Πρότυπα - Κινηματογράφος - γενικο λυκειο γαργαλιανων

ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012-2013
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
ΘΕΜΑ: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ.
Επιβλέπων καθηγητής: Τουρούκης Χαράλαμπος.
Ονόματα μαθητών:
Ομάδα Α : Κανονιέρης Παναγιώτης, Παναγόπουλος Παναγιώτης,
Ραιλεάν Λιλιάνα, Γιαννίμπας Αθανάσιος
Ομάδα Β : Πετρόπουλος Γιώργος, Τσάκωνα Ελένη, Καυκά Μαρία,
Σοκορέλης Νίκος.
Ομάδα Γ : Τζωρτζίνης Νίκος, Κατσίβελας Παναγιώτης,
Κουρασμενάκη Αιμιλία, Χρυσικός Διονύσης, Λαμπίρη Μαρία
Ομάδα Δ : Καλδής Αντώνης, Καράτσαλος Βασίλης, Μπανάι
Μελέτης, Καπογιάννη Παναγιώτα
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε το ζήτημα της επίδρασης του κινηματογράφου
στη συμπεριφορά των νέων. Ξεκινήσαμε την εργασία με την αναφορά στην ιστορία
του κινηματογράφου και τα στάδια της εξέλιξης του.
Στη
συνέχεια
προσεγγίσαμε το ζήτημα των προτύπων και πως συνδέεται αυτό με τη διαμόρφωση
της προσωπικότητας των νέων. Εξειδικεύοντας το ζήτημα των προτύπων και
τοποθετώντας το μέσα στα πλαίσια της επίδρασης του κινηματογράφου,
διερευνήσαμε τους τρόπους, με τους οποίους ο κινηματογράφος επηρεάζει τη
συμπεριφορά και τον τρόπο σκέψης των νέων. Προχωρήσαμε στην έρευνά μας για να
κατανοήσουμε ποια είναι η στάση των πολιτών, η θέση τους, η γνώμη τους για τον
ρόλο και τη σημασία του κινηματογράφου όσο αφορά τη ψυχαγωγία, την επίδραση
στο χαρακτήρα των νέων.
Τα Μέλη των Ομάδων
2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………………..4
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ……………………………………4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ……………………………………………5
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κεφάλαιο πρώτο
Πρόδρομοι και εξέλιξη του κινηματογράφου……………………………………7
Κεφάλαιο δεύτερο
Η έννοια του προτύπου. Τα πρότυπα βίας στον κινηματογράφο………………12
Κεφάλαιο τρίτο
Τα ανδρικά και τα γυναικεία πρότυπα του κινηματογράφου…………………16
Κεφάλαιο τέταρτο
Μόδα, καταναλωτισμός, διαφήμιση και κινηματογράφος…………………..21
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ…….26
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ………………………………………………………………28
ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ………………………….28
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………………………… 29
3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ζήτημα που απασχόλησε στην παρούσα ερευνητική εργασία αφορά την εξέλιξη
του κινηματογράφου και την προβολή προτύπων από τις κινηματογραφικές ταινίες.
Έχει ενδιαφέρον να ερευνηθεί αν ο κινηματογράφος επηρεάζει θετικά ή αρνητικά στη
διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων. Η διαμόρφωση της προσωπικότητας των
ατόμων είναι ένα θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι
πράξεις τους και οι
συμπεριφορές τους επηρεάζουν τη ζωή τους και τις σχέσεις τους με άλλα άτομα στην
κοινωνία. Έχουν δηλαδή κοινωνικό αντίκτυπο. Από την άλλη πλευρά ο
κινηματογράφος αποτελεί την έβδομη τέχνη και μπορεί να επηρεάσει σε σημαντικό
βαθμό τη συμπεριφορά των νέων. Για τους παραπάνω λόγους είναι σημαντική η
συγκεκριμένη ερευνητική εργασία.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Ο κινηματογράφος θεωρείται η έβδομη τέχνη που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα τον 20ο
αιώνα. Η εξέλιξη του συνδυάστηκε με την εξέλιξη της φωτογραφίας και με τη νέα
τεχνική καταγραφής της κίνησης και οπτικοποίησης.
Αρχικά
ο
κινηματογράφος ήταν βωβός. Στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ομιλών και σε
τριών διαστάσεων (3D).
Αντικείμενο μελέτης αποτελεί
κινηματογράφου
και κυρίως
η διερεύνηση του τρόπου εξέλιξης του
του τρόπου επίδρασης του κινηματογράφου στη
συμπεριφορά και στον τρόπο ζωής των νέων.
Η πρώτη ομάδα επιχείρησε να απαντήσει ερωτήματα που αφορούν τη δημιουργία και
την εξέλιξη του κινηματογράφου. Τέτοιας μορφής ερωτήματα είναι: Ποιοι ήταν οι
πρόδρομοι του κινηματογράφου; Ποιες εφευρέσεις συνετέλεσαν στην ανάπτυξη του
κινηματογράφου; Ποιες ήταν οι πρώτες μορφές του κινηματογράφου; Τι γνωρίζετε
για τον βουβό κινηματογράφο; Πότε χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ο ήχος στις
ταινίες; Πότε άρχισαν να περιέχονται διάλογοι στις ταινίες; Πότε οι ταινίες έγιναν
έγχρωμες; Ποιος ο ρόλος της φωτογραφίας στην εξέλιξη του κινηματογράφου; Ποια
η ιστορική αναδρομή του παγκόσμιου και ελληνικού κινηματογράφου;
4
Η δεύτερη ομάδα ασχολήθηκε με ερωτήματα που αφορούν τα πρότυπα του
κινηματογράφου δίνοντας έμφαση σε πρότυπα που παραπέμπουν στη βία και στην
εγκληματικότητα. Ερωτήματα που απασχόλησαν τη δεύτερη ομάδα είναι τα εξής
Τι είναι τα πρότυπα και γιατί αφορούν τους νέους; Με ποιο τρόπο προβάλλονται τα
πρότυπα; Ποιες είναι οι θετικές επιδράσεις των προτύπων στη συμπεριφορά των νέων
και ποιες οι αρνητικές επιδράσεις; Με ποιο τρόπο ο κινηματογράφος μπορεί να
επηρεάσει αρνητικά στη συμπεριφορά των νέων; Πως προβάλλονται τα πρότυπα βίας
και εγκληματικότητας από τον κινηματογράφο και πως μπορούν να επηρεάσουν την
προσωπικότητα των παιδιών;
Η τρίτη ομάδα
ασχολήθηκε με τα ανδρικά και τα γυναικεία πρότυπα που
προβάλλονται από τον κινηματογράφο. Συγκεκριμένα επιχειρήθηκαν να απαντηθούν
ερωτήματα όπως: Ποια χαρακτηριστικά του γυναικείου φύλου προβλήθηκαν μέσα
από τις ταινίες; Πως ο κινηματογράφος συνετέλεσε στη βελτίωση της κοινωνικής
θέσης της γυναίκας; Κατά περιόδους ποια γυναικεία πρότυπα προβλήθηκαν ; Ποια
χαρακτηριστικά του ανδρικού φύλου προβλήθηκαν στον κινηματογράφο; Κατά
περιόδους ποια ανδρικά πρότυπα προωθήθηκαν;
Η τέταρτη ομάδα επιχείρησε να απαντήσει ερωτήματα που αφορούν τη σχέση μόδας
και κινηματογράφου, τη θέση των διαφημίσεων και την προώθηση του
καταναλωτικού πνεύματος μέσα από τον κινηματογράφο. Σε ποιο βαθμό επηρέασε ο
κινηματογράφος τη μόδα και η μόδα τον κινηματογράφο; Με ποιο τρόπο
προωθήθηκε το καταναλωτικό πνεύμα από τον κινηματογράφο;
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνάς μας αντλήσαμε πληροφορίες από το διαδίκτυο,
από βιβλία, από συνεντεύξεις και από προσωπικά μας βιώματα.
Συλλέξαμε
πληροφορίες από άρθρα του διαδικτύου και καταλήξαμε σε πρώτη φάση σε ορισμένα
συμπεράσματα. Συντάξαμε ένα ερωτηματολόγιο που αφορούσε τις προτιμήσεις πάνω
σε ζητήματα του κινηματογράφου, Δώσαμε αυτό το ερωτηματολόγιο να το
απαντήσουν συμμαθητές μας και μέλη των οικογενειών μας. Συγκεντρώσαμε και
ταξινομήσαμε τις απαντήσεις’( 60 ατόμων)και αφού τις αναλύσαμε, καταλήξαμε στα
συμπεράσματά μας. Μέσα από αυτές τις απαντήσεις επιχειρήσαμε να ερευνήσαμε
κατά πόσο ο κινηματογράφος επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων, διαμορφώνει
αντιλήψεις και συμβάλλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των ατόμων.
