ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑ - Νοσοκομείο Λαμίας

ΑΔΑ: ΩΙΟ94690ΒΜ-3ΘΙ
Λαμία, 25-6-14
Αριθμ. Πρωτ.: B/15260
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
& ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ
Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ
URL: http://www.dypethessaly.gr.
http://www.lamiahospital.gr.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Α. Βασικά στοιχεία διαγωνισμού:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
«ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΤΟΛΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ) »
18110000-3
12.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΕΥΡΩ
ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’
12 ΜΗΝΕΣ
Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ
24-07-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 μ.μ.
25-07-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ.
ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ (210) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ
ΝΑΙ
1
Β. Βασικοί όροι διαγωνισμού:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A΄
ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄
Το Γ.Ν. Λαμίας, έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 204/Α/19-71974).
2. Του Ν. 2198/1994, άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις) (ΦΕΚ
43/Α/22-3-1994).
3. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/1-21995).
4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του
Ν.3871/2010 (Α/141)
5. Του Ν. 2469/1997 άρθρο 18, παρ. 8 & 9 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α/14-3-1997).
6. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ 139/Α/276-97).
7. Του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999).
8. Του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση & Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 37/Α/2-3-2001).
9. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 256/Α/2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
10. Του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
98/Α/2005)
11. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
81/Α/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
12. Του Ν. 3377/2005 άρθρο 35 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη
βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 202/Α/19-82005).
13. Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α/9-2-2007).
14. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/Α/18-6-2007).
15. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007).
16. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010).
17. Του Ν. 3846/2010 άρθρο 24 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
66/Α/11-5-2010).
18. Του Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
οικονομικής κρίσης» άρθρο 12 Αναπροσαρμογή Φ.Π.Α. και άρθρο 20 § 3 «Έναρξη ισχύος» (ΦΕΚ
40/Α/15-3-2010).
19. Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010).
20. Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας & άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α/01-032011).
21. Του Ν. 3959/2011 για τον ελεύθερο ανταγωνισμό (ΦΕΚ 93/Α/20-4-2011).
2
22. Του Ν. 4038/2011 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012).
23. Του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ
της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες
επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012).
24. Του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»
(ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013).
25. Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014).
26. Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του
ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014).
Β. Τις αποφάσεις:
1. Την με αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ (ΦΕΚ 1590/Β/2005) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες».
2. Την αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36392/17-3-2009 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης
του παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων των
προμηθειών και υπηρεσιών υγείας (άρθρο 3 του Ν. 3580/2007)» (ΦΕΚ Β΄ 545/24-3-2009).
3. Την αριθμ. 3567/09-05-2012 (ΦΕΚ 1585/Β/10-05-2012) ΚΥΑ του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών και του
Υφυπουργού Υγείας, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας και
Φαρμάκων (Π.Π.Υ.Υ.) 2012.
4. Την αριθμ. 5805/8-8-2012 (ΦΕΚ 2309/Β/8-8-2012) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ορισμός Φορέων
για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) 2012 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
2012-2013 και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων για τη διεξαγωγή των
διαγωνισμών.»
5. Την αριθμ. 6881/03-10-2012 απόφαση της Ε.Π.Υ. σχετικά με «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής
Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012-2013».
6. Την αριθμ. 8238/10-12-2012 (ΦΕΚ 3434/Β/24-12-2012) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση
της υπ’ αριθμ. 5805/2012 Υπουργικής Απόφασης περί «Ορισμού Φορέων για την υλοποίηση του
Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) 2012 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012-2013 και
εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών».»
7. Την αριθμ. οικ. 21176/28-02-2013 Εγκύκλιο του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.
8. Το απόσπασμα πρακτικού από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με αρ. 29/19-3
2013(Θέμα 10ο) που αφορά στην τροποποίηση του ΠΠΥΥ 2012 των Νοσοκομείων ΓΝ ΛαμίαςΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Φθιώτιδας, ΠΓΝ Λάρισας και ΓΝ Λάρισας, ΓΝ Λιβαδειάς, ΓΝ Θηβών-ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ
Βοιωτίας, ΓΝ Χαλκίδας-ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Εύβοιας, ΓΝ-ΚΥ Κύμης, ΓΝ-ΚΥ Καρύστου, ΓΝ ΚαρδίτσαςΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Καρδίτσας, ΓΝ Άμφισσας, ΓΝ Τρικάλων, ΓΝ Βόλου, ΓΝ Καρπενησίου και της Κεντρικής
Υπηρεσίας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας & Στερεάς Ελλάδας και τροποποίηση του ΠΠΦ 2012 για τα
εξής νοσοκομεία: ΓΝ Βόλου, ΓΝ Καρδίτσας, ΓΝ Λαμίας, ΓΝ Τρικάλων, ΓΝ Χαλκίδας.
9. Την αριθμ. 1979/2-4-2013 (ΦΕΚ 776/Β/3-4-2013) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση του
Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Φορέων του άρθρου 9, παρ. 1 του Ν.
3580/2007, έτους 2012, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και τις λοιπές πηγές».
10. Το απόσπασμα πρακτικού από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με αρ. 5/23-09-2013
(Θέμα 9ο) που αφορά στην Β’ τροποποίηση του ΠΠΥΥ 2012 των Νοσοκομείων ΠΓΝ Λάρισας - ΓΝ
Λάρισας, ΓΝ Βόλου, ΓΝ Καρδίτσας, ΓΝ Λαμίας, ΓΝ Τρικάλων, ΓΝ Χαλκίδας - ΓΝ-ΚΥ Κύμης - ΓΝ-ΚΥ
3
Καρύστου, ΓΝ Λιβαδειάς - ΓΝ Θηβών, ΓΝ Άμφισσας, ΓΝ Καρπενησίου, αρμοδιότητας της 5 ης
Υγειονομικής Περιφέρειας & Στερεάς Ελλάδας.
11. Την αριθμ. 1825/26-3-2013 (ΦΕΚ 772/Β/3-4-2013) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση της
υπ’ αριθμ. 5805/2012 Υπουργικής Απόφασης περί «Ορισμού Φορέων για την υλοποίηση του
Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) 2012 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012-2013 και
εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών», όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 8238/2012.»
13. Την αριθμ. πρωτ. 5572/24-10-2013 ΥΑ (ΦΕΚ 2809/Β΄/5-11-2013) «Παράταση του Προγράμματος
Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) των ετών 2011 και 2012», όπου, μεταξύ άλλων, ορίζεται η
30η-06-2014 ως καταληκτική ημερομηνία δημοσίευσης προκηρύξεων όλων των διαγωνισμών του
Π.Π.Υ.Υ. 2012 και η 30η-06-2015 ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών σύναψης των
συμβάσεων του προγράμματος αυτού.
14. Την αριθμ. πρωτ.: 6160/26-04-2012 με Α.Δ.Α. BENE469Η2Γ-Ψ87 Απόφαση του Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ.
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία χορηγείται εξουσιοδότηση στο Γ.Ν. Λαμίας για
την διενέργεια διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών ενταγμένων στο Π.Π.Υ.Υ. 2012 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012-2013,
μεταξύ αυτών και ο Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο
«Απεντόμωσης - Μυοκτονίας - Απολύμανσης και Αντιοφικής προστασίας του Γ.Ν.Λαμίας και των
Κ.Υγείας ευθύνης του», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 9.000,00 € με τον Φ.Π.Α., για ένα έτος.
15. Το αριθμ. πρωτ.: 9232/26-06-2013 έγγραφο της 5η Υ.ΠΕ. με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την
υλοποίηση και παρακολούθηση των διαγωνιστικών διαδικασιών προμηθειών υλικών ,υπηρεσιών και
φάρμακου», όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής : «Σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 6881/03-10-2012
εγκύκλιο της ΕΠΥ για τους διαγωνισμούς του ΠΠΥΥ 2012 μπορεί να γίνει χρήση των ήδη από την ΕΠΥ
εγκεκριμένων προδιαγραφών των ΠΠΥΥ 2010 και ΠΠΥΥ 2011, εάν δεν χρήζουν τροποποίησης για
οποιοδήποτε λόγο…………».
16. Την αριθμ. 37/23-06-2014 Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του εν λόγω Διαγωνισμού.
17. Την αριθμ. 21/26-09-2013 (Θέμα ΕΗΔ 6ο) απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Λαμίας, με την οποία ορίστηκε
επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του εν λόγω διαγωνισμού.
18. Την αριθμ. 11/05-06-2014 (Θέμα 23ο) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Λαμίας, με την οποία εγκρίθηκε το
αρ.Β/13332/2-6-2014 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών.
19. Την αριθμ. 13/26-06-2014 (Θέμα 9ο) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Λαμίας, με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ
των άλλων και το σχέδιο Διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
«ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)», με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.,για ένα έτος.
20. Την αριθμ. πρωτ. Β/15325/25-6-2014 με Α.Δ.Α. 78N84690BM-Δ28 Απόφαση Διοικητή του Γ.Ν. Λαμίας
αναφορικά με την δέσμευση πίστωσης για την εν λόγω υπηρεσία.
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια «ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.,για ένα έτος.
Οι προσφορές επί ποινή απόρριψης υποβάλλονται για τη συνολική ποσότητα των ειδών.
Προσφορές για μέρος της ζητούμενης ποσότητας ειδών δεν γίνονται δεκτές.
Κάθε προμηθευτής, επί ποινή απόρριψης, συμμετέχει με μια μόνο προσφορά.
Απαιτείται κατάθεση δείγματος, επί ποινή απόρριψης.
Η τεχνικο-οικονομική αξιολόγηση θα διενεργηθεί στις 25-07-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
από αρμόδια επιτροπή.
4
Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’ που επισυνάπτεται και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γ.Ν. Λαμίας
Ταχ. Δ/νση:
Παπασιοπούλου τέρμα
Τ.Κ. 35100, Λαμία
24-07-2014
Ημέρα Πέμπτη
Ώρα: 14:30
Γραφείο Προμηθειών
Γ.Ν. Λαμίας
Ταχ. Δ/νση:
Παπασιοπούλου τέρμα
Τ.Κ. 35100, Λαμία
25-07-2014
Ημέρα Παρασκευή
Ώρα: 11:00
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό.
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
H παρούσα έχει αναρτηθεί στο site της 5 ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
http://civil.dypethessaly.gr/hospitals και στο site του Γ.Ν. Λαμίας www.lamiahospital.gr. ,απ’ όπου οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παραλάβουν ηλεκτρονικά.
Στην περίπτωση που κρίνετε ότι, προκειμένου να συντάξετε την προσφορά σας, απαιτούνται σχετικές
πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο υπάλληλο κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, τηλέφωνο
επικοινωνίας 22313-56664, Fax: 22313 -56274 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Άρθρο 1
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μας απαραίτητα
μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 24-07-2014 και μέχρι τις
14:30 μ.μ., άλλως θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
2. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην
ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Άρθρο 2
ΓΛΩΣΣΑ
Τα έγγραφα, που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται
στην Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι:
α) Έλληνες πολίτες.
β) Αλλοδαποί.
γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
δ) Συνεταιρισμοί.
ε) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Αντιπρόσωποι των ανωτέρω προσκομίζουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Άρθρο 4
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Π.Δ. 118/2007, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα. Σε ένα από τα
αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη
5
“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”, να μονογράφεται από τον υποψήφιο προμηθευτή και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το
περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη «Προσφορά».
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα
τα εξής :
Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στον φάκελο των
δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα:
Α. Έλληνες Πολίτες
α. α
1.
2.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, η
οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., στην οποία:
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι
προσφέροντες.
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες
δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:
1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για
κάποιο από τα ακόλουθα:
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351
της 29.1.1998, σελ. 1).
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE
L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της
27.11.1995, σελ. 48).
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και
τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305).
2. για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
6
4.
1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ.2 του άρθρου
6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης,
2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007
καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού,
2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:
1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι
στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους (προσοχή: να αναφέρεται
συγκεκριμένα ποιο είναι το επιμελητήριο καθώς και το ειδικό επάγγελμα) κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους η επιχείρησή τους
δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου
6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και ότι η επιχείρηση δεν
τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης καθώς και ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με
βάση αμετάκλητη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., όπου να
δηλώνεται ότι:
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των
οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
6. Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
Β. Αλλοδαποί
α. α
1.
