τ ι μ ο λ ο γ ι ο ∆ α π α ν ω ν παθoλογικα 0000 0001

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΞ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
∆ΑΠΑΝΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΘOΛΟΓΙΚΑ
ΤΙΜΗ A
(€)
ΤΙΜΗ Β
(€)
44,02
44,02
0000
0001 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
0010 AXΙΛΛΕΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΦΩΤΟΜΟΤOΓΡΑΦΗΜΑ)
0012 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
4,05
4,49
0011 ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ HUNNER TEST ΥΠΟ ΚΥΤΤΑΡΟΟΡΜΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
8,28
9,95
0013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΣΟΦΑΓΙΟΥ ΣΩΛΗΝΟΣ
4,55
4,55
0222 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
5,00
5,00
0555 ΗΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
0,00
0,00
0006 ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
20,54
20,54
0007 ΙΑΤΡΟΣ ( ΠΑΡΟΥΣΙΑ ) ΣΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ ΣΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΤΟΚΕΤΟΥΣ
13,21
13,21
0202 ΙΑΤΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (ΑΠΟΓΕΥΜ. ΙΑΤΡΕΙΟ)
ΕΠΙΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Ο ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ
ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ
ΗM/NIA ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ( ΕΓΚ. 1/93)
40,00
40,00
0003 ΙΑΤΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ,ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΙΑΤΡΕΙΟ-ΣΠΙΤΙ
Ο ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ (ΕΓΚ 1/93).
21,00
21,00
0201 ΙΑΤΡΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (ΑΠΟΓΕΥΜ. ΙΑΤΡΕΙΟ)
ΕΠΙΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Ο ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ
ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ
ΗM/NIA ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ( ΕΓΚ. 1/93)
40,00
40,00
0002 ΙΑΤΡΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ,ΤΕΩΣ ∆/ΝΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ (Ν.Π.∆.∆.) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ , ΥΦΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΞΕΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΙΑΤΡΕΙΟ - ΣΠΙΤΙ Ο ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ
ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ
ΗM/NIA ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ( ΕΓΚ. 1/93)
19,00
19,00
0200 ΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (ΑΠΟΓΕΥΜ. ΙΑΤΡΕΙΟ)
ΕΠΙΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Ο ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ
ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ
ΗM/NIA ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ( ΕΓΚ. 1/93)
30,00
30,00
0001 ΙΑΤΡΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΣΠΙΤΙ
Ο ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΗM/NIA ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ( ΕΓΚ. 1/93)
15,00
15,00
0004 ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΣΠΙΤΙ
Ο ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ (ΕΓΚ 1/93).
31,00
31,00
0008 ΙΑΤΡΟΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ
Ο ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΗM/NIA ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ(ΕΓΚ 1/93)
15,00
15,00
4,40
4,40
50,00
50,00
8,07
8,07
52,82
52,82
0005 ΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ
0203 ΙΑΤΡΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (ΑΠΟΓΕΥΜ. ΙΑΤΡΕΙΟ)
0014 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
0015 ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝ/ΤΑΣ ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΦΩΤΟΝΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΥΣΙΟΜΕΤΡΗΣΗ (DPA)
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜ/ΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 20%.(ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ )
ΣΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 0% ( ΑΝ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΤΙ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ). ΕΑΝ Η ∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ Ι∆ΙΟ
ΧΡΟΝΟ , ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Υ. ΑΝ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΗ
ΤΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜ/ΧΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 10%.( Εγκ. 7/93 )
ΑΝ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ∆ΗΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ ∆ΕΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜ/ΧΗ.
Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΚΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
∆ΙΠΛΗ Ή ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΧΡΕΩΣΗ ΣΤΟΝ Ι∆ΙΟ ΑΣΘΕΝΗ. ( ΕΓΚ. 1/94 ). ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , Π.Χ. ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΠΡΟΩΡΗ
ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ , ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙ∆Η
ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΗ , ΣΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕ
ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΟΣΦ.ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝ∆. ΣΤΗΛΗΣ ∆ΕΙΞΕΙ ΜΕΤΡΙΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΠΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ
6/10/2011
Σελίδα
1 από
5
Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
∆ΑΠΑΝΩΝ
ΤΙΜΗ A
(€)
ΤΙΜΗ Β
(€)
35,22
35,22
0777 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΥΠΑΤΕ
0,00
0,00
ΕΞ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΘOΛΟΓΙΚΑ
0000
0001 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 2ηΜΕΤΡΗΣΗ.