5
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΦΥΛΟ Άνδρας:
Γυναίκα:
ΗΛΙΚΙΑ 10-20
20-30
30-40
1 Ασχολείστε με τον κινηματογράφο;
Ναι
Όχι
50 και άνω
Μερικές φορές
2 Τι είδους ταινίες προτιμάτε:
Θρίλερ
κωμωδίες
αστυνομικές
αισθηματικές
3 Προτιμάτε να παρακολουθείτε ταινίες στον κινηματογράφο ή στο σπίτι;
Στον κινηματογράφο
Στο σπίτι
4 Προτιμάτε να βλέπετε ελληνικό ή ξένο κινηματογράφο
Ελληνικό
Ξένο
και τα δύο
5 Προτιμάτε να βλέπετε ταινίες μικρού ή μεγάλου μήκους;
Μεγάλου μήκους
Μικρού μήκους
Και τα δύο
6 Παρακολουθείτε ταινίες μέσω internet;
Ναι
Όχι
Μερικές φορές
7 Πιστεύετε ότι ο κινηματογράφος επηρεάζει τη συμπεριφορά των νέων;
Πολύ
Λίγο
Καθόλου
8 Πιστεύετε ότι επηρεάζουν τους νέους οι ταινίες βίας;
Πολύ
Λίγο
Καθόλου
9 Πιστεύετε ότι επηρεάζει τη μόδα ο κινηματογράφος;
Πολύ
Λίγο
Καθόλου
10Πιστεύετε ότι μέσα από τον κινηματογράφο προβάλλονται πρότυπα ζωής;
Ναι
Όχι
11Παρακολουθείτε τις βραβεύσεις ηθοποιών και άλλες ανάλογες εκδηλώσεις
όπως τα βραβεία Oscar;
Ναι
‘Οχι
12 Πιστεύετε ότι υπάρχει εμπορική εκμετάλλευση στο χώρο του
κινηματογράφου;
Πολύ
Λίγο
Καθόλου
13 Τα τελευταία χρόνια οι ποιοτικές κινηματογραφικές ταινίες είναι:
6
Λιγότερες
Περισσότερες
Δεν ξέρω- Δεν απαντώ
14 Προτιμάτε τις σύγχρονες ή τις παλιότερες ταινίες;
Σύγχρονες
Παλιότερες
Και τις δύο
15 Συμφωνείτε με την υπερβολική χρήση της τεχνολογίας
κινηματογράφο;
Ναι
Όχι
στον
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Η ανακάλυψη και η διάδοση της φωτογραφίας είχε αποφασιστικό ρόλο στην εξέλιξη
του κινηματογράφου. Ο Edward Muybridge ανέλυσε για πρώτη φορά την κίνηση το
1878. Aπεικόνισε την κίνηση ενός αλόγου, αποδεικνύοντας τότε, πως κατά τη
διάρκεια του καλπασμού του υπάρχουν στιγμές που τα πόδια του δεν έχουν επαφή με
το έδαφος. Επιπλέον ο Γάλλος φυσικός Ετιέν Μαρέ απεικόνισε φωτογραφικά την
κίνηση ενός αετού. Το 1880 ο Γουίλιαμ Ντίκσον προχώρησε στην εφεύρεση του
κινητοσκοπίου. Από τους αδελφούς Λυμιέρ εφευρέθηκε μια κινηματογραφική
μηχανή λήψεως, εκτύπωσης και προβολής του φιλμ. Οι αδελφοί Ογκύστ και Λουί
Λυμιέρ, στηριζόμενοι στο κινητοσκόπιο των Ντίκσον και Έντισον, εφηύραν τον
κινηματογράφο, ο οποίος στηρίχθηκε σε μία φορητή κινηματογραφική μηχανή,
λήψεως, εκτύπωσης και προβολής του φιλμ. Μόλις πήραν την αναγνώριση της
ευρεσιτεχνίας τους για την κινηματογραφική μηχανή αποφάσισαν να κάνουν την
πρώτη παράσταση, για να δει το κοινό το νέο επιστημονικό θαύμα.
θεωρείται
Το 1895
η χρονιά της επίσημης εμφάνισης του κινηματογράφου. Στη πρώτη
δημόσια προβολή στο Παρίσι .προβλήθηκαν δέκα ταινίες συνολικής διάρκειας
περίπου δεκαπέντε λεπτών και μία σκηνή της καθημερινότητας.
Οι Λιμιέρ σύντομα εγκαινιάζουν κινηματογράφους σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες. Εκατοντάδες μιμητές έρχονται να τους αντιγράψουν, αλλά και να
βελτιώσουν την εφεύρεση τους. Η λέξη κινηματογράφος και τα παράγωγά της
καθιερώνονται παγκόσμια για το καινούργιο θέαμα. Το 1896 θα γυρίσουν
τουλάχιστον 40 ταινίες, με θέμα κυρίως την καθημερινή ζωή στη Γαλλία, ενώ θα
7
αρχίσουν να εκπαιδεύουν εικονολήπτες, που θα τους στείλουν σε διάφορα μέρη του
κόσμου, για να προβάλλουν ταινίες, αλλά και για να γυρίσουν εκεί άλλες.
Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΩΣ ΤΕΧΝΗ
Ο Ζωρζ Μελιέ θεωρείται ο πρώτος κινηματογραφιστής, ο οποίος αξιοποίησε τα
τεχνικά μέσα της εποχής του για να γυρίσει ταινίες. Οι ταινίες του Μελιέ είχαν
σχέση με το φανταστικό. Συγκεκριμένα η ταινία του Ταξίδι στη Σελήνη επιχείρησε
να
περιγράψει ένα ταξίδι στο διάστημα. Προχώρησε στην εισαγωγή τεχνικών
οπτικών εφέ με το χρωματισμό με το χέρι της ταινίας. Με αυτόν τον τρόπο ο
κινηματογράφος πήρε τη μορφή της τέχνης. Η διάρκεια των ταινιών ήταν μεταξύ 10
και 15
λεπτών με τη σταδιακή αύξηση τους. Το 1912 χαρακτηρίστηκε ο
κινηματογράφος ως έβδομη τέχνη.
Οι Άγγλοι κινηματογραφιστές της «Σχολής του Μπράιτον», βγάζουν την κάμερα από
τον κλειστό χώρο των στούντιο στο ύπαιθρο και αφηγούνται τις ιστορίες τους
βασισμένοι στις απαιτήσεις μιας λογικής αφήγησης . Πραγματοποιούνται συνειδητά
πλέον κάποιες απλές κινήσεις της κάμερας για εκφραστικούς λόγους και γίνεται ένα
στοιχειώδες μοντάζ, για να μπουν τα πλάνα στη σειρά. Αποδεσμεύουν την κάμερα
από την στατικότητά της και ανακαλύπτουν την εκφραστική αξία στις αλλαγές των
γωνιών λήψης, σε μια ίδια σκηνή. Η εναλλαγή του γκρό πλάνου και του γενικού
πλάνου σε μια ίδια σκηνή, είναι η αρχή του ντεκουπάζ και η δημιουργία του πρώτου
αληθινού μοντάζ στην ιστορία του σινεμά.
Από το 1904 περίπου και μετά, η αφηγηματική μορφή έγινε ο επικρατέστερος τύπος
κινηματογραφικής δημιουργίας στην εμπορική βιομηχανία, και η παγκόσμια επιτυχία
του κινηματογράφου εξακολουθούσε να μεγαλώνει. Γαλλικές, ιταλικές και
αμερικανικές ταινίες κυριαρχούσαν στις παγκόσμιες αγορές. Δημιουργούνται στην
Αμερική οι δύο πρώτες μεγάλες προχολιγουντιανές κινηματογραφικές εταιρίες, η
8
Βίταγκραφ και η Μπάιογκραφ, που εδρεύουν στο Σικάγο και στη Νέα Υόρκη. Η
καινοτομία τους έγκειται στο ότι αρχίζουν να προσλαμβάνουν «υπαλλήλους». Από
την έννοια του υπαλλήλου γεννιέται σιγά σιγά η έννοια του σκηνοθέτη. Ο πρώτος
σημαντικός σκηνοθέτης που προσλαμβάνεται από την Μπάιογκραφ είναι ο Γκρίφιθ .
Το 1908 στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχαν περίπου 10.000 κινηματογράφοι.
ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Μέχρι τα τέλη του 1920 δεν υπήρχε ήχος στις κινηματογραφικές ταινίες. Η εφεύρεση
μιας συσκευής το 1926 μπορούσε να εξασφαλίσει την αναπαραγωγή μουσικής
ταυτόχρονα με την προβολή της ταινίας. Το 1926 η Warner Brothers παρουσίασε μια
συσκευή με τη δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής, με τη βοήθεια ενός δίσκου που
βρισκόταν σε συγχρονισμό με τη μηχανή προβολής της ταινίας. Με αυτή τη
τεχνολογία προβλήθηκε η ταινία The Jazz Singer, η πρώτη που περιείχε διαλόγους
στα τέλη του 1927.
Το 1919 εμφανίστηκε η πρώτη συνθετική μέθοδος, με την ονομασία Prizmacolor,
όπου το φιλμ είχε χρωματικές πληροφορίες και στις δύο του όψεις. Η τεχνική αυτή
χρησιμοποιούνταν σε παραγωγές χαμηλού προϋπολογισμού μέχρι και το 1950. Η
τελειοποίηση της μεθόδου ήρθε το 1941 με την ονομασία Monopack Technicolor,
από το οποίο διαχωριζόταν τα χρώματα και εμφανιζόταν σε ένα τελικό φιλμ. Η
μέθοδος είχε πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά εξακολουθούσε λόγω των πολύπλοκων
σταδίων διαχωρισμού και εμφάνισης να είναι πολύ ακριβή.