2.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, η
οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., όπου:
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι
προσφέροντες.
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες
7
δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:
1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για
κάποιο από τα ακόλουθα:
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351
της 29.1.1998, σελ. 1).
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE
L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της
27.11.1995, σελ. 48).
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και
τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305).
2. για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του άρθρου
6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης,
2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007
καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού,
2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:
1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι
στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους (προσοχή: να αναφέρεται
συγκεκριμένα ποιο είναι το επιμελητήριο καθώς και το ειδικό επάγγελμα) κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους η επιχείρησή τους
δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου
6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και ότι η επιχείρηση δεν
τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης καθώς και ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με
βάση αμετάκλητη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.
8
3.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., όπου να
δηλώνεται ότι:
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των
οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
6. Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά, Αλλοδαπά ή Φυσικά
α.α
1.
2.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β.
Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες
δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από
τον Πρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε.
Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω
ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα:
Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. πρέπει να προσκομίσει:
 Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής στην οποία υπάγεται η εταιρεία, όπου να αναφέρεται πότε
τροποποιήθηκε για τελευταία φορά το καταστατικό της, καθώς και φωτοαντίγραφο του
ισχύοντος καταστατικού της με το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε.
 Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής στην οποία υπάγεται η εταιρεία, όπου να βεβαιώνεται το
τελευταίο ΔΣ, το αντίστοιχο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ) και στην οποία βεβαίωση να
αναφέρεται ο αριθμός του ΦΕΚ και ένα φωτοαντίγραφό του στο οποίο υπάρχει
δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση
της συγκεκριμένης εταιρείας.
Εάν ο προσφέρων είναι Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει:
 Φωτοαντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο
δημοσιεύτηκε.
 Τελευταίο ΦΕΚ εκπροσώπησης.
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί τροποποιήσεων του καταστατικού.
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρέπει να προσκομίζει:
 Φωτοαντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
 Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.
Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν
 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις
μεταβολές του.
Τα παραπάνω έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση
του νομικού προσώπου και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος για τις ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την
υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε
9
άλλου νομικού προσώπου.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισμού του προσφέροντα από τον διαγωνισμό.
Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που
αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της
έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία
τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και
οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε
περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα
απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος
καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.
Δ. Συνεταιρισμοί
α.α
1.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία
Α, Β και Γ καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί
νόμιμα.
Διευκρινίζεται ότι:
το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και
οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν.
Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
α.α
1.
2.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προσφέροντα, που συμμετέχει
στην ένωση.
Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Δήλωση σύστασης ένωσης αναδόχων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών
του καθενός από τους συμμετέχοντες, το μέρος της υπηρεσίας που αντιστοιχεί στον καθένα
εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.
Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος περιλαμβάνει:
1) Τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο)
Υποβάλλεται σε έντυπη μορφή. Στον πίνακα θα συμπεριλαμβάνονται ο κωδικός του Νοσοκομείου, ο ορισμός
της υπηρεσίας και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας
2) Τα απαραίτητα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις, όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’.
Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD), το οποίο θα
περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα
συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού / λογισμικού
κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβληθούν μόνον εντύπως εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη αδυναμία υποβολής
τους σε ηλεκτρονική μορφή.
Γ. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος περιλαμβάνει:
προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
10
το ποσοστό Φ.Π.Α.
κωδικός και τιμή Παρατηρητήριου Τιμών, αν υφίσταται
Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα φέρουν
και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με
την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη
από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο,
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε
αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του
διαγωνισμού.
6. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου
προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση
αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που
μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
7. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση
οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον
δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.
8. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των
όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς.
Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον
προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η
οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη
συνέχεια της αξιολόγησης.
9. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
10. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά τη λήξη χρόνου κατάθεσης των
προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί
νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιων του
είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
11. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένδικο μέσον κατά της διακήρυξης του
διαγωνισμού, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δε
δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους
της διακήρυξης.
Όλα τα σχετικά με το διαγωνισμό δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται, επί ποινή απόρριψης:
σε πρωτότυπη μορφή ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν
από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α’ του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 ή των
ακριβών αντιγράφων τους
σε πρωτότυπη μορφή ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ του άρθρου 1
του Ν.4250/2014
σε πρωτότυπη μορφή ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο
11
Διευκρινίζεται ότι οι ζητούμενες υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων
τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και
δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου
συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντα από το διαγωνισμό.
Άρθρο 5
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του
Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007).
Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος
αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ
μέρους του Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 6
ΤΙΜΕΣ
1. Με την προσφορά η τιμή που θα δοθεί θα περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτήσεων της διακήρυξης.
Οι τιμές θα εκφράζονται σε ευρώ € συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως
και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α.
2. Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου),
εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο
δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε προς τα κάτω
εάν είναι μικρότερο του πέντε.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
5. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση
που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται, κατά την
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.
6. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο
ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές
κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
7. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.
8. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Άρθρο 7
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές
ημέρες, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
12
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
Άρθρο 8
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 18-07-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ
από ορισθείσα προς τούτο επιτροπή και θα αξιολογηθούν ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο
φάκελος τεχνικής προσφοράς και ο φάκελος οικονομικής προσφοράς.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007.
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης των προσφορών ελέγχει
την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής που έχουν υποβληθεί.
2. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Κατόπιν ολοκλήρωσης της παραπάνω διαδικασίας, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των
τεχνικών προσφορών, για όσες προσφορές πληρούν, τους όρους του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης
(έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής).
1. Μετά την ολοκλήρωση και της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης αξιολογεί
τις οικονομικές προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της
Διακήρυξης. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το
προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Αναθέτουσα Αρχή στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν
αποσφραγισθεί.
