ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - TEIWM me-id

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN
MACEDONIA
ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50100 KOZANI-GREECE
http://www.teiwm.gr
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
TMHMA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΕ
Τηλ.: 2461 0 68239 , 2461 0 68225
Φαξ: 2461 0 39682, 2461 0 38675
Email: [email protected], [email protected]
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών &
Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ της ΣΤΕΦ, που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν προφορικά την
πτυχιακή εργασία στην προβλεπόμενη από το νόμο 3μελή επιτροπή εκπαιδευτικών, ότι οι
ημερομηνίες παρουσίασης είναι 04 & 05 Μαρτίου 2015.
Για να μπορέσει κάποιος σπουδαστής/στρια να παρουσιάσει την εργασία του/της στις
παραπάνω ημερομηνίες πρέπει μέχρι 27 Φεβρουαρίου 2015 να καταθέσει το ΕΝΤΥΠΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ στην γραμματεία του Τμήματος.
Προσοχή: Οι πτυχιακές εργασίες θα πρέπει να είναι είδη δηλωμένες με το ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
στη γραμματεία. Αδήλωτες πτυχιακές δεν μπορούν να παρουσιαστούν προφορικά.
♦ Αναλυτικό πρόγραμμα παρουσίασης των πτυχιακών θα αναρτηθεί μετά τις
27/03/2015.
♦ Η επόμενη παρουσίαση πτυχιακών εργασιών του τμήματος θα
πραγματοποιηθεί στις 06 & 07 Μαΐου 2015
Μετά την παρουσίαση θα πρέπει να προσκομίσετε στην Γραμματεία
1. Το έντυπο παράδοσης πτυχιακής εργασίας συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
2. Μία έντυπη μορφή της πτυχιακής εργασίας
3. Ένα CD-ROM με το κείμενο της εργασίας σε PDF Format ή WORD (αποκλειστικά σε ένα
ολοκληρωμένο αρχείο)
4. Μία Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) για την συγγραφή της πτυχιακής
5. Τα 2 & 3 αφού πρωτοκολληθούν από την Γραμματεία κατατίθενται στην βιβλιοθήκη του
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
Κοζάνη, 12/02/2015
Από τη Γραμματεία του Τμήματος