Αν και πριν το Β Παγκόσμιο Πόλεμο έγιναν προσπάθειες για παραγωγή έγχρωμων
ταινιών, ωστόσο προς το τέλος της δεκαετίας του 40 ξεκίνησε να χρησιμοποιείται το
έγχρωμο φιλμ Eastman Kodak, χωρίς να χρειάζεται διαχωρισμός των χρωμάτων. Με
τη συνδρομή της τεχνολογίας επικράτησε
τη δεκαετία του 1960 ο έγχρωμος
κινηματογράφος. Ο όρος κινηματογράφος σήμαινε σε πρώτη φάση τη μηχανή με τη
δυνατότητα καταγραφής της κίνησης. Δίνεται η εντύπωση της κίνησης με την
9
εκμετάλλευση δύο οπτικών φαινομένων, τη διατήρηση της οπτικής εικόνας στον
εγκέφαλο για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου μετά την προβολή της στο φακό του
ματιού . Επιπλέον δημιουργείται η ψευδαίσθηση της κίνησης, με τη διαδοχή της μιας
εικόνας από μια άλλη Όλα τα
κινηματογράφου. Επιπλέον
παραπάνω συντελούν στη λειτουργία του
η παρουσία
του φιλμ εξασφαλίζει την προβολή
συνεχόμενων εικόνων σε συγκεκριμένο ρυθμό, που 16 καρέ ανά δευτερόλεπτο για
τις βουβές ταινίες και 24 για τις ταινίες με ήχο
ΒΟΥΒΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Με τον όρο αυτόν αναφερόμαστε σε όλες τις ταινίες που δεν είχαν
ηχητικούς
διαλόγους. Έτσι οι διάλογοι πραγματοποιούνται με τη μορφή παντομίμας και των
καρτών τίτλων- διαλόγων. Τεχνικές δυσκολίες δεν επέτρεπαν πριν τη δεκαετία του 30
να συνδυαστούν οι κινούμενες εικόνες με τον ήχο. Έτσι από τη δεκαετία του 30 και
μετά επιτεύχθηκε ο συγχρονισμός διαλόγων. Ωστόσο οι βουβές ταινίες είχαν πολύ
καλή οπτική ποιότητα, αν και σε μας φαίνονται λόγω των φθορών του χρόνου ότι
είναι κακής ποιότητας.
ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΜΕΤΕΙΚΑΣΜΑ
Το «μετείκασμα» αφορά
ελάττωμα του ανθρώπινου ματιού, καθώς
ο οπτικός
ερεθισμός έχει μεγάλη διάρκεια με την εξαφάνιση της αιτίας που το προκάλεσε, διότι
απαιτείται επεξεργασία από τον εγκέφαλο. Ο κινηματογράφος αξιοποιεί αυτό το
ελάττωμα του ματιού μας. Βασίζεται σε αυτή την αρχή ο κινηματογράφος.
Εμφανίζονται μια σειρά
από φωτογραφίες διαδοχικά, με κίνηση 24 καρέ
το
δευτερόλεπτο. Το κινηματογραφικό φιλμ διαμορφώνονται από όλες αυτές. Με την
εμφάνιση του μετεικάσματος ακολουθεί και η άλλη εικόνα. Με αυτόν τον τρόπο
επιτυγχάνεται η συγχώνευση των εικόνων και η δημιουργία της συνεχούς ροής
εντυπώσεων. Έτσι δημιουργείται η εντύπωση της κίνησης.
10
ΚΙΝΗΤΟΣΚΟΠΙΟ
Μηχανή παρουσίασης ταινιών αποτελούσε το κινητοσκόπιο. Ο Τόμας Έντισον το
σκέφτηκε, αλλά υλοποίησε αυτή την ιδέα ο Ουίλλιαμ Ντίκσον. Με τη μέθοδο του
στερεσκοπίου
έγινε ορατή η εικόνα. Το πρώτο κινηματογραφικό κινητοσκόπιο
εμφανίστηκε το 1893.
Πρόκειται
για μια μηχανή προβολής, με δυνατότητα
προβολής της κινηματογραφικής ταινίας σε ένα κουτί, το οποίο ήταν ορατό μόνο από
έναν θεατή, μέσω μιας οπής. Επρόκειτο για μια συσκευή βάρους 500 περίπου κιλών,
η οποία μπορούσε να τραβήξει σκηνές με ταχύτητα 50 καρέ ανά δευτερόλεπτο.
ΜΟΥΤΟΣΚΟΠΙΟ
Ένα είδος εικονοσκοπίου αποτελεί το μουτοσκόπιο. Ο Χέρμαν Κάσλερ ήταν ο
εφευρέτης του το 1894. Αποτελούσε μια σειρά από καρτέλες με τυπωμένες εικόνες
ενός κινούμενου αντικειμένου. Καθώς γυριζόταν η λαβή, προκαλείτο ξεφύλλισμα
των καρτελών και την κίνηση φιγούρων.
ΤΟ ΦΙΛΜ
27 μέτρα φιλμ χρειάζονται για ένα λεπτό κινηματογράφου. Μια μεγάλη μήκους
ταινία 2,5 km. Στη σύγχρονη εποχή φτάνει τα 35 χιλ.
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Η φωτογραφία αποτέλεσε εφεύρεση του 19ου αι. Αποτυπώνεται μια εικόνα πάνω σε
μια επιφάνεια από ειδικό χαρτί. Η επινόηση της φωτογραφίας έγινε από τους Γάλλους
Νιεπς και Νταγκερ. Από αυτούς έγινε η επινόηση των μεθόδων και η επεξεργασία
τους , ενώ οι Μάντος, Φόγγελ και Λίπμαν έκαναν κάποιες τροποποιήσεις.
Η
επινόηση των φωτοπαθών ταινιών έγινε από τον Ίστμαν. Από το 1848 ο Μπεκερελ
και ο Νιεψ ντε Σαιν Βίκτωρ έγινε προσπάθεια για την αντικατάσταση του λευκού
και του μαύρου της φωτογραφίας με άλλα χρώματα. Η ανακάλυψη της τριχρωμίας
έγινε το 1868 από το
Ντυκό ντι Ωρόν. Η εκτύπωση της πρώτης έγχρωμης
φωτογραφίας έγινε το 1891. Το 1907 οι αδερφοί Λυμιέρ επινόησαν αυτόχρωμες
φωτογραφίες για το φιλμοκλορ βασιζόμενοι στη προσθετική μέθοδο.
11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ.
Η έννοια του προτύπου
Πρότυπα είναι κάποια είδωλα κυρίως προσώπων που έχουν καταξιωθεί σε έναν
τομέα και είναι είτε από το κοντινό περιβάλλον ενός ανθρώπου είτε από το
καλλιτεχνικό στερέωμα. Όλοι οι άνθρωποι υποσυνείδητα ή όχι διαλέγουν πρότυπα
και με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο άθελα ή μη προσπαθεί να τα μιμηθεί, να τα
υπερβεί, να τα ακολουθήσει και να γίνει ακόμα καλύτερος από αυτά ενώ στο τέλος
τα λατρεύει τα αγαπάει και τα υπερασπίζεται.
Τα πρότυπα που επιλέγει ο καθένας είναι σύμφωνα με την προσωπικότητα, το
χαρακτήρα, τις ιδέες, τις αντιλήψεις, τις αξίες, τη νοοτροπία, τις παρέες, τα
μηνύματα που περνάει η οικογένεια και το κοντινό περιβάλλον αλλά κυρίως την
κρίση του καθενός και τις γνώσεις και τα ερεθίσματα που έχει πάρει από μικρός.
Πολλές φορές τα πρότυπα που έχει ο κάθε άνθρωπος, ένα ή περισσότερα, δεν τα
διαλέγει ο ίδιος αλλά του τα περνάει η κοινωνία ολόκληρη με έμμεσο ή άμεσο
τρόπο.
Ο κινηματογράφος συμβάλλει πολύ ενεργά και αποτελεσματικά στην
προσπάθεια αυτή των κοινωνιών να εμφυτεύσουν στους νεότερους ανθρώπους της
κοινωνίας προκαθορισμένα και συγκεκριμένα από αυτούς πρότυπα.
Αρνητικές επιδράσεις των προτύπων.
12
Αν το άτομο δεν έχει την κριτική ικανότητα να ακολουθήσει ή να μιμηθεί ένα
σωστό πρότυπο, τότε αυτό μπορεί να το οδηγήσει σε ψυχολογικά, προβλήματα
συμπεριφοράς αλλά και σοβαρά σωματικά προβλήματα. Με την μίμηση ενός
προτύπου που ακολουθεί βίαιες συμπεριφορές που κυρίως αντλούνται μέσα από
ταινίες με ψεύτικα πρότυπα επηρεάζονται αρνητικά οι νέοι και υπάρχει η πιθανότητα
να τις μιμηθούν στην πράξη.
Τα παραδείγματα που προβάλλονται δεν είναι ρεαλιστικά και δεν παραπέμπουν
στην απλή
καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Αντίθετα όλα προβάλλονται με
μονταρισμένο τρόπο και ωραιοποιούνται. Όλα
είναι στημένα από την πιο απλή
λεπτομέρεια ως την πιο καλοσχεδιασμένη ταινία ή εκπομπή.
Θετικές επιδράσεις.
