventative maintenance) – τροποποιήσεις των εφαρµογών κατά την
φάση της παραγωγικής λειτουργίας (δηλαδή µετά την παράδοση και εγκατάστασή τους) µε
στόχο τον εντοπισµό και τη διόρθωση αφανών (λανθανόντων) ελαττωµάτων του λογισµικού
πριν την εκδήλωσή τους ως ουσιαστικών σφαλµάτων.
•
Προσαρµοστική συντήρηση (Adaptive maintenance) – τροποποιητικές παρεµβάσεις στις
εφαρµογές κατά τη φάση της παραγωγικής λειτουργίας (δηλαδή µετά την παράδοση και
εγκατάστασή τους) µε στόχο την προσαρµογή τους και τη διατήρησή τους σε λειτουργία σε
ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον.
•
Βελτιστοποιητική συντήρηση (Perfective maintenance) – τροποποιήσεις των εφαρµογών κατά
την φάση της παραγωγικής λειτουργίας (δηλαδή µετά την παράδοση και εγκατάστασή τους) µε
στόχο τη βελτίωση της απόδοσης ή και της συντηρησιµότητάς τους. Η βελτιστοποιητική
συντήρηση περιλαµβάνει βελτιώσεις που αφορούν τη χρηστικότητα των εφαρµογών (αλλαγές
που απαιτούν οι χρήστες), βελτιώσεις της τεκµηρίωσης, και βελτιώσεις που αφορούν τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της εφαρµογής όπως η απόδοση.
Οι υπηρεσίες Συντήρησης Λογισµικού ορίζονται σύµφωνα µε τα ISO/IEC 14764 και ISBSG
(International Software Benchmarking Standards Group). Πιο συγκεκριµένα οι υπηρεσίες
συντήρησης λογισµικού που θα παρέχει ο Ανάδοχος είναι οι ακόλουθες:
∆ιορθώσεις (Corrections) – Αφορούν τη διορθωτική συντήρηση σφαλµάτων των εφαρµογών που
εντοπίζονται κατά την παραγωγική λειτουργία του, καθώς και την προληπτική συντήρηση που
αφορά τον εντοπισµό και τη διόρθωση αφανών σφαλµάτων (που δεν έχουν εκδηλωθεί) των
εφαρµογών. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, περιλαµβάνονται:
1. αστοχία του Λογισµικού Εφαρµογών στην παραγωγή ορθών αποτελεσµάτων, ή
2. αδυναµία εκτέλεσης λειτουργιών του Λογισµικού Εφαρµογών.
Μικρές Βελτιώσεις (Μinor Enhancements) – µεταβολή ή/και ανάπτυξη Τµήµατος των
εφαρµογών που αφορά αλλαγές µικρής κλίµακας. Σχεδιασµός και ανάπτυξη τµηµάτων διεπαφών
λογισµικού που αφορούν µικρές αλλαγές στις εφαρµογές. Μικρές αλλαγές στον κώδικα, στη δοµή
της Βάσης ∆εδοµένων καθώς και στην τεκµηρίωση.
Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, περιλαµβάνονται:
•
∆ιορθωτικές ενέργειες σε αστοχίες ή αδυναµίες του Λογισµικού Εφαρµογών,
συµπεριλαµβανοµένων και των περιπτώσεων αµέλειας και κακής ή και λανθασµένης χρήσης του
Λογισµικού Εφαρµογών.
•
Ενέργειες για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του Λογισµικού Εφαρµογών µετά από
ελεγχόµενες παρεµβάσεις βελτίωσης µικρής κλίµακας τµηµάτων του Εξοπλισµού Πληροφορικής
που έχουν σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση προβληµάτων ολοκλήρωσης (integration) ή
σφαλµάτων.
•
Μικρής κλίµακας βελτιώσεις του Περιβάλλοντος Χρήσης (User Interface) του Λογισµικού
Εφαρµογών, η οποία αναφέρεται σε υλοποίηση νέων τρόπων χρήσης των διαθεσίµων
85
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
λειτουργιών του Λογισµικού Εφαρµογών, καθώς και νέων λειτουργιών παρουσίασης των
διαθεσίµων δεδοµένων (πχ. νέες εκτυπώσεις).
•
Υποστήριξη του µηχανισµού ενηµέρωσης του περιεχοµένου της ∆ιαδικτυακής Πύλης.
Οι ∆ιορθώσεις και οι µικρές βελτιώσεις του κώδικα, θα αφορούν ενέργειες µε ανθρωποπροσπάθεια
µικρότερη των δεκαπέντε (15) ανθρωποηµερών ανά βελτίωση, µετά από συµφωνία µεταξύ του
Αναδόχου και της ΕΠΕ και σύµφωνα και µε το ISBSG (International Software Benchmarking
Standards Group).
Βελτιώσεις (Enhancements) - Αφορούν την µεταβολή της λειτουργικότητας των εφαρµογών ή και
σηµαντικές αλλαγές στη δοµή των δεδοµένων των εφαρµογών. Οι βελτιώσεις θα επιφέρουν
αλλαγές) και περιλαµβάνουν ανασχεδιασµό και ανάπτυξη τµήµατος των εφαρµογών/
υποσυστηµάτων του, σχεδιασµό και ανάπτυξη διεπαφών λογισµικού, καθώς και γενικευµένες
αλλαγές στον κώδικα, στη δοµή της Βάσης ∆εδοµένων και στην τεκµηρίωση, ώστε το λογισµικό
των εφαρµογών να προσαρµόζεται σε νέες λειτουργικές απαιτήσεις.
Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, περιλαµβάνονται:
1. Σηµαντικές Βελτιώσεις του Περιβάλλοντος Χρήσης (User Interface) του Λογισµικού
Εφαρµογών, η οποία αναφέρεται σε υλοποίηση νέων τρόπων χρήσης των διαθεσίµων
λειτουργιών του Λογισµικού Εφαρµογών, καθώς και νέων λειτουργιών παρουσίασης των
διαθεσίµων δεδοµένων (πχ. νέες εκτυπώσεις).
2. Προσαρµογή του λογισµικού των εφαρµογών σε µεταβολές της επιχειρησιακής λογικής (π.χ.
µεταβολές της Νοµοθεσίας που αφορά τις Υπηρεσίες/ Χρήστες των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.).
Ανά έτος, οι υπηρεσίες συντήρησης λογισµικού εφαρµογών που θα µπορεί να απαιτήσει
η Υπηρεσία από τον Ανάδοχο συνολικά δεν θα µπορούν να ξεπερνούν τους έξι (6)
Ανθρωποµήνες.
Α.3.7.7 Ενηµερωτικά εγχειρίδια και τεκµηρίωση
Ο Ανάδοχος εφοδιάζει το Υπουργείο µε όλα τα εγχειρίδια και όποια τεκµηρίωση απαιτείται για να
εξασφαλιστεί η ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία του εξοπλισµού και των εφαρµογών. Τα
στοιχεία αυτά θα περιλαµβάνουν, αλλά όχι αποκλειστικά και µόνο, την τεκµηρίωση που καθορίζεται
στη Σύµβαση.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος καθορίζει στην Προσφορά του τον αριθµό εγχειριδίων, τον τύπο και την
έκταση της τεκµηρίωσης.
Τα εγχειρίδια και η τεκµηρίωση χορηγούνται συνταγµένα στη γλώσσα της Αναθέτουσας Αρχής,
εκτός αν έχει γίνει διαφορετική συµφωνία.
Ο Ανάδοχος εκσυγχρονίζει ή αντικαθιστά στον κατάλληλο χρόνο δωρεάν, όλα τα εγχειρίδια και το
τεκµηριωτικό υλικό (H/W & S/W) για διάστηµα επτά (7) ετών από την ηµεροµηνία οριστικής
παραλαβής.
Ο Ανάδοχος παραδίδει όλη την προβλεπόµενη της ∆ιακήρυξης τεκµηρίωση και ό,τι επί πλέον
αναφέρει στην Προσφορά του.
Α.3.7.8 Προσθήκες εξοπλισµού και λογισµικού τρίτων µετά την ολοκλήρωση του Έργου
Το Υπουργείο έχει δικαίωµα, µε δική του δαπάνη και ευθύνη, να τροποποιήσει τον εξοπλισµό ή και
να προσαρτήσει στον εξοπλισµό οποιοδήποτε εξάρτηµα προσφέρεται από άλλους αναδόχους, ή να
χρησιµοποιήσει άλλο λογισµικό τρίτων αναδόχων στον εξοπλισµό.
86
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Αν το Υπουργείο προτίθεται να τροποποιήσει τον εξοπλισµό ή να προσαρτήσει σε αυτόν
οποιοδήποτε εξάρτηµα προσφέρουν άλλοι ανάδοχοι, θα ειδοποιήσει τον Ανάδοχο γραπτά σχετικά
µε την πρόθεσή του αυτή.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει στο Υπουργείο µέσα σε δέκα (10) µέρες κάθε γνωστή
δυσµενή συνέπεια της σκοπούµενης τροποποίησης ή προσάρτησης. Σε περίπτωση που δεν
απαντήσει εντός της παραπάνω προθεσµίας, τεκµαίρεται ότι δεν υπάρχει καµία δυσµενής συνέπεια
από την προσθήκη του νέου εξοπλισµού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δώσει κάθε διαθέσιµη πληροφορία για να βοηθήσει το Υπουργείο στην
ασφαλή εκτέλεση της τροποποίησης ή προσάρτησης.
Α.3.8 Εγγύηση - Συντήρηση
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες Συντήρησης (συµπεριλαµβανοµένης της Εγγύησης
Καλής Λειτουργίας) για το σύνολο του προσφερόµενου Συστήµατος, για τουλάχιστον επτά (7)
έτη από την οριστική παραλαβή του Συστήµατος.
Η περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας ξεκινά από την οριστική παραλαβή του Συστήµατος και η
διάρκειά της θα είναι κατ’ ελάχιστο δύο (2) έτη. Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει την
προϋπόθεση αυτή µε ποινή αποκλεισµού, ενώ ο Υποψήφιος Ανάδοχος δύναται να προσφέρει
επιπλέον έτη Εγγύησης Καλής Λειτουργίας για µέρος ή και για το σύνολο του Έργου.
Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει χρόνο Εγγύησης Καλής
Λειτουργίας, επιπλέον από τον ζητούµενο, αυτός θα πρέπει να αφορά σε ακέραιο
αριθµό ετών.
Η περίοδος Συντήρησης ξεκινά από την λήξη της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, και
διαρκεί τόσα έτη ώστε αθροιστικά µε την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας να ανέρχεται
τουλάχιστον στα επτά (7) έτη συνολικά. Οι υπηρεσίες συντήρησης δεν περιλαµβάνονται στον
προϋπολογισµό του Έργου.
Η ενεργοποίηση των προσφεροµένων υπηρεσιών συντήρησης θα γίνει, εφόσον το επιθυµεί το
Υπουργείο και εξασφαλισθούν οι απαραίτητες πιστώσεις, δύο (2) µήνες πριν τη λήξη των
υπηρεσιών Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, µε έγγραφη ειδοποίηση του Υπουργείου προς τον
Ανάδοχο και µε την κατάρτιση νέας σύµβασης, που θα αφορά στις υπηρεσίες αυτές.
Η σύµβαση συντήρησης θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση. Το ύψος του ετήσιου κόστους
συντήρησης στη νέα σύµβαση δεν θα µπορεί να υπερβαίνει το ετήσιο κόστος συντήρησης της
Οικονοµικής Προσφοράς του Αναδόχου, αναπροσαρµοζόµενο ανά έτος σύµφωνα µε το Γενικό
∆είκτη Τιµών, όπως περιγράφεται παρακάτω.
Επισηµαίνεται, ότι η ΓΓΠΣ διατηρεί το δικαίωµα µε έγγραφη και µονοµερή δήλωση προς τον
Ανάδοχο, να εξαιρεί ή να επανεντάσσει οποιοδήποτε προϊόντα εξοπλισµού/ λογισµικού
αναπροσαρµόζοντας ανάλογα το κόστος συντήρησης. Σε περίπτωση επανένταξης στη συντήρηση
κάποιου προϊόντος που είχε εξαιρεθεί, τα συµβαλλόµενα µέρη εξακολουθούν να έχουν τις ίδιες
υποχρεώσεις και δικαιώµατα που θα είχαν, εάν το συγκεκριµένο προϊόν δεν είχε ποτέ εξαιρεθεί από
τη συντήρηση.
Το κόστος Συντήρησης δεν περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του Έργου. Οι Υποψήφιοι
Ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν στην οικονοµική τους προσφορά το ίδιο ετήσιο κόστος
Συντήρησης, για κάθε έτος ξεχωριστά, επιµερισµένο ανά συντηρούµενο είδος και υπηρεσία.
Όσον αφορά στο κόστος Συντήρησης, ο Ανάδοχος δεσµεύεται για τα ακόλουθα:
•
Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης σύµφωνα
περιγραφόµενες υποχρεώσεις του στην παράγραφο §Α.3.7.
µε
τις
αναλυτικά
87
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
•
Το ετήσιο κόστος Συντήρησης (µετά την λήξη της προσφερόµενης περιόδου Εγγύησης
Καλής Λειτουργίας) δεν δύναται να υπερβαίνει το 10% της συνολικής τιµής της
προσφοράς του Αναδόχου, µη συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης και του κόστους
Ψηφιοποίησης και σε καµία περίπτωση τις διακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες ευρώ
(230.000,00 €), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
•
Το κόστος Συντήρησης θα αναπροσαρµόζεται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος Γενικού
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Γ.∆.Τ.Κ.) και σε κάθε περίπτωση η αναπροσαρµογή δεν θα
ξεπερνά το 3,5% ετησίως.
Οι προσφερόµενες τιµές θεωρούνται σταθερές για τους πρώτους δώδεκα (12) µήνες
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης συντήρησης. Μετά τον πρώτο χρόνο θα
αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο:
NEA TIMH = Παλαιά τιµή ∗ ( 1 + α )
όπου a =
Γ.∆.Τ.Κ .(νέος ) − Γ.∆.Τ.Κ .(παλαιός )
Γ.∆.Τ.Κ .(παλαιός )
Γ.∆.Τ.Κ. (νέος):
ο τελευταίος ανακοινωθείς ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Γ.∆.Τ.Κ. (παλαιός):
o ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ του αντίστοιχου µήνα
του προηγουµένου έτους
•
Στο κόστος συντήρησης περιλαµβάνονται όλα τα παράπλευρα έξοδα µετακίνησης,
διαµονής και αµοιβής προσωπικού, αξίας ανταλλακτικών, εξαρτηµάτων κλπ. (πλην
αναλωσίµων), που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητα για την διόρθωση του αντίστοιχου
προβλήµατος. Για το λόγο αυτό ο υποψήφιος Ανάδοχος, θα ορίζει στην Προσφορά
του τα είδη που θεωρούνται αναλώσιµα και στην Οικονοµική Προσφορά του
να παραθέτει πίνακα τιµών των αναλωσίµων.
Α.4 Μεθοδολογία Ανάπτυξης του Έργου
Κατόπιν εισήγησης της Γ.Γ.Π.Σ., για την διοίκηση και την παρακολούθηση του Έργου θα συσταθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή Οµάδα ∆ιαχείρισης Έργου (Ο∆Ε) και για την παραλαβή του Έργου θα
συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου (ΕΠΕ), η οποία θα έχει και
τη γενική εποπτεία της πορείας των εργασιών και των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η
Ο∆Ε παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστηµα του Έργου, συντονίζει ενέργειες
Υπουργείου και Αναδόχου. Η ΕΠΕ είναι αρµόδια για την έγκριση και πιστοποίηση όλων των
παραδοτέων, µε βάση τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στη συνέχεια.
Α.4.1 Χρονοδιάγραµµα Ανάπτυξης του Έργου
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος:
1. Έχοντας διαµορφώσει µια σαφή και ολοκληρωµένη αντίληψη για το Έργο,
2. Λαµβάνοντας υπόψη την απαιτούµενη συνεργασία του µε το προσωπικό της Γ.Γ.Π.Σ. και της
Γ.∆.∆.Π. και Εθνικών Κληροδοτηµάτων του Υπ. Οικονοµικών
3. Λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία του και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που απορρέουν από
την ανάπτυξη παρόµοιων Έργων και
4. Αξιολογώντας και κάνοντας χρήση των εργαλείων και µεθοδολογιών που αυτός διαθέτει,
υποχρεούται να παρουσιάσει στην Προσφορά του µια ολοκληρωµένη µεθοδολογική προσέγγιση
που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του Έργου.
88
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
∆εδοµένου ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σηµαντικό Έργο, υπογραµµίζεται ότι δίνεται
ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσέγγιση και µεθοδολογία ανάπτυξης διότι αυτή
αντικατοπτρίζει σε µεγάλο βαθµό τον βαθµό κατανόησης του Έργου και των
ιδιαιτεροτήτων του.
Η µέγιστη διάρκεια του Έργου είναι εικοσιτέσσερις (24) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής
της Σύµβασης. Ειδικότερα η περιγραφή του Έργου ανά Φάση έχει ως εξής:
Υποέργο 1:
Φάση
Χρονική διάρκεια
Τίτλος και συνοπτική περιγραφή Φάσης
1
2 µήνες
Ανάλυση Απαιτήσεων – Μελέτη Εφαρµογής
2
18 µήνες
Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών
Κληροδοτηµάτων
3
2 µήνες
Πιλοτική Λειτουργία – Εκπαίδευση
4
2 µήνες
Παραγωγική Λειτουργία
5
14 µήνες
Ψηφιοποίηση Εγγράφων και ∆ιαγραµµάτων – Μετάπτωση δεδοµένων
Φάσεις
Υποέργου1
2011
2012
Q1
Q2
Q3
Q4
2013
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
1
2
3
4
5
Υποέργο 2:
6
4 µήνες
Περιφερειακός Εξοπλισµός
7
4 µήνες
Υποδοµές ∆οµηµένης Καλωδίωσης
Φάσεις
2011
Q1
2012
Q2
Q3
Q4
Q1
2013
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
6
7
Οι χρόνοι υλοποίησης των Φάσεων που αναφέρονται ανωτέρω είναι ενδεικτικοί. Η υπέρβαση του
µεγίστου συνολικού χρόνου υλοποίησης του Έργου είναι απαράδεκτη µε ποινή αποκλεισµού.
Στην Προσφορά τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραθέσουν αναλυτικό χρονοδιάγραµµα
εργασιών, συµβατό µε τη µεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης Έργου που θα ακολουθηθεί.
Για την υποβοήθηση του έργου των υποψήφιων Αναδόχων, παρατίθενται τα παραπάνω
ενδεικτικά χρονοδιαγράµµατα εργασιών, προσδιορίζοντας τις παραλαβές που απαιτούνται για το
συγκεκριµένο Έργο.
Σηµειωτέον ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, το Υπουργείο δικαιούται να κάνει
εσωτερικές αλλαγές σε κάθε Φάση των παραπάνω χρονοδιαγραµµάτων χωρίς επιπλέον κόστος,
89
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
εφόσον οι αλλαγές αυτές δεν καθιστούν ανέφικτη τη συµφωνηµένη καταληκτική ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης και παράδοσης του Έργου από τον Ανάδοχο.
Α.4.2 Οµάδα Έργου / Σχήµα ∆ιοίκησης Έργου
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Προσφορά του ολοκληρωµένη πρόταση για
το σχήµα διοίκησης, την οργάνωση και τον προγραµµατισµό του Έργου, το προσωπικό που θα
διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, το αντικείµενο και το χρόνο απασχόλησής τους
στο Έργο.
Τυχόν αλλαγή στο προσωπικού της Οµάδας Έργου του Αναδόχου τελεί υπό την έγκριση του
Υπουργείου µετά από σχετική εισήγηση της ΕΠΕ.
Την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου έχει ο Ανάδοχος, τη δε επίβλεψη και τον έλεγχο της
εκτέλεσης της Σύµβασης και των παραδοτέων έχει το Υπουργείο.
Ο Ανάδοχος θα συγκροτήσει Οµάδα Έργου, µε κατάλληλο οργανωτικό σχήµα και επαρκή
στελέχωση, για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται αναλυτικά στην §Α.3.
Το Υπουργείο θα συστήσει αντίστοιχη οµάδα διοίκησης έργου, η οποία θα αποτυπώνεται στη
Σύµβαση.
Α.4.2.1 Υπεύθυνος Έργου Αναδόχου
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη που θα
αναλάβουν τους ρόλους:
I
του Υπεύθυνου Έργου
II
του αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου.
Συγκεκριµένα για τα δύο ανωτέρω στελέχη:
III
να δοθούν βιογραφικά (βλ. C.2) όπου να αναφέρονται οι δραστηριότητές τους για τα
τελευταία πέντε (5) έτη
IV
να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόµενο από τον ανάδοχο σχήµα ∆ιοίκησης
V
να δηλωθεί το γνωστικό αντικείµενο που θα καλύψουν
VI
να δηλωθεί το ποσοστό συµµετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωποµήνες που θα
αφιερώσουν ανά Φάση του Έργου
VII να δηλωθεί η σχέση τους µε τον υποψήφιο Ανάδοχο (στέλεχος αποκλειστικής
απασχόλησης, στέλεχος υπεργολάβου).
Α.4.2.2 Μέλη Οµάδας Έργου
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη της Οµάδας
Έργου.
Συγκεκριµένα, για όλα τα Μέλη της Οµάδας Έργου:
-
να δοθούν βιογραφικά,
-
να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόµενο Σχήµα ∆ιοίκησης,
-
να δηλωθεί το γνωστικό αντικείµενο που θα καλύψουν,
-
να δηλωθεί το ποσοστό συµµετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωποµήνες που θα αφιερώσουν
ανά Φάση του Έργου,
90
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
−
να δηλωθεί η σχέση τους µε τον υποψήφιο Ανάδοχο (στέλεχος Αναδόχου, στέλεχος
υπεργολάβου).
Θα πρέπει επίσης να δίδονται σε Πίνακα οι ανθρωποµήνες συµµετοχής κάθε στελέχους
ανά Φάση του Έργου.
Η οµάδα έργου να στελεχώνεται από µέλη µε τις κατάλληλες σπουδές - εξειδίκευση και
ικανή επαγγελµατική εµπειρία, η οποία να τεκµηριώνεται µε τη συµµετοχή σε έργα
ανάλογου µεγέθους και σχετικών τεχνολογιών και να είναι µεγαλύτερη των 5 ετών.
Η προτεινόµενη Οµάδα Έργου θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει στελέχη για την κάλυψη των
ακόλουθων (τουλάχιστον) ρόλων:
1. Μηχανικοί Συστηµάτων (Systems Engineers) εξειδικευµένοι στην παραµετροποίηση
και διαχείριση του λογισµικού υποδοµής.
2. Μηχανικοί Εφαρµογών εξειδικευµένοι στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών και
υπηρεσιών για την ανάπτυξη των εφαρµογών στελεχωµένοι από ένα υπεύθυνο της
υποοµάδας εφαρµογών.
3. Μηχανικοί Βάσεων ∆εδοµένων (Database Engineers), στελεχωµένοι από ένα
υπεύθυνο της υποοµάδας βάσεων δεδοµένων, για την παραµετροποίηση και
διαχείριση της βάσης δεδοµένων, τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων. Ειδικά
απαιτείται εξειδίκευση σε θέµατα χωρικών βάσεων δεδοµένων, για σχεδιασµό και
υλοποίηση µε βελτιστοποίηση επιδόσεων, και τη σύνδεση µε τα περιγραφικά
δεδοµένα.
4. Ειδικός Χρηστικότητας Ανθρωπίνων ∆ιεπαφών (UI/ Usability Expert). Τεχνική
κατάρτιση και εµπειρία στο σχεδιασµό ανθρώπινων διεπαφών, (human computer
interaction) τη χρηστικότητα διαδικτυακών εφαρµογών (web usability) και τη
διεξαγωγή δοκιµασιών χρηστών (user testing)
5. Eιδικός Αρχιτέκτων Πληροφοριών (Information Architect). Τεχνική κατάρτιση και
εµπειρία στην ανάλυση συνόλων πληροφοριών, το σχεδιασµό και την οργάνωση
ταξινοµηµένων συστηµάτων πληροφόρησης
6. Σχεδιαστής/ Προγραµµατιστής Ιστοσελίδων (Web Programmer / Designer). Τεχνική
κατάρτιση και εµπειρία στην ανάπτυξη ιστοσελίδων µε τα εργαλεία και στο
περιβάλλον υλοποίησης που προδιαγράφεται στη λύση που προτείνει ο Ανάδοχος
7. Γραφίστας ∆ιαδικτυακών ∆ιεπαφών (Web Graphic Designer): Τεχνική κατάρτιση και
εµπειρία στη δηµιουργία γραφικών µε χρήση εργαλείων γραφιστικής
8. Μηχανικοί Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών , για την παραµετροποίηση και
τη διαχείριση των Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών , καθώς και τη
βελτιστοποίηση των επιδόσεων.
9. Τοπογράφοι µηχανικοί µε ειδικές γνώσεις και επαρκή εµπειρία σε γεωδαισία, GIS και
έργα ψηφιοποίησης τοπογραφικών διαγραµµάτων και χαρτών για την επίβλεψη των
διαδικασιών ψηφιοποίησης σε όλα τα σηµεία ψηφιοποίησης του Υπ.Ο.
Επιπροσθέτως, ο υπεύθυνος για την ψηφιοποίηση (σάρωση, γεωαναφορά,
διανυσµατοποίηση) διαγραµµατων να έχει τουλάχιστον 8ετή εµπειρία σε
παρόµοια έργα.
10. Ειδικοί σε Document Management Systems.
91
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Α.4.3 Τόπος υλοποίησης – παράδοσης του Έργου
Α.4.3.1 Γενικά
Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει το έργο στους χώρους του, πλην την παροχή των υπηρεσιών
ψηφιοποίησης όπου θα λάβει χώρα στα 15 σηµεία που αναφέρονται στην παράγραφο §Α.3.3.8 της
παρούσης. Κάθε συνάντηση µε στελέχη του Υπ.Ο. θα λαµβάνει χώρα σε χώρους του Υπουργείου.
Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει και θα παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του εξοπλισµού,
λογισµικού και εφαρµογών ως εξής:
Πληροφοριακή Πλατφόρµα Παροχής ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.: στους χώρους της Γ.Γ.Π.Σ.,
λειτουργικά ενταγµένο στο Κέντρο ∆εδοµένων (Data Center) της Γ.Γ.Π.Σ.
• Περιφερειακός εξοπλισµός και λογισµικό (PC’s – scanners – printers – switches – δοµηµένη
καλωδίωση και GPS), στους χώρους που περιγράφονται στο §C.5.1.
Ο Ανάδοχος στα Σηµεία Εγκατάστασης του Εξοπλισµού, του Λογισµικού και των Εφαρµογών
υποχρεούται:
•
-
Να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την εγκατάσταση και καλή λειτουργία.
-
Να συνεργασθεί µε τους υπευθύνους του Φορέα για την ένταξη του νέου συστήµατος στην
υφιστάµενη υποδοµή.
-
Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια του αναλογικού αρχείου κατά την
διάρκεια της ψηφιοποίησης του και το υλικό δεν πρέπει να υποστεί ουδεµία φθορά ή
καταστροφή.
Α.4.3.2 Τόπος Υλοποίησης της Ψηφιοποίησης Αρχείων
Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει όλον τον απαραίτητο εξοπλισµό (SCANNER, PC κλπ.) µε το
αντίστοιχο λογισµικό για την ψηφιοποίηση του υλικού σε συνολικά 15 σηµεία (βλ. Α.3.3.8). Ο
Aνάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει τον υπό προµήθεια εξοπλισµό για τη φάση της ψηφιοποίησης.
∆ιαφορετικά, θα χρησιµοποιήσει δικό του εξοπλισµό, ο οποίος µετά το πέρας της φάσης
ψηφιοποίησης θα επιστρέψει στην κατοχή του Αναδόχου.
Η φύση των στοιχείων (∆ηµόσια έγγραφα, παλαιά διαγράµµατα δηµοσίων κτηµάτων) που θα
ψηφιοποιηθούν από κάθε φάκελο, καθώς και η µοναδικότητά τους, κάνει απαγορευτική την
αποµάκρυνσή τους έξω από τους χώρους που θα υποδειχθούν.
Α.4.3.3 Παράδοση – παραλαβή του αναλογικού αρχείου από το Υπ. Οικονοµικών στον
Ανάδοχο και αντίστροφα
Η παράδοση του αναλογικού αρχείου στον Ανάδοχο θα γίνεται τµηµατικά, ώστε να µην
παρεµποδιστεί η λειτουργία των Υπηρεσιών, καθώς οι φάκελοι της ∆ηµόσιας Περιουσίας είναι σε
καθηµερινή χρήση από το προσωπικό των Υπηρεσιών και προϋποθέτει την παράδοση της
προηγούµενης τµηµατικής παραλαβής. Το πλήθος των φακέλων που θα περιέχει κάθε τµηµατική
παράδοση – παραλαβή θα ορίζεται κάθε φορά από τις Υπηρεσίες πριν από την έναρξη της επόµενης
τµηµατικής σάρωσης σε συνεννόηση µε τον Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος, θα παραλαµβάνει το πρωτογενές υλικό προς σάρωση, ακολουθώντας διαδικασίες
παράδοσης-παραλαβής και τηρώντας αναλογικά το αντίστοιχο πρωτόκολλο (παράδοσης και
παραλαβής), το οποίο θα φέρει και τις απαιτούµενες υπογραφές, από τους αρµοδίους παράδοσης/
παραλαβής. Στο πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής κατ’ ελάχιστο θα καταγράφονται:
Ο αύξων αριθµός της παράδοσης – παραλαβής.
Η ηµεροµηνία παραλαβής του αρχείου από τον Ανάδοχο.
92
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Η ηµεροµηνία επιστροφής του αρχείου από τον Ανάδοχο.
Ονοµατεπώνυµο κι υπογραφή του υπευθύνου για την παράδοση και παραλαβή του αρχείου.
Ονοµατεπώνυµο κι η υπογραφή του υπευθύνου του Αναδόχου για την παραλαβή και
επιστροφή του αρχείου.
Τα στοιχεία του φακέλου, ο αύξων αριθµός της καταχώρησής του, το µέγεθος και το
πλήθος του πρωτογενούς υλικού.
Η κατάσταση του πρωτογενούς υλικού, π.χ. διαφάνειες, κακές φωτοτυπίες, σκισµένα
αντίγραφα κ.λ.π.
Παρατηρήσεις.
Κάθε τµηµατική παράδοση-παραλαβή θα συνοδεύεται από ξεχωριστό πρωτόκολλο εις διπλούν, το
ένα από τα οποία θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο.
Μετά από κάθε τµηµατική επιστροφή του αρχειακού υλικού από τον Ανάδοχο, το προσωπικό του
Αναδόχου υποχρεούται στην επανατοποθέτησή τους και στην ορθή τακτοποίηση του κάθε
φακέλου, µε την αναγραφή στο εξώφυλλό του αριθµού της κωδικοποίησης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει τα µέτρα που θα λάβει για τη διασφάλιση του απορρήτου
των πληροφοριών που θα του διατεθούν από τις Υπηρεσίες για την ανάπτυξη του έργου.
Έλεγχος των δεδοµένων
Ο Ανάδοχος µετά την τµηµατική παραλαβή των φακέλων οφείλει να προβεί στην σύνταξη εντύπων
του συστήµατος ποιότητας που εφαρµόζει.
Στα έντυπα αυτά θα γίνεται η αριθµητική καταγραφή του υλικού (αρχειακού ή µή) που παρελήφθη,
αναφορά στην πληρότητα και στην ποιότητα του διατιθέµενου υλικού.
Α.4.4 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας του Έργου
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει σχέδιο της προτεινόµενης Μεθοδολογίας διοίκησης
και διασφάλισης ποιότητας Έργου που θα πρέπει να περιλαµβάνει στοιχεία που τεκµηριώνουν την
κατανόηση του Έργου και του προτεινόµενου µοντέλου λειτουργίας και ενδεικτικά θα
περιλαµβάνουν:
Κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας και προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του Έργου.
Καταγραφή πιθανών προβληµάτων που εκτιµάται ότι είναι δυνατό να προκύψουν κατά τη
διεξαγωγή συγκεκριµένων εργασιών και τρόποι αντιµετώπισής τους.
Προτεινόµενη µεθοδολογία για την υλοποίηση του Έργου, τις διαδικασίες που υιοθετούνται και
τα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν για την επιτυχή ολοκλήρωσή του.
Πίνακα µε τα πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα ανά φάση του Έργου. Στην περίπτωση
ένωσης ή κοινοπραξίας ο πίνακας θα πρέπει να περιλαµβάνει µία επιπλέον στήλη, όπου θα
αναγράφεται το µέλος/ µέλη που θα αναλάβει την υλοποίηση των συγκεκριµένων παραδοτέων
ή πακέτων εργασίας.
Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των φάσεων του Έργου, στο οποίο θα καταγράφονται
τα χρονικά ορόσηµα ολοκλήρωσης των επιµέρους παραδοτέων.
Α.4.5 ∆ιαδικασία παραλαβής Έργου
Οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του Έργου γίνονται σύµφωνα µε το υπάρχον νοµικό
πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισµού (§ B.1.5) από την ΕΠΕ.
93
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως την ΕΠΕ σχετικά µε την ηµεροµηνία παράδοσης του
εκάστοτε παραδοτέου, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της Σύµβασης, πέντε (5) ηµέρες πριν την
σχετική καταληκτική ηµεροµηνία του παραδοτέου αυτού.
Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΕ, γίνονται
υποχρεωτικά σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της Σύµβασης.
Η Ο∆Ε δικαιούται να εισηγείται προς τον Γενικό Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων, µε όσες
εσωτερικές αλλαγές κρίνει απαραίτητες κάθε φορά, την τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος
υλοποίησης των παραδοτέων, εφόσον δεν καθιστούν αδύνατη την παράδοση των φάσεων του
Έργου µέσα στις προθεσµίες που καθορίζονται στη Σύµβαση, ενηµερώνοντας, µετά την έγκριση
του Γενικού Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων, εγγράφως τον Ανάδοχο δέκα (10) ηµέρες
πριν την πρώτη αλλαγή, ο δε Ανάδοχος οφείλει να υλοποιεί κάθε φορά το τροποποιηµένο
χρονοδιάγραµµα χωρίς επιπλέον αµοιβή.
Για την παραλαβή του έργου, η ΕΠΕ αξιολογεί την αρτιότητα και πληρότητα των παραδοτέων,
µέσω:
•
Ανασκόπησης και αξιολόγησης µελετών, αναφορών και λοιπών εντύπων παραδοτέων και
τεκµηρίωσης.
•
∆ιενέργειας επιθεωρήσεων κατά τη διάρκεια παροχής των προβλεπόµενων υπηρεσιών.
•
∆ιενέργειας των απαραίτητων ελέγχων, έτσι όπως θα διαµορφωθούν στο Πλάνο Ελέγχου
∆οκιµών.
•
Επιβεβαίωσης καλής λειτουργίας του συστήµατος ζητώντας τη συµβολή ή και γνωµοδότηση
καταρτισµένου προσωπικού του Υπουργείου.
Η διαδικασία προσωρινής παραλαβής των υπό προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών θα
πραγµατοποιείται για κάθε φάση του Έργου όπως περιγράφεται στο χρονοδιάγραµµα της
Σύµβασης.
Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύµβασης, η
ΕΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών
από την επόµενη της ηµεροµηνίας παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου.
Εκτιµώντας το εύρος των απαιτούµενων αλλαγών, η ΕΠΕ καθορίζει το χρονικό διάστηµα λήψης
των απαραίτητων διορθωτικών µέτρων και επανυποβολής του αιτήµατος παραλαβής, προκειµένου
ο Ανάδοχος να συµµορφωθεί µε αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωµένο και
συµπληρωµένο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. Οι
πρόσθετες υπηρεσίες που απαιτούνται από την αρχική παράδοση µέχρι την παραγωγή του τελικού
ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΥ από την ΕΠΕ παραδοτέου, βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Η διαδικασία επανυποβολής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι δύο (2) φορές και σε καµία
περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το
συνολικό χρόνο του Έργου. Σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη:
1. το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωµα να απορρίπτει νοµίµως το παραδοτέο, αν αυτό
παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας που επηρεάζουν την
καταλληλότητά του να χρησιµοποιηθεί από το Υπουργείο. Σε αυτή την περίπτωση η ΕΠΕ
συντάσσει πρωτόκολλο απόρριψης του µη ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΥ παραδοτέου κι
εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες διατάξεις από το άρθρο 27 του Π.∆. 118/07, ή
2. εάν διαπιστωθεί από την ΕΠΕ ότι στο παραδοτέο υπάρχουν παρεκκλίσεις που κρίνονται
όµως από την ΕΠΕ επουσιώδεις, µπορεί να γίνει παραλαβή αυτού µε έκπτωση επί της
αµοιβής του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή οι σχετικές παρατηρήσεις της ΕΠΕ
αναγράφονται στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής καθώς και η πρότασή της για την
94
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
έκπτωση. Το πρωτόκολλο αυτό πρέπει να εγκριθεί µε έκδοση σχετικής απόφασης
από το Υπουργείο, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Π.∆. 118/07.
3. Η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου από την
ΕΠΕ. Αν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστηµα των δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών
από την εποµένη της ηµεροµηνίας παράδοσης του παραδοτέου, χωρίς η ΕΠΕ να
κοινοποιήσεις τις παρατηρήσεις της στον ανάδοχο ή να συντάξει το προβλεπόµενο
πρωτόκολλο, το παραδοτέο θεωρείται, ότι έχει παραληφθεί αυτοδίκαια, µε την επιφύλαξη
των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 28 του Π.∆.
118/07.
Θα πραγµατοποιηθεί οριστική παραλαβή των φάσεων 1, 2, 6 και 7 και της εκπαίδευσης, µε την
ολοκλήρωση της κάθε φάσης αντίστοιχα.
Η οριστική παραλαβή του Έργου γίνεται στο τέλος του Έργου, µε την προϋπόθεση της προσωρινής
παραλαβής των φάσεων του Έργου.
95
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
B
ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
B.1
Γενικές Πληροφορίες
B.1.1
Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για:
(α)
Την ανάπτυξη της απαραίτητης υποδοµής για την παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών προς τον
πολίτη και την ανάπτυξη τους. Οι Ψηφιακές Υπηρεσίες αφορούν σε:
•
∆ηµόσια Κτήµατα
•
Αιγιαλό, Παραλία, Όχθη και Παρόχθια Ζώνη
•
Αµµοληψία
•
Ανταλλάξιµα Κτήµατα
•
∆ιαδικασίες σε θέµατα Απαλλοτριώσεων
•
Στέγαση των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών
•
Μελετών και Έργων που αφορούν στα ιδιόκτητα κτίρια του Υπ.Ο.
•
Αντικειµενικό Προσδιορισµό της Αξίας Ακινήτων
•
Ενηµέρωση και
Κληρονοµιών
•
χορήγηση Υποτροφιών, Βοηθηµάτων, Βραβείων και Επιχορηγήσεων Κληροδοτηµάτων
Άµεσης ∆ιαχείρισης του Υπ. Οικονοµικών
Υπόµνηση
σε
θέµατα
Κληροδοτηµάτων
και
Σχολαζουσών
(β)
Την ψηφιοποίηση των Αρχείων και διαγραµµάτων.
(γ)
Την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στους υπαλλήλους της Γ.Γ.Π.Σ. και της Γ.∆.∆.Π.
(δ)
Την παροχή εγγυηµένου επιπέδου Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και συντήρησης του
Έργου (§ Α.3.6 και §Α.3.7).
Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των ζητουµένων.
∆εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για µέρος
του Έργου.
B.1.2
Προϋπολογισµός του Έργου
Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα : «Ψηφιακή Σύγκλιση,
Μακεδονία – Θράκη, Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου, Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος και Αττική»
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους.
Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) και
συγκεκριµένα τον κωδικό έργου:2010ΣΕ05180007
Ο προϋπολογισµός του Έργου (εκτός υπηρεσιών συντήρησης) ανέρχεται στο ποσό των τριών
εκατοµµυρίων οκτακοσίων ενενήντα µίας χιλιάδων εννιακοσίων εβδοµήντα τεσσάρων ΕΥΡΩ,
3.891.974,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.
(Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 3.164.206,00 €, πλέον ΦΠΑ: 727.768,00 €) και κατανέµεται ως εξής:
α.
2.210.641,23€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) από το Ε.Π. 04 Ψηφιακή Σύγκλιση – Άξονας
Προτεραιότητας 02 ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής.
96
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
β.
591.580,05 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) από το Ε.Π. 09 Μακεδονία - Θράκη – Άξονας
Προτεραιότητας 04 Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην ΠΚΜ .
γ.
124.543,17€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) από το Ε.Π. 09 Μακεδονία - Θράκη – Άξονας
Προτεραιότητας 05 Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην ΠΚΜ
δ.
35.027,77€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) από το Ε.Π. 11 Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου – Άξονας
Προτεραιότητας 08 Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην Περιφ. Νοτίου Αιγαίου.
ε.
120.651,19€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) από το Ε.Π. 12 Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα Ηπειρος – Άξονας Προτεραιότητας 05 Αειοφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς
Ελλάδας.
στ. 809.530,59€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) από το Ε.Π. 13 Αττική – Άξονας Προτεραιότητας 02
Αειοφόρος ανάπτυξη και Βελτίωση της ποιότητα ζωής.
B.1.3
Προϋπολογισµός Υπηρεσιών Συντήρησης
Ο προϋπολογισµός των υπηρεσιών συντήρησης ανέρχεται στο ποσό των ……. εκατοµµυρίων ………
χιλιάδων ………. ΕΥΡΩ, …………….. € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.
(Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: ………………. €, ΦΠΑ: ……………… €)
Η πληρωµή των υπηρεσιών συντήρησης θα βαρύνει, µετά από την απαραίτητη έγκριση των
πιστώσεων, τον Τακτικό Προϋπολογισµό Εξόδων του Υπουργείου Οικονοµικών, µε ειδικό φορέα 23
150 και Κ.Α.Ε. 0873 και 0869.
B.1.4
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Οικονοµικών, Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής
Υποστήριξης, ∆ιεύθυνση 5η Οικονοµικού.
•
∆ιεύθυνση έδρας: Πειραιώς & Κολωνού 2, Αθήνα ΤΚ 101 10
•
Τηλέφωνο : 00 30 210
•
Fax : 00 30 210 5236769
.
Πληροφορίες ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις: Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων,
(Γ.Γ.Π.Σ.) τηλ. 00 30 210 4803130.
B.1.5
Νοµικό και Θεσµικό Πλαίσιο ∆ιαγωνισµού
Ο διαγωνισµός πραγµατοποιείται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων «Ψηφιακή
Σύγκλιση, Μακεδονία – Θράκη, Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου, Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος και
Αττική» που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007 -2013, µε την απόφαση Ε (2007) 5339/26.10.2007 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιείται από το Υπ. Οικονοµικών. Ο διαγωνισµός διέπεται από τις
διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της απόφασης διενέργειας του.
Ο ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα: (α) µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (Ε.Ε. L 134/30-4-2004) και
του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) µε το οποίο προσαρµόστηκε η ελληνική νοµοθεσία µε την
ανωτέρω Οδηγία, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ (ΕΕ L 257/1-10-2005)
της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ (ΕΕ L 323/9-12-2005) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005, (β) µε τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και των
σε αυτήν συνηµµένων Παραρτηµάτων και (γ) µε τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007
97
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
B.1.6
Ηµεροµηνία αποστολής της ∆ιακήρυξης
Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση:
1. Στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις / /20.
2. Στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης στις 16/7/
/2008, και δηµοσιεύθηκε στις / / 20.
3. Στον ελληνικό τύπο στις 17/7/2008 όπου και δηµοσιεύθηκε στις / /20.
4. Στα Επιµελητήρια.
5. Στον Ελληνικό Οργανισµό Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας
(Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.).
6. Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (http://www.gsis.gr) στις //20.
7. Αναρτήθηκε στην Υπηρεσία.
B.1.7
Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις έγγραφες Προσφορές τους, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη, στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, το αργότερο
µέχρι τις //20 και ώρα 10.30 π.µ. στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
(Γ.Γ.Π.Σ.) Θεσ/νίκης & Χανδρή 1 Μοσχάτο.
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται
αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.
Επίσης, οι Προσφορές µπορούν να αποστέλλονται και στην 5η ∆/νση Οικονοµικού, Πειραιώς &
Κολωνού 2, 1ος όροφος, µε οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω ∆/νση µέχρι την προηγούµενη
της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, µε ευθύνη του Υποψηφίου Αναδόχου.
∆εν λαµβάνονται υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε
ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στη 5η ∆/νση Οικονοµικού έγκαιρα.
Οι Προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους Υποψηφίους, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
B.1.8
Τόπος λήψης εγγράφων ∆ιαγωνισµού
Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από την 5η ∆/νση Οικονοµικού – Τµήµα Β! – 1ος όροφος γραφείο 119 (Πειραιώς & Κολωνού 2) και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε
courier.
Στην περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω courier, η 5η ∆/νση Οικονοµικού δεν έχει καµία
απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.
Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των
ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου), έτσι ώστε η 5η ∆/νση Οικονοµικού να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων
παρέλαβαν τη ∆ιακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν
συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.
Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας
σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν
98
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην 5η ∆/νση Οικονοµικού και να ζητήσουν
νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της
µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται και σε
ηλεκτρονική µορφή µέσω του World Wide Web στη διεύθυνση http://www.gsis.gr. Η Γ.Γ.Π.Σ. αν
και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων
που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να εγγυηθεί την
ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων που βρίσκονται σε αυτές (Web site).
B.1.9
Παροχή διευκρινίσεων επί της ∆ιακήρυξης
Οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) από την
Αναθέτουσα Αρχή, συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές µε τα έγγραφα του
∆ιαγωνισµού για το περιεχόµενο της παρούσας Προκήρυξης. Κανένας Υποψήφιος δεν µπορεί, σε
οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε
υπαλλήλου ή συµβούλου ή στελέχους διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που
ζητηθούν από τους Ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του
∆ιαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας άσκησης ένστασης
του εδ.α. της παρ.2 του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3)
ηµέρες προ της εκπνοής της παραπάνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι παραπάνω
πληροφορίες δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών, χωρίς ο Ενδιαφερόµενος να έχει δικαίωµα ένστασης κατά το εδ. α. της παρ.2 του
άρθρου 15 του Π∆ 118/2007. H Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, θα απαντήσει
ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός των προθεσµιών
που προαναφέρονται κατά περίπτωση και σε όλους όσοι έχουν παραλάβει τη Προκήρυξη και
αναρτά τη συγκεντρωτική απάντηση στην ιστοσελίδα της http://www.gsis.gr.
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή
αποκρούσεις όρων της Προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
B.2
∆ικαίωµα συµµετοχής - ∆ικαιολογητικά
B.2.1
∆ικαίωµα συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α.
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί, που
ασχολούνται και λειτουργούν νόµιµα, τουλάχιστον κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, στην
Ελλάδα ή το εξωτερικό µε την πληροφορική και µε δραστηριότητες ανάπτυξης, συντήρησης
και λειτουργίας πληροφοριακών συστηµάτων και διαδικτυακών εφαρµογών, διαχείρισης
γεωχωρικών δεδοµένων και συστηµάτων GIS, ψηφιοποίησης εγγράφων και χαρτών και
διαγραµµάτων, καθώς και εκπαίδευσης σε θέµατα που αφορούν τις τεχνολογίες λογισµικού.
β.
Ενώσεις Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που
καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.∆. 118/07.
Σε περίπτωση ένωσης, η απαίτηση για απασχόληση και λειτουργία, που αναφέρεται παραπάνω,
πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον από το ένα µέλος αυτής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
ανωτέρω παράγραφο (α).
