Ιδέες & λύσεις στον σχεδιασμό, στην διαμόρφωση & στην Ε.Η.Ε. του

Εργασία για το μάθημα
ειδική θεματική ενότητα
ΒΔ - ΒΗΛ – ΒΕ
Your Logo
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΠΕΛΙΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ
«Ιδέες & λύσεις στον σχεδιασμό, στην
διαμόρφωση & στην Ε.Η.Ε. του σπιτιού μας»
ΒΔ - ΒΗΛ - ΒΕ
Συμβόλαιο
Στις, 18/10/2013 οι μαθητές :
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΛΕΖΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝ, ΖΑΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΛΑΖΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΤΖΙΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΝΟΒΚΟΒΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ, ΠΑΡΤΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ,
ΣΙΩΠΗΣ ΦΩΤΙΟΣ , ΤΟΤΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΦΛΑΜΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, συμφωνήσαμε:
Να τηρούμε με συνέπεια τα χρονοδιαγράμματα
.
1
.
2
.
3
.
4
Να διαχειριζόμαστε τις διαφωνίες με πνεύμα αποδοχής
συνεργασίας & αλληλοβοήθειας
.
5
Να εργαζόμαστε ομαδικά
.
6
Να παρουσιάσουμε την εργασία μας στο τέλος του έτους
Να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες
Να σεβόμαστε τις αντίθετες απόψεις
10 σημεία που χρειάζονται προσοχή
κατά την αγορά του οικοπέδου
•
Προϋποθέσεις Αρτιότητας και οικοδομησιμότητας ( δυνατότητα οικοδόμησης)
•
Έλεγχος Όρων Δόμησης ( συντελεστής δόμησης, κάλυψη, ύψος κτλ. )
•
Επιτρεπόμενη Χρήση ( κατοικία, επαγγελματικός χώρος κτλ. )
•
Έλεγχος ώστε να μην διέρχεται Ρέμα μέσα από το οικόπεδο.
•
Έλεγχος ώστε να μην χαρακτηρίζεται Δασικό.
•
Έλεγχος ώστε να μην διέρχονται καλώδια ΔΕΗ υψηλής τάσης μέσα από το
οικόπεδο.
•
Κλίση- Ποιότητα Εδάφους ( θα επηρεάσει το κόστος θεμελίωσης)
•
Έλεγχος Τίτλων Ιδιοκτησίας ( συμβόλαια ) με δικηγόρο / συμβολαιογράφο.
•
Έλεγχος πιθανής εκκρεμότητας αποφάσεων ΥΠΕΧΩΔΕ για το οικόπεδο.
•
Μελλοντική αξία οικοπέδου.
Για να κτίσουμε ένα σπίτι πρέπει να
ακολουθήσουμε τα εξής βήματα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Επιλογή/Αγορά οικοπέδου
Οικοδομική Άδεια
Εκσκαφές/Χωματουργικά
Θεμελίωση
Φέρον Οργανισμός
Τοιχοποιία
Ηλεκτρική Εγκατάσταση
Υδραυλική Εγκατάσταση
Μονώσεις
Επιχρίσματα
Τι περιλαμβάνει η
οικοδομική άδεια;
•
•
•
•
•
•
•
Αρχιτεκτονική μελέτη
Στατική μελέτη
Ηλεκτρομηχανολογική ( Η/Μ )
μελέτη
Μελέτη Ύδρευσης –
Αποχέτευση
Μελέτη Θερμομόνωσης
Μελέτη Καυσίμου αερίου
Μελέτη Πυροπροστασίας
Έντυπο οικοδομικής άδειας
Χωροθέτηση κτιρίου στο οικόπεδο
•
Αν το οικόπεδο είναι νότιο και δεν υπάρχει
πρόβλημα σκίασης από γειτονικά κτίρια τότε θα
πρέπει να αναπτυχθεί
κατά τον άξονα Ανατολή – Δύση
• ( απόκλιση μέχρι 25 μοίρες είναι αποδεκτή ) έτσι
ώστε να μεγιστοποιηθούν τα ηλιακά οφέλη της
νότιας όψης
• Τοποθέτηση κτιρίου στην πίσω βορινή πλευρά του
οικοπέδου, έτσι ώστε να αυξηθεί η απόσταση από
τα απέναντι κτίρια και να αποφευχθεί κατά το
δυνατόν το ρίσκο σκίασης.