Με τη μίμηση ορισμένων θετικών προτύπων ο άνθρωπος
διαμορφώνει την
προσωπικότητα του με πιο αποτελεσματικό τρόπο και συμβάλλει με αποφασιστικό
τρόπο στο κοινωνικό σύνολο μέσω της εργασίας του και κάθε άλλης κοινωνικής
δραστηριότητας.
Τα πρότυπα βίας και ο κινηματογράφος.
Είναι αποδεδειγμένο ότι τα άτομα στα παιδικά και στα εφηβικά τους χρόνια
μιμούνται τα πρότυπα που προβάλλονται από την κοινωνία και εκφράζουν την
επιθυμία τους να ταυτιστούν με αυτά. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουν προηγούμενα
πρότυπα που μπορούν να τα ακολουθήσουν. Αντίθετα αξιοποιούν τα πρότυπα που
διαμορφώνονται στην εποχή τους. Οι ενήλικοι έχουν μεγαλώσει έχοντας διαφορετικά
βιώματα και έχουν προσαρμοστεί σε ορισμένα δεδομένα και δεν μπορούν να
αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους. Εφόσον τα πρότυπα που προβάλλονται στον
κινηματογράφο δεν είναι κατάλληλα για αυτές τις ηλικίες, τότε είναι γεγονός ότι τα
13
άτομα θα επηρεαστούν αρνητικά και δεν θα μπορέσουν να κάνουν τις σωστές
επιλογές στη ζωή τους.
Όταν
εμφανίστηκαν στη μεγάλη οθόνη
οι ταινίες «Σούπερμαν»
παιδιά στην
προσπάθεια τους να μιμηθούν τον ήρωα, πετώντας από ταράτσες και μπαλκόνια,
υπέστησαν ακόμα και θανατηφόρα ατυχήματα.
Αρνητικά πρότυπα προέβαλε η
ταινία Ριφιφί. Πραγματοποιήθηκαν ληστείες που βασίστηκαν στον τρόπο που έκαναν
τις ληστείες οι ληστές της ταινίας. Η παιδική εγκληματικότητα
είχε αρχίσει να
εμφανίζεται ή να αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς λόγω και της προβολής ταινιών
με σκηνές βίας. Παιδιά παρακολουθούσαν ταινίες και επιχειρούσαν να μιμηθούν τις
σκηνές βίας. Για παράδειγμα ένα παιδί στις ΗΠΑ «έκανε ένα έγκλημα, και όταν το
ρώτησαν γιατί το έκανε, απάντησε ότι είχε δεί ένα τέτοιο έγκλημα σε ταινία που την
είδε πάνω από εκατό φορές, και αποφάσισε ότι έπρεπε να κάνει κι αυτό μιά
δοκιμή». Το Βίντεο του Μπένι του Μίκαελ Χάνεκε δίνει απαντήσεις σχετικά με το ζήτημα της
σχέσης του κινηματογράφου με τη βία. Σε αυτή την ταινία γίνεται λόγος για την αρνητική
επίδραση που ασκείται σε ένα 14 χρονών έφηβο, βλέποντας συνεχώς εικόνες βίας σε
καθημερινή βάση στο πλήρως εξοπλισμένο ηλεκτρονικά «παιδικό» του δωμάτιο.
Σύμφωνα
με την επίσημη Ένωση Αμερικανών Ψυχολόγων
η βία στον
κινηματογράφο αυξάνει τον φόβο των παιδιών ότι θα γίνουν θύματα και τον φόβο
για τον κόσμο γύρω τους. Τα οδηγεί στην απευαισθητοποίηση σε ζητήματα βίας και
στα θύματα βίας. Τα παιδιά που εθίζονται σε σκηνές βίας γίνονται λιγότερο
ευαίσθητα στον πόνο και στη δυστυχία των άλλων. Μαθαίνουν να ανέχονται τη βία
και να μην την καταδικάζουν. Συνηθίζουν να λύνουν τις διαφορές τους με επιθετικό
τρόπο. Αυξάνεται η επιθετικότητα και η αντικοινωνική συμπεριφορά.
Η επίδραση της βίας σύμφωνα με παιδοψυχιατρικές μελέτες μπορεί να γίνει αισθητή
αμέσως στη συμπεριφορά του παιδιού ή να γίνει φανερή αργότερα στη διάπλαση του
χαρακτήρα του κατά τα εφηβικά και μετά την εφηβεία. Παιδιά που παρακολουθούν
πολλές ώρες βίας στο δημοτικό παρουσιάζουν πιο πολύ επιθετική συμπεριφορά
αργότερα στην εφηβεία. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η βία προκαλεί την
αύξηση της διάθεσης για περισσότερη βία. Η επιθετικότητα γίνεται πιο έντονη, όταν
μειώνονται και το χειρότερο δεν παρουσιάζονται οι σκηνές βίας. Επιπλέον όταν η βία
δικαιολογείται και η επιθετική συμπεριφορά δεν τιμωρείται και ακόμα περισσότερο
ανταμείβεται. Επίσης ενθαρρύνεται η επιθετική συμπεριφορά, όταν ταυτίζεται το
14
παιδί με τον επιτιθέμενο και η βία προβάλλεται ως εύκολος τρόπος επίλυσης των
διαφορών και είναι υπερβολική σε σχέση με τα γεγονότα που οδήγησαν σ αυτήν.,
όταν απεικονίζεται με τρόπο ρεαλιστικό και αποσκοπεί στη διασκέδαση του θεατή.
Η
εικόνα της κινηματογραφικής βίας καταγράφεται στον εγκέφαλο
ως ένα
τραυματικό γεγονός σαν μα πραγματική απειλή στην οποία δραστηριοποιείται ο
οργανισμός για να απαντήσει. Τα παιδιά από μικρή ηλικία μαθαίνουν ότι η βία είναι
φυσικό μέρος της ζωής, γιατί και οι καλοί ήρωες των κινούμενων σχεδίων χτυπούν
άγρια ο ένας τον άλλον.
Στον κινηματογράφο προβάλλεται έντονα η βία ως ένα σύνηθες φαινόμενο που
επηρεάζει μικρούς και μεγάλους θέλοντας να τους κάνει να δείχνουν δυνατοί και να
αντιμετωπίζουν τα πάντα με τη βία
Ταινίες που προβάλλεται η βία (πολεμικές): Το ματωμένο διαμάντι, Rambo,
Επιχείρηση Βαλκυρία, Η Αποστολή
15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Τα ανδρικά και τα γυναικεία πρότυπα του κινηματογράφου.
Οι
πρωταγωνιστές του κινηματογράφου ως ανδρικά πρότυπα
προβλήθηκαν
ταυτόχρονα με την εξέλιξη του κινηματογράφου με πρώτο τέτοιο ανδρικό πρότυπο
τον Ροδόλφο Βαλεντίνο. Από τη δεκαετία του 50 και μετά τα ανδρικά πρότυπα
έγιναν πιο χειροπιαστά. Πρόκειται για την περίοδο εκείνη όπου τα ΜΜΕ αρχίζουν να
ασκούν μεγάλη επίδραση και να αναπτύσσεται η βιομηχανία προτύπων. Τα ανδρικά
πρότυπα της δεκαετίας του 50 τρείς αστέρες του κινηματογράφου τα δημιούργησαν.
Επρόκειτο για τους Μάρλον Μπράντο, Τζέημς Ντην και Πωλ Νιούμαν. Οι τρεις
αυτοί πρωταγωνιστές της μεγάλης οθόνης ήταν ξεχωριστές προσωπικότητες και
δημιούργησαν ανδρικά πρότυπα
από αισθητικής, κοινωνικής και ψυχολογικής
πλευράς. Είχαν τα αισθητικά χαρακτηριστικά της εποχής τους, αλλά ήταν και
ψυχολογικά περίπλοκοι.
Έτσι δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 50 τα πρώτα μεγάλων μαζικών διαστάσεων
πρότυπα ανδρικού κάλους. Ωστόσο τις επόμενες δεκαετίες τα ανδρικά πρότυπα δεν
ήταν ξεκάθαρα, καθώς η εποχή ήταν πιο περίπλοκη. Ανδρικό πρότυπο
δημιουργήθηκε από τον Σον Κόνερυ, όπου υποδυόταν τον δυναμικό και γοητευτικό
μυστικό πράκτορα 007, ή αλλιώς τον πολύ γνωστό μας James Bond.. Κατά τα άλλα
υπήρξε παραλλαγή προτύπων με αφετηρία τον Γούντυ Άλλεν και κατέληγε στον
Σβαρτζενέγκερ και στον Σταλόνε που είχαν υψηλή δημοτικότητα τη δεκαετία του
80. Από τη δεκαετία του 2000 και μετά προβάλλονται πρότυπα μέσα από τους ρόλους
γνωστών ηθοποιών όπως ο Μπραντ Πιτ και ο Τζωρτζ Κλούνευ,. Αυτά τα πρότυπα
αποτελούν κοινωνική τάση.
16
Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αλλαγές στο ανδρικό πρότυπο στον κινηματογράφο.
Ο αμερικανικός κινηματογράφος προβάλλει πρότυπα τόσο για τον άνδρα, όσο και για
τη γυναίκα με χαρακτηριστικά που εκφράζουν τη δυτική κοινωνία κατά εποχές.