99
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν
Προσφορά.
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:
•
Όσοι δεν ασκούν το επάγγελµα όπως ορίζεται παραπάνω.
•
Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της Προσφοράς δεν πληρούν
όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στο άρθρο 6
του Π.∆. 118/07, σε συνδυασµό µε το άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007 κατά περίπτωση.
•
Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
•
Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του ∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπ.
Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου (πρώην Υπ. Εµπορίου).
•
Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω
κυρώσεις.
•
Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δεν είναι εγκατεστηµένα σε κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του ΕΟΧ ή δεν δικαιούνται να συµµετέχουν στο διαγωνισµό εξαιτίας της νοµοθεσίας
τρίτων χωρών, στις οποίες είναι εγκατεστηµένα, που δεν έχουν κυρώσει τη Συµφωνία περί
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου.
•
Όσα νοµικά πρόσωπα είναι Εξωχώριες Εταιρείες ή µετέχουν σε αυτά εξωχώριες Εταιρείες.
•
Τα φυσικά πρόσωπα της ηµεδαπής, τα οποία έχουν την ιδιότητα του βουλευτή, καθώς και τα
νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής στα οποία συµµετέχει βουλευτής, µε τις ιδιότητες που
αναφέρονται στο άρθρο 57 του Συντάγµατος της Ελλάδας.
Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
B.2.2
∆ικαιολογητικά συµµετοχής που υποβάλλονται µε την προσφορά
Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συµµετοχή σε διαγωνισµό και µέχρι τη
σύναψη της σύµβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και µε τρόπο, όπως αυτά ορίζονται στις
διατάξεις του Π.∆. 118/2007 και στην παρούσα διακήρυξη.
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µε ποινή αποκλεισµού µαζί µε
την Προσφορά τους, στον κυρίως φάκελο, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Επίσης,
θα πρέπει να συµπεριλάβουν συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύµφωνα
µε τη νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:
1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ», περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που
θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά.
2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σηµαίνει ότι το αντίστοιχο
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο.
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη
µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.
4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον Υποψήφιο Ανάδοχο η διακριτή αρίθµηση
του απαιτούµενου δικαιολογητικού.
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εγγύησης συµµετοχής σε ευρώ (€)
ποσοστό 5% του προϋπολογισµού του έργου
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΝΑΙ
100
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
µε ΦΠΑ και να περιέχει όλα τα αναγκαία
στοιχεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 25 του Π.∆. 118/07
Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου
- στην παράγραφο Β.2.4. Εγγύηση
Συµµετοχής και
- στο
Παράρτηµα
C.1.1
Υπόδειγµα
«ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ».
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου
υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα
στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού, που
συµµετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι,
µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς
τους οι προσφέροντες πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις και καλύπτουν τα κριτήρια
επιλογής που περιγράφονται στα άρθρα 6 & 8
του Π∆ 118/07, σε συνδυασµό µε το άρθρο 43
του Π∆ 60/2007 κατά περίπτωση :
δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη
απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα από τα
αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ α
της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 ήτοι:
α. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως
αυτή ορίζεται στο αρθρο 2 παρ.1 της κοινής
δράσης 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L
2. 351 της 29-1-1998 σελ. 1)
β. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα
στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου
της από 26/5/1997 ( EE C 195 της 25-61997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρ.1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ
του
Συµβουλίου (EE L 358 της 31-12-1998, σελ.
2),
γ. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της
σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (EE C 316 της 27-11-1995,
σελ.48)
δ. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166
Της 28-6-1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
-
ΝΑΙ
101
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
τροποποιήθηκε
από
την
Οδηγία
2001/97/ΕΚ
του
Ευρωπαϊκού
κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344
της 28-12-2001, σελ. 76) η οποία
ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995 (Α΄
173) και τροποποιήθηκε µε το ν.
3424/2005 (Α΄ 305)
ε. για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
εππαγγελµατικής του δραστηριότητας.
από
τα
αδικήµατα
της
στ.κάποιο
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
ζ. δεν έχει διαπράξει σοβαρό εππαγγελµατικό
παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του
διαγωνισµού
ή
σε
σχέση
µε
την
εππαγγελµατική του ιδιότητα.
∆εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση
προµηθειών ή υπηρεσιών του ∆ηµόσιου
τοµέα.
η. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους
όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας
έλαβε
γνώση
και
ότι
αποδέχεται
ανεπιφύλαχτα τους όρους της.
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Ι. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι
νοµικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί
µη καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για
κάποιο από τα αδικήµατα του παρόντος
υποβάλλουν:
o
Οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό
πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.,
o
Ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο
είναι Α.Ε.
o
και σε κάθε άλλη περίπτωση
νοµικού προσώπου οι νόµιµοι
εκπρόσωποι του.
ΙΙ. Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η
ως άνω υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλεται από
τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού.
ΙΙΙ. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση
εταιρειών η ως άνω δήλωση του παρόντος
102
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
αφορά κάθε µέλος σύµφωνα µε τα ανωτέρω
που συµµετέχει στην Ένωση.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου
8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου
υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα
στοιχεία του διαγωνισµού, που συµµετέχουν
και στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι την ηµέρα
υποβολής
της
προσφοράς
τους
οι
προσφέροντες:
τελούν
σε
κάποια
από
τις
• ∆εν
αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ.
3.
α. της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/07 καταστάσεις, ήτοι: δεν τελούν σε
πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
• Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή
υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και
σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία.
ΝΑΙ
∆εν
τελούν
σε
κάποια
από
τις
αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07
κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση του κ. ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής
εκκαθάρισης του ανωτέρω νοµοθετήµατος
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο
για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
• ∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και
επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική
διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση
καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
• Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
αναφέροντας όλους τους φορείς στους
οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και
•
103
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
•
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
Είναι
εγγεγραµµένοι
στο
οικείο
Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµα τους
κατά
την
ηµέρα
διενέργειας
του
διαγωνισµού ή ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση
(δεν αφορά συνεταιρισµούς)
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
δηλώνουν ότι εγγεγραµµένοι στα µητρώα
του οικείου Επιµελητηρίου της χώρας
εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναµες
επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της
χώρας εγκατάστασης τους, κατά την
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.
∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται κατ΄
εφαρµογή του παρόντος ή όταν δεν έχει
παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
• ∆εν
τελούν
σε
αποκλεισµό
από
διαγωνισµούς
µε
βάση
αµετάκλητη
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά
τα άρθρα 34 και 39 του Π.∆. 118/07 κατά
την
ηµεροµηνία
διενέργειας
του
διαγωνισµού.
• Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την
έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των
δικαιολογητικών των παρ. 2 και 3 του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, κατά
περίπτωση και σύµφωνα µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου
Προεδρικού ∆ιατάγµατος.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό
πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση
προσκοµίζεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό
του.
∆ήλωση στην οποία αναφέρεται η χώρα
4. κατασκευής του τελικού προϊόντος που
προσφέρουν (άρθρο 18 παρ.1 Π.∆. 118/07)
•
ΝΑΙ
Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6
παρ. 1 παρ. γ. του Π,∆. 118/07, εφόσον οι
5.
προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς
µε αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό τους.
ΝΑΙ
6. ∆ήλωση ορισµού αντικλήτου
ΝΑΙ
104
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Τα
νοµιµοποιητικά
έγγραφα
κάθε
συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε
µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο
αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του
διαγωνιζόµενου
και
των
εγγράφων
τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.)
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να
7. προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων
ΝΑΙ
Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που
έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την
υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα
έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό
δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό
αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή
κάθε άλλου νοµικού προσώπου.
(α)
Οι ελληνικές ανώνυµες εταιρείες πρέπει
να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται από τις διατάξεις του
Π.∆./τος 82/96 (ΦΕΚ /Α΄/11-04-1996)
«Ονοµαστικοποίηση
των
µετοχών
Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών», όπως
αυτές τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις
του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ
30/Α΄/05), όπως αυτό τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 8 του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ
279/Α΄/05) και υπό τις προϋποθέσεις
που καθορίζονται από τις εν λόγω
διατάξεις.
(β)
Οι αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες,
ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή
µη σε ελληνικές ανώνυµες εταιρείες,
πρέπει
να
καταθέσουν
τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από
τις διατάξεις του άρθρου 8 του
Ν.3310/05,
όπως
αυτές
τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του
Ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις
που καθορίζονται από τις εν λόγω
διατάξεις.
8.
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην
οποία θα αναφέρουν ότι πληρούν τις ελάχιστες
9. απαιτήσεις
οικονοµικών
και
τεχνικών
προϋποθέσεων καθώς και ότι θα προσκοµίσουν
εγκαίρως και προσήκοντος σύµφωνα µε τις
ΝΑΙ
105
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
διατάξεις του άρθρου 8 του Π∆ 118/2007 και
της
παρούσης
τα δικαιολογητικά
που
αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω.
10.
Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός
λειτουργεί νόµιµα.
Για τις ενώσεις Προσώπων που υποβάλλουν
κοινή προσφορά:
11.
•
Οι Ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν
όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση
διακαιολογητικά για κάθε µέλος της
Ένωσης
•
Το
ανωτέρω,
περίπτωση
1,
παράγραφος Β.2.4.
αναφερόµενο
ποσό της Εγγυητικής Επιστολής µπορεί
να καλύπτεται είτε µε µία, είτε µε το
άθροισµα περισσοτέρων Εγγυητικών
Επιστολών των Συµµετοχόντων στην
Ένωση. Κάθε µία όµως από αυτές
πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των συµµετοχόντων
από
τη
συµµετοχή
τους
στο
διαγωνισµό.
•
Από κάθε οικονοµικό φορέα- µέλος που
συµµετέχει στην Ένωση απαιτείται
πρακτικό απόφασης ∆.Σ. ή άλλου
αντίστοιχου οργάνου που εγκρίνει την
σύµπραξη µε τα άλλα µέλη της
Ένωσης, το ποσοστό της κάθε µίας
στον προϋπολογισµό του έργου, την
αποδοχή της αλληλέγγυας και εις
ολόκληρον ευθύνης, και παρέχει σε
συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (Νόµιµος
Εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για την
υπογραφή όλων των απαιτούµενων
δικαιολογητικών και της προσφοράς εκ
µέρος
της
Ένωσης
και
την
εκπροσώπηση της Ένωσης στον
∆ιαγωνισµό,
την
κατάθεση
της
προσφοράς και την παράσταση στην
αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα
στάδια της, τον ορισµό Συντονιστή της
Ένωσης, τον ορισµό Αντικλήτου της
Ένωσης.
106
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά
δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη
όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου
ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού
της χώρας του Υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά στον κυρίως φάκελο του
Υποψήφιου Αναδόχου.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά θα πρέπει να
καταθέσουν τα παραπάνω για κάθε Υποψήφιο που συµµετέχει στην ένωση ή στην κοινοπραξία.
Το δικαιολογητικό της παραγράφου (3) προσκοµίζεται σε περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν
παρίσταται αυτοπροσώπως. Το παραστατικό εκπροσώπησης (π.χ. πρακτικό ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, συµβολαιογραφική πράξη, υπεύθυνη δήλωση νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της
υπογραφής) πρέπει να παρέχει στον εκπρόσωπο του Υποψηφίου το δικαίωµα να υποβάλει την
προσφορά και να παρευρεθεί στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση
Εταιρειών ή Κοινοπραξία, η Προσφορά θα πρέπει να υποβάλλεται για όλα τα µέλη της Ένωσης από
εκπρόσωπό τους ειδικά εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, οι Υποψήφιοι, πρέπει να ορίσουν Αντίκλητο που
θα έχει την έδρα του στην Αθήνα και προς τον οποίο θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων
από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Υποψήφιο στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας. Στην
περίπτωση αυτή προσκοµίζεται το δικαιολογητικό της παραγράφου (3).
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.
3310/05, ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία
συµµετέχει εξωχώρια εταιρεία, όπως αυτή ορίζεται από την ΠΟΛ 1108437/2565/∆ΟΣ/15-112005 (ΦΕΚ 1590/Β’/05), κατά τα αναφερόµενα στην περ. ά της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του
ιδίου νόµου, όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/05.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε
ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών, επί νοµίµως
υποβληθέντων δικαιολογητικών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση ή τροποποίηση.
∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή, είτε κατά την ενώπιόν της
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου, λαµβάνονται δε υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον
Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν από την Επιτροπή σύµφωνα µε τα παραπάνω,
δεν προσκοµισθούν µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από το έγγραφο, η Προσφορά θα
απορρίπτεται.
B.2.3
Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή
αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις
συµµετοχής, στο ∆ιαγωνισµό:
Α
Υποδοµή και ικανότητα του Υποψηφίου Αναδόχου
107
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Εξετάζονται τα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη, ο δυναµισµός, η δοµή, η οργάνωση και η
παρουσία στην Ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά υπηρεσιών λογισµικού του Υποψηφίου
Αναδόχου.
Α.1
Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις
απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε
την Προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης:
Α.1.1
Α.1.2
∆ήλωση η οποία να παρέχει πληροφορίες για τα κάτωθι χαρακτηριστικά του Υποψήφιου
Αναδόχου:
-
επιχειρηµατική δοµή
-
τοµείς δραστηριότητας
-
προϊόντα και υπηρεσίες
-
εγκαταστάσεις και εξοπλισµό
-
αριθµό ατόµων (προσωπικό) που απασχολείται τον τελευταίο ηµερολογιακό έτος πριν
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Πιστοποιητικό της σειράς ISO 9000, από αναγνωρισµένο Ινστιτούτο ή Οργανισµό για τη
σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση σύνθετων πληροφοριακών συστηµάτων, ή άλλο
ισοδύναµο, από Οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή
άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα εξασφάλισης της ποιότητας.
Στην περίπτωση που τα προϊόντα/οι υπηρεσίες δεν πιστοποιούνται σύµφωνα µε τα
εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
συµµόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων/υπηρεσιών
διαπιστευµένο προς τούτο είτε από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από
φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European
Cooperation For Accreditation-E.A.) και της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης
(M.L.A.) αυτής.
Α.1.3
Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν,
1)
δήλωση της επιχειρηµατικής µονάδας στην οποία θα κατασκευαστεί το
προσφερόµενο τελικό προϊόν/ ή παρεχόµενη υπηρεσία, καθώς και του τόπου
εγκατάστασής της.
Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν σε
δική του επιχειρηµατική µονάδα,
1) δήλωση της επιχειρηµατικής µονάδας στην οποία θα κατασκευαστεί
προσφερόµενο τελικό προϊόν, καθώς και του τόπου εγκατάστασης της, και
το
2) Υπεύθυνη δήλωσή του, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, προς το
Υπουργείο ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην
οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του
τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει
αποδεχθεί έναντί του την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση
κατακύρωσης του έργου σε αυτόν.
∆ιευκρινίζεται ότι πριν και µετά τη σύναψη της Σύµβασης δεν επιτρέπεται κατ’ αρχήν, η αλλαγή του
εργοστασίου που δηλώθηκε µε την Προσφορά βάσει της οποίας έγινε η κατακύρωση, παρά µόνο µετά από
απόφαση του Υπουργείου, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.5 του άρθρου 18 του Π.∆. 118/07.
Κατασκευή του είδους σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε χωρίς προηγούµενη έγκριση συνεπάγεται
108
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
την κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου από τη Σύµβαση, µε τις προβλεπόµενες σχετικές κυρώσεις.
Α.2
Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
µεγαλύτερο από το 300% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση
που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών
(3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές
χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το 300% του
προϋπολογισµού του Έργου.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε
την Προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης:
Α.2.1
Πίνακας µε τα ποσά που αφορούν στον κύκλο εργασιών και στην κατανοµή του κύκλου
εργασιών σε εκτέλεση έργων παρόµοιων µε το Έργο, για τις τρεις (3) τελευταίες
διαχειριστικές χρήσεις.
Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα
µικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, συµπληρώνει τα στοιχεία τεκµηρίωσης
της χρηµατοοικονοµικής του ικανότητας για το χρονικό διάστηµα της λειτουργίας του.
Έτος
Κύκλος εργασιών (1)
Εκτέλεση παρόµοιων έργων (2)
2008
2009
2010
Α.3
(1)
Συµπληρώνονται το ετήσιο συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών (σε ΕΥΡΩ)
(2)
Συµπληρώνεται το ποσό του κύκλου εργασιών που αφορά στην εκτέλεση έργων παρόµοιων
µε το Έργο σε ετήσια βάση (ΕΥΡΩ)
Να διαθέτει τοπική παρουσία, µε την οποία να µπορεί να υποστηρίξει όλους τους νοµούς
της χώρας.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει µε την προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης:
Α.3.1 Αναλυτική παρουσίαση του δικτύου υποστήριξης και συντήρησης του υποψηφίου Αναδόχου
τόσο στην Αθήνα όσο και στην υπόλοιπη Επικράτεια σε επίπεδο Νοµού. Να δοθεί ο τρόπος
κάλυψης του δικτύου σε όλη την Ελλάδα σύµφωνα µε τον ακόλουθο Πίνακα, στον οποίο θα
επισυνάπτονται οι δηλούµενες Συµβάσεις Συνεργασίας ή ∆ηλώσεις Αποδοχής Συνεργασίας
ανά Περιφέρεια, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στις οποίες θα αναφέρονται και οι
νοµοί κάλυψης.
Περιφέρεια
Νοµός
Επωνυµία ή Ονοµατεπώνυµο
Τρόπος κάλυψης *
Σύµβαση Συνεργασίας ή
∆ήλωση
Αποδοχής
Συνεργασίας
* ∆υνατές τιµές τρόπου κάλυψης:
•
υποκατάστηµα
•
µόνιµος αντιπρόσωπος
•
συνεργάτης
109
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Β
Τεκµηρίωση εµπειρίας και ικανότητας του Υποψηφίου Αναδόχου
Εξετάζεται η γενική και ειδική εµπειρία και η ικανότητα, το ανθρώπινο δυναµικό και η
διαθέσιµη υλικοτεχνική υποδοµή υποστήριξης του Υποψηφίου.
Β.1
Να διαθέτει τεχνογνωσία και εµπειρία, που µπορεί να τεκµηριωθεί επαρκώς και αφορά:
στην ανάπτυξη συστηµάτων πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής µε Web interface
στο σχεδιασµό συστηµάτων διαχείρισης αρχείων εγγράφων
στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση πληροφοριακών συστηµάτων µεγάλης κλίµακας
(large scale IT systems)
στο σχεδιασµό συστηµάτων ∆ιαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών
σε έργα ψηφιοποίησης εγγράφων / διαγραµµάτων / χαρτών).
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε
την Προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης:
Β.1.1 Κατάλογο έργων που εκτέλεσε κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, τα οποία καλύπτουν την
παραπάνω ελάχιστη προϋπόθεση.
Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής µορφή:
Α/Α
ΑΝΤΙΣΥΜ
ΒΑΛΛΟΜ
ΕΝΟΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
(από-έως)
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(1)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
(1) Αποδεκτές τιµές:
Β.1.2
Οριστική Παραλαβή
Παραγωγική Λειτουργία
Από τα έργα που αναφέρονται στον Πίνακα της Β.1.1, θα πρέπει να παρουσιαστεί
αναλυτικά:
-
ένα παρόµοιο έργο ∆ιαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών
-
ένα παρόµοιο έργο ψηφιοποίησης τοπογραφικών διαγραµµάτων συµπεριλαµβάνοντας
απαραίτητα εργασίες γεωαναφοράς και διανυσµατοποίησης
-
ένα παρόµοιο έργο ∆ιαχείρισης εγγράφων και περιεχοµένου
τα οποία έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον Υποψήφιο Ανάδοχο.
Β.1.3
Κατάλογο υπολοίπων ανεκτέλεστων συµβάσεων για τα επόµενα τρία (3) έτη από την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Ο κατάλογος των υπολοίπων ανεκτέλεστων συµβάσεων πρέπει να έχει την εξής µορφή:
110
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Β.2
ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ
Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου.
Ειδικότερα απαιτείται:
Κατ’ ελάχιστο το 30% των ανθρωποµηνών που θα διατεθεί για το Έργο (όπως αυτοί
δηλώνονται στον πίνακα της Β.2.2) να προέρχεται από στελέχη του Αναδόχου που θα
εµφανίζονται στην κατάσταση προσωπικού του Αναδόχου (όπως δηλώνεται στον
πίνακα της Β.2.1). Το υπόλοιπο ποσοστό των ανθρωποµηνών που θα διατεθεί για το
Έργο θα µπορεί να προέρχεται από στελέχη Υπεργολάβων που θα έχουν κατονοµαστεί
στον πίνακα της Β.2.3.
Τυχόν απαιτήσεις για συγκεκριµένους ρόλους που απαιτούνται λόγω του φυσικού
αντικειµένου του Έργου.
Ο Υπεύθυνος του Έργου θα πρέπει να έχει διατελέσει υπεύθυνος σε άλλο αντίστοιχο
Έργο που είναι ήδη σε παραγωγική λειτουργία.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε
την Προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης:
Β.2.1 Αλφαβητική κατάσταση του απασχολούµενου µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας προσωπικού
του Υποψήφιου Αναδόχου, η ακρίβεια της οποίας θα βεβαιώνεται από τον Υποψήφιο
Ανάδοχο και θα είναι σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα:
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Β.2.2 Συγκεντρωτικός Πίνακας καταγραφής στελεχών του Υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν
στην Οµάδα Έργου (Υπεύθυνος Έργου, Αναπληρωτής Υπεύθυνος & µέλη του Έργου),
σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα:
Α/Α
Όνοµα Μέλους Οµάδας Έργου
Ρόλος Μέλους
στην Οµάδα
Έργου
Εργοδότης
Σχέση εργασίας
(1)
(2)
Ανθρωποµήνες
ΣΥΝΟΛΟ
(1) Αποδεκτές τιµές:
•
Ανάδοχος : Στέλεχος του Υποψηφίου Αναδόχου µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Σε περίπτωση Ένωσης/
Κοινοπραξίας θα πρέπει να καταγράφεται η εταιρεία που απασχολεί το στέλεχος.
111
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Υπεργολάβος : Στέλεχος Υπεργολάβου του Υποψηφίου Αναδόχου µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
•
(2) Αποδεκτές τιµές:
•
Πλήρης απασχόληση
•
Μερική απασχόληση
Β.2.3
Αναφορά του µέρους του προτεινόµενου Έργου που ο Υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται
ενδεχοµένως να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους. Τεκµηρίωση της αποδοχής συνεργασίας
µε κατάθεση των αντίστοιχων υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας, όπου θα αναγράφεται
το τµήµα του Έργου που προτίθεται να αναλάβει ο υπεργολάβος και οι ανθρωποµήνες που
θα προσφέρει. Η υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας θα υπογράφεται από τον υπεργολάβο ή
τον νόµιµο εκπρόσωπό του, νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής,
συνοδευόµενη από το σχετικό παραστατικό νοµιµοποίησης της υπογραφής.
Τµήµα Έργου που προτίθεται ο Υποψήφιος Ανάδοχος
να αναθέσει σε Υπεργολάβο
Επωνυµία δυνητικού Υπεργολάβου
Ύπαρξη ∆ήλωσης
Συνεργασίας
Β.2.4
Συνηµµένα βιογραφικά σηµειώµατα σε τυποποιηµένη µορφή (σύµφωνα µε το παράρτηµα
C.2) για όλα τα µέλη όλων των Οµάδων Έργου, στα οποία να αναφέρονται οι τίτλοι
σπουδών, η εξειδίκευση και η εµπειρία τους.
Β.2.5
Η ένδειξη του ρόλου του κάθε στελέχους θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα ώστε να είναι
δυνατός ο έλεγχος των αντίστοιχων Βιογραφικών Σηµειωµάτων µε βάση τις ελάχιστες
απαιτήσεις που έχουν τεθεί για τα στελέχη αυτά.
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1.
Η αρµόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των
ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης.
2.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης και
κάθε άλλο στοιχείο τεκµηρίωσης της επάρκειάς του.
3.
Επισηµαίνεται ότι κάθε Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να πληροί απαραιτήτως όλες τις
παραπάνω προϋποθέσεις προκειµένου να συµµετάσχει στην περαιτέρω διαδικασία του
διαγωνισµού για το Έργο.
4.
Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία:
-
τα απαιτούµενα στην παρούσα παράγραφο πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε
Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
-
επιτρέπεται η µερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όµως συνολικά
να καλύπτονται όλες.
112
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Μετά την κατάθεση των προσφορών, επί νοµίµως υποβληθέντων στοιχείων δεν γίνεται
αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση.
∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή, είτε κατά την ενώπιόν της
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου, λαµβάνονται δε υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον
Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν από την Επιτροπή σύµφωνα µε τα παραπάνω,
δεν προσκοµισθούν µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από το έγγραφο, η Προσφορά θα
απορρίπτεται.
B.2.4
Εγγύηση συµµετοχής
Η Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να
συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε
ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισµού του Έργου µε Φ.Π.Α. και να περιέχει όλα τα αναγκαία
στοιχεία, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 25 παρ. 4 εδάφιο δ του Π.∆. 118/07.
Συγκεκριµένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής είναι τουλάχιστον . . . . . . . . . Ευρώ
λεπτά, €. . . . . .
1. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό
ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος
της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το
δικαίωµα. Οι εγγυήσεις µπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα
που λειτουργεί νόµιµα σε χώρα-µέρος διµερούς ή πολυµερούς συµφωνίας µε την ΕΕ ή χώρα
που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συµφωνία για τις ∆ηµόσιες συµβάσεις και έχει το σχετικό
δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων.
2. Εγγυητικές επιστολές συµµετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω
εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική
γλώσσα.
3. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε το
υπόδειγµα C.1.1.
4. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση
του Υποψήφιου Αναδόχου.
5. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα µετά
τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς, δηλαδή θα πρέπει να ισχύει µέχρι την / /201 και
επιστρέφεται στον Ανάδοχο του διαγωνισµού µε την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης καλής
εκτέλεσης και µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης, στους δε λοιπούς
Υποψηφίους Αναδόχους µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της
κατακύρωσης. Σε περίπτωση απόρριψης της Προσφοράς Υποψηφίου Αναδόχου η εγγύηση
συµµετοχής επιστρέφεται εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η
προθεσµία άσκησης ένδικων µέσων ή παραίτησης από αυτά.
6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και όρο ότι αυτή
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.
7. Οι τίτλοι των εντόκων γραµµατίων ή των οµολόγων του ∆ηµοσίου γίνονται δεκτοί στην
ονοµαστική τους αξία, ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.
113
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
B.3
Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών
B.3.1
Τρόπος υποβολής Προσφορών
Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού κατά την ηµέρα του
διαγωνισµού και µέχρι την ώρα διενέργειάς του.
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται
αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.
Οι Προσφορές µπορούν να αποστέλλονται και στην 5η ∆/νση Οικονοµικού, Πειραιώς & Κολωνού 2,
1ος όροφος, µε οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω ∆/νση µέχρι την προηγούµενη της
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, µε ευθύνη του Υποψηφίου.
∆εν λαµβάνονται υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και
ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στη 5η ∆/νση Οικονοµικού έγκαιρα.
Οι Προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους Υποψηφίους χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
B.3.2
Περιεχόµενο Προσφορών
Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης και υποβάλλονται
µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, όπως αναφέρεται στον Πίνακα «Αντίτυπα Προσφοράς»,
δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους
που δύνανται να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα (Ελληνικό γλωσσάριο Πληροφορικής
Ε.Π.Υ.). Αν αυτοί δεν µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική θα αναφέρονται µόνον στην Αγγλική.
Τα εγχειρίδια που θα συνοδεύουν την Προσφορά, µπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική
γλώσσα.
Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Αν υπάρχει διαφορά των στοιχείων
µεταξύ του πρωτοτύπου και των αντιτύπων θα λαµβάνονται ως ορθά τα στοιχεία του πρωτοτύπου.
Στο φάκελο κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
•
Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα.
•
Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.
•
Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης.
•
Ο τίτλος του Έργου.
•
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
•
Τα στοιχεία του αποστολέα.
Μέσα στον κυρίως φάκελο της Προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την Προσφορά
στοιχεία ως εξής:
Α. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής που υποβάλλονται µε την προσφορά
Ο κυρίως φάκελος που θα υποβάλει κάθε Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τις δηλώσεις, τα
νοµιµοποιητικά στοιχεία και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό του Υποψήφιου Αναδόχου, τα
οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους B.2.2, Β.2.3 και B.2.4.
Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», (χωριστός σφραγισµένος φάκελος), ο οποίος
περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται
από την παρούσα ∆ιακήρυξη.
Γ. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», (χωριστός σφραγισµένος φάκελος), ο οποίος
114
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του Υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά
απαιτούνται από την παρούσα ∆ιακήρυξη.
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
Η Προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη και να φέρει σε κάθε σελίδα τη
µονογραφή του Υποψηφίου ή του εκπρόσωπού του ή του αντίκλητου για την κατάθεση της
Προσφοράς.
Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία, η Προσφορά να
υπογράφεται από όλα τα µέλη της Ένωσης ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε
συµβολαιογραφική πράξη.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς, δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις
του κυρίως φακέλου.
Η Προσφορά και τα άλλα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε αριθµό αντιτύπων
όπως αναφέρονται παρακάτω:
Αντίτυπα Προσφοράς
∆ικαιολογητικά
συµµετοχής
Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο
Τεχνική Προσφορά
Ένα (1) πρωτότυπο και δύο (2) αντίγραφα,
καθώς και ένα (1) αντίγραφο σε ηλεκτρονική
µορφή (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων)
Οικονοµική
Προσφορά
Ένα (1) πρωτότυπο και δύο (2) αντίγραφα,
καθώς και ένα (1) αντίγραφο σε ηλεκτρονική
µορφή
Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής θα έχει σαν αποτέλεσµα να µη γίνει δεκτή η Προσφορά.
Προσφορά για µέρος του ζητούµενου έργου που προκηρύχθηκε θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον Υποψήφιο
Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως
ενήµερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης
των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισµού κλπ. και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στο φάκελο διαγωνισµού.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας
Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη.
Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή
της Προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή και
115
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση
αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται
αντιπροσφορά.
Οι διευκρινίσεις των Υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο
που θα ορίζει η αρµόδια Επιτροπή.
Περιπτώσεις Προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο της
παρούσας ∆ιακήρυξης απορρίπτονται.
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα
συµφέροντά τους, τότε ο Υποψήφιος οφείλει να σηµειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες
εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών
των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα
αφορά µόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της
επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, η δε Επιτροπή διενέργειας, κατά τον έλεγχο,
µονογράφει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.
Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά
την κρίση της Επιτροπής διενέργειας.
Κυκλοφορία προϊόντος στην Ε.Ε - Μπορούν να λάβουν µέρος σε διαγωνισµούς προµηθειών του
∆ηµοσίου κατ’ αρχήν, όλα τα προϊόντα χωρών εκτός ΕΕ, αρκεί να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε µια
αγορά κράτους – µέλους της ΕΕ. Ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου
κράτους εκτός ΕΕ οφείλει µε την κατάθεση της Προσφοράς του να δηλώσει σε ποια (ες) αγορά (ες)
– ιδιωτική ή ∆ηµόσια – κράτους µέλους κυκλοφορεί το υπό προµήθεια προϊόν του και να
παρουσιάσει πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τις πωλήσεις του εν λόγω
προϊόντος, όταν αυτό ζητηθεί από την επιτροπή ή την Υπηρεσία.
Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου - Απορρίπτονται Προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των
άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους
κάτω των 15 ετών.
B.3.2.1
Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ
ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει
τουλάχιστον τα παρακάτω:
1
1.1.
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κατανόηση Απαιτήσεων
-
Απαιτήσεις του έργου
Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας, καταγραφή πιθανών προβληµάτων
και τρόποι αντιµετώπισής τους.
Κρίσιµοι παράγοντες ασφάλειας
Σύµφωνα µε τις
παραγράφους
Α.1, Α.2 , Α.3.1,
Α.3.3, Α.3.4 και
C.3.1
116
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
1.2.
1.3
2
2.1.
Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου
- Χαρακτηριστικά µεθοδολογίας και τρόπος εφαρµογής της στην
υλοποίηση του έργου και εργαλεία υλοποίησης
- Φάσεις έργου, αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που
υιοθετούνται ανά φάση και υπηρεσία.
- Περιγραφή του τρόπου εξοµάλυνσης και επίλυσης σχετικών
προβληµάτων που µπορεί να προκύπτουν.
- Αναφορές σε λειτουργικό σχεδιασµό και στην παραγόµενη
τεκµηρίωση
- Χρονοδιάγραµµα
∆ιοίκηση Έργου
- Περιγραφή της προσέγγισης για την ∆ιαχείριση του Έργου
- Προβλεπόµενη οργάνωση.
- Εξειδικευµένη ανάλυση των καθηκόντων για την παρακολούθηση της
προόδου του Έργου και την διαχείριση της ποιότητας
- Συνεργασία µε ΓΓΠΣ και Γεν. ∆/νση ∆Η.Πε.
- Ολοκληρωµένη αναφορά στο προσωπικό που θα διατεθεί ονοµαστικά
για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, το αντικείµενο και το
χρόνο απασχόλησής του στο Έργο.
- Αναφορά στην οµάδα έργου που θα αναλάβει (εφόσον υπογραφεί η
σχετική σύµβαση) τη συντήρηση του πληροφοριακού συστήµατος.
ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Προτεινόµενη Αρχιτεκτονική
-
2.2
2.3
2.4
2.5
Αρχιτεκτονική Πληροφοριακού Συστήµατος
Αρχιτεκτονική Εφαρµογών
∆ιαλειτουργικότητα
Ποιότητα Τεχνικών Λύσεων
- Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισµού
- Κάλυψη λειτουργικών απαιτήσεων από παρεχόµενο λογισµικό
- Κάλυψη απαιτήσεων διακήρυξης και προτεινόµενης λύσης από
προσφερόµενο εξοπλισµό
Τεκµηρίωση απόδοσης συστήµατος
- Τεκµηρίωση κάλυψης απαιτήσεων ισχύος συστήµατος (βλ. ελάχιστο
ζητούµενο αριθµό χρηστών)
- (Ενδεχόµενη) Παρουσίαση Υποψηφίου Αναδόχου στην επιτροπή
αξιολόγησης/∆ιενέργειας
Μεθοδολογία Ανάπτυξης ∆ράσεων Ψηφιοποίησης, Εισαγωγής
Στοιχείων και Μετάπτωσης – Παρεχόµενες υπηρεσίες
- Χαρακτηριστικά µεθοδολογίας και τρόπος εφαρµογής της στην
υλοποίηση του έργου και εργαλεία υλοποίησης
- Ασφάλεια εγγράφων και δεδοµένων και πως θα εξασφαλισθεί
- Λεπτοµερή αναφορά παρεχόµενων υπηρεσιών (είδος και
ανθρωποπροσπάθεια)
Εκπαίδευση
-
Παρεχόµενες υπηρεσίες
Εκπαιδευτικό πρόγραµµα
Σύµφωνα µε
την παράγραφο
Α.3.4 και Α.4
Σύµφωνα µε
την παράγραφο
Α.4.2 και Β.2.3
(πίνακα Β)
Σύµφωνα µε τις
παραγράφους
Α.3.1, Α.3.2,
Α.3.3, Α.3.4,
A.3.5 και C.3.2,
C.3.3, C3.4, C.7
Σύµφωνα µε τις
παραγράφους
Α.3.4 και C.3.3,
C.3.4, D.2
Σύµφωνα µε τις
παραγράφους
Α.3.2.2.1, Α.3.5
και Α.3.4
Σύµφωνα µε τις
παραγράφους
Α.3.4.1, Α.3.3.8
και
C.3.5
Σύµφωνα µε τις
παραγράφους
Α.3.4.1 και
117
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Α.3.3.9
3
3.1.
3.2.
4.
5.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης
Κατά την περίοδο συντήρησης και εγγύησης καλής λειτουργίας:
- Παρεχόµενες υπηρεσίες
- ∆εσµεύσεις
Σύµφωνα µε τις
παραγράφους
Α.3.6, Α.3.7,
Α.3.8 και Β.2.3
(πίνακα Α.3)
Πιλοτική και Κρίσιµη Παραγωγική Λειτουργία
Κατά την φάση της πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας:
- Παρεχόµενες υπηρεσίες
- ∆εσµεύσεις
Λοιπά Στοιχεία
Σύµφωνα µε τις
παραγράφους
Α.3.4.1
Πίνακες Συµµόρφωσης
6.
Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς χωρίς τιµές
Σύµφωνα µε
την παράγραφο
C.3
Σύµφωνα µε
την παράγραφο
C.4
Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει:
•
τεκµηριωτικό υλικό για τον εξοπλισµό και το λογισµικό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κ.λπ.)
•
οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου
Αναδόχου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, αλλά
και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Στη Στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθµός που σηµαίνει
υποχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συµµόρφωση, θεωρούµενα ως
απαράβατοι όροι σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως
απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συµπληρωθεί µε τη λέξη «ΝΑΙ» ή µε κάποιον αριθµό, τότε η
προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους µη απαράβατους
όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν
η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος που
δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή
επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρµόδια Επιτροπή έχει την
υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε Παράρτηµα της Τεχνικής
Προσφοράς το οποίο θα περιλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές
τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή
118
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του Υποψηφίου
Αναδόχου τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήµατος
καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόµενων του.
Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι
κατά το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ.). Αντίστοιχα
στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία
και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η
ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η
παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.
Η αρµόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόµενα από τους Υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία
κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.
Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των Πινάκων Συµµόρφωσης, τότε η
απάντηση θεωρείται αρνητική.
Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία στην Προσφορά πρέπει
να αναγράφεται και οριοθετείται µε σαφήνεια το τµήµα του αντικειµένου του Έργου που θα
αναλάβει κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, το ποσοστό επί του συµβατικού τιµήµατος που
θα αντιστοιχεί σε κάθε µέλος (ποσοστό, όχι απόλυτη τιµή), να παρουσιάζεται ο τρόπος
συνεργασίας των µελών µεταξύ τους κατά την υλοποίηση του Έργου.
B.3.2.2
Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να
περιέχει, συµπληρωµένους τους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς (βλ. C.4) και να περιέχει πίνακα
τιµών αναλωσίµων.
Οι συµπληρωµένοι πίνακες της οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να δοθούν και σε µαγνητικό
µέσο, το οποίο θα εµπεριέχεται στο σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς.
Υποβολή της οικονοµικής προσφοράς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την απόρριψή
της.
Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς ή της
οικονοµικής προσφοράς που θα υποβληθεί σε µαγνητικό µέσο, µε τα αντίτυπα της οικονοµικής
προσφοράς, κατισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».
Για κάθε κατηγορία του Έργου θα αναφέρεται η τιµή µονάδας, η συνολική τιµή καθώς και κάθε
άλλο στοιχείο που απαιτείται για τη συµπλήρωση των πινάκων που αναφέρονται παραπάνω.
Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν θα αναγράφονται στους Πίνακες Οικονοµικής
Προσφοράς µε την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» στη στήλη τιµών. Σε κάθε περίπτωση όµως που έχει
παραλειφθεί η αναγραφή τιµής ενώ αναφέρονται τα προϊόντα/υπηρεσίες, ακόµα και αν δεν υπάρχει
η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.
Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία στην Προσφορά πρέπει
να αναγράφεται και οριοθετείται µε σαφήνεια το τµήµα του αντικειµένου του Έργου που θα
αναλάβει κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, το ποσοστό επί του συµβατικού τιµήµατος που
θα αντιστοιχεί σε κάθε µέλος (ποσοστό και απόλυτη τιµή), να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας
των µελών µεταξύ τους κατά την υλοποίηση του Έργου.
119
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής,
υπερισχύει η τιµή µονάδας.
Εφόσον από την οικονοµική προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Συγκεκριµένα στην οικονοµική προσφορά πέραν των προσφεροµένων υλικών και
λογισµικών και των υπηρεσιών εγκατάστασής τους και για λόγους κανονικοποίησης
των προσφορών των Υποψηφίων Αναδόχων θα αναφέρεται το κόστος συνολικά τόσων
ανθρωποµηνών, όσων περιγράφονται στους πίνακες συµµόρφωσης.
Η οικονοµική προσφορά θα είναι αναλυτική και ανά κατηγορία, τόσο για τα υλικά εξοπλισµός, λογισµικό, όσο και για τις υπηρεσίες.
B.3.3
Ισχύς Προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Υποψηφίους για οκτώ (8) µήνες προσµετρούµενοι
από την εποµένη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού ήτοι µέχρι την - - 20. Προσφορές που
αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης µικρότερη της παραπάνω αναφερόµενης, θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Η ισχύς των Προσφορών µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία
πριν από την λήξη της, κατά ανώτερο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη
διακήρυξη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 του Π.∆. 118/07.
Αν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των Προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει
ερώτηµα προς τους Υποψηφίους, πέντε (5) ηµέρες πριν τη λήξη ισχύος των Προσφορών, αν
αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι Υποψήφιοι οφείλουν να
απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) ηµέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις
εγγυήσεις συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Όσοι από τους
Υποψηφίους δεν απαντήσουν εντός της παραπάνω προθεσµίας ή απαντήσουν αρνητικά,
αυτοµάτως αποκλείονται από τα επόµενα στάδια του διαγωνισµού.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της Προσφοράς, τα
αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το
δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν
την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω, ανωτάτου ορίου
παράταση της προσφοράς τους , είτε όχι. Η διαδικασία του διαγωνισµού στην περίπτωση αυτή
συνεχίζεται µε όσους από τους Υποψηφίους Αναδόχους παρέτειναν τις προσφορές τους.
B.3.4
Εναλλακτικές Προσφορές
Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές µε ποινή αποκλεισµού και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
B.3.5
Τιµές Προσφορών – Νόµισµα
Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε είδος εξοπλισµού ή τύπο υπηρεσίας θα
εκφράζονται σε ευρώ µε ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, εκτός των περιπτώσεων που
αναφέρεται διαφορετικά. Στις τιµές θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλη επιβάρυνση (έξοδα
Τραπεζών, δασµοί, φόροι, αναπροσαρµογή τιµών κλπ.) εκτός από τον Φ.Π.Α., για παράδοση,
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού, ελεύθερου στον τόπο και µε τον τρόπο που
προβλέπεται από την παρούσα ∆ιακήρυξη.
120
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιµών, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό µε το οποίο θα
επιβαρύνει αθροιστικά τις τιµές αυτές µε τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος
Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρµόδια Επιτροπή.
Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε είδος
εξοπλισµού και κάθε τύπο υπηρεσίας, για να µπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε
περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει να κατακυρώσει µεγαλύτερο ή µικρότερο ποσοστό
εξοπλισµού ή υπηρεσιών.
Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής,
υπερισχύει η τιµή µονάδας. Αν όµως το πλήθος των λογιστικών ασυµφωνιών είναι σηµαντικό ή αν
η διόρθωσή τους επιφέρει σηµαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιµήµατος της Προσφοράς ή
αν η Προσφορά είναι γενικότερα ασαφής, τότε µπορεί να απορριφθεί η Προσφορά στο
σύνολό της.
Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για την ανάλυση των τιµών της Προσφοράς τους οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωµένοι να
συµπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. C.4).
Οικονοµική Προσφορά µε συγκριτικό κόστος µικρότερο του 85% του µέσου όρου του συγκριτικού
κόστους των αποδεκτών Οικονοµικών Προσφορών θεωρείται ως υπερβολικά χαµηλή. Στην
περίπτωση αυτή, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, οφείλει να ζητήσει εγγράφως από τους
Υποψηφίους να παράσχουν εντός δέκα (10) ηµερών τις όποιες διευκρινίσεις για τη σύνθεση της
Προσφοράς κρίνει σκόπιµες εγγράφως, και να εξακριβώσει τη σύνθεση της Προσφοράς
λαµβάνοντας υπόψη τις δοθείσες διευκρινίσεις (επαλήθευση Προσφοράς), άλλως απορρίτπει τις
προσφορές αυτές.
Οι προσφερόµενες τιµές για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης θα πρέπει να εκτιµηθούν από
τους Υποψηφίους Αναδόχους λαµβάνοντας υπόψη κάθε άλλη επιβάρυνση (φόροι, αναπροσαρµογή
τιµών κλπ.).
Οι τιµές των υπηρεσιών συντήρησης περιλαµβάνουν κρατήσεις 3,072% (ήτοι 3% Μ.Τ.Π.Υ. επ΄
αυτού 2% χαρτόσηµο και επ΄ αυτού 20% Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου).
B.3.5.1
Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις
Η Προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική
τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής απόκτησης
του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι
αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι Υποψήφιοι οφείλουν να είναι γνώστες των
προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της
κατασκευάστριας εταιρείας.
Οι υποψήφιοι κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί
τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών της Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου (GATT) ή
δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την Ε.Ε., οφείλουν
εγγράφως να δηλώσουν µε την Προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι
αποδέκτης πολιτικής τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του
προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι Υποψήφιοι προϊόντα
προερχόµενα από τα κράτη – µέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον
121
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουµανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία,
Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που
αποδέχεται και εφαρµόζει, στον χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GATT ή που
συνδέεται µε την ΕΕ στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης.
B.4
∆ιενέργεια διαγωνισµού – Αξιολόγηση Προσφορών
B.4.1
∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών
B.4.1.1
∆ιαδικασία διενέργειας ∆ιαγωνισµού - αποσφράγιση Προσφορών
Η παραλαβή και η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται από την Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού, παρουσία των τυχόν παρισταµένων εκπροσώπων των συµµετεχουσών εταιρειών.
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των Προσφορών
την ηµεροµηνία και ώρα, που ορίζεται από τη ∆ιακήρυξη.
Προσφορές, που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. Η
αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
•
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγύηση
συµµετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε από την
επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά κατά φύλλο εκτός από τα
prospectus. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά
µονογράφεται από την επιτροπή και τους παριστάµενους εκπροσώπους των
συµµετεχουσών Εταιρειών.
•
Η Επιτροπή διενέργειας ενηµερώνει εγγράφως, µε σηµείωµα που θα σταλεί µε
τηλεοµοιοτυπία (TELEFAX), τους Υποψήφιους Αναδόχους για τη διαδικασία, τον τρόπο και
το χρόνο σχετικά µε την πρόσβαση που µπορούν να έχουν στις Προσφορές που έχουν
κατατεθεί στο διαγωνισµό.
•
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των
ελάχιστων χρηµατοοικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων συµµετοχής καθώς και της
τεχνικής αξιολόγησης, προκύψουν απορρίψεις Προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η
Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκµηριώνει την απόρριψη. Το πρακτικό αυτό,
µαζί µε τις απορριφθείσες Προσφορές αποστέλλεται στην 5η ∆/νση Οικονοµικού – Τµήµα Β΄
προκειµένου να εκδοθεί σχετική απόφαση έγκρισης. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής
αξιολόγησης η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στην 5η ∆/νση Οικονοµικού το φάκελο του
διαγωνισµού καθώς και τα πρακτικά τεχνικής αξιολόγησης (εκτός των οικονοµικών
προσφορών) σε πέντε (5) αντίτυπα.
•
Οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού,
µετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης των πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών και
τεχνικής αξιολόγησης.
