ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΑΡΙΝΟ_14-15

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ (ΝΈΟ)
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΩΡΕΣ
∆ΕΥΤΕΡΑ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΡΙΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ (Θ) ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ (Θ)
09.00-10.00
Α∆4
10.00-11.00
ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ
(Εργ)
11.00-12.00
Εργαστήριο
Πολυµέσων
12.00-13.00
ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ
Α∆4
15.00-16.00
16.00-17.00
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ
(Εργ)
(Οµ. Εργαστήριο
1) Πολυµέσων
ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ (Οµ. Εργαστήριο
3) Πολυµέσων
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ
(Εργ)
ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ (Οµ. Εργαστήριο
2) Πολυµέσων
ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ (Οµ.
5)
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ
(Εργ)
ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ (Οµ. Εργαστήριο
4) Πολυµέσων
ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ (Οµ.
6)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΤΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ
Α∆4
ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ
ΜΕΣΑ
Α∆4
ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (Ε)
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (Ε)
17.00-18.00 Εργαστήριο ΙΙ
18.00-19.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ
(Εργ)
Εργαστήριο
ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ Πολυµέσων
13.00-14.00
14.00-15.00
ΠΕΜΠΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ
(Εργ)
ΤΕΤΑΡΤΗ
∆ΑΛΛΑ
ΗΛΙΑ∆ΗΣ
(Οµ.1) (Οµ. 3) Εργ ΙΙ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
∆ΑΛΛΑ
ΗΛΙΑ∆ΗΣ
(Οµ.2) 4) Εργ ΙΙ
(Οµ.
Α∆4
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (Ε)
(Φρ. ΗΛΙΑ∆ΗΣ
Οµ.1,2) (Οµ. 5) Εργ ΙΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (Ε)
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (Ε)
19.00-20.00 Εργαστήριο ΙΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (Θ)
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ & ∆ΗΜΟΣΙΟΣ
ΛΟΓΟΣ
Α∆4
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
(Φρ.Οµ.3,4)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (Ε)
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑ∆ΗΣ
(Φρ. Οµ.5,6) (Οµ. 6)
Α∆4
Α∆4
ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΗΣ
ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΗΣ
ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Α∆4
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ & ∆ΗΜΟΣΙΟΣ
ΛΟΓΟΣ
Α∆4
ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΗΣ
Εργαστήιο ΙΙ
20.00-21.00
Το Φροντιστήριο του µαθήµατος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ µε διδάσκοντα τον κ. Πετράκη θα γίνεται στο Ελεύθερο Εργαστήριο.
Ο Προϊστάµενος του τµήµατος
∆ρ. Γεώργιος Π. Ηλιάδης
Επίκουρος Καθηγητής
ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ (ΠΑΛΑΙΟ)
πρώην ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΩΡΕΣ
∆ΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΥΜΑ
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Α∆3
ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΗΣ
Α∆4
Α∆3
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
15.00-16.00
16.00-17.00
ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Α∆4
Α∆4
ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1
Α∆3
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα µαθήµατα Κοινωνική Ψυχολογία και Αρχές Μάρκετινγκ γίνονται συνδιδασκαλία µε τα αντίστοιχα µαθήµατα του 2ου εξαµήνου του νέου προγράµµατος σπουδών.
Ο Προϊστάµενος του τµήµατος
∆ρ. Γεώργιος Π. Ηλιάδης
Επίκουρος Καθηγητής
ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
∆΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΝΈΟ)
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΩΡΕΣ
∆ΕΥΤΕΡΑ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΡΙΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
ΝΟΜΙΚΟ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΟΜΙΚΟ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ &
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ &
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
12.00-13.00
Α∆3
ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
Α∆3
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΝΤΥΠΩΝ &
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΜΕ
Α∆3
ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ
ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΗΣ
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΝΤΥΠΩΝ &
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΜΕ
Α∆3
ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΗΣ
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΜΕ γίνεται συνδιδασκαλία µε το αντίστοιχο
µάθηµα του 4ου εξαµήνου του παλαιού προγράµµατος σπουδών (δηµοσίων Σχέσεων &
Επικοινωνίας)
Ο Προϊστάµενος του τµήµατος
∆ρ. Γεώργιος Π. Ηλιάδης
Επίκουρος Καθηγητής
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
∆΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΠΑΛΑΙΟ)
πρώην ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΩΡΕΣ
∆ΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
09.00-10.00
ΤΕΤΑΡΤΗ
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Α∆2
10.00-11.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΙ
Α∆2
ΡΑΓΙΕΣ
Α∆2
12.00-13.00
Α∆2
13.00-14.00
Α∆2
ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΗΣ
ΡΑΓΙΕΣ
14.00-15.00
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΙ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΝΤΥΠΩΝ &
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΜΕ
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΝΤΥΠΩΝ &
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΜΕ
ΘΕΣΜΟΙ Κ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ
11.00-12.00
ΠΕΜΠΤΗ
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Α∆2
Α∆2
Α∆2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΗΣ
ΡΑΓΙΕΣ
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
Ο Προϊστάµενος του τµήµατος
∆ρ. Γεώργιος Π. Ηλιάδης
Επίκουρος Καθηγητής
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΠΑΛΑΙΟ)
πρώην ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΩΡΕΣ
∆ΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
09.00-10.00
10.00-11.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ &
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (Θ)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
11.00-12.00
12.00-13.00
ΠΕΜΠΤΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
∆ΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ I
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Α∆1
Α∆1
Α∆1
ΠΑΝΑΣ
13.00-14.00
Α∆1
ΠΑΝΑΣ
Α∆1
ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΗΣ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ &
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (ΦΡ)
17.00-18.00
18.00-19.00
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1
19.00-20.00
20.00-21.00
Α∆1
Α∆1
ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΗΣ
ΡΑΓΙΕΣ
Ο Προϊστάµενος του τµήµατος
∆ρ. Γεώργιος Π. Ηλιάδης
Επίκουρος Καθηγητής