Μέσα από τις ταινίες αποδεικνύεται η αλλαγή των ηθών. Eτσι από το μοντέλο του
John Wayne, του σκληρού μοναχικού άνδρα και του Bogart καταλήγουμε σε αυτό
του James Bond και στους αντιήρωες με ανδρικά χαρακτηριστικά δίνοντας έμφαση
στα έργα και λιγότερο στα λόγια. Το πρότυπο που προώθησε ο Woody Allen, όπου
και ο άνδρας εκφράζει τις ανασφάλειες του δε θεωρείται το κατεξοχήν μοντέλο
ανδρικού προτύπου. Στην ταινία Analyze this με πρωταγωνιστή τον De Niro ο άνδρας
προβάλει το άγχος του και άλλα συναισθήματα όπως φόβο και θλίψη δίχως να χάνει
τα ανδρικά χαρακτηριστικά του και να ξεφεύγει από το ανδρικό πρότυπο. Μέσα από
την εκδήλωση των συναισθημάτων και των αδυναμιών του ο ανδρικός του
χαρακτήρας παρουσιάζεται πιο σίγουρος, πιο στέρεος, πιο αληθινός. Παρατηρούνται
αλλαγές στα πρότυπα, διότι πάνω από όλα αλλάζουν και οι εποχές και εμφανίζονται
νέα δεδομένα στην κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι παρατηρείται επαναπροσδιορισμός
των σχέσεων. Επιπλέον μέσα από την κωμωδία με ανδρικά πρότυπα,
όπως αυτά
προβάλλονται από διάσημους ηθοποιούς τύπου De Niro και Mel Gibson η
αμερικανική βιομηχανία θεάματος προβάλλει στο κοινό νέα ήθη και συμπεριφορές.
Σε συνδυασμό με την αλλαγή στα δεδομένα στη σύγχρονη κοινωνία και στη σχέση
των δύο φύλων προβάλλονται νέα ανδρικά πρότυπα. Παρατηρούνται αλλαγές στην
προβολή των ηθικών αξιών και κοινωνικών μοντέλων που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Με
τη μετάβαση από το Matrix στο Gladiator και στο Mission Impossible ii
αντιμετωπίζονται τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία. Γίνεται λόγος για
περισσότερη αγάπη, κατανόηση και λιγότερος ανταγωνισμός.
Ανδρικά πρότυπα που κατά καιρούς και ανά εποχές προβλήθηκαν από τον
κινηματογράφο:
Ισχυρό φύλο, Σύζυγος, Βίαιος, Εργαζόμενος, Πολιτικός, Στρατιώτης, Υπερφυσικό όν
(λυκάνθρωπος, βρικόλακας), Εραστής, Επιστήμονας, Άνθρωπος του υπόκοσμου
(δολοφόνος, μαφιόζος, ληστής κ.α.), Αθλητής, Καλλιτέχνης. Έχοντας από παλιά την
εξουσία και συνεχίζοντας να την έχει σε μικρότερο βαθμό βέβαια. Επιβάλλεται
πολλές φορές και φαίνεται ανώτερος. Μιας και είναι στη φύση του έχει το πρότυπο
17
του δυνατού και του προστάτη που δίπλα του αισθάνονται κάποιοι ασφάλεια και
εμπιστοσύνη.
Τα διάφορα γυναικεία πρότυπα στον κινηματογράφο αναπτύχθηκαν στην ιστορία
του αμερικάνικου σινεμά ( γουέστερν, πολεμικές ταινίες, φιλμ νουάρ, μιούζικαλ,
κωμωδίες, ταινίες τρόμου). Τα πρότυπα των γυναικών που παρουσιάζονται είναι
επηρεασμένα από τη δομή της πατριαρχικής κοινωνίας και της διαφορές της
εκπαίδευσης των δύο φύλων.
Η γυναίκα είναι το δεύτερο φύλο στον κινηματογράφο. Αυτό οφείλεται στα
κοινωνικά μεγέθη που ξεχωρίζουν της ανθρώπους. Οι άνδρες είχαν την εξουσία και
οι γυναίκες μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα περιορίζονταν στο σπίτι στο ρόλο της
νοικοκυράς. Ωστόσο με την άνοδο του κινηματογράφου και την ραγδαία εξέλιξη του
από τη δεκαετία του 50 και μετά προβάλλονται γυναικεία πρότυπα που μαρτυρούν
την ανάγκη για την εξέλιξη της κοινωνίας χειραφέτησης της γυναίκας και
αναβάθμιση του ρόλου της ως σύντροφος, σύζυγος, μητέρα, εργαζόμενη. Οι γυναίκες
έχουν
ξεκινήσει την αποτελεσματική πορεία της μέσα στο χώρο του
κινηματογράφου. Της τελευταίες δεκαετίες τα δύο φύλα έχουν εξισωθεί και αυτό
φαίνεται και στη μεγάλη οθόνη, αφού η γυναίκα αποκτούν νέους ρόλους και
ανταγωνίζεται τον άνδρα. Γίνεται λόγος για την ισότητα ανάμεσα σε άνδρες και
γυναίκες, οι οποίες αγωνίζονται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της στην
εκπαίδευση, στη ψήφο και στο δικαίωμα στην ίση αμοιβή στην εργασία.
Μέχρι τη δεκαετία του 50 η γυναικείες επιδιώξεις και στόχοι περιορίζονται μέσα στα
πλαίσια του πατριαρχικού κώδικα. Της η δράση του γυναικείου κινήματος κατά της
δεκαετίες 60 και 70 επηρέασε την ροή των πραγμάτων. Το κίνημα για την
απελευθέρωση των γυναικών και oι ιδέες πού παρήγαγε ενθάρρυναν της γυναίκες να
διεκδικήσουν μια καλύτερη θέση στην κοινωνία και αυτό φάνηκε και στη μεγάλη
οθόνη. Έτσι τέθηκε το παιχνίδι της εικόνας με της όρους των γυναικών. Η
18
αναζήτηση της νέου γυναικείου προσώπου και στον κινηματογράφο καθοριζόταν
πλέον σε μεγαλύτερο βαθμό από τις γυναίκες.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 70 άρχισε να προωθείται η φεμινιστική φιλμική
κριτική θεωρία. Από τα κινήματα της δεκαετίας του 60 ξεκίνησε μια συζήτηση για τις
ριζοσπαστικές πολιτιστικές αλλαγές για τον νέο ρόλο που θα πρέπει να έχουν οι
γυναίκες στην κοινωνία. έτσι η ιδέα της χειραφέτησης της γυναίκας προβλήθηκε
έντονα στις ταινίες των δεκαετιών 60 και 70. Αρχίζουν να αποδίδονται στη γυναίκα
και ρόλοι που ξεφεύγουν από το πρότυπο της ομορφιάς.
Η ιδέα ότι οι γυναίκες ήταν «καταδικασμένες» να σκέφτονται πάντα μέσα στην
κουλτούρα των ανδρών «ως άλλες» κάτω από την επίδραση των γυναικείων
κινημάτων άρχισε να υποχωρεί. Γυναίκες σκηνοθέτιδες παρουσίασαν μια νέα εικόνα
– πρότυπο της γυναίκας εναλλακτικό από αυτό που επικρατούσε μέχρι εκείνη την
περίοδο ως
τη γυναίκα ως σύμβολο ομορφιάς. δημιουργοί κατέθεσαν νέες
εναλλακτικές προτάσεις, τόσο ως προς τις θεματικές όσο και τις μορφικές και
αισθητικές αναζητήσεις των ταινιών, συζήτησαν μεταξύ τους σε ομάδες και
Φεστιβάλ, αναζήτησαν έναν νέο κινηματογραφικό και ευρύτερα κοινωνικό γυναικείο
λόγο.
Σημαντικές Ευρωπαίες δημιουργοί όπως οι Γερμανίδες Μάργκαρετ Φόν
Τρόττα, Χέλμα Σάντερς Μπράμς και Σαντάλ ΄Ακερμαν, η Ουγγαρέζα Μάρθα
Μεντζάρος , η Γαλλίδα Ανιές Βαρντά, οι ελληνίδες Τώνια Μαρκετάκη και Φρίντα
Λιάππα κατέθεσαν δείγματα εναλλακτικού γυναικείου κινηματογραφικού λόγου.
Επιπλέον και προοδευτικοί άνδρες σκηνοθέτες όπως ο Μικελάντζελο Αντονιόνι
ασχολήθηκαν με την αλλαγή των ρόλων της γυναίκας στη κοινωνία και προέβαλαν
την ιδέα της διεκδίκησης της αυτονομίας των γυναικών.
Η περίπτωση της Germaine Dulac. «Η χαμογελαστή κα Μπεντέ»(1924) 2. Γυναίκες
δημιουργοί μετά το δεύτερο κύμα του φεμινισμού. «Γερμανία, χλωμή μητέρα»
(1979), σκηνοθεσία Χέλμα Σάντερς –Μπράμς «Η χαμένη τιμή της Καταρίνα
Μπλούμ»(1975), σκηνοθεσία Μάργκαρετ Φόν Τρόττα «Δίχως στέγη, δίχως νόμο»(
1985 ), σκηνοθεσία Ανιές Βαρντά «Η υιοθεσία» ( 1975) , σκηνοθεσία Μάρθα
Μετζάρος «Μαθήματα πιάνου» (1993), σκηνοθεσία Τζέιν Κάμπιον.