Η ηµεροµηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές θα
γνωστοποιηθεί, µε σχετική ανακοίνωση της επιτροπής, που θα σταλεί µε τηλεοµοιοτυπία
(TELEFAX) ή τηλεγράφηµα κλπ., σε αυτούς που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης των Προσφορών.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση
των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στις
εταιρείες από την Υπηρεσία.
122
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Μετά την τεχνικοοικονοµική αξιολόγηση η Επιτροπή καταχωρεί τις Προσφορές στον τελικό
συγκριτικό Πίνακα, τον οποίο θα υποβάλει, µαζί µε τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου
του διαγωνισµού στη 5η ∆/νση Οικονοµικού. Τα πρακτικά και οι συγκριτικοί πίνακες υποβάλλονται
σε πέντε (5) αντίτυπα.
B.4.1.2
∆ιαδικασία αξιολόγησης Προσφορών – Κατάταξη
Κριτήριο αξιολόγησης των Προσφορών για το διαγωνισµό είναι η πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη Προσφορά.
Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της, τα στοιχεία των φακέλων των Προσφορών, τη συµφωνία των
Προσφορών µε τους όρους της ∆ιακήρυξης και τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των Προσφορών
και την πληρότητα των κατατεθειµένων δικαιολογητικών, προβαίνει στην οριστική κατάταξη των
Προσφορών και γνωµοδοτεί για την κατακύρωση του διαγωνισµού υπέρ του τελικά
επικρατέστερου Υποψηφίου.
Η κατάταξη των Προσφορών για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
Προσφοράς, θα γίνει κατά φθίνουσα τιµή του τύπου:
Λi = 60 * ( Τi / Τmax ) + 40 * (Kmin/Ki)
όπου:
Τmax
η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά
Τi
η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i
Kmin
το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή
Κi
το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i
Λi
το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.
Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το µεγαλύτερο Λ. Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να
έχουν ίσα Λ θεωρούνται ισοδύναµες. Στην περίπτωση αυτή οι ισοδύναµες Προσφορές
κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής βαθµολογίας.
Η αξιολόγηση των Προσφορών θα ακολουθήσει την αναλυτική µέθοδο που περιγράφεται στη
§ B.4.1.3 - Βαθµολόγηση τεχνικών προσφορών.
Τα κριτήρια/ τµήµατα τεχνικής αξιολόγησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές δίνονται στη
§ B.4.1.4 - Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης.
Η
διαµόρφωση
του
συγκριτικού
κόστους
Προσφοράς
§ B.4.1.5 - ∆ιαµόρφωση του συγκριτικού κόστους Προσφοράς.
περιγράφεται
στην
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα
οποία τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών και τη βαθµολόγηση των
τεχνικών προσφορών, τα οποία παραδίδει στην 5η ∆/νση Οικονοµικού Τµήµα Β΄ σε πέντε (5)
αντίτυπα.
Το πρακτικό της τελικής κατάταξης των Προσφορών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο του
διαγωνισµού (οικον. προσφορές, επιστολές κλπ.) θα κατατεθούν στη 5η ∆/νση Οικονοµικού Τµήµα
Β΄ για την έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης.
B.4.1.3
Βαθµολόγηση τεχνικών προσφορών
Η βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα «Κριτήρια Αξιολόγησης», όπως
αυτά προσδιορίζονται στον πίνακα της § B.4.1.4.
123
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Για τη διαµόρφωση του αθροίσµατος των σταθµισµένων βαθµολογιών ακολουθείται η παρακάτω
διαδικασία:
1. Για κάθε τεχνική προσφορά βαθµολογούνται τα επιµέρους κριτήρια των οµάδων.
2. Η συνολική βαθµολογία κάθε επιµέρους κριτηρίου:
•
καθορίζεται σε 100 βαθµούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις
της ∆ιακήρυξης (υποχρεωτικές)
•
αυξάνεται µέχρι 110 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης
(υποχρεωτικές και προαιρετικές).
Η υπερκάλυψη των υποχρεωτικών όρων της ∆ιακήρυξης θα εξετάζεται ανά κριτήριο και θα
τεκµηριώνεται λεπτοµερώς.
3. Η συνολική βαθµολογία κάθε επί µέρους κριτηρίου σταθµίζεται µε τον συντελεστή
βαρύτητας του κριτηρίου αυτού (π.χ το κριτήριο Α.1 έχει συντελεστή βαρύτητας 5 %, το
κριτήριο Β.1 έχει συντελεστή βαρύτητας 15 % κλπ) και στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά
ψηφία.
4. Προσθέτοντας τον σταθµισµένο βαθµό κάθε επιµέρους κριτηρίου της κάθε οµάδας (π.χ Α.1 +
Α.2
+
Α.3)
προκύπτει
η
συνολική
βαθµολογία
της
οµάδας
Α.
Οµοίως για οµάδες Β κ.λ.π.
5. Το άθροισµα των βαθµολογιών των οµάδων Α, Β κ.λ.π. αποτελεί τον τελικό βαθµό
τεχνικής αξιολόγησης (Τ).
Οι βαθµοί θα καταχωρηθούν σε πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού, συνοδευόµενοι
από επαρκή αιτιολόγηση της βαθµολογίας.
Όλα τα επί µέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα από 100 έως 110 βαθµούς.
B.4.1.4
Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των Προσφορών των Υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου,
θα γίνει µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια (βλ. και ∆οµή Τεχνικής Προσφοράς § B.3.2.1 ):
Α/α
Κριτήρια Αξιολόγησης
Α.1.
Α.2.
Α.3
Β.
Β.1.
Β.2
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κατανόηση Απαιτήσεων
Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου
∆ιοίκηση Έργου
ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Προτεινόµενη Αρχιτεκτονική
Ποιότητα Τεχνικών Λύσεων
Β.3
Τεκµηρίωση απόδοσης συστήµατος
Α.
Β.4
Β.5
Γ.
Γ.1.
Μεθοδολογία Υλοποίησης Ψηφιοποίησης –
Παρεχόµενες υπηρεσίες
Εκπαίδευση
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης
Συντελεστής
Βαρύτητας
20%
6%
6%
8%
65%
15%
18%
10%
15%
7%
15%
5%
124
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Γ.2. Πιλοτική και Παραγωγική Λειτουργία
ΣΥΝΟΛΟ
B.4.1.5
10%
100%
∆ιαµόρφωση του συγκριτικού κόστους Προσφοράς
Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαµβάνει το κόστος εκτέλεσης του Έργου, το κόστος
συντήρησης για επτά (7) έτη συµπεριλαµβανοµένης της προσφερόµενης εγγύησης µετά την
οριστική παραλαβή και κάθε άλλο κόστος που βαρύνει την εκτέλεση του Έργου και προκύπτει από
την Προσφορά (Πίνακες C.4.4).
B.4.1.6
Περιεχόµενα
κατακύρωσης»
Φακέλου
«∆ικαιολογητικά
κατά
τη
διαδικασία
Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της τεχνοοικονοµικής αξιολόγησης και εντός
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή του, ο Υποψήφιος του οποίου η
προσφορά αναδείχθηκε ως η πλέον συµφέρουσα και στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
υποχρεούται να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που
αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν.
Σηµειώνεται ότι οι ενώσεις ή κοινοπραξίες Υποψηφίων θα πρέπει να καταθέσουν τα
κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε Υποψήφιο που συµµετέχει στην ένωση
ξεχωριστά.
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο α. του Π.∆. 118/07)
Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου,
πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω
αδικήµατα:
α)
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2§1 της κοινής
δράσης 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της από 26/5/1997 πράξης
του Συµβουλίου και στο άρθρο 3§1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου,
1.
γ)
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ)
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, όπως
τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Ενσωµατώθηκε µε το
Ν. 2331/95 και τροποποιήθηκε µε το Ν.3424/05,
ε)
για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας,
στ) για τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
ζ) για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της εππαγγελµατικής του δραστηριότητας.
125
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
2.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση.
3.
∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική
διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
4.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει
όλους τους οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτόν προσωπικό.
5.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της κοινοποίησης σε αυτόν της έγγραφής
ειδοποίησης, ο Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θα αφορά
όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση
του συµµετέχοντος και όχι µόνο τους ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α.
6.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού
και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επιδόσεως της
έγγραφης ειδοποίησης.
7.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1996, όπως ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί
καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται
από τον νόµιµο εκπρόσωπο του αναδόχου ή από νοµίµως εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο
ειδικά για το σκοπό αυτό από το ∆.Σ. της επιχείρησης, προσκοµίζοντας και επικυρωµένο
αντίγραφο του σχετικού πρακτικού. Κατά τα λοιπά ισχύει η Κ.Υ.Α. 20977/2007 (Υπ.
Ανάπτυξης και Επικρατείας).
Σε περίπτωση εγκατάστασής του Αναδόχου στην αλλοδαπή, τα παραπάνω
δικαιολογητικά µε α/α 2 και 3 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας
που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ (άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο β. του Π.∆. 118/07)
1.
Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου,
πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω
αδικήµατα :
α)
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2§1 της κοινής
δράσης 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου.
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της από 26/5/1997 πράξης
126
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
του Συµβουλίου και στο άρθρο 3§1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου.
γ)
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
δ)
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, όπως
τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Ενσωµατώθηκε µε το
Ν. 2331/95 και τροποποιήθηκε µε το Ν.3424/05
ε)
για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας,
στ) για τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
ζ) για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της εππαγγελµατικής του δραστηριότητας.
2.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής, της χώρας
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, και επίσης
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή
διαδικασία.
3.
∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική
διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
4.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει
όλους τους οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτόν προσωπικό.
5.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, της χώρας εγκατάστασής
τους από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του που αφορούν στις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
6.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου, ή σε ισοδύναµες
επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επιδόσεως της
έγγραφης ειδοποίησης.
7.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1996, όπως ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί
καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται
από τον νόµιµο εκπρόσωπο του αναδόχου ή από νοµίµως εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο
ειδικά για το σκοπό αυτό από το ∆.Σ. της επιχείρησης, προσκοµίζοντας και επικυρωµένο
αντίγραφο του σχετικού πρακτικού. Κατά τα λοιπά ισχύει η Κ.Υ.Α. 20977/2007 (Υπ.
Ανάπτυξης και Επικρατείας).
127
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ή ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ (άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο γ. του Π.∆.
118/07)
Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο
από τα αδικήµατα :
α)
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2§1 της κοινής
δράσης 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου.
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της από 26/5/1997 πράξης
του Συµβουλίου και στο άρθρο 3§1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου.
1.
γ)
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
δ)
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, όπως
τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Ενσωµατώθηκε µε το
Ν. 2331/95 και τροποποιήθηκε µε το Ν.3424/05
ε)
για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας,
στ) για τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
ζ) για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της εππαγγελµατικής του δραστηριότητας.
Η υποχρέωση αυτή αφορά στους διαχειριστές Ε.Π.Ε, Ο.Ε. και Ε.Ε., καθώς και
τον Πρόεδρο και το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο Α.Ε.
(Για ηµεδαπά) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της κοινοποίησης σε αυτόν της έγγραφής
ειδοποίησης, ο Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.
2.
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θα αφορά όλους τους
απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος
και όχι µόνο τους ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α.
(Για αλλοδαπά) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, της
χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.
3.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει
όλους τους οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτόν προσωπικό.
4.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς
της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την
128
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
5.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, της χώρας εγκατάστασης
τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.
2190/920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ή κοινής
εκκαθάρισης του ανωτέρω νοµοθετήµατος ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). (Παραποµπή Ν. 118 άρθρο 6).
6.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού
και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επιδόσεως της
έγγραφης ειδοποίησης.
7.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1996, όπως ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί
καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται
από τον νόµιµο εκπρόσωπο του αναδόχου ή από νοµίµως εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο
ειδικά για το σκοπό αυτό από το ∆.Σ. της επιχείρησης, προσκοµίζοντας και επικυρωµένο
αντίγραφο του σχετικού πρακτικού. Κατά τα λοιπά ισχύει η Κ.Υ.Α. 20977/2007 (Υπ.
Ανάπτυξης και Επικρατείας).
8.
∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική
διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
Ένωση.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Τα δικαιολογητικά µε α/α 1 έως και 6, που αφορούν τα Νοµικά Πρόσωπα Ηµεδαπά ή
αλλοδαπά
1.
∆ιευκρινίσεις:
Το Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου αφορά στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Πρόσθετα στο σφραγισµένο φάκελο «∆ικαιολογητικά κατά τη διαδικασία κατακύρωσης», ο
Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συµπεριλάβει, µε ποινή αποκλεισµού, για την απόδειξη
129
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
της πλήρωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων φερεγγυότητας, αξιοπιστίας και χρηµατοπιστωτικής,
οικονοµικής, καθώς και τεχνικής ικανότητας τα παρακάτω:
1
Υπεύθυνη δήλωση του της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε την οποία :
δηλώνονται οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας του Υποψηφίου
δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί στον Υποψήφιο η ποινή του αποκλεισµού από
διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση αρµοδίου οργάνου.
2
Αντίγραφα ή αποσπάσµατα Ισολογισµών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών
χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών (στις περιπτώσεις
όπου η δηµοσίευση ισολογισµών απαιτείται σύµφωνα µε την εταιρική νοµοθεσία της
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο Υποψήφιος Ανάδοχος), ή
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της
υπογραφής,∆ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών τα τρία (3)
τελευταία χρόνια, καθώς και του κύκλου εργασιών που αφορά ειδκότερα το υπό
προµήθεια προϊόν ή την εκτέλεση έργων παρόµοιων µε το Έργο, σε περίπτωση που δεν
υποχρεούται στην έκδοση ισολογισµών.
3
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής,
για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών, καθώς και του κύκλου εργασιών που αφορά
ειδκότερα το υπό προµήθεια προϊόν ή την εκτέλεση έργων παρόµοιων µε το Έργο, για το
οποίο υποβάλλει Προσφορά. Οι δηλώσεις αυτές θα αφορούν κύκλους εργασιών κατά τη
διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών.
4
Κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών (3)
τελευταίων χρόνων µε µνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, της ηµεροµηνίας
παράδοσης και του ποσού και συνυποβολή αποδεικτικών στοιχείων των παραδόσεων
(πιστοποιητικά δηµόσιας Αρχής για παραδόσεις που έχουν γίνει σε ∆ηµόσια Αρχή ή
αντίστοιχα παραστατικά για ιδιώτες).
∆ιευκρινίσεις:
Α/Α
•
Εάν ο Πελάτης είναι ∆ηµόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται
πιστοποιητικό, που συντάσσεται από την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή, ή πρωτόκολλο
παραλαβής.
•
Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται είτε
πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του Υποψηφίου
Αναδόχου στην οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του
υπευθύνου έργου στο Φορέα που πραγµατοποιήθηκε το έργο.
•
Ο Κατάλογος Έργων θα περιέχει τα έργα που δηλώθηκαν στην σχετική ενότητα
κατά την υποβολή της Προσφοράς (Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, ελάχιστες
προϋποθέσεις συµµετοχής) και θα έχει την εξής µορφή:
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛ
ΟΜΕΝΟΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
(από-έως)
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(1)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
130
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
(1) Αποδεκτές τιµές:
Οριστική Παραλαβή
Παραγωγική Λειτουργία
∆ιευκρινίζεται ότι αν ο Υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο
των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκµηρίωσης της χρηµατοοικονοµικής
του ικανότητας για το χρονικό διάστηµα της λειτουργίας του.
Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά
δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη
όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου
ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού
της χώρας του Υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά στον σφραγισµένο φάκελο του
Υποψήφιου Αναδόχου.
Η ηµεροµηνία ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθεί ο φάκελος δικαιολογητικών θα
γνωστοποιηθεί, µε σχετική ανακοίνωση της επιτροπής, που θα σταλεί µε τηλεοµοιοτυπία
(TELEFAX) ή τηλεγράφηµα κ.λ.π., σε αυτούς που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.∆. 118/07, η Επιτροπή διενέργειας προβαίνει στη σύνταξη του
σχετικού πρακτικού το οποίο θα υποβάλει στην 5η ∆/νση Οικονοµικού, για την έκδοση της τελικής
απόφασης.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν υποβάλει εµπρόθεσµα όλα ή µέρος των κατά
περίπτωση απαιτούµενων δικαιολογητικών ή αποδειχθεί, κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν
πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο διενεργηθέντα διαγωνισµό, η Επιτροπή διενέργειας
ενηµερώνει σχετικά εγγράφως την 5η ∆/νση Οικονοµικού και η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε
πρόσκληση του δεύτερου υποψηφίου σύµφωνα µε το συγκριτικό Πίνακα κατάταξης της
τεχνικοοικονοµικής αξιολόγησης.
B.4.2
Απόρριψη Προσφορών
Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται
στο σύνολό τους ως απαράδεκτες.
Η Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση
της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και δεν αξιολογείται σε καθεµία ή περισσότερες από τις
κάτωθι περιπτώσεις:
(1) Προσφορά που κατατίθεται µετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των
Προσφορών.
(2) Έλλειψη µετάφρασης δικαιολογητικών της § B.2.2 και B.4.1.6 στην Ελληνική γλώσσα, σε
περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή.
(3) Έλλειψη µετάφρασης εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στην Ελληνική γλώσσα, σε περίπτωση
εγκατάστασης στην αλλοδαπή.
(4) Έλλειψη Ένορκης Βεβαίωσης ή Υπεύθυνης ∆ήλωσης σε περίπτωση εγκατάστασης στην
αλλοδαπή, για τις περιπτώσεις δικαιολογητικών που αναφέρονται στην § B.4.1.6.
131
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
(5) Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής
της § B.2.3.
(6) Μη κατάθεση όλων των δικαιολογητικών που ζητούνται από τη διακήρυξη (βλ. B.2.2, B.2.4 και
B.4.1.6) καθώς επίσης και µη παροχή διευκρινίσεων επί νοµίµως υποβληθέντων
δικαιολογητικών εντός των ηµερών που προβλέπονται από την ηµεροµηνία του σχετικού
έγγραφου αιτήµατος της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού.
(7) Χρόνος ισχύος Προσφοράς µικρότερος από το ζητούµενο.
(8) Σε περίπτωση άρνησης παράτασης ισχύος της Προσφοράς ή µη απάντησης εντός του
ορισµένου χρονικού διαστήµατος (βλ. § B.3.3) αν προκύψει σχετικό ζήτηµα.
(9) Χρόνος παράδοσης του Έργου µεγαλύτερος από το ζητούµενο.
(10) Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή/ και αντιφατική.
(11) Προσφορά που δεν προσφέρει το σύνολο του Έργου, που ζητείται από τη ∆ιακήρυξη.
(12) Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους (υποχρεωτικές τεχνικές απαιτήσεις)
όπως αυτοί καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
(13) Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
∆ιακήρυξης.
(14) Προσφορά που δεν περιέχει περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας ή η προσφερόµενη
εγγύηση καλής λειτουργίας είναι µικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη
ζητούµενη (1 έτος), δε διαρκεί ακέραιο αριθµό ετών και δεν καλύπτει το σύνολο της
προσφερόµενης λύσης.
(15) Προσφορά που δεν αναφέρει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των προσφερόµενων
ειδών, το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόµενων ειδών και τον τόπο εγκατάστασής του
ή σε περίπτωση που µετά την υποβολή της Προσφοράς, ο υποψήφιος µε δήλωσή του αλλάξει
για οποιοδήποτε λόγο το εργοστάσιο το οποίο δηλώθηκε στην Προσφορά του (§ B.3.2.1).
(16) Προσφορά που δεν περιέχει υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου προς το Υπουργείο
ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η
οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο
νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί του την εκτέλεση της
συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου σε αυτόν, στην περίπτωση
που ο υποψήφιος δεν είναι ο κατασκευαστής (παρ. B.2.3 και B.3.2.1).
(17) Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή.
(18) Προσφορά που δεν δίνει τιµή σε ευρώ ή δίνει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα
συναλλάγµατος.
(19) Προσφορά όπου εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του
προϊόντος ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή τα
προσφερόµενα προϊόντα είναι αποδέκτες εξαγωγικής επιδότησης (§ B.3.5.1).
(20) Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του Έργου.
(21) Προσφορά που το συνολικό τίµηµά της όπως αυτό προσδιορίζεται από τους πίνακες
Οικονοµικής Προσφοράς C.4
(22) Οικονοµική Προσφορά µε συγκριτικό κόστος µικρότερο του 85% του µέσου όρου του
συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονοµικών Προσφορών θεωρείται ως υπερβολικά
χαµηλή. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού οφείλει να ζητήσει
εγγράφως από τους Υποψηφίους να παράσχουν εντός δέκα (10) ηµερών τις όποιες
132
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
διευκρινίσεις για τη σύνθεση της Προσφοράς κρίνει σκόπιµες εγγράφως και να εξακριβώσει τη
σύνθεση της Προσφοράς λαµβάνοντας υπόψη τις δοθείσες διευκρινίσεις (επαλήθευση
Προσφοράς), άλλως απορρίπτει την Προσφορά.
(23) Προσφορά που το ετήσιο κόστος συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης για το πρώτο έτος
(µετά την λήξη της προσφερόµενης περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας) υπερβαίνει το
10% της αξίας των προσφεροµένων προϊόντων και συντηρούµενων υπηρεσιών (χωρίς τον
Φ.Π.Α.), µη συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης και της ψηφιοποίησης, όπως αναφέρεται
στους πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς.
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, εφόσον στη ∆ιακήρυξη
προβλέπονται κι άλλοι λόγοι για τους οποίους µια Προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη.
B.4.3
Προσφυγές
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί συγκεκριµένη σύµβαση και
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από παραβίαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει κατά τα οριζόµενα στον Ν. 3886/2010
προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση της παράνοµης πράξης της Αναθέτουσας Αρχής ή της
υπογραφείσας σύµβασης και επιδίκαση αποζηµίωσης.
Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών µέτρων είναι η άσκηση προδικαστικής
προσφυγής, ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών αφότου έλαβε
γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης.
Η αναθέτουσα Αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15)
ηµερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία,
τεκµαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.
Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατατίθενται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα
(10) ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.
Οι ανωτέρω προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως και εξετάζονται από την Επιτροπή αξιολόγησης
προσφυγών του άρθρου 38 του Π.∆. 118/07, η οποία θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.
B.4.4
Αποτελέσµατα – Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού
Το τελικό πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο του διαγωνισµού
(οικον. προσφορές, επιστολές κλπ.) θα κατατεθούν στη 5η ∆/νση Οικονοµικού Τµήµα Β΄ για την
έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης.
Σηµειώνεται ότι η διαδικασία του διαγωνισµού αυτού υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν.2741/99 όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3060/2002, πριν την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης.
Εφόσον ο έλεγχος νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο αποβεί θετικός, θα
ακολουθήσει η υπογραφή της σύµβασης.
Σε περίπτωση που το Έργο κατακυρωθεί σε ένωση ή κοινοπραξία Υποψηφίων, οι οποίοι υπέβαλαν
κοινή Προσφορά, καθένας από τους Υποψηφίους αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρο.
Το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για
ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα του υπό εκτέλεση Έργου.
Το ποσοστό αυτό δε µπορεί να υπερβαίνει το 15% στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή το
50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας.
133
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του ανωτέρω καθοριζόµενου, απαιτείται
προηγούµενη αποδοχή από τον Υποψήφιο Ανάδοχο.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,
καθώς και στο άρθρο 25 παρ. 4 του Π∆. 60/2007, να προβεί, µέσω διαδικασίας µε διαπραγµάτευση
και υπό τις ιδία στο άρθρο 31 παρ. 4 περιπτώσεις α και β της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ τιθέµενες
προϋποθέσεις, σε ανάθεση στον ίδιο ανάδοχο συµπληρωµατικών υπηρεσιών ή/και νέων
υπηρεσιών. Οι ενδεχόµενες νέες υπηρεσίες θα συνίστανται σε επανάληψη άλλων παρόµοιων
υπηρεσιών µε αυτές που ανετέθησαν στον ανάδοχο µε την κατάρτιση της σχετικής συµβάσεως
µέσω της παρούσας προκήρυξης και που θα είναι σύµφωνες µε το βασικό σχέδιο, που απετέλεσε
και αντικείµενο της αρχικής συµβάσεως.
B.4.5
Ματαίωση – Επανάληψη ∆ιαγωνισµού
Το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισµό σε κάθε
στάδιο της διαδικασίας κατά την κρίση του για σπουδαίο λόγο, ιδίως για:
i.
αν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε το δηµοπρατούµενο Έργο,
ii. αν συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος.
Στην περίπτωση αυτή, οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε
λόγο.
B.5
Κατάρτιση Σύµβασης – Γενικοί όροι Σύµβασης
B.5.1
Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύµβασης – Εγγυήσεις
Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το Έργο, είναι υποχρεωµένος, µετά την ολοκλήρωση του
ελέγχου νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη
ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης,
προσκοµίζοντας τα παρακάτω στοιχεία, που είναι απαραίτητα:
(α)
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισµός ή ένωση προσώπων, τα
έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύµβαση.
(β)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα ανέρχεται στο 10% της
συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά δύο (2) µήνες
από το συνολικό συµβατικό χρόνο. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου, η παραπάνω
εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστηµα. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα
πρέπει να είναι συµπληρωµένη σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα του Παραρτήµατος
C.1.2.
Ο Ανάδοχος µε την υπογραφή της Σύµβασης, είναι υποχρεωµένος να καταθέσει Εγγύηση ισόποση
της προκαταβολής, εφόσον προβλέπεται προκαταβολή από τη Σύµβαση, µε χρόνο µεγαλύτερο
κατά δύο (2) µήνες από το συνολικό συµβατικό χρόνο. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου, η
παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστηµα. Η Εγγύηση προκαταβολής θα
πρέπει να είναι συµπληρωµένη σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα του Παραρτήµατος C.1.3.
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισµού, δεν προσέλθει
να υπογράψει τη Σύµβαση εντός της προθεσµίας που του ορίστηκε ή αρνηθεί να καταθέσει προ
της υπογραφής της Σύµβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η
Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις
κυρώσεις (Π.∆. 118/2007).
134
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη
∆ιακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, κατισχύει όµως αυτών σύµφωνα µε το Π.∆.
118/2007, θα διέπεται από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο και θα περιλαµβάνει ενδεικτικά τους
όρους που περιλαµβάνονται στο Σχέδιο Σύµβασης της παρούσας (Παράρτηµα E), δύναται δε να
τροποποιηθεί αν κρίνεται απαραίτητο από το Υπουργείο ή και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Σε
περίπτωση που ζητηθεί από τον Ανάδοχο η σύνταξη της Σύµβασης και σε άλλη γλώσσα, ο
Ανάδοχος αναλαµβάνει µε ευθύνη και έξοδά του την επίσηµη µετάφραση του Ελληνικού κειµένου.
Μεταξύ των δύο κειµένων που θα υπογραφούν αυθεντικό θεωρείται το Ελληνικό κείµενο, το οποίο
και κατισχύει σε κάθε περίπτωση.
Το κείµενο της Σύµβασης θα κατισχύει των παραρτηµάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων
παραδροµών. Για θέµατα, που δε θα ρυθµίζονται ρητώς από τη Σύµβαση και τα παραρτήµατα
αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα
λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η Τεχνική Προσφορά του
Αναδόχου, η Οικονοµική του Προσφορά και η παρούσα ∆ιακήρυξη, εφαρµοζοµένων επίσης
συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του Κανονισµού Προµηθειών και του Αστικού Κώδικα. Σε
κάθε περίπτωση, το Έργο που θα υλοποιηθεί πρέπει να είναι σύµφωνο µε τους όρους της
∆ιακήρυξης.
Για την καλή λειτουργία του Έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγύηση Καλής
Λειτουργίας, πριν από την έναρξη του χρόνου λειτουργίας µε την οριστική παραλαβή του έργου,
πριν από την αποδέσµευση της Εγγύησης καλής εκτέλεσης και της Εγγύησης προκαταβολής, η αξία
της οποίας θα ανέρχεται στο 10% της συµβατικής αξίας του Έργου (πλην των υπηρεσιών
εκπαίδευσης και ψηφιοποίησης), χωρίς Φ.Π.Α., µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο από το συµβατικό
χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) µήνες. Σε περίπτωση, που η περίοδος εγγύησης
καλής λειτουργίας είναι µεγαλύτερη από ένα έτος, η αξία της εγγυητικής επιστολής αυξάνεται κατά
2% της συµβατικής αξίας του Έργου (πλην των υπηρεσιών εκπαίδευσης και ψηφιοποίησης) ανά
πρόσθετο έτος. Η Εγγύηση καλής λειτουργίας θα πρέπει να είναι συµπληρωµένη σύµφωνα µε το
συνηµµένο υπόδειγµα του Παραρτήµατος C.1.4.
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης και η Εγγύηση προκαταβολής (εφόσον
προβλέπεται καταβολή προκαταβολής) επιστρέφονται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συµβαλλόµενους και µετά την κατάθεση της Εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας. Σε
περίπτωση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης του Έργου, η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των
όρων της Σύµβασης και η Εγγύηση προκαταβολής παρατείνονται για ανάλογο χρονικό διάστηµα.
Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά τη λήξη του χρόνου καλής
λειτουργίας, ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης και της καλής λειτουργίας, πρέπει να
προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο κατά
περίπτωση νόµιµο τέλος χαρτοσήµου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης Εγγύησης
προκαταβολής, αλλά µόνο επί του ποσού των τόκων. Στις ίδιες επιβαρύνσεις υπόκειται και το τυχόν
οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου.
Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και για την καλή εκτέλεση των
ζητούµενων υπηρεσιών συντήρησης ο Ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει µε την έναρξη κάθε
έτους συντήρησης Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συντήρησης (βλ. υπόδειγµα C.1.5) η αξία
της οποίας θα ανέρχεται για κάθε έτος σε ποσοστό 15% του µεγαλυτέρου εκ των κάτωθι: α)
αντίστοιχο ετήσιο κόστος συντήρησης ή β) µέγιστο προβλεπόµενο κόστος ετήσιας συντήρησης για
το πρώτο έτος (παρ. Α.3.7) και η οποία θα αποδεσµεύεται µετά την οριστική παραλαβή των
παρασχεθεισών υπηρεσιών του έτους συντήρησης και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων.
135
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα
στα κράτη - µέλη της Ε.Ε. και τον ΕΟΧ και έχουν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών - µελών
αυτό το δικαίωµα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - µέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας προσφερόντων οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π.∆. 118/07.
B.5.2
Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις
Η πληρωµή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται σε ευρώ, µε χρηµατικό ένταλµα
προπληρωµής στο όνοµα του δικαιούχου, µε την απαραίτητη προσκόµιση όλων των νοµίµων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία
διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων, σε βάρος του
Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων, κωδικός έργου MIS 296.363
Επί της Συµβατικής Τιµής του Έργου, (εκτός των υπηρεσιών συντήρησης), δεν
επιβάλλονται κρατήσεις.
Στην Προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους κάτωθι τρόπους πληρωµής:
1.
2.
Το 100% της αξίας µετά την οριστική παραλαβή του Έργου.
α)
Χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) του συµβατικού τιµήµατος
(µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) µετά την υπογραφή της Σύµβασης, έναντι ισόποσης
Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγµένης σύµφωνα µε το υπόδειγµα (βλ.
C.1.3). Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύµφωνα µε το Νόµο 2362/95 «Περί
∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και άλλες ∆ιατάξεις». Κατά την
εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το
χρονικό διάστηµα υπολογιζόµενου από την ηµεροµηνία λήψεως µέχρι την ηµεροµηνία
οριστικής παραλαβής. Για τον υπολογισµό του τόκου θα λαµβάνεται υπόψη το ύψος του
επιτοκίου των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου 12µηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά
την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες.
Η Εγγύηση Προκαταβολής επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνολικού Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων
από τους συµβαλλόµενους.
β) Το υπόλοιπο του συµβατικού τιµήµατος του Υποέργου 2 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα
καταβάλλεται µετά την οριστική παραλαβή από την ΕΠΕ ολοκλήρου του Υποέργου 2.
γ)
Το υπόλοιπο του συµβατικού τιµήµατος της ∆ράσης-1.2: Ψηφιοποίηση εγγράφων και
∆ιαγραµµάτων - Φάση 5: Ψηφιοποίηση Εγγράφων και ∆ιαγραµµάτων – Μετάπτωση
δεδοµένων (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα καταβάλλεται µετά την οριστική παραλαβή
από την ΕΠΕ ολόκληρης της ∆ράσης-1.2: Ψηφιοποίηση εγγράφων και ∆ιαγραµµάτων Φάση 5.
δ) Το υπόλοιπο του συµβατικού τιµήµατος (µη συµπεριλαµβανοµένου του συµβατικού
τιµήµατος του Υποέγου 2 και της ∆ράσης-1.2- Φάση 5: Ψηφιοποίηση Εγγράφων και
136
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
∆ιαγραµµάτων – Μετάπτωση δεδοµένων) , µαζί µε τον αναλογούντα ΦΠΑ τους, µετά την
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου.
Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρόπους πληρωµής,
θεωρείται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον 2ο τρόπο πληρωµής.
Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος
βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο φόρος εισοδήµατος είναι
4% για προµήθεια αγαθών και 8% για υπηρεσίες.
Από την πληρωµή παρακρατούνται οι τυχόν ποινικές ρήτρες-εκπτώσεις της παραγ. B.5.4 και ο
παραπάνω φόρος εισοδήµατος και οι τόκοι προκαταβολής.
Το κόστος συντήρησης δεν συµπεριλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του έργου. Η πληρωµή των
υπηρεσιών συντήρησης θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό Εξόδων του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε ειδικό φορέα 23 150 και Κ.Α.Ε. 0873 και 0869, µετά την
απαραίτητη έγκριση των πιστώσεων.
Επί της συνολικής συµβατικής αξίας των υπηρεσιών συντήρησης (χωρίς το Φ.Π.Α.), επιβάλλονται οι
νόµιµες κρατήσεις 3,072% (ήτοι 3% Μ.Τ.Π.Υ. επ΄ αυτού 2% χαρτόσηµο και επ΄ αυτού 20%
Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου) και βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Πέραν της Συµβατικής Τιµής του Έργου (εκτός των υπηρεσιών συντήρησης), ο Ανάδοχος δεν θα
έχει καµία απαίτηση κατά του Υπουργείου για δαπάνες τις οποίες πραγµατοποίησε κατά την
εκτέλεση του Έργου ή εξ αφορµής αυτού.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της Σύµβασης θεωρώντας τη Συµβατική Τιµή επαρκή,
νόµιµη και εύλογη για την εκτέλεση του αντικειµένου της Σύµβασης µετά από συνολική έρευνα
που θα έχει πραγµατοποιήσει πριν την κατάθεση της Προσφοράς του. Στην Συµβατική Τιµή
περιλαµβάνονται όλες οι ενδεχόµενες αµοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την
εκτέλεση του Έργου, χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση του Υπουργείου.
B.5.3
Περίοδος Εγγύησης
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του Έργου, για χρονική περίοδο
τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων (24) µηνών, από την ηµεροµηνία της υπογραφής του σχετικού
πρωτοκόλλου της οριστικής παραλαβής από την αρµόδια ΕΠΕ.
Η ευθύνη του Αναδόχου αφορά όχι µόνο στο λογισµικό των εφαρµογών που έχει αναπτύξει αλλά
και στη διόρθωση των σφαλµάτων που τυχόν θα προκύψουν µε την ολοκλήρωση αυτών στο
πλήρες περιβάλλον λειτουργίας του.
Κατά την περίοδο της εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου του
Έργου το οποίο υλοποίησε. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε
βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο ανάλογα µε τα όσα περιγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους
του Έργου για όλες τις παρασχεθείσες υπηρεσίες.
Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει Εγγυηµένου Επιπέδου Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, καθ’ όλη
τη διάρκεια παραγωγικής λειτουργίας (µέχρι την οριστική παραλαβή του Έργου) και Εγγύησης
Καλής Λειτουργίας καθώς επίσης και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου Συντήρησης. Οι Υπηρεσίες
Τεχνικής Υποστήριξης βασίζονται στο πλαίσιο Εγγυηµένου Επιπέδου, το οποίο κατέθεσε στην
Προσφορά του και θα αναφέρεται στη Σύµβαση.
137
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
B.5.4
Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις
Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του,
όπως αυτό θα αποτυπώνεται στη Σύµβαση.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάµεσης φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από
υπέρβαση τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται
κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω:
•
Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 32 του Π∆ 118/07 και ο εξοπλισµός ή το λογισµικό ή οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν
σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, πέραν των
προβλεποµένων στο άρθρο 32 του Π∆ 118/07, να καταβάλλει ποινική ρήτρα καθυστέρησης
παράδοσης. Η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ανέρχεται σε ποσοστό 10% της
µέσης ηµερήσιας αξίας του Έργου. Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά
την οποία έχει παραδοθεί µέρος του εξοπλισµού αλλά είναι αδύνατον να χρησιµοποιηθεί
από το Υπουργείο λόγω καθυστερηµένης µεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για την
λειτουργία εξοπλισµού.
•
Σε περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης µετά από την έγκριση του
Υπουργείου, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
•
Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από τα προβλεπόµενα ανωτέρω
πρόστιµα, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που
υπολογίζεται από την εποµένη της λήξης του συµβατικού χρόνου παράδοσης µέχρι την
ηµεροµηνία παράδοσης του Έργου, µε ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του
τόκου υπερηµερίας.
•
Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων κάθε Φάσης ανέρχονται επίσης στο 10% της
ηµερήσιας αξίας του Έργου, θα επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργείου, ύστερα από
γνωµοδότηση της ΕΠΕ και θα παρακρατούνται από την εποµένη πληρωµή του Αναδόχου ή,
σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτής, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης
και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.
•
Η µέση ηµερήσια αξία του Έργου προκύπτει αφού διαιρεθεί το συνολικό συµβατικό τίµηµα
µε τον αριθµό ηµερών της συνολικής συµβατικής προθεσµίας ολοκλήρωσής του και το
ακριβές ποσό θα ορίζεται στη Σύµβαση.
•
Σε περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας Υποψηφίων το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας.
•
Αν ο Ανάδοχος δεν παραδώσει έγκαιρα εντός της συµφωνηµένης ηµεροµηνίας παράδοσης ή
της παράτασης αυτής τις συµβατικές υπηρεσίες, το Υπουργείο κηρύσσει τον Ανάδοχο
έκπτωτο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 118/07.
•
Επίσης, το Υπουργείο έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο µε απόφασή του,
ύστερα από γνωµοδότηση της ΕΠΕ, αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις
συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύµβασης, επιβάλλοντας
αθροιστικά ή διαζευκτικά τις κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις περί
Κρατικών Προµηθειών.
•
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του Υπουργείου.
Εκτός των παραπάνω περιπτώσεων θα επιβάλλονται κατά περίπτωση και οι ρήτρες των
παραγράφων §Α.3.6.3 και §Α.3.6.4.
138
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
B.5.5
B.5.5.1
Όροι εκτέλεσης Έργου
Υποχρεώσεις Αναδόχου
Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει από προσωπικό του Αναδόχου, κατάλληλα εκπαιδευµένο και
έµπειρο. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του προσωπικού
του.
Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην Προσφορά του, επιστηµονικού και
λοιπού, προσωπικού για την υλοποίηση του Έργου, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα
διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως
στις απαιτήσεις της Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα
συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες και τα στελέχη του Υπουργείου ή των
εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτό προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, το Υπουργείο δύναται να
ζητήσει την αντικατάσταση µέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να
προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση
µέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
του Έργου, δύναται να γίνει µετά από έγκριση του Υπουργείου και µόνο µε άλλο πρόσωπο
αντιστοίχων προσόντων ή εµπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το Υπουργείο
εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την αντικατάσταση.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων
της Σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί στο Υπουργείο ή
σε τρίτους από την µη τήρηση της νοµοθεσίας αυτής, υποχρεούται µόνος ο Ανάδοχος προς την
αποκατάστασή της.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει έγκαιρα στο Υπουργείο και στην ΕΠΕ όλες τις πληροφορίες
που θα του ζητηθούν, σχετικά µε την εξέλιξη και την πορεία του Έργου.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε το Υπουργείο,
υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά µε την εκτέλεση του
Έργου. Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν
στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική
λήψη αποφάσεων.
Το Υπουργείο και η ΕΠΕ έχει το δικαίωµα, σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο τµήµα του Έργου
δεν εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, να εκφράσει γραπτώς και αιτιολογηµένα τις
απόψεις της σχετικά µε την πορεία του Έργου. Ο Ανάδοχος λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις της
ΕΠΕ, θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, µηδέ εξαιρουµένης και της αναδιοργάνωσης ή
αντικατάστασης µέρους του προσωπικού του, που ασχολείται µε το Έργο, ώστε να εξασφαλισθεί η
έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή του.
Ο Ανάδοχος µε τη λήξη του Έργου ή την πιθανή λύση της Σύµβασης σε προηγούµενη Φάση, για
οποιοδήποτε λόγο, υποχρεούται να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει το Υπουργείο, κάθε
µέρος του Έργου ή εργασία (ολοκληρωµένη ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς
και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει όπως οι
υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. Υποχρεούται επίσης να παραδώσει στο
Υπουργείο κάθε εξοπλισµό, υλικά, έγγραφα, µελέτες ή άλλα αγαθά που αφορούν άµεσα ή έµµεσα
το Έργο και ευρίσκονται τυχόν στην κατοχή του ή έχουν τεθεί στη διάθεσή του από το Υπουργείο
στα πλαίσια του Έργου ή έχει εισπράξει για αυτά προκαταβολή από το Υπουργείο βάσει της
παρούσας, εγγυώµενος ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
139
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρµόζει τις εφαρµογές σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Αρχής
Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και οφείλει να τηρεί τους κανονισµούς
δηµοσιότητας έργου του ΕΣΠΑ.
Η εκτέλεση του Έργου, πλην των υπηρεσιών ψηφιοποίησης, θα γίνει στους χώρους του Ανάδοχου.
B.5.5.2
Υποχρεώσεις Υπουργείου
Οι υπηρεσίες ψηφιοποίησης θα γίνονται σε χώρους που θα ορίζει το Υπουργείο, όπου και θα
εγκατασταθεί το προσωπικό του Αναδόχου, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την
υπογραφή της Σύµβασης.
Το Υπουργείο θα παρέχει τη δυνατότητα παραµονής του προσωπικού του Αναδόχου στους χώρους
εργασίας και σε ώρες εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του Υπουργείου, κάτω από όρους
και προϋποθέσεις που θα συµφωνηθούν από κοινού.
Το Υπουργείο συµµετέχει στην υλοποίηση του Έργου µε δικό του στελεχιακό δυναµικό µε
στόχους:
•
Την αποτελεσµατική επίβλεψη και έλεγχο της προόδου του Έργου
•
Την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των στοιχείων και την εκτέλεση των
ενεργειών από πλευράς του Υπουργείου που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη και σωστή
εκτέλεση του Έργου
•
Την ικανοποίηση των
ευκολοχρησία, κλπ.).
•
Την εξασφάλιση της µελλοντικής αυτοδυναµίας του Υπουργείου τόσο για την υποστήριξη
αλλά και για πιθανές µελλοντικές επεκτάσεις του Έργου µε τη µεταφορά τεχνογνωσίας από
τον Ανάδοχο στο προσωπικό του Υπουργείου.
αναγκών
των
χρηστών
(πληρότητα,
ακρίβεια,
απόδοση,
Επιπρόσθετα, το Υπουργείο θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων
∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων του, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήµατα στην
τήρηση του χρονοδιαγράµµατος του Έργου.
Το Υπουργείο θα κοινοποιήσει στον Ανάδοχο το συντοµότερο δυνατό από την ηµεροµηνία
υπογραφής της Σύµβασης, τους συµµετέχοντες στο σχήµα ∆ιοίκησης του Έργου, οι οποίοι θα
µετέχουν ενεργά σε όλη τη διάρκεια του Έργου, εκτός αν προκύψει λόγος αντικατάστασής τους
εξαιτίας υπηρεσιακών ή άλλων αναγκών.
Το Υπουργείο δε φέρει καµία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα στο προσωπικό
(συµπεριλαµβανοµένων των υπεργολάβων-συνεργατών) του Αναδόχου ή τρίτων που γίνεται από
τυχαίο γεγονός ή αµέλεια του κατά την εκτέλεση του Έργου.
Το Υπουργείο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
B.5.5.3
Κοινές Υποχρεώσεις
Ο µέγιστος χρόνος απόκρισης των συµβαλλοµένων σε κάθε έγγραφο ορίζεται στις επτά (7)
εργάσιµες µέρες από την αποδεδειγµένη παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται στη Σύµβαση και
στα παραρτήµατά της. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει απάντηση, το περιεχόµενο του
εγγράφου θεωρείται αποδεκτό.
Στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου σχετικά µε τη γλώσσα που θα χρησιµοποιηθεί στις διάφορες
δραστηριότητες του Έργου θα ισχύουν τα ακόλουθα:
140
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
•
Η γλώσσα συνεργασίας των στελεχών του Υπουργείου και του Αναδόχου θα είναι η
Ελληνική, σε γραπτό και προφορικό λόγο.
•
Για την τυπική αλληλογραφία (συνοδευτικά παραδοτέων και παραστατικών, ειδοποιητήρια
ετοιµότητας προς παράδοση, νοµικά έγγραφα, κ.λ.π.) θα χρησιµοποιείται η Ελληνική
γλώσσα.
•
Η εκπαίδευση θα παρασχεθεί στην Ελληνική γλώσσα. Το εκπαιδευτικό υλικό θα παραδίδεται
στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που συµφωνηθεί κάποιες ενότητες της εκπαίδευσης
να δοθούν στην Αγγλική γλώσσα, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος να παραδώσει περίληψη
εγχειριδίων στην Ελληνική.
•
Για τα Παραδοτέα που απορρέουν από την εκτέλεση του Έργου θα χρησιµοποιείται η
Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που κάποια Παραδοτέα, που παράγονται από την
µεθοδολογία ή από εργαλεία που πιθανά χρησιµοποιηθούν, παράγονται στην Αγγλική
γλώσσα, αυτά θα µεταφραστούν, εφόσον απαιτηθεί στην Ελληνική µε ευθύνη του
Αναδόχου και οι τυχόν αλλαγές θα γίνονται και στις δύο εκδόσεις.
B.5.5.4
Ενώσεις / Κοινοπραξίες
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο έκαστο εξ’ αυτών υπεύθυνο έναντι του
Υπουργείου για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Σύµβαση υποχρεώσεών τους,
ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωµής και του προσώπου (φυσικού ή νοµικού) που προσφέρει τις
υπηρεσίες ή ενεργεί γενικότερα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης/Κοινοπραξίας.
Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον
στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του
Υπουργείου, ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου
ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν
µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.∆. 118/07.
B.5.6
Μεταφορά – Ασφάλιση – Κίνδυνοι - Ζηµία
Η παράδοση κι η εγκατάσταση του εξοπλισµού θα είναι ελεύθερη στους Χώρους Εγκατάστασης.
Κάθε επιβάρυνση, π.χ. εκτελωνισµοί, δασµοί, φόροι, λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις,
συσκευασία, φορτοεκφορτώσεις, µεταφορά, κτλ., βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Το Υπουργείο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη απώλειας ή ζηµίας του εξοπλισµού ή µέρους αυτού,
ασφαλίσιµου ή µη, και αντίστοιχα ο Ανάδοχος φέρει την πλήρη ευθύνη για κάθε κίνδυνο, µέχρι την
ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του Έργου.