Χωροθέτηση κτιρίου σύμφωνα με το
ηλιοστάσιο ( κίνηση του ήλιου )
Λειτουργική οργάνωση των εσωτερικών
χώρων
 Κατά το σχεδιασμό της κάτοψης Οργανώνουμε και ομαδοποιούμε τους
εσωτερικούς χώρους έτσι που αυτοί που έχουν μεγάλο χρόνο χρήσης και
υψηλές επιθυμητές θερμοκρασίες ( καθιστικό τραπεζαρία γραφείο ) να
χωροθετηθούν στην νότια πλευρά.
 Υπόλοιποι χώροι ( αποθήκες γκαράζ ) τοποθετούνται στη βορινή πλευρά
έτσι που να λειτουργούν ως ζώνη θερμικής ανάσχεσης ανάμεσα στους
θερμαινόμενους χώρους και το εξωτερικό περιβάλλον.
 Χώροι όπως λουτρά και υπνοδωμάτια με λιγότερο χρόνο χρήσης και
χαμηλότερες θερμοκρασίες, χωροθετούνται σε ενδιάμεση θερμική ζώνη.
Τοποθέτηση χώρων σπιτιού σύμφωνα
με το ηλιοστάσιο ( κίνηση του ήλιου )
Θερμομόνωση
•
Οι θερμικές απώλειες προκαλούνται σε ένα κτίριο, από την
συνεχής ροή θερμότητας από το θερμότερο προς το ψυχρότερο.
Κάτι που συμβαίνει το χειμώνα από το εσωτερικό του κτιρίου
προς τον εξωτερικό κρύο αέρα.
•
Αυτή η ροή θερμότητας είναι αδύνατο να εμποδιστεί τελείως και
μπορεί, μόνο, να περιοριστεί. Αυτό γίνεται κατορθωτό με την
θερμομόνωση του κτιρίου η οποία επιβραδύνει την ταχύτητα
ανταλλαγής θερμότητας μέσα από τις επιφάνειες ( τοίχους,
στέγες, πατώματα, κουφώματα ) που χωρίζουν περιοχές ή
χώρους διαφορετικής θερμοκρασία.
Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο
Εξωτερική Θερμομόνωση κάθετων
στοιχείων και πυλωτής
Ανοίγματα
•
Καλύπτουν τις ανάγκες του κτιρίου για φυσικό φωτισμό και
αερισμό.
•
Ανοίγματα στο νότο καλύπτουν μέχρι και 60% για θέρμανση
των χώρων, από την ηλιακή ακτινοβολία. ( τοποθέτηση
οριζόντιων σκιάστρων για αποφυγή υπερθέρμανσης το
καλοκαίρι )
Περιορισμένα ανοίγματα στην ανατολή και τη δύση για
αποφυγή της υπερθέρμανσης
•
•
•
το καλοκαίρι. ( τοποθέτηση κάθετων σκιάστρων)
Περιορισμένα ανοίγματα στη βορινή για μείωση των
θερμικών απωλειών αλλά αξιοποίηση των καλοκαιρινών
δροσερών ανέμων για φυσικό δροσισμό.
Ανοίγματα
Θεμελίωση
Βασικοί τύποι θεμελίωσης
 Μεμονωμένα πέδιλα: Τύπος έδρασης των υποστυλωμάτων σε πέδιλα οπλισμένου
σκυροδέματος σχήματος κώνου ή ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου τα οποία
συνδέονται μεταξύ τους με πεδιλοδοκούς ή συνδετήριους δοκούς. Ο τρόπος αυτός δεν
χρησιμοποιείται ποια για λόγους αντισεισμικού σχεδιασμού.
 Εσχάρα Πεδιλοδοκών: Τύπος θεμελιώσεις κατά τον οποίο τα υποστυλώματα
εδράζονται σε “πλέγμα” (κάναβο) δοκών με διατομή σχήματος ανεστραμμένου Τ.
 Γενική κοιτόστρωση (ραντιέ): Τύπος θεμελίωσης κατά τον οποίο τα υποστυλώματα
εδράζονται σε μια ενιαία πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0,60 μ και άνω.