Το σινεμά είδε, ανέλυσε και προώθησε την εικόνα της γυναίκας σε της της φάσεις της
ζωής της. Μάνα, εργαζόμενη, καταπιεσμένη, σύζυγος, πολιτικός, καλλιτέχνιδα και
19
σατανικό πρόσωπο. Από τα τέλη της δεκαετίας του 20 προβάλλεται το πρότυπο της
ντίβας. (Μάρλεν Ντίτριχ, Γκρέτα Γκάρμπο, Ίνγκριντ Μπέργκμαν. Η δεκαετία του 50
θέλει το πληθωρικό αμερικάνικο πρότυπο της το εκφράζει η μυθική πλέον Μέριλιν
Μονρόε, Τζέην Ράσελ, η Σοφία Λόρεν και η Μπρίζιτ Μπαρντό. Αυτές ήταν οι πρώτες
γυναίκες που αποτέλεσαν τέτοιας ισχύς παγκόσμια πρότυπα. Οι δεκαετίες του 60 και
του 70 με το δεύτερο μεγάλο φεμινιστικό κίνημα προσφέρουν ως πρότυπα ομορφιάς
ενεργειακά πρότυπα, πολύ εντυπωσιακά και δυναμικά, της
η Άβα Γκάρντνερ και η Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Στη δεκαετία του 80 (δεκαετία του
μεταφεμινισμού ) προτείνονται πρότυπα πιο καθημερινά. Ξεχωρίζουν η Κάθλιν
Τέρνερ και αργότερα η Τζούλια Ρόμπερτς.
Πρότυπα γυναίκας: σύζυγος, πρότυπο ομορφιάς, μητέρα, εργαζόμενη, αθλήτρια,
καλλιτέχνης
ταλαντούχα,
άψογη
νοικοκυρά,
χειραφετημένη ύπαρξη.
20
πετυχημένη
επαγγελματικά,
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Μόδα, καταναλωτισμός, διαφήμιση και κινηματογράφος.
Η σχέση ανάμεσα ση μόδα και στον κινηματογράφο
Ο κινηματογράφος αποτελεί εντυπωσιακό μέσο προβολής των τάσεων της μόδας.
Παρακολουθώντας μια ταινία μπορούμε από την ενδυμασία των ηθοποιών να
καταλάβουμε σε ποια εποχή αναφέρεται ή και πότε γυρίστηκε. Οι ταινίες
συμβαδίζουν με τη μόδα και παραπέμπουν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.
Εκφράζουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες της πλειοψηφίας των θεατών, στους
οποίους άλλωστε απευθύνονται.
Η σχέση ανάμεσα στη μόδα και τον κινηματογράφο είναι αμφίδρομη. Από τη μια η
μόδα ασφαλώς επηρεάζει τις ταινίες και από την άλλη οι ταινίες καθορίζουν τις
τάσεις της μόδας. Ηθοποιοί μέσα από τον ρόλο τους εκφράζουν συγκεκριμένες τάσεις
στο χώρο της μόδας, οι οποίες επηρεάζουν τον τρόπο ένδυσης των θεατών και των
θαυμαστών των πρωταγωνιστών της μεγάλης οθόνης.
Επιπλέον μπορεί μέσα από τον συνδυασμό μόδας και κινηματογράφου να
εξωτερικευτούν ιδέες, όπως η προβολή ενός συμβόλου το οποίο να εκφράζει πολλούς
ανθρώπους. Σε αυτήν την περίπτωση ο κινηματογράφος αποτελεί μέσο έκφρασης και
η μόδα λειτουργεί ως το μέσο διάδοσης. Ο κινηματογράφος έχει δημιουργήσει τάσεις
μόδας διαχρονικής αξίας.
. Με τη ταινία “ Funny Face”, μια παραγωγή του 1957, η Audrey Hepburn διαμορφώνει μια
νέα τάση μόδας φορώντας Givenchy. Η ίδια ηθοποιός στην αφίσα της ταινίας “Breakfast at
Tiffany’s” (1961) φοράει μαύρο, μάξι φόρεμα, από σατέν, δημιουργία του Givenchy, το
οποίο αποτελεί σύμβολο της μόδας ακόμα και σήμερα.
21
Οι μοιραίες γυναίκες -"femme fatales" του Χόλυγουντ φορούσαν μαύρο φόρεμα με
δέσιμο με λουρί στο λαιμό σε αντίθεση με τα συντηρητικά φορέματα που φορούσαν
οι νοικοκυρές και οι πιο ευτραφείς ηθοποιοί του Χόλυγουντ.
Τα παπούτσια της Carrie στο Sex and the City θα αποτελέσουν μόδα, κατασκευής του
Manolo Blahnik. Παράδειγμα καταναλωτισμού αποτελεί ο τρόπος ζωής των
πρωταγωνιστριών του Sex and the City. Τέσσερις φίλες και διαφορετικοί χαρακτήρες,
οικονομικά ανεξάρτητες, κατά τη συνάντηση τους στα πιο μοντέρνα στέκια του
Μανχάτταν συζητούν για τα ρούχα και εκφράζουν τις νευρώσεις και τα άγχη
ορισμένων γυναικών των μεγαλουπόλεων που χαρακτηρίζονται από καταναλωτική
μανία
και ασχολούνται συνεχώς με την αγορά ρούχων με αρκετή δόση
αυτοσαρκασμού. Στην ταινία αυτή διαφημίζουν τα προϊόντα τους όλοι οι διάσημοι
σχεδιαστές. όπως για παράδειγμα ς η σχεδιάστρια Patricia Field.
Αξιοσημείωτη είναι η ταινία- βιογραφία της Gabrielle “Coco” Chanel, γαλλικής παραγωγής
με την Audrey Tautou. Σε αυτήν την ταινία παρουσιάζεται η ζωή της σχεδιάστριας που
επηρέασε τον τρόπο ενδυμασίας
των γυναικών των προηγούμενων δεκαετιών.
Η
συγκεκριμένη σχεδιάστρια δημιούργησε μόδα, καθώς συνέβαλε στην αλλαγή της εικόνας
της γυναίκας του 20ου αιώνα, διότι την απάλλαξε από τους ασφυκτικούς κορσέδες και
τους φραμπαλάδες της Μπελ Επόκ και καθιέρωσε ένα λιτό στυλ στο χώρο της μόδας
επηρεάζοντας και τον χώρο του κινηματογράφου.
Στο Blow up (1966) του Αντονιόνι, προβάλλεται ο λαμπερός και ρηχός συνάμα
κόσμος της μόδας με έμφαση στο φαίνεσθαι εκείνης της εποχής με τα ακριβά
αυτοκίνητα, τα ξέφρενα πάρτι, το άφθονο ποτό δίνοντας την εικόνα ενός κόσμου
κενού, καταναλωτικού δίχως νόημα.
Αντιπροσωπευτικό
για
τη
δεκαετία
του
20
ήταν
τo λουκ
της Louise Brooks στο Pandora’s Box (1929) με το «μπομπ» χτένισμα, τα γυαλιστερά
μαλλιά, το χλωμό δέρμα, τα smokey μάτια, τα κόκκινα χείλη και το καπέλο
τύπου cloche.
Η έβδομη τέχνη είναι ένα μέσο επιρροής και έκφρασης απόψεων σε θέματα
πολιτικής,
θρησκείας
και
τρόπου
ζωής. Ο
22
κινηματογράφος λειτουργεί
ως
αναπόσπαστο κομμάτι της βιομηχανίας της μόδας. Μέσα από τις ταινίες έχουν
διαμορφωθεί διαχρονικές τάσεις στο ντύσιμο και εικόνες για τον κόσμο της μόδας.
Το στράπλες φόρεμα «θήκη» της Gilda (1946), το οποίο σχεδιάστηκε από τον Jean
Louis από μαύρο σατέν διαμόρφωσε μια μόδα που αφορούσε τις πρωταγωνίστριες
ς femme fatale της επόμενης δεκαετίας. Το φούξια φόρεμα της Marilyn Monroe
στην ταινία Gentlemen Prefer Blondes (1953) έγινε αντικείμενο πολλών απομιμήσεων.
Το ιβουάρ φόρεμα, τύπου κοκτέιλ στο The Seven Year Itch του 1955 της ίδιας
ηθοποιού ψηφίστηκε ως το Νούμερο 1 κινηματογραφικό φόρεμα όλων των εποχών.
Στο Rebel Without a Cause (1955), o James Dean εξέφρασε την απογοήτευση και την
κατήφεια που είχαν οι νέοι της εποχής στις ΗΠΑ. Υποδυόταν το χαρακτήρα του
εύθραυστου κακού αγοριού αγροτικό δερμάτινο εφαρμοστό τζάκετ, άσπρο T-shirt και
μπότες. Το 1967 στη ταινία
Belle de Jour (Ωραία της ημέρας) η Κατρίν Ντενέβ
υποδύοντας την ηρωίδα Σεβερίν φορούσε φόρεμα YSL και γόβες
Ροζέ Βιβιέ.