Το Υπουργείο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζηµίωση από τυχόν ατύχηµα
ή από κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά την εκτέλεση των εργασιών µεταφοράς και εγκατάστασης του
εξοπλισµού, όσο και κατά το χρόνο λειτουργίας του, µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής
του Έργου.
Μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, και µόνο τότε, ο Ανάδοχος απαλλάσσεται από τις πιο
πάνω υποχρεώσεις.
141
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
B.5.7
Βελτιώσεις - Προσθήκες
Πέραν των υποχρεώσεων του Αναδόχου που ρητά αναφέρονται στην εγγύηση καλής λειτουργίας
και στις υπηρεσίες συντήρησης:
•
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει εντός ευλόγου χρόνου (το ανώτερο εντός 3
µηνών) το Υπουργείο σχετικά µε τις εξελίξεις και βελτιώσεις του λογισµικού µε ενηµερωτικά
φυλλάδια και παρουσιάσεις των νέων προϊόντων. Εφ’ όσον υπάρχουν τέτοιες, κατά τα
ανωτέρω, εξελίξεις ή βελτιώσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προτείνει τις αναγκαίες
αντικαταστάσεις του περιγραφόµενου στη Σύµβαση αυτή λογισµικού δωρεάν ή µε απόδοση
της διαφοράς τιµής που θα προκύψει µεταξύ αυτής που αναφέρεται στη Σύµβαση και της
ισχύουσας στη διεθνή αγορά για το νέο ή νέα προϊόντα. Η διαµόρφωση του τελικού
τιµήµατος θα αποτελεί προϊόν διαπραγµατεύσεων µεταξύ του Αναδόχου και του
Υπουργείου, ωστόσο το Υπουργείο δεν υποχρεούται να προµηθεύεται τα παραπάνω από
τον Ανάδοχο. Το Υπουργείο µετά την κατά τα ανωτέρω έγγραφη ενηµέρωσή του
ενηµερώνει τον Ανάδοχο σε χρονικό διάστηµα που θα συµφωνείται από κοινού για την
αποδοχή ή µη των προτεινόµενων αντικαταστάσεων.
•
Εφ’ όσον το Υπουργείο κρίνει συµφέρουσα την αποδοχή των προτεινόµενων
αντικαταστάσεων, θα προχωρήσει στην έκδοση απόφασης, αφού εξασφαλίσει τις
απαραίτητες εγκρίσεις, η οποία θα τροποποιεί τη Σύµβαση στο σηµείο αυτό.
Σε περίπτωση που ο προσφερόµενος εξοπλισµός ή λογισµικό από την ηµεροµηνία προσφοράς
µέχρι την ηµεροµηνία παράδοσης έχει τροποποιηθεί ή βελτιωθεί, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα µέσα
στα χρονικά πλαίσια της Σύµβασης, να εγκαταστήσει άλλον, τουλάχιστον ίδιων ή καλύτερων
χαρακτηριστικών, µε τις ίδιες τιµές της Σύµβασης και αφού υπάρξει σύµφωνη γνώµη του
Υπουργείου για την προτεινόµενη αντικατάσταση.
Σε περίπτωση που για τον προσφερόµενο εξοπλισµό ή λογισµικό από την ηµεροµηνία προσφοράς
µέχρι την ολοκλήρωση της Μελέτης Εφαρµογής έχει ανακοινωθεί το τέλος ζωής (end of life) ο
Ανάδοχος υποχρεούται µέσα στα χρονικά πλαίσια της παρούσας Σύµβασης, να αντικαταστήσει
άλλον, τουλάχιστον ιδίων ή καλύτερων χαρακτηριστικών και αφού υπάρξει η σύµφωνη γνώµη του
Υπουργείου για την αντικατάσταση µε τις ίδιες τιµές της σύµβασης.
Πριν από την εγκατάσταση του εξοπλισµού ή λογισµικού κάθε φάσης, ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει
το Υπουργείο εγγράφως για τις τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει στους τύπους των προϊόντων που
θα εγκατασταθούν τελικά στη Φάση αυτή.
Κατά τη διάρκεια της Σύµβασης και µέχρι την ολοκλήρωση της Μελέτης Εφαρµογής, εφόσον
υπάρξουν τεχνολογικές εξελίξεις βελτιωτικές του Εξοπλισµού Πληροφορικής και του λογισµικού, το
Υπουργείο δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση του προβλεπόµενου Εξοπλισµού Πληροφορικής
και λογισµικού µε άλλο πιο πρόσφατης τεχνολογίας του ίδιου κατασκευαστή, χωρίς επιπλέον
κόστος για το Υπουργείο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αντίστοιχη αντικατάσταση.
Μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, το Υπουργείο δικαιούται, µετά την εξασφάλιση των
απαιτούµενων εγκρίσεων, να προµηθεύεται προϊόντα υλικού (H/W) και λογισµικού (S/W) που
απαιτούνται για τις τεχνικές και λειτουργικές βελτιώσεις του εξοπλισµού. Οι βελτιώσεις αυτές θα
προτείνονται µε τεκµηριωµένη τεχνική γνωµοδότηση της Γ.Γ.Π.Σ. και θα ακολουθεί η έκδοση
σχετικής απόφασης από το Υπουργείο.
Επίσης, το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει τον εξοπλισµό πληροφορικής ή και να
προσαρτήσει στον εξοπλισµό πληροφορικής οποιοδήποτε εξάρτηµα ή άλλο εξοπλισµό προσφέρεται
από άλλους προµηθευτές.
Το Υπουργείο οφείλει να ενηµερώνει τον Ανάδοχο για τυχόν προσθήκες λογισµικού ή εξοπλισµού
πληροφορικής από τρίτο προµηθευτή τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν. Ο Ανάδοχος οφείλει
142
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την παραπάνω ειδοποίηση να ενηµερώνει το Υπουργείο,
υποβάλλοντας τεκµηριωµένη τεχνική µελέτη, για τυχόν τεχνικές δυσλειτουργίες, που µπορεί να
παρουσιασθούν από την προσθήκη αυτή στον εγκατεστηµένο εξοπλισµό πληροφορικής, µετά δε το
πέρας του διαστήµατος αυτού, εάν ο Ανάδοχος δεν έχει υποβάλλει τεχνική µελέτη, τεκµαίρεται ότι
ο πρόσθετος εξοπλισµός πληροφορικής είναι απόλυτα συµβατός και δεν δηµιουργείται κανενός
είδους πρόβληµα στη συντήρηση του εξοπλισµού. Το Υπουργείο δύναται να ζητήσει από τον
Ανάδοχο την απόδειξη των θέσεων της υποβληθείσας µελέτης µε την επίδειξη αυτής σε περιβάλλον
δοκιµών του Υπουργείου.
Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συµβατότητα του Νέου
εξοπλισµού, λογισµικού ή εξαρτήµατος µε τον υπόλοιπο εξοπλισµό και τη συνέχιση της τήρησης
όλων των όρων της Σύµβασης που αφορούν την απόδοση, διαθεσιµότητα και γενικότερα την καλή
λειτουργία του Έργου.
B.5.8
Ευθύνη και Ασφάλεια
Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει πλήρως το Υπουργείο σε περίπτωση θανάτου ή κάκωσης µέλους ή µελών
του προσωπικού του Υπουργείου ή τρίτων, καθώς και υλικής ζηµίας στις εγκαταστάσεις του
Υπουργείου, αν τα περιστατικά οφείλονται σε πράξεις ή παραλήψεις του προσωπικού του
Αναδόχου, των υπεργολάβων του και των καθ΄ οιονδήποτε τρόπον µετ΄ αυτού συνδεοµένων για
την εκτέλεση του παρόντος Έργου.
Από την εκτέλεση του Έργου της Σύµβασης καµία έννοµη σχέση δεν δηµιουργείται µεταξύ του
Υπουργείου και του προσωπικού του Αναδόχου που ασχολείται µε το Έργο.
B.5.9
Υπεργολαβίες
Ο Ανάδοχος µετά την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού δεν έχει δικαίωµα, χωρίς
προηγούµενη γραπτή έγκριση του Υπουργείου, να αναθέτει οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο του
Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εφόσον δεν έχει δηλωθεί αυτό στην
Προσφορά του.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους, η εκτέλεση
του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο, ο οποίος θα
τυγχάνει της αποδοχής του Υπουργείου, µε σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου.
Το Υπουργείο δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου
εµπλεκόµενου στο Έργο, που κατά τη βάσιµη και αιτιολογηµένη κρίση του Υπουργείου, δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου. Ο Ανάδοχος στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να
ανταποκριθεί σε χρονικό διάστηµα που από κοινού θα συµφωνηθεί ότι απαιτείται για την εξεύρεση
αντικαταστάτη.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο
Ανάδοχος.
B.5.10
Εµπιστευτικότητα
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο χωρίς την
προηγούµενη συναίνεση του Υπουργείου, εκτός από τις περιπτώσεις που υπαγορεύονται από τις
Αρχές, π.χ. το Χρηµατιστήριο, και την τυχόν συµµετοχή του Αναδόχου σε άλλους διαγωνισµούς,
ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στο
Υπουργείο και δεν δεσµεύει το Υπουργείο µε κανένα τρόπο χωρίς την προηγούµενη γραπτή του
συναίνεση.
143
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) του Υπουργείου που θα περιέλθουν στην
αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται εµπιστευτικά και δεν
επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δηµοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος και το Υπουργείο κρατούν
µυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της Σύµβασης
και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει αυτή την
υποχρέωση στους υπεργολάβους του, και στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετ’ αυτού συνδεόµενους
για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.
Ο Ανάδοχος και το Υπουργείο αποκαλύπτουν εµπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους
ασχολούνται άµεσα µε το περιεχόµενο της Σύµβασης και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι
εν γνώσει και συµφωνούν µε τις υποχρεώσεις εχεµύθειας. Ο Ανάδοχος µεταφέρει αυτές τις
υποχρεώσεις στους υπεργολάβους του, και στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετ’ αυτού συνδεόµενους
για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκµετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι
εµπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους πληροφορίες που το Υπουργείο θα παραδώσει στον
Ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της Σύµβασης.
Τόσο καθ' όλη την διάρκεια της Σύµβασης όσο και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να µην
γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη
συγκατάθεση του Υπουργείου.
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία στους
χώρους που θα προσδιορίζονται στη Σύµβαση και στους ανθρώπους που ασχολούνται µε το Έργο,
αποκλειόµενης της διαφυγής, διαρροής ή µεταφοράς σε άλλα άτοµα, χώρους ή εταιρείες. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει το Υπουργείο για τα µέτρα που παίρνει στην κατεύθυνση
αυτή.
Ειδικότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, ως ενεργών την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, να εκτελεί την εργασία κατ΄εντολήν του Υπουργείου, και βαρύνεται αναλόγως µε όλες
τις υποχρεώσεις του Υπουργείου που προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Σε κάθε
περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του Αναδόχου, πέραν από τα ειδικά
προβλεπόµενα στη διακήρυξη ή τη Σύµβαση, ισχύουν και οι κυρώσεις του Ν.2472/1997.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του
Αναδόχου, το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωµα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευµατικής
ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωµή για όλες τις άµεσες και έµµεσες, θετικές
ή αποθετικές ζηµιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στην
καταγγελία της Σύµβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του Αναδόχου.
B.5.11
Μεταβίβαση Κυριότητας
Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του παραδιδόµενου Εξοπλισµού Πληροφορικής µέχρι την
ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του. Από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του Έργου η
κυριότητα µεταβιβάζεται στο Υπουργείο. Εφόσον ο εξοπλισµός πληροφορικής τίθεται σε
παραγωγική λειτουργία από το Υπουργείο πριν την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος οφείλει να
σέβεται τους όρους που θα θέσει το Υπουργείο για τη διαχείριση του εξοπλισµού πληροφορικής, ο
οποίος επεξεργάζεται, διαχειρίζεται ή συνδέεται µε δεδοµένα του Υπουργείου. Το Υπουργείο θα
οριστικοποιήσει τους όρους κατά τη Φάση Μελέτης Εφαρµογής.
Η κυριότητα του παραδιδόµενου Λογισµικού Συστήµατος και έτοιµων πακέτων Λογισµικού
Εφαρµογών παραµένει στους νόµιµους δικαιούχους. Με την οριστική παραλαβή τους, παραχωρείται
144
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
από τον Ανάδοχο στο Υπουργείο όχι κατ’ αποκλειστικότητα και χωρίς δικαίωµα περαιτέρω
µεταβίβασης το δικαίωµα χρήσης του.
Ειδικά για τα Παραδοτέα που αφορούν έτοιµα πακέτα λογισµικού και εργαλεία ανάπτυξης
λογισµικού, η κυριότητα και πνευµατική ιδιοκτησία τους παραµένει στον αντίστοιχο κατασκευαστή,
το δε Υπουργείο θα έχει µη αποκλειστική και µη µεταβιβάσιµη άδεια χρήσης των προϊόντων αυτών
σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης.
Σε περίπτωση που τρίτος αντιποιείται δικαίωµα επί του Εξοπλισµού Πληροφορικής πριν την
οριστική παραλαβή του, το Υπουργείο υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να ειδοποιήσει περί τούτου
τον Ανάδοχο και να γνωστοποιήσει στον τρίτο την κυριότητα του Αναδόχου.
Ευθύνη επί νοµικών ελαττωµάτων:
•
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεταβιβάσει όλα τα περιγραφόµενα στη Σύµβαση προϊόντα
ελεύθερα από κάθε δικαίωµα τρίτου.
•
Ο Ανάδοχος υποχρεούται επιπλέον να προβεί µε δικές του δαπάνες στις αναγκαίες τεχνολογικές
µεταβολές του εξοπλισµού όταν αυτές επιβάλλονται από την προστασία των δικαιωµάτων
τρίτων προσώπων, που δικαιολογηµένα ισχυρίζονται πως έχουν κάποιο δικαίωµα επί του
εξοπλισµού αυτού.
Το Λογισµικó Εφαρµογών που θα παραχθεί από τον Ανάδοχο σε εκτέλεση του έργου ανήκει –από
τη στιγµή της δηµιουργίας του– στο Υπουργείο, στο οποίο παραδίδεται ο πηγαίος κώδικας και κάθε
είδους παραδοτέα τεκµηρίωσης του Λογισµικού αυτού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη
διακήρυξη και τη σύµβαση που θα ακολουθήσει.
Όλα τα αποτελέσµατα - µελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε το Έργο,
καθώς και όλα τα υπόλοιπα Παραδοτέα (π.χ. πηγαίος κώδικας – source code, βάσεις δεδοµένων)
που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο µε δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν
ιδιοκτησία του Υπουργείου, που µπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκµεταλλεύεται (όχι
εµπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευµατικά δικαιώµατα σε τρίτο.
Οι κωδικοί πρόσβασης του συστήµατος (passwords) ανήκουν στην πλήρη και αποκλειστική
κυριότητα και διαχείριση του Υπουργείου.
B.5.12
Πνευµατικά δικαιώµατα
Το Υπουργείο αναλαµβάνει την ευθύνη για τη διαφύλαξη των εγκαθιστωµένων προϊόντων
λογισµικού και Λογισµικού Συστήµατος από αντιγραφές και τη χρησιµοποίησή τους αποκλειστικά
και µόνο στον δικό του εξοπλισµό (Hardware H/Y και ∆ικτύου). Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή
των παραπάνω οι αντίστοιχοι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωµα να κάνουν χρήση όλων των
διατάξεων και Νόµων “περί πνευµατικής ιδιοκτησίας”.
Ειδικότερα, απαγορεύεται η ολική ή µερική µεταβίβαση του δικαιώµατος χρήσης του παραπάνω
αναφεροµένου λογισµικού, η γνωστοποίηση τυχόν τεχνογνωσίας του κατασκευαστή και η καθ’
οιονδήποτε τρόπο διατήρηση αντιγράφων των προγραµµάτων, πλην αυτών που επιτρέπει η
συµφωνηθείσα χρήση.
Η αντιγραφή των ως άνω προϊόντων λογισµικού επιτρέπεται αποκλειστικά στο Υπουργείο και µόνο
για λόγους αρχειοθέτησης (archival) ή για λόγους ασφαλείας (Backup) και αντικατάστασης
ελαττωµατικού αντιγράφου.
Σε περίπτωση που η προσφερόµενη λύση από τον Ανάδοχο περιλαµβάνει έτοιµο πακέτο που έχει
ήδη αναπτυχθεί, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να παραδώσει κατ΄ ελάχιστο την αποκλειστική χρήση
του εκτελέσιµου κώδικα, όπως τροποποιήθηκε για τις ανάγκες του Έργου.
145
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
Όλα τα ανωτέρω, θα είναι πάντοτε στη διάθεση του Υπουργείου κατά τη διάρκεια ισχύος της
Σύµβασης, µέχρι την οριστική τους παραλαβή από αυτό, και, εάν βρίσκονται στην κατοχή του
Αναδόχου, θα παραδοθούν στο Υπουργείο κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της
Σύµβασης. Σε περίπτωση αρχείων µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
συνοδεύσει την παράδοσή τους µε έγγραφη τεκµηρίωση και µε οδηγίες για την ανάκτηση /
διαχείρισή τους.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρήση των Παραδοτέων από τρίτους ή τον Ανάδοχο για σκοπούς
διαφορετικούς από τους προβλεπόµενους στη Σύµβαση το Υπουργείο θα κάνει χρήση των
διατάξεων και νόµων «περί πνευµατικής ιδιοκτησίας».
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί
από το Υπουργείο για τα προϊόντα που έχει προσφέρει, κατά την ανάπτυξη µελλοντικών
βελτιώσεων των Παραδοτέων από το Υπουργείο. Η υποχρέωση αυτή δεσµεύει τον Ανάδοχο καθ’
όλη την διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας, καθώς και των υπηρεσιών συντήρησης.
Ο Ανάδοχος αµύνεται, µε δική του δαπάνη, κατά παραβάσεων ή ενδεχοµένων παραβάσεων που
αφορούν σε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, σχέδια, πνευµατική ιδιοκτησία, άδειες χρήσεις ή εµπορικά
µυστικά σχετικά µε τις εκδόσεις λογισµικού ή µε την ανάπτυξη εφαρµογών µέσα στα πλαίσια
υλοποίησης του Έργου και αποζηµιώνει πλήρως το Υπουργείο για τις ζηµίες και τα έξοδα τα οποία
υφίσταται αυτό σε παρόµοιες περιπτώσεις.
Σε κάθε περίπτωση που εγείρεται εναντίον του Υπουργείου αξίωση, εξωδίκως ή δικαστικώς, αγωγή
ή άσκηση ενδίκου µέσου, από τρίτο για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε π.χ. σχέδια, προδιαγραφές,
οδηγίες, λογισµικό, τα δικαιώµατα επί του λογισµικού ή της ανάπτυξης εφαρµογών από τον
Ανάδοχο για το Υπουργείο, δεδοµένα ή άλλα υλικά που παρασχέθηκαν στο Υπουργείο από τον
Ανάδοχο βάσει της Σύµβασης, µε τον ισχυρισµό ότι παραβιάζουν δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας του τρίτου, έως την ή και µετά την οριστική παραλαβή του Έργου, ο
Ανάδοχος οφείλει να αναλάβει όλες τις ευθύνες που προκύπτουν και να αποζηµιώσει πλήρως το
Υπουργείο για κάθε ζηµία που προκύπτει, συµπεριλαµβανοµένων τόκων και δικαστικών εξόδων.
Ρητά συµφωνείται ότι το Υπουργείο θα χειριστεί κατά την κρίση του τις δίκες και θα ειδοποιεί
εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση τον Ανάδοχο για κάθε απαίτηση ή διαµαρτυρία σχετική µε την
παραβίαση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας, που προβάλλεται από τρίτους και
αφορά στο Έργο της Σύµβασης.
Αν, ως συνέπεια ενδεχόµενης παράβασης σχετικά µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, σχέδια ή
πνευµατικά δικαιώµατα ή άδειες χρήσης ή εµπορικά µυστικά, το Υπουργείο εµποδίζεται στη χρήση
των Παραδοτέων του Έργου, ο Ανάδοχος µε δική του δαπάνη τροποποιεί ή αντικαθιστά τα
Παραδοτέα χωρίς να µειώνεται το αποτέλεσµα.
B.5.13
Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής, ή οποιοδήποτε
δικαίωµα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούµενη γραπτή
συγκατάθεση του Υπουργείου.
Κατ’ εξαίρεση µπορεί ο Ανάδοχος να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρωµές, που απορρέουν
από τη Σύµβαση, σε Τράπεζα της επιλογής του σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
B.5.14
Καταγγελία Σύµβασης
Η καταγγελία της Σύµβασης είναι δυνατόν να γίνει:
(α) και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη για λόγους µη τήρησης των συµβατικών τους
υποχρεώσεων ή,
146
1η Προκαταρκτική Έκδοση ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ψηφιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.»
(β) σε περίπτωση που η καταγγελία γίνεται από το Υπουργείο, και για λόγους δηµοσίου
συµφέροντος, οποτεδήποτε χωρίς αποζηµίωση,
µε έγγραφη πλήρως αιτιολογηµένη καταγγελία, της οποίας τα αποτελέσµατα άρχονται µετά την
πάροδο εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίησή της στον αντισυµβαλλόµενο και εφόσον στο
µεταξύ δεν έχουν αρθεί οι λόγοι που επέβαλαν την καταγγελία αυτή ή δεν τελεσφόρησαν οι
διαπραγµατεύσεις και δεν έγινε ανάκληση της καταγγελίας.
Από πλευράς Υπουργείου µπορεί να γίνει καταγγελία οποτεδήποτε ολική ή µερική της παροχής
Υπηρεσιών Συντήρησης ή Τεχνικής Υποστήριξης που αφορά τον εξοπλισµό για σπουδαίο λόγο
χωρίς αποζηµίωση. Τα αποτελέσµατα επέρχονται µετά την πάροδο ενενήντα (90) ηµερών από την
κοινοποίηση στον Ανάδοχο της έγγραφης καταγγελίας.
B.5.15
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο
Η Σύµβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία.
Κάθε διαφορά που θα προκύψει µεταξύ του Υπουργείου και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά
στην εκτέλεση, στην εφαρµογή ή γενικά στις σχέσεις των συµβαλλοµένων µερών που
δηµιουργούνται από τη Σύµβαση, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρµόδια ∆ικαστήρια,
εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
B.5.16
Ανωτέρα Βία
Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών του αν η
παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούµενη ανωτέρα
βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο Ανάδοχος που πλήττεται από το περιστατικό
ανωτέρας βίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις
του γεγονότος ανωτέρας βίας. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και
αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της Σύµβασης.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία και δεδοµένου ότι εντός αυτών των 20 ηµερών κατέβαλε όλες τις
απαραίτητες προσπάθειες να αποκαταστήσει µερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή αλλά
αποδεδειγµένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να
προσκοµίσει στο Υπουργείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος µέσα στην ανωτέρω προθεσµία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν
προσκοµίσει τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώµατος να επικαλεσθεί την
ύπαρξη ανωτέρας βίας.
147
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
C
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
C.1
Παράρτηµα : Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών
C.1.1
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ηµεροµηνία έκδοσης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Προς το Υπουργείο Οικονοµικών
∆/νση 5η Οικονοµικού - Τµήµα Β’
Κολωνού 2 & Πειραιώς
Αθήνα
Εγγύηση µας υπ' αριθµ. . . . . . . . . . . . για ευρώ. . . . . . . . . .
Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενοι
του δικαιώµατος της ένστασης της διζήσεως, µέχρι του ποσού των ευρώ . . . . . . . . . . . . . . για την Εταιρεία
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . οδός . . . . . . . . . . . . . αριθµ. . . . . . ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας για
την Εταιρεία 1) . . . . . . . . . . . . . και 2) . . . . . . . . . . . . , ατοµικά για κάθε µία απ' αυτές και ως αλληλέγγυα
και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης προµηθευτών, για τη
συµµετοχή της στο διαγωνισµό της . . . . . . . . . . . . . . . . ή τυχόν επανάληψή του, για την προµήθεια . . . . .
. . . . . . . . . . . . ., σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. . . . . . . . . διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην παραπάνω διαδικασία απορρέουσες
υποχρεώσεις της, καθόλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσµεύσεώς της και µέχρι την υπογραφή της
σύµβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της
προµήθειας σε αυτήν.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ
µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίµου ή µη της απαιτήσεως σας,
µέσα σε τρεις (3) µέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την . . . . . . . . . . . . . . . . ή
(Η παρούσα ισχύει µέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε).
(∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ)
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα
∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
148
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
C.1.2
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ηµεροµηνία έκδοσης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Προς το Υπουργείο Οικονοµικών
∆/νση 5η Οικονοµικού - Τµήµα Β!
Κολωνού 2 & Πειραιώς
Αθήνα
Εγγύηση µας υπ' αριθµ. . . . . . . . . . . . για ευρώ. . . . . . . . . .
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών ή η Κοινοπραξία . . . . . . . . . . οδός. . . . . . . . . . . . .
αρ. . . . σαν προµηθευτής πρόκειται να συνάψει µαζί σας, σαν αγοραστές, σύµβαση, που θα καλύπτει την
προµήθεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., συνολικής αξίας . . . . . . . . . . . . . . . . . και ότι σύµφωνα µε
σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η εταιρεία ή η Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης,
ποσού ίσου προς το 10% της συµβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για . . . . . . . . . . . .
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα . . . . . . . . . . . . παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση υπέρ της εταιρίας ή σε
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των Εταιρειών 1) . . . . . . και 2) . . . . . . . ατοµικά για κάθε µία απ'
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της
Ένωσης Προµηθευτών, και εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως,
παραιτούµενη του δικαιώµατος της ένστασης της διζήσεως, να καταβάλει σε σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες,
ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βασίµου
ή µη της απαίτησής σας, µε απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει
οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το
οριζόµενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την . . . . . . . . . . . . . ή
(Η παρούσα ισχύει µέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε).
(∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ)
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα
∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
149
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
C.1.3
Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ηµεροµηνία έκδοσης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Προς το Υπουργείο Οικονοµικών
∆/νση 5η Οικονοµικού - Τµήµα Β!
Κολωνού 2 & Πειραιώς
Αθήνα
Εγγύηση µας υπ' αριθµ. . . . . . . . . . . . για ευρώ. . . . . . . . . .
Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενοι
του δικαιώµατος της ενστάσεως της διζήσεως, υπέρ της εταιρείας ή της Ένωσης Εταιρειών ή της
Κοινοπραξίας 1) . . . . . . . . . . και 2) . . . . . . . . . οδός . . . . . . . . .αριθ .... Τ.Κ ....., ατοµικά για κάθε µία απ'
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της
Ένωσης προµηθευτών και µέχρι του ποσού των . . . . . . . . . . . . ευρώ πλέον τόκων επί της προκαταβολής
αυτής που τυχόν θα καταλογισθούν σε βάρος της εταιρείας υπέρ της οποίας εγγυώµαστε σε εφαρµογή του
άρθρου 35 του Π.∆. 118/2007 ΚΠ∆, στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύηση µας, για την προκαταβολή
σύµφωνα µε τη σύµβαση που θα υπογραφεί µεταξύ της παραπάνω εταιρείας και του Ελληνικού ∆ηµοσίου
στις . . . . . . . . . . .
(Απόφαση αριθ. ......./....../ για την προµήθεια ............)
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας, θα καταβληθεί δε σε σας, ολόκληρο ή εν µέρει χωρίς καµιάς
από µέρους µας αντίρρησης, αµφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησης
σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησής σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την ........... ή
(Η παρούσα ισχύει µέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε).
(∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ).
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα
∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
150
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
C.1.4
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ηµεροµηνία έκδοσης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Προς το Υπουργείο Οικονοµικών
∆/νση 5η Οικονοµικού - Τµήµα Β!
Κολωνού 2 & Πειραιώς
Αθήνα
Εγγύηση µας υπ' αριθµ. . . . . . . . . . . . για ευρώ. . . . . . . . . .
Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενοι
του δικαιώµατος της ενστάσεως της διζήσεως, υπέρ της εταιρείας ή της Ένωσης Εταιρειών ή της
Κοινοπραξίας 1) . . . . . . . . . . και 2) . . . . . . . . . οδός . . . . . . . . .αριθ .... Τ.Κ ....., ατοµικά για κάθε µία απ'
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της
Ένωσης προµηθευτών και µέχρι του ποσού των . . . . . . . . . . . . ευρώ στο οποίο και µόνο περιορίζεται η
εγγύηση µας για την καλή λειτουργία του έργου ………………….…… ίση µε το …. % της συµβατικής αξίας,
σύµφωνα µε τη σύµβαση του έργου «………………………….»
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας, θα καταβληθεί δε σε σας, ολόκληρο ή εν µέρει χωρίς καµίας
από µέρους µας αντίρρησης, αµφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησης
σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησής σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την ........... ή
(Η παρούσα ισχύει µέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε).
(∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ).
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα
∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
151
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
C.1.5
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ηµεροµηνία έκδοσης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Προς το Υπουργείο Οικονοµικών
∆/νση 5η Οικονοµικού - Τµήµα Β!
Κολωνού 2 & Πειραιώς
Αθήνα
Εγγύηση µας υπ' αριθµ. . . . . . . . . . . . για ευρώ. . . . . . . . . .
Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενοι
του δικαιώµατος της ενστάσεως της διζήσεως, υπέρ της εταιρείας ή της Ένωσης Εταιρειών ή της
Κοινοπραξίας 1) . . . . . . . . . . και 2) . . . . . . . . . οδός . . . . . . . . .αριθ .... Τ.Κ ....., ατοµικά για κάθε µία απ'
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της
Ένωσης προµηθευτών και µέχρι του ποσού των . . . . . . . . . . . . ευρώ στο οποίο και µόνο περιορίζεται η
εγγύηση µας για την καλή εκτέλεση της συντήρησης του έργου ………………….…… ίση µε το …. % της
συµβατικής αξίας, σύµφωνα µε τη σύµβαση του έργου «………………………….»
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας, θα καταβληθεί δε σε σας, ολόκληρο ή εν µέρει χωρίς καµίας
από µέρους µας αντίρρησης, αµφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησης
σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησής σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την ........... ή
(Η παρούσα ισχύει µέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε).
(∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ).
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα
∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
152
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
C.2
Παράρτηµα : Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυµο:
Όνοµα:
Πατρώνυµο:
Μητρώνυµο:
Ηµεροµηνία
Γέννησης:
__ /__ / ____
Τηλέφωνο:
Τόπος Γέννησης:
E-mail:
Fax:
∆ιεύθυνση Κατοικίας:
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Όνοµα Ιδρύµατος
Τίτλος Πτυχίου
Ειδικότητα
Ηµεροµηνία
Απόκτησης
Πτυχίου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόµενο, από τον
Υποψήφιο Ανάδοχο, σχήµα διοίκησης
Έργου)
153
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Έργο
Εργοδότης
3
Θέση και Καθήκοντα στο Έργο
Απασχόληση στο Έργο
Περίοδος
Α/Μ
(από - έως)
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
3
Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ.
154
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
C.3
Παράρτηµα : Πίνακες Συµµόρφωσης
Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης µε την
απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδοµένων.
Υλοποίηση έργου
C.3.1
Προδιαγραφή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
1.
2.
3.
4.
5.
Απαίτηση
Ο Ανάδοχος έχει λάβει γνώση της υφιστάµενης και
µελλοντικής (Data Center) υποδοµής της ΓΓΠΣ και των
Κτηµατικών Υπηρεσιών
ΝΑΙ
Ο Ανάδοχος προσφέρει όλο τον εξοπλισµό, υπηρεσίες και
λογισµικό για την ανάπτυξη του έργου, έτσι ώστε να
παραδώσει στη ΓΓΠΣ µία λύση «Με το κλειδί στο χέρι».
ΝΑΙ
Σε περίπτωση που κατά την ανάπτυξη διαφανεί, ότι η
εγκριθείσα πρόταση απαιτεί περαιτέρω εξοπλισµό ή
υπηρεσίες για να είναι λειτουργική, ο Ανάδοχος θα τα
παρέχει χωρίς επιπλέον κόστος για το Υπουργείο.
ΝΑΙ
Κατά τη Μελέτη Εφαρµογής ο Ανάδοχος θα καταγράψει
µε λεπτοµέρειες την επιχειρησιακή λογική και διαδικασίες
της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσια Περιουσίας και Εθνικών
Κληροδοτηµάτων (Γ.∆.∆.Π) που γενικά περιγράφονται
στην παρούσα διακήρυξη.
ΝΑΙ
Απάντηση
Παραποµπή
Με οδηγό την, εγκεκριµένη από την ΕΠΠΕ, Μελέτη
Εφαρµογής, ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το λογισµικό
εφαρµογών, το οποίο θα υλοποιεί την επιχειρησιακή
λογική και διαδικασίες των κάτωθι υπηρεσιών της
Γ.∆.∆.Π:
- ∆/νση ∆ηµόσιας Περιουσίας
ΝΑΙ
- ∆/νση Εθνικών Κληροδοτηµάτων
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
- Κτηµατικές Υπηρεσίες
6.
7.
Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες ψηφιοποίησης για τη
δηµιουργία και σύνθεση περιγραφικών δεδοµένων,
ηλεκτρονικών αρχείων και Γεωγραφικών Πληροφοριών
των οντοτήτων που διαχειρίζεται η Γ.∆.∆.Π.
ΝΑΙ
Ο Ανάδοχος, µε βάση τα γεωχωρικά δεδοµένα, τα οποία:
-
θα του παράσχει το Υπουργείο,
-
πιθανώς θα προσφέρει
-
θα δηµιουργήσει από τις υπηρεσίες ψηφιοποίησης
που θα παρέχει
ΝΑΙ
θα αναπτύξει τη βάση δεδοµένων, µέρος της
πληροφοριακής υποδοµής των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ., που θα
συσχετίζει κάθε οντότητα (π.χ. ∆ηµόσια Κτήµα,
Απαλλοτρίωση, Εθνικό Κληροδότηµα κλπ) τα σχετικά
περιγραφικά δεδοµένα και ψηφιακά αρχεία µε την
αντίστοιχη γεωχωρική πληροφορία.
155
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προδιαγραφή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
8.
9.
10.
11.
Απαίτηση
Πέραν της επιχειρησιακής λογικής ο Ανάδοχος θα
αναπτύξει και το σύστηµα που απαιτείται για την
παραγωγή, παρουσίαση και διαχείριση των Γεωγραφικών
Πληροφοριών.
ΝΑΙ
Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει διαδικτυακές εφαρµογές για
την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, αξιοποιώντας
στο έπακρο την πληροφοριακή υποδοµή που θα
δηµιουργηθεί.
ΝΑΙ
Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει διαδικτυακές εφαρµογές, ώστε
οι εσωτερικοί χρήστες (υπάλληλοι) του Υπ. Οικονοµικών
θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του συστήµατος
µέσω web browser και θα διεκπεραιώνουν τα αιτήµατα
των Πολιτών.
ΝΑΙ
Απάντηση
Παραποµπή
Απάντηση
Παραποµπή
Ο Ανάδοχος προσφέρει τον απαραίτητο εξοπλισµό και
λογισµικό ώστε η πλατφόρµα διάθεσης των ΨΥ∆Η.ΠΕ,.Ε.Κ. να υποστηρίζει:
-
για κάθε λειτουργία εκτός της διαχείρισης της
Γεωγραφικών
Πληροφοριών:
450
θέσεις
εργασίας εσωτερικών χρηστών, χωρίς περιορισµό
στους ταυτόχρονους χρήστες (concurrent users)
-
για την διαχείριση των γεωχωρικών δεδοµένων:
100 θέσεις εργασίας εσωτερικών χρηστών,
χωρίς περιορισµό στους ταυτόχρονους χρήστες
(concurrent users)
-
ΝΑΙ
για την πρόσβαση εξωτερικών χρηστών στις
διαδικτυακές εφαρµογές ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.:
o τουλάχιστον 300 ταυτόχρονους
(αφορά στην ισχύ του συστήµατος)
χρήστες
o απεριορίστους ταυτόχρονους χρήστες (αφορά
την αδειοδότηση)
12.
Ελάχιστη
προσφερόµενη
ανθρωποπροσπάθεια
(ανθρωποµήνες) για την ανάπτυξη των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.
(πλην υπηρεσιών ψηφιοποίησης)
260
13.
Ελάχιστη
προσφερόµενη
ανθρωποπροσπάθεια
(ανθρωποµήνες) για τις υπηρεσίες ψηφιοποίησης
280
14.
∆οκιµές λειτουργικότητας και επίδειξη των εφαρµογών
θα γίνεται σε χώρους της ΓΓΠΣ ή της Γ.∆.∆.Π. σε
εξοπλισµό του Αναδόχου (εφόσον ο Ανάδοχος έχει
εγκαταστήσει τον προσφερόµενο, στο πλαίσιο του έργο,
εξοπλισµό, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και αυτός).
ΝΑΙ
C.3.2
Αρχιτεκτονική συστήµατος – Γενικά στοιχεία
Προδιαγραφή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
1)
Yιοθέτηση κεντρικής πολυεπίπεδης Αρχιτεκτονικής που
περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο τα τρία (3) επίπεδα
υπηρεσιών (επίπεδο διαχείρισης δεδοµένων, εφαρµογών,
Απαίτηση
ΝΑΙ
156
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προδιαγραφή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
πρόσβασης/παρουσίασης) µε τις προδιαγραφές που
περιγράφονται στην ∆ιακήρυξη.
Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική πρέπει να βασίζεται σε
server-based computing.
Ειδική Εξαίρεση:
Το σύστηµα διαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών
δύναται να είναι αρχιτεκτονικής client server.
2)
3)
4)
5)
6)
Η συνολική αρχιτεκτονική της προτεινόµενης λύσης και
όλα τα υποστηριζόµενα επίπεδα θα παρουσιάζονται σε
αναλυτικό διάγραµµα συνοδευόµενο από την αντίστοιχη
περιγραφή.
ΝΑΙ
Η ανάπτυξη του Έργου των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ. θα γίνει µε
ανάπτυξη λογισµικού, που έχει ως δοµικά στοιχεία
τουλάχιστον:
-
Επίπεδο Παρουσίασης
-
Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, ∆ιαχείριση Περιεχοµένου
και ∆ιαχείριση Ροών Εργασιών
-
Λογισµικό Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών
-
Λογισµικό
Πληροφοριών
-
∆ιαχείριση
δεδοµένων
Παρουσίασης
περιγραφικών
ΝΑΙ
Γεωγραφικών
και
γεωχωρικών
Θα αναφερθούν τα πλεονεκτήµατα της προτεινόµενης
αρχιτεκτονικής και οι προϋποθέσεις αποδοτικής
λειτουργίας.
ΝΑΙ
Αναλυτική περιγραφή της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής
σύνθεσης
όλων
των
επιπέδων
υπηρεσιών,
παρουσιάζοντας µε ξεκάθαρη αναφορά ανά επίπεδο
υπηρεσιών η τεχνική λύση που προσφέρεται από τον
Ανάδοχο.
ΝΑΙ
Κατάλογος λογισµικού συστήµατος και λογισµικού
εφαρµογών που προσφέρεται ανά επίπεδο καθώς και οι
αντίστοιχες ποσότητες.
Αναφέρονται
τα
τεχνικά
χαρακτηριστικά,
υποστηρίζει το συγκεκριµένο επίπεδο.
ΝΑΙ
που
Αναφέρονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά (το σύνολο
των εφαρµογών που εκτελούνται) των υπηρεσιών που
παρέχει το συγκεκριµένο επίπεδο
ΝΑΙ
8)
Αναφέρονται ο τρόπος ανάπτυξης που προτείνεται για τη
δικτυακή διασύνδεση κάθε επιπέδου
ΝΑΙ
9)
Η προτεινόµενη από τον Ανάδοχο αρχιτεκτονική, δεν
προϋποθέτει ή απαιτεί παρεµβάσεις/ρυθµίσεις στην
υποδοµή της ΓΓΠΣ.
ΝΑΙ
7)
10)
Παραγωγή και παράδοση όλης της τεκµηρίωσης του
λογισµικού που αναπτύχθηκε.
ΝΑΙ
Παράδοση της τεκµηρίωσης των εγκαταστάσεων system
157
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προδιαγραφή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
software και λογισµικό εφαρµογών.
11)
Η πρόσβαση του Πολίτη σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες
θα γίνεται µέσω web browser.
ΝΑΙ
12)
Ταυτοποίηση µε Single-Sign-On, ώστε οι χρήστες να
αποκτούν πρόσβαση σε όλες τις διαδικτυακές εφαρµογές
και τα δεδοµένα των ΨΥ-∆ΗΠΕ.Ε.Κ., χωρίς αυτοί να
δίνουν τα διαπιστευτήριά (credential) τους παρά µόνο
µια φορά κατά την εισαγωγή τους στο διαδικτυακό
περιβάλλον των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.
ΝΑΙ
Το λογισµικό εφαρµογών θα παρέχει τη συνεργασία και
ολοκλήρωση µε LDAP εξυπηρετητή καταλόγου (Directory
Server) για την κεντρικοποιηµένη διαχείριση των
χρηστών και των δικαιωµάτων πρόσβασης τους. Ο LDAP
server και το λογισµικό του θα δοθούν από την ΓΓΠΣ. Η
διαχέίριση των χρηστών θα γίνεται µέσω υποστηρικτικών
εφαρµογών που θα αναπτυχθούν στο παρόν Έργο.
ΝΑΙ
13)
14)
Το λογισµικό διαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών και
τα λογισµικά διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών
συνεργάζονται αδιαφανώς για το χρήστη, ανεξαρτήτως
εάν αποτελούν διακριτά στοιχεία ή όχι.
Είτε µε περιγραφικά κριτήρια είτε µε χωρική επιλογή
περιοχής να είναι δυνατή η ανάκτηση των σχετικών
ψηφιακών εγγράφων, διαγραµµάτων και άλλων αρχείων
(αρχεία εικόνων, video κλπ).
15)
16)
ΝΑΙ
Ο χρήστης θα προσπελαύνει τη γεωχωρική πληροφορία
µίας οντότητας (π.χ. κτήµα) ξεκινώντας από το
περιβάλλον που παρουσιάζεται η περιγραφική της
πληροφορία και το αντίστροφο. Η διεπαφή θα πρέπει να
είναι αµφίδροµη
ΝΑΙ
Θα υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης προσπέλασης
της γεωχωρικής και περιγραφικής πληροφορίας µίας
οντότητας
ΝΑΙ
17)
Η γεωχωρική πληροφορία παρουσιάζεται στον browser ή
και σε εξωτερικό (pop-up) παράθυρο/εφαρµογή που θα
ανοίγει (αυτόµατα) για το σκοπό αυτό. Στη δεύτερη
περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει διαδραστικότητα µε τον
browser. ∆ηλαδή εάν ο χρήστης, επιλέξει µία άλλη
οντότητα (π.χ. κτήµα) του χάρτη, θα πρέπει να
ενηµερώνεται και η περιγραφική πληροφορία στον
browser
18)
Η επεξεργασία και διαχείριση των Γεωγραφικών
Πληροφοριών µπορεί να γίνεται είτε από το ίδιο
περιβάλλον παρουσίασης (web) των λοιπών εφαρµογών
του χρήστη είτε από άλλη εφαρµογή αρχιτεκτονικής
client-server.
ΝΑΙ
158
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
C.3.3
Απαιτήσεις προµήθειας – Τεχνικές προδιαγραφές
C.3.3.1 Γενικές απαιτήσεις
Προδιαγραφή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
1.
Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι, εφόσον δεν αναφέρεται
ρητά στην παρούσα, η ΓΓΠΣ δεν πρόκειται να
παραχωρήσει εξοπλισµό (H/W ή S/W) στη διάθεση του
Αναδόχου ή να προβεί σε οποιοδήποτε περαιτέρω
προµήθεια για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
ΝΑΙ
2.
Ο Ανάδοχος θα προσφέρει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισµό για την ανάπτυξη της προτεινόµενης λύσης.
ΝΑΙ
3.
Για το σύνολο του εξοπλισµού δεν θα προσφερθούν
τύποι/εκδόσεις για τις οποίες έχει ανακοινωθεί απόσυρση
(end of life)
NAI
4.
Σε περίπτωση ανακοίνωσης της απόσυρσης του
προσφερόµενου εξοπλισµού µέχρι την υπογραφή της
σύµβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει
τον εξοπλισµό µε ισοδύναµο ή καλύτερο χωρίς
επιπρόσθετο κόστος
ΝΑΙ
5.
Ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει πιστοποιητικά που να
αποδεικνύουν ότι ο προσφερόµενος εξοπλισµός
προέρχεται από κατασκευαστές πιστοποιηµένους κατά
ISO 9001.
ΝΑΙ
6.
Η προσφορά του Αναδόχου περιλαµβάνει το σύνολο του
αναγκαίου εξοπλισµού για τη εύρυθµη λειτουργία των
συστηµάτων.
NAI
7.
Ο εξοπλισµός που θα παραδίδεται προς εγκατάσταση
στις υπηρεσίες θα πρέπει να είναι συσκευασµένος από
τον κατασκευαστή και να φέρει ένδειξη ποιοτικού
ελέγχου.
ΝΑΙ
8.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τεκµηριώσει την συµβατότητα
των προσφερόµενων ειδών εξοπλισµού, ώστε να
διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία των επιµέρους
συστηµάτων.
ΝΑΙ
9.
O Ανάδοχος θα καταγράψει αναλυτικά τις απαιτήσεις
εµβαδού του εξοπλισµού και κατανάλωσης ενέργειας ανά
συσκευή που θα εγκατασταθεί στα κτίρια των
Κτηµατικών Υπηρεσιών.
ΝΑΙ
10.
Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει τα συστήµατα που
προµηθεύει στα κτίρια των Κτηµατικών Υπηρεσιών.
ΝΑΙ
11.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τις απαραίτητες εργασίες για τη
θέση του νέου εξοπλισµού/συστήµατος σε παραγωγική
λειτουργία
ΝΑΙ
12.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες εργασίες
για την παραµετροποίηση του προσφερόµενου
εξοπλισµού και την δηµιουργία τοπικών δικτύων σε κάθε
υπηρεσία του Υπ. Οικονοµικών.
ΝΑΙ
13.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τις απαραίτητες εργασίες και θα
προσφέρει τον εξοπλισµό που απαιτείται για σύνδεση
ΝΑΙ
159
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προδιαγραφή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
Απάντηση
Παραποµπή
του εξοπλισµού που προσφέρει µε τους υπάρχοντες
επικοινωνιακούς κόµβους σε συνεργασία µε τη ΓΓΠΣ και
Αναδόχους άλλων συναφών έργων όπου αυτό απαιτείται.
14.
Χρόνια εγγύησης προσφερόµενου εξοπλισµού
≥2
15.
Σε περίπτωση αλλαγής της νοµοθεσίας και/ή της
διάρθρωσης της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος έχει την
υποχρέωση να πραγµατοποιήσει τις σχετικές αλλαγές,
βάσει της οικονοµικής του προσφοράς.
ΝΑΙ
C.3.3.2 ∆οµηµένη Καλωδίωση – Τεχνικές προδιαγραφές
Προδιαγραφή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
Απαίτηση
Παθητικός Εξοπλισµός ∆οµηµένης Καλωδίωσης
ΝΑΙ
1.
Πλήθος κτιρίων, Θέσεις Εργασίας ανά κτίριο (Βλέπε
Παράρτηµα C.5.1)
2.
Τοπολογία
3.
Καλώδιο UTP, Category 6 Class E, 4 ζευγών για την
οριζόντια καλωδίωση:
4.
Συνακρόαση (Crosstalk) (dB) σύµφωνα µε τα πρότυπα
Category 6 Class E
Να δοθούν οι
τιµές για
διάφορες
συχνότητες
5.
