Πρόγραµµα

&
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015, ώρα 15.00
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων
της Βουλής των Ελλήνων,
Αµαλίας 22-24 (είσοδος από Σουρή)
ΗΜΕΡΙ∆Α
Οι πόλεις των Φιλικών
οι αστικές διαδροµές
ενός επαναστατικού φαινοµένου
Προδρεύων: Θεοφάνης Σταύρου
17.10
∆ηµήτριος Μ. Κοντογεώργης
Μεταξύ πανδούρων και βογιάρων. Οι Φιλικοί στο Βουκουρέστι και
το Ιάσιο
17.30
Μαρία Παπαθανασίου
Στη Βιέννη του ύστερου 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα:
µυστικές συναντήσεις, ανατρεπτικές ιδέες, “υπονοµευτικές”
κινήσεις
17.50
Παναγιώτης Μιχαηλάρης
«µ’ εἶπε… µερικὰς εἰδήσεις τῶν ἐν Πίζᾳ εὑρισκοµένων φίλων»
18.10
Συζήτηση
18.30
∆ιάλειµµα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
15.00
Έναρξη συνεδρίου
Χαιρετισµοί
©
.
(1961-1962),
Προεδρεύουσα: Όλγα Κατσιαρδή-Hering
Προδρεύουσα: Αναστασία Παπαδία-Λάλα
15.15
Όλγα Κατσιαρδή-Hering
Εισαγωγή στη θεµατική της επιστηµονικής συνάντησης
18.45
∆ηµήτρης ∆ηµητρόπουλος
Γιαννιώτες στη Φιλική Εταιρεία. Οι διαδροµές της µύησης
15.30
Πασχάλης Κιτροµηλίδης
Η Φιλική Εταιρεία και η πολιτική γεωγραφία του ∆ιαφωτισµού
19.05
15.50
Ευρυδίκη Σιφναίου
“Υποδυόµενοι” τους εµπόρους. Φιλική Εταιρεία, παρανοµία
και νοµιµότητα στη νέα πόλη της Μαύρης Θάλασσας
(Οδησσός 1814-1821)
∆ιονύσης Τζάκης
Από την Οδησσό στη Βοστίτσα: η γεωγραφική και κοινωνική
δικτύωση της Φιλικής Εταιρείας
19.25
Ελένη Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη
Ζάκυνθος: η Φιλική Εταιρεία σε µια κοινωνία ανάµεσα σ’ Ανατολή
και ∆ύση
16.10
Μαρία Ευθυµίου
Οργανώνοντας µυστική εταιρεία στην Κωνσταντινούπολη του
α´ τέταρτου του 19ου αιώνα: οι επάλληλοι κύκλοι της µετάβασης
19.45
Νάσια Γιακωβάκη
Οδησσός, Κωνσταντινούπολη, Ισµαήλι.
Οργανωτικοί σταθµοί ενός αχαρτογράφητου δροµολογίου
16.30
Συζήτηση
20.05
Συζήτηση
16.50
∆ιάλειµµα
20.20
Λήξη εργασιών
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Ελένη ΑγγελοµάτηΤσουγκαράκη
πρ. Καθηγήτρια Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήµιο
Επιστηµονική Επιτροπή
Νάσια Γιακωβάκη
Μαρία Ευθυµίου
Όλγα Κατσιαρδή-Hering
Αναστασία Παπαδία-Λάλα
Ευάνθης Χατζηβασιλείου
Παύλος Σούρλας
Επίκουρη καθηγήτρια, Νεότερης και Σύγχρονης
Ιστορίας, Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης,
ΕΚΠΑ
∆ηµήτρης
∆ηµητρόπουλος
∆ιευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών
Ερευνών, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών
Μαρία Ευθυµίου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας Νέου
Ελληνισµού, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
ΕΚΠΑ
Όλγα Κατσιαρδή
-Hering
Καθηγήτρια Ιστορίας του νέου Ελληνισµού, Τµήµα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ
Πασχάλης
Κιτροµηλίδης
Καθηγητής Πολιτικής Επιστήµης, Τµήµα Πολιτικής
Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ΕΚΠΑ
∆ηµήτριος
Κοντογεώργης
∆ιδάσκων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα του
∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος
Παναγιώτης
Μιχαηλάρης
∆ιευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών
Ερευνών, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών
Αναστασία
Παπαδία-Λάλα
Πρόεδρος Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
ΕΚΠΑ Καθηγήτρια Ιστορίας του Νέου Ελληνισµού
κατά τη Λατινοκρατία
Μαρία
Παπαθανασίου
Επίκουρη Καθηγήτρια Νεότερης Ευρωπαϊκής
Ιστορίας, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ
Ευρυδίκη
Σιφναίου
∆ιευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών
Ερευνών, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών
Παύλος
Σούρλας
Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Γενικός Γραµµατέας του Ιδρύµατος της Βουλής
Θεοφάνης
Σταύρου
Καθηγητής Ιστορίας, Πανεπιστήµιο Μιννεσότα, ΗΠΑ
∆ιονύσης
Tζάκης
Λέκτορας, Τµήµα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήµιο
Ευάνθης
Χατζηβασιλείου
Καθηγητής Ιστορίας Μεταπολεµικού Κόσµου,
Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