Ενδείκνυται σε θεμελιώσεις επί μαλακού εδάφους ή σε περίπτωση υψηλού
υδροφόρου ορίζοντα.
Θεμελίωση
Θεμελίωση
Θεμελίωση
Στάδια θεμελίωσης
–
–
–
–
–
Σκυρόδεμα καθαριότητας
Χάραξη θεμελίων – κατασκευή ξυλοτύπων
Τοποθέτηση οπλισμών
Κατασκευή θεμελιακής γείωσης
Τοποθέτηση Αγκυρίων Μεταλλικού σκελετού
(στην περίπτωση μεταλλικού/συμικτού φέροντα
οργανισμού)
– Σκυροδέτηση θεμελίωσης
Στάδια θεμελίωσης
Μόνωση
•
Μόνωση ονομάζεται η απομόνωση ενός χώρου από υγρά, θερμότητα ή
ψύχος, από τον ήχο και, σε ειδικές περιπτώσεις, από ραδιενέργεια ή η
απομόνωση ενός αγωγού από τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα ή
ηλεκτρικά σήματα με σκοπό την μη διαφυγή ηλεκτρισμού προς την γη ή την
αποτροπή βραχυκυκλώματος, τον περιορισμό της απώλειας σήματος.
•
Για να επιτευχθεί μόνωση χρησιμοποιούμε εξειδικευμένα, κατάλληλα υλικά με
θερμομονωτικές ηχομονωτικές ή στεγανοποιητικές ιδιότητες (για παράδειγμα
ορυκτοβάμβακες, ξυλόμαλλο για θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες,
διογκωμένη και εξηλασμένη πολυστερίνη για θερμομονωτικές ιδιότητες,
ασφαλτόπανα για στεγανοποιητικές ιδιότητες).
Μόνωση δοκάρι-κολώνας
Τοιχοποιία
• Ο ρόλος της τοιχοποιίας στην κατασκευή
• α) Τοιχοποιία Πλήρωσης. Εξωτερικά και εσωτερικά
τοιχεία κάλυψης και διαμόρφωσης χώρων χωρίς να
αναλαμβάνουν τα φορτία της κατασκευής.
• β) Φέρουσα Τοιχοποιία. Μπορεί να μεταφέρει
φορτία της κατασκευής στα θεμέλια.
• γ) Διακοσμητική Τοιχοποιία. Η τοιχοποιία λειτουργεί
ως επικάλυψη επιφανειών για λόγους αισθητικής ή
αρχιτεκτονικής απαίτησης.
Τοιχοποιία
Τοιχοποιία Πλήρωσης
Φέρουσα Τοιχοποιία
Διακοσμητική Τοιχοποιία
Δάπεδα
Πλακάκι: Ο πιο διαδεδομένος τρόπος επικάλυψης δαπέδων. Τα πλακάκια
είναι οικονομικά από τα ξύλινα δάπεδα, διατίθενται σε πολύ μεγαλύτερη
ποικιλία χρωμάτων, καθορίζονται εύκολα και παρέχουν ικανοποιητικά
χαρακτηριστικά σκληρότητας και αντοχής.
Υλικό: Κεραμικό, πορσελάνη, ψηφίδα, πέτρα κ.α.
Μάρμαρο: αποτελείται κυρίως από ασβεστίτη (CaCO3)
Ξύλινο δάπεδο:
Πλεονεκτήματα ξύλου: -Αισθητική
Χαρακτηριστικά: - Οι διαστάσεις του ξύλου, μεταβάλλονται σημαντικά
ανάλογα με το ποσοστό της υγρασία
Τρόποι Τοποθέτησης
Καρφωτά
Κολλητά (πλωτά ή πλευρά ή προγυαλισμένα)
1. Mosaic Parquet/Lam Parquet (πλάκες ή λωρίδες ξύλου)
Μορφή μακριών λωρίδων (με <<γλώσσα και εποχή>>
Πλεονεκτήματα κολλητού δαπέδου
Ταχύτητα κατασκευής
Ελαχίστη όχληση όταν αυτό τοποθετείται σε ήδη κατοικημένο χώρο
Τα κολλητά Δάπεδα εφάπτονται σε όλο το μήκος και το πλάτος τους με
το υπάρχον υπόστρωμα, συνεπώς δύναται η χρήση ξυλείας με
μικρότερο πάχος.
