Βιοτεχνολογία Τροφίμων- Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
Προπτυχιακό
ο
FGP440
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
3
5
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Επιστημονικής περιοχής/Κατεύθυνσης
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
ΟΧΙ
Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
http://eclass.teikoz.gr/courses/TEG233/
2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής
Να κατανοήσει τις αρχές και την πρακτική της παραδοσιακής και σύγχρονης βιοτεχνολογίας των
τροφίμων και τις εφαρμογές τους στα τρόφιμα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητές θα πρέπει να :
• Κατανοούν την κλασσική βιοτεχνολογία και να γνωρίζουν τα κυριότερα τρόφιμα που
προκύπτουν από ζυμώσεις και τον τρόπο δράσης των οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για
τις ζυμώσεις στα τρόφιμα
• Κατανοούν τη σύγχρονη βιοτεχνολογία, τη γενετική μηχανική κι εφαρμόζουν αυτές τις
γνώσεις στη βιομηχανία τροφίμων
• Αναγνωρίζουν τα κυριότερα παραδείγματα γενετικά τροποποιημένων τροφίμων
• Περιγράφουν την έννοια των λειτουργικών τροφίμων, να γνωρίζουν τις βασικότερες
κατηγορίες αυτών, να αξιολογούν τα πλεονεκτήματα τους
• Κατανοούν πληροφορίες της επιστημονικής βιβλιογραφίας
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Οι γενικές ικανότητες που θα πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος και στις οποίες αποσκοπεί το
μάθημα είναι:
Να έχει αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή του
σε μεταπτυχιακές σπουδές
Να είναι σε θέση να εφαρμόζει κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές του γνώσεις που
έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών
Να έχει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο του
Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων και το αντίστοιχο επάγγελμα
Να είναι σε θέση να ασχολείται με τις διαδικασίες που συμβάλλουν στη διασφάλιση της
ποιότητάς των αγροτικών προϊόντων
3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
• Κλασσική βιοτεχνολογία. Ζυμούμενα τρόφιμα. Είδη ζυμώσεων : αλκοολική ζύμωση,
γαλακτική ζύμωση, ατελείς οξειδώσεις.
• Αρχές της σύγχρονης Βιοτεχνολογίας.
• Νουκλεϊνικά οξέα, αντιγραφή γενετικού υλικού-Μεταγραφή και μετάφραση, γενετικός κώδικας
και σύνθεση πρωτεϊνών.
• Τεχνολογία ανασυνδιασμένου DNA- Πλασμιδιακοί φορείς κλωνοποίησης-Κλωνοποίηση.
• Γενετική τροποποίηση φυτών, ζώων και μικροοργανισμών-Γενετικά τροποποιημένα Τρόφιμα.
• Βιολειτουργικά τρόφιμα.
4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
•
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές
•
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές
Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Αυτοτελής Μελέτη
Σύνολο Μαθήματος
(32,4 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)
Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
54
108
162
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Ερωτήσεις σωστού/ λάθους
ΙΙ. Γραπτή εργασία (20%) και παρουσίαση της.
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.
Οι φοιτητές ενημερώνονται προφορικά και με
ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του μαθήματος για τον
τρόπο αξιολόγησης στην αρχή του εξαμήνου. Μπορούν να
συζητήσουν με το διδάσκοντα την απόδοση τους κατόπιν
συνεννόησης.
5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Ρουκάς Τ. (2009) Βιοτεχνολογία Τροφίμων. Σ. Γιαχούδης & ΣIA O.E [ISBN: 978-960-6700-30-9]
• Μπατρίνου Α. (2010) Σύγχρονη Βιοτεχνολογία Τροφίμων. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ [ISBN:
9789604891085]
• Νεραντζής Η. (2010) Βιοτεχνολογία και βιομηχανικές ζυμώσεις. Εκδ. Σ. Βασιλειάδης. [ISBN: 978960-8002-58-6]
• Θ. Βαρζάκας, Ι. Αρβανιτογιάννης (2006). Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Εκδ. Σ. Βασιλειάδης.
[ISBN: 960-8002-40-0]
• Ulf Stahl, Ute E.B. Donalies, Elke Nevoigt, David B. Archer (2008) Food Biotechnology. Springer.[
ISBN: 354070535X, 9783540705352]
• Rotimi E. Aluko (2012) Functional Foods and Nutraceuticals. Springer. [ISBN: 1461434807,
9781461434801]
• K.
Shetty.
(2006)
Food
biotechnology.
http://books.google.gr/books?sitesec=reviews&id=E3bvD2jU4B0CCRC Press, Taylor & Francis.
[ISBN:0-8247-5329-1]
nd
• H.C. Vogel, C. L. Todaro (1997). Fermentation and biochemical engineering handbook. 2 ed.
http://books.google.gr/books?sitesec=reviews&id=tNSWeFclMhECWilliam Andrew. [ISBN:08155-1407-7]]
-Προτεινόμενη αρθρογραφία
•
National Center for Biotechnology Information, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/