Ορισμός Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών

Πειραιάς 03/10/2012
Αρ. Πρωτ. 21684
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
(ΕΚΦΕ ΝΙΚΑΙΑΣ)
Ακροπόλεως 53 - 18451 Νίκαια
Υπεύθυνος: Γιώργος Τουντουλίδης
Τηλέφωνο: 210 4256519
Φαξ: 210 4256529
e-mail:
[email protected]
Ιστοσελίδα:http://ekfe-nikaias.att.sch.gr
ΠΡΟΣ:
Τους ∆ιευθυντές των Γυµνασίων, Λυκείων
και ΕΠΑΛ συνηµµένου πίνακα αποδεκτών
ΚΟΙΝ.:
1.
2.
3.
4.
∆/νση ∆/θµιας Εκ/σης Πειραιά
Γρ. Σχολικών Συµβούλων ΠΕ 4 Πειραιά
ΣΕΠΕ∆ – Γρ. Εργαστηρίων
ΠΥΣ∆Ε Πειραιά
ΘΕΜΑ: Ορισµός Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστηµών (ΥΣΕΦΕ)
ΣΧΕΤ:
1. Νόµος 1566/85, άρθρο 42 (φεκ 167, Τ.Α΄,30-09-1985)
2. Νόµος 2986/2002, άρθρο 8, παρ. 4 (ΦΕΚ 24, τ.Α΄, 13-02-2002)
3. Υ.Α. 92985/Γ7/10-08-2012 µε θέµα «Καθορισµός του τρόπου λειτουργίας των
Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.), των οργάνων, των
κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων τους καθώς
και των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων τους
4. Εγκύκλιος αρ. πρ. 106554/Γ7/14-9-2012 µε θέµα «Επιλογή και αρµοδιότητες
Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστηµών για το σχολικό έτος 20122013»
Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω σχετικές «Περί επιλογής και αρµοδιοτήτων Υπευθύνου
Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστηµών (Υπευθύνου ΣΕΦΕ)»
ΟΡΙΖΟΥΜΕ
ως Υπευθύνους ΣΕΦΕ τους αναφερόµενους στον συνηµµένο πίνακα.
Παρακαλούµε, µε ευθύνη των ∆ιευθυντών, να ενηµερωθούν ενυπόγραφα οι οριζόµενοι ως
Υπεύθυνοι ΣΕΦΕ.
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ∆.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΥ∆ΟΞΙΑ ΜΑΝ∆ΑΛΗ
Πίνακας Αποδεκτών:
Γ/σια, Λύκεια και ΕΠΑΛ των ∆ήµων:
•
Νίκαιας - Ρέντη
•
Κορυδαλλού
•
Κερατσινίου - ∆ραπετσώνας
•
Περάµατος
•
Σαλαµίνας
Συν: Πίνακας (1 σελίδα)