ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2011.02.15 12:08:20
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio
3583
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 219
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
11 Φεβρουαρίου 2011
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Παύλου Μελά, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν.
3852/2010. ...............................................................................................
1
Μεταφορά και κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Τρικ−
καίων, από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που
ασχολείται με προγράμματα επαγγελματικής κα−
τάρτισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23 της παρ. 1 του Ν. 3879/2010. .......................................... 2
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ.44
(1)
Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Παύλου Μελά, σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3852/2010.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 254, 257, 258, 104 και 102
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
2 ΧΟΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕΤΡΟΣ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΡΗΓΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΑ ΣΟΦΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΗΡΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΥΡΟΥΞΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΑ ΒΑΪΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ−ΑΜΑΛΙΑ
ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Εκλογι−
κές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος
αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλο−
γές».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ
163 Α΄) Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές
διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 1 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσία για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά Όργανα», αποφασίζουμε:
1. Την κατάταξη των κάτωθι υπαλλήλων στο Δήμο
Παύλου Μελά σε προσωποπαγείς θέσεις της αντίστοι−
χης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας ως εξής:
ΚΑΤΗΓ−ΒΑΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ/Α
ΠΕ − ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ/Α
ΠΕ − ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ/Β
ΠΕ/Γ
ΠΕ/Α
ΠΕ/Β
ΠΕ/Γ
ΠΕ−Α
ΠΕ/Α
ΠΕ/Γ
ΠΕ/Α
ΠΕ/Δ
ΠΕ/Β
ΠΕ/Δ
ΠΕ/Δ
ΠΕ/Δ
ΠΕ/Γ
ΠΕ/Γ
ΠΕ/Γ
ΠΕ − ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ − ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΠΕ − ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ − ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ − ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ − ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ − ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΠΕ − ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΠΕ − ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ − ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΕ − ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΕ − ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΕ − ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΕ − ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΕ − ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΕ − ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΕ − ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
3584
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΘΙΤΣΟΥ ΜΙΚΡΟΥΛΑ
ΑΣΛΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΟΚΟΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗ
ΣΑΡΗΣΧΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΑΜΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΣΙΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΤΣΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΣΙΦΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΙΤΣΙΟΥΚΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΝΕΝΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΥΡΓΙΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΗΣΥΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΑΜΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΤΟΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΑΦΝΗ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΥΜΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΚΟΒΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΜΠΙΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΥΡΑΒΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΗΣΑΙΑ
ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΤΣΗ ΑΝΝΑ
ΔΑΣΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΚΟΥΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΑΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΙΑΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ/Δ
ΠΕ/Δ
ΠΕ/Δ
ΠΕ/A
ΠΕ/A
ΠΕ/A
ΠΕ/A
ΠΕ/A
ΠΕ/A
ΠΕ/A
ΠΕ/A
ΠΕ/A
ΠΕ/A
ΠΕ/A
ΠΕ/B
ΠΕ/B
ΠΕ/Β
ΠΕ/Β
ΠΕ/Α
ΠΕ/Α
ΠΕ/Α
ΠΕ/Α
ΠΕ/Α
ΠΕ/Α
ΠΕ/Γ
ΠΕ/Γ
ΠΕ/Δ
ΠΕ/Β
ΠΕ/Β
ΠΕ/Γ
ΠΕ/Γ
ΠΕ/Γ
ΠΕ/Γ
ΠΕ/Α
ΠΕ/Α
ΠΕ/Α
ΠΕ/Α
ΠΕ/Α
ΠΕ/Α
ΠΕ/Α
ΠΕ/Α
ΠΕ/Β
ΠΕ/Γ
ΠΕ/Γ
ΠΕ/Γ
ΠΕ/Α
ΠΕ/Α
ΠΕ/Α
ΠΕ/Β
ΠΕ/Β
ΠΕ/Β
ΠΕ/Γ
ΠΕ/Α
ΠΕ/Β
ΠΕ/Α
ΠΕ/Β
ΠΕ/Γ
ΠΕ − ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΕ − ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΕ − ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ − ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ − ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ − ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΠΕ − ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΠΕ − ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΠΕ − ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΠΕ − ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ − ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ − ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ − ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ − ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ − ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ − ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ − ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ − ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ − ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ − ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ − ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ
ΠΕ − ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΠΕ − ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΓΚΙΟΛΔΕΛΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΕΡΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ
ΤΣΑΡΚΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΤΖΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΡΟΥΣΚΑ ΦΑΝΗ
ΜΑΪΔΑΝΟΥ ΠΟΛΥΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΚΩΤΣΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΦΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΚΑΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΙΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΜΠΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΙΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΠΟΡΤΑΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΑΚΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΑΡΗΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΧΙΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΟΥΣΚΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ/Α
ΠΕ/Γ
ΠΕ/Γ
ΠΕ/Α
ΠΕ/Α
ΤΕ/Δ
ΤΕ/Δ
ΤΕ/Γ
ΤΕ/Β
ΤΕ/Γ
ΤΕ/Γ
ΤΕ/Γ
ΤΕ/Γ
ΤΕ/Α
ΤΕ/Α
ΤΕ/Γ
ΤΕ/Δ
ΤΕ/Δ
ΤΕ/Δ
ΤΕ/Α
ΤΕ/Β
ΤΕ/Α
ΤΕ/Α
ΤΕ/Α
ΤΕ/Α
ΤΕ/Β
ΤΕ/Α
ΤΕ/Γ
ΤΕ/Α
ΤΕ/Α
ΤΕ/Α
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΠΕ − ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ − ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ − ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ − ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕ − ΧΗΜΙΚΩΝ
ΤΕ − ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΕ − ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΕ − ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ − ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΕ − ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΕ − ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ
ΤΕ − ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ
ΤΕ − ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ−ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
ΤΕ − ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΕ − ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΕ − ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΕ − ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ − ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ − ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ − ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ − ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ − ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΕ − ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
ΔΕ − ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
ΔΕ − ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
ΔΕ − ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
ΔΕ − ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΕ − ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΕ − ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΕ − ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΕ − ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΕ − ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΕ − ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
3585
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
3586
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΠΕΤΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΔΟΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΚΟΣΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΤΟΥΣΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕΛΕΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΙΟΛΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΒΕΝΕΤΗΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΠΑΝΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΙΩΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΛΤΣΙΑΚΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΕΛΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΟΡΔΩΝΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΑΡΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΣΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΝΑΦΟΡΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΕ/Β
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Α
ΔΕ/Β
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Α
ΔΕ/Β
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Β
ΔΕ/Α
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΕ − ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΕ − ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΕ − ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΕ − ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΕ − ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΗΛΕΚΤΡ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ
ΔΕ − ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΕ − ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΕ − ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΕ − ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΕ − ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΕ − ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΕ − ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΕ − ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ
ΔΕ − ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΕ − ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΕ − ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΕ − ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
ΜΑΡΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΓΙΑΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΤΡΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΙΛΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΑΜΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΟΥΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΠΑΣΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΛΙΓΚΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΤΣΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΚΕΛΕΦΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
Χ’ΚΑΜΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕΡΣΙΝΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΖΑΚΑΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΒΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΧΑΡΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΛΙΟΒΑΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΑΡΜΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΕΛΕΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΕΡΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΒΑΛΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΚΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΑΜΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΥΛΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΝΑΚΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Β
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Α
ΔΕ/Α
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Ε
ΥΕ/Ε
ΥΕ/Ε
ΥΕ/Β
ΥΕ/Β
ΥΕ/Γ
ΥΕ/Γ
ΥΕ/Γ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΔΕ − ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΔΕ − ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΔΕ − ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΔΕ − ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΔΕ − ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΔΕ − ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΔΕ − ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
ΔΕ − ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
ΔΕ − ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
ΔΕ − ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΔΕ − ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΔΕ − ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΔΕ − ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΔΕ − ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΕ − ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΕ − ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΕ − ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΕ − ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΕ − ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΕ − ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΕ − ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΕ − ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ
ΔΕ − ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ
ΔΕ − ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΕ − ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΕ − ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΕ − ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ
ΔΕ − ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ
ΔΕ − ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ
ΔΕ − ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ
ΥΕ − ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
3587
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
3588
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΕΛΕΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΡΟΥΜΠΟΥ ΦΛΩΡΕΝΙΑ
ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΝΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ ΡΗΤΑ
ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΡΛΑΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΑΣΑΒΕΤ
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΚΑΝΕΛΛΑ
ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΗΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΑΪΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ
ΕΣΕΡΠΕΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΑΖΙΩΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΔΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΤΡΥΧΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΣΧΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΤΕΦΛΙΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΪΤΕΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΥΡΑΝΑ
ΚΑΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΟΜΠΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΙΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΡΥΦΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΥΕ/Ε
ΥΕ/Ε
ΥΕ/Ε
ΥΕ/Ε
ΥΕ/Ε
ΥΕ/Ε
ΥΕ/Ε
ΥΕ/Ε
ΥΕ/Ε
ΥΕ/Ε
ΥΕ/Ε
ΥΕ/Γ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Ε
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Β
ΥΕ/Β
ΥΕ/Β
ΥΕ/Γ
ΥΕ/Β
ΥΕ/Γ
ΥΕ/Γ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Ε
ΠΕ/Β
ΠΕ/Β
ΠΕ/Α
ΠΕ/Γ
ΠΕ/Α
ΠΕ/Α
ΠΕ/Β
ΠΕ/Β
ΠΕ/Β
ΠΕ/Γ
ΠΕ/Γ
ΠΕ/Γ
ΠΕ/Β
ΠΕ/Β
ΠΕ/Β
ΠΕ/Β
ΠΕ/Β
ΠΕ/Β
ΠΕ/Β
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ−ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ−ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ−ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ−ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ−ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ−ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ−ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΥΕ − ΘΥΡΩΡΩΝ
ΥΕ − ΚΛΗΤΗΡΩΝ−ΘΥΡΩΡΩΝ−ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΥΕ − ΚΛΗΤΗΡΩΝ−ΘΥΡΩΡΩΝ−ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΥΕ − ΚΛΗΤΗΡΩΝ−ΘΥΡΩΡΩΝ−ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΥΕ − ΚΛΗΤΗΡΩΝ−ΘΥΡΩΡΩΝ−ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΕ − ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ − ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ − ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ − ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ − ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
ΠΕ − ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΠΕ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΠΕ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΠΕ − ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ − ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ − ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ−ΜΠΕΝΕΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΑΝΝΑ
ΖΑΦΕΙΡΕΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΖΕΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΠΑΡΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΜΠΑΙΝΟΥΖΗ ΣΟΥΣΣΑΝΑ
ΔΡΙΤΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΑΒΡΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΒΟΊΝΟΥ ΦΑΝΗ
ΜΟΡΦΙΔΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΠΑΡΔΑΛΑ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΤΣΙΑΚΙΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΙΒΕΤΑ
ΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΟΥΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΑΡΤΖΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΛΙΟΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΟΖΟΥΚΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΖΩΗ
ΤΟΠΟΥΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΛΑΞΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΚΡΥΩΝΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΜΑΡΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕΓΙΟΥΔΗ ΚΥΡΑΝΝΑ
ΣΙΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΣΜΥΡΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΣΙΑ
ΣΟΥΣΟΥΡΑΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΤΙΜΠΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗ ΖΩΗ
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΠΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΛΙΑΡΕΤΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
359 ΜΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
360 ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΓΙΟΣΕΦ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ/Β
ΠΕ/Β
ΠΕ/Β
ΠΕ/Γ
ΠΕ/Β
ΠΕ/Β
ΠΕ/Γ
ΤΕ/Β
ΤΕ/Α
ΤΕ/Β
ΤΕ/Γ
ΤΕ/Γ
ΤΕ/Γ
ΤΕ/Γ
ΤΕ/Γ
ΤΕ/Γ
ΤΕ/Γ
ΤΕ/Β
ΤΕ/Β
ΤΕ/Γ
ΤΕ/Γ
ΤΕ/Γ
ΤΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Α
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Α
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Δ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Β
ΠΕ − ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
ΠΕ − ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ − ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ − ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ − ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ
ΠΕ − ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ − ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΤΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ−ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΤΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ−ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΤΕ − ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕ − ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕ − ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕ − ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕ − ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΤΕ − ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΤΕ − ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΕ − ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ − ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ − ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΕ − ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΤΕ − ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΕ − ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΔΕ − ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΕ − ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΕ − ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΕ − ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΕ − ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΟΡΟΥ
ΔΕ − ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ
ΔΕ − ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ
ΔΕ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΕ − ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ−ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΑΡΩ−
ΘΡΟΥ
ΔΕ − ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
3589
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
3590