Δηλώνοντας την πολυτέλεια και την κομψότητα που δεν έφερναν όμως την ευτυχία στην
ηρωίδα. Με τη ταινία Saturday Night Fever (1977) προβάλλεται η μόδα της Disco
που ξεσηκώνει πολλούς νέους τις δεκαετίες 70 και 80 περιγράφοντας την βαρετή ζωή
των νέων που περιμένουν τα Σαββατόβραδα να ξεφαντώσουν σε πίστες με λαμπρές
χορευτικές φιγούρες και ανάλογα κουστούμια.με πρωταγωνιστή των Τζων Τραβόλτα.
Με τη ταινία . Out of Africa (1985) περιγράφεται η ζωή μιας συγγραφέας(την
υποδύεται η Μέριλ Στριπ) που μεταναστεύει στην Αφρική. Με τα ρούχα που φορά
ενισχύει τη μόδα του σαφάρι ως τρόπος ένδυσης επηρεάζοντας πολλούς σχεδιαστές
μόδας.
Στη ταινία Working girl (1988)
με τη Μέλανι Γκρίφιθ στο ρόλο της
πρωταγωνίστριας προβάλλεται η εικόνα της δυναμικής εργαζόμενης γυναίκας που
κατορθώνει να επιβληθεί και να κάνει σπουδαία καριέρα στο χώρο των επιχειρήσεων,
των τραπεζών και των χρηματιστηρίων φορώντας μαύρα και γκρι κουστούμια και
ταγιέρ, συνδυασμένα με λευκά πουκάμισα, και συμπλήρωμα επαγγελματικές μεγάλες
τσάντες.
23
Καταναλωτικό πνεύμα και κινηματογράφος.
Η προβολή της κανονικής διαφήμισης μπορεί να γίνει πριν από την έναρξη της
ταινίας ή στα διαλείμματα της. Ωστόσο κατά τη διάρκεια των ταινιών μπορεί να
γίνει διαφήμιση προϊόντων με έμμεσο αλλά πολλές φορές και πιο αποδοτικό
τρόπο. Έτσι προβάλλονται προϊόντα που χρησιμοποιούν οι ηθοποιοί κατά τη
διάρκεια της ταινίας, όπως ποτά, ρούχα και αυτοκίνητα. Και ένας διάσημος
ηθοποιός μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην έμμεση διαφήμιση, όταν πληρώνεται,
για να
δηλώσει σε μια συνέντευξη του ότι αγαπημένη του κρέμα ή μάρκα
αυτοκινήτου είναι η συγκεκριμένη που θέλουν οι διαφημιστές.
Μέσα από τις ταινίες μπορεί να μεταδοθεί εύκολα το πνεύμα του
καταναλωτισμού. Αυτό φάνηκε κατά την προβολή της ταινίας Sex and the city.
Μέσα από αυτήν την ταινία δίνεται μεγάλη διαφήμιση για προϊόντα σχεδιαστών
μόδας. Αποκορύφωμα του καταναλωτικού πνεύματος αποτελεί η σκηνή όπου η
πρωταγωνίστρια δεν έτρωγε, για να συγκεντρώσει χρήματα, για να αγοράσει ένα
συγκεκριμένο ζευγάρι παπουτσιών.
Προχθές βλέποντ
Το αυτοκίνητο στον κινηματογράφο
Το ονειρικό αυτοκίνητο κινείται στα όρια της φαντασίας και εκφράζει την
επινοητικότητα του δημιουργού του. Τέτοια ονειρικά αυτοκίνητα έχουν κάνει την
εμφάνισή τους στη μεγάλη οθόνη.
Ο απόλυτος «Σκαραβαίος» της κινηματογραφικής ιστορίας δεν είναι άλλος από τον
Herbie, το έξυπνο αυτοκίνητο. Πρόκειται για το πρώτο αυτο-οδηγούμενο αυτοκίνητο
του κόσμου. Έχει εγκέφαλο, έχει συνείδηση και αυτό φαίνεται με το πέταγμα
χαρτοσακουλών σε μια σειρά από supercars…Στη νέα σειρά ταινιών «Transformers»
εμφανίστηκε το νέο μοντέλο της Chevrolet, προτού βγει στην αγορά και στην
παραγωγή. Για τις ανάγκες της ταινίας του Steven Spielberg, «Minority Report» η
Lexus κατασκεύασε ένα αυτοκίνητο που παραπέμπει στο 2054.
24
Το θρυλικό Pontiac Trans-Am της δεκαετίας του ’80 (ο πρώτος ΚΙΤΤ)
αντικαταστάθηκε πλέον με το νέο Ford Mustang και πολύ καλά έκανε! Το πανέξυπνο
και δαιμόνιο αμαξάκι του Michael Knight ήταν σαφώς ό,τι πιο προχωρημένο στην
αυτοκίνηση του ’80, τα πράγματα ωστόσο εξακολουθούν να είναι έτσι και στη νέα
εποχή. Μιλάει, σκέφτεται, οδηγεί μόνο του, αφήνοντας τον Michael ελεύθερο να
παίζει παιχνίδια. Ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα τεχνολογικής προόδου και
έξυπνων συστημάτων, ο ΚΙΤΤ παραμένει άφταστος…
Το Tumbler διαφοροποιείται από όλα τα «πειραγμένα» οχήματα του Bruce Wayne με
τρόπο δραστικό: είμαι ο Batman και μπορώ να περάσω πάνω και μέσα από
οτιδήποτε, άσε που κρύβω και μια μηχανή στο όχημά μου! Όχι το ωραιότερο
Batmobile της ιστορίας, αναμφίβολα όμως το πλέον δυνατό…
Ο αρχηγός των Autobots, ο φοβερός και τρομερός Optimus Prime, δεν χρειάζεται
συστάσεις. Οποιοσδήποτε μεγάλωσε τη δεκαετία του ’80 είχε τουλάχιστον 3-4
Transformers στη συλλογή του από παιχνίδια. Και βέβαια ο Optimus ήταν μακράν ο
αγαπημένος ήρωας…
Δεν είναι μόνο το ακριβότερο φανταστικό αμάξι στη λίστα, είναι και το πλέον
τεχνολογικά προωθημένο. Το 2012 Stark Industries Supercar, με τιμή αγοράς τα
9.198.000 δολάρια, βασίζεται στο 2015 Acura NSX concept και διαθέτει V32
κινητήρα που τροφοδοτείται με παλλάδιο και 9τάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων.
Περιλαμβάνει αντι-ρανταρικές τεχνολογίες, θωράκιση μέχρι αηδίας και παρμπρίζ με
νυχτερινή όραση, για να ονομάσουμε μερικά μόνο από τα καλούδια του. Και
πράγματι είναι δύσκολο να διαλέξεις μεταξύ αυτού και της στολής του Ironman!
Όταν η εκπληκτική Aston Martin Vanquish έρχεται με χαρακτηριστικά…
αορατότητας, μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη! Εφοδιασμένη επίσης με
πολυβόλο, καραμπίνα και υπέρυθρες, είναι ξεκάθαρο ότι διαθέτεις μπόλικους
εχθρούς αν αυτό είναι το αμάξι σου…
Λίστα φανταστικών κινηματογραφικών αυτοκινήτων που δεν θα διέθετε αμάξι του
«Mad Max» δεν θα ήταν λίστα! Βασισμένο στο 1973 XB GT351 Ford Falcon Coupe,
το αμαξάκι «πειράχτηκε» από την ομάδα σχεδιαστών της ταινίας και έγινε ακόμα πιο
καταπληκτικό. Αναμφίβολα ένα από τα πλέον αξιομνημόνευτα αυτοκινητικά
θαύματα…
25
Κατασκευασμένο στην Ιρλανδία κι από κει κατευθείαν στην Αμερική, το DeLorean
DMC-12 ήταν αναμφίβολα μπροστά από την εποχή του. Ήταν το απόλυτο όχημα για
να χρησιμεύσει ως χρονομηχανή! Κι όσο κι αν κυκλοφορούν καμιά ντουζίνα από
δαύτα και στον πραγματικό κόσμο, κανένα από αυτά δεν αφήνει πύρινα ίχνη πριν
ξεκινήσει για το χωρο-χρονικό του ταξίδι…
Το πολυθρύλητο αμάξι του James Bond, ο μύθος των μύθων, είχε περισσότερη
κατασκοπική αίγλη από κάθε άλλο αυτοκίνητο της σειράς. Οι τροποποιήσεις που
υπέστη για κάθε ταινία αναρίθμητες, από κρυμμένα όπλα, αλεξίσφαιρα τζάμια,
εναλλάξιμες πινακίδες, ραντάρ μέχρι και εξαρτήματα για να σκάει ο κατάσκοπος τα
λάστιχα των εχθρικών οχημάτων και φυσικά το κάθισμα που εκτινασσόταν για τους
ανεπιθύμητους συνεπιβάτες! Σαν το βότκα-μαρτίνι του James Bond, η DB5 ήταν το
όχημα-σύμβολο του μύθου…
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
Μέσω της μεθόδου του ερωτηματολογίου επιχειρήσαμε να καταγράψουμε και να
αναλύσουμε τις προτιμήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με το είδος των ταινιών που
προτιμούν, για το αν τους αρέσει να πηγαίνουν στον κινηματογράφο, για το αν
ενδιαφέρονται να βλέπουν ταινίες μεγάλου ή μικρού μήκους, για το αν τους αρέσει να
παρακολουθούν ταινίες μέσω του internet, για το αν προτιμούν τις νεότερες ή
παλιότερες ταινίες. Eπιπλέον κλήθηκαν να δώσουν τη δική τους άποψη σχετικά με το
αν οι νέοι επηρεάζονται από τις σκηνές βίας, για το αν ο κινηματογράφος επηρεάζει
θετικά τη συμπεριφορά των νέων, για το αν ο κινηματογράφος επηρεάζει τη μόδα, για
το αν υπάρχει εμπορική εκμετάλλευση στο χώρο του κινηματογράφου, για το αν τα
τελευταία χρόνια οι κινηματογραφικές ταινίες είναι πιο ποιοτικές ή όχι, για το αν
συμφωνούν με την υπερβολική χρήση των τεχνολογιών στο χώρο του
κινηματογράφου.
