ΒΙΡ346ΨΖ2Ν-Ε9Λ - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΔΑ: ΒΙΡ346ΨΖ2Ν-Ε9Λ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
Γραμματεία Συγκλήτου
Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 30
Πληροφορίες: Πην. Ελευθερίου
Τηλέφωνο: 210 368.9765
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αθήνα, 4-2-2014
Αρ. Πρωτ.:1314005111/5-2-2014
ΠΡΟΣ: -Τον Ειδικό Λογαριασμό
Κονδυλίων Έρευνας
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (αριθ. 2514)
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 85 «Ίδρυση μετονομασία ανασυγκρότηση Σχολών και Ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» ΦΕΚ 124/3-6-2013
τ. Α.
β) Τις διατάξεις του άρθ. 4 της ΚΥΑ 679/1996.
γ) Τις διατάξεις του άρθρ. 80 παρ. 17 του ν. 4009/2011
δ) Την απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του ΕΚΠΑ της συνεδρίας 23-1-2014.
ε) Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, κατ’ εφαρμογήν της παρ. 4 του άρθ. 4 της ΚΥΑ
679/1996, της 31ης Ιανουαρίου 2014
Συγκροτούμε
Την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Κ.Π.Α. με τριετή θητεία, ως
εξής:
Πρόεδρος: Ο Πρύτανης του Ε.Κ.Π.Α.
Αντιπρόεδρος: Ευθύμης Λέκκας τακτικός εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών Επιστημών.
Μέλη:
1. Χρήστος Καρακόλης τακτικός εκπρόσωπος της Θεολογικής Σχολής με αναπληρωτή
τον Κωνσταντίνο Κορναράκη.
2. Νικόλαος Θεοχαράκης τακτικός εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών με αναπληρωτή τον Μιχαήλ Μεϊμάρη.
3. Φρειδερίκη Μπατσαλιά τακτικός εκπρόσωπος της Φιλοσοφικής Σχολής
με
αναπληρώτρια την Παναγιώτα Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα.
4. Χάιδω Σπηλιοπούλου τακτικός εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Υγείας με
αναπληρωτή τον Γεώργιο Βουγιουκλάκη.
5. Κυριάκος Αθανασίου τακτικός εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών της Αγωγής με
αναπληρωτή τον Αθανάσιο Νάκα.
6. Κωνσταντίνος Καρτερολιώτης τακτικός εκπρόσωπος της
Σχολής Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με αναπληρωτή τον Ιωάννη Βογιατζή.
Σημειώνεται ότι αναπληρωτής του τακτικού εκπροσώπου της Σχολής Θετικών
Επιστημών (Ευθ. Λέκκα) είναι ο Γεώργιος Κόκοτος.
Ο Πρύτανης
Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης