Στοιχεία Και Πληροφορίες 2010

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ
( ΑΡ. Μ.Α.Ε.27160/06/Β/92/5)
Διεύθυνση έδρας εταιρίας : Μάνδρα Αττικής (1ο χλμ Αττικής οδού -θέση Τρύπιο Λιθάρι) Τ.Κ. 19600
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010
(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190 , άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ,ενοποιημένες και μη ,κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της (ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ) και του ομίλου της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη,
πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ
Αρμόδια Υπηρεσία -Νομαρχία : Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε.& Πίστεως
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας : www .diassa.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
Πιτάκας Στέλιος του Κων/νου , Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος( εκτελεστικό μέλος)
Μανέλλης Στέφανος του Νικολάου ,Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.(εκτελεστικό μέλος)
Τσουκαλάς Ιωακείμ του Σπυρίδωνος, Μέλος του Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος)
Πιτάκας Γιώργος του Στέλιου, Μέλος του Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος)
Anita Subba Hamilton του Madan, Μέλος του Δ.Σ.(μη εκτελεστικό μέλος)
Καραμούζης Χαράλαμπος του Νικολάου, Μέλος του Δ.Σ.(μη εκτελεστικό-ανεξάρτητο μέλος)
Vadim Doudrovin του Vladlen , Μέλος του Δ.Σ. (μη εκτελεστικό-ανεξάρτητο μέλος)
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 29 Μαρτίου 2011
Νόμιμος Ελεγκτής : Γεώργιος Κ. Τσιώλης( Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17161)
Ελεγκτική εταιρία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε Ορκωτών Ελεγκτών (ΑΜ . ΣΟΕΛ 125)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
Ο Όμιλος
31.12.2010
31.12.2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής(α)
Δικαιώματα Μειοψηφίας(β)
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στη επόμενη χρήση
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)
35.101.731,09
17.566.881,47
3.403.547,63
104.945.733,16
2.626.270,69
36.596.443,48
27.760.840,99
228.001.448,51
37.682.384,88
17.467.133,69
3.510.471,98
98.813.499,20
2.690.051,93
33.270.781,59
25.352.131,90
218.786.455,17
14.175.004,01
13.201.504,00
27.376.508,01
6.575.510,40
33.952.018,41
31.364.559,76
13.559.853,06
69.076.291,61
6.146.053,50
73.902.672,17
194.049.430,10
228.001.448,51
11.433.337,50
14.614.869,15
26.048.206,65
7.021.489,10
33.069.695,75
32.267.799,22
12.976.083,84
55.656.398,87
7.248.417,65
77.568.059,84
185.716.759,42
218.786.455,17
1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
Ο Όμιλος
31.12.2010
31.12.2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
33.069.695,75 27.567.926,14
(01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα)
-1.377.387,83 4.633.611,15
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
31.692.307,92 32.201.537,29
-8.409.775,09 -1.000.000,00
Eξαγορά δικαιωμάτων μειοψηφίας
Εξαγορά νέων θυγατρικών
169.485,58
Αποθεματικό Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου
-22.503,07
Διανεμηθέντα μερίσματα
10.500.000,00 2.286.772,52
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
-2.286.667,50
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
-121.431,27
Φόρος κεφαλαιοποίησης αποθεματικών
2.011.987,78
Πώληση μεριδίου θυγατρικής
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
33.952.018,41 33.069.695,75
(31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα)
Η Εταιρεία
31.12.2010
31.12.2009
18.898.794,16
8.144.260,73
26.150.553,14
96.619.811,44
1.558.881,19
31.106.737,34
25.252.378,50
207.731.416,50
20.623.636,05
8.017.893,19
17.735.061,67
90.770.553,47
1.374.592,63
25.356.988,15
22.203.240,90
186.081.966,06
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
Ο Όμιλος
1.01-31.12.2010 1.01-31.12.2009
Πωλήσεις( Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
57.962.666,37 49.914.365,01
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
67.433.862,80 62.631.155,94
Σύνολο Πωλήσεων
125.396.529,17 112.545.520,95
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων)
13.480.031,00 10.811.859,75
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
-2.869.149,18 2.619.228,73
στην εύλογη αξία
-51.920.249,74 -54.332.189,85
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
26.124.494,88 21.730.054,57
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 6.281.395,97 12.549.678,19
406.703,17 6.961.682,75
Κέρδη προ φόρων
-1.521.898,05 4.574.611,15
Κέρδη μετά φόρων(Α)
Κατανέμονται σε:
-1.547.564,34 3.771.605,53
Ιδιοκτήτες μητρικής
25.666,29
Δικαιώματα μειοψηφίας
803.005,62
144.510,22
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους(Β)
59.000,00
-1.377.387,83 4.633.611,15
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)
Κατανέμονται σε:
-1.403.054,12 3.830.605,53
Ιδιοκτήτες μητρικής
25.666,29
803.005,62
Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή σε €
-0,0615
0,1550
Βασικά
-0,0446
Μειωμένα
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων
8.932.404,43 15.856.531,63
και συνολικών αποσβέσεων
24.175.382,34
30.007.763,57
8.962.502,43
47.263.792,41
6.699.406,89
68.973.118,42
161.906.583,72
186.081.966,06
Η Εταιρεία
31.12.2010
31.12.2009
24.175.382,34 21.781.109,75
412.114,08 2.515.703,86
24.587.496,42 24.296.813,61
169.485,58
10.500.000,00
2.286.667,50
-2.286.667,50
-121.431,27
35.256.982,00 24.175.382,34
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
(1) Εταιρίες που ενοποιούνται και μέθοδος ενοποίησής τους
α) Οι εταιρίες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Άμεση
Έμμεση
Μέθοδος
Δραστηριότητα
Έδρα
Συμμετοχή
Συμμετοχή
Μητρική
Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείου
Ελλάδα
ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΙΕΣ ΑΒΕΕ
25,84%
Ολική ενοποίηση
Παραγωγή ιχθυοτροφών
Ελλάδα
ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε.
100%
Ολική ενοποίηση
Εμπορία ψαριών
Ελλάδα
MARE NOSTRUM A.E
100%
Ολική ενοποίηση
Επεξεργασία ψαριών
Ελλάδα
ΜΕΡΚΟΣ ΑΕ
100%
Ολική ενοποίηση
Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείου
Ελλάδα
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.ΠΕ.
95%
Ολική ενοποίηση
Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείου
Ελλάδα
ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ
48,44%
Καθαρή Θέση
Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείου
Ελλάδα
ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Ι.FAMILY AE
50%
Καθαρή Θέση
Εμπορία ψαριών
Ιταλία
ASTIR INTERNATIONAL S.R.L., Ιταλία
β) Δεν υπάρχουν εταιρίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση
(γ) Δεν υπάρχουν εταιρίες που δεν ενσωματώθηκαν στην τρέχουσα περίοδο στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ενώ είχαν ενσωματωθεί
είτε στην προηγούμενη περίοδο είτε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
(2) α) Η Εταιρία, την 18 /3/2010, προέβη στην απόκτηση του 99% των μετοχών της εταιρίας ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΔΙΚΑ ΙΙ AE και την 30/3/2010 προέβη
στην απόκτηση και του υπολοίπου 1% των μετοχών.
Με την απόφαση Κ2-11352/10-12-2010, του Υπουργείου Ανάπτυξης εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας από την μητρική
με Ισολογισμό μετασχηματισμού την 31/03/2010.
β) Στις 27 Μαΐου 2010 η Εταιρεία προέβη στην υπογραφή σύμβασης εξαγοράς του υπολοίπου ποσοστού 49% του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας "MARE NOSTRUM A.E." αποκτώντας έτσι το 100% της εταιρείας.
γ) Στις 4 Νοεμβρίου 2010 η Εταιρεία προέβη στην υπογραφή σύμβασης εξαγοράς του υπολοίπου ποσοστού 49% του μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας "MΕΡΚΟΣ A.E." αποκτώντας έτσι το 100% της εταιρείας.
(3) Με τις αποφάσεις Κ2-9040/12-10-2010, Κ2-9715/12-10-2010 , Κ2- 10472/26-11-2010, Κ2-11208/26-11-2010, του Υπουργείου Ανάπτυξης
εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των θυγατρικών εταιριών " ΙΚΠΟ ΑΕ"," ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΑΕ", "ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΕ",'ΦΡΟΥΤΙ ΝΤΙ ΜΑΡΕ ΑΕ"
με Ισολογισμό μετασχηματισμού την 31/12/2009, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν.2190/20 και των άρθρων 1-5 του
Ν.2166/1993.
Για λόγους συγκρισιμότητας η Εταιρία αναδιατύπωσε τα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σημείωση
7.36 , συμπεριλαμβάνοντας και τα κονδύλια των θυγατρικών, και συνοπτικά έχουν ως εξής:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ
ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ
Σύνολο κύκλου εργασιών
88.468.639,53
87.143.129,73
Κέρδος μετά φόρων χρήσης
3.904.917,13
2.515.703,86
Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών Μητρικής
28.724.300,34
24.175.382,34
(4) Επί των ακινήτων της μητρικής εταιρίας και των θυγατρικών της υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 8.562 χιλ. ευρώ για
εξασφάλιση τραπεζικών δανείων των οποίων τα υπόλοιπα κατά την 31/12/2010 ανέρχονταν στο ποσό 20.958 χιλ. ευρώ.
(5) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρίας και των θυγατρικών της αναφέρονται στη σημείωση 7.21 των οικονομικών καταστάσεων.
