αναλυσεις διακετυλιου υγρα ατμοσφαιρα βυ ecocig

E.K.E.T.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ 133-264 42 ΠΑΤΡΑ– TΗΛ: 2610 452459– E-mail: [email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ:
ΕΚΕΤ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (QC):
Ε. ΜΠΙΛΕΛΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΚΕΤ:
14374
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ:
ΕΚΕΤ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΡΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
ΑΦΜ: 80359125/ ∆ΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :
ΤΗΛ: 2102312800
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΣΗΜΑΝΣΗ: ZEUS- Atmosphera e-liquids VG /PG 20ml
ΕΥΘΥΝΗ :
ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
ΗΜ/ΝΙΑ :
23/7/14
ΩΡΑ :
ΕΙ∆ΟΣ:
ΠΟΣΟΤΗΤΑ:
MEDIUM 12mg/ml 14072152345 07/15
ΑΤΜΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
10mL
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ:
O: 40003
ΤΟΠΟΣ :
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΟΣ:
ΑΠΟΡ.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: O: 40001
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: O: 40002
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
25/7/14
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗ:
ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝ:
#010
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ
14374
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΑΤΜΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
∆ΙΑΚΕΤΥΛΙΟ
ZEUS- Atmosphera e-liquids VG
/PG 20ml MEDIUM 12mg/ml
14072152345 07/15
(2,3-Βουτανοδιόνη)
ΑΚΕΤΥΛΟΠΡΟΠΙΟΝΥΛΙΟ
(2,3-Πεντανοδιόνη)
ΣΧΟΛΙΑ:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΘΟ∆ΟΣ
LOD
LOQ
ND
µg/mL
ΠΛΗΡΗΣ
I.H. 44319/ GC-MS
0,15
0,50
<0,10
µg/mL
ΠΛΗΡΗΣ
I.H. 44319/ GC-MS
0,03
0,10
ΤΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
ND: ∆εν ανιχνεύτηκε, LOD= Όριο Ανίχνευσης, LOQ=Όριο Ποσοτικοποίησης)
Η 2,3- Εξανοδιόνη χρησιµοποιήθηκε ως εσωτερικό πρότυπο σύµφωνα µε την µέθοδο I.H. 44319 παρ./ GC-MS (LOD= 0,15µg/mL, LOQ=0,03µg/mL)
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΤΡΑ, 22/8/14
EKET
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΧΗΜΙΚΟΣ- ∆/ΝΤΗΣ Τ.ΤΜ.
E.K.E.T.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ 133-264 42 ΠΑΤΡΑ– TΗΛ: 2610 452459– E-mail: [email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ:
ΕΚΕΤ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (QC):
Ε. ΜΠΙΛΕΛΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΚΕΤ:
14375
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ:
ΕΚΕΤ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΡΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
ΑΦΜ: 80359125/ ∆ΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :
ΤΗΛ: 2102312800
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΣΗΜΑΝΣΗ: Lemon ice- Atmosphera e-liquids VG/PG
ΕΥΘΥΝΗ :
ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
ΗΜ/ΝΙΑ :
23/7/14
ΩΡΑ :
ΕΙ∆ΟΣ:
ΠΟΣΟΤΗΤΑ:
20ml LOW 60mg/ml 14072152345 07/15
ΑΤΜΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
10mL
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ:
O: 40003
ΤΟΠΟΣ :
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΟΣ:
ΑΠΟΡ.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: O: 40001
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: O: 40002
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
25/7/14
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗ:
ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝ:
#010
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ
14375
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΑΤΜΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
∆ΙΑΚΕΤΥΛΙΟ
Lemon ice- Atmosphera e-liquids
VG/PG 20ml LOW 60mg/ml
14072152345 07/15
(2,3-Βουτανοδιόνη)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΘΟ∆ΟΣ
LOD
LOQ
ND
µg/mL
ΠΛΗΡΗΣ
I.H. 44319/ GC-MS
0,15
0,50
ND
µg/mL
ΠΛΗΡΗΣ
I.H. 44319/ GC-MS
0,03
0,10
ΑΚΕΤΥΛΟΠΡΟΠΙΟΝΥΛΙΟ
(2,3-Πεντανοδιόνη)
ΣΧΟΛΙΑ:
ΤΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
ND: ∆εν ανιχνεύτηκε, LOD= Όριο Ανίχνευσης, LOQ=Όριο Ποσοτικοποίησης)
Η 2,3- Εξανοδιόνη χρησιµοποιήθηκε ως εσωτερικό πρότυπο σύµφωνα µε την µέθοδο I.H. 44319 παρ./ GC-MS (LOD= 0,15µg/mL, LOQ=0,03µg/mL)
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΤΡΑ, 22/8/14
EKET
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΧΗΜΙΚΟΣ- ∆/ΝΤΗΣ Τ.ΤΜ.
E.K.E.T.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ 133-264 42 ΠΑΤΡΑ– TΗΛ: 2610 452459– E-mail: [email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ:
ΕΚΕΤ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (QC):
Ε. ΜΠΙΛΕΛΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΚΕΤ:
14376
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ:
ΕΚΕΤ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΡΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
ΑΦΜ: 80359125/ ∆ΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :
ΤΗΛ: 2102312800
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΣΗΜΑΝΣΗ: Heaven- Atmosphera e-liquids VG/PG 20ml
ΕΥΘΥΝΗ :
ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
ΗΜ/ΝΙΑ :
23/7/14
ΩΡΑ :
ΕΙ∆ΟΣ:
ΠΟΣΟΤΗΤΑ:
LOW 6mg/ml LOT:14072152345 07/15
ΑΤΜΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
10mL
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ:
O: 40003
ΤΟΠΟΣ :
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΟΣ:
ΑΠΟΡ.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: O: 40001
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: O: 40002
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
25/7/14
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗ:
ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝ:
#010
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ
14376
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΑΤΜΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
∆ΙΑΚΕΤΥΛΙΟ
Heaven- Atmosphera e-liquids
VG/PG 20ml LOW 6mg/ml
LOT:14072152345 07/15
(2,3-Βουτανοδιόνη)
ΑΚΕΤΥΛΟΠΡΟΠΙΟΝΥΛΙΟ
(2,3-Πεντανοδιόνη)
ΣΧΟΛΙΑ:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΘΟ∆ΟΣ
LOD
LOQ
ND
µg/mL
ΠΛΗΡΗΣ
I.H. 44319/ GC-MS
0,15
0,50
<0,10
µg/mL
ΠΛΗΡΗΣ
I.H. 44319/ GC-MS
0,03
0,10
ΤΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
ND: ∆εν ανιχνεύτηκε, LOD= Όριο Ανίχνευσης, LOQ=Όριο Ποσοτικοποίησης)
Η 2,3- Εξανοδιόνη χρησιµοποιήθηκε ως εσωτερικό πρότυπο σύµφωνα µε την µέθοδο I.H. 44319 παρ./ GC-MS (LOD= 0,15µg/mL, LOQ=0,03µg/mL)
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΤΡΑ, 22/8/14
EKET
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΧΗΜΙΚΟΣ- ∆/ΝΤΗΣ Τ.ΤΜ.