Σκεπή
Η επιλογή της κεραμοσκεπής εξαρτάται κυρίως από:
Α) Τους όρους δόμησης
Β) Την αισθητική του ιδιοκτήτη
Γ) Το κλίμα της περιοχής
Επενδύσεις με πέτρα
Υλικό: πέτρα η παρεμφέρη διακοσμητικά υλικά
όπως:
Διακοσμητικά τούβλα ή και τεχνήτες απομιμήσεις
Μορφή επένδυσης: ακανόνιστη ή κανονική
(ορθογωνισμένη κτλ.)
ΚΑΤΟΨΗ ΟΙΚΙΑΣ
ΚΑΤΟΨΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΙΚΙΑΣ
ΚΑΤΟΨΗ 3D ΟΙΚΙΑΣ
ΚΑΤΟΨΗ 3D ΟΙΚΙΑΣ
ΚΑΤΟΨΗ 3D ΟΙΚΙΑΣ
ΚΑΤΟΨΗ 3D ΟΙΚΙΑΣ
Ηλεκτρική εγκατάσταση
Εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν ισχυρά ρεύματα
Θεμελιακή Γείωση
Φωτισμός και ρευματοδότες
Ηλεκτροφωτισμός εξωτερικών χώρων
Κεντρικοί πίνακες διανομής
Συστήματα κίνησης (π.χ Ανελκυστήρες)
Αντικεραυνική Προστασία
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταικά
Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Γεννήτριες)
Συστήματα κίνησης (π.χ Ανελκυστήρες)
Ασθενή Ρεύματα
Θυροτηλέφωνα, κουδούνια και θυροτηλεόραση
Ασφάλεια – συναργεμός
Δίκτυο Τηλεφώνων
CCTV ( κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με κάμερες και αυτόματη βιντεοσκόπηση)
Διανομή επίγεια τηλεόραση και δορυφορικών τηλεοπτικών καναλιών
Ελέγχου πρόσβασης ( access control )
Δικτύων δομημένης καλωδίωσης φωνής και δεδομένων
Πυρανίχνευσης
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ
ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ
ΚΑΤΟΨΗ ΕΗΕ ΟΙΚΙΑΣ
ΚΑΤΟΨΗ ΕΗΕ ΟΙΚΙΑΣ
ΚΑΤΟΨΗ ΕΗΕ ΟΙΚΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΥΔΕ
ΣΤΑΔΙΑ ΕΗΕ ΟΙΚΙΑΣ
• Μελέτη – σχεδίαση της ΕΗΕ κατόπιν συνεννόησης με τον
πολιτικό μηχανικό και τον ιδιοκτήτη.
• Κατασκευή της θεμελιακής γείωσης .
• Κατασκευή της προσωρινής – εργοταξιακής παροχής
• Τοποθέτηση των σωλήνων προστασίας των αγωγών, των κουτιών
διακλάδωσης – διέλευσης και των κουτιών των διακοπτών και
των πριζών. Αυτή η φάση αναφέρεται σαν σωλήνωση της
εγκατάστασης.
• Τοποθέτηση των αγωγών μέσα στους σωλήνες και όλες οι
απαραίτητες συνδέσεις στα κουτιά διακλάδωσης – διέλευσης και
στους διακόπτες και ρευματοδότες. Αυτή η φάση αναφέρεται
σαν συρμάτωση της εγκατάστασης.
• Τοποθέτηση των ηλεκτρικών πινάκων και της χελώνας της ΔΕΗ
• Σύνδεση των φωτιστικών και ηλεκτρικών συσκευών .
• Κατάθεση νέας ΥΔΕ στην ΔΕΗ για την ρευματοδότηση της οικίας.
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,
ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 Εξοικονομώντας ενέργεια,συμμετέχουμε ενεργά στην ορθολογική
χρήση των φυσικών πόρων από τους οποίους παράγεται το ηλεκτρικό
ρεύμα και συμβλάλλουμε στην αναβάθμιση της ποιότητας του κόσμου
μας.
 Για να εξοικονομήσουμε ενέργεια σήμερα, δεν χρειάζεται να
αλλάξουμε τρόπο ζωής. Αρκούν μερικές έξυπνες αλλαγές στις
καθημερινές μας συνήθειες, που μπορούν να συμβάλουν τόσο στην
εξοικονόμηση χρημάτων από την κατανάλωση ρεύματος, όσο και στην
προστασία του περιβάλλοντος.
 Γιατί... το περιβάλλον είναι το σπίτι μας.
Ας του δώσουμε την προσοχή που του αξίζει!
Ηλεκτρική κουζίνα
Φροντίζουμε να εφαρμόζουν οι κατσαρόλες στις εστίες της
κουζίνας και εξοικονομούμε 20-30% περισσότερη
θερμότητα.
Μαγειρεύουμε με σκεπασμένη την κατσαρόλα σε
χαμηλότερη θερμοκρασία ή με χύτρα ταχύτητας και
εξοικονομούμε 30-60% στο ρεύμα.
Χρησιμοποιούμε το θερμό αέρα του φούρνου για να
μαγειρέψουμε περισσότερα φαγητά ταυτόχρονα και δεν
ανοίγουμε άσκοπα την πόρτα, όταν είναι σε λειτουργία.
Προτιμάμε γυάλινα ή κεραμικά σκεύη.
Σβήνουμε το φούρνο ή την εστία για 5-10 λεπτά πριν γίνει
το φαγητό – η θερμότητα είναι αρκετή για να συνεχιστεί το
μαγείρεμα.
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
Ρυθμίζουμε το θερμοστάτη στους 26οC το
καλοκαίρι και στους 20οC το χειμώνα.
Υπολογίζεται ότι για κάθε βαθμό αύξησης (το
καλοκαίρι) ή μείωσης (το χειμώνα) του
θερμοστάτη, εξοικονομούμε 7-10% στην
κατανάλωση ρεύματος.
Το ανάβουμε μόνο στο δωμάτιο όπου
βρισκόμαστε,με πόρτες και παράθυρα κλειστά.
Φροντίζουμε για την τακτική συντήρησή του για
να λειτουργεί καύτερα και πιο αποδοτικά.
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ
Τον ανάβουμε μόνο όσο χρειάζεται για να
ζεσταθεί το νερό. Όταν μένει συνέχεια ανοιχτός,
χωρίς να αυξάνεται η ποσότητα του ζεστού
νερού, λειτουργεί άσκοπα
Ρυθμίζουμε το θερμοστάτη στους 40-50 οC το
καλοκαίρι.
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
Ρυθμίζουμε το διακόπτη στους 30οC, καθώς το
μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας που
καταναλώνει το πλυντήριο, χρησιμοποιείται
για τη θέρμανση του νερού. Με τα σύγχρονα
απορρυπαντικά, τα ρούχα καθαρίζουν εξίσου
καλά σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Περιμένουμε να γεμίσει πριν πλύνουμε και το
ρυθμίζουμε
στο
ειδικό
οικονομικό
πρόγραμμα, εάν είναι μισογεμάτο.
Επιλέγουμε συσκευές χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (κατηγορία Α)
Μονώνουμε κατάλληλα το σπίτι μας, για να διατηρεί την επιθυμητή
θερμοκρασία για περισσότερο χρόνο.
Τοποθετούμε το ψυγείο και τον καταψύκτη μακριά από πηγές
θερμότητας, όπως είναι το ηλιακό φως και η ηλεκτρική κουζίνα και
αποφεύγουμε να κρατάμε ανοιχτές τις πόρτες τους για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Κλείνουμε τις συσκευές, όπως η τηλεόραση, το DVD και το
στερεοφωνικό, από το διακόπτη και όχι από το τηλεχειριστήριο. Όταν
βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής (stand by), συνεχίζουν να
καταναλώνουν ρεύμα.
Βγάζουμε τους φορτιστές από την πρίζα, μετά τη φόρτιση των
συσκευών μας.
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Ο φωτισμός είναι μια βασική ανάγκη. Η μεγαλύτερη χρήση των φιλικών
προς το περιβάλλον και αποδοτικότερων λαμπτήρων θεωρείται η
γρηγορότερη και η απλούστερη επιλογή για έναν κόσμο ουδέτερο σε
άνθρακα. Οι οικονομικοί λαμπτήρες προσφέρουν μεγάλη απόδοση
φωτισμού καταναλώνοντας 80% λιγότερη ενέργεια και παράγοντας 80%
λιγότερο CO2. Επιπλέον, εκπέμπουν πολύ λιγότερη θερμότητα από τους
λαμπτήρες πυράκτωσης, συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας και για τον κλιματισμό.
Αντικαθιστούμε τις κοινές λάμπες με ειδικούς λαμπτήρες χαμηλής
κατανάλωσης, για να καταναλώνουμε μέχρι και 5 φορές λιγότερο
ρεύμα. Οι ειδικοί λαμπτήρες έχουν μέσο όρο ζωής 10 φορές μεγαλύτερο
από τις κοινές λάμπες.
Οι λάμπες φθορισμού καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενεργεία και με
πολύ περισσότερη διάρκεια ζωής .
Οι λαμπτήρες Led υπόσχονται ¨φως στην άκρη του Τούνελ ¨ της
οικονομικής κρίσης καθώς μπορούν να εξασφαλίσουν έως και 95%
χαμηλότερη κατανάλωση, με μέση διάρκεια ζωής πάνω από 50000 ώρες
εξοικονομώντας έτσι ενέργεια και κατά συνεπεία χρήμα.
Δεν αφήνουμε τα φώτα αναμμένα εκεί που δεν χρειάζονται. Κατά τη
διάρκεια της ημέρας, προτιμούμε το φυσικό φως.
Διακόπτες και μπουτόν
Απλός διακόπτης: έχει ένα πλήκτρο για να ανάβει και να σβήνει
ένα φως από ένα σημείο.
Κομυτατέρ: έχει δύο πλήκτρα για να ανάβει και να σβήνει δύο
φώτα από ένα σημείο.
Αλέ ρετούρ: για να ανάβει και να σβήνει ένα φως από
περισσότερα σημεία (υπάρχει μονός, διπλός, ακραίος και μεσαίος).
Απλός με φωτεινή ένδειξη προσανατολισμού, για να εντοπίζεται
στα σκοτεινά.
Απλός με φωτεινή ένδειξη λειτουργίας, για να εντοπίζονται τα
αναμένα φώτα που δεν είναι άμεσα ορατά.
Μπουτόν απλά, με ένα πλήκτρο και με αντίστοιχα σύμβολα φως,
κουδούνι, κλειδί, ή με ετικέτα.
Μπουτόν διπλό, για έλεγχο ηλεκτρικών ρολών και τεντών.
Μπουτόν με φωτεινή ένδειξη προσανατολισμού για να
εντοπίζεται στα σκοτεινά (χρησιμοποιείται συνήθως στο
κλιμακοστάσιο).
Διακόπτες και μπουτόν με φωτεινές ενδείξεις
προσανατολισμού μπορούν να τοποθετηθούν εκεί όπου
πρέπει να εντοπίζονται εύκολα στα σκοτεινά όπως στην
είσοδο, στο χολ στον διάδρομο.
Για φωτιστικά των οποίων η λειτουργία δεν ελέγχεται
άμεσα (εξώθυρα, υπόγειο, μπάνια κλπ) μπορούμε να
προβλέψουμε διακόπτες με φωτεινή ένδειξη λειτουργίας.
Φωτιστικά τα οποία θέλουμε να ελέγχονται από πολλά
σημεία (πρειφερειακός φωτισμός, φώτα κήπου κλπ)
μπορούμε πρέπει να τα ελέγχουμε με τηλεδιακόπτες
(τοποθετούνται στον πίνακα ή σε κουτιά της ηλ.
Εγκατάστασης) και μπουτόν, ή να προβλέψουμε
εγκατάσταση bus.
Μπορούμε να τοποθετήσουμε μπουτόν τα οποία
χρησιμοποιούνται για ειδικές χρήσεις (εξώθυρας,
ηλεκτρικών ρολών και τεντών, για άνοιγμα πόρτας, έλεγχος
πριζών με τηλεδιακόπτη) με τα αντίστοιχα σύμβολα ή
ετικέτα με δυνατότητα αναγραφής της χρήσης.
