∆ΑΣΤΑ-iNews

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ
ΕΚ∆ΟΣΗ
10
∆ΑΣΤΑ-iNews
ΣΕΠΤΕΜΝΡΙΟΣ
2012
«∆οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας»
Άρθρο του ∆ηµητρίου Κωνσταντινίδη
Καθηγητή Σ.Τ.Εφ
Η ∆οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας
(∆ΑΣΤΑ) είναι µία νέα καινοτόµος δοµή εντός
του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης, η οποία ως
έργο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Εκπαίδευση & ∆ια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ
2007-2013» του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων αποτελεί ενέργεια συνένωσης, µετεξέλιξης και εξορθολογισµού των
δοµών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων που αφορούν στη σταδιοδροµία των
σπουδαστών και τη σύνδεση των Ιδρυµάτων
µε την αγορά εργασίας.
Ο κύριος ρόλος της ∆ΑΣΤΑ είναι να συλλαµβάνει το όραµα, να αναπτύσσει τη
στρατηγική του κάθε Ιδρύµατος για τη σύνδεσή του µε την αγορά εργασίας και να µεριµνά για την ανάπτυξη µιας βιώσιµης και
συντονισµένης προσέγγισης των επιµέρους
δοµών και πολιτικών του Ιδρύµατος στον
τοµέα αυτό.
Οι δραστηριότητες της ∆ΑΣΤΑ απευθύνονται
στους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς
σπουδαστές, τελειοφοίτους και τους αποφοίτους. Ο κεντρικός στόχος είναι να προσφέρει
στους σπουδαστές, µε οργανωµένο τρόπο,
τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον
της µελλοντικής τους επαγγελµατικής σταδιοδροµίας και, παράλληλα, να αποκτήσουν
γνώσεις και δεξιότητες που θα
τους επιτρέψουν να διεκδικήWe are
σουν µε καλύτερους όρους τη
θέση τους στον επαγγελµατικό
Serve,
στίβο.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο κ. ∆ηµήτρης Κωνσταντινίδης Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Έργου
της ∆ΑΣΤΑ
µής Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται από τους υπευθύνους των τεσσάρων επιµέρους πράξεων
(∆ΑΣΤΑ, Γ∆, ΓΠΑ, ΜΚΕ) και ορίζει τον Προϊστάµενο Υπηρεσιών της ∆ΑΣΤΑ. Ο Προϊστάµενος Υπηρεσιών της ∆ΑΣΤΑ έχει ως
αρµοδιότητα την καθηµερινή της λειτουργία
και τη λήψη σχετικών λειτουργικής φύσης
αποφάσεων.
Η Συντονιστική Επιτροπή της
∆ΑΣΤΑ καταρτίζει το σχέδιο της
Here to γενικής στρατηγικής του Ιδρύµατος στα σχετικά θέµατα, διαWe are µορφώνει το γενικό πλαίσιο
των παρεµβάσεων, συνθέτει τις
Υπό το συντονισµό της ∆ΑΣΤΑ Here to Connect εισηγήσεις των τριών άλλων
επιµέρους πράξεων και εισηβρίσκονται οι εξής επιµέρους
γείται προς τα αρµόδια Όργανα
πράξεις:
του Ιδρύµατος. Επιπλέον, αΤο Γραφείο ∆ιασύνδεσης (Γ∆)
ποφασίζει σε θέµατα που εµπίπτουν στις
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ)
Η Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότη- αρµοδιότητες της ∆ΑΣΤΑ, συντονίζει το έργο
και τις δραστηριότητες των άλλων τριών επιτας (ΜΚΕ)
µέρους πράξεων, µεριµνά για την διαρκή
Η ∆ΑΣΤΑ διοικείται από τη Συντονιστική αλληλοενηµέρωση, την αποφυγή επικαλύψεΕπιτροπή της ∆ΑΣΤΑ, στην οποία προεδρεύει ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος της ∆οΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙ∆Α 4
Η ∆οµή Απασχόλησης
και Σταδιοδροµίας, το
Γραφείο ∆ιασύνδεσης,
η Μονάδα Καινοτοµίας
& Επιχειρηµατικότητας
και η Πρακτική Άσκηση
Φοιτητών
του
Α.Τ.Ε.Ι.Θ. στα πλαίσια
των δράσεών τους για
ενίσχυση της νεανικής
και γυναικείας επιχειρηµατικότητας
και
προώθηση της απασχόλησης προχώρησαν τον Σεπτέµβριο
2012 στη σύναψη
Πρωτοκόλλων Συνεργασίας µε τους εξής
φορείς/υπηρεσίες/
επιχειρήσεις:
⊕ ∆ήµο Θεσσαλονίκης
- “Θεσσαλονίκη—
Ευρωπαική Πρωτεύουσα Νεολαίας
2014»
⊕ Οργανισµό Απασχόλησης
Εργατικού
∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.)
Αντικείµενο των πρωτοκόλλων είναι η από
κοινού ανάπτυξη δράσεων και η ανταλλαγή
τεχνογνωσίας, εµπειριών και καλών πρα-
κτικών.