Εξασθένηση (Attenuation) (dB/Km) σύµφωνα µε τα
πρότυπα Category 6 Class E
Να δοθούν οι
τιµές για
διάφορες
συχνότητες
6.
Η εγκατάσταση των καλωδίων θα γίνει σύµφωνα µε τους
ισχύοντες κανόνες τεχνικής και ασφάλειας (π.χ.
διατηρείται η minimum απόσταση από τις γραµµές
ηλεκτρικού ρεύµατος)
ΝΑΙ
7.
Η διαδροµή των καλωδίων θα πρέπει να είναι η
συντοµότερη δυνατή.
ΝΑΙ
8.
Τα UTP καλώδια θα οδεύουν µέσω PVC καναλιών
άκαυστου τύπου ή µέσω µεταλλικών σχαρών όπου
απαιτείται, κατάλληλης διατοµής ανάλογα µε τον αριθµό
των καλωδίων.
ΝΑΙ
9.
Επίτοιχιες πρίζες εφοδιασµένες µε συνδέσµους τύπου
RJ45 Category 6 Class E
ΝΑΙ
10.
∆ιπλές θύρες ανά πρίζα σε κάθε θέση εργασίας
ΝΑΙ
11.
Το σύστηµα καλωδίωσης θα πρέπει να έχει τη µέγιστη
δυνατή αξιοπιστία ταυτόχρονα µε τη δυνατότητα κάθε
πιθανής δικτύωσης. Για το σκοπό αυτό θα
ΝΑΙ
Ιεραρχικού
Αστέρα
ΝΑΙ
160
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προδιαγραφή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
Παθητικός Εξοπλισµός ∆οµηµένης Καλωδίωσης
χρησιµοποιηθούν patch panels κατάλληλου αριθµού
θυρών εφοδιασµένα µε συνδέσµους τύπου ιδίου µε των
πριζών. Να περιγραφεί ο τρόπος υλοποίησης
∆υνατότητα µετάδοσης φωνής. (όπου απαιτείται δίκτυο
φωνής να δοθούν ο απαραίτητος παθητικός εξοπλισµός –
πολύζευγα καλώδια – οριολωρίδες ή Patch Panels –
Μεταλλικός κατανεµητής κ.λ.π)
ΝΑΙ
13.
Η υλοποίησή του δικτύου να ακολουθεί πλήρως τις
προδιαγραφές των προτύπων ANSI/ΕΙΑ/ΤΙΑ 568B,
ISO/IEC DIS 11801, CELENEC-EN 50173
ΝΑΙ
14.
Όλες οι επαφές σύνδεσης εξαρτηµάτων και καλωδίων
πρέπει να είναι αεροστεγείς και µεγάλης διάρκειας ζωής.
ΝΑΙ
15.
Θα παραδοθούν πλήρεις µετρήσεις για κάθε γραµµή που
να πιστοποιεί την CAT 6
16.
Η οριζόντια καλωδίωση εντός των κτιρίων θα υλοποιηθεί,
µε την χρήση καλωδίου τύπου UTP Cat 6 , σε τοπολογία
αστέρα από το ικρίωµα προς τις πρίζες.
ΝΑΙ
17.
Σε κτίρια µε περισσότερους από έναν (1) ορόφους, όπου
απαιτείται θα τοποθετείται κατανεµητής ορόφου, ο
οποίος θα επικοινωνεί µε τον Κεντρικό του κτιρίου µε
οπτικό καλώδιο
ΝΑΙ
Ο τερµατισµός των καλωδίων χαλκού θα γίνεται σε
modular Patch Panels UTP Cat6 Class E. Τα Patch Panels
είναι εγκατεστηµένα µαζί µε τον ενεργό εξοπλισµό του
δικτύου µέσα σε µεταλλικό ικρίωµα που κλειδώνει.
ΝΑΙ
19.
Ο τερµατισµός των οπτικών καλωδίων θα γίνεται σε
οπτικά Patch panels, µε τη χρήση οπτικού συνδέσµου.
ΝΑΙ
20.
Μεταξύ οποιασδήποτε διασύνδεσης ενεργού εξοπλισµού
ή τερµατικού σταθµού θα µεσολαβεί πάντα από την
πλευρά του ενεργού εξοπλισµού Patch Panel και από την
πλευρά του τερµατικού σταθµού τερµατική πρίζα.
ΝΑΙ
Για τις συνδέσεις µεταξύ ενεργού εξοπλισµού µε τα Patch
Panels ή τερµατικών σταθµών µε τις τερµατικές πρίζες
αντίστοιχα, θα χρησιµοποιηθούν Patch Cords Cat 6 Class
E, ικανού µήκους, από εύκαµπτο καλώδιο (να
προσφερθούν).
ΝΑΙ
Για τη σύνδεση του ενεργού εξοπλισµού µε τις οπτικές
ίνες όπου ο ενεργός εξοπλισµός δεν διαθέτει οπτικό
module να δοθεί µετατροπέας ίνας σε χαλκό.
ΝΑΙ
12.
18.
21.
22.
23.
24.
Οι ίνες στο σηµείο που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να
οδεύουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διεθνείς
προδιαγραφές.
Στην εγκατάσταση θα πρέπει να παρέχεται ικανή
προστασία στις ίνες από παράγοντες που µπορεί να τις
τραυµατίσουν και από περιβάλλον που µπορεί να
προκαλέσει διάβρωση ή φθορά τους.
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
161
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προδιαγραφή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
Παθητικός Εξοπλισµός ∆οµηµένης Καλωδίωσης
25.
Οι οπτικές ίνες όπου χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι
σύµφωνες µε το πρότυπο IEC 60793 και να ικανοποιούν
τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές:
26.
Πολύτροπες διαστάσεων 50/125µm OM3 ή ανώτερης
ποιότητας
27.
Εξασθένιση σήµατος στα :
ΝΑΙ
1300 nm ≤ 1.5 db/Km.
850nm ≤ 3.5 db/Km
28.
Εύρος φάσµατος στα :
1300 / 850 nm ≥500MHz/Km.
29.
Στέγαση των οπτικών ινών σε tight tubes ή loose tubes.
ΝΑΙ
30.
Για την ενίσχυση της δοµής και της αντοχής του οπτικού
καλωδίου να µην υπάρχουν µεταλλικά υλικά.
ΝΑΙ
31.
Το οπτικό καλώδιο να είναι υδατοστεγές και να παρέχει
υψηλή αντιτρωκτική προστασία.
ΝΑΙ
32.
Να παρέχεται τρόπος άµεσης οπτικής αναγνώρισης των
tight tubes ή loose tubes καθώς και των fiber optics.
ΝΑΙ
33.
Σήµανση κατά µήκος του οπτικού καλωδίου ανά µέτρο
στην εξωτερική του επιφάνεια.
ΝΑΙ
34.
Όλα τα καλώδια οπτικών ινών θα πρέπει να
τερµατίζονται σε συνδέσµους (τύπου SC ή ισοδύναµους
ή ανώτερους, π.χ LC) τελευταίας τεχνολογίας.
ΝΑΙ
35.
Όλα τα καλώδια οπτικών ινών θα πρέπει να συνδέονται
µε τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό µε τη χρήση fiber patch
cords (duplex τουλάχιστον 2m).
ΝΑΙ
36.
Οι σύνδεσµοι πρέπει να τυπική απώλεια οπτικής ισχύος <
0,5 db
37.
Οι σύνδεσµοι πρέπει να έχουν τυπική επιδείνωση της
απώλειας µικρότερης από 0,2 db κατόπιν 200 χρήσεων.
38.
Όπου απαιτηθεί, όλες οι καλωδιώσεις θα τοποθετηθούν
µέσα σε PVC αγωγό (κανάλι) ηλεκτρολογικού τύπου,
κατάλληλου για εγκαταστάσεις εσωτερικών χώρων ή
µέσα σε σχάρες ή µέσα σε σωλήνες.
39.
Θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν Patch Panel UTP Cat 6
Class E,
≥
-
40.
ΝΑΙ
NAI
24 θυρών
σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΙΑ – ΤΙΑ – 568B, ISO/IEC
DIS 11801, CENELEC EN 50173.
Κάθε Patch Panel θα συνοδεύεται και από έναν (1)
τουλάχιστον οδηγό καλωδίων για την σωστή τοποθέτηση
τους στα RACKs
ΝΑΙ
162
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προδιαγραφή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
Απάντηση
Παραποµπή
Παθητικός Εξοπλισµός ∆οµηµένης Καλωδίωσης
41.
42.
43.
Όλες οι απολήξεις σε ικριώµατα, συνδέσεις, ίνες κλπ θα
πρέπει να φέρουν κατάλληλη σήµανση έτσι ώστε να
διευκολύνεται η ανίχνευση των οδεύσεων και ο
εντοπισµός βλαβών.
Τα ικριώµατα που θα προσφερθούν θα πρέπει
-
Να διαθέτουν προστασία µε πόρτα, κλειδαριά
-
Να είναι επιδαπέδια ή επίτοιχα
-
Να διαθέτουν
πολύπριζο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
mounted
ΝΑΙ
44.
Να δοθεί το ύψος και διαστάσεις τέτοιες ώστε να µπορεί
να τοποθετηθεί όλος ο ενεργός εξοπλισµός.
ΝΑΙ
45.
Θα πρέπει να έχει ανοίγµατα για να περνούν καλώδια
(π.χ. για την σύνδεση χρηστών ή ενεργού εξοπλισµού
από την υπάρχουσα εγκατάσταση).
ΝΑΙ
46.
Στα ικριώµατα θα πρέπει να προβλεφθεί ικανός
ελεύθερος χώρος, ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση
επιπρόσθετου ενεργού και παθητικού εξοπλισµού για την
µελλοντική επέκταση του δικτύου
ΝΑΙ
ανεµιστήρα,
και
rack
Χαρακτηριστικά
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
Απαίτηση
Μεταγωγός ορόφου (Όλοι οι προσφερόµενοι µεταγωγοί να
είναι του ίδιου κατασκευαστή)
47.
Nα αναφερθεί το µοντέλο.
48.
Αριθµός µονάδων
ΝΑΙ
Το πλήθος τους
θα καθοριστεί
ώστε το σύνολο
των διαθέσιµων
θυρών να
υπερκαλύπτει τις
απαιτήσεις που
αναφέρονται στις
παρ. Α.3.1 και
Α.3.3.7 και τις
θέσεις εργασίας
που αναφέρονται
στο παράρτηµα
C.5.1 στη στήλη
«Θέσεις
εργασίας»
Σηµ. Το σύνολο
των θέσεων
εργασίας είναι
(450)
τουλάχιστον
163
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Χαρακτηριστικά
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
49.
Να αναλυθεί η µέθοδος σύµφωνα µε την οποία προκύπτει
ο παραπάνω αριθµός των µονάδων που προσφέρονται.
50.
Τεχνολογία FastEthernet switching.
Απαίτηση
Παραποµπή
ΝΑΙ
Κάθε θύρα της συσκευής να υποστηρίζει ταχύτητες
10/100 Mbps autosensing half/full duplex.
NAI
51.
Κάθε συσκευή να διαθέτει τουλάχιστον 24 θύρες 10/100
NAI
52.
Η συσκευή να διαθέτει επιπλέον µία τουλάχιστον θύρα
Gigabit Ethernet για σύνδεση µε το κεντρικό switch
NAI
53.
Να µπορεί να συνδεθεί σε stack.
Επίσης να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος που γίνεται το
stack και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά.
Απάντηση
ΝΑΙ
Το switch σε περίπτωση που συνδέεται µε το κεντρικό
switch να συνεχίζει να έχει την δυνατότητα σύνδεσης σε
stack.
54.
LEDs για ένδειξη κατάστασης τόσο των θυρών όσο και
του µεταγωγέα.
55.
Nα υποστηρίζεται SNMP και Web-based management
Να αναφερθούν αναλυτικά οι δυνατότητες διαχείρισης που
παρέχει.
ΝΑΙ
NAI
56.
Να υποστηρίζεται QoS/CoS µε βάση την προδιαγραφή
802.1p
NAI
57.
Να υποστηρίζονται VLANs βάσει της προδιαγραφής 802.1q
και να αναφερθεί ο µέγιστος αριθµός τους.
NAI
58.
Να παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης και διαµόρφωσης
VLAN χωρίς επανεκκίνηση του µεταγωγέα και να
αναφερθούν αναλυτικά οι τρόποι που επιτυγχάνεται.
ΝΑΙ
59.
Να υποστηρίζονται τουλάχιστον 8000 MAC addresses
NAI
60.
Υποστήριξη ρύθµισης των θυρών ώστε να επιτρέπουν
πρόσβαση µόνο σε συγκεκριµένους σταθµούς εργασίας
ανάλογα µε την MAC address που έχουν
ΝΑΙ
61.
Να υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλές θύρες
λειτουργούν ως µια νοητή θύρα υψηλής ταχύτητας
62.
Να υποστηρίζεται multicast filtering
NAI
63.
Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out band διαχείριση
(Configuration & Management) µέσω τερµατικού τοπικού
ή/και αποµακρυσµένου (µε χρήση modem). Η πρόσβαση
θα πρέπει να προστατεύεται µε χρήση κωδικού (password)
NAI
64.
Πρόσβαση µε χρήση συνθηµατικών (passwords) τόσο για
τοπική και αποµακρυσµένη πρόσβαση όσο και για µη
εξουσιοδοτηµένες αλλαγές.
ΝΑΙ
65.
Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων σε τοπική
πρόσβαση
ΝΑΙ
66.
Να
ΝΑΙ
αναφερθούν
οι
επιπρόσθετες
δυνατότητες
να
και
164
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Χαρακτηριστικά
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
Απάντηση
Παραποµπή
πρωτόκολλα που υποστηρίζει για την ασφαλή διασύνδεση
και πιστοποίηση των διαχειριστών.
67.
∆υνατότητα
παρακολούθησης
της
κυκλοφορίας
δεδοµένων οµάδας θυρών από µία Ethernet ή Fast
Ethernet θύρα (SPAN port)
68.
Υποστήριξη αυτόµατου εντοπισµού λοιπών οµοειδών
µεταγωγέων στην τοπολογία του δικτύου.
69.
Υποστήριξη σύνδεσης σε δέσµη και διαχείρισης µε
µοναδική IP διεύθυνση και άλλων µεταγωγέων ιδίου
τύπου, ανεξαρτήτου θέσης.
70.
Υποστήριξη
εύκολης
και
γρήγορης
αναβάθµισης
λογισµικού, οµαδικά σε δέσµες µεταγωγέων
71.
Να αναφερθούν και να εξηγηθούν όλες οι proprietary
δυνατότητες που διαθέτει το switch πέραν των ήδη
αναφερόµενων στις προηγούµενες απαιτήσεις.
72.
Να αναφερθούν όλα τα πρότυπα που πληροί για την
ασφάλεια (ηλεκτρική / µηχανική) και ηλεκτροµαγνητική
συµβατότητα
73.
Να τεκµηριωθεί η ευρεία διάδοση του προϊόντος στην
εγχώρια και διεθνή αγορά.
74.
Να προσφερθεί το γραφικό εργαλείο διαχείρισης των
switches, και να περιγραφεί η δυνατότητα συνεργασίας µε
το υφιστάµενο λογισµικό διαχείρισης (NMS) SNMPc
Enterprise Edition της εταιρείας Castle Rock Corporations
της ΓΓΠΣ.
Χαρακτηριστικά
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
ΝΑΙ
NAI
Απαίτηση
Κεντρικό switch (Όλοι οι προσφερόµενοι µεταγωγοί να είναι
του ίδιου κατασκευαστή)
75.
Να αναφερθεί το µοντέλο.
76.
Αριθµός µονάδων
77.
Να αναλυθεί η µέθοδος σύµφωνα µε την οποία
προκύπτει ο παραπάνω αριθµός των µονάδων που
προσφέρονται.
ΝΑΙ
Όπως
προκύπτει από
το C.5.1. και τις
απαιτήσεις των
παρ. Α.3.1 και
Α.3.3.7.
ΝΑΙ
Σηµ. Ο αριθµός µονάδων θα οριστικοποιηθεί στη
µελέτη εφαρµογής
78.
Η συσκευή να διαθέτει τουλάχιστον µία ελεύθερη θύρα
165
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Χαρακτηριστικά
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
επέκτασης µετά την τελική σύνθεση
79.
Το switch να µπορεί να συνδεθεί σε stack σε επίπεδο
backplane και να αναφερθούν όλα τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του stack. (Η απαίτηση αναφέρεται
στην χρήση ξεχωριστής πόρτας για τη δηµιουργία του
stack και όχι του uplink)
NAI
80.
Η συσκευή να διαθέτει τον απαραίτητο αριθµό Gigabit
Ethernet θυρών για διασύνδεση µε τα switch των
ορόφων συµπεριλαµβανοµένου και του ορόφου που
θα είναι το κεντρικό switch.
NAI
81.
Να υπάρχει η δυνατότητα για εσωτερικό ή εξωτερικό
εφεδρικό τροφοδοτικό
ΝΑΙ
82.
Nα υποστηρίζεται SNMP και Web-based management
NAI
Να προσφερθεί το γραφικό εργαλείο διαχείρισης των
switches και να αναφερθεί η δυνατότητα συνεργασίας
µε το υφιστάµενο λογισµικό διαχείρισης (NMS) SNMPc
Enterprise Edition της εταιρείας Castle Rock
Corporations της ΓΓΠΣ.
Να αναφερθούν αναλυτικά οι δυνατότητες διαχείρισης
που παρέχει.
83.
Να υποστηρίζεται QoS/CoS µε βάση την προδιαγραφή
802.1p
NAI
84.
Να υποστηρίζονται VLANs βάσει της προδιαγραφής
802.1q και να αναφερθεί ο µέγιστος αριθµός τους.
NAI
85.
Να παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης και
διαµόρφωσης VLAN χωρίς επανεκκίνηση του
µεταγωγέα και να αναφερθούν αναλυτικά οι τρόποι
που επιτυγχάνεται
ΝΑΙ
86.
Να αναφερθούν όλα τα στάνταρ που υποστηρίζει
NAI
87.
Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out band διαχείριση
(Configuration & Management) µέσω τερµατικού
τοπικού ή/και αποµακρυσµένου (µε χρήση modem). Η
πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται µε χρήση
κωδικού (password)
NAI
88.
Πρόσβαση µε χρήση συνθηµατικών (passwords) τόσο
για τοπική και αποµακρυσµένη πρόσβαση όσο και για
µη εξουσιοδοτηµένες αλλαγές.
ΝΑΙ
89.
Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων σε τοπική
πρόσβαση
ΝΑΙ
90.
Να αναφερθούν οι επιπρόσθετες δυνατότητες και
πρωτόκολλα που υποστηρίζει για την ασφαλή
διασύνδεση και πιστοποίηση των διαχειριστών.
ΝΑΙ
91.
∆υνατότητα παρακολούθησης της κυκλοφορίας
δεδοµένων οµάδας θυρών από µία Ethernet ή Fast
Ethernet θύρα (SPAN port)
ΝΑΙ
92.
Να υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλές θύρες να
ΝΑΙ
166
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Χαρακτηριστικά
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
Απάντηση
Παραποµπή
λειτουργούν ως µια νοητή θύρα υψηλής ταχύτητας
93.
Να υποστηρίζεται multicast filtering
94.
Να υποστηρίζεται Layer 3 switching για πρωτόκολλο ΙΡ
95.
Να υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα, RIP-2, OSPF
96.
Να υποστηρίζεται route filtering
97.
Να υποστηρίζονται τεχνικές ΙΡ QOS.
98.
Να υποστηρίζεται RMON πρωτόκολλο διαχείρισης
99.
Να αναφερθούν και να εξηγηθούν όλες οι proprietary
δυνατότητες που διαθέτει το switch.
100.
Να αναφερθούν όλα τα πρότυπα που πληροί για την
ασφάλεια (ηλεκτρική / µηχανική) και
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα
101.
Να τεκµηριωθεί η ευρεία διάδοση του προϊόντος στην
εγχώρια και διεθνή αγορά.
NAI
NAI
ΝΑΙ
C.3.3.3 ∆οµηµένη καλωδίωση - Γενικές απαιτήσεις
Χαρακτηριστικά
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
Απαίτηση
1.
Οι προσφερόµενοι µεταγωγείς θα πρέπει να είναι του
ιδίου κατασκευαστή.
ΝΑΙ
2.
Σε περίπτωση τοποθέτησης ικριωµάτων σε γραφειακούς
χώρους θα αποφευχθεί οποιαδήποτε όχληση των
υπαλλήλων από την λειτουργία τους και να µην
επηρεάζεται η λειτουργικότητα των χώρων.
3.
Όλος ο παθητικός εξοπλισµός της δοµηµένης
καλωδίωσης, µε εξαίρεση του καλωδίου της οπτικής
ίνας και του τηλεφωνικού RISER, θα είναι του ίδιου
κατασκευαστή.
ΝΑΙ
4.
Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει όλα τα απαραίτητα υλικά
(π.χ. patch cords) για τη διασύνδεση του ήδη
εγκατεστηµένου εξοπλισµού (και είναι απαραίτητος να
παραµείνει σε λειτουργία), µε τον εξοπλισµό που θα
εγκαταστήσει ο ίδιος.
ΝΑΙ
5.
Η αρµόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τους
υποψήφιους Αναδόχους να παραδώσουν δείγµατα του
εξοπλισµού που προσφέρουν και να ζητήσει την
επίδειξη του ενεργού εξοπλισµού, σε σχέση µε τις
δυνατότητες διαχείρισής του και την συµµόρφωση στις
απαιτήσεις της διακήρυξης.
ΝΑΙ
167
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
C.3.3.4 Σταθµοί Εργασίας
Προδιαγραφή
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την
υποβολή των προσφορών)
Σταθµοί Εργασίας
Γενικά Χαρακτηριστικά
1.
Αριθµός µονάδων
450
2.
Να αναφερθεί το Μοντέλο και ο κατασκευαστής.
ΝΑΙ
3.
Πιστοποιητικό ISO-9001 για τον κατασκευαστή.
ΝΑΙ
Το προτεινόµενο σύστηµα να είναι σύγχρονης
τεχνολογίας µε ανακοίνωση τους τελευταίους 12 µήνες
και να κυκλοφορεί στην διεθνή αγορά.
4.
Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα του
µικροϋπολογιστή (οθόνη, κεντρική µονάδα, ποντίκι) να
προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που
θα αναγράφεται εµφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια
όπου θα είναι συσκευασµένα και ικανοποιούν τα ISO,
ΕC κ.λπ. πρότυπα ποιότητας που απαιτούνται κατά
περίπτωση.
ΝΑΙ
Σηµειώνεται ότι η συγκεκριµένη απαίτηση δεν είναι
υποχρεωτική για το πληκτρολόγιο και τον card reader.
5.
Το σύνολο του συστήµατος, όπως ορίζεται στην
απαίτηση 4, να είναι συναρµολογηµένο από το
εργοστάσιο κατασκευής του µικροϋπολογιστή,
εγκεκριµένο και πιστοποιηµένο από την
κατασκευάστρια εταιρεία και να υπάρχει ειδική
ένδειξη που να το βεβαιώνει.
ΝΑΙ
Σηµειώνεται ότι η συγκεκριµένη απαίτηση δεν είναι
υποχρεωτική για το πληκτρολόγιο και τον card reader.
6.
Να υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης /
απενεργοποίησης των περιφερειακών από το BIOS.
ΝΑΙ
7.
∆ιαγνωστικά προγράµµατα, πιστοποίηση χρήστη µέσω
password σε επίπεδο BIOS.
ΝΑΙ
8.
Αναβάθµιση BIOS µε Flash.
ΝΑΙ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Επεξεργαστής
9.
Επεξεργαστής 64 bit (π.χ. AMD, Intel i3 Core κλπ) µε
τουλάχιστον 2 πυρήνες.
10.
Front Side Bus (MHz).
11.
Μνήµη cache (L2).
≥ 2 MB
12.
Συχνότητα λειτουργίας.
≥ 2 GHz
ΝΑΙ
≥ 800 MHz
Μοtherboard
13.
Processor Bus Speed.
14.
HD-controller Serial-ATA 150 ή νεώτερο.
≥ 800 MHz
ΝΑΙ
Θύρες Ι/Ο
168
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προδιαγραφή
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την
υποβολή των προσφορών)
Σταθµοί Εργασίας
15.
Σειριακή
16.
Παράλληλη
17.
Mouse – PS2
18.
Keyboard – PS2
19.
USB 2.0
≥4
Μέγεθος.
≥ 4 GB
Μνήµη
20.
Τύπος µνήµης DDR3 ή νεώτερη.
ΝΑΙ
Ελεύθερες θέσεις µνήµης στο παραδοτέο σύστηµα.
≥2
Ταχύτητα Μνήµης.
Τύπος µνήµης Dual Channel.
≥ 800 MHz
ΝΑΙ
Απαιτήσεις/Πρόσθετα Χαρακτηριστικά
21.
RAID controller on board.
ΝΑΙ
22.
Ελεύθερες θέσεις επέκτασης PCI-Express.
≥1
23.
Ελεύθερες θέσεις επέκτασης PCI.
≥1
Πλαίσιο / Drives
Τροφοδοτικό
24.
25.
Τάση λειτουργίας (Volt)
220 + 15%
Ισχύς (Watt)
Floppy Disk Drive 1.44 MB
ΝΑΙ
Σκληρός ∆ίσκος / HD
Πλήθος Μονάδων
26.
Χωρητικότητα
Ταχύτητα περιστροφής
Serial ATA 150 ή νεώτερο
2
≥ 120 GB
≥ 7200 rpm
ΝΑΙ
DVD±RW Drive
Εσωτερικό
Πλήθος Μονάδων
27.
Read Speed CD/DVD
ΝΑΙ
1
≥ 40/16
Write/Rewrite Speed CD.
Write/Rewrite Speed DVD.
Κάρτα ∆ικτύου
28.
Ταχύτητα 10/100/1000 ή ανώτερη.
ΝΑΙ
Auto sense
ΝΑΙ
169
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προδιαγραφή
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την
υποβολή των προσφορών)
Σταθµοί Εργασίας
UTP
ΝΑΙ
Κάρτα Οθόνης
Ενσωµατωµένη στην µητρική πλακέτα (on-board) ή σε
PCI-Express.
Μνήµη (η µνήµη που χρησιµοποιεί η κάρτα γραφικών
όταν είναι on-board δεν θεωρείται, ότι περιορίζει την
προσφερόµενη µνήµη RAM του συστήµατος).
29.
Bus speed: PCIe x16 ή µεγαλύτερο.
Ανάλυση @75Hz.
Βάθος χρώµατος στην παραπάνω ανάλυση.
ΝΑΙ
≥ 512 MB
ΝΑΙ
≥ 1920x1080
≥ 32bit
Έξοδος DVI-D.
ΝΑΙ
Τεχνολογίας TFT ή LED.
ΝΑΙ
Οθόνη
Μέγεθος ∆ιαγωνίου.
Ανάλυση.
≥ 1920x1080
Colors.
≥ 16 M
Χρόνος απόκρισης.
< 8 ms
Φωτεινότητα.
Κοντράστ (τυπικό).
30.
≥ 21.5’’
Γωνίες θέασης (οριζόντια και κάθετη).
≥ 250 cd/m2
≥ 800:1
≥ 160 µοίρες
Υποδοχή DVI-D Input και καλώδιο σύνδεσης µε την
κάρτα οθόνης.
ΝΑΙ
TCO99 ή νεώτερο.
ΝΑΙ
EPA Energy Star.
ΝΑΙ
ISO 13406-2 pixel defect standard.
I Level
Ενσωµατωµένα Ηχεία.
Βάση στήριξης
Εγγύηση zero-pixel.
Πληκτρολόγιο
Αριθµός πλήκτρων.
31.
≥ 101
Τύπος QWERTY µε µόνιµη αποτύπωση Ελληνικών και
Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο.
ΝΑΙ
Η διάταξη των πλήκτρων να είναι GREEK δηλαδή τα
σύµβολα [email protected]#$%^&*() να βρίσκονται πάνω από τα
πλήκτρα 1234567890 αντίστοιχα.
ΝΑΙ
Κάλυµµα.
Αναγνώστες Έξυπνων Καρτών (Smart-Card Reader/Writer)
170
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προδιαγραφή
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την
υποβολή των προσφορών)
Σταθµοί Εργασίας
32.
Ενσωµατωµένος στο πληκτρολόγιο ή σύνδεση µέσω
USB.
ΝΑΙ
∆υνατότητα αναβάθµισης του firmware.
ΝΑΙ
Να συνεργάζεται πλήρως µε το λειτουργικό σύστηµα
που θα προσφερθεί.
ΝΑΙ
Να αναφερθούν άλλα λειτουργικά συστήµατα που
υποστηρίζονται.
ΝΑΙ
Smart Card Interface:
- ISO 7816 1/2/3/4 Συµβατό
ΝΑΙ
- υποστήριξη Τ=0, Τ=1
- αριθµός εισαγωγών >= 100.000
Υποστήριξη PC/SC
ΝΑΙ
Ένδειξη Λειτουργίας µέσω LED
ΝΑΙ
∆υνατότητα αποθήκευσης/ανάκτησης και άλλων
πληροφοριών στο Smart-Card.
Mouse
Τύπου PS/2 ή USB.
ΝΑΙ
Οπτικό 2 πλήκτρων µε τροχό κύλισης.
ΝΑΙ
ΝΑΙ
34.
Εγκατεστηµένο Λειτουργικό Σύστηµα Linux της
τρέχουσας έκδοσης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας
του διαγωνισµού ή άλλο ισοδύναµο (π.χ Windows Vista
κλπ). Σε κάθε περίπτωση, η έκδοση του λειτουργικού
συστήµατος που θα εγκατασταθεί θα είναι απόλυτα
συµβατή µε το προσφερόµενο application software.
35.
Λογισµικό αυτοµατισµού γραφείου Open Office 3.2.1
(Ελληνική Έκδοση) ή ισοδύναµο ή νεότερο.
ΝΑΙ
ΝΑΙ
36.
Λογισµικό GIS για την επεξεργασία και διαχείριση
γεωχωρικών δεδοµένων µε σύνδεση µε το λογισµικό
διαχείρισης βάσης δεδοµένων που θα εγκατασταθεί στο
Data Center για την επεξεργασία των περιγραφικών και
γεωχωρικών δεδοµένων των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ..
Προσφέρονται 54 εγχειρίδια για Λογισµικό
αυτοµατισµού γραφείου (ένα σε κάθε κτηµατική
Υπηρεσία)
ΝΑΙ
37.
ΝΑΙ
38.
Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τους σταθµούς εργασίας µε
προεγκατεστηµένο όλο το προσφερόµενο λογισµικό.
Θα παράσχει επίσης και 54 restore CDs για να µπορεί η
ΓΓΠΣ να επαναφέρει το PC στο αρχικό προσφερόµενο
configuration χωρίς κλήση στον Ανάδοχο, καθώς και τη
διαδικασία δηµιουργίας restore CDsµε τις υφιστάµενες
κάθε φορά ρυθµίσεις
39.
Οι εκδόσεις του προεγκατεστηµένου λογισµικού (Λ.Σ.,
ΝΑΙ
33.
Λοιπά
171
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προδιαγραφή
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την
υποβολή των προσφορών)
Σταθµοί Εργασίας
σύστηµα αυτοµατισµού γραφείου, clients εφαρµογών,
drivers κ.λπ.) πρέπει να είναι απόλυτα συµβατές. Σε
περίπτωση που για να συµβεί αυτό απαιτούνται
προηγούµενες εκδόσεις από τις ζητούµενες, τότε θα
εγκατασταθούν οι κατάλληλες µε δικαίωµα upgrade.
C.3.3.5 Εκτυπωτές LASER
Προδιαγραφή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
Εκτυπωτές Laser
ΓΕΝΙΚΑ
1.
Αριθµός Τεµαχίων
85
2.
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο
ΝΑΙ
Το προτεινόµενο σύστηµα να είναι σύγχρονης
τεχνολογίας µε ανακοίνωση τους τελευταίους 12 µήνες
και να κυκλοφορεί στην διεθνή αγορά.
ΝΑΙ
3.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ασπρόµαυρη Εκτύπωση
ΝΑΙ
5.
Ταχύτητα (ppm) – ασπρόµαυρη
≥ 18
6.
Ανάλυση (dpi)
Μνήµη
4.
7.
Προσφερόµενη
9.
Υποστήριξη Bar Codes (Συµβατός µε code 128)
10.
Μέγεθος χαρτιού
11.
Χωρητικότητα τροφοδότη χαρτιού (σελίδες)
Εκτύπωση
Fonts για ELOT-928
Γλώσσα
ΝΑΙ
Α4
> 250
Text & Graphics
ΝΑΙ
Face Down
ΝΑΙ
Duplex
ΝΑΙ
∆ιαφάνειες
HPCL-5
13.
≥ 16 MB
Μέγιστη
8.
12.
≥ 600 x 600
ΝΑΙ
HPCL-2
172
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προδιαγραφή
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
Απάντηση
Παραποµπή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
14.
Interface
Επικοινωνίας
Εκτυπωτές Laser
Ethernet (10/100 10BaseT)
ΝΑΙ
Parallel
Serial
USB
ΝΑΙ
15.
Αυτόµατη εναλλαγή εκτυπώσεων µεταξύ Ethernet ή USB
interface στην περίπτωση ταυτόχρονης χρησιµοποίησης
και των δύο interfaces του εκτυπωτή από διαφορετικούς
σταθµούς εργασίας
ΝΑΙ
16.
Θόρυβος (κατά την εκτύπωση) (dB)
< 55
17.
Μέγιστος Αριθµός Σελίδων ανά Μήνα (duty cycle)
18.
Εξοικονόµηση ενέργειας
Συµβατά Λειτουργικά Συστήµατα
19.
> 10.000
ΝΑΙ
Ubuntu 10 ή
άλλο ισοδύναµο
Linux, MS
Windows XP,
VISTA.
Αναφορά σε
παλαιότερα,
νεότερα και
ισοδύναµα
20.
Να προσφερθούν τόσα επιπλέον Toners και Drums (για
κάθε εκτυπωτή) ώστε να καλύπτεται η ετήσια ανάγκη
εκτυπώσεων που είναι 10000 pages (µαζί µε τα αρχικά)
ΝΑΙ
21.
Η τεκµηρίωση της διάρκειας ζωής σε εκτυπωµένες
σελίδες των toners πρέπει να γίνει µε βάση το πρότυπο
ISO 10561B ή το ISO 19752
ΝΑΙ
22.
Να παρέχονται όλα τα καλώδια σύνδεσης
ΝΑΙ
C.3.3.6 Σαρωτές (Scanners) Α4
Προδιαγραφή
Απαίτηση
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την
υποβολή των προσφορών)
ΓΕΝΙΚΑ
1.
Αριθµός Τεµαχίων
56
2.
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο
ΝΑΙ
Το προτεινόµενο σύστηµα να είναι σύγχρονης
τεχνολογίας µε ανακοίνωση τους τελευταίους 12 µήνες
και να κυκλοφορεί στην διεθνή αγορά.
ΝΑΙ
3.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
173
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προδιαγραφή
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την
υποβολή των προσφορών)
4.
Βάθος Χρώµατος Σάρωσης (Bit)
≥24
5.
Ταχύτητα Σάρωσης Ασπρόµαυρη (σελίδες/λεπτό) στα
200 dpi
≥30
TIFF,JPEG,PDF
κλπ.
7.
Ανάλυση Σάρωσης (dpi)
≥ 600 x 600
8.
Υποστηριζόµενα Μεγέθη Χαρτιού
9.
Χωρητικότητα Αυτόµατου Τροφοδότη Σελίδων (ADF)
10.
∆υνατότητα σάρωσης όλων των σελίδων σε ένα αρχείο
12.
Τρόποι
Σάρωσης
11.
∆υνατότητα
Σάρωσης
Τύποι Αρχείου Σάρωσης
6.
A4
> 50
Text & Graphics
ΝΑΙ
Duplex
ΝΑΙ
∆ιαφάνειες
Σύµµορφο προς TWAIN
ΝΑΙ
Σύµµορφο προς ISIS
ΝΑΙ
13.
Interface
Επικοινωνίας
Ethernet (10/100 BaseT)
Parallel
Serial
USB2.0 ή IEEE 1394 ή SCSI-II
ΝΑΙ
14.
Κατανάλωση Ισχύος (max) (Watt)
15.
Εξοικονόµηση ενέργειας
ΝΑΙ
16.
Λειτουργία σε κατάσταση Χαµηλής Ισχύος
ΝΑΙ
Συµβατά Λειτουργικά Συστήµατα
Ubuntu 10 ή άλλο
ισοδύναµο Linux,
MS Windows XP,
VISTA.
17.
Αναφορά σε
παλαιότερα,
νεότερα και
ισοδύναµα
18.
Πρόγραµµα OCR µε
Ελληνικών χαρακτήρων
δυνατότητα
αναγνώρισης
19.
Να προσφερθεί το καλώδιο σύνδεσης του σαρωτή µε
τον σταθµό εργασίας. Αν η σύνδεση είναι SCSI να
προσφερθεί η αντίστοιχη κάρτα.
ΝΑΙ
20.
Να δοθεί λίστα όλων των αναλωσίµων της συσκευής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
174
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προδιαγραφή
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την
υποβολή των προσφορών)
στην οπoία να φαίνεται η εκτιµούµενη διάρκεια ζωής
αυτών
C.3.3.7 Σαρωτές (Scanners) Α0
Προδιαγραφή
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την
υποβολή των προσφορών)
ΓΕΝΙΚΑ
1.
Αριθµός Τεµαχίων
13
2.
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο
ΝΑΙ
Το προτεινόµενο σύστηµα να είναι σύγχρονης
τεχνολογίας µε ανακοίνωση τους τελευταίους 12
µήνες και να κυκλοφορεί στην διεθνή αγορά.
ΝΑΙ
3.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
4.
Κυλινδρικός
ΝΑΙ
5.
Βάθος Χρώµατος Σάρωσης (Bit)
≥ 24
6.
256 αποχρώσεις του γκρι
7.
Ταχύτητα Σάρωσης Έγχρωµη στα 400 dpi, πλάτος
χαρτιού 36’’(cm / sec):
≥ 2,5 cm/sec
- 24 bit RGB
8.
Ταχύτητα Σάρωσης Ασπρόµαυρη στα 400 dpi, πλάτος
χαρτιού 36’’ (cm / sec):
≥ 12 cm/sec
- 8 bit Greyscale
9.
Τύποι Αρχείου Σάρωσης (κατ’ελάχιστον JPEG, TIFF
decompressed, TIFF G4)
10.
Ανάλυση Σάρωσης (dpi)
11.
Οπτική Ανάλυση Σάρωσης (dpi)
≥ 600 dpi
≥600 x 600 dpi
Μέγιστο µέγεθος υλικού προς σάρωση:
12.
1.1. Πλάτος
1117 mm
1.2. Μήκος
Απεριόριστο
ΜΝΗΜΗ
Προσφερόµενη
Να αναφερθεί
13.
Μέγιστη
14.
Υποστηριζόµενα Μεγέθη Χαρτιού
A0 – A4
Θύρες επικοινωνίας
15.
Σειριακή
175
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προδιαγραφή
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την
υποβολή των προσφορών)
16.
Παράλληλη
17.
Ethernet
18.
19.
USB2.0
NAI
IEEE 1394
20.
Ρυθµίσεις (calibration, alingment κλπ)
21.
Εξοικονόµηση ενέργειας
22.
Ακρίβεια Σάρωσης
0,1% ± 1 pixel
Συµβατά Λειτουργικά Συστήµατα
Ubuntu 10 ή
άλλο ισοδύναµο
Linux, MS
WINDOWS XP,
VISTA.
23.
NAI
Αναφορά σε
παλαιότερα,
νεότερα και
ισοδύναµα
24.
Κιτ ποδιών στήριξης (stand)
25.
Παροχή οδηγιών χρήσης (manuals) στα Ελληνικά
26.
Παρεχόµενο λογισµικό (αναφορά)
27.
Κανονισµοί ασφαλείας (αναφορά)
NAI
C.3.3.8 Σχεδιογράφοι (PLOTTERS) - A0
Προδιαγραφή
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
1.
Αριθµός Τεµαχίων
54
2.
Να αναφερθεί το µοντέλο και ο κατασκευαστής
ΝΑΙ
3.
Το προτεινόµενο σύστηµα να είναι σύγχρονης
τεχνολογίας µε ανακοίνωση τους τελευταίους 12
µήνες και να κυκλοφορεί στην διεθνή αγορά.
ΝΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ταχύτητα εκτύπωσης γραµµικού σχεδίου:
4.
5.
6.
-
Εγχρωµη ταχεία (Α1)
-
Ασπρόµαυρη ταχεία (Α1)
Ονοµαστική ανάλυση
> 80
εκτυπώσεις/ώρα
> 80
εκτυπώσεις/ώρα
> 600 x
600 dpi
Ακρίβεια γραµµών
≤ +/- 0,1%
176
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προδιαγραφή
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
7.
Ελάχιστο εγγυηµένο πλάτος γραµµής
≤ 0,08
8.
Μνήµη (Mbytes)
> 2048
9.
Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη (Mbytes)
> 8192
10.
Σκληρός δίσκος (Gbytes)
11.
Υποστήριξη postscript 3, postscript level2
12.
Μονάδες µέτρησης : χιλιοστά, inches
13.
Αλλαγή δοχείου
εκτύπωσης
14.
Τύπος µελανιού (αναφορά)
15.
Χρώµατα (αναφορά)
16.
Χωρητικότητα δοχείου µελανιού (αναφορά σε ml)
17.
µελανιού
> 80
χωρίς
ΝΑΙ
ακύρωση
της
Μεγέθη υλικών σε φύλλα :
Α4-Α0 / Β1-Β4
NAI
ΝΑΙ
Τύπος τροφοδοσίας υλικού εκτύπωσης:
18.
-
Φύλλα Α4-Α0 / Β1-Β4
19.
Ρολό
Μεγέθη υλικών σε ρολό :
Α1-Α0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Μεγιστο πλάτος υλικού
> 44’’
(1117,6mm)
21.
Μήκος υλικού σε ρολό
> 45m
22.
Τύποι
υλικών
εκτύπωσης
(∆ιαφανές
χαρτί,
αδιάσταλτο, λευκό σε διάφορα πάχη, µατ µε
επίχρισµα, ειδικό χαρτί θερµικής µεταφοράς,
ριζόχαρτο, φιλµ διαφόρων τύπων)
ΝΑΙ
23.
Αυτόµατη κοπή υλικού εκτύπωσης
ΝΑΙ
24.
Feeder χαρτιού Α3/Α4
25.
Ταυτόχρονη χρήση Α4 και ρολού
20.
Θύρες επικοινωνίας
26.
Σειριακή
27.
Παράλληλη
28.
Ethernet
NAI
29.
USB2.0 ή IEEE 1394
NAI
30.
Aυτόµατη εναλλαγή I/O
NAI
31.
Πίνακας ελέγχου LCD
ΝΑΙ
32.
Γλώσσες οθόνης : Ελληνικά, Αγγλικά
177
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προδιαγραφή
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
Απάντηση
Παραποµπή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
Επίπεδο θορύβου :
33.
-
σε λειτουργία
≤ 65
-
σε αναµονή
≤ 35
Κατανάλωση ισχύος :
34.
-
κατά την εκτύπωση
-
κατά την αναµονή
Να αναφερθεί
Παροχή extras :
- Μελάνια,
άχρωµης εκτύπωσης (black),
έγχρωµης εκτύπωσης (cyan)
έγχρωµης εκτύπωσης (magenta)
35.
NAI
έγχρωµης εκτύπωσης (yellow)
- Ρολλό χαρτί, µε επικάλυψη (coated), Α1 (610mm),
µήκους 45m 90γρ.
- Καλώδιο USB για σύνδεση µε P.C.
- Κόφτης ρολού χαρτιού (Spindle)
- Βάση στήριξης
Συµβατά Λειτουργικά Συστήµατα
Ubuntu 10 ή
άλλο ισοδύναµο
Linux, MS
WINDOWS XP,
VISTA.
36.
Αναφορά σε
παλαιότερα,
νεότερα και
ισοδύναµα
37.
Παροχή οδηγιών χρήσης (manuals) στα Ελληνικά
38.
Παρεχόµενο λογισµικό (αναφορά)
39.
∆υνατότητες διαχείρησης (αναφορά)
επανεκτύπωση,
αυτόµατη
ρύθµιση,
ρυθµίσεις κλπ)
40.
Κανονισµοί ασφαλείας (αναφορά)
NAI
– (Π.χ.
διάφορες
C.3.3.9 Σύστηµα δορυφορικού εντοπισµού GNSS (GPS+SBAS)
Προδιαγραφή
Απαίτηση
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
ΓΕΝΙΚΑ
1.
Αριθµός Τεµαχίων
26
178
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προδιαγραφή
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
2.
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο
ΝΑΙ
Το προτεινόµενο σύστηµα να είναι σύγχρονης
τεχνολογίας µε ανακοίνωση τους τελευταίους 12 µήνες
και να κυκλοφορεί στην διεθνή αγορά.
ΝΑΙ
3.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
4.
Υποστήριξη Τοπογραφικών εφαρµογών µε PostProcessing και RTK, (χαράξεις, αποτυπώσεις κ.α.)
ΝΑΙ
Οριζοντιογραφική ακρίβεια για static Post-Processing:
5.
≤ 10mm+1ppm
Υψοµετρική ακρίβεια για static Post-Processing:
≤ 10mm+2ppm
6.
Aκρίβεια για RTK εφαρµογές:
≤ 20mm+2ppm
NAI
7.
∆υνατότητα ασύρµατης σύνδεσης στο διαδίκτυο µέσω
GPRS για λήψη RTK διορθώσεων από σταθµούς
αναφοράς και δίκτυα.
8.
Συµβατότητα µε το σύστηµα HEPOS
9.
Fixed λύσεις σε λίγα δευτερόλεπτα για RTK εφαρµογές.
10.
Υποστήριξη GIS εφαρµογών µε ακρίβεια καλύτερη από
ένα (1) µέτρο (rms) σε πραγµατικό χρόνο. Η
παρεχόµενη ακρίβεια στον εντοπισµό θέσης µε εκ των
υστέρων επεξεργασία να είναι καλύτερη από 30cm
(rms).
11.
Λογισµικό πεδίου για εύκολη χρήση στην ύπαιθρο
(αποτυπώσεις, χαράξεις, GIS).
ΝΑΙ
12.
Λογισµικό γραφείου για εκ των υστέρων επεξεργασία
(εισαγωγή RINEX, επίλυση βάσεων, συνόρθωση,
εξαγωγή αποτελεσµάτων). Υποστήριξη συστηµάτων
(ΕΓΣΑ87, HEPOS και της µεταξύ τους µετατροπής)
ΝΑΙ
13.
Ενσωµατωµένη µνήµη και δυνατότητα αποθήκευσης σε
αφαιρούµενη κάρτα µνήµης
ΝΑΙ
179
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προδιαγραφή
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
14.
Bluetooth ασύρµατη σύνδεση, έγχρωµη οθόνη αφής
15.
Σύνδεση µε ηλεκτρονικό υπολογιστή µε USB
ΝΑΙ
16.
Επαναφορτιζόµενη µπαταρία Li-Ion διάρκειας 8 ωρών
τουλάχιστον.
ΝΑΙ
17.
Ανθεκτική, στεγανή και ελαφριά συσκευή για χρήση σε
δύσκολες συνθήκες.
ΝΑΙ
18.
Κάθε δέκτης να συνοδεύεται από γεωδαιτική κεραία,
χειριστήριο, µπαταρία, φορτιστή, θήκη µεταφοράς και
τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης (µε Η/Υ κλπ).
ΝΑΙ
19.
Κάθε ζεύγος να συνοδεύεται από έναν (1) τρίποδα
αλουµινίου, έναν (1) τρίποδα στυλεού αλουµινίου και
έναν (1) στυλεό.