2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών γίνεται διασταύρωση της τιμής της οικονομικής προσφοράς με την
αντίστοιχη τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφηκε κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας
υποβολής των οικονομικών προσφορών.
Μετά την ολοκλήρωση και της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης
προσφορών θα διαβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή το πρακτικό τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης, η οποία
αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή της.
Στην αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των
συμμετεχουσών εταιρειών.
Εάν για την εν λόγω υπηρεσία υπάρχουν επιφυλάξεις ως προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές,
δύναται η επιτροπή να ζητήσει επεξηγήσεις γι’ αυτές από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της
συμμετέχουσας εταιρίας.
Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το
περιεχόμενο των άλλων προσφορών χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και
χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.
Άρθρο 9
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Στον προσφέροντα στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ) Την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας
δ) Την τιμή.
ε)Τις Τεχνικές προδιαγραφές.
στ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
ζ) Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
η) Τον τόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
θ) Τον τόπο και χρόνο πληρωμής.
13
ι) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή
κ)Την απόφαση της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει
επισυναφθεί στη διακήρυξη.
λ)Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3. Ο προσφέροντας, στον οποίο κατακυρώθηκε η ανάθεση υπηρεσίας, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, όπως επίσης και το προβλεπόμενο
από το αρ.20 ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
Άρθρο 10
ΣΥΜΒΑΣΗ
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση. Δε
χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή
συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.
Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ) Την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας
δ) Την τιμή.
ε)Τις Τεχνικές προδιαγραφές.
στ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
ζ) Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
η) Τον τόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
θ) Τον τόπο και χρόνο πληρωμής.
ι) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή
κ)Την απόφαση της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει
επισυναφθεί στη διακήρυξη.
λ)Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
3. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο μπορεί να
τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) Εκπληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της Διακήρυξης
«Τεχνικές Προδιαγραφές» και το αντίστοιχο άρθρο της σύμβασης.
β) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
γ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
5. Η σύμβαση αρχίζει με την ημερομηνία υπογραφής και λήγει μετά ένα (1) έτος με δικαίωμα του
Νοσοκομείου να παρατείνει την ισχύ της κατά τρεις (3) μήνες αυτοδίκαια. Παράταση πέραν αυτής των
τριών προαναφερθέντων μηνών, δύναται να ισχύσει με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και
σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.
14
Άρθρο 11
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της μπορεί να
προτείνει:
α) Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό.
Το ποσοστό αυτό ορίζεται στο 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας και στο 50% στην περίπτωση μικρότερης
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τη διακήρυξη ποσοστού,
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
β) Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσότερων
μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή
ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν
διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
Άρθρο 12
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη
γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει:
α. τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
β. τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των
προδιαγραφών της Διακήρυξης
γ. τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν
οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.
Άρθρο 13
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση.
2. Προσφορά μη σύμφωνη με αυτά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης πρέπει να καλύπτει σε ποσοστό το 10% της
συνολικής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών χωρίς τον Φ.Π.Α. και θα προσκομιστεί από τον ανάδοχο,
στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται
μετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του αναδόχου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο
εκπλήρωσης της υπηρεσίας, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο ανάδοχος υποχρεούται υλοποιήσει
τη σύμβαση πλέον δύο (2) μήνες.
4. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής
τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
5. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από
έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
6. Για όσα δε διευκρινίζονται στο παρόν άρθρο ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007.
Άρθρο 14
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον προμηθευτή και οι ακόλουθες πληρωμές από τον αγοραστή προς
τον προμηθευτή θα είναι σε Ευρώ. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά την προσκόμιση τιμολογίου
και κατά τα οριζόμενα στην ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ζ5:ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
15
ΑΡΧΩΝ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107), και η εξόφληση του κάθε τιμολογίου θα υπόκειται στις αναλογούσες
νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 15
ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το είδος που παραγγέλθηκε στις Αποθήκες του Γενικού
Νοσοκομείου Λαμίας με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου-Προμηθευτή του Νοσοκομείου με δικά του
μεταφορικά μέσα, κατόπιν γραπτής παραγγελίας, τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου
εντός του έτους και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών μετά από τη λήψη της σχετικής παραγγελίας.
Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιείται στις αποθήκες του Νοσοκομείου, εντός 24άρων ωρών
από την παραγγελία, από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το
σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις να
παρατείνεται μέχρι τι ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του Προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά
πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι
μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής , να
παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο
παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το έργο ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος
επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων.
Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται
μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση της συμβατικής προμήθειας. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του
συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Για τις υπόλοιπες διαδικασίες ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 28 του Π.Δ. 118/2007.
Άρθρο 16
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο
που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού
Δικαίου.
Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει
στην Υπηρεσία τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 17
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης, δεν προσήλθε να υπογράψει την
σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην οποία ο
προμηθευτής καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του,
πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση.
3. Υποχρεώσεις προμηθευτή - Κυρώσεις - Ποινικές Ρήτρες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσης.
4. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν υλοποίησε την υπηρεσία μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το
χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 16 και 17 της παρούσας.
16
5. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα
παράδοσης του έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις
βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παροχή υπηρεσίας γίνεται δεκτή.
6. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά των κυρώσεων που
προβλέπονται στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
7. Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/07). Η
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από
πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.
8. Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του προμηθευτή ή σε
περίπτωση παράβασης από τον προμηθευτή οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής
σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της
αρμόδιας Επιτροπής δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το
Ελληνικό Δημόσιο.
9. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προμηθευτής αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
10. Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής
εκτέλεσης και υποχρεούται ο προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία
επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι
διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007.
Άρθρο 18
ΓΕΝΙΚΑ
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και
συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί
στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν
μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.
Ο Διοικητής
του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας
Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΣΕΠΕΤΗΣ
17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’
1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
♦ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ♦
«Α) ΣΤΟΛΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΧΡΩΜΑ – ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ)
1. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ύφασμα μπλέ σκούρο λινό συνθέσεως 50% λινό, 50% πολυεστέρα, να μην μπαίνει στο πλύσιμο, να
είναι ανεξίτηλο, να μην τσαλακώνει και να μην χνουδιάζει (καλοκαιρινή στολή) με τρία σιρίτια άσπρα.