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΚΙΖΛΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑΜ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΧΟΡΧΟΡΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΕΛΗΠΑΛΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ ΑΝΝΑ
ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΤΣΙΚΟΥ ΘΕΟΝΙΤΣΑ
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΔΟΥΝΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΙΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΜΑΝΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΙΚΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΗΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΟΣΧΟΥΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΝΤΟΥΜΑΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗ ΑΝΟΙΞΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΣΣΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΣΑΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΚΙΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΓΡΑΟΝΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ
ΚΕΡΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΟΛΕΣΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΜΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΞΥΓΑΛΑΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΟΜΠΕΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΓΙΣΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΟΣΤΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΙΩΣΗΦ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
*02002191102110012*
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Β
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Β
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Β
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Γ
ΔΕ/Β
ΔΕ/Δ
ΔΕ/Β
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ
ΥΕ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΔΕ − ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
ΔΕ − ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
ΔΕ − ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ−ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ − ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΕ − ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΔΕ − ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΔΕ − ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΔΕ − ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΔΕ − ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΔΕ − ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΔΕ − ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΔΕ − ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΔΕ − ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΔΕ − ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΕ − ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΕ − ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΦΕΚ 219
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΡΕΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΙΣΙΡΗ ΕΡΜΙΟΝΗ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΕΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΟΙΡΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΖΙΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΥΡΔΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΧΟΥΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΡΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΤΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΣΙΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΙΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΑΝΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΛΜΥΡΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΤΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΡΑΤΖΙΔΟΥ ΣΥΜΑ
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΡΑΝΔΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΖΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥΜΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΙΝΑΛΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΡΖΙΜΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΡΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΚΙΓΚΑ ΖΩΗ
ΓΚΡΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΕΝΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ
ΔΑΣΟΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ
ΒΕΝΕΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΕΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΑΥΙΔ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΥΕ
ΥΕ/Γ
ΥΕ/Γ
ΥΕ/Γ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Γ
ΥΕ/Γ
ΥΕ/Γ
ΥΕ/Γ
ΥΕ/Γ
ΥΕ/Γ
ΥΕ/Γ
ΥΕ/Γ
ΥΕ/Γ
ΥΕ/Γ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Γ
ΥΕ/Γ
ΥΕ/Γ
ΥΕ/Γ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Β
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΥΕ − ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
ΥΕ − ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
3591
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
3592
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ − ΠΑΣΧΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΔΕΛΙΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΕΛΣΑΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΗΛΙΑΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΚΑΜΑΡΙΩΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΕΡΑΜΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΕΧΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΚΙΟΣΣΕ − ΜΟΥΜΤΖΗ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗ ΜΟΡΦΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ
ΜΑΓΚΙΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΧΙΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΙΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΔΕΡΔΕΛΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΡΑΜΠΟΤΑ ΕΥΑΓΕΛΙΑ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ − ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΤΣΙΟΛΑΚΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΦΑΝΑΚΗ ΒΑΓΙΑ
ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡΧΙΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ]
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ
ΥΕ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ/Δ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΕ/Δ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΥΕ/Δ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΥΕ/Δ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΕ/Δ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΥΕ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΕ/Δ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΥΕ/Δ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΥΕ/Δ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΥΕ/Δ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΥΕ/Δ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΥΕ/Δ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΥΕ/Δ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΥΕ/Δ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΥΕ/Δ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΥΕ/Δ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΕ/Δ
ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
ΙΔΑΧ
Σταυρούπολη, 24 Ιανουαρίου 2011
Ο Δήμαρχος
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθ. 740
(2)
Μεταφορά και κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Τρικ−
καίων, από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που ασχο−
λείται με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 της παρ.
1 του Ν. 3879/2010.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
(Αριθμ. απόφ. 10/2011)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄
87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 257 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 της παρ. 1 του Ν. 3879/2010
(ΦΕΚ Α΄ 163) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές
διατάξεις» ορίζεται ότι από 1−1−2011 η υπηρεσιακή μονάδα
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που ασκεί αρμοδιότητες
λαϊκής επιμόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων
μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προ−
σωπικού στο Δήμο που είναι έδρα του Νομού και εντάσ−
σεται στην αντίστοιχη υπηρεσιακή μονάδα που ασκεί
αρμοδιότητες σε θέματα δια βίου μάθησης.
4. Την αριθ. 44/2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
περί μεταφοράς προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδι−
οικήσεων που ασχολείται με προγράμματα επαγγελμα−
τικής κατάρτισης στους Δήμους, αποφασίζουμε:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Διαπιστώνουμε την μεταφορά της κάτωθι υπαλλήλου
στο Δήμο Τρικκαίων και την κατατάσσουμε σε συνιστώ−
μενη προσωποπαγή θέση της αντίστοιχης κατηγορίας,
κλάδου ή ειδικότητας ως εξής:
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ
ΣΧΕΣΗ ΒΑΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1 ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙ− ΜΟΝΙΜΗ
Γ΄
ΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
3593
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίκαλα, 5 Ιανουαρίου 2011
Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΛΑΠΠΑΣ
3594
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο
25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος
•
•
Ετήσια έκδοση
Τριμηνιαία έκδοση
Μηνιαία έκδοση
Α΄
150 €
40 €
15 €
Β΄
300 €
Ƚ
Γ΄
50 €
Τεύχος
Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση
Μηνιαία έκδοση
30 €
-
Α.Α.Π.
Ƚ
30 €
Ε.Β.Ι.
Ƚ
¦
-
¦
Α.Ε.∆.
Ƚ
¦
-
∆.∆.Σ.
200 €
¦
20 €
¦
¦
100 €
¦
Υ.Ο.∆.∆.
50 €
¦
¦
∆΄
110 €
30 €
¦
Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ
Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος
•
Έντυπη μορφή
Α΄
225 €
Β΄
320 €
Τεύχος
Α.Ε.∆.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.
Έντυπη μορφή
10 €
2.250 €
Γ΄
65 €
∆.∆.Σ.
225 €
Υ.Ο.∆.∆.
65 €
Α.Σ.Ε.Π.
70 €
∆΄
160 €
Ε.Β.Ι.
65 €
Α.Α.Π.
160 €
Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..
•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
•Σημειώνεται
επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.
•
•
Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.
Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
ƫǏNJdžƸDŽNJǓƺLjƸnjƸLJƸǂƸǀǘDŽƫƛƠƢǐLjDŽƾNJƾǂ
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
ƥƟƪƦƝƧƛƨƟƛƨƛƤƪƦƝƧƛƩƝƨƝƨƦƥơƟƩƮƣơƛƟƩƥƪƧƙƥƪƣƠƗƞƝƢƛƧƟƣƗƗƦƥƢƛƬƧƟ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02002191102110012*
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: [email protected]