ΑΝ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΣΠΟΝ∆. ΣΤΗΛΗ ∆ΕΝ ∆ΕΙΞΕΙ Ή ∆ΕΙΞΕΙ ΣΑΦΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΟΣΗ
∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 2Η ΜΕΤΡΗΣΗ. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ∆ΕΝ
ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ.
0016 ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΟΝΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ∆ΕΣΜΗΣ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ Ι∆ΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤ/ΚΗΣ ΠΥΚΝ/ΤΑΣ ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΦΩΤΟΝΙΑΚΗ
ΑΠΟΡΡΟΦΥΣΙΟΜΕΤΡΗΣΗ (DPA)
0444 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ.
0,00
0,00
4442 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
0,00
0,00
4441 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
0,00
0,00
0017 ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ
4,55
4,55
0018 ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΣΗ
4,55
4,55
0019 ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΣΤΕΡΝΟΥ
4,55
4,55
0901 ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
0,00
0,00
0900 ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΤΗ ΙΑΤΡΟΥ
0,00
0,00
8888 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0,00
0,00
5555 ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
0,00
0,00
10,45
12,97
0021 ΥΠΟΚΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ
3,96
3,96
0022 ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (∆Ι∆ΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ)
∆Ι∆ΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 50% ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΗΛ.Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΠΟ∆ΕΧΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΕ∆Ρ.∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 70% ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΝ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΗΛ.
Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟ∆ΕΧΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆Ρ.∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ.
7,92
7,92
6,66
8,28
0020 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ
( 5-6 ΛΗΨΕΙΣ ΒΑΣ. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ )
0002 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΑ
0023 ΕΙ∆ΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
∆ΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ. (ΕΓΚ. 4/95) ΟΥΤΕ ΑΠΟ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ , ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟ. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΣΤ-ΠΑΠ ΑΠΟ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΑΝΤΙ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟ. ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ
∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟ.
0102 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ
0029 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ
8,28
9,95
23,71
23,71
0024 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ H ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
6,66
8,28
0025 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ ΦΥΛΟΥ-ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗ
8,28
9,95
0026 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΥ
6,66
8,28
0027 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
6,66
10,92
0028 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ-ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ- TEST PAP
6,66
8,28
0030 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΓΡΩΝ ( ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ, ΑΣΚΗΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΚΑΡ∆ΙΚΟΥ,
ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ, ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟΥ, ∆Ω∆ΕΚΑ∆ΑΚΤΥΛΙΚΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ )
8,28
9,95
0035 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
(ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ, ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΕΚΠΛΥΣΜΑΤΟΣ Η ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΠΤΥΕΛΩΝ).
8,28
9,95
0031 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΕΝ/ΝΩΝ (ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛ.,ΦΑΡΥΓΓΟΣ,ΛΑΡΥΓΓΟΣ)
6,66
8,28
0032 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝ∆ΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ
8,28
9,95
24,71
28,82
0034 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝ. ΜΑΣΤΟΥ ΛΕΜΦΑ∆ΕΝΩΝ,ΜΥΕΛΟΥ
6,66
8,28
0036 ΟΡΜΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΜΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΟΛΠΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΟΡΜΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ,
ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΤΟ ΜΙΣΟ ΤΗΣΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ,
∆ΗΛΑ∆Η ΤΟ ΕΝΑ
3,43
4,17
0033 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
6/10/2011
Σελίδα
2 από
5
Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
∆ΑΠΑΝΩΝ
ΤΙΜΗ A
(€)
ΤΙΜΗ Β
(€)
0037 ΟΡΜΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΜΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Β) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΟΛΠΙΚΑ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
24,71
28,82
0038 ΠΑΠ-ΝΕΤ ( 2 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΠΑΠ-ΤΕΣΤ)
13,32
16,55
ΕΞ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΘOΛΟΓΙΚΑ
0000
0002 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΑ
0003 ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
0039 DNA ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ
44,02
44,02
0040 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
21,13
21,13
0045 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ∆ΥΟ ΟΡΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΕΩΝ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΒΙΟΨΙΑΣ
49,89
49,89