Ύφασμα μπλέ σκούρο μάλλινη καμπαρτίνα συνθέσεως 50% μαλλί, 50% πολυεστέρα να μην μπαίνει
στο πλύσιμο, να είναι ανεξίτηλο, να μην τσαλακώνει και να μην χνουδιάζει. (χειμερινή στολή)
Σχέδιο: Ταγιέρ και κουστούμι με όρθιο γιακά.
Σακάκι με κοντό ή μακρύ μανίκι χωρίς μανσέτα, με πέτο γιακά και κουμπιά.
Τσέπες αριστερά – δεξιά κάτω.
Φούστα: με ζώνη – φερμουάρ και κουμπί, άνοιγμα πίσω πλακωτό, σε ίσια γραμμή.
2. ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ
Ύφασμα καμπαρντίνα συνθέσεως 35% βαμβάκι 65% πολυεστέρα, να μην μπαίνει στο πλύσιμο, να
είναι ανεξίτηλο, να μην τσαλακώνει και να μην χνουδιάζει.
Σακάκι γυναικείο άσπρου χρώματος με πέτο γιακά, διπλές πένσες, κοντό μανίκι και κουμπί λευκόμπλε. Τσέπες αριστερά – δεξιά κάτω και ένα τσεπάκι αριστερά εσωτερικό με μπλε μαντηλάκι και δύο
σιρίτια μπλε. Φούστα χρώματος μπλε σκούρο, με φόδρα, φερμουάρ και κουμπί, άνοιγμα πίσω
πλακοραφή σε ίσια γραμμή.
Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι χρώματος μπλε σκούρου.
3. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΕΣ
Ύφασμα καμπαρτίνα συνθέσεως βαμβάκι 35% και πολυεστέρας 65% αρίστης ποιότητας, βάρος
190gr/m2 σε χρώμα μπλε μαρέν, μεγάλης αντοχής στα συχνά πλυσίματα και στις υψηλές
θερμοκρασίες. Να είναι αντιστατικό, υποαλεργικό , η υφή του να είναι μαλακή και να μην χνουδιάζει.
Σακάκι: με πέτο γιακά, κοντό μανίκι χωρίς μανσέτα, με πατιλέτα και κουμπιά εμπρός. Δυο τσέπες
κοφτές αριστερά, δεξιά κάτω και ένα τσεπάκι πάνω αριστερά με λευκό σιρίτι με διπλές πένσες χρώμα
μπλε μαρέν.
Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι, χρώμα μπλέ μαρέν.
18
Φούστα: με ζώνη και φερμουάρ με κουμπί, άνοιγμα πίσω πλακωτό, σε ίσια γραμμή χρώμα μπλε
μαρέν.
4. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΤΕ / ΠΕ
Ύφασμα: λευκή καμπαρτίνα συνθέσεως 35% βαμβάκι και 65% πολυεστέρας αρίστης ποιότητας,
βάρος 190gr/m2, μεγάλης αντοχής στα συχνά πλυσίματα και στις υψηλές θερμοκρασίες. Να είναι
αντιστατικό, αλλεργικό , η υφή του να είναι μαλακή και να μην χνουδιάζει.
Σακάκι: Unisex χιτώνιο με σταυρωτή λαιμόκοψη τύπου V, κοντό μανίκι, πατιλέτα με κουμπιά. Δυο
τσέπες εξωτερικές κάτω αριστερά – δεξιά και ένα τσεπάκι πάνω αριστερά.
Παντελόνι άσπρο με λάστιχο και κορδόνι να φέρει μία τσέπη στο δεξιό πίσω μέρος του.
5. ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΔΕ
Ύφασμα: λευκή καμπαρτίνα συνθέσεως 35% βαμβάκι και 65% πολυεστέρας αρίστης ποιότητας,
βάρος 190 gr/m2, μεγάλης αντοχής στα συχνά πλυσίματα και στις υψηλές θερμοκρασίες. Να είναι
αντιστατικό, αλλεργικό , η υφή του να είναι μαλακή και να μην χνουδιάζει.
Σακάκι: Unisex χιτώνιο με σταυρωτή λαιμόκοψη τύπου V με μπλε ρέλι., κοντό μανίκι με μπλε ρέλι.
Δυο τσέπες εξωτερικές κάτω αριστερά – δεξιά και ένα τσεπάκι πάνω αριστερά.
Παντελόνι άσπρο με λάστιχο και κορδόνι να φέρει μία τσέπη στο δεξιό πίσω μέρος του.
6. ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
‘Ύφασμα γκρι καμπαρτίνα συνθέσεως 35% βαμβάκι,65% πολυεστέρας, αρίστης ποιότητας βάρος
190gr/m2, μεγάλης αντοχής στα πλυσίματα και στις υψηλές θερμοκρασίες. Να είναι αντιστατικό,
υποαλεργικό ,η υφή του να είναι μαλακή και να μην χνουδιάζει
Σχέδιο
Σακάκι γκρι Unisex χιτώνιο με σταυρωτή λαιμόκοψη τύπου V, κοντό μανίκι, δύο τσέπες
αριστερά-δεξιά κάτω, ένα τσεπάκι πάνω αριστερά.
Παντελόνι γκρι, τσέπη πίσω, με λάστιχο και κορδόνι.
7. ΒΟΗΘΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ
Ύφασμα: πράσινο βεραμάν καμπαρτίνα συνθέσεως 35% βαμβάκι και 65% πολυεστέρας αρίστης
ποιότητας, βάρος 190gr/m2, μεγάλης αντοχής στα συχνά πλυσίματα και στις υψηλές θερμοκρασίες.
Να είναι αντιστατικό, αλλεργικό , η υφή του να είναι μαλακή και να μην χνουδιάζει.
Σακάκι: Unisex χιτώνιο με σταυρωτή λαιμόκοψη τύπου V, κοντό μανίκι, πατιλέτα με κουμπιά. Δυο
τσέπες εξωτερικές κάτω αριστερά – δεξιά και ένα τσεπάκι πάνω αριστερά.
Παντελόνι πράσινο βεραμάν με λάστιχο και κορδόνι να φέρει μία τσέπη στο δεξιό πίσω μέρος του.
8.ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ (Μ.Ε.Θ.-Μ.Ε.Π.-Μ.Τ.Ν.-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ)
19
Ύφασμα ποπλίνα 50% βαμβάκι, 50% πολυεστέρας βάρους 150gr/m2, αντιστατικό , υποαλλεργικό, να
μην μπαίνει στο πλύσιμο, να μην αφήνει ινίδια, να μην απορροφά υγρά, η υφή του να είναι μαλακή.
Χιτώνιο με λαιμόκοψη V(βε) σταυρωτή-κοντό μανίκι τσέπες αριστερά-δεξιά κάτω, μια τσέπη πάνω
αριστερά που θα αναγράφεται το τμήμα.
Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι στη μέση με μια τσέπη πίσω.
Χρώματα πράσινο Δανίας για το χειρουργείο, μετρό για τα κλειστά τμήματα. α) ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΑΝΙΑΣ).
β) ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ Μ.Ε.Θ-Μ.Ε.Π.-Μ.Τ.Ν. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
(ΜΕΤΡΟ)
9.ΡΟΜΠΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Ύφασμα καμπαρτίνα σύνθεση 50% βαμβάκι 50% πολυεστέρας βάρους 180gr/m2,αντιστατικό,
υποαλεργικό, να μην μπαίνει στο πλύσιμο, να μην αφήνει ινίδια, να μην απορροφά υγρά, η υφή του
να είναι μαλακή.
Χρώμα πράσινο με λαιμόκοψη στρογγυλή, με μακρύ μανίκι και μανσέτες μεγάλης αντοχής, πολύ
μακριά (μήκος) και διπλή αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη και με πλακοραφή ασφαλείας. Να
αποστειρώνονται στους 135ο C σε μεγέθη Μ- L – XL – XXL.
10.ΡΟΜΠΕΣ - ΠΟΔΙΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ & ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Ύφασμα καμπαρτίνα σύνθεση 35% βαμβάκι και 65% πολυεστέρας αρίστης ποιότητας, βάρος
190gr/m2, μεγάλης αντοχής στα συχνά πλυσίματα και στις υψηλές θερμοκρασίες. Να είναι
αντιστατικό, υποαλλεργικό , η υφή του να είναι μαλακή και να μην χνουδιάζει. Χρώμα λευκό
Σχέδιο: α) αντρικές με πέτο γιακά και κουμπιά εμπρός, δυο τσέπες δεξιά – αριστερά κάτω και ένα
τσεπάκι επάνω αριστερά, μανίκι μακρύ, ζώνη πίσω και ένα άνοιγμα πίσω.
β) Γυναικείες: με πέτο γιακά και κουμπιά εμπρός, δυο τσέπες δεξιά – αριστερά κάτω και ένα
τσεπάκι επάνω αριστερά, μανίκι μακρύ, ζώνη πίσω.
Β) ΣΤΟΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Παντελόνι αντανακλαστικό τύπου μιλιτέρ
Απλό παντελόνι μπλε σκούρο με φερμουάρ και πονταρισιά. Δυο πλαινές και δύο πίσω τσέπες με δύο
αντανακλαστικές ταινίες σε κάθε πατζάκι.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ
Καμπαρτίνα σύμμεικτη 35% βαμβάκι και 65% πολυεστέρας να μην μπαίνει στο πλύσιμο
Πουκάμισο ανδρικό με δύο τσέπες μακριμάνικο.
Ελαφρύ μπουφάν με φερμουάρ δύο τσέπες λάστιχο στο πλάϊ
20
Αδιάβροχο κοστούμι από πολυαμίδιο σε όλα τα μεγέθη.
Γ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
● ΣΤΟΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
Koυστούμι χρώμα ροζ από καμπαρτίνα.
Ζακέτες γκρι στην απόχρωση του κουστουμιού, πλεκτές.
Σχέδιο – τεχνικές προδιαγραφές :
Το σακάκι να είναι unisex τύπου V, κοντό μανίκι, με τσεπάκι επάνω στο αριστερό στήθος και δύο
τσέπες κάτω δεξιά και αριστερά. Το σακάκι θα είναι σε ροζ απαλό χρώμα.
Το παντελόνι θα είναι ροζ μονόχρωμο με λάστιχο και κορδόνι.
Δ) ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ύφασμα: από ποπλίνα 65% πολυεστέρας & 35% βαμβάκι. Να είναι αντιστατικό, υποαλλεργικό, η υφή του να
είναι μαλακή και να μην χνουδιάζει.
Σχέδιο: Κοστούμι.
Κοστούμια: χιτώνιο χρώματος μπλε ηλεκτρίκ ανοικτό σχήμα V μέχρι το στήθος, με δύο τσέπες κάτω δεξιά –
αριστερά και τσεπάκι στο στήθος αριστερά.
Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι και μία τσέπη πίσω ,χρώματος λευκού.
Ε) ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΠΛΕ) ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1) ΥΦΑΣΜΑ: Μπλέ φωτεινό καμπαρτίνα, σύνθεση 35% βαμβάκι,
65% πολυεστέρας άριστης ποιότητας (βάρος 190kgr/m2) μεγάλης αντοχής στα συχνά πλυσίματα και στις
υψηλές θερμοκρασίες. Να είναι αντιστατικό, υποαλλεργικό,η υφή του να είναι μαλακή και να μην
χνουδιάζει.
2) ΣΧΕΔΙΟ(κοστούμι):
Α) Σακάκι ανδρικό με απλό “V„ ανοίγματος μπροστά με τσεπάκι πάνω αριστερά και δύο τσέπες
κάτω.
Παντελόνι αντρικό με λάστιχο και κορδόνι και τσέπη πίσω.
Β) Σακάκι γυναικείο με “V„ σταυρωτό μπροστά με τσεπάκι πάνω αριστερά και δύο τσέπες κάτω.
Παντελόνι γυναικείο με λάστιχο και κορδόνι και τσεπάκι πίσω.
