857 - 04/02/2015 - Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
3Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Νάουσα, 04/02/2015
Αρ. Πρωτ. : 857
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ-ΥΓ.ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΗΛ 2332059100
ΤΜΗΜΑ
: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣ:
ΓΡΑΦΕΙΟ
: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : ΑΦΟΙ ΛΑΝΑΡΑ –Φ.ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΥ 3
Πληροφορίες : Ν.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο
: 23323 50 255
ΦΑΞ
: 23320 23422
e-mail : [email protected]
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΧΕΤ. :
Το Γ. Νοσοκομείο Ημαθίας – Μ. Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να
υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα.
Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της
εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 14 παρ.7 του Ν.
4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον
υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών,
οι ενδιαφερόμενοι υποχρεωτικά πρέπει να το δηλώσουν.
Οι προσφορές να υποβληθούν έως την 09/02/2015.
Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΜΠΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
Α/Α ΕΙΔΟΣ
1
ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ – ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ.
Ενός τεμαχίου, ασφαιρικός, με δύο οπές χειρισμού, μία στη βάση κάθε αγκύλης, δείκτη
διάθλασης άνω του 1,40.
Διάμετρος οπτικής ζώνης 6 χιλιοστά , ολική διάμετρος 12,5 έως 13 χιλιοστά.
Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών (0-30 δ.).
Αναδιπλούμενος, μικρής τομής.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
A/A
1
2
3
4
5
6
7
ΟΝΟΜΑ
ALKON HELLAS
OMMA LITE
AMVIS HELLAS
MEDICAL LITE
LEOMED – ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
AMTEC AE
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
ΦΑΞ
210 6810348
2310 319052
2310 288049
210 4132054
210/6777310
210/5284582
210/5144279