20.
Ο κατασκευαστικός Οίκος του προσφερόµενου δέκτη
θα πρέπει ο ίδιος να έχει αναπτύξει και κατασκευάσει
την µητρική GNSS πλακέτα που χρησιµοποιείται στο
προσφερόµενο όργανο, για µέγιστη σταθερότητα και
αξιοπιστία λειτουργίας.
C.3.4 Λογισµικό – Τεχνικές προδιαγραφές
Προδιαγραφή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
1.
Το σύνολο του λογισµικού και των εφαρµογών που θα
προσφέρει ο Ανάδοχος πρέπει να έχουν δοκιµαστεί και να
λειτουργούν σε περιβάλλον Virtualization (βλ. §Α.2.3.3)
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
Απάντηση
Παραποµπή
ΝΑΙ
Επιπλέον, θα καλύπτονται όλες οι λειτουργικές απιτήσεις
που αναφέρονται στο Παράρτηµα D.2.
C.3.4.1 Περιβάλλον Ανάπτυξης Λογισµικού
Προδιαγραφή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
1.
Να αναφερθεί το όνοµα, η έκδοση του προσφερόµενου
προϊόντος και η χρονολογία διάθεσης των προσφερόµενων
εκδόσεων για κάθε διαφορετικό περιβάλλον ανάπτυξης
Απαίτηση
ΝΑΙ
180
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προδιαγραφή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
Απαίτηση
Για κάθε διαφορετικό περιβάλλον ανάπτυξης να παρέχονται
οι άδειες χρήσης για όλους τους υπαλλήλους του Υπ.
Οικονοµικών
2
Απάντηση
Παραποµπή
ΝΑΙ
C.3.4.2 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών
Προδιαγραφή
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
Απάντηση
Παραποµπή
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή
των προσφορών)
1.
Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1.
Όνοµα – Έκδοση – Χρονολογία διάθεσης
προσφερόµενου λογισµικού – να αναφερθούν
1.2.
Να περιγραφεί η καταλληλότητα του προσφερόµενου
λογισµικού σε σχέση µε την φυσική και λογική
αρχιτεκτονική της ευρύτερης λύσης που προσφέρεται
1.3.
Οι προσφερόµενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν
τυχόν µελλοντική αναβάθµιση των συστηµάτων Η/W
του έργου που θα φιλοξενήσουν’ το εν λόγω λογισµικό
µη εξαιρουµένης της περίπτωσης αύξησης του αριθµού
των CPUs.
1.4.
Οι προσφερόµενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν
στον
φορέα
την
µελλοντική
επέκταση/
παραµετροποίηση/ τροποποίηση των αναφεροµένων
στο παρόν έργο εφαρµογών καθώς και την ανάπτυξη
νέων
1.5.
Πλήρης υποστήριξη του Unicode v2 ή νεώτερου
(συµπεριλαµβανοµένων
των
ελληνικών).
Πλήρης
υποστήριξη της UTF-8 κωδικοποίησης
2.
Λοιπά χαρακτηριστικά:
2.1
Να αναφερθούν άλλα σηµαντικά χαρακτηριστικά του
προσφερόµενου λογισµικού που έχουν άµεση σχέση µε
το παρόν έργο αλλά και µε τυχόν µελλοντικές
επεκτάσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη
του
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
C.3.4.3 Λογισµικό Web Server/ Application server
α/α
Προδιαγραφή
Απαίτηση
Λογισµικό Web / Application Server
1.
Να αναφερθεί το όνοµα, η έκδοση του προσφερόµενου
προϊόντος
και
η
χρονολογία
διάθεσης
των
προσφερόµενων εκδόσεων
Ναι
2.
Υποστήριξη HTTP 1.1 πρωτοκόλλου
Ναι
3.
Εξυπηρέτηση στατικού, και δυναµικού περιεχοµένου
Ναι
4.
Υποστήριξη server side pre-processor (π.χ. JSP, PHP
κλπ)
Ναι
5.
Υποστήριξη HTTP Authentication µε access control lists
Ναι
181
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
α/α
Προδιαγραφή
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
Απάντηση
Παραποµπή
Λογισµικό Web / Application Server
6.
Υποστήριξη SSL
Ναι
7.
Παραµετρικός µηχανισµός HTTP logging
Ναι
8.
Παραµετρικό
configuration
processes/threads
9.
Υποστήριξη δυνατοτήτων caching, proxying
Nαι
10.
Ο Ανάδοχος προσφέρει τον Application server που
ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εφαρµογών.
Ναι
διαχείρισης
listener
Ναι
C.3.4.4 Λογισµικό ∆ιαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών
α/α
Προδιαγραφή
Απαίτηση
1.
Να δοθεί η γενική περιγραφή (overview) κάθε
διακριτού µέρους του συστήµατος γεωγραφικών
πληροφοριών.
Να
περιγραφεί
ο
ρόλος,
η
λειτουργικότητα του και η διασύνδεση του µε τα
υπόλοιπα δοµικά συστατικά της πληροφοριακής
υποδοµής των ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.
Ναι
2.
Για κάθε διακριτό µέρος του συστήµατος γεωγραφικών
πληροφοριών να δοθεί το όνοµα, η έκδοση και η
χρονολογία διάθεσης.
Ναι
3.
Να δοθεί πλήρης τεκµηρίωση του προσφερόµενου
λογισµικού σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.
Ναι
4.
Να δοθούν τα CD/DVD
προσφερόµενο λογισµικό.
Ναι
5.
Το
προσφερόµενο
λογισµικό
θα
παραδοθεί
εγκατεστηµένο και ενηµερωµένο µε τις τελευταίες
εκδόσεις ασφάλειας (security patches/updates κλπ)
στους 450 σταθµούς εργασίας των 54 Κτηµατικών
Υπηρεσιών
Ναι
6.
Να δοθεί τεκµηρίωση ή παραποµπή σχετική µε τα
επίπεδα ασφάλειας που υλοποιούνται στο πλαίσιο
υλοποίησης µε τις δυνατότητες του λογισµικού GIS.
Ναι
7.
∆υνατότητα δηµιουργίας Web Services για τη εξαγωγή
δεδοµένων κάθε µορφής (διανυσµατικά, ψηφιδωτά),
συµβατή µε τα πρότυπα του OGC, για χρήση
ανεξαρτήτως πλατφόρµας λογισµικού.
Ναι
8.
Να δοθεί κατάλογος µε τους µορφότυπους (format)
που υποστηρίζονται για ανταλλαγή δεδοµένων.
Ναι
9.
∆υνατότητα άµεσης ενηµέρωσης των γεωχωρικών
δεδοµένων που θα διατίθενται από το Υπουργείο στο
διαδίκτυο για κάθε αλλαγή που συµβαίνει στη
γεωχωρική βάση δεδοµένων.
Ναι
εγκατάστασης
για
το
182
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
α/α
Προδιαγραφή
Απαίτηση
10.
Λειτουργία του συστήµατος µε γεωχωρικά δεδοµένα
(διανυσµατικά και ψηφιδωτά) που δε βρίσκονται
αποθηκευµένα στην χωρική βάση δεδοµένων, αλλά σε
cache σε άλλο server/workstation.
Ναι
11.
Εστίαση σε όλη την έκταση του χάρτη (zoom in, zoom
out) σε τυχαίες ή σε συγκεκριµένες κλίµακες, window
zoom, zoom extend, zoom σε θεµατικό επίπεδο/κλάση
αντικειµένων καθώς και στην αµέσως προηγούµενη
έκταση (previous view).
Ναι
12.
Μετακίνηση του χάρτη προς οποιαδήποτε κατεύθυνση
(pan).
Ναι
13.
Αυτόµατη µετακίνηση (pan) στο χάρτη καθώς ο
χρήστης ολισθαίνει το δείκτη πέρα από τα όρια
επισκόπισης (του χάρτη).
Ναι
14.
∆ηµιουργία κανάβου ή/και κανάβου τετραγωνισµού
κατά τη διαδικασία χαρτοσύνθεσης.
Ναι
15.
Υποστήριξη διαφάνειας κατά την απεικόνιση στα
διανυσµατικά και πλεγµατικά αρχεία.
Ναι
16.
Αναίρεση προηγούµενων ενεργειών (undo). Η
δυνατότητα αυτή θα περιλαµβάνει την αναίρεση
αλλαγών σε γεωχωρικά και περιγραφικά δεδοµένα
ανάλογα πάντα µε την αλλαγή που έχει προηγηθεί.
Ναι
17.
Εµφάνιση των περιγραφικών χαρακτηριστικών ενός
επιλεγµένου συνόλου γεωγραφικών στοιχείων και η
εκτύπωση των αποτελεσµάτων.
Ναι
18.
∆υνατότητα τοποθέτησης ετικετών από περιγραφικές
τιµές
των
γεωγραφικών
οντοτήτων.
Επίσης
δυνατότητα ειδικών tags-ετικετών που θα δείχνουν
συγκεκριµένες πληροφορίες µε απλή επίθεση του
κέρσορα πάνω από κάποιο αντικείµενο, εγγενώς ή
µέσω προγραµµατισµού.
Ναι
19.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση θεµατικών επιπέδων
και καθορισµός προτεραιοτήτων εµφάνισης επιπέδων
και συµβόλων (π.χ. ανάλογα µε την κλίµακα).
Ρυθµίσεις για την εµφάνιση ονοµατολογίας και
ετικετών-labeling (π.χ. αποφυγή επικαλύψεων ετικετών
ονοµατολογίας τοπωνυµίων κτλ.).
Ναι
20.
Επιλογή ενός γεωγραφικού στοιχείου µε ανάκτηση των
χαρακτηριστικών του από τη βάση γεωχωρικών
δεδοµένων και αντίστροφα.
Ναι
21.
Μέτρηση αποστάσεων πάνω στο χάρτη µε επιλογή της
αντίστοιχης µονάδας µέτρησης.
Ναι
22.
Επιλογή γραµµικών στοιχείων και δηµιουργία ζωνών µε
συγκεκριµένο εύρος γύρω από αυτά, βάσει των οποίων
θα γίνονται αναζητήσεις, µε χωρικές συγκρίσεις, σε
άλλα χωρικά στοιχεία.
Ναι
23.
Αναζήτηση και ανάκτηση χωρικών δεδοµένων και των
συνδεδεµένων ιδιοτήτων τους µε διάφορα κριτήρια
όπως για παράδειγµα µε χωρικούς τελεστές του τύπου
στοιχεία εντός, στοιχεία εκτός, εφαπτόµενα στοιχεία,
Ναι
Απάντηση
Παραποµπή
183
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
α/α
Προδιαγραφή
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
επικαλυπτόµενα στοιχεία, διασταυρούµενα στοιχεία,
στοιχεία σε απόσταση, ζώνες επιρροής κλπ, µε
διαδικασίες γεωχωρικής ανάλυσης (π.χ. overlay),
φίλτρα, κριτήρια και τελεστές Boolean (and, or, not,
nor), καθώς και µε συνδυασµό τους.
24.
Αναζήτηση γεωχωρικών δεδοµένων µιας θεµατικής
ενότητας µε βάση την χωρική τους σχέση µε τα
γεωχωρικά δεδοµένα µιας άλλης θεµατικής ενότητας.
Ναι
25.
Να αναφερθούν όλες οι δυνατότητες χωρικής
αναζήτησης
του
προτεινόµενου
συστήµατος
γεωγραφικών πληροφοριών.
Ναι
26.
Επισήµανση
(highlight)
των
οντοτήτων
που
επιλέγονται ή ανακτώνται ως αποτέλεσµα µίας
ερώτησης
(result
set).
Αποθήκευση
των
αποτελεσµάτων
σαν
νέο
επίπεδο
ή
κλάση
αντικειµένων.
Ναι
27.
Εκτέλεση
προ-αποθηκευµένων
αναζητήσεων
κατασκευασµένων από τους διαχειριστές του
συστήµατος
(π.χ.
ερωτήσεις
που
έχουν
προαποφασισθεί από την υπηρεσία του Υπουργείου)
Ναι
28.
Αποθήκευση των αποτελεσµάτων των παραπάνω
ερωτήσεων για περαιτέρω χρήση (προς αποφυγή
επανάληψης ενός χρονοβόρου ερωτήµατος στην βάση
γεωχωρικών δεδοµένων)
Ναι
29.
∆υνατότητα τοπικής αποθήκευσης (download) χωρικών
και περιγραφικών δεδοµένων από την εφαρµογή όταν
το επιλέξει ο χρήστης και εφόσον επιτρέπεται από το
προφίλ του.
Ναι
30.
Κατάλογος των υποστηριζόµενων προτύπων του Open
Geospatial Consortium (OGC)
Ναι
31.
Απεικόνιση γεωχωρικών δεδοµένων µε συµβολισµό
σηµείων και γραµµών και γέµισµα πολυγώνων ανάλογα
µε προκαθορισµένες τιµές και συνθήκες ή τιµές που
καθορίζονται από τον χρήστη. ∆ηµιουργία θεµατικών
απεικονίσεων όπως χάρτες διαβάθµισης χρώµατος,
διαβάθµισης συµβόλων και χάρτες πυκνότητας,
ανάλογα µε τις τιµές ή τις διακυµάνσεις και το εύρος
τιµών
συσχετιζόµενων
πεδίων
περιγραφικών
δεδοµένων.
Ναι
32.
Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και γραφηµάτων από
την ανάλυση των δεδοµένων της βάσης γεωχωρικών
δεδοµένων. Το σύστηµα θα προσφέρει τη δυνατότητα
εξαγωγής στατιστικών στοιχείων σύµφωνα µε τα
ερωτήµατα που θα γίνονται ή θα είναι αποθηκευµένα
στη βάση δεδοµένων.
33.
Το σύστηµα θα διαλειτουργεί επαρκώς συµβατά µε το
σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου, ούτως ώστε να
είναι δυνατή η διαχείριση πάσης φύσης αρχείων όπως
κειµένων, πίνακων, video, αρχεία άλλων εφαρµογών
στα οποία θα αποδίδεται πληροφορία γεω-αναφοράς
(geocoding) µε τις απαραίτητες συνοδευτικές
περιγραφικές πληροφορίες που θα τα χαρακτηρίζουν
Ναι
184
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
α/α
Προδιαγραφή
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
ώστε να µπορούν τα αρχεία αυτά να συµµετέχουν σε
οποιαδήποτε χωρικά και περιγραφικά ερωτήµατα. Οι
παραπάνω διαδικασίες αναζήτησης θα ισχύουν είτε τα
ζητούµενα
δεδοµενα
βρίσκονται
στην
βάση
γεωχωρικών δεδοµένων είτε σε ψηφιακά αρχεία.
Επιπλέον δυνατότητα τοπολογικής διασύνδεσης των
διανυσµατοποιηµένων πολυγώνων της βάσης µε αρχεία
της επιλογής του χρήστη (όπως excel, εικόνας κτλ.)
34.
Λειτουργίες
διαφανούς
απεικόνισης
ολόκληρων
θεµατικών ενοτήτων (διανυσµατικών ή ψηφιδωτών)
κατά την διάρκεια της ψηφιοποίησης αλλά και της
επισκόπησης.
Ναι
35.
∆ηµιουργία νέων γεωχωρικών στοιχείων είτε µε την
επιλογή σηµείου στην οθόνη, είτε µε την εισαγωγή
συντεταγµένων για κάθε κορυφή πολυγώνου, γραµµής
ή σηµείου και εµβαδοµέτρηση αυτών.
Ναι
36.
Εξοµάλυνση και γενίκευση της γεωµετρίας χωρικών
εγγραφών. Να δοθεί περιγραφή του αλγόριθµου που
χρησιµοποιείται.
37.
Μετατροπή χωρικών εγγραφών που αποτελούνται από
παραπάνω από ένα τµήµατα, σε γεωµετρίες µε ένα
µόνο τµήµα, διατηρώντας τις ιδιότητες τους
(attributes).
Ναι
38.
Μεταβολή των ιδιοτήτων µεµονωµένων ή ταυτόχρονα
επιλεγµένων χωρικών εγγραφών.
Ναι
39.
Ψηφιοποίηση επί της οθόνης σηµείων, γραµµών και
πολυγώνων. Παροχή εργαλειοθηκών µε τις βασικές
σχεδιαστικές εντολές ενός cad πακέτου (π.χ. offset,
buffer, ∆χ/∆ψ, τοµές ευθειών ή κύκλων, σχεδίαση
καµπύλων, κυκλικών τµηµάτων ή τόξων συναρµογής,
δυνατότητα smoothing ψηφιοποιηµένων τµηµάτων,
διαίρεση ευθύγραµµων τµηµάτων σε συγκεκριµένες
αποστάσεις,
γωνίες,
πολικές
συντεταγµένες,
πληκτρολόγηση καρτεσιανών Χ/Υ ή γεωγραφικών
συντεταγµένων φ,λ κλπ)
Ναι
40.
Υποστήριξη παραµετρικών µεθόδων γενίκευσης και
απλοποίησης.
41.
Αξιοποίηση
υφιστάµενης
γεωµετρίας
για
την
δηµιουργία στοιχείου χρησιµοποιώντας offset, tracing
(trace σε raster ή vector) ή αντίστοιχες δυνατότητες
καθώς και συναφείς σύνθετες εντολές που
διευκολύνουν την ψηφιοποίηση.
Ναι
42.
Χρήση τεχνικών αγκίστρωσης (snapping) κατά την
ψηφιοποίηση.
Καθορισµός
Snapping
tolerance
χειροκίνητα ή διαδραστικά.
Ναι
43.
Το περιβάλλον θέασης να υποστηρίζει αλλαγή
προβολής έτσι ώστε δυο ή περισσότερα επίπεδα της
ίδιας περιοχής διαφορετικής προβολής (raster και
vector) να µπορούν να εµφανίζονται µαζί.
Ναι
185
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
α/α
Προδιαγραφή
Απαίτηση
44.
∆ηµιουργία πολυγωνικού ή γραµµικού τµήµατος
χρησιµοποιώντας απόλυτες ή σχετικές συντεταγµένες
X,Y. ∆ηµιουργία πολυγωνικού ή γραµµικού τµήµατος
χρησιµοποιώντας γωνίες και αποστάσεις (µήκος).
Ναι
45.
Χωρική άθροιση της γεωµετρίας δύο οντοτήτων και
δυνατότητα
διατήρησης
των
περιγραφικών
χαρακτηριστικών.
Ναι
46.
Εργαλεία για εισαγωγή και επεξεργασία χωρικών και
περιγραφικών δεδοµένων στη γεωγραφική βάση,
σύµφωνα µε τις τοπολογικές τους σχέσεις, δηλαδή µε
έλεγχο της ορθότητας των σχέσεων µεταξύ των
γεωµετρικών
αντικειµένων
(πχ.
∆ιόρθωση
επικαλύψεων, κενών, διπλοεγγραφές µέσα σε
γεωµετρικά όρια ορισµένα από το χρήστη κλπ).
Ναι
47.
Ευµετάβλητη τοπολογία (εύκολα µεταβαλλόµενους
κανόνες) βασισµένη σε κανόνες µε ιδιότητες
αποθηκευµένες στη βάση µε προδιαγραφές ορισµένες
από τον χρήστη. Υποστήριξη των µεγαλύτερων
δυνατών ελέγχων µε συνδυασµούς κανόνων. Επιπλέον
υποστήριξη για τους χρήστες να µπορούν να
παρακάµπτουν κανόνες και να ορίζουν µια επιτρεπτή
εξαίρεση όταν είναι απαραίτητο καθώς και αναζήτηση
και εµφάνιση λαθών ή εξαιρέσεων ή µη ελεγµένων
περιοχών βασισµένη σε κάποιο κανόνα ή και σε όλους
τους κανόνες)
48.
Υποστήριξη συνδυαστικών τοπολογικών ελέγχων
ανεξαρτήτως τύπου γεωµετρίας (σηµείο, γραµµή,
πολύγωνο).
49.
∆όµηση πολυγωνικών τοπολογιών/οντοτήτων
γραµµικά στοιχεία/ οντότητες.
50.
∆υνατότητα ενσωµάτωσης script για τον υπολογισµό
σε πεδίων της βάσης γεωχωρικών δεδοµένων.
Ναι
51.
∆υνατότητα παρουσίασης των raster δεδοµένων ανά
θεµατική ενότητα ενιαία (π.χ. πανελλαδική κάλυψη
χαρτών
ΓΥΣ
1:50.000,
ορθοφωτογραφιών
Κτηµατολογίου) που θα µπορεί να χρησιµοποιείται
ενιαία ως υπόβαθρο στο περιβάλλον του λογισµικού
GIS. Είναι προφανές ότι η διανοµή των πινακίδων θα
αποθηκεύεται στο σύστηµα, όπως και τα στοιχεία των
χαρτών που θα εισάγονται. Eάν για οιονδηποτε λόγο
αντικαθίσταται τµήµα (π.χ. ενας νεος χάρτης 1:50.000
σε συγκεκριµένη περιοχή) η ενηµέρωση να γίνεται
(βάσει των συντεταγµένων του αρχείου που θα το
συνοδεύει). Οι εικόνες που συνθέτουν το παραπάνω
µωσαϊκό θα πρέπει να µπορούν να έχουν και
επικαλύψη. Επιπλέον να µπορεί να γίνει εξαγωγή των
εικόνων αυτών σε αρχεία βασικών µορφότυπων.
Ναι
52.
Γεωαναφορά εικόνων (raster). Υποστήριξη γεωµετρικής
επεξεργασίας και µετασχηµατισµών όπως αντιγραφή,
µετακίνηση, αλλαγή µεγέθους, στροφή, αλλαγή
χαρτογραφικής προβολής, αφινικού µετασχηµατισµού
κλπ
Ναι
Απάντηση
Παραποµπή
από
186
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
α/α
Προδιαγραφή
Απαίτηση
53.
Αναγνώριση εικόνων µε ενσωµατωµένη γεωαναφορά
και χρήση αυτής για τη χωροθέτηση της εικόνας. Να
δοθεί κατάλογος µε τους τύπους των εικόνων που
υποστηρίζονται.
Ναι
54.
∆υνατότητα αποκοπής περιθωρίων (cut, trim) της
γεωαναφερµένης εικόνας, ώστε να διευκολύνεται η
αγκίστρωση, στα όρια σύνδεσης γειτονικών χαρτών.
Ναι
55.
Αποθήκευση ψηφιδωτών δεδοµένων στη βάση
γεωχωρικών δεδοµένων µε συµπίεση (µε ή χωρίς
απώλειες) και σύµφωνα µε την επιλογή του χρήστη.
Ναι
56.
∆ηµιουργία πυραµίδων για τα ψηφιδωτά δεδοµένα που
είναι αποθηκευµένα, είτε στη βάση γεωχωρικών
δεδοµένων είτε σε σύστηµα αρχείων.
Ναι
57.
Κατάλογος
των
υποστηριζόµενων
διαφόρων
µορφοτύπων (π.χ. bmp, jpeg, tiff pdf κλπ) ανάγνωσης
και αποθήκευσης εικόνας (εγγενώς ή µέσω άλλου
προσφερόµενου λογισµικού στο πλαίσιο του έργου)
έγχρωµης, ασπρόµαυρης και grayscale.
Ναι
58.
∆υνατότητα, εγγενώς ή µέσω άλλου προσφερόµενου
λογισµικού στο πλαίσιο του έργου διόρθωσης,
βελτίωσης σαρωµένων εικόνων κακής ποιότητας,
(καθαρισµού, & επεξεργασίας). Ειδικότερα στην
περίπτωση εισαγωγής των raster εικόνων της ίδιας
προέλευσης, που έχουν όµως σαρωθεί από
διαφορετικές πηγές κρίνεται σκόπιµη η ύπαρξη
λογισµικού διόρθωσης των διαφορών που θα έχουν σε
contrast, φωτεινότητα κλπ ούτως ώστε η παρουσία
των χαρτών να είναι ενιαία σε όλο το υπόβαθρο.
Ναι
59.
∆υνατότητα, εγγενώς ή µέσω άλλου προσφερόµενου
λογισµικού στο πλαίσιο του έργου, µαζικής µείωσης
του µεγέθους των εικόνων (που θα ορίζονται σε
συγκεκριµένους φακέλους) είτε ως προς την ανάλυσή
τους (πχ αλλαγή των dpi από 400 σε 300) είτε µε
συµπίεση αυτών (χωρίς απώλεια σε dpi). πχ. µε την
αλλαγή format.
60.
Εισαγωγή δεδοµένων και εξαγωγή αποτελεσµάτων
αρχεία συντεταγµένων (π.χ. ASCII, xml κλπ)
Ναι
61.
Συσχέτιση χωρικών δεδοµένων είτε µεταξύ τους µέσω
attributes, είτε µε άλλους τύπους γραµµογραφηµένων
αρχείων (π.χ. από εξωτερική Β∆) µέσω κοινών πεδίων.
Να αναφερθεί η µεθοδολογία και οι τύποι των
δεδοµένων µε τα οποία µπορεί να γίνει συσχέτιση.
Ναι
62.
Να
δοθεί
κατάλογος
των
υποστηριζόµενων
µορφότυπων για την µετατροπή αρχείων από άλλες
µορφές δεδοµένων σε αρχεία του συστήµατος GIS και
αντίστροφα, διατηρώντας το προβολικό σύστηµα και
την ακρίβεια των αρχικών δεδοµένων.
Ναι
Απάντηση
Παραποµπή
187
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
α/α
Προδιαγραφή
Απαίτηση
63.
Εισαγωγή δεδοµένων από δέκτες GPS και ταχύµετρα.
Να υποστηρίζεται η δυνατότητα προσαρµογής του
τρόπου εισαγωγής των δεδοµένων ανάλογα µε τις
απαιτήσεις του χρήστη (π.χ. ευελιξία αντιµετάθεσης
στηλών, για την σωστή εισαγωγή των δεδοµένων στο
σωστό πεδίο από τα τοπογραφικά όργανα)
64.
Εισαγωγή και επεξεργασία – µετατροπή από άλλα
µορφότυπα πακέτων λογισµικού GIS/CAD. Κατ'
ελάχιστο θα πρέπει να υποστηρίζεται η εισαγωγή και
εξαγωγή από διάφορους µορφότυπους π.χ. dxf, dwg,
shapefile, GeoTiff κλπ. Να δοθεί ο κατάλογος των
υποστηριζόµενων µορφοτύπων
Ναι
65.
Να
δοθεί
κατάλογος
των
υποστηριζόµενων
µορφότυπων για την επισκόπηση αρχείων άλλων GIS
χωρίς µετατροπή.
Ναι
66.
Χρήση έτοιµων ή εξειδικευµένων χαρτογραφικών
συµβόλων, συµβατά στα υπάρχοντα πρότυπα. Να
υπάρχει περιβάλλον κατασκευής συµβόλων µε όλα τα
απαραίτητα εργαλεία για τον σκοπό αυτό. Να
υποστηρίζεται για την κατασκευή συµβόλων η
εισαγωγή αρχείων εικόνων (όπως bmp, jpeg, tiff κλπ),
αρχείων γραµµατοσειρών, καθώς και διανυσµατικών
αρχείων συµβατά µε τα πιο διαδεδοµένα σχεδιαστικά
πακέτα και πακέτα ΣΓΠ.
Ναι
67.
Προσαρµογή σε συγκεκριµένες κλίµακες και εκτύπωση
αποσπάσµατος µε τα στοιχεία εκείνα (π.χ. βορράς,
υπόµνηµα κλπ) που θα συνθέτουν έναν ολοκληρωµένο
χάρτη
Ναι
68.
Τα αποτελέσµατα της χρήσης του συστήµατος δηλαδή
στατιστικές παράµετροι, ανακτώµενη πληροφορία
βάσει ερωτηµάτων, πληροφορία χάρτη, θα πρέπει να
µπορούν να εκτυπώνονται σε διαφόρων διαστάσεων
χαρτί (Α4, Α3, Α2 κτλ) καθώς και σε συγκεντρωτική
µορφή
προκαθορισµένης
έκθεσης
που
θα
συµπεριλαµβάνει γεωγραφικά και περιγραφικά στοιχεία.
Ναι
69.
Να
διατεθεί
εργαλείο
προγραµµατισµού
και
παραµετροποίησης το οποίο να υποστηρίζει standard
γλώσσες ή περιβάλλοντα προγραµµατισµού.
Ναι
70.
Να αναφερθούν τυχόν εργαλεία και αλγόριθµοι για την
επαρκέστερη µετατροπή των raster δεδοµένων σε
vector (για την διευκόλυνση της διαδικασίας της
ψηφιοποίησης).
Ναι
71.
Να περιγραφούν οι τρόποι µε τους οποίους
επιτυγχάνεται η γρήγορη και αυτόµατη επανεκτέλεση
των ερωτηµάτων του χρήστη, κάθε φορά που
διαφοροποιούνται τα δεδοµένα.
Ναι
72.
Απόδοση κατάλληλων δικαιωµάτων πρόσβασης των
χρηστών, ανάλογα µε το ρόλο τους, µε τη διασύνδεση
της εφαρµογής διαχείρισης χρηστών. Επιπλέον ύπαρξη
κανόνων επικύρωσης των εισαγόµενων γεωγραφικών
στοιχείων.
Ναι
Απάντηση
Παραποµπή
188
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
C.3.4.5 Λογισµικό Παρουσίασης Γεωγραφικών Πληροφοριών
α/α
Προδιαγραφή
Απαίτηση
1.
Εφόσον αποτελείται από περισσότερα του ενός µέρη, να
δοθεί η γενική περιγραφή (overview) κάθε διακριτού
µέρους του λογισµικού Παρουσίασης Γεωγραφικών
Πληροφοριών.
Να
περιγραφεί
ο
ρόλος,
η
λειτουργικότητα του και η διασύνδεση του µε τα
υπόλοιπα.
ΝΑΙ
2.
Για κάθε διακριτό µέρος του λογισµικού παρουσίασης
γεωγραφικών πληροφοριών να δοθεί το όνοµα, η
έκδοση και η χρονολογία διάθεσης.
ΝΑΙ
3.
Εγκατεστηµένο
σε
ανάλογα
αναφερθούν οι εγκαταστάσεις.
ΝΑΙ
4.
∆ιασυνδεσιµότητα µε τρίτες εφαρµογές, όπως, το
προσφεροµενο Λογισµικό ∆ιαχείρισης Εγγράφων και το
Λογισµικό ∆ιαχείρισης Ροών Εργασίας
ΝΑΙ
5.
Ικανότητα ανταπόκρισης σε πραγµατικό χρόνο (real
time) ταυτόχρονων πολλαπλών και διαδοχικών
αιτηµάτων εστίασης σε όλη την έκταση του χάρτη
(zoom in, zoom out) σε τυχαίες ή σε συγκεκριµένες
κλίµακες καθώς και στην αµέσως προηγούµενη έκταση
(previous view).
ΝΑΙ
6.
Αυτόµατη µετακίνηση του χάρτη προς µία οποιαδήποτε
κατεύθυνση (pan).
7.
Μετακίνηση (pan) στο χάρτη καθώς ο χρήστης
ολισθαίνει το δείκτη πέρα από τα όρια επισκόπισης (του
χάρτη).
ΝΑΙ
8.
∆ηµιουργία γεωγραφικού κανάβου ή και κανάβου
τετραγωνισµού κατά τη διαδικασία χαρτοσύνθεσης.
ΝΑΙ
9.
Υποστήριξη διαφάνειας (επικάλυψη τουλάχιστον 2
διαφανειών) κατά την απεικόνιση στα διανυσµατικά και
πλεγµατικά αρχεία.
ΝΑΙ
10.
Εµφάνιση των περιγραφικών χαρακτηριστικών ενός
επιλεγµένου συνόλου γεωγραφικών στοιχείων και η
εκτύπωση των αποτελεσµάτων.
ΝΑΙ
11.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση θεµατικών επιπέδων και
δυναµικός καθορισµός προτεραιοτήτων εµφάνισης
επιπέδων και συµβόλων (π.χ. ανάλογα µε την κλίµακα).
Ρυθµίσεις για την εµφάνιση ονοµατολογίας και ετικετών
-labeling (π.χ. αποφυγή επικαλύψεων ετικετών
ονοµατολογίας τοπωνυµίων κτλ.).
ΝΑΙ
12.
Επιλογή ενός γεωγραφικού στοιχείου µε ανάκτηση των
χαρακτηριστικών του από τη βάση δεδοµένων και
αντίστροφα.
ΝΑΙ
13.
Μέτρηση αποστάσεων πάνω στο χάρτη µε επιλογή της
αντίστοιχης µονάδας µέτρησης.
ΝΑΙ
14.
Να αναφερθούν όλες οι δυνατότητες
αναζήτησης του προτεινόµενου συστήµατος.
ΝΑΙ
περιβάλλοντα.
Να
χωρικής
Απάντηση
Παραποµπή
189
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
α/α
Προδιαγραφή
Απαίτηση
15.
Επισήµανση (highlight) των οντοτήτων που επιλέγονται
ή ανακτώνται ως αποτέλεσµα µίας ερώτησης (result
set).
ΝΑΙ
16.
Εκτέλεση
προ-αποθηκευµένων
αναζητήσεων
κατασκευασµένων από τον διαχειριστή (standard
ερωτήσεις που έχουν προαποφασισθεί από την υπηρεσία
µας)
17.
∆υνατότητα τοπικής αποθήκευσης (download) χωρικών
και περιγραφικών δεδοµένων από την εφαρµογή σε
format συµβατά για την εισαγωγή τους σε σχεδιαστικά
πακέτα.
ΝΑΙ
18.
Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και γραφηµάτων από
την ανάλυση των δεδοµένων της χωρικής βάσης. Το
σύστηµα θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα
εξαγωγής στατιστικών στοιχείων σύµφωνα µε τα
ερωτήµατα που θα γίνονται ή θα είναι αποθηκευµένα
στη βάση δεδοµένων.
ΝΑΙ
19.
Το σύστηµα θα πρέπει να διαλειτουργεί επαρκώς µε το
σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένων, ούτως ώστε να είναι
δυνατή η διαχείριση πάσης φύσης αρχείων όπως
κειµένων, πίνακων, video, αρχεία άλλων εφαρµογών στα
οποία θα αποδίδεται πληροφορία γεω-αναφοράς
(geocoding)
µε
τις
απαραίτητες
συνοδευτικές
περιγραφικές πληροφορίες που θα τα χαρακτηρίζουν
ώστε να µπορούν τα αρχεία αυτά να συµµετέχουν σε
οποιαδήποτε χωρικά και περιγραφικά ερωτήµατα. Οι
παραπάνω διαδικασίες αναζήτησης θα ισχύουν είτε τα
ζητούµενα δεδοµενα βρίσκονται στην Β∆ είτε βρίσκονται
σε αρχειακή µορφή.
ΝΑΙ
20.
Απόδοση κατάλληλων δικαιωµάτων πρόσβασης των
χρηστών, ανάλογα µε το ρόλο τους, µε τη διασύνδεση
της εφαρµογής διαχείρισης χρηστών.
ΝΑΙ
Απάντηση
Παραποµπή
C.3.4.6 Λογισµικό Επιχειρησιακής Λογικής
C.3.4.6.1 Λογισµικό ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου
Α/Α
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1.
Να αναφερθεί το όνοµα, η έκδοση και η χρονολογία
διάθεσης του προσφερόµενου λογισµικού
ΝΑΙ
2.
Να περιγραφεί η καταλληλότητα του προσφερόµενου
λογισµικού σε σχέση µε το λειτουργικό σύστηµα του
εξυπηρετητή
ΝΑΙ
Να
είναι
δυνατή
η
διασύνδεση
και
η
διαλειτουργικότητα
µε
το
«Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα Κεντρικών Υπηρεσιών για την
Εξυπηρέτηση του Πολίτη» και σε επίπεδο ανταλλαγής
αρχείων µεταξύ των δύο document management
systems.
ΝΑΙ
3.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Υποστήριξη διαφόρων formats εγγράφων
190
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α/Α
4.
5.
6.
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Το Λογισµικό ∆ιαχείρισης Εγγράφων θα πρέπει να
αποθηκεύει και να διαχειρίζεται έγγραφα σε όλα τα
σύγχρονα ηλεκτρονικά formats π.χ. OASIS, Open
Document Format, RTF, TXT, HTML, Word, Excel,
PowerPoint, Adobe Acrobat PDF και άλλα formats
γραφικών π.χ. TIFF and JPEG, AutoCAD κλπ.
ΝΑΙ
Το Λογισµικό ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου θα πρέπει να
µπορεί να εµφανίζει τα έγγραφα αυτά χρησιµοποιώντας
ενσωµατωµένους viewers ή µε άλλες προσφερόµενες
στο πλαίσιο του έργου τρίτες εφαρµογές.
ΝΑΙ
Σε περίπτωση εγγράφων – εικόνων θα προβάλλεται
thumbnails των εικόνων αυτών.
ΝΑΙ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
∆ιαλειτουργικότητα µε συνήθεις εφαρµογές αυτοµατισµού γραφείου
7.
Το Λογισµικό ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου θα πρέπει να
διαλειτουργεί
µε
το
προσφερόµενο
σύστηµα
αυτοµατισµού γραφείου (Να αναφερθούν οι
αντίστοιχες εκδόσεις που υποστηρίζονται)
Η διαλειτουργικότητα θα καλύπτει τις λειτουργίες
εισαγωγής εγγράφου στο Λογισµικό ∆ιαχείρισης
Περιεχοµένου, αναζήτηση και προσπέλαση καθώς και
αποθήκευση στα έγγραφα του Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Περιεχοµένου
µέσα
από το
περιβάλλον
των
προγραµµάτων αυτών χωρίς να είναι αναγκαία η χρήση
άλλου περιβάλλοντος εφαρµογής.
8.
Να δοθεί δυνατότητα αυτοµατοποίησης της διαδικασίας
ανάρτησης των εγγράφων στο «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», για τα
οποία οι Υπηρεσίες υποχρεούνται στην ανάρτηση αυτή
(βλ. http://opendata.diavgeia.gov.gr/)
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Συνεργατική προσπέλαση των εγγράφων
9.
Θα πρέπει να µπορεί να κλειδώνεται ένα έγγραφο από
διαγραφή/διαµόρφωση του από άλλο χρήστη
ΝΑΙ
∆ιαχείριση εκδόσεων
10.
11.
12.
13.
Το Λογισµικό ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου θα έχει
µηχανισµό ελέγχου και δηµιουργίας εκδόσεων και θα
διαχειρίζεται πολλαπλές εκδόσεις ενός εγγράφου.
ΝΑΙ
Το Λογισµικό ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου θα δηµιουργεί
αυτόµατα µια νέα έκδοση ενός εγγράφου µόλις αυτό
αλλάξει.
ΝΑΙ
Όταν µια νέα έκδοση ενός υπάρχοντος εγγράφου
δηµιουργείται, ο χρήστης θα πρέπει να µπορεί να εισάγει
µια περιγραφή της φύσης των αλλαγών και τα σηµεία
των αλλαγών που έχουν γίνει στη νέα έκδοση.
ΝΑΙ
Το Λογισµικό ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου θα παρουσιάζει
στο χρήστη λίστα ιστορικότητας πρόσβασης και
εκδόσεων για κάθε έγγραφο µε πληροφορίες για
συγγραφέα, ηµεροµηνία κλπ. Η λίστα θα παρουσιάζεται
για επιλεγµένο χρονικό διάστηµα.
ΝΑΙ
Υποστήριξη πρότυπων εγγράφων (template documents)
14.
Κατά τη δηµιουργία ενός νέου εγγράφου το Λογισµικό
∆ιαχείρισης Περιεχοµένου θα πρέπει να δίνει τη
ΝΑΙ
191
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α/Α
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
δυνατότητα επιλογής κάποιου προδιαµορφωµένου
πρότυπου (template). Η χρήση τέτοιων προτύπων
επιταχύνει τη δηµιουργία συχνά χρησιµοποιούµενων
εγγράφων µέσα σε ένα Οργανισµό.
15.
Το Λογισµικό ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου θα πρέπει να
παρέχει API µε βάση το οποίο να µπορεί να
διαλειτουργούν εφαρµογές αυτοµατισµού γραφείου,
όπως Open Office µε τη βάση µεταδεδοµένων
(metadata) του Λογισµικού ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου
ώστε κατά τη δηµιουργία εγγράφου βασισµένο σε
πρότυπο έγγραφο ορισµένα πεδία του εγγράφου να
παίρνουν αυτόµατα τιµές µεταδεδοµένων.
ΝΑΙ
Υποστήριξη µεταδεδοµένων (metadata)
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Το Λογισµικό ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου θα πρέπει να
αναθέτει σε κάθε νέο έγγραφο που αποθηκεύεται ένα
σύνολο από πληροφορίες-µεταδεδοµένα όπως Όνοµα,
ώρα δηµιουργίας, όνοµα δηµιουργού, κλπ.
ΝΑΙ
Κάποια µεταδεδοµένα θα ειναι προκαθορισµένα
(predefined) θα παίρνουν δηλαδή τιµή από το σύστηµα
όπως π.χ. η ηµεροµηνία και ώρα δηµιουργίας ενός
εγγράφου.
ΝΑΙ
O χρήστης θα µπορεί να δίνει τιµές και σε άλλα
µεταδεδοµένα τα οποία είναι ορισµένα από τους
χρήστες/ διαχειριστές του Λογισµικού ∆ιαχείρισης
Εγγράφων και έχουν να κάνουν µε τον τρόπο που
οργανώνονται και διαχειρίζονται τα έγγραφα στον
οργανισµό. Π.χ. ένα από τα µεταδεδοµένα µπορεί να
είναι ο τύπος του εγγράφου (αίτηση άδειας, εσωτερικό
σηµείωµα, φαξ κλπ).
ΝΑΙ
Το Λογισµικό ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου θα πρέπει να
επιτρέπει την επέκταση ή αλλαγή των µεταδεδοµένων
αυτών µέσα από ένα φιλικό προς το χρήστη γραφικό
περιβάλλον.
ΝΑΙ
Τα µεταδεδοµένα αυτά θα µπορούν να επιλέγονται και
µέσα από λίστες διαθέσιµων τιµών γνωρισµάτων (όπου
αυτά υπάρχουν) ώστε ο χρήστης θα µπορεί να επιλέγει
ένα ή περισσότερα γνωρίσµατα.
ΝΑΙ
Η εισαγωγή τιµών για τα µεταδεδοµένα του εγγράφου
θα πρέπει να γίνεται πριν ή και κατά τη διαδικασία
αποθήκευσης του εγγράφου στο Λογισµικό ∆ιαχείρισης
Περιεχοµένου µέσα από το περιβάλλον συγγραφής του
εγγράφου ώστε να προωθείται η παραγωγικότητα του
χρήστη.
ΝΑΙ
Εξασφάλιση συµβατότητας µε διεθνή ανοιχτά πρότυπα
λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις σύγχρονες τεχνολογικές
τάσεις σε θέµατα διατήρησης ψηφιακών τεκµηρίων
(digital preservation) (π.χ. OAIS, OAI, DDI).
ΝΑΙ
Ιεραρχίες καταλόγων
23.
Το Λογισµικό ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου θα επιτρέπει
την οργάνωση τοπικών οµαδοποιηµένων εγγράφων σε
ιεραρχίες καταλόγων (folder hierarchies). Οι κατάλογοι
θα ορίζονται µε βάση τη φύση και το αντικείµενο των
εγγράφων και θα έχουν και αυτοί µεταδεδοµένα που θα
ΝΑΙ
192
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α/Α
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
χρησιµοποιούνται κατά την αναζήτησή τους.
Αναζήτηση εγγράφων
24.
Το
υποσύστηµα
θα
χρησιµοποιεί
µηχανή
δεικτοδότησης (indexing) και αναζήτησης ώστε να
είναι δυνατή η αναζήτηση ενός εγγράφου µε βάση τα
περιέχοµενά του (free text search).
ΝΑΙ
25.
Το υποσύστηµα θα υποστηρίζει την αναζήτηση
εγγράφων ή καταλόγων µε βάση τη χρήση keywords
ΝΑΙ
26.
Το υποσύστηµα θα υποστηρίζει την αναζήτηση
εγγράφων ή καταλόγων µε βάση της τιµές των
µεταδεδοµένων ή µε βάση µια περιοχή της τιµής του
ΝΑΙ
Το υποσύστηµα θα υποστηρίζει την µικτή αναζήτηση
εγγράφων
και
καταλόγων
βάσει
κριτηρίων
µεταδεδοµένων, full text retrieval και χρήση λογικών
τελεστών
ΝΑΙ
Το υποσύστηµα θα βοηθά την αποθήκευση των
κριτηρίων αναζήτησης ώστε η ίδια αναζήτηση να
µπορεί να επαναληφθεί την επόµενη φορά που ο
χρήστης θα θελήσει να επαναλάβει τη συγκεκριµένη
αναζήτηση.
ΝΑΙ
27.
28.
29.
Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης θα παρουσιάζονται
ανάλογα µε τη σχετικότητα των γνωρισµάτων των
ευρεθέντων εγγράφων προς τα κριτήρια αναζήτησης
και η σειρά εµφάνισής τους θα µπορεί να αλλάζει µε
την επιλογή κάποιου συγκεκριµένου γνωρίσµατος/
κριτηρίου.
ΝΑΙ
Ο τρόπος εµφάνισης των αποτελεσµάτων της
αναζήτησης θα µοιάζει µε τον τρόπο παρουσίασης
(listing) των αρχείων/εγγράφων που παρουσιάζονται
στο χρήστη.
Ολοκλήρωση µε άλλα υποσυστήµατα όπως ∆ιαχείριση Ροών Εργασιών
30.
31.
Το Λογισµικό ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου θα παρέχει απλό
µηχανισµό για την αποστολή συνδέσµων προς ένα ή
περισσότερα έγγραφα ή και για την αποστολή των ίδιων
των εγγράφων προς εσωτερικούς ή εξωτερικούς
χρήστες.
NAI
Το
λογισµικό
∆ιαχείρισης
Περιεχοµένου
θα
περιλαµβάνει διεπαφή µε το προσφερόµενο λογισµικό
∆ιαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών. Η διεπαφή θα
πρέπει να είναι αµφίδροµη και να επιτρέπει στον
χρήστη λογισµικού διαχείρισης εγγράφων και
ειδικότερα τον web client να καλέσει την αντίστοιχη
ιστοσελίδα/web εφαρµογή του λογισµικό ∆ιαχείρισης
Γεωγραφικών Πληροφοριών και να εµφανίσει τα
συσχετιζόµενα µε τον φάκελο ή το έγγραφο
γεωµετρικά στοιχεία θέσης ακινήτου. Επίσης να
επιτρέπει στον χρήστη την υπόδειξη επί του ψηφιακού
υποβάθρου της θέσης ή γεωµετρίας ενός ακινήτου η
οποία θα αποθηκεύεται στην γεωγραφική βάση
δεδοµένων και θα συσχετίζεται µε το έγγραφο ή τον
φάκελο κατά την διαδικασία της αρχειοθέτησης του ή
σε επόµενο στάδιο. Αντίστροφα µέσα από web
εφαρµογή του λογισµικό ∆ιαχείρισης Γεωγραφικών
ΝΑΙ
193
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α/Α
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Πληροφοριών ο χρήστης θα µπορεί να αναζητήσει
χωρικά και να επιλέξει ένα ακίνητο για το οποίο στη
συνέχεια θα µπορεί να καλέσει την εφαρµογή του
λογισµικού διαχείρισης εγγράφων και ν’ ανακτήσει τον
σχετικό φάκελο και τα εµπεριεχόµενα ή συσχετιζόµενα
µε την υπόθεση αρχειοθετηµένα έγγραφα.
Πρόσθετες ∆υνατότητες
32.
Να περιγραφούν
συστήµατος
οι
πρόσθετες
δυνατότητες
του
C.3.4.6.2 Λογισµικό ∆ιαχείρισης Ροής Εργασιών
Α/Α
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Λογισµικό ∆ιαχείρισης Ροής Εργασιών (Λ.∆.Ρ.Ε.), το
οποίο θα παρέχει δυνατότητα σχεδιασµού σεναρίων
ροής εργασιών και παρουσίασης/ διεκπεραίωσης της
τρέχουσας κατάστασης/ εργασίας µε γραφικό τρόπο.