Ρυθμιστές φωτισμού (Dimmer)
Ανάλογα με το είδος των λαμπτήρων των οποίων ο φωτισμός
πρόκειται να ρυθμιστεί, μπορούμε να επιλέξουμε τον αντίστοιχο
μηχανισμό Dimmer.
Μπορούμε να τα συνδυάσουμε με αλέ ρετούρ διακόπτες ώστε η
λειτουργία του φωτιστικού στο οποίο συνδέονται, να ελέγχεται
από περισσότερα.
Επιδιώκοντας την καλή λειτουργία και συμπεριφορά των Dimmer
μπορούν να διαθέτουν αντιπαρασιτικό φίλτρο, ώστε να μην
δημιουργούν διαταραχές σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα όταν
λειτουργούν.
Για σύνθετες και απαιτητικές ρυθμίσεις φωτισμού με σενάρια, με
προεπιλεγμένες στάθμες, για ρύθμιση φωτισμού σε λαμπτήρες
φθορισμού, υπάρχουν ειδικά Dimmer στην εγκατάσταση bus.
Τα Dimmer, εκτός από την δημιουργία άνετης ατμόσφαιρας
μειώνουν την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος και
αυξάνουν την διάρκεια ζωής των λαμπτήρων.
Πρίζες σούκο
Όλες οι πρίζες οι οποίες πρόκειται να τροφοδοτήσουν ηλεκτρικές
συσκευές θα πρέπει να είναι σούκο για μεγαλύτερη ασφάλεια. Κάθε
ηλεκτρική συσκευή πρέπει να έχει την δική της πρίζα. Για παράδειγμα,
εκεί που πρόκειται να τοποθετηθεί στερεοφωνικό και φωτιστικό πρέπει
να τοποθετούνται δύο σούκο πρίζες.
Οι σούκο πρίζες οι οποίες πρόκειται να τροφοδοτήσουν ηλεκτρικές
συσκευές οι οποίες έχουν ηλεκτρονικά κυκλώματα (τηλεόραση, βίντεο,
υπολογιστή) μπορούν να έχουν ειδικό φίλτρο απορρόφησης υπερτάσεων
για την καλύτερη προστασία των συσκευών.
Αν θέλουμε ορισμένες σούκο πρίζες να ελέγχονται από διακόπτη, τότε
αυτές θα φροντίσουμε να διαθέτουν φωτεινή ένδειξη.
Όπου θέλουμε οι πρίζες σούκο να έχουν διακριτική παρουσία θα
επιλέξουμε να τοποθετήσουμε πρίζες με καπάκι.
Πρίζες σούκο που τοποθετούνται σε εξωτερικούς χώρους (πχ. στο
μπαλκόνι) στους οποίους μπορεί να πέσει νερό χρήσης ή βροχής, θα
φροντίσουμε να είναι κατασκευασμένες και ελεγμένες για στεγανότητα IP
44 και να έχουν καπάκι.
Οι νέες πρίζες σούκο έχουν ένα ακόμη πλεονέκτημα: Δεν επιτρέπουν
επαφή με τα ηλεκτροφόρα μέρη τους ακόμη και χωρίς κάλυμμα.
Πρίζες κεραίας
Οι πρίζες επιτρέπουν την σύνδεση τηλεόρασης και
ραδιοφώνου FM σε χωριστά βύσματα και κάνουν
διαχωρισμό των σημάτων. Οι πρίζες κεραιών
χρησιμοποιούνται για ατομική σύνδεση του
τερματικού εξοπλισμού συνδρομητών όπως ο δέκτης
TV, το ραδιόφωνο FM, ο δορυφορικός δέκτης ή το
σύστημα κεραιών των σπιτιών.
Υπάρχουν μηχανισμοί για κεντρική και ατομική
εγκατάσταση κεραίας.
Ανάλογα με τον τύπο της εγκατάστασης μπορούμε να
επιλέξουμε τον αντίστοιχο τύπο.
Για την αποφυγή επηρεασμού από εξωτερικές πηγές
παρασίτων, επιλέγουμε αυτές που έχουν μεταλλικό
μηχανισμό.
Πριζες τηλεφώνου
Οι πρίζες τηλεφώνων μπορούν να είναι σε κάθε
δωμάτιο γιατί όχι και στο μπάνιο.