26
Προτιμάτε να παρακολουθείτε ταινίες στον
κινηματογράφο ή στο σπίτι;
Τί είδους ταινίες προτιμάτε;
Κωμωδίες
4%
28%
Θρίλερ
34%
28%
Περιπέτειες
2%
8%
Στον κινηματογράφο
Επιστημονικής
Φαντασίας
Αισθηματικές
Στο σπίτι
Ιστορικές
30%
66%
Παρακολουθείτε ταινίες μέσω Internet;
Προτιμάτε να βλέπετε ταινίες μικρού ή
μεγάλου μήκους;
13%
26%
38%
Μεγάλου μήκους
Όχι
Μικρού μήκους
66%
Ναι
Μερικές φορές
Και τα δύο
49%
8%
Πιστεύετε ότι ο κινηματογράφος επηρεάζει θετικά τη
συμπεριφορά των νέων;
Πιστεύετε ότι επηρεάζουν τους νέους
οι ταινίες βίας;
4%
4%
18%
28%
Πολύ
Λιγο
Λίγο
Καθολου
68%
Καθολου
78%
Πολύ
Πιστεύτε ότι επηρεάζει τη μόδα ο
κινηματογράφος;
11%
Πολύ
48%
Λίγο
Καθόλου
41%
27
Τα τελευταία χρόνια οι ποιοτικές
κινηματογραφικές ταινίες είναι:
Πιστεύετε ότι υπάρχει εμπορική εκμετάλευση
στο χώρο του κινηματογράφου;
6%
Λιγότερες
25%
Πολύ
12%
Περισσότερες
58%
Λίγο
Καθόλου
Δεν ξέρω-δεν
απαντώ
82%
17%
Συμφωνείτε με την έντονη βία στον κινηματογραφο;
Συμφωνείτε με την υπερβολική χρήση τις
τεχνολογίας στον κινηματογράφο;
28%
72%
Ναι
Ναι
48%
Όχι
52%
Όχι
Στο ερώτημα για το τι είδους ταινίες προτιμάνε, οι προτιμήσεις μοιράζονται σχεδόν
ανάμεσα στις περιπέτειες, στις αισθηματικές και στις κωμωδίες. Στο ερώτημα για
τις προτιμήσεις παρακολούθησης ταινιών στο κινηματογράφο ή στο σπίτι η
πλειοψηφία προτιμά την παρακολούθηση στο σπίτι. Επιπλέον οι ταινίες μεγάλου
μήκους προτιμούνται από τις ταινίες μεγάλου μήκους. Οι περισσότεροι δηλώνουν ότι
δεν παρακολουθούν ταινίες μέσω internet. Ωστόσο σημαντικό είναι και το ποσοστό
των ερωτηθέντων που παρακολουθούν ταινίες από το internet. Η συντριπτική
πλειοψηφία απαντά ότι οι νέοι επηρεάζονται από τις ταινίες βίας. Παράλληλα ένα
μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων αναγνωρίζει τον ρόλο του κινηματογράφου στη
διαμόρφωση των θετικών προτύπων για τους νέους. Επιπλέον οι περισσότεροι
απαντούν ότι ο κινηματογράφος επηρεάζει τη μόδα. Ωστόσο μεγάλο είναι το ποσοστό
που δεν συμμερίζεται την παραπάνω θέση για την επίδραση του κινηματογράφου στη
διαμόρφωση της μόδας. Συντριπτική είναι η πλειοψηφία αυτών που θεωρούν ότι
υπάρχει στο χώρο του κινηματογράφου εμπορική εκμετάλλευση. Οι περισσότεροι
παρουσιάζονται απογοητευμένοι σχετικά με την ποιότητα των κινηματογραφικών
ταινιών. Θεωρούν ότι τα τελευταία χρόνια είναι λιγότερες οι ποιοτικές ταινίες. Αυτή
η απάντηση μπορεί να συσχετιστεί με αυτή της εμπορικής εκμετάλλευσης. Από τη
στιγμή που επικρατεί η εμπορική εκμετάλλευση μειώνονται οι ποιοτικές ταινίες στο
χώρο του κινηματογράφου. Η συντριπτική πλειοψηφία διαφωνεί με τη βία στον
κινηματογράφο. Μοιρασμένες είναι σχεδόν οι απαντήσεις σχετικά
με την
υπερβολική χρήση της τεχνολογίας στον κινηματογράφο. Αν και λιγότεροι, αρκετοί
είναι αυτοί που δεν συμφωνούν να χρησιμοποιείται η τεχνολογία με τα μέσα της σε
υπερβολικό βαθμό στον κινηματογράφο.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Μέσα από αυτή τη εργασία ερευνήθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα και δόθηκαν
απαντήσεις σε ζητήματα που αφορούν την ιστορία του κινηματογράφου, την σύνδεση
τεχνολογικής εξέλιξης και εξέλιξης του κινηματογράφου, την επίδραση του
κινηματογράφου στην διαμόρφωση θετικών και αρνητικών προτύπων, τη σχέση βίας
και κινηματογράφου, τη σχέση μόδας, καταναλωτικού πνεύματος, διαφήμισης και
28
κινηματογράφου. Παράλληλα διερευνήσαμε και αναλύσαμε τις απόψεις των
συμπολιτών μας για τα παραπάνω ζητήματα και για τις κινηματογραφικές τους
προτιμήσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ενδεικτικά, καθώς ο αριθμός των
ερωτηθέντων τηρουμένων των αναλογιών είναι ικανοποιητικός και οδηγεί σε ασφαλή
συμπεράσματα.
ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
Θεωρούμε ότι η προσέγγιση που κάναμε ήταν ικανοποιητική και καλύψαμε με τις
απαντήσεις μας όλα τα ερευνητικά ερωτήματα. Κατά τη διαδικασία της αναζήτησης
των πληροφοριών και της έρευνας η συνεργασία μεταξύ των ομάδων ήταν
ικανοποιητική.
Οι σχέσεις των μελών των ομάδων διακρίνονταν για τον
αλληλοσεβασμό, την αλληλοβοήθεια, τη συνέπεια, υπευθυνότητα, τη συνέπεια. Σε
γενικές γραμμές το κλίμα ήταν πολύ καλό και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την
ικανοποιητική ανταπόκρισή μας στις απαιτήσεις της εργασίας.
29
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


























κινηματογράφος www.el.wikipedia.org/ wiki/
H ιστορία του κινηματογράφου www.cinemainfo.gr/ cinema/
cinematography history.
ο κινηματογράφος και η μόδα www.gossip-tv.gr/showbiz/.../oscar-2013oloi-oi-nikites-tis-85is-aponomis
flow madazine www/ article/ vevo
readingand wringtexts pbworks. Com
lasmine4arts. Wordpress.com
Το πρότυποwww.vlioras.gr/ philologia/ composition/ protypa.htm
Eισαγωγή στην
ιστορία του κινηματογράφου, www.ant.asfa. gr/
index.php- mainmenu
H ιστορία του κινηματογράφου, www.pare-dose.net
Κινηματογράφος βιομηχανία ψυχαγωγίας- ιστορία της τεχνολογίας.
Strang.com/ historia/ selida 615
www.myhoroscope Τα ανδρικά πρότυπα στον κινηματογράφο.
www atraposonline.gr the wildone
www astrologers.gr το ανδρικό πρότυπο
www. Klik. gr/ magazine og το ανδρικό πρότυπο
newsspolis.gr/ zwdia/ item το ανδρικό πρότυπο
readingand writingtexts σχέση κινηματογράφου και μόδας.
Αντρικά
και
γυναικεία
πρότυπα
στον
κινηματογράφο
www.mynoroscope.gr
Το πρότυπο της γυναίκας wwwklik. gr magazine
Τα πρότυπα της γυναικείας ομορφιάς wwwtovima.gr/ culture/ article
Σχέση κινηματογράφου και μόδας readingand writingtexts. Pbworks.com
Η γυναίκα μέσα από τον κινηματογραφικό φακό www. Severart.gr/ newsdetail.
H γυναίκα στον κόσμο και στο σινεμά Μίμη Τσακωνιάτη camera
styloonline. Wordpress.
Καταναλωτισμός και κινηματογράφος. Tsianos –m blogspot.com
Διαφήμιση Βικιπαιδεία elowikipedia.org/ wiki
Τα πιο διάσημα αυτοκίνητα του κινηματογράφου www.otherside.gr/
2012/ o9
Autocar ο κινηματογράφος στο αυτοκίνητο www autocar.gr/ indexphp.
30
31