Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ Τουριστικών Γραφείων ΙΒΑΝ GR

Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ Τουριστικών Γραφείων
Για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) του Τουριστικού Γραφείου σας, θα χρειαστεί να
συγκεντρώσετε τα ακόλουθα εννέα (9) δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (ως συνημμένο υπόδειγμα αρίθ.1). Η αίτηση υποβάλλεται από τον επιχειρηματία και
στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας) από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.
2. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Καταστατικό ή ΦΕΚ που να εμφαίνεται και ο νόμιμος
εκπρόσωπος.
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του επιχειρηματία ή του νόμιμου εκπροσώπου
όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. (Αναζητείται υπηρεσιακώς.)
4. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης του αιτούντος (φυσικού προσώπου ή
εταιρείας κατά περίπτωση). (Αναζητείται υπηρεσιακώς.)
5. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης από το οποίο να
προκύπτει πλήρης και ανεξάρτητη γραφειακή εγκατάσταση της επιχείρησης με εμβαδόν
τουλάχιστον 20 τ.μ.
6. Παράβολο υπέρ Ελληνικού Δημοσίου 150€ πληρωτέο σε οποιαδήποτε ΔΟΥ στον κωδικό
3741.
7. Παράβολο υπέρ ΕΟΤ 150€ πληρωτέο:
 ή στην Τράπεζα Ελλάδας με κατάθεση υπέρ ΕΟΤ στο λογαριασμό
ΙΒΑΝ GR 1401000240000000000261800
 ή στο Ταμείο του ΕΟΤ (οδός Τσόχα 7, 1ος όροφος γραφείο 1.14, ώρες 09.00’-13.30’)
8. Παράβολο υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ 60€ πληρωτέο στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό:
 040/546025-54
9. Εγγυητική Επιστολή υπέρ ΕΟΤ ύψους 11.738,81 € πενταετούς διάρκειας. (ως συνημμένο
υπόδειγμα αριθ.2)
Ενδιαφέρεστε για χορήγηση ΕΣΛ υποκαταστήματος; Εδώ θα βρείτε τα έγγραφα που θα χρειαστεί
να προσκομίσετε.
Σχόλιο [v1]: Αν γίνει
υπερσύνδεση, θα μπει το κείμενο
που ακολουθεί.
 Υποβάλλονται τα υπ’ αριθμόν 1,5,6,7,8,9 δικαιολογητικά, που ισχύουν για την
έκδοση ΕΣΛ, δηλαδή:
1. Αίτηση (ως συνημμένο υπόδειγμα αρίθ.1). Η αίτηση υποβάλλεται από τον επιχειρηματία και
στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας) από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.
2. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης από το οποίο να
προκύπτει πλήρης και ανεξάρτητη γραφειακή εγκατάσταση της επιχείρησης με εμβαδόν
τουλάχιστον 20 τ.μ.
3. Παράβολο υπέρ Ελληνικού Δημοσίου 150€ πληρωτέο σε οποιαδήποτε ΔΟΥ στον κωδικό
3741.
4. Παράβολο υπέρ ΕΟΤ 150€ πληρωτέο:
 ή στην Τράπεζα Ελλάδος με κατάθεση υπέρ ΕΟΤ στο λογαριασμό
ΙΒΑΝ GR 1401000240000000000261800
 ή στο Ταμείο του ΕΟΤ (οδός Τσόχα 7, 1ος όροφος γραφείο 1.14, ώρες 09.00’-13.30’)
5. Παράβολο υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ 60€ πληρωτέο στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό:
 040/546025-54
6. Εγγυητική Επιστολή υπέρ ΕΟΤ ύψους 11.738,81 € πενταετούς διάρκειας. (ως συνημμένο
υπόδειγμα αριθ.2)
Προσοχή! Η λήξη εγγυητικής του υποκαταστήματος είναι ίδια με τη λήξη εγγυητικής του
κεντρικού καταστήματος.
Αν ενδιαφέρεστε για την ανανέωση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, εδώ θα βρείτε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
Σχετική νομοθεσία
(Ν.393/76, ΚΥΑ 1597/2011-ΦΕΚ 108/Β/3-2-11)
Σχόλιο [v2]: Σύνδεση με την
ανανέωση.
Σχόλιο [v3]: Υπερσύνδεση
Δικαιολογητικά για την ανανέωση ΕΣΛ Τουριστικών Γραφείων
Για την ανανέωση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας του Τουριστικού Γραφείου σας, θυμηθείτε:
 Τα υπ’ αριθμόν 3,4 και 9 δικαιολογητικά (που υποβάλλετε για την έκδοση ΕΣΛ)
υποβάλλονται κάθε 5 χρόνια, δηλαδή:
1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του επιχειρηματία ή του νόμιμου εκπροσώπου
όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. (Αναζητείται υπηρεσιακώς.)
2. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης του αιτούντος (φυσικού προσώπου ή
εταιρείας κατά περίπτωση). (Αναζητείται υπηρεσιακώς.)
3. Εγγυητική Επιστολή υπέρ ΕΟΤ ύψους 11.738,81 € πενταετούς διάρκειας. (ως συνημμένο
υπόδειγμα αριθ.2)
Επισήμανση: Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιθαγένεια μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί από υπηκόους τρίτων χωρών λαμβάνουν ειδικό σήμα
λειτουργίας εφόσον υπάρχει αμοιβαιότητα που υποδεικνύεται με βεβαίωση του Υπουργείου
Εξωτερικών.
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής
Προς :
Τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΣΟΧΑ 7, 11527 ΑΘΗΝΑ
1. Σας
πληροφορούμε
ότι
εγγυόμαστε
χωρίς
επιφύλαξη
για
τ………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… και για ποσό μέχρι 11.738,81 ΕΥΡΩ για να χρησιμεύσει
σαν εγγύηση για ειδικό σήμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου για κάθε συναλλαγή που
προκύπτει από: το Ν.393/76 «Περί ίδρυσης και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων», το
Ν.2160/93, την 513875/20/7/94 απόφαση Υπουργού Τουρισμού (ΦEΚ 588/Β/94), καθώς και την
ΚΥΑ 1597/2011 (ΦΕΚ 108/Β/03-02-2011).
2. Η παρούσα ισχύει από …………….. μέχρι ……………. (ισχύει για 5 έτη) και αυτοδικαίως για ένα
ακόμη εξάμηνο από την ημερομηνία λήξεως της. Επίσης, ισχύει για ένα εξάμηνο μετά την
ημερομηνία ανάκλησης για οποιοδήποτε λόγο της αδείας για την οποία εκδόθηκε η εγγυητική
αυτή επιστολή.
3. Το ανωτέρω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και σας δηλώνουμε ότι σε περίπτωση που θα
ζητηθεί η καταβολή μέρους ή όλους του ποσού αυτού, υποσχόμαστε και υποχρεούμαστε να
το καταβάλουμε σε σας ή σε αυτόν που θα μας υποδείξετε το αργότερο σε τρεις μέρες από
τη σχετική αυτή πρόσκλησή σας χωρίς να αιτιολογήσετε την πράξη σας αυτή παραιτούμενοι
ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε ευεργέτημα από το δικαίωμα ενστάσεως, καθώς επίσης και
από το δικαίωμα για το νόμιμο χαρακτήρα ή όχι της αιτήσεώς σας.
4. Η τυχόν επιστροφή σε οποιονδήποτε χρόνο θα γίνεται μόνο με έγγραφό σας.