ΝΑΙ
2.
Να αναφερθεί το όνοµα, η έκδοση και η χρονολογία
διάθεσης του προσφερόµενου λογισµικού.
ΝΑΙ
3.
Να αναφερθεί η δυνατότητα διασύνδεσης και
διαλειτουργικότητας
µε
το
«Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα Κεντρικών Υπηρεσιών για την
Εξυπηρέτηση του Πολίτη».
ΝΑΙ
Να περιγραφεί διεξοδικά η καταλληλότητα του
προσφερόµενου λογισµικού σε σχέση µε την φυσική και
λογική αρχιτεκτονική της ευρύτερης λύσης που
προσφέρεται.
ΝΑΙ
Το υποσύστηµα διαχείρισης διαδικασιών θα πρέπει
χαρακτηρίζεται από την δυνατότητα διασύνδεσης
επικοινωνίας ή / και ολοκλήρωσης µε τις υπόλοιπες
προδιαγεγραµµένες εφαρµογές του Έργου.
ΝΑΙ
1.
4.
5.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Λειτουργικά χαρακτηριστικά
6.
∆υνατότητα ανάθεσης ενέργειας µε ή χωρίς την
απαίτηση αντίδρασης από χρήστη.
ΝΑΙ
7.
Τυποποίηση και αποθήκευση ενεργειών σεναρίου ροής.
ΝΑΙ
8.
Το Λ.∆.Ρ.Ε. θα πρέπει να υποστηρίζει τη δροµολόγηση
ενεργειών και εγγράφων σε µεµονωµένους χρήστες
αλλά και σε οµάδες.
ΝΑΙ
9.
Κάθε δροµολογηµένη ενέργεια θα πρέπει να έχει και µια
προθεσµία διεκπεραίωσης.
ΝΑΙ
10.
Οι εκκρεµούσες ανατεθείσες ενέργειες σε ένα χρήστη θα
εµφανίζονται µε γραφικό τρόπο ως εγγραφές στο
γραφικό περιβάλλον υποδοχής εργασιών του χρήστη.
Ενδεικτικά, για κάθε εργασία θα εµφανίζεται ο χρήστης
που ανέθεσε την ενέργεια, η ηµεροµηνία ανάθεσης, η
προθεσµία διεκπεραίωσης, το όνοµα της ενέργειας και
άλλες χρήσιµες πληροφορίες για την ενέργεια αυτή.
ΝΑΙ
Μια νέα εργασία στο γραφικό περιβάλλον υποδοχής
εργασιών ενός χρήστη θα µπορεί να συνοδεύεται από
ΝΑΙ
11.
194
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α/Α
12.
13.
14.
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
•
ένα ή περισσότερα έγγραφα,
•
οδηγίες ή παρατηρήσεις,
•
µεταβλητές και δεδοµένα είτε από κάποια βάση
δεδοµένων, είτε από την ίδια την εκτέλεση της
ροής εργασίας εφόσον υπάρχουν κατά τη
σχεδίασης της ροής βήµατα στα οποία ο
χρήστης καλείται να εισάγει τιµές σε
µεταβλητές
Κάθε βήµα της διαδικασίας θα συνοδεύεται από έγγραφα
και τις πληροφορίες που είναι απαραίτητα για τη
διεκπεραίωσή του. Τα έγγραφα θα υποστηρίζονται στο
επίπεδο της διαχείρισής τους από το υποσύστηµα
διαχείρισης εγγράφων (λειτουργίες check in/out κλπ).
ΝΑΙ
Σε κάθε στάδιο της ροής εργασίας θα πρέπει να γίνεται
χρήση ηλεκτρονικών φορµών από τους χρήστες του
workflow για την εισαγωγή και εµφάνιση της
πληροφορίας που διακινείται.
ΝΑΙ
Το σύστηµα θα πρέπει να επιτρέπει τη χρήση µιας
φόρµας για όλη τη ροή εργασίας ή να επιτρέπει τη
χρήση υποφόρµας για κάθε διαφορετικό βήµα της ροής
ή για κάποια από τα βήµατα της ροής.
ΝΑΙ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Σχεδιασµός ροών εργασιών
15.
Η σχεδίαση και ο προγραµµατισµός διαδικασιών θα
γίνεται µε τρόπο φιλικό προς το χρήστη.
ΝΑΙ
16.
Στην περίπτωση επανασχεδίασης δε θα απαιτείται
διακοπή των διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη
ώστε να µην επηρεάζονται κρίσιµες λειτουργίες
ΝΑΙ
Κατά τη γραφική σχεδίαση της διαδικασίας θα πρέπει να
δίνεται η δυνατότητα απλής ή πολύπλοκης αλγοριθµικής
απόφασης του επόµενου βήµατος µε χρήση wizards ή
scripts.
ΝΑΙ
17.
18.
Υποστήριξη επιστροφής σε προηγούµενο βήµα
19.
Υποστήριξη
διαδικασιών
20.
Προσδιορισµός
σηµείων
συνάντησης
περισσότερων βηµάτων µιας διαδικασίας.
21.
Υποστήριξη βηµάτων επίβλεψης/ ελέγχου (monitoring)
των σεναρίων ροής.
ΝΑΙ
22.
Αυτόµατη µετάβαση στο επόµενο βήµα του σεναρίου
ροής µε την εκπλήρωση του τρέχοντος.
ΝΑΙ
23.
∆υνατότητα ανάθεσης διεκπεραίωσης ενός βήµατος σε
χρήστη εκτός της διαδικασίας.
ΝΑΙ
24.
Ανάθεση εργασίας σε χρήστες µε τουλάχιστον τα
παρακάτω κριτήρια:
σειριακών
και
παράλληλων
βηµάτων
δύο
-
Φόρτο εργασίας χρηστών.
-
Συγκεκριµένο χρήστη.
-
Τυχαία (Random) επιλογή διαθέσιµου χρήστη.
ή
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
195
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α/Α
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
∆υνατότητα σχεδίασης υπενθυµίσεων reminders για
αυτόµατες υπενθυµίσεις σχετικά µε εκκρεµότητες,
στάδια που αργούν κλπ.
ΝΑΙ
26.
Υποστήριξη αυτόµατων εγκρίσεων ή αυτόµατων
απορρίψεων µετά από καθορισµένο χρονικό διάστηµα.
ΝΑΙ
27.
∆υνατότητα ύπαρξης out of office assistant που θα
αναθέτει tasks σε προκαθορισµένο παραλήπτη σε
περίπτωση απουσίας του βασικού αποδέκτη.
ΝΑΙ
To εργαλείο σχεδιασµού θα πρέπει να υποστηρίζει και
timed events τα οποία προκύπτουν όταν εκπληρώνονται
κάποια κριτήρια σε καθορισµένους χρόνους κατά τη
διάρκεια του ενεργού βήµατος µιας ροής εργασίας. Ένα
event µπορεί να σηµατοδοτεί την αρχή µιας νέας ροής
εργασίας ή την εισαγωγή επιπλέον βηµάτων
ΝΑΙ
Ενεργοποίηση συστηµάτων λογισµικού αυτοµατισµού
γραφείου ή/και ανταλλαγή δεδοµένων µε αυτά τα
συστήµατα λογισµικού, ως συγκεκριµένη απαιτητή
λειτουργία µετά την ικανοποίηση συνθήκης ή/και την
εµφάνιση συγκεκριµένων γεγονότων (events) στο
ενεργό βήµα των σεναρίων ροής εργασιών.
ΝΑΙ
25.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Το εργαλείο σχεδίασης ηλεκτρονικών φορµών (µέρος
του εργαλείου για τη σχεδίαση ροών εργασιών) θα
πρέπει να έχει τουλάχιστον τις ακόλουθες δυνατότητες:
1.
Υπολογιζόµενα πεδία (µε χρήση script)
2.
Έλεγχος ορθότητας πεδίων (validations)
3.
Υποχρεωτικά και προστατευµένα πεδία
4.
Φόρµες πολλαπλών σελίδων
5.
Ενσωµάτωση ηλεκτρονικών υπογραφών
6.
Ανάγνωση και µετατροπή σε βάσεις δεδοµένων
µέσω διαδεεδοµένων προτύπων
7.
Ανοιχτή πλατφόρµα ανάπτυξης λογισµικού
8.
Άµεση χρήση της φόρµας από web browser
9.
∆υνατότητα από τους χρήστες (Web) αποθήκευσης
των δεδοµένων της φόρµας σε τοπικά αρχεία,
εκτύπωσής της στις αρχικά σχεδιασµένες διαστάσεις
ή και σε άλλες διαστάσεις (π.χ. µεγέθυνµενη ή
σµικρυµένη)
ΝΑΙ
∆υνατότητα
παρακολούθησης
και
καταγραφής
ενεργειών διαδικασιών όπου θα περιγράφεται κάθε
βήµα, η απόφαση που ελήφθη, όνοµα, ηµεροµηνία κλπ.
Θα πρέπει επίσης να παρέχονται πληροφορίες για το
πότε κάποιος έλαβε την εντολή της ενέργειας και πότε
αυτή ολοκληρώθηκε.
ΝΑΙ
Πλήρως παραµετρικές ροές βάσει χαρακτηριστικών των
χρηστών, των δεδοµένων καθώς επίσης των εκάστοτε
συνθηκών
ΝΑΙ
Να υποστηρίζει χειροκίνητη ή αυτόµατη εκκίνηση
διαδικασίας. Να περιγραφούν οι τρόποι εκκίνησης
διαδικασιών.
ΝΑΙ
196
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α/Α
34.
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Το λογισµικό διαχείρισης ροής εργασιών θα υποστηρίζει
την ηλεκτρονική υπογραφή συγκεκριµένων βηµάτων
µιας ροής εργασίας ή ενός εγγράφου που συνοδεύει
κάποιο βήµα ροής εργασίας
ΝΑΙ
35.
∆υνατότητα χρήσης διεθνών προτύπων όπως η XML για
την περιγραφή ανταλλασσόµενων δεδοµένων ή/ και
εγγράφων διευκολύνοντας την ανταλλαγή δεδοµένων
αυτού του τύπου µε άλλα παρόµοια συστήµατα ή
συναφείς τρίτες εφαρµογές
36.
Εάν το προσφερόµενο σύστηµα δεν επιτρέπει τον
προσδιορισµό ροών εργασίας µε XML, τότε να παρέχεται
η δυνατότητα ενσωµάτωσης αντίστοιχων γράφων
(δηλαδή ροών που έχουν περιγραφεί µε XML σε άλλο
workflow σύστηµα) στο workflow engine του
προσφερόµενου συστήµατος.
37.
∆υνατότητα διαχείρισης εκδόσεων των ροών εργασίας
38.
Να παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της ροής εκτέλεσης
των εργασιών (π.χ. σε ποιο βήµα βρίσκεται η
διαδικασία) αλλά και απολογιστικής στατιστικής
ανάλυσης του χρόνου διεκπαιρέωσης των διαδικασιών
(π.χ. απαιτούµενος χρόνος ανά βήµα της διαδικασίας, ή
χρόνος / βήµατα που αποµένουν κτλ). Να περιγραφούν
συνοπτικά οι δυνατότητες
39.
Να παρέχει την δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών
στοιχείων για όλους τους ορισµένους τύπους ροών
εργασίας που να αφορούν την κατάσταση τους σε ένα
δεδοµένο χρονικό διάστηµα. Να περιγραφούν συνοπτικά
οι δυνατότητες
40.
∆υνατότητα υποστήριξης adaptive workflows.
41.
Ελάχιστες
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
απαιτήσεις σε µνήµη του Runtime
environment του προσφερόµενου workflow συστήµατος
όταν το χρησιµοποιούν 60 concurrent users.
NAI
42.
Εγκατεστηµένη Βάση του προσφερόµενου συστήµατος
διεθνώς.
ΝΑΙ
43.
Μη περιορισµός των concurrent developers
υποστηριχτούν απ’ το προσφερόµενο σύστηµα
ΝΑΙ
να
Χαρακτηριστικά ∆ιαλειτουργικότητας
44.
∆υνατότητα υλοποίησης Web Services
ΝΑΙ
45.
Υποστήριξη
ακολουθιακών,
εµφωλιασµένων
παράλληλων µοντέλων αλληλεπίδρασης
46.
Μαζική (batch) εισαγωγή / εξαγωγή αιτηµάτων προς/από
άλλα workflow συστήµατα
ΝΑΙ
47.
Να αναφερθούν γλώσσες σύνθεσης web services που
υποστηρίζονται (WSFL, BPEL4WS, etc)
ΝΑΙ
και
Λοιπά Χαρακτηριστικά
48.
Να αναφερθούν άλλα σηµαντικά χαρακτηριστικά του
προσφερόµενου λογισµικού που έχουν άµεση σχέση µε
το παρόν έργο αλλά και µε τυχόν µελλοντικές
επεκτάσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη
197
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α/Α
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Πρόσθετες ∆υνατότητες
49.
Να περιγραφούν
συστήµατος
οι
πρόσθετες
δυνατότητες
του
C.3.5 Απαιτήσεις ψηφιοποίησης – Μεθοδολογία
Α/Α
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
Ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιήσει την σάρωση των
εγγράφων σε 15 σηµεία (χώροι του Υπουργείου) ανά
την Ελλάδα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Υπολογίζεται ότι θα κατανέµονται ως εξής:
-
13 σηµεία κέντρα των Περιφερειών της
χώρας, στην Κτηµατική Υπηρεσία µε έδρα το
κέντρο της Περιφέρειας στην οποία ανήκει
-
1
σηµείο
στις
∆/νσεις
(συστεγάζονται στην Αθήνα)
-
1 σηµείο στην Κτηµατική υπηρεσία Πειραιά
ΝΑΙ
∆10,∆11,∆ΤΥ
2
Αναλυτική περιγραφή µεθοδολογίας σάρωσης .
ΝΑΙ
3
Ειδική αναφορά σε θέµατα ασφαλείας
ΝΑΙ
4
Αναλυτική αναφορά στελεχών που θα παρακολουθούν
κάθε στάδιο ψηφιοποίησης σε κάθε σηµείο
ΝΑΙ
5
Να αναφερθούν τα βήµατα του ποιοτικού ελέγχου που
θα ακολουθηθούν από τον Ανάδοχο προκειµένου να
διασφαλιστεί η ακεραιότητα των αρχείων.
ΝΑΙ
C.3.5.1 Απαιτήσεις ψηφιοποίησης εγγράφων και διαγραµµάτων
Α/Α
1
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Ποσότητα:
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΝΑΙ
-
Απογραφικά ∆ελτία (αναφέρεται ο αριθµός των
∆ελτίων κι όχι των σελίδων που τα
αποτελούν): 65.000
-
∆ιαγράµµατα: 115.000
-
Έγγραφα/Σελίδες Α4/Α3: 446.080
2
Η ψηφιοποίηση των εγγράφων θα γίνει σε άσπροµαύρο, ενώ τα διαγράµµατα σε τριχρωµία, τουλάχιστον
στα 300 dpi.
ΝΑΙ
3
Απαιτείται να διατηρείται πάντα η ακεραιότητά των
εγγράφων.
ΝΑΙ
4
Να περιγραφεί ο τρόπος σάρωσης βιβλιοδετηµένων
έγγράφων.
ΝΑΙ
5
Να περιγραφεί ο τρόπος προστασίας από φθορές
ευαίσθητων εγγράφων.
ΝΑΙ
6
∆ιαστάσεις εικόνας: 100% του πρωτότυπου
ΝΑΙ
7
Βάθος χρώµατος: 8 bit
ΝΑΙ
8
Η
εκτύπωση
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
των
σαρωµένων
εγγράφων
και
ΝΑΙ
198
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α/Α
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
διαγραµµάτων να έχει τις διαστάσεις του πρωτοτύπου
9
Το τελικό παραδοτέο θα είναι εικόνες δύο τύπων:
ΝΑΙ
α.
Multipage Tiff Group 4, για όλο το υλικό που θα
σαρωθεί σε κλίµακα του γκρι ή σε άσπρο µαύρο.
β.
JPEG και TIFF για όλο το υλικό που θα σαρωθεί
έγχρωµα.
10
Πέρα από τις εικόνες θα παράγονται τα αντίστοιχα
metadata, έτσι ώστε να είναι άµεσος ο χαρακτηρισµός
της εικόνας.
ΝΑΙ
11
Αντίγραφα ασφαλείας µε ευθύνη του Αναδόχου, που
θα παραδοθούν στην υπηρεσία.
ΝΑΙ
12
Ο Ανάδοχος δεσµεύεται για τη µη καταστροφή του
υλικού, καθώς και τη διαφύλαξή του από κάθε φθορά
ΝΑΙ
13
Ο Ανάδοχος δεσµεύεται για την επιστροφή των
εντύπων στην ίδια κατάσταση µε την κατάσταση
παραλαβής.
ΝΑΙ
14
Να δοθεί αναλυτική περιγραφή του εξοπλισµού που θα
καλύψει τις απαιτήσεις ψηφιοποίησης.
ΝΑΙ
C.3.5.2 Γεωαναφορά και διανυσµατοποίηση των δηµοσίων κτηµάτων
A/A
Ενέργειες
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
Παρατηρήσεις
Προσεγγιστικό πλήθος ∆ηµοσίων Κτηµάτων που
θα διανυσµατοποιηθούν
1. Θα σαρωθούν και θα γεωαναφερθούν τα
δηµόσια κτήµατα του αρχείου που διατηρέι η
∆ΤΥ.
1
2. Θα διανυσµατοποιηθούν όσα ∆ηµόσια
Κτήµατα δεν θα έχει η ΚΕ∆ διανυσµατοποιήσει
και τα κατέχει µόνο σε αναλογική µορφή.
25.000
3. Θα τοποτθετηθούν στο ενιάιο υπόβαθρο του
Έργου, όσα ∆ηµόσια Κτήµατα έχουν ήδη
ψηφιοποιηθεί από την ΚΕ∆ (περί τα 5.000
πολύγωνα και 25.000 σηµεία)
2
∆ιανυσµατοποίηση πολυγώνων ή σηµείων που
αντιστοιχούν στα δηµόσια κτήµατα, των οποίων
οι θέσεις θα εντοπίζονται στο υπόβαθρο του
Κτηµατολογίου σε ΕΓΣΑ87. Η διανυσµατοποίηση
θα γίνει µε ακρίβεια, αντίστοιχη της ακρίβειας
της κλίµακας της γεωγραφικής πληροφορίας από
την οποία προέρχεται.
Ναι
3
Τα πολύγωνα ή σηµεία των δηµοσίων κτηµάτων
θα συνδέονται µε τα απογραφικά δελτία και µε
τα σαρωµένα τοπογραφικά διαγράµµατα και
έγγραφα και θα εκτυπώνονται µέσω του
συστήµατος σε κλιµ. 1:1 (κλίµακα εκτύπωσης
ίδια µε την κλίµακα σάρωσης).
Ναι
199
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
A/A
Ενέργειες
Απαίτηση
4
∆ιανυσµατοποίηση σηµείων και πολυγώνων που
αντιστοιχούν σε καταπατήσεις/ διεκδικήσεις/
παραχωρήσεις
δηµοσίων
κτηµάτων.
θα
συνδέονται µε τα τοπογραφικά διαγράµµατα και
έγγραφα (κλίµακα εκτύπωσης ίδια µε την
κλίµακα σάρωσης).
Ναι
5
Τα δηµόσια κτήµατα και οι καταπατήσεις/
διεκδικήσεις/ παραχωρήσεις θα βρίσκονται σε
διαφορετικά θεµατικά επίπεδα µε δυνατότητα
υπέρθεσής τους.
Ναι
6
Αποθήκευση
των
διανυσµατοποιηµένων
πολυγώνων ή σηµείων στη βάση γεωχωρικών
δεδοµένων.
Ναι
7
Τα δηµόσια κτήµατα θα έχουν διαφορετικό
σύµβολο ανάλογα µε την "κατάστασή" τους
(ελεύθερα, καταπατηµένα κλπ) και τον τύπο
εντοπισµού τους (εντοπισµένα κατά προσέγγιση,
πλήρως εντοπισµένα, µε ελλιπή στοιχεία κλπ)
Ναι
8
Κωδικοποίηση δήµων και κοινοτήτων σύµφωνα
µε «Καλλικράτη» και «Καποδίστρια» και
σύνδεσή τους µε την παλαιά ονοµασία των
δήµων
Ναι
Απάντηση
Παραποµπή
Παρατηρήσεις
C.3.5.3 ∆ιανυσµατοποίηση των σηµείων που αντιστοιχούν στα κτίρια που
στεγάζουν υπηρεσίες του Υπ. Οικονοµικών
A/A
Ενέργειες
Απαίτηση
1
∆ιανυσµατοποίηση σηµείων που αντιστοιχούν
στα κτίρια του Υπ. Οικονοµικών (σηµεία
ενδιαφέροντος). Η διανυσµατοποίηση θα γίνει
µε ακρίβεια, αντίστοιχη της ακρίβειας της
κλίµακας της γεωγραφικής πληροφορίας από
την οποία προέρχεται. Προσεγγιστικό πλήθος.
870
2
Τα κτίρια θα έχουν διαφορετικό σύµβολο
ανάλογα µε το είδος τους (∆ΟΥ, Τελωνεία,
Χηµεία κλπ), και θα βρίσκονται σε διαφορετικό
στρώµα, µε δυνατότητα υπέρθεσης.
Ναι
4
Σύνδεση των σηµείων µε την πληροφορία των
απογραφικών δελτίων.
Ναι
5
Κωδικοποίηση δήµων και κοινοτήτων σύµφωνα
µε «Καλλικράτη» και «Καποδίστρια» και
σύνδεσή τους µε την παλαιά ονοµασία των
δήµων
Ναι
Απάντηση
Παραποµπή
Παρατηρήσεις
C.3.5.4 Σάρωση χαρτογραφικών υποβάθρων, γεωαναφορά αυτών και
διανυσµατοποίηση γραµµών και σηµείων που αντιστοιχούν στους
καθορισµένους αιγιαλούς της Ελλάδος
A/A
1
Ενέργειες
Προσεγγιστικό πλήθος καθορισµένων Αιγιαλών
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
Παρατηρήσεις
6.500
200
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
A/A
Ενέργειες
Απαίτηση
2
Σάρωση σε ανάλυση 300 dpi έγχρωµη (ή
µεγαλύτερη εφόσον απαιτηθεί), όλων των
χαρτών (384 πινακίδες σε κλίµακα 1:50.000) και
γεωαναφορά αυτών στο ισχύον (κατά την
περίοδο υλοποίησης του έργου) Εθνικό σύστηµα
συντεταγµένων.
Ναι
3
Σάρωση σε ανάλυση 300 dpi έγχρωµη (ή
µεγαλύτερη εφόσον απαιτηθεί), όλων των
χαρτών (10.000 διαγράµµατα σε κλίµακα 1:500,
1:1.000, 1:2000 κλπ.) και γεωαναφορά αυτών
στο ισχύον (κατά την περίοδο υλοποίησης του
έργου) Εθνικό σύστηµα συντεταγµένων. Όπου
αυτό δεν είναι δυνατόν, θα γίνεται η εξάρτησή
τους από χαρακτηριστικά σηµεία.
Ναι
4
Περικοπή περιθωρίων.
Ναι
6
∆ιανυσµατοποίηση γραµµών των καθορισµένων
αιγιαλών, παραλίας και παλαιών αιγιαλών που
απεικονίζονται στα τοπογραφικά διαγράµµατα.
Η διανυσµατοποίηση θα γίνει µε ακρίβεια,
αντίστοιχη της ακρίβειας της κλίµακας της
γεωγραφικής πληροφορίας από την οποία
προέρχεται και θα ακολουθηθεί η διαδικασία
ψηφιοποίησης Αιγιαλών της παρ. §Α.3.3.8.2 της
παρούσης
Ναι
7
Οι καθορισµένοι αιγιαλοί θα συνδέονται µε τα
σαρωµένα τοπογραφικά διαγράµµατα κλίµακας
1:500, 1:1000, 1:2000 (κλίµακα εκτύπωσης ίδια
µε την κλίµακα σάρωσης).
Ναι
8
∆ιανυσµατοποίηση
σηµείων,
γραµµών
κι
πολυγώνων που αντιστοιχούν σε καταπατήσεις/
παραχωρήσεις/ έργα κλπ των καθορισµένων
αιγιαλών. Οι καταπατήσεις/ διεκδικήσεις/
παραχωρήσεις/ έργα θα συνδέονται µε τα
τοπογραφικά
διαγράµµατα
και
έγγραφα
(κλίµακα εκτύπωσης ίδια µε την κλίµακα
σάρωσης).
Ναι
10
Σύνδεση των διανυσµατοποιηµένων γραµµών ή
σηµείων µε την πληροφορία των απογραφικών
δελτίων.
Ναι
11
Οι
διανυσµατοποιηµένες
γραµµές
εµφανίζονται µε συγκεκριµένο χρώµα
συγκεκριµένο τύπο γραµµής.
Ναι
12
Οι
γραµµές
που
αντιστοιχούν
στους
καθορισµένους αιγιαλούς και οι καταπατήσεις/
διεκδικήσεις/ παραχωρήσεις/ έργα θα βρίσκονται
σε διαφορετικά θεµατικά επίπεδα µε δυνατότητα
υπέρθεσής τους.
Ναι
13
Κωδικοποίηση δήµων και κοινοτήτων σύµφωνα
µε «Καλλικράτη» και «Καποδίστρια» και
σύνδεσή τους µε την παλαιά ονοµασία των
δήµων
Ναι
θα
και
Απάντηση
Παραποµπή
Παρατηρήσεις
201
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
C.3.5.5 Γεωαναφορά και διανυσµατοποίηση των ανταλλαξίµων κτηµάτων
A/A
Ενέργειες
1
Προσεγγιστικό
κτηµάτων
2
Σάρωση σε ανάλυση 300 dpi (ή µεγαλύτερη
εφόσον απαιτηθεί), 2000 περίπου χαρτών και
γεωαναφορά αυτών σε ΕΓΣΑ87.
Ναι
3
Περικοπή περιθωρίων.
Ναι
4
πλήθος
Απαίτηση
ανταλλαξίµων
∆ιανυσµατοποίηση πολυγώνων ή σηµείων
(8000 περίπου) που αντιστοιχούν στα
ανταλλάξιµα κτήµατα των οποίων οι θέσεις θα
εντοπίζονται
στο
υπόβαθρο
του
Κτηµατολογίου
σε
ΕΓΣΑ87.
Η
διανυσµατοποίηση θα γίνει µε ακρίβεια,
αντίστοιχη της ακρίβειας της κλίµακας της
γεωγραφικής πληροφορίας από την οποία
προέρχεται.
Απάντηση
Παραποµπή
Παρατηρήσεις
8.000
Ναι
Τα διανυσµατοποιηµένα πολύγωνα των
Ανταλλαξίµων Κτηµάτων θα συνδεθούν µε τα
αντίστοιχα Απογραφικά ∆ελτία.
5
Τα πολύγωνα ή σηµεία των ανταλλαξίµων
κτηµάτων θα συνδέονται µε τα σαρωµένα
τοπογραφικά διαγράµµατα και έγγραφα
(κλίµακα εκτύπωσης ίδια µε την κλίµακα
σάρωσης)
Ναι
6
∆ιανυσµατοποίηση σηµείων και πολυγώνων
που
αντιστοιχούν
σε
καταπατήσεις/
διεκδικήσεις/ παραχωρήσεις ανταλλαξίµων
κτηµάτων. Οι καταπατήσεις/ διεκδικήσεις/
παραχωρήσεις
θα
συνδέονται
µε
τα
τοπογραφικά διαγράµµατα και έγγραφα
(κλίµακα εκτύπωσης ίδια µε την κλίµακα
σάρωσης)
Ναι
7
Τα
ανταλλάξιµα
κτήµατα
θα
έχουν
διαφορετικό σύµβολο ανάλογα µε την
«κατάστασή» τους (ελεύθερα, καταπατηµένα
κλπ) και τον τύπο εντοπισµού τους
(εντοπισµένα κατά προσέγγιση, πλήρως
εντοπισµένα, µε ελλιπή στοιχεία κλπ)
Ναι
8
Τα ανταλλάξιµα κτήµατα και οι καταπατήσεις/
διεκδικήσεις/ παραχωρήσεις θα βρίσκονται σε
διαφορετικά θεµατικά επίπεδα µε δυνατότητα
υπέρθεσής τους.
Ναι
9
Αποθήκευση
των
διανυσµατοποιηµένων
πολυγώνων ή σηµείων στη βάση γεωχωρικών
δεδοµένων.
Ναι
10
Κωδικοποίηση
δήµων
και
κοινοτήτων
σύµφωνα µε «Καλλικράτη» και «Καποδίστρια»
και σύνδεσή τους µε την παλαιά ονοµασία των
δήµων
Ναι
202
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
Β ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
C.3.5.6 Γεωαναφορά και διανυσµατοποίηση των Απαλλοτριώσεων
A/A
1
2
Ενέργειες
Προσεγγιστικό πλήθος Απαλλοτριώσεων
∆ιανυσµατοποίηση πολυγώνων ή σηµείων
(40.000 περίπου) που αντιστοιχούν στις
απαλλοτριώσεις των οποίων οι θέσεις θα
εντοπίζονται
στο
υπόβαθρο
του
Κτηµατολογίου σε ΕΓΣΑ87. Η ακρίβεια της
διανυσµατοποίησης θα είναι αντίστοιχη της
ακρίβειας της κλίµακας της γεωγραφικής
πληροφορίας από την οποία προέρχεται.
Απαίτηση
Απάντηση
Παραποµπή
Παρατηρήσεις
40.000
Ναι
Θα διανυσµατοποιηθεί το περίγραµµα της
Απαλλοτρίωσης.
3
Τα πολύγωνα ή σηµεία των απαλλοτριώσεων
θα συνδέονται µε τα σαρωµένα τοπογραφικά
διαγράµµατα
και
έγγραφα
(κλίµακα
εκτύπωσης ίδια µε την κλίµακα σάρωσης)
Ναι
4
∆ιανυσµατοποίηση σηµείων και πολυγώνων
που αντιστοιχούν σε απαλλοτριώσεις θα
συνδέονται µε τα τοπογραφικά διαγράµµατα
και έγγραφα (κλίµακα εκτύπωσης ίδια µε την
κλίµακα σάρωσης) και τα αντίστοιχα
Απογραφικά ∆ελτία
Ναι
5
Οι απαλλοτριώσεις και τα δηµόσια κτήµατα θα
βρίσκονται σε διαφορετικά θεµατικά επίπεδα
µε
δυνατότητα
υπέρθεσής
τους,
εξυπηρετώντας λειτουργίες όπως έρευνα
τίτλων,
εναποµείναντα
τµήµατα
απαλλοτριώσεων κλπ.
Ναι
6
Αποθήκευση
των
διανυσµατοποιηµένων
πολυγώνων ή σηµείων στη βάση γεωχωρικών
δεδοµένων.
Ναι
7
Κωδικοποίηση
δήµων
και
κοινοτήτων
σύµφωνα µε «Καλλικράτη» και «Καποδίστρια»
και σύνδεσή τους µε την παλαιά ονοµασία των
δήµων
Ναι
203
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
C.4
Παράρτηµα : Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς
Σχετικά µε τους πίνακες που αναφέρονται σε κάθε µέρος οικονοµικής προσφοράς διευκρινίζεται ότι
A. εφόσον για την υλοποίηση της προσφερόµενης λύσης απαιτείται η προσφορά διαφορετικών ειδών, ο Ανάδοχος µπορεί να προσφέρει αυτά τα είδη,
αρκεί συνολικά να προσφέρεται η απαιτούµενη ποσότητα και να τηρούνται οι Πίνακες Συµµόρφωσης.
B. µπορεί να προσφερθεί οποιοσδήποτε επιπλέον εξοπλισµός ή υπηρεσία.
C. Επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει µε ποινή αποκλεισµού:
-
το κόστος σάρωσης ανά 10.000 σελίδες
-
το κόστος σάρωσης ανά 10.000 διαγράµµατα
-
το κόστος ψηφιοποίησης (σάρωσης, γεωαναφοράς, διανυσµατοποίησης) ανά 1.000 διαγράµµατα,
-
το κόστος εισαγωγής στοιχείων των Απογραφικών ∆ελτίων ανά 100 χαρακτήρες,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου Α.3.3.8.1.
Οικονοµική Προσφορά
C.4.1
C.4.1.1
Α/Α
Εξοπλισµός
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Work Station
2
Laser Printers Α4
3
Scanners A4
4
Scanners A0
5
GPS
6
Σχεδιογράφοι
(Plotters)
ΤΥΠΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΦΠΑ [€]
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]
1ο
έτος
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] *
2ο
3ο
4ο
5ο
6ο
7ο
έτος
έτος
έτος
έτος
έτος
έτος
204
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΥΠΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΦΠΑ [€]
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] *
1
2ο
3ο
4ο
5ο
6ο
7ο
έτος
έτος
έτος
έτος
έτος
έτος
έτος
ο
ΣΥΝΟΛΟ
C.4.1.2
Α/Α
∆οµηµένη Καλωδίωση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Κεντρικό switch
2
Switch ορόφου
3
∆οµηµένη καλωδίωση
για τις προσφερόµενες
θέσεις εργασίας (δεν
συµπεριλαµβάνονται τα
switches)
C.4.1.3
Α/Α
1
ΤΥΠΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΦΠΑ [€]
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]
1ο
έτος
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] *
2ο
3ο
4ο
5ο
6ο
7ο
έτος
έτος
έτος
έτος
έτος
έτος
Λογισµικό
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΥΠΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΦΠΑ [€]
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]
ο
1
έτος
ο
2
έτος
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ
3
4ο
5ο
6ο
7ο
έτος
έτος
έτος
έτος
έτος
ο
Λογισµικό/ Εφαρµογές
∆ιαχείρισης και
Παρουσίασης
Γεωγραφικών
Πληροφοριών
205
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α/Α
2
3
4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΥΠΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΦΠΑ [€]
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]
ο
1
έτος
ο
2
έτος
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ
3
4ο
5ο
6ο
7ο
έτος
έτος
έτος
έτος
έτος
ο
Λογισµικό/ Εφαρµογές
Ηλεκτρονικού
Πρωτοκόλου και
∆ιαχείρισης
Περιεχοµένου
Λογισµικό/ Εφαρµογές
Αυτοµατισµού Γραφείου
Λογισµικό/
Εφαρµογές
για την υποστήριξη του
Επιπέδου Παρουσίασης
του
Έργου
ΨΥ∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.
ΣΥΝΟΛΟ
* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη µετά τη λήξη της ζητούµενης περιόδου εγγύησης και στις στήλες ανάλυσής του, τα αναγραφόµενα
κόστη που αφορούν στην περίοδο προσφερόµενης εγγύησης πέραν της ζητούµενης, θα πρέπει να είναι µηδενικά. Για τα έτη για τα οποία
κοστολογείται η συντήρηση, το αναγραφόµενο ποσό θα είναι το ίδιο για κάθε έτος χωριστά. ∆ηλαδή, οι προσφέροντες θα γράψουν το ίδιο ποσό
συτνήρησης και για το 1ο έτος και για το 2ο κ.ο.κ., προκειµένου να αξιολογηθεί οικονοµικά. Στην πραγµατικότητα το ποσο αυτό θα ισχύει για το 1ο
έτος µετά την εγγυητική περίοδο, ενώ τα επόµενα έτη θα αναπροσαρµόζονται µε βάση το Γ.∆.Τ.Κ. που θα ισχύει όταν γίνει η αναπροσαρµογή και
φυσικά δεν είναι γνωστός κατά την υποβολή της προσφοράς. Εάν κάποια εταιρεία προσφέρει 2 ή παραπάνω έτη εγγύησης, τότε στην προσφορά της
θα γράψει 0 στο 1ο έτος και θα δώσει τιµή συντήρησης από το επόµενο έτος µετά την εγγυητική περίοδο, δηλαδή από το 3ο έως έως το 7ο κ.ο.κ.
C.4.1.4
Α/Α
Ανάπτυξη Εφαρµογών ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΘΡΩΠ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
ΦΠΑ [€]
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] *
206
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΟΜΗΝΕΣ
1
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]
1ο
έτος
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]
1ο
έτος
2ο
έτος
3ο
έτος
4ο
έτος
5ο
έτος
6ο
έτος
7o
έτος
Ανάπτυξη Εφαρµογών
ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.
ΣΥΝΟΛΟ
C.4.1.5
Α/Α
1
2
3
4
Υπηρεσίες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΘΡΩΠ
ΟΜΗΝΕΣ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΦΠΑ [€]
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] *
2ο
3ο
4ο
5ο
6ο
7o
έτος
έτος
έτος
έτος
έτος
έτος
Μελέτη Εφαρµογής
Υπηρεσίες
Ψηφιοποίησης
(Α.3.3.8.1, Α.3.3.8.2
και Α.3.3.8.3, Α.2.4 και
C.3.5)
Παροχή
Υπηρεσιών
κατά
την
Πιλοτική
Λειτουργία
Παροχή
Υπηρεσιών
κατά
την
Κρίσιµη
Παραγωγική Λειτουργία
ΣΥΝΟΛΟ
C.4.1.6
Α/Α
Άλλες δαπάνες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ [€]
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]
207
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη µετά τη λήξη της ζητούµενης περιόδου εγγύησης και στις στήλες ανάλυσής του, τα αναγραφόµενα
κόστη που αφορούν στην περίοδο προσφερόµενης εγγύησης πέραν της ζητούµενης, θα πρέπει να είναι µηδενικά. Για τα έτη για τα οποία
κοστολογείται η συντήρηση, το αναγραφόµενο ποσό θα είναι το ίδιο για κάθε έτος χωριστά. ∆ηλαδή, οι προσφέροντες θα γράψουν το ίδιο ποσό
συτνήρησης και για το 1ο έτος και για το 2ο κ.ο.κ., προκειµένου να αξιολογηθεί οικονοµικά. Στην πραγµατικότητα το ποσο αυτό θα ισχύει για το 1ο
έτος µετά την εγγυητική περίοδο, ενώ τα επόµενα έτη θα αναπροσαρµόζονται µε βάση το Γ.∆.Τ.Κ. που θα ισχύει όταν γίνει η αναπροσαρµογή και
φυσικά δεν είναι γνωστός κατά την υποβολή της προσφοράς. Εάν κάποια εταιρεία προσφέρει 2 ή παραπάνω έτη εγγύησης, τότε στη προσφορά της
θα γράψει 0 στο 1ο και 2ο έτος και θα δώσει τιµή συντήρησης από το επόµενο έτος µετά την εγγυητική περίοδο, δηλαδή από το 3ο έως έως το 7ο
κ.ο.κ.
C.4.1.7
Α/Α
Εκπαίδευση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ [€]
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]
ΣΥΝΟΛΟ
C.4.2
Α/Α
1
2
3
4
5
Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Έργου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
ΦΠΑ [€]
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]
Εξοπλισµός (Σύνολο Πίνακα C.4.1.1)
∆οµηµένη Καλωδίωση (Σύνολο Πίνακα C.4.1.2)
Λογισµικό (Σύνολο Πίνακα C.4.1.3)
Υπηρεσίες (Σύνολο Πίνακα C.4.1.4)
Άλλες ∆απάνες (Σύνολο Πίνακα C.4.1.5)
208
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
6
Εκπαίδευση (Σύνολο Πίνακα C.4.1.6)
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥ
C.4.3
Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Συντήρησης
ΕΤΟΣ
*
1
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] 2
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] 3
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
[€]
ΦΠΑ [€]
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
(ΜΕ ΦΠΑ) [€]
ΕΤΗΣΙΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
1ο
2ο
3ο
4ο
5ο
6ο
7ο
ΣΥΝΟΛΟ
Όπου:
(1)
ΕΤΟΣ: από τη λήξη της προσφερόµενης Εγγύησης.
(2)
Μεταφέρονται τα συνολικά ποσά (χωρίς ΦΠΑ) ανά έτος όπως εµφανίζονται στον πίνακα C.4.1.1 και C.4.1.2 (∆απάνες Υποέργου 1).
(3)
Μεταφέρονται τα συνολικά ποσά (χωρίς ΦΠΑ) ανά έτος όπως εµφανίζονται στον πίνακα C.4.1.3 και C.4.1.4.
Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για την κάθε γραµµή του Πίνακα C.4.3) προκύπτει διαιρώντας το ποσό που αναγράφεται στη στήλη
«Συνολική Ετήσια Αξία Συντήρησης (χωρίς ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα µε το «Γενικό Σύνολο Έργου» που αναγράφεται στη στήλη «Συνολική Αξία
(χωρίς ΦΠΑ)» του Πίνακα C.4.2, ήτοι µε τη Συνολική Αξία (χωρίς ΦΠΑ) της Οικονοµικής Προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου για το Έργο.
209
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
*
Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη µετά τη λήξη της ζητούµενης περιόδου εγγύησης και στις στήλες ανάλυσής του, τα αναγραφόµενα
κόστη που αφορούν στην περίοδο προσφερόµενης εγγύησης πέραν της ζητούµενης, θα πρέπει να είναι µηδενικά. Για τα έτη για τα οποία
κοστολογείται η συντήρηση, το αναγραφόµενο ποσό θα είναι το ίδιο για κάθε έτος χωριστά.∆ηλαδή οι προσφέροντες θα γράψουν το ίδιο ποσό
συντήρησης και για το 1ο έτος και για το 2ο κ.ο.κ. έως και για το 7ο, προκειµένου να αξιολογηθεί οικονοµικά.Στην πραγµατικότητα το ποσο αυτό θα
ισχύει για το 1ο έτος µετά την εγγυητική περίοδο, ενώ τα επόµενα έτη θα αναπροσαρµόζονται µε βάση το Γ.∆.Τ.Κ. που θα ισχύει ότνα γίνει η
αναπροσαρµογή και φυσικά δεν είναι γνωστός κατά την υποβολή της προσφοράς.Εάν κάποια εταιρεία προσφέρει 2 ή παραπάνω έτη εγγύησης, τότε
στη προσφορά της θα γράψει 0 στο 1ο έτος και θα δώσει τιµή συντήρησης από το επόµενο έτος µετά την εγγυητική περίοδο, δηλαδή από το 3ο έως
έως το 7ο κ.ο.κ.
C.4.4
Α/Α
1.
2.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Αναδόχου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
ΦΠΑ [€]
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ (Πίνακας C.4.2)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 7 ΕΤΩΝ (C.4.3)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
210
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
C.5
Λοιποί Πίνακες / Παραρτήµατα που αφορούν στο Έργο
C.5.1
Α/Α
Πίνακας προσωπικού και Προορισµοί των προσφερόµενων σταθµών εργασίας και περιφερειακών
συσκευών του Έργου ΨΥ-∆Η.ΠΕ.Ε.Κ.
ΤΥΠΟΣ
ΥΠΗΡ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλήθος
Υπαλλήλων
Πλήθος
Σταθµών
Εργασίας
Πλήθος
Εκτυπωτών
Α4
Πλήθος
Σαρωτών
Α4
Πλήθος
Σαρωτών
Α0
Πλήθος
Συσκευών
GPS
Πλήθος
Σχεδιογράφων
(Plotters)
Πλήθος
ΟΡΟΦΩΝ
10434
2108841011,
2108252207
61
41
6
2
1
2
1
6
18531
2104174065
27
18
5
1
0
0
1
5
44
30
3
1
0
0
1
3
Τ.Κ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
2
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
3
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Ανατ. Ατιικής
Χίου 7-9
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
15562
2106544476
4
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
∆υτικής
Αττικής
Μ. Μπότσαρη
54 &
Ελλησπόντου
ΑΙΓΑΛΕΩ
12241
2105310472
22
15
2
1
0
0
1
2
5
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Αιτωλοακαρνανίας
Λιακατά 17
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
30200
2631022028
11
7
1
1
0
0
1
1
6
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
21100
275202554
9
6
1
1
0
0
1
1
7
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
22100
2710232594
9
6
1
1
1
2
1
1
8
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
47100
2681022302
8
5
1
1
0
0
1
1
9
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
26221
2610226830
13
9
1
1
1
2
1
1
10
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
32100
2261020090
3
3
1
1
0
0
1
1
11
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
4
3
1
1
0
0
1
1
12
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
13
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Αθηνών
Πειραιά
Αργολίδας
Αριστοτέλους
& Φερρών 24
ΠΕΡΙΟΧΗ
Νικήτα 15
Συγγρού 4
Αρκαδίας
Κοραή 2
Άρτας
Ξενοπούλου
3-5
ΑΘΗΝΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΡΙΠΟΛΗ
ΑΡΤΑ
Αχαίας
Γούναρη 11α
Βοιωτίας
Σπυρίδωνος
15
ΠΑΤΡΑ
Γρεβενών
Κων/πόλεως
2
ΓΡΕΒΕΝΑ
51100
2462028115
∆ράµας
Ηπείρου 16
∆ΡΑΜΑ
66100
2521037165
11
7
1
1
0
0
1
1
∆ωδεκανήσου
Εθν.
Μακαρίου 12
85100
2241027628
16
11
2
1
0
0
1
2
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ
ΡΟ∆ΟΣ
211
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
14
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Έβρου
Ελ. Βενιζέλου
65
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
68100
2551034331
12
8
1
1
0
0
1
1
15
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Εύβοιας
Μεσσαπίων
10
ΧΑΛΚΙ∆Α
34100
2221060964
8
5
1
1
0
0
1
1
16
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Ευρυτανίας
Σπ. Τσιτσάρα
3
36100
2237024737
2
2
1
1
0
0
1
1
29100
2695022135
2695041559
3
2
1
1
0
0
1
2
27100
2621022732
14
10
2
1
0
0
1
1
59100
2331070766
8
5
1
1
0
0
1
1
71305
2810310340
2810344345
14
10
2
1
1
2
1
2
54624
2310270689
60
41
5
2
1
2
1
4
8
5
1
1
0
0
1
1
17
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
18
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
19
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Ζακύνθου
∆ιοικητήριο
Ηλείας
∆ιοικητήριο
Ηµαθείας
Αντ. Καµάρα
13
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΠΥΡΓΟΣ
ΒΕΡΟΙΑ
20
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
21
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Θεσσαλονίκης
Ερµού 18Α
22
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Θεσπρωτίας
Π. Τσαλδάρη
51
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
46100
2665026801
23
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Ιωαννίνων
Γρ. Σακκά 6-8
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
45332
2651071227
20
14
2
1
1
2
1
1
Καβάλας
Μ.
Χρυσοστόµου
6
ΚΑΒΑΛΑ
65110
2510222001
9
6
1
1
0
0
1
1
Καρδίτσας
Παλαιολόγου
23
43100
2441076233
7
5
1
1
0
0
1
1
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
52100
2467029466
5
3
1
1
0
0
1
1
ΚΕΡΚΥΡΑ
49100
2661044442
6
4
1
1
1
2
1
1
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
28100
2671023270
5
3
1
1
0
0
1
1
61100
2341029440
9
6
1
1
0
0
1
1
Ηρακλείου
Γ.Γεωργιάδου
65
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
24
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
25
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
26
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Καστοριάς
27
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Κερκύρας
Ιουστινιανού
1
Λ.
Αλεξάνδρας
38Β
Κεφαλληνίας
∆ιον.
Λαυράγκα &
Στ. Μεταξά
Κιλκίς
Εθν.