0041 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΣΕ ΒΙΟΨΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
34,16
34,16
0044 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΡΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟ∆ΟΧΕΑ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΒΙΟΨΙΑΣ
34,16
34,16
0042 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΩΣ 3 ΑΝΤΙΓΟΝΑ
49,89
49,89
0043 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 3 ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ
67,50
67,50
0103 ΒΙΟΨΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙ∆Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ (ΣΥΜ/ΧΗ 30%)
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
58,69
58,69
0099 ΒΙΟΨΙΑ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ (ΣΥΜ/ΧΗ 30%)
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
58,69
58,69
161,41
161,41
0046 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΒΙΟΨΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΒΕΛΟΝΗ (FNA)
21,13
21,13
0047 ΕΦΑΡΜΟΓΗ IN SITU ΥΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΛΟ ∆ΕΙΚΤΗ Η ΟΜΑ∆Α
ΕΦΑΡΜΟΓΗ IN SITU ΥΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΑΠΛΟ ∆ΕΙΚΤΗ Η ΟΜΑ∆Α
ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΑΝΙΧΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ
41,38
41,38
0100 ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ∆ΙΟΡΘΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΣΥΜ/ΧΗ 30%)
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
0048 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΒΙΟΨΙΩΝ Ή ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΕΝΖΥΜΟ
5,87
5,87
0049 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΒΙΟΨΙΩΝ Η#ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ
10,27
10,27
0050 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ) ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΒΙΟΨΙΑΣ
44,02
44,02
0052 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΩΤΗΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ-PCR
234,78
234,78
0051 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ DNA ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΒΙΟΨΙΩΝ
55,76
55,76
0054 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝ∆ΥΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ
21,13
21,13
0056 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΣΤΑ
21,13
21,13
0055 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ( ΩΣ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Κ.Λ.Π ) ΚΑΙ
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ( ΩΣ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Κ.Λ.Π ) ΚΑΙ
ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΒΟΛΒΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
21,13
21,13
0057 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΧΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ )
21,13
21,13
0053 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΑΠΌ 1-3 ΙΣΤΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
73,37
73,37
0058 ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Η ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΒΙΟΨΙΕΣ
63,39
63,39
0059 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ (ΠΕΡΑ ΤΩΝ 3) ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ ΑΣΘΕΝΗ.
21,13
21,13
0060 ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤ.ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΟΨΙΩΝ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥ
21,13
21,13
0061 ΤΑΧΕΙΕΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΑΧΕΙΕΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
Ι∆ΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ Α∆ΙΑΚΡΙΤΩΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΙΣΤΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
27,76
27,76
0063 ΑΛΛΕΡΓΙΚΑ TEST H TEST ΕΠΙ∆ΕΡΜΙΚΑ
1,23
1,88
0064 ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΚΑΘΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
5,87
5,87
0065 ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΑ - ΚΑΘΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
10,27
10,27
0066 ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΝΙΚΙΛΙΝΗ
44,02
44,02
0068 ΒΡΟΓΧΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΓΟΝΟ
35,22
35,22
0067 ΒΡΟΓΧΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ( ΜΕΤΑΧΟΛΙΝΗ,ΙΣΤΑΜΙΝΗ)
23,48
23,48
7,04
7,04
0004 ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΑ
0069 ∆ΕΡΜΟΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ MULTI TEST
6/10/2011
Σελίδα
3 από
5
Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
∆ΑΠΑΝΩΝ
ΤΙΜΗ A
(€)
ΤΙΜΗ Β
(€)
0070 ∆ΕΡΜΟΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ DNCB
7,04
7,04
0071 ∆ΕΡΜΟΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΑ - Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ
2,35
2,35
0072 ∆ΕΡΜΟΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΝΥΓΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ
1,76
1,76
0073 ∆ΕΡΜΟΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΝΥΓΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΡΑ 30 ∆ΟΚΙΜΑΣΙΩΝ
52,82
52,82
0074 ∆ΕΡΜΟΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΝΥΓΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΡΑ 50 ∆ΟΚΙΜΑΣΙΩΝ
88,04
88,04
ΕΞ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΘOΛΟΓΙΚΑ
0000
0004 ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΑ
0075 ΕΠΙ∆ΕΡΜΙΚΟΝ ΤΕΣΤ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
1,50
1,88
0076 ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ∆ΙΠΛΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ
23,48
23,48
0077 ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΥΦΛΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ
29,35
29,35
0078 ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΞΥΛΟΚΑΙΝΗΣ
23,48
23,48
0079 ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΙΚΙΛΙΝΗ
44,02
58,69
0080 ΡΙΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙ∆ΙΚΗ
23,48
23,48
0009 ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 10%)
ΜΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
0,00
0,00
0081 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜ/ΧΗ - ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
0,00
0,00
0005 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
0106 ΕΝΟΙΚΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
93,00
93,00
0082 ΟΞΥΓΟΝΟ ( ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ )
ΟΞΥΓΟΝΟ ( ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ )
Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜ. ΠΟΥ
ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΤΑΙ ΑΠΌ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ, 3 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , ΠΟΥ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 10-25%.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΟΙ ΦΙΑΛΕΣ
∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΤΑΜ. ΥΓΕΙΑΣ
0,00
0,00
0108 ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ∆ΑΚΤΥΛΟΥ (ΣΥΜ/ΧΗ 25%)
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΓΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ (3) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
25% ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
0,00
0,00
0098 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ( ΣΥΜ/ΧΗ 10% )
0,00
0,00
0107 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΕΝΙΚΩΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ)
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ∆Σ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
0,00
0,00
0085 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ
ΜΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡΕΣ. Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ:
Α. ΝΕΟΙ ΜΕ ΑΣΤΑΘΗ , ΒΑΡΥ , ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ ΜΕ ΣΥΧΝΕΣ
ΟΞΟΝΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ.
Β. ΕΓΚΥΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΒΑΡΥ , ΑΣΤΑΘΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ.
Γ. ΝΕΟΙ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ.
∆. ΓΕΝΙΚΑ, ΜΕ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΣΑΚΧΑΡΟ∆ΙΑΒΗΤΙΚΟΙ, ΒΑΣΕΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ.
0,00
0,00
0105 ΣΥΣΚΕΥΗ (ΑΝΤΛΙΑ) ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
0,00
0,00
0083 ΣΥΣΚΕΥΗ AEROCHAMBER (ΕΙΣΠΝΟΕΣ) (ΣΥΜ/ΧΗ 10%)
ΜΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
0,00
0,00
0084 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΙ∆ΗΡΩΣΗΣ
ΜΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
0,00
0,00
0087 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 3 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΥΓΕΙΟΝ.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 25% ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
0,00
0,00
0088 ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ( C-PAP - BIPAP )
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 3 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΌ ΕΙ∆ΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ.
0,00
0,00
6/10/2011
Σελίδα
4 από
5
Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
∆ΑΠΑΝΩΝ
ΤΙΜΗ A
(€)
ΤΙΜΗ Β
(€)
0,00
0,00
0089 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΑ ΟΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.
0,00
0,00
0091 ΤΑΙΝΙΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ (ΜΗ ΙΝΣΟΥΛ.)
ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕΧΡΙ 29,35 ΕΥΡΩ ΤΟ 2/ΜΗΝΟ
0,00
0,00
0090 ΤΑΙΝΙΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ (ΧΩΡΙΣ ΣΥΜ/ΧΗ)
ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.
0,00
0,00
ΕΞ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΘOΛΟΓΙΚΑ
0000
0005 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ , Η
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΑΝΟΧΗ.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ.ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΌ ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ ΌΤΙ ΘΑ
ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.
(ΣΥΜ/ΧΗ 25% ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
0086 ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ - ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ
ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
25% ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ , ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΤΑΜΕΙΟ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛ. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ Η
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.
0092 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ Τ.Υ.
0,00
0,00
0093 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ.
0,00
0,00
0094 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ Τ.Υ. - ΠΛΑΦΟΝ 58,69 ΕΥΡΩ
ΠΛΑΦΟΝ 58,69 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ
0,00
0,00
0095 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜ/ΧΗ
0,00
0,00
0800 ΥΛΙΚΑ ΕΙ∆ΙΚΑ
0,00
0,00
0101 ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
0,00
0,00
0104 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ (COMFEEL)
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΘΑ ΕΊΝΑΙ 50% ΓΙΑ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ 20% ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕΧΡΙ 18 ΕΤΩΝ
0,00
0,00
0096 ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ - ΠΛΑΦΟΝ 146.74 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΑ
0,00
0,00
0062 ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΙ∆ΗΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
0,00
0,00
0097 ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΥ
ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ, 3 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10-25% ΣΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) .ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΟΙ ΦΙΑΛΕΣ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ.
0,00
0,00
6/10/2011
Σελίδα
5 από
5
Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.