ΣΤ) ΣΤΟΛΕΣ ΜΑΙΩΝ
Κουστούμι unisex χιτώνιο με σταυρωτή λαιμόκοψη και παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι χρώματος, λιλά και
νέο λιλά. Ύφασμα ποπλίνα 55% polyester και 45% βαμβάκι. Να περιέχει 2 τσέπες δεξιά και αριστερά κάτω
και μια επάνω αριστερά με πένσες και το παντελόνι μια τσέπη πίσω.
Ζ) ΣΤΟΛΕΣ ΤΕΠ – ΤΗΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ
21
Κουστούμι unisex χιτώνιο με σταυρωτή λαιμόκοψη και παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι χρώματος, blue
black. ΎΦΑΣΜΑ ΠΟΠΛΊΝΑ 50% POLYESTER ΚΑΙ 50% ΒΑΜΒΆΚΙ. Να περιέχει 2 τσέπες δεξιά και αριστερά
κάτω και μια επάνω αριστερά με πένσες και το παντελόνι μια τσέπη πίσω.
Η) ΣΤΟΛΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
Κουστούμι unisex χιτώνιο με σταυρωτή λαιμόκοψη και παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι χρώματος,
τιρκουάζ. Ύφασμα ποπλίνα 50% polyester και 50% βαμβάκι. Να περιέχει 2 τσέπες δεξιά και αριστερά κάτω
και μια επάνω αριστερά με πένσες και το παντελόνι μια τσέπη πίσω.
● ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ:
Όλα τα γνωρίσματα επιμελημένης και έντεχνης κατασκευής:
1. Απαραίτητα να είναι αδιαφανής.
2. Να είναι ειδικής τεχνικής ύφανσης, κατασκευασμένες έτσι ώστε ο πολυεστέρας να υπερισχύει
από την εξωτερική πλευρά για αντοχή και εμφάνιση, και το βαμβακερό (φυσική ίνα) από την
εσωτερική πλευρά έτσι ώστε οι στολές να είναι δροσερές και απορροφητικές (υγιεινή).
3. Το ύφασμα να είναι ελεύθερο από κόλλα, να είναι αλλεργικό, αντιστατικό, με επεξεργασία
αντιχνουδιάσματος, όπως προβλέπουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4. Με επεξεργασία προσυρρίκνωσης για ελεγχόμενη συστολή στο πλύσιμο.
5. Υψηλή αντοχή στο πλύσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες 90-95 . Με σταθερότητα χρωματισμού στο
νερό και το χλώριο
6. Όλες οι ραφές να είναι με πλακοραφή ασφαλείας.
7. Ο προμηθευτής να φέρει πιστοποιητικό εργαστηρίου κατασκευής προς απόδειξη της
σύνθεσης.
8. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE MARK από τον ΕΟΦ και ISO 9001:2008 της
προμηθεύτριας εταιρείας.
9. Απαραίτητη η κατάθεση δειγμάτων. Τα δείγματα να είναι ενδεικτικά της ποιότητας του
υφάσματος και ραφής.
10. Ο προμηθευτής που θα επιλεγεί καλείται μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας να καταθέσει στο
τμήμα ιματισμού του νοσοκομείου δείγματα κουστουμιών όλων των μεγεθών.
11. Όλα τα σακάκια των στολών να φέρουν ένα τσεπάκι πάνω αριστερά και δύο τσέπες στο κάτω
μέρος εκατέρωθεν. Τα δε παντελόνια να φέρουν λάστιχο και
μία τσέπη στο δεξιό πίσω μέρος τους. »
22
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
A/A
1
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α. ΣΤΟΛΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ)
1
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ)
1
ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ
3
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΕΣ
20
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΤΕ/ΠΕ
98
ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΔΕ
25
ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
15
ΒΟΗΘΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ
15
ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΠΡΑΣΙΝΑ
12 ΔΑΝΙΑΣ)
40
ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΜΕΘ-ΜΕΠ-ΜΤΝ13 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ-ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟ
61
14 ΡΟΜΠΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
60
ΡΟΜΠΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΛΕΥΚΕΣ15 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
70
Β ΣΤΟΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1
ΣΤΟΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
14
2
ΣΤΟΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
9
3
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
2
Γ ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1
ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
20
ΣΤΟΛΕΣ ΜΑΙΩΝ (10 ΛΙΛΑ, 10 ΒΙΟΛΕΤΙ, 5
2
ΜΕ ΜΠΛΕ ΡΑΦΗ ΣΙΕΛ ΜΑΙΕΥΤΗΡΩΝ
25
3
ΣΤΟΛΕΣ ΤΕΠ-ΤΗΝ- ΒΡΑΧΕΙΑΣ
20
4
ΣΤΟΛΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
4
2
4
5
6
7
9
10
23
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθμ. …….
Μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας
και της εταιρείας «…………………………»
για την προμήθεια «»
Συμβατικού Τιμήματος ……………… € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Στην Λαμία σήμερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:
Αφενός
Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
που εδρεύει στη Λαμία, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή κ.
Αναστάσιο Σεπετή, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»
Και αφετέρου
Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει στην …………………….., Τηλ.: ………………,
Fax: ……………………., έχει αριθμό φορολογικού μητρώου ................., υπάγεται στη ΔΟΥ ………........... και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. ……………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το ............. και η
οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,
Λαμβάνοντας υπόψη :
1) Την υπ. αριθ. πρωτ. Β/…………… Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάδειξη αναδόχου για την
Προμήθεια«ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)»
2) Την υπ. αριθ. ………………… με Α.Δ.Α. …………………. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης στον προμηθευτή και την
αριθμ. πρωτ. ………………. με Α.Δ.Α. …………………… απόφαση Διοικητή ανάληψης υποχρέωσης, η οποία
φέρει αριθμό καταχώρησης (α/α …….) στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
Διοικητική εντολή: Οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας στον Προμηθευτή σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.
Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που
εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων, των
τηλεομοιοτυπιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Έργο: Η προμήθεια «ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)» για τις ανάγκες του
Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την
Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και
την παρακολούθηση των εκτελεσθεισών εργασιών (τμηματική – οριστική).
Παραδοτέα: Όλα τα προϊόντα που ο Προμηθευτής θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα
Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.
Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται
από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η
τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος
της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.
Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση
της υπηρεσίας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.
24
Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, καθώς και
όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη
Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Προμηθευτή .
Συμβατικό τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας.
Άρθρο 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που
αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση προμήθειας «ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ (ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)». Η εν λόγω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του
Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της αριθμ. πρωτ. Β/…………… Διακήρυξης και την υπ’αριθμ.
................... απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα η υπηρεσία περιλαμβάνει τα «(αναλυτικά)».
Το Γ.Ν. Λαμίας έχει το δικαίωμα επαύξησης μέχρι 30% του αριθμού της ποσότητας με τους ίδιους όρους της
Διακήρυξης, τις ίδιες συμβατικές τιμές και με αντίστοιχη κατ’ αναλογία αύξηση της δαπάνης, εφόσον κατά το
χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και της τυχόν παράτασης αυτής, ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του
παλαιού κτιρίου του νοσοκομείου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και τεθούν σε λειτουργία οι 202 νέες
κλίνες που προβλέπονται στο έργο αυτό.
Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η σύμβαση αρχίζει με την ημερομηνία υπογραφής και λήγει μετά ένα (1) έτος με δικαίωμα του
Νοσοκομείου να παρατείνει την ισχύ της κατά τρεις (3) μήνες αυτοδίκαια. Παράταση πέραν αυτής των
τριών προαναφερθέντων μηνών, δύναται να ισχύσει με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και σύμφωνη
γνώμη του αναδόχου.
Ο χρόνος παράδοσης του είδους και η διαδικασία παραλαβής του θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 16 και
17 της αριθμ. πρωτ. Β/…………. Διακήρυξης.
Άρθρο 4
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το είδος που παραγγέλθηκε στις Αποθήκες του Γενικού
Νοσοκομείου Λαμίας με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου-Προμηθευτή του Νοσοκομείου με δικά του
μεταφορικά μέσα.
Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους θα γίνεται κατόπιν γραπτής παραγγελίας, μέσα στον χρόνο
παράδοσης που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα, με έξοδα,
ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή.
Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιείται στις αποθήκες του Νοσοκομείου, εντός 24άρων ωρών
από την παραγγελία, από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το
σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις να
παρατείνεται μέχρι τι ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του Προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά
πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι
μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής , να
παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο
παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το έργο ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος
επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων.
Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται
μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση της συμβατικής προμήθειας. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του
συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
25
Για τις υπόλοιπες διαδικασίες ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 28 του Π.Δ. 118/2007.
Άρθρο 5
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ Προμηθευτή
1. Εάν ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης, δεν προσήλθε να υπογράψει την
σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην οποία ο
ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του,
πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση.
3. Με την ίδια διαδικασία ο Προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν υλοποίησε την υπηρεσία μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το
χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 16 και 17 της διακήρυξης.
4. Με την απόφαση κήρυξης Προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης του έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που
γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παροχή υπηρεσίας γίνεται δεκτή.
5. Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευτικά των κυρώσεων που προβλέπονται
στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
6. Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/07). Η
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από
πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.
7. Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του αναδόχου ή σε
περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής
σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της
αρμόδιας Επιτροπής δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το
Ελληνικό Δημόσιο.
8. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
9. Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής
εκτέλεσης και υποχρεούται ο Προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία
επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του Προμηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι
διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007.
Άρθρο 6
ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό των
………………….. ευρώ και ……………….. λεπτών (……………,.. €), πλέον ΦΠΑ ……….%
……………………. ευρώ και …………….. λεπτών (………..,…..€) ήτοι συνολικά ……………………. ευρώ
και …………. λεπτών (……………..,…€). Ο Προμηθευτής Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της
σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του
αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της
προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του
Προμηθευτή για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον Προμηθευτή και οι ακόλουθες πληρωμές από τον Αγοραστή προς
τον Ανάδοχο θα είναι σε Ευρώ.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική, οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
των ποσοτήτων από το Νοσοκομείο, μετά την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου από τις υπηρεσίες του
νοσηλευτικού ιδρύματος και σε κάθε περίπτωση μετά τη θεώρηση του εντάλματος πληρωμής από την
Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου.
26
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του
Π.Δ. 118/2007, το Ν.4152/2013 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/0211-2001).
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε
τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά
Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
Άρθρο 7
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό
…………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού …………………….. ευρώ
(………………. €) (10% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο
προστιθέμενης αξίας), ισχύος ……………….., η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της
Διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από
τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση
προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Προμηθευτή σε περίπτωση παράβασης κάποιου
όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για
επικείμενη κατάπτωση.
Άρθρο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την
υπηρεσία.
2. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της
σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος
αυτός προς αποκατάστασή της.
3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Προμηθευτή, ο οποίος
υποχρεούται προ της λήξης της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης, να αναφέρει εγγράφως και να
προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
4. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει τη συμβατική υπηρεσία, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες,
ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.
5. Ο Προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν
από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί
σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
6. Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
7. Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που
απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.
Άρθρο 9
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο
που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού
Δικαίου.
27
Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά προ της λήξης της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης,
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός
είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Προμηθευτή, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης
της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.
Άρθρο 10
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07.
Άρθρο 11
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν έχει υλοποιηθεί πλήρως το αντικείμενό της, γίνει η
αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.
Άρθρο 12
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η αριθμ. πρωτ. Β/……………. Διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού
και η από …………………….. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της
παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των
συμβατικών τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
α) Η παρούσα σύμβαση
β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
δ) Η προσφορά του Προμηθευτής Αναδόχου
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον
αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας,
εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση
του ή με φαξ.
Άρθρο 13
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο Προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση
της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό
και το Κοινοτικό.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί
στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την
ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα
για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο.
Η παρούσα, αφού γράφηκε σε τρία όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφηκε ως έπεται και
έλαβε από ένα αντίτυπο ο καθένας των συμβαλλομένων.
Για το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Για τον Προμηθευτή
28
29