Δεν πρέπει να ξεχάσουμε μία πρίζα τηλεφώνου σε
κάθε χώρο όπου προβλέπεται χρήση Η/Υ. Αν είναι
εξαπολικές θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα
σύνδεσης τουλάχιστον δύο τηλεφωνικών γραμμών.
Πρίζες μεγαφώνων
Τα απλωμένα καλώδια από το στερεοφωνικό μέχρι τα
ηχεία δεν είναι καλαίσθητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις
μπορούν να γίνουν ακόμη και επικίνδυνα.
Στη θέση κάθε ηχείου προβλέπουμε μία πρίζα
μεγαφώνου. Για κάθε ζευγάρι ηχείων προβλέπουμε μία
αντίστοιχη πρίζα μεγαφώνων στη θέση του
στερεοφωνικού.
Οι Πρίζες μεγαφώνου είναι κατάλληλες για μονοφωνικές
και στερεοφωνικές εγκαταστάσεις, σε ποικιλία
σχεδιασμών, με μοντέρνα αίσθηση και με
δυνατότητα πολλαπλών συνδυασμών χάρις
στις πολλαπλές πρίζες διακοπτών και πριζών, μέχρι και
5-πλες και σε πολλές χρωματικές εκδόσεις οριζόντιες και
κάθετες.
Αναγγελίες, κεντρικές εντολές και
λειτουργίες
Στην εξώπορτα, ένα μπουτόν είναι απαραίτητο για το κουδούνι. Όπου
χρειάζεται να υπάρχει η δυνατότητα για να ανοίγει ηλεκτρικά η εξώθυρα, θα
πρέπει να προβλέπεται αντίστοιχο μπουτόν.
Χρήσιμο είναι επίσης, να προβλέπεται στα μπάνια ένα μπουτόν για να κτυπά
ένα κουδούνι σε περιπτώσεις ανάγκης.
Αν προβλέπονται κεντρικές λειτουργίες, όπως "φεύγουμε" , "γυρίσαμε" , "πάμε
για ύπνο", στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται περισσότερη προσοχή.
Στις λειτουργίες αυτές πρέπει να εκτελούνται ταυτόχρονα πολλές εντολές,όπως
σβήσιμο ξεχασμένων φώτων, κλείσιμο όλων των ρόλων, ενεργοποίηση
συναγερμού, ενεργοποίηση τηλεφωνικού τηλεχειρισμού για τον έλεγχο από
μακριά βασικών λειτουργιών (θέρμανση, εξωτερικός φωτισμός, ηλεκτρικές
συσκευές, πότισμα κήπου κλπ) μέσω κινητού ή μέσω σταθερού τηλεφώνου.
Στις περιπτώσεις αυτές, οι λύσεις με συμβατικούς διακόπτες και συμβατικούς
αυτοματισμούς, είναι αρκετά περίπλοκες, δεν είναι εφικτές ή είναι ιδιαίτερα
ακριβές, τότε προτείνεται η έξυπνη εγκατάσταση bus.
• Όπως τα χρώματα, τα έπιπλα και οι κουρτίνες από χώρο σε χώρο
μπορεί να είναι διαφορετικά, μπορούν αντίστοιχα να διαφέρουν
σε χρωματισμό και οι διακόπτες και οι πρίζες.
• Έτσι για παράδειγμα, μπορούμε να τοποθετήσουμε στο σαλόνι
και στην τραπεζαρία δρυς σκούρα γιατί ταιριάζουν με της
επενδύσεις σε ξύλο των χώρων.
• Στην κουζίνα μπορούμε να τοποθετήσουμε ανθρακίτη γιατί
"δένουν" περισσότερο με τα ντουλάπια και με τα πλακάκια των
τοίχων.
• Στα υπνοδωμάτια των αγοριών μπλε γιατί δημιουργούν ωραία
αντίθεση με το χρώμα των τοίχων.
• Στο χολ στο δωμάτιο εργασίας και τους διαδρόμους λευκό γιατί
είναι διακριτικά.
• Ακόμη, μπορούμε να παίξουμε με διαφορετικούς χρωματισμούς
στα πλήκτρα των διακοπτών από χώρο σε χώρο. Σίγουρα, η
εμφάνιση και το Design κάθε χώρου είναι μια προσωπική
υπόθεση.