Αντίστασης 5
28
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
29
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
ΚΙΛΚΙΣ
212
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
30
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Κοζάνης
Ελ. Βενιζέλου
29
ΚΟΖΑΝΗ
50100
2461039341
9
6
1
1
1
2
1
1
31
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Κορίνθου
Αράτου 42
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
20100
2741022853
5
3
2
1
0
0
1
2
32
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Κυκλάδων
∆ωδεκανήσου
2
84100
2281081054
7
5
1
1
1
2
1
1
33
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Λακωνίας
Αρχιδάµου Βρασίδου
ΣΠΑΡΤΗ
2731024477
12
8
1
1
0
0
1
1
34
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Λάρισας
Παναγούλη
73
ΛΑΡΙΣΑ
ΤΑΧ
ΘΥΡ.1343
2410239424
18
12
2
1
1
2
1
1
35
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Λασιθίου
Φιλελλήνων
10
72100
2841025308
7
5
1
1
0
0
1
1
36
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Λέσβου
Αρίωνος 1
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
81100
2251042866
19
13
3
1
1
2
1
3
37
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Λευκάδας
Καλυβιώτη 5
ΛΕΥΚΑ∆Α
31100
2645025131
7
5
1
1
0
0
1
1
38
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Μαγνησίας
Θέσπιδος 2
ΒΟΛΟΣ
38001
2421039142
13
9
1
1
0
0
1
1
39
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Μεσσήνης
Αριστοµένους
123
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
24100
2721020858
15
10
2
1
0
0
1
1
40
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
67100
2541075316
8
5
1
1
0
0
1
1
41
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
5
3
1
1
0
0
1
1
Ξάνθης
∆ιοικητήριο
ΣΥΡΟΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΞΑΝΘΗ
23100
41110
Πέλλας
∆ιοικητήριο
Ε∆ΕΣΣΑ
58200
2381021606
42
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Πιερίας
Εθν.
Αντίστασης &
Βότση
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
60100
2351047081
11
7
2
1
0
0
1
1
43
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Πρέβεζας
Λεωφ.
Ειρήνης 63
ΠΡΕΒΕΖΑ
48100
2682023329
4
3
1
1
0
0
1
1
44
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Ρεθύµνου
Ηλ. Γαβριήλ
103-105
ΡΕΘΥΜΝΟ
74100
2821053397
7
5
1
1
0
0
1
1
45
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Ροδόπης
Ορφέως 1
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100
2531035411
9
6
1
1
1
2
1
1
46
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Σάµου
Αλεξ.
Πασχάλη 5
83100
2273023905
4
3
1
1
0
0
1
1
47
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
62124
2321067075
7
5
1
1
0
0
1
1
Σερρών
Στρυµώνος 7
ΣΑΜΟΣ
ΣΕΡΡΕΣ
213
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
48
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Τρικάλων
Μιαούλη 8
ΤΡΙΚΑΛΑ
42100
2431038274
7
5
2
1
0
0
1
2
49
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Φθιώτιδας
Αβέρωφ 14
ΛΑΜΙΑ
35100
2231046512
12
8
2
1
1
2
1
2
50
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
Φλώρινας
Στέφανου
∆ραγούµη 17
53100
2385025145
6
4
2
1
0
0
1
2
51
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
33100
2265029464
6
4
1
1
0
0
1
1
52
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
12
8
2
1
0
0
1
1
13
9
2
1
0
0
1
2
53
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
54
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡ.
ΣΥΝΟΛΑ:
ΦΛΩΡΙΝΑ
Φωκίδας
Σταλλού 4
Χαλκιδικής
Πλατ. 28ης
Οκτωβρίου
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
63100
2371024391
Χανίων
Ανδρ.
Παπανδρέου
65
ΧΑΝΙΑ
73100
2821057224
82100
2271041163
Χίου
Σουρή 1
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΧΙΟΣ
8
5
1
1
0
0
1
1
659
450
85
56
13
26
54
79
214
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
C.5.2
Ενδεικτική κίνηση εγγράφων και διαγραµµάτων ανά ηµέρα
Α/Α
ΝΟΜΟΣ
0
∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
(∆10)
1
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
2
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
3
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
4
ΑΡΤΑΣ
5
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
6
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
7
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
8
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
9
ΑΧΑΪΑΣ
10
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
11
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
12
∆ΡΑΜΑΣ
13
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
14
ΕΒΡΟΥ
15
ΕΥΒΟΙΑΣ
16
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
17
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
18
ΗΛΕΙΑΣ
19
ΗΜΑΘΙΑΣ
20
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
21
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθµός
επισκοπήσεων &
τροποποιήσεων
χαρτών &
διαγραµµάτων
εσωτερικών και
µε Κ.Υ.
Ανταλλαγή των
εγγράφων
εσωτερικών και
µε Κ.Υ.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2 ΑΘΗΝΑ
10437
ΛΙΑΚΑΤΑ 17
Τ.Κ. 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΒΑΣΙΛ. ΧΑΛΗ 9
Τ.Κ. 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ
ΚΟΡΑΗ 2
Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 3 – 5
Τ.Κ. 471 00
97
78
ΧΙΟΥ 7 – 8
Τ.Κ. 155 62 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 5
& ΕΛΛ/ΝΤΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
22
68
ΚΟΤΣΙΚΑ 2 & ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Τ.Κ. 104 34 ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΗΤΑ 15
Τ.Κ. 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 11Α
Τ.Κ. 261 10 ΠΑΤΡΑ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 15
Τ.Κ. 321 00 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 2
Τ.Κ. 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 12
Τ.Κ. 661 00 ∆ΡΑΜΑ
ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 12
Τ.Κ. 851 00 ΡΟ∆ΟΣ
19
5
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65
Τ.Κ. 681 00 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 10
Τ.Κ. 341 00 ΧΑΛΚΙ∆Α
ΣΠ. ΤΣΙΤΣΑΡΑ 3
Τ.Κ. 361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
19
7
ΓΚΟΥΣΚΟΥ & ΤΕΡΤΖΕΤΗ 36
Τ.Κ. 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Τ.Κ. 271 00 ΠΥΡΓΟΣ
ΑΝΤ. ΚΑΜΑΡΑ 13
Τ.Κ. 591 00 ΒΕΡΟΙΑ
Γ. ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η 65
Τ.Κ. 713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
178
52
ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 52
Τ.Κ. 546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
215
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α/Α
ΝΟΜΟΣ
22
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
23
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
24
ΚΑΒΑΛΑΣ
25
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
26
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
27
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
28
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
29
ΚΙΛΚΙΣ
30
ΚΟΖΑΝΗΣ
31
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
32
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
33
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
34
ΛΑΡΙΣΑΣ
35
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
36
ΛΕΣΒΟΥ
37
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
38
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
39
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
40
ΞΑΝΘΗΣ
41
ΠΕΛΛΑΣ
42
ΠΙΕΡΙΑΣ
43
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
44
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Αριθµός
επισκοπήσεων &
τροποποιήσεων
χαρτών &
διαγραµµάτων
εσωτερικών και
µε Κ.Υ.
Ανταλλαγή των
εγγράφων
εσωτερικών και
µε Κ.Υ.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 51
Τ.Κ. 461 00 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΓΡ. ΣΑΚΚΑ 6-8
Τ.Κ. 451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Μ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 6
Τ.Κ. 651 10 ΚΑΒΑΛΑ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 23
Τ.Κ. 431 00 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 1
Τ.Κ. 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Λ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ 38β
Τ.Κ. 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ
Ι. ΜΕΤΑΞΑ 61
Τ.Κ. 281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΛΕΚΚΑ 1
Τ.Κ. 611 00 ΚΙΛΚΙΣ
ΜΟΥΡΑΤΗ 3
Τ.Κ. 501 00 ΚΟΖΑΝΗ
ΑΡΑΤΟΥ 42
Τ.Κ. 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
97
78
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 2
Τ.Κ. 841 00 ΣΥΡΟΣ
ΟΘΩΝ. ΑΜΑΛΙΑΣ 93
Τ.Κ. 231 00 ΣΠΑΡΤΗ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 73
Τ.Κ. 411 10
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 10
Τ.Κ. 721 00 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΩΝΟΣ 1
Τ.Κ. 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
∆ΑΙΛΠΦΕΡ∆ 10
Τ.Κ. 311 00 ΛΕΥΚΑ∆Α
ΘΕΣΠΙ∆ΟΣ 2
Τ.Κ. 380 01 ΒΟΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 123
Τ.Κ. 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΣΤΡΟΝ – ΣΕΝΤΕΡ
Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ. 671 00
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Τ.Κ. 582 00 Ε∆ΕΣΣΑ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΒΟΤΣΗ
Τ.Κ. 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 63
Τ.Κ. 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ
ΗΛ. ΓΑΒΡΙΗΛ 103-105
Τ.Κ. 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ
216
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α/Α
ΝΟΜΟΣ
Αριθµός
επισκοπήσεων &
τροποποιήσεων
χαρτών &
διαγραµµάτων
εσωτερικών και
µε Κ.Υ.
Ανταλλαγή των
εγγράφων
εσωτερικών και
µε Κ.Υ.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΡΦΕΩΣ 1
45
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
46
ΣΑΜΟΥ
47
ΣΕΡΡΩΝ
48
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
49
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
50
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
51
ΦΩΚΙ∆ΑΣ
52
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
53
ΧΑΝΙΩΝ
54
ΧΙΟΥ
Τ.Κ. 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΠΥΘΑΓΟΡΑ 9
Τ.Κ. 831 00 ΣΑΜΟΣ
ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ 7
Τ.Κ. 621 24 ΣΕΡΡΕΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 8
Τ.Κ. 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΑΒΕΡΩΦ 14
Τ.Κ. 351 00 ΛΑΜΙΑ
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Τ.Κ. 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ
13
ΣΤΑΛΛΟΥ 4
6
Τ.Κ. 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
ΠΛ. 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Τ.Κ. 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 65
Τ.Κ. 731 00 ΧΑΝΙΑ
33
ΣΟΥΡΗ 1
28
Τ.Κ. 821 00 ΧΙΟΣ
Σύνολο
C.5.3
Ενδεικτική κίνηση πρωτοκόλλων
Α/Α
ΝΟΜΟΣ
Τελευταίος
αριθµός
πρωτοκόλλου
Εισερχόµενα
Εξερχόµενα
0
∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (∆10)
9284
9284
9284
1
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
3176
2422
754
2
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
-
2071
1140
3
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
-
1164
402
4
ΑΡΤΑΣ
-
585
244
5
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
8582
7397
4060
6
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
3247
3247
1096
7
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
-
3309
1628
8
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
-
5204
2368
9
ΑΧΑΪΑΣ
5104
4181
923
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2
ΑΘΗΝΑ 10437
ΛΙΑΚΑΤΑ 17
Τ.Κ. 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΒΑΣΙΛ. ΧΑΛΗ 9
Τ.Κ. 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ
ΚΟΡΑΗ 2
Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 3 – 5
Τ.Κ. 471 00
ΧΙΟΥ 7 – 8
Τ.Κ. 155 62 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 5
& ΕΛΛ/ΝΤΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΚΟΤΣΙΚΑ 2 & ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Τ.Κ. 104 34 ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΗΤΑ 15
Τ.Κ. 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 11Α
217
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α/Α
ΝΟΜΟΣ
Τελευταίος
αριθµός
πρωτοκόλλου
Εισερχόµενα
Εξερχόµενα
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τ.Κ. 261 10 ΠΑΤΡΑ
10
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
-
1517
460
11
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
12
∆ΡΑΜΑΣ
13
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
14
ΕΒΡΟΥ
15
ΕΥΒΟΙΑΣ
16
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
-
478
157
17
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
-
1700
1695
18
ΗΛΕΙΑΣ
3197
2333
1856
19
ΗΜΑΘΙΑΣ
-
1287
562
20
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
3175
2481
1432
21
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6364
4466
3750
22
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
-
808
348
23
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
-
1493
615
24
ΚΑΒΑΛΑΣ
2653
1900
1078
25
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
-
976
367
26
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
-
595
416
27
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
-
2002
1476
28
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
29
ΚΙΛΚΙΣ
-
825
569
30
ΚΟΖΑΝΗΣ
-
1156
1157
31
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
-
1330
666
32
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
-
2141
1244
33
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
-
1453
782
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 15
Τ.Κ. 321 00 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 2
Τ.Κ. 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ
1402
906
914
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 12
Τ.Κ. 661 00 ∆ΡΑΜΑ
ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 12
Τ.Κ. 851 00 ΡΟ∆ΟΣ
-
2504
1304
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65
Τ.Κ. 681 00 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 10
Τ.Κ. 341 00 ΧΑΛΚΙ∆Α
ΣΠ. ΤΣΙΤΣΑΡΑ 3
Τ.Κ. 361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΓΚΟΥΣΚΟΥ & ΤΕΡΤΖΕΤΗ 36
Τ.Κ. 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Τ.Κ. 271 00 ΠΥΡΓΟΣ
ΑΝΤ. ΚΑΜΑΡΑ 13
Τ.Κ. 591 00 ΒΕΡΟΙΑ
Γ. ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η 65
Τ.Κ. 713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 52
Τ.Κ. 546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Π. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 51
Τ.Κ. 461 00 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΓΡ. ΣΑΚΚΑ 6-8
Τ.Κ. 451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Μ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 6
Τ.Κ. 651 10 ΚΑΒΑΛΑ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 23
Τ.Κ. 431 00 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 1
Τ.Κ. 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Λ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ 38β
Τ.Κ. 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ
Ι. ΜΕΤΑΞΑ 61
Τ.Κ. 281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΛΕΚΚΑ 1
Τ.Κ. 611 00 ΚΙΛΚΙΣ
ΜΟΥΡΑΤΗ 3
Τ.Κ. 501 00 ΚΟΖΑΝΗ
ΑΡΑΤΟΥ 42
Τ.Κ. 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 2
Τ.Κ. 841 00 ΣΥΡΟΣ
ΟΘΩΝ. ΑΜΑΛΙΑΣ 93
Τ.Κ. 231 00 ΣΠΑΡΤΗ
218
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α/Α
ΝΟΜΟΣ
Τελευταίος
αριθµός
πρωτοκόλλου
Εισερχόµενα
Εξερχόµενα
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 73
34
ΛΑΡΙΣΑΣ
35
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
36
ΛΕΣΒΟΥ
3132
2134
998
37
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
1613
700
1400
38
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2800
2128
672
39
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
40
ΞΑΝΘΗΣ
41
ΠΕΛΛΑΣ
42
ΠΙΕΡΙΑΣ
43
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
44
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
45
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
46
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τ.Κ. 411 10
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 10
Τ.Κ. 721 00 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΩΝΟΣ 1
Τ.Κ. 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
∆ΑΙΛΠΦΕΡ∆ 10
Τ.Κ. 311 00 ΛΕΥΚΑ∆Α
ΘΕΣΠΙ∆ΟΣ 2
Τ.Κ. 380 01 ΒΟΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 123
Τ.Κ. 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
-
1506
1000
ΑΣΤΡΟΝ – ΣΕΝΤΕΡ
Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ. 671 00
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Τ.Κ. 582 00 Ε∆ΕΣΣΑ
-
359
2410
1567
960
607
1390
310
2147
1637
1035
ΣΑΜΟΥ
1597
1200
1200
47
ΣΕΡΡΩΝ
1409
1084
726
48
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
-
822
231
49
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
-
2109
702
50
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1461
631
811
51
ΦΩΚΙ∆ΑΣ
-
1034
750
52
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
4403
2567
1836
53
ΧΑΝΙΩΝ
3018
2142
1125
54
ΧΙΟΥ
-
1332
721
94.950
59.281
Σύνολο
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΒΟΤΣΗ
Τ.Κ. 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 63
Τ.Κ. 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ
ΗΛ. ΓΑΒΡΙΗΛ 103-105
Τ.Κ. 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΟΡΦΕΩΣ 1
Τ.Κ. 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΠΥΘΑΓΟΡΑ 9
Τ.Κ. 831 00 ΣΑΜΟΣ
ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ 7
Τ.Κ. 621 24 ΣΕΡΡΕΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 8
Τ.Κ. 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΑΒΕΡΩΦ 14
Τ.Κ. 351 00 ΛΑΜΙΑ
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Τ.Κ. 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ
ΣΤΑΛΛΟΥ 4
Τ.Κ. 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
ΠΛ. 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Τ.Κ. 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 65
Τ.Κ. 731 00 ΧΑΝΙΑ
ΣΟΥΡΗ 1
Τ.Κ. 821 00 ΧΙΟΣ
219
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
C.5.4
C.5.4.1
Απογραφικά ∆ελτία
Απογραφικό ∆ελτίο ∆ηµοσίων Κτηµάτων
220
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
221
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
222
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
223
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
C.5.4.2
Απογραφικό ∆ελτίο Αιγιαλού και Παραλίας, Όχθης και Παρόχθιας Ζώνης
224
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
225
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
226
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
227
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
C.5.4.3
Απογραφικό ∆ελτίο Ανταλλαξίµων Κτηµάτων
228
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
229
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
230
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
231
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
C.5.4.4
Απογραφικό ∆ελτίο Απαλλοτριώσεων
232
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
233
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
234
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
C.5.4.5
Απογραφικό ∆ελτίο Στεγάσεων
235
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
236
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
C.6
Περιγραφή Οργανωτικής ∆οµής της Γενικής ∆/νσης ∆Η.ΠΕ.
C.6.1
∆/νση ∆ηµόσιας Περιουσίας
Είναι κυρίως επιτελική ∆/νση. Κύριες αρµοδιότητες της είναι η κατεύθυνση και παρακολούθηση της
εφαρµογής της νοµοθεσίας που αναφέρεται σε όλη τη ∆ηµόσια Περιουσία (∆ηµόσια Κτήµατα,
Αιγιαλό και Παραλία, Ανταλλάξιµα Κτήµατα κλπ.).
Αποτελείται από τέσσερα (4) Τµήµατα:
1.
Τµήµα ∆ηµοσίων Κτηµάτων,
2.
Τµήµα Απαλλοτριώσεων,
3.
Τµήµα Αιγιαλού και Παραλίας,
4.
Τµήµα Ανταλλαξίµων Κτηµάτων.
C.6.1.1
Τµήµα ∆ηµοσίων Κτηµάτων
Οι λειτουργίες του Τµήµατος επικεντρώνονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:
•
Κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρµογής της νοµοθεσίας που αναφέρεται στα ∆ηµόσια
Κτήµατα.
•
Μέριµνα για τη λήψη νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων στα θέµατα αυτά.
•
Μέριµνα για κάθε θέµα, που αναφέρεται στη διοίκηση, διαχείριση και προστασία των ∆ηµοσίων
Κτηµάτων, των τέως βασιλικών ανακτόρων, καθώς και των κινητών πραγµάτων της τέως
βασιλικής περιουσίας, που περιήλθαν από απαλλοτρίωση στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, εφόσον, για τα
θέµατα αυτά, η σχετική αρµοδιότητα, δεν ανήκει στην Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου
(Κ.Ε.∆.) ή σε άλλη Υπηρεσία.
•
Κτηµατογράφηση και οροσήµανση ∆ηµοσίων Κτηµάτων.
•
Εφαρµογή τίτλων σε διεκδικούµενα από το ∆ηµόσιο ακίνητα.
•
Τακτοποίηση µη άρτιων ∆ηµοσίων Κτηµάτων και συµµετοχή στις εκτιµήσεις αυτών. Έλεγχος
και συµπλήρωση κτηµατογραφήσεων.
•
Μελέτες αξιοποίησης οικοπεδικών εκτάσεων του ∆ηµοσίου.
•
Τεχνική γενικά υποστήριξη των περιφερειακών υπηρεσιών σε θέµατα ∆ηµοσίων Κτηµάτων,
µετά από εντολές του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών.
•
Απαντήσεις σε διάφορα θέµατα και αποστολή στοιχείων που ζητούνται:
•
Απαντήσεις σε αιτήσεις για εξαγορά ∆ηµοσίων Κτηµάτων.
•
Απαντήσεις σε αιτήσεις για παραχώρηση κατά χρήση.
•
Απαντήσεις σε αιτήσεις για παραχώρηση κατά κυριότητα.
•
Απαντήσεις σε αιτήσεις θεραπείας.
•
Απαντήσεις σε καταγγελίες για καταπάτηση ∆ηµοσίου Κτήµατος.
•
Απαντήσεις σε αγωγές ιδιωτών κατά του ΟΚΧΕ.
•
Καταγραφή στοιχείων για ∆ηµόσια Κτήµατα.
•
Απαντήσεις σε αλληλογραφία µε άλλες Υπηρεσίες π.χ. ∆/νση Οργάνωσης.
•
Απάντηση σε ερωτήσεις Βουλής.
237
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
•
C.6.1.2
Απαντήσεις σε αιτήσεις για πληροφορίες σχετικά µε παραχωρητήρια
Τµήµα Απαλλοτριώσεων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι οι ακόλουθες;
1. Έκδοση αποφάσεων κήρυξης και ανάκλησης αναγκαστικών απαλ/σεων οι οποίες αφορούν
ακίνητα που βρίσκονται σε ολόκληρη την Επικράτεια.
2. Έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για διόρθωση κτηµατολογικών στοιχείων.
3. Καθορισµός επιστρεπτέας αποζηµίωσης για ανάκληση συντελεσµένης απαλ/σης.
4. Παρακολούθηση επιστρεπτέας αποζηµίωσης.
5. Σύνταξη και παρακολούθηση Προυπολογισµού.
6. Μεταβιβάσεις Πιστώσεων και πληρωµές σε βάρος των Κωδικών που χειρίζεται η Υπηρεσία µας
για την εκτέλεση απαλ/σεων.
7. Σύνταξη αντικρούσεων σε ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια κυρίως ΣτΕ
8. Παρακολούθηση έκδοση εγγυητικών επιστολών και επιστροφή ή κατάπτωση αυτών (Ν.Π.Ι.∆. ή
φυσικών προσώπων).
9. Απαντήσεις σε ερωτήµατα κτηµατικών Υπηρεσιών, συναρµόδιων Υπουργείων και ιδιωτών.
10. Οδηγίες προς κτηµατικές Υπηρεσίες.
11. Υποβολή Ερωτηµάτων στο Ν.Σ.Κ. για έκδοση Γνωµοδοτήσεων.
12. Επιτροπή αναγνώρισης δικαιούχων αποζηµίωσης απαλ/σης σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν.
2882/0
13. Απαντήσεις σε αναφορές και Ερωτήσεις στη Βουλή των Ελλήνων.
14. Απόψεις επί σχεδίων Νόµων.
15. Ενηµέρωση ψηφιακού Αρχείου περιγραφικών χαρακτηριστικών των Απαλλοτριώσεων.
C.6.1.3
Τµήµα Αιγιαλού και Παραλίας
Οι λειτουργίες του Τµήµατος επικεντρώνονται στην κατεύθυνση και παρακολούθηση της
εφαρµογής των διατάξεων της νοµοθεσίας περί αιγιαλού και παραλίας και αµµοληψιών. Ειδικότερα:
-
∆ιευκρινίσεις επί θεµάτων που αφορούν τον καθορισµό και επανακαθορισµό ορίων
αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς όχθης, µεγάλων
λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, κατόπιν αιτηµάτων ιδιωτών και εγγράφων υπηρεσιών
-
∆ιατήρηση έργων και εγκαταστάσεων που υπάρχουν στον αιγιαλό και την παραλία µε την
έκδοση σχετικών κοινών Υπουργικών αποφάσεων, κατόπιν αιτηµάτων ενδιαφεροµένων
επιχειρήσεων.
-
Χορήγηση αδειών κατασκευής προστατευτικών έργων – προσχώσεων, για αποφυγή
διάβρωσης των ακτών και την προστασία ιδιωτικών κτηµάτων, σε αιγιαλό, παραλία και
θάλασσα αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτηµάτων ιδιωτών.
-
Παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόµενου ή παρακείµενου
θαλασσίου χώρου ή του πυθµένα για την εκτέλεση έργων, κατόπιν αιτηµάτων ιδιωτών,
φορέων του ∆ηµοσίου κ.λ.π.
238
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
-
∆ιευκρινίσεις επί θεµάτων που αφορούν την παραχώρηση των κοινοχρήστων χώρων
αιγιαλού παραλίας κ.λ.π. για την εκτέλεση έργων, κατόπιν αιτηµάτων ιδιωτών
(επιχειρήσεων) ή εγγράφων φορέων και Υπηρεσιών.
-
Παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας κ.λ.π. σε ιδιώτες και Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατόπιν αιτηµάτων ιδιωτών ή Ο.Τ.Α.
-
∆ιευκρινίσεις επί θεµάτων που αφορούν την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και
παραλίας κατόπιν αιτηµάτων ιδιωτών, Ο.Τ.Α. ή εγγράφων φορέων και Υπηρεσιών του
∆ηµοσίου.
-
Απαντήσεις σε καταγγελίες ιδιωτών για καταπάτηση κοινοχρήστων εκτάσεων αιγιαλού και
παραλίας κ.λ.π..
-
Παροχή διευκρινίσεων επί θεµάτων που αφορούν τη λήψη µέτρων προστασίας σε χώρους
αιγιαλού, παραλίας κ.λ.π., µετά από αιτήµατα ιδιωτών και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου.
-
Χορήγηση του δικαιώµατος παράλληλης χρήσης λιµενικών εγκαταστάσεων, κατόπιν
αιτηµάτων ιδιωτών (επιχειρήσεων).
-
Νοµιµοποίηση υφιστάµενων παράνοµων έργων, κατόπιν αιτηµάτων ιδιωτών ή φορέων του
∆ηµοσίου
-
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων που αφορούν την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί
αιγιαλού, παραλίας κ.λ.π. στις Κτηµατικές Υπηρεσίες.
-
Αλληλογραφία µε άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου µας και µε άλλα Υπουργεία, για θέµατα
αιγιαλού παραλίας κ.λ.π., που αφορούν ζητήµατα συναρµοδιότητας ενεργειών µας .
-
Απαντήσεις επί ερωτήσεων Βουλής.
-
Ενέργειες επί αιτήσεων θεραπείας ιδιωτών.
-
∆ιατύπωση απόψεων επί αιτήσεων αναστολής και ακύρωσης στο Σ.Τ.Ε.
-
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί θεµάτων που αφορούν την εφαρµογή νοµοθεσίας
περί αµµοληψιών, κατόπιν αιτηµάτων ιδιωτών (επιχειρήσεων) κλπ.
C.6.1.4
Τµήµα Ανταλλαξίµων Κτηµάτων
Οι λειτουργίες του Τµήµατος επικεντρώνονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:
•
Καταχώρηση σε ειδικό κτηµατολόγιο των Ανταλλαξίµων Κτηµάτων, παρακολούθηση των
κτηµατολογικών µεταβολών, που αποφασίζονται από τις αρµόδιες περιφερειακές υπηρεσίες.
•
Ενηµέρωση του γενικού και ειδικού κτηµατολογίου και των σχετικών πινάκων περιγραφής των
Κτηµάτων και των µεταβολών αυτών, καθώς και των νέων Κτηµάτων, που προέρχονται από
διαχωρισµό. ∆ιαγραφή των Κτηµάτων, που αποδίδονται σε τρίτους, µε βάση οριστικές και
τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά
από γνώµη του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Κτηµάτων και Ανταλλάξιµης Περιουσίας.
•
Έλεγχο των παραχωρητηρίων, που εκδίδονται για την πώληση και παραχώρηση κτηµάτων,
αναφορικά µε την κατηγορία του κτήµατος, την έκταση και τα όρια αυτού, καθώς και έρευνα,
εάν η µεταβίβαση είναι σύµφωνη µε τις αποφάσεις των αρµοδίων Επιτροπών ∆ηµοσίων
Κτηµάτων.
•
∆ιαπίστωση της ακρίβειας των διαχειριστικών στοιχείων του κάθε κτήµατος που µεταβιβάζεται,
του τµήµατος που πραγµατοποιείται και του χρόνου εξόφλησης αυτού.
•
Τήρηση λογαριασµού, στον οποίο να φαίνεται το υπόλοιπο των κτηµάτων που είναι για
πώληση, σε αριθµό και κτηµατολογική αξία, καθώς και παρακολούθηση της δραστηριότητας
239
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
των αρµοδίων νοµαρχιακών υπηρεσιών πάνω στο αντικείµενο της διαχείρισης της ανταλλάξιµης
περιουσίας.
•
Τήρηση των απαραίτητων βιβλίων και στατιστικών στοιχείων και κατάρτιση, κάθε χρόνο, του
απολογισµού των εργασιών ρευστοποίησης της Ανταλλάξιµης Περιουσίας.
•
Φύλαξη της γενικής αλληλογραφίας, των φακέλων των Κτηµάτων, που είναι για διαχείριση ή
όχι, στους οποίους περιέχονται έγγραφα, που αναφέρονται στην παραχώρηση, εκποίηση ή
διεκδίκηση Ανταλλαξίµων Κτηµάτων.
•
Έλεγχο της νοµιµότητας των αποφάσεων των Νοµαρχιακών Επιτροπών ∆ηµοσίων Κτηµάτων.
•
Παρακολούθηση και προώθηση των εργασιών των τοπικών οργάνων σχετικά µε την
ρευστοποίηση των Ανταλλαξίµων Κτηµάτων.
•
Έλεγχος των προτάσεων των αρµοδίων εισηγητών προς τις Επιτροπές ∆ηµοσίων Κτηµάτων.
•
Μελέτη των ζητηµάτων, που ανακύπτουν από την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας,
εισήγηση για τα µέτρα που θα ληφθούν σε κάθε περίπτωση και παροχή σχετικών οδηγιών στις
αρµόδιες Υπηρεσίες.
•
Εισαγωγή προς το Γνωµοδοτικό Συµβούλιο των αιτήσεων για αναγνώριση δικαιωµάτων σε
Ανταλλάξιµα Κτήµατα, των αιτήσεων για µείωση των τιµηµάτων, που καθορίστηκαν από τις
Επιτροπές ∆ηµοσίων Κτηµάτων, καθώς και των αιτήσεων συµβιβασµού, σύνταξη των σχετικών
αποφάσεων, µε βάση τις γνωµοδοτήσεις και παρακολούθηση των δικαστικών υποθέσεων.
•
Έλεγχος των παραχωρητηρίων των Ανταλλαξίµων Κτηµάτων που εκποιούνται, αναφορικά µε
την ακρίβεια του τµήµατος, τον υπολογισµό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων, των εκπτώσεων,
έλεγχος των στοιχείων, σχετικά µε την εξάλειψη της υποθήκης που βαρύνει το Ανταλλάξιµο
Κτήµα, στην περίπτωση ολοκληρωτικής εξόφλησης του τιµήµατος και εισήγηση για έκδοση
υπουργικής απόφασης, για περιορισµό της υποθήκης που ζητείται.
•
Με το άρθρο 1 § 1 του Π.∆. 137/98 (ΦΕΚ 107/98/Α το ταµείο Ανταλλαξίµου Περιουσίας και
Αποκαταστάσεως προσφύγων (Τ.Α.Π.Α.Π.) το οποίο συστήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 5
του Β.∆. 3713/57 (Α΄116) και διατηρήθηκε µε το Π.∆. 346/1997 (Α΄238) καταργείται. Επίσης,
η § 2 του ιδίου άρθρου «Οι αρµοδιότητες και τα δικαιώµατα του Ταµείου αυτού περιέρχονται
στο Υπουργείο Οικονοµικών και ασκούνται από το Τµήµα Γ΄ Ανταλλαξίµων Κτηµάτων της
∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών», § 3 του ιδίου άρθρου «οι
αρµοδιότητες του ∆. Σ. του Τ.Α.Π.Α.Π. ασκούνται από τον Υπουργό Οικονοµικών ή το
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο.
•
∆ιαχείριση και εκµετάλλευση των δασών, λατοµείων, µεταλλείων και λοιπών ειδικής φύσης
Κτηµάτων, που ανήκουν στην Ανταλλάξιµη Περιουσία. Προώθηση της ρευστοποίησης αυτών,
σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία.
•
Κτηµατογράφηση ή οροσήµανση. Εφαρµογή τίτλων και µέριµνα για κάθε αναγκαία τεχνική
εργασία στα θέµατα των Ανταλλαξίµων Κτηµάτων.
•
Τεχνική υποστήριξη των περιφερειακών Υπηρεσιών µετά από εντολές του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών.
•
∆ιαβίβαση στο Ν.Σ.Κ. ερωτηµάτων των Κτηµατικών Υπηρεσιών δια έκδοση γνωµοδοτήσεων.
•
Απαντήσεις σε διάφορα θέµατα και αποστολή στοιχείων που ζητούνται:
•
Απαντήσεις σε αιτήσεις για εξαγορά Ανταλλαξίµων Κτηµάτων (από αυθαίρετους κατόχους,
Ν.Π.∆.∆. η Ν.Π.Ι.∆.).
•
Απαντήσεις σε αιτήσεις για παραχώρηση κατά χρήση.
240
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
•
Απαντήσεις σε αιτήσεις για παραχώρηση κατά κυριότητα.
•
Απαντήσεις σε διεκδικήσεις (δηλ. αναγνώρισης δικαιωµάτων σε Ανταλλάξιµο Κτήµα).
•
Απαντήσεις σε καταγγελίες για καταπάτηση ∆ηµοσίου Κτήµατος.
•
Καταγραφή στοιχείων για Ανταλλάξιµα Κτήµατα.
•
Απαντήσεις σε αλληλογραφία µε άλλες Υπηρεσίες π.χ. ∆/νση Οργάνωσης.
•
Απάντηση σε ερωτήσεις βουλής.
•
Απαντήσεις σε αιτήσεις για πληροφορίες σχετικά µε παραχωρητήρια, νοµοθεσία της
ανταλλάξιµης περιουσίας στις Κ.Υ. και στους πολίτες.
C.6.2
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και στέγασης
Αποτελείται από έξι (6) Τµήµατα:
1.
Τεχνικό Τµήµα ∆ηµοσίων Κτηµάτων, Κτηµατολογίου και Απαλλοτριώσεων
2.
Τεχνικό Τµήµα Αιγιαλού και Παραλίας,
3.
Τεχνικό Τµήµα Εθνικών Κληροδοτηµάτων,
4.
Τεχνικό Τµήµα προγραµµατισµού Μελετών Έργων και Στέγασης,
5.
Τεχνικό Τµήµα Κατασκευής Έργων και Συντήρησης Κτιριακού και Μηχανολογικού Εξοπλισµού,
6.
Τεχνικό Τµήµα Α.Π.Α.Α.
Οι αρµοδιότητες και οι διαδικασίες που πραγµατοποιούνται σε κάθε ένα από τα έξι (6) τµήµατα της
∆/νσης, έχουν ως ακολούθως:
C.6.2.1
Τεχνικό Τµήµα ∆ηµοσίων Τµηµάτων, Κτηµατολογίου και Απαλλοτριώσεων
Οι λειτουργίες του Τµήµατος επικεντρώνονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:
•
Εκτέλεση του τεχνικού έργου του Υπουργείου σε θέµατα ∆ηµόσιας Περιουσίας και ειδικότερα
∆ηµοσίων Κτηµάτων, κτηµατολογίου, Ανταλλαξίµων Κτηµάτων και Απαλλοτριώσεων.
•
Σύνταξη µελετών αξιοποίησης µεγάλων οικοπεδικών εκτάσεων του ∆ηµοσίου.
•
Τοποθέτηση των ∆ηµοσίων και Ανταλλαξίµων Κτηµάτων σε ενιαίο κτηµατολογικό υπόβαθρο
(πινακίδες).
•
Τεχνική υποστήριξη των αρµοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου, σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας σύνταξης και υλοποίησης του Εθνικού Κτηµατολογίου, µε την παροχή οδηγιών, την
σύνταξη προδιαγραφών και µε παρεµβάσεις τεχνικής φύσης, για την προβολή δικαιωµάτων του
∆ηµοσίου, καθώς και για την εξακρίβωση, καταγραφή και προστασία της ∆ηµόσιας και
Ανταλλάξιµης Περιουσίας.
•
Συνδροµή σε τεχνικής φύσης θέµατα, των περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου, που
είναι αρµόδιες για την προστασία και διαχείριση των ∆ηµοσίων και Ανταλλαξίµων Κτηµάτων,
καθώς και Απαλλοτριώσεων, στις περιπτώσεις που απαιτείται.
•
Μέριµνα για τη δηµιουργία και τήρηση αρχείου χαρτών, διαγραµµάτων και λοιπών τεχνικών
στοιχείων σχετικών µε τα ∆ηµόσια και Ανταλλάξιµα Κτήµατα και τις Απαλλοτριώσεις, καθώς και
τήρηση αρχείου των ανωτέρω στοιχείων σε µικροφίλµ.
•
Εισήγηση, για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προγραµµατισµό προµήθειας του αναγκαίου
εξοπλισµού για τη µηχανοργάνωση του τοµέα ∆ηµοσίων και Ανταλλάξιµων Κτηµάτων και
241
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Απαλλοτριώσεων, των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών.
•
Εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νοµοθετικών µέτρων, καθώς και για την
επίλυση προβληµάτων, σε θέµατα της αρµοδιότητας του Τµήµατος.
•
Απαντήσεις σε διάφορα τεχνικά θέµατα και αποστολή στοιχείων που ζητούνται.
C.6.2.2
Τεχνικό Τµήµα Αιγιαλού και Παραλίας
Οι λειτουργίες του Τµήµατος επικεντρώνονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:
•
Εκτέλεση του τεχνικού έργου του Υπουργείου σε θέµατα καθορισµού και προστασίας του
Αιγιαλού, της Παραλίας και του παλαιού Αιγιαλού.
•
Συνδροµή σε τεχνικής φύσης θέµατα, των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου, που
είναι αρµόδιες για τον καθορισµό και την προστασία του Αιγιαλού, της Παραλίας και του
παλαιού Αιγιαλού, στις περιπτώσεις που απαιτείται.
•
Μέριµνα για τη δηµιουργία και τήρηση αρχείου χαρτών, διαγραµµάτων και λοιπών τεχνικών
στοιχείων, σχετικών µε τον Αιγιαλό, την Παραλία και τον παλαιό Αιγιαλό, καθώς και τήρηση
αρχείου των παραπάνω στοιχείων σε µικροφίλµ.
•
Εισήγηση, για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προγραµµατισµό προµήθειας του αναγκαίου
εξοπλισµού για τη µηχανοργάνωση γενικά σε πανελλήνια κλίµακα, του τοµέα Αιγιαλού,
Παραλίας και παλαιού Αιγιαλού, των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών.
•
Εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νοµοθετικών µέτρων, καθώς και για την
επίλυση προβληµάτων, σε θέµατα της αρµοδιότητας του Τµήµατος.
•
Απαντήσεις σε διάφορα τεχνικά θέµατα και αποστολή στοιχείων που ζητούνται.
∆ιαδικασίες:
1. Οδηγίες και διευκρινίσεις σε τεχνικά θέµατα αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού.
1.1. Έρχεται, µέσω κεντρικού πρωτοκόλλου, έγγραφο για διευκρινίσεις ή οδηγίες από τις
Κτηµατικές Υπηρεσίες. Επίσης έρχονται έγγραφα για τεχνική υποστήριξη ή διατύπωση
απόψεων σε διοικητικά θέµατα, από τη ∆/νση ∆ηµόσιας Περιουσίας. Τέλος έγγραφα µπορεί
να προέρχονται από ιδιώτες και φορείς.
1.2. Για τη σύνταξη της απάντησης, το Τµήµα ανατρέχει σε νόµους και εγκυκλίους, καθώς και
στους σχετικούς φακέλους, τους οποίους µελετά (έγγραφα και διαγράµµατα), χωρίς να
τροποποιεί.
1.3. Η απάντηση στα έγγραφα υπογράφεται από το ∆/ντή της Υπηρεσίας ή και τη ∆/νση
∆ηµόσιας Περιουσίας, για κοινά θέµατα.
2. Τεχνική υποστήριξη για χάραξη ή επαναχάραξη αιγιαλού για Κτηµατικές Υπηρεσίες που δεν
έχουν µηχανικό, καθώς και έρευνα ιδιοκτησιακού.
2.1. Έρχεται, µέσω κεντρικού πρωτοκόλλου έγγραφο και βγαίνει συνεργείο για την αποτύπωση
ή αυτοψία. Οι επιτόπιες µετρήσεις πραγµατοποιούνται µε total station ή GPS RTK για
άµεση καταχώρησή τους στο Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών.
2.2. Συντάσσεται ηλεκτρονικά το τοπογραφικό διάγραµµα το οποίο αποστέλλεται στην
Κτηµατική Υπηρεσία ( µαζί µε τεχνική έκθεση όταν πρόκειται για έρευνα ιδιοκτησιακού)
που προχωρεί στις περαιτέρω διαδικασίες.
242
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
2.3. Με το πέρας της διαδικασίας χάραξης ή επαναχάραξης του αιγιαλού, η Κτηµατική Υπηρεσία
στέλνει την απόφαση του Περιφερειάρχη και το οριστικό διάγραµµα µετά του σχετικύ ΦΕΚ.
3. Τήρηση αρχείου. Το αρχείο αφορά σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από:
•
φύλλα χαρτών της Ελλάδας σε 1:50.000
•
διαγράµµατα των καθορισµένων αιγιαλών. Τα διαγράµµατα αυτά δεν έχουν ούτε
συγκεκριµένο µέγεθος ούτε συγκεκριµένη κλίµακα (συνήθως είναι κλιµ.1: 500).
•
ΦΕΚ και απόφαση χάραξης αιγιαλού, για κάθε υπόθεση.
4. Χορήγηση διαγραµµάτων καθορισµένου αιγιαλού σε ιδιώτες.
4.1. Ο ιδιώτης υποβάλλει γραπτή αίτηση, είτε απευθείας στη ∆ΤΥ ή στις Κτηµατικές Υπηρεσίες,
που ενδέχεται να τον παραπέµψουν στη ∆ΤΥ (π.χ. αν δεν έχουν καλά ενηµερωµένο
αρχείο).
4.2. Εντοπίζεται η περιοχή ενδιαφέροντος του ιδιώτη (συνήθως µε βάση το τοπωνύµιο).
4.3. Το Τµήµα µετράει το µήκος του αιγιαλού που ενδιαφέρει τον ιδιώτη, και το κοστολογεί µε
συγκεκριµένο αλγόριθµο (οι πρώτοι έξι κάναβοι 300δρχ. ο ένας, οι επόµενοι από 100δρχ. ο
ένας).
4.4. Ο ιδιώτης πληρώνει το ποσό στη ∆ΟΥ και προσκοµίζει στο τµήµα το διπλότυπο.
4.5. Παίρνει επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του αιγιαλού µε τις κατά το νόµο καθορισθείσες
γραµµές του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού.
C.6.2.3
Τεχνικό Τµήµα Εθνικών Κληροδοτηµάτων
Το Τµήµα υποστηρίζει τεχνικά τη ∆/νση Εθνικών Κληροδοτηµάτων (∆11). Όλα τα εισερχόµενα
έγγραφα του Τµήµατος προέρχονται αποκλειστικά από τη ∆/νση Εθνικών Κληροδοτηµάτων ή από
τα ίδια τα Κληροδοτήµατα. Στην τελευταία περίπτωση το διαβιβάζουν στη ∆11, η οποία το
ξαναστέλνει ή απλώς ενηµερώνουν τη ∆11. Τα εισερχόµενα έγγραφα συνοδεύονται και από το
σχετικό φάκελο. Προκειµένου να απαντήσουν, µελετούν το φάκελο και, αν χρειαστεί, ανατρέχουν
στον αντίστοιχο φάκελο της ∆11. Το Τµήµα δεν τηρεί αρχείο. Το αρχείο βρίσκεται στη ∆11.
Οι λειτουργίες του Τµήµατος επικεντρώνονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:
•
Εκτέλεση του τεχνικού έργου του Υπουργείου σε θέµατα Εθνικών Κληροδοτηµάτων,
σχολαζουσών κληρονοµιών και κοινωφελών περιουσιών γενικά.
•
Εισήγηση για την εκκαθάριση αµοιβής µηχανικών, για παρασχεθείσες υπηρεσίες τους σε
κοινωφελείς περιουσίες και σχολάζουσες κληρονοµιές, καθώς και για την αξιοποίηση
κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονοµιών.
•
Συνδροµή στον καθορισµό του ελάχιστου όρου προσφοράς των εκποιούµενων δια
δηµοπρασίας ακινήτων κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 28 του Β.∆. 30/1111-4/12/1939.
•
Συνδροµή των Κτηµατικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, σε τεχνικής φύσης θέµατα υποθέσεων
εκκαθάρισης, διοίκησης και διαχείρισης Εθνικών Κληροδοτηµάτων και σχολαζουσών
κληρονοµιών (Α.Ν. 2039/1939 – Α’ 455, Β.∆. 18.9.1947 – Α’ 223), στις περιπτώσεις που
απαιτείται.
•
Εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νοµοθετικών µέτρων, καθώς και για την
επίλυση προβληµάτων τεχνικής φύσης, για τα παραπάνω θέµατα.
•
Μέριµνα για τη δηµιουργία µηχανογραφηµένου αρχείου των υποθέσεων αρµοδιότητας του
τµήµατος.
243
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
•
Απαντήσεις σε διάφορα τεχνικά θέµατα και αποστολή στοιχείων που ζητούνται.
C.6.2.4
Ακινήτων
Τεχνικό
Τµήµα
Αντικειµενικού
Προσδιορισµού
Φορολογητέας
Αξίας
Το Τµήµα έχει ως αρµοδιότητα την σωστή εφαρµογή και την επέκταση του συστήµατος
Αντικειµενικού Προσδιορισµού της φορολογητέας Αξίας κάθε είδους Ακινήτων για όλη τη χώρα.
Οι λειτουργίες του Τµήµατος επικεντρώνονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:
•
Μέριµνα, για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, τη χαρτογράφηση και σχεδιασµό φύλλων
υπολογισµού της Αξίας των Ακινήτων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές
διατάξεις, Υπουργικές αποφάσεις και συναφείς οδηγίες.
•
Συνδροµή στις κατά τόπους επιτροπές του Ν. 1249/1982 για τη συλλογή στοιχείων,
επεξεργασία και ολοκλήρωση του πορίσµατός τους.
•
Έλεγχος των πορισµάτων, στατιστική επεξεργασία των τιµών, των συντελεστών και των
προκυπτουσών αξιών, συγκρίσεις µε ισχύουσες τιµές, προτάσεις επιτροπών και υπηρεσίας,
έγκριση από την πολιτική ηγεσία και οριστικοποίηση για τη σύνταξη και εκτύπωση των
σχετικών πινάκων και χαρτών.
•
Προγραµµατισµός για την ένταξη νέων περιοχών στο Αντικειµενικό Σύστηµα, καθώς και
βελτίωση του συστήµατος των ενταχθεισών περιοχών.
Απαντήσεις σε διάφορα τεχνικά θέµατα που προκύπτουν κατά την εφαρµογή του συστήµατος,
υποστήριξη των ∆ΟΥ και παροχή σχετικών πληροφοριών σε υπηρεσιακούς φορείς και ιδιώτες και
αποστολή στοιχείων που ζητούνται
C.6.2.5
Τµήµα Προγραµµατισµού Μελετών Έργων και Στέγασης
Οι λειτουργίες του Τµήµατος επικεντρώνονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:
•
Συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, για την κατάρτιση προγράµµατος
στέγασης των Υπηρεσιών του Υπουργείου και εκπόνηση µελετών εκτέλεσης τεχνικών έργων
αυτού.
•
Συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων, προτάσεων και αιτηµάτων στέγασης των
υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, για την εκτίµηση των άµεσων
βραχυχρόνιων και µακροχρόνιων γενικών και ειδικών στεγαστικών αναγκών του Υπουργείου
καθώς και εκπόνηση σχετικών µελετών και σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών στέγασης αυτών.
•
Κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρµογής της Νοµοθεσίας στέγασης των ∆ηµοσίων
Υπηρεσιών και επιµέλεια για τη λήψη αναγκαίων νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων.
•
Συνεργασία µε τις ∆/νσεις ∆ιοικητικού, Προσωπικού και Οργάνωσης, σε θέµατα στέγασης των
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.
•
Μέριµνα για την εγγραφή στον Κρατικό Προϋπολογισµό των αναγκαίων πιστώσεων για την
ανάθεση µελετών καθώς και για την στέγαση και µεταστέγαση των Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών.
•
Εκπό