-2.978.929,17 1.485.108,47
-37.581.617,22 -38.761.678,15
19.032.969,44 17.445.069,03
5.191.945,42 7.906.258,99
727.638,12 4.004.673,30
412.114,08 2.515.703,86
412.114,08
2.515.703,86
412.114,08
2.515.703,86
412.114,08
2.515.703,86
0,0164
0,0154
0,1034
6.972.633,91 10.341.246,80
1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
Ο Όμιλος
Η Εταιρεία
1.01-31.12.2010 1.01-31.12.2009 1.01-31.12.2010 1.01-31.12.2009
14.175.004,01 11.433.337,50
21.081.977,99 12.742.044,84
35.256.982,00 24.175.382,34
35.256.982,00
29.588.877,89
9.498.693,26
59.984.351,20
5.657.768,03
67.744.744,12
172.474.434,50
207.731.416,50
Η Εταιρεία
1.01-31.12.2010 1.01-31.12.2009
62.405.555,40 35.397.180,52
51.819.361,99 51.745.949,21
114.224.917,39 87.143.129,73
7.774.153,84 2.975.689,50
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποσβέσεις επιχ.παγίων
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις ενσωμάτων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
406.703,17
6.961.682,75
727.638,12
4.004.673,30
3.692.844,62
139.523,31
-1.041.836,16
112.799,44
5.918.330,49
3.790.887,28
215.586,39
-484.033,84
692.095,35
4.895.900,09
2.595.582,75
135.611,54
-814.894,26
-112.559,11
4.718.862,52
2.658.732,66
203.112,12
-223.744,85
31.383,47
3.881.532,88
-5.987.970,54 -10.135.038,31
1.743.250,62 -18.177.974,67
-5.108.340,50 15.910.138,94
-5.953.064,35 -8.745.329,94
-1.246.414,20 -18.129.921,85
-1.946.791,52 19.878.272,03
-5.776.974,36
-842.566,42
-6.744.236,33
-4.895.900,09
-642.344,55
-1.869.000,66
-4.564.061,64
-238.079,73
-6.698.169,88
-3.881.532,88
-103.672,63
-426.495,69
-8.648.632,85
-1.286.237,00
206.481,00
338.252,81
179.266,46
-3.571.040,28
-2.272.731,36
2.674.168,49
199.206,21
50.231,67
-8.648.632,85
-985.118,07
122.041,00
338.252,81
137.531,62
-9.210.869,58
-2.920.165,27
-9.035.925,49
-2.571.149,60
-1.841.978,69
2.654.959,76
177.391,00
5.395,32
31.965,68
-1.543.416,53
10.500.000,00
13.085.245,47
105,02 10.500.000,00
5.339.598,75 12.687.312,92
3.107.391,37
-273.743,67
23.311.501,80
-458.064,68
-30.066,00
-22.503,07
4.859.136,02 23.157.246,92
3.019.637,89
7.356.395,89
9.250.865,71
16.607.261,60
69.970,09 7.423.151,55
9.180.895,62 7.715.837,21
9.250.865,71 15.138.988,76
1.049.725,67
6.666.111,54
7.715.837,21
-87.753,48
Οι εταιρίες του Ομίλου έχουν σχηματίσει πρόβλεψη για ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον φορολογικό
έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων. Η συνολική πρόβλεψη κατά την 31/12/2010 ανέρχεται σε 361 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και σε 190 χιλ.
ευρώ για τη μητρική εταιρία.
(6)Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση
στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία των εταιριών του Ομίλου καθώς και λοιπά γεγονότα για τα οποία να συντρέχει λόγος σχηματισμού
προβλέψεων, εκτός της περιπτώσεως της Σημ. 7.21 (πρόβλεψη ποσού 119 χιλ.ευρώ για πρόστιμο Επιτροπής Ανταγωνισμού).
(7) Τα Λοιπά έσοδα μετά από φόρους αφορούν α) Μερίδιο στα λοιπά έσοδα συγγενών εταιριών ποσού 145 χιλ. ευρώ.
(8) Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρίας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές
και συγγενείς της επιχειρήσεις.
(9)Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων
της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από
το ΔΛΠ 24 έχουν ως ακολούθως:
ποσά σε χιλ. €
Ο Όμιλος
Η Εταιρία
α) Έσοδα
6.522
28.328
β)Έξοδα
8.830
26.620
γ) Απαιτήσεις
6.839
8.881
δ) Υποχρεώσεις
1.813
5.842
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
1.581
1.015
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
η) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
(10) Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης στον Ομιλο είναι 465 άτομα (31.12.2009 444 άτομα ) και
στην Εταιρία είναι 312 άτομα ( 31.12.09 313 άτομα).
(11) Την 29/11/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών το από 10/11/2010 το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
με το οποίο αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού καφαλαίου κατά 2.741.666,51 ευρώ λόγω μετατροπής 7 ομολογιών ονομαστικής αξίας
1.500.000 ,00 ευρώ εκάστης σε 5.833.333 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,47 ευρώ εκάστης ,του Μετατρέψιμου Ομολογιακού
Δανείου ύψους 15.000.000,00 ευρώ ,που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25/6/2010.Η προκύπτουσα διαφορά υπέρ
το άρτιο ύψους 7.758.333,49 ευρώ θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό " από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο''. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
, μετά την αύξηση , ορίζεται στο ποσό των 14.175.004,01 ευρώ και διαιρείται σε 30.159.583 ονομαστικές μετοχές 0,47 ευρώ η κάθε μία.
Μάνδρα Αττικής, 29 Μαρτίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΙΤΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Μ 117555
ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 108787
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΡΑΧΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ052731
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 556470
Offices Service S.A. 2109247017