Ξεκινάει και πάλι στα µέσα
Οκτωβρίου του 2012 η
ραδιοφωνική εκποµπή της
∆ΑΣΤΑ του Αλεξάνδρειου
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης. Η ωριαία ραδιοφωνική εκποµπή στην οποία
αναπτύσσονται
διάφορα
θέµατα σχετικά µε τις ∆ράσεις της ∆ΑΣΤΑ αλλά και
θέµατα που αφορούν την
εκπαιδευτική
κοινότητα
του Ιδρύµατος
Κάθε Πέµπτη 13:00-14:00 συντονιζόµαστε στον FM 100,6 !!!
WE ARE BACK..
Εργαστήρια
Συµβουλευτικής
Σταδιοδροµίας
Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης για το χειµερινό εξάµηνο 2012-2013 θα πραγµατοποιήσει τα ακόλουθα εργαστήρια:
ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΟΥ Α΄ κύκλος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Ραδιοφωνική Εκποµπή
∆.Α.ΣΤΑ.
(ώρες 10:00 - 12:00)
Τρ
•
καλούν τους ενδιαφερόµενους µε εµπειρία στην ραδιοφωνική παραγωγή, στη
µουσική επιλογή ή στην
εκφώνηση να δηλώσουν
συµµετοχή και
Ενίσχυση Αυτογνωσίας- Προσδιορισµός Εκπαιδευτικού και
Επαγγελµατικού Στόχου
Τρ
Η ∆οµή Απασχόλησης και Σταδιο δρο µί ας ( ∆. Α. Σ ΤΑ. ) το υ
-Θ. και οι συνεργαζόµενες δράσεις (Γραφείο ∆ιασύνδεσης, Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας και Κεντρικό Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης) συνεχίζουν
και φέτος τις εβδοµαδιαίες εκποµπές στο ∆ηµοτικό Ραδιόφωνο
Θεσσαλονίκης και ενηµερώνουν
την ευρύτερη κοινότητα του ιδρύµατος για τη δυνατότητα εθελον τ ι κ ή ς σ υ µ µ ε τ ο χ ή ς τ ου ς .
Συγκεκριµένα:
9-10-2012
6-10-2012
Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας
Τρ 23-10-2012
Βιογραφικό Σηµείωµα - Συνοδευτική επιστολή
Τρ 30-10-2012
Συνέντευξη επιλογής προσωπικού - Τεχνικές επικοινωνίας
ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΟΥ Β΄ κύκλος
(ώρες 12:00 - 14:00)
Πε 22-11-2012
Ενίσχυση Αυτογνωσίας- Προσδιορισµός Εκπαιδευτικού και
Επαγγελµατικού Στόχου
Πε 29-11-2012
Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας
Πε 06-12-2012
Βιογραφικό Σηµείωµα - Συνοδευτική επιστολή
Πε 13-12-2012
Συνέντευξη επιλογής προσωπικού - Τεχνικές επικοινωνίας
Εισηγήτρια: Μαρία Ιωαννίδου, εκπαιδευτική Ψυχολόγος - Σύµβουλος Σταδιοδροµίας
•
δέχονται προτάσεις σχετικά µε το θεµατολογικό
σχεδιασµό των εκποµπών,
επικοινωνώντας ηλεκτρονικά
στο: [email protected]
Για διευκρινήσεις και τυχόν
απορίες επικοινωνήστε στο
2310-013721.
∆ΑΣΤΑ i-Νews
Τα εργαστήρια θα πραγµατοποιηθούν στην Αίθουσα Συνεδρίων, Νο 37,
στον 1ο όροφο, στο κτίριο της Σ.Ε.Υ.Π.
Η συµµετοχή είναι ∆ΩΡΕΑΝ. Χορηγείται ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Σελίδα 2
Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης και η ∆οµή Απασχόλησης και Σταδι-
ΛΕ
ΤΑ
Ι
οδροµίας του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ., στα πλαίσια της ενηµέρωσης των φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύµατος για τις δυνατότητες συνέχισης
των σπουδών τους και τις ευκαιρίες υποτροφιών στο εξωτερικό,
ΑΛ
διοργανώνουν Ηµερίδα µε θέµα «Σπουδές & Υποτροφίες στο
ώρες 15:00 µ.µ. - 20:00 µ.µ..
Η εκδήλωση αρχικά είχε προγραµµατιστεί για τις 18 Οκτωβρίου
ΑΝ
Πολλαπλών Χρήσεων του Νέου ∆ηµαρχείου Θεσσαλονίκης και
ΑΒ
Εξωτερικό», την Πέµπτη, 29 Νοεµβρίου 2012 στην Αίθουσα
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
2ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ:
Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
2012 αλλά αναβάλλεται λόγω κινητοποιήσεων.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
οποίο αποτελεί έργο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εκπαίδευση
και ∆ια Βίου Μάθηση" και υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013
µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και των
εθνικών πόρων και λειτουργεί υπό την εποπτεία της ∆οµής Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας-∆.Α.ΣΤΑ.), σας προσκαλεί στην εκδήλωση που
διοργανώνει µε θέµα: "Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα: Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις", την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012,
ώρα 10:00 π.µ. στο Νέο Αµφιθέατρο της Σ.Ε.Υ.Π.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ Ι∆ΕΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης συµµετέχει στην ηµερίδα µε
θέµα: «Καινοτοµικές Προτάσεις και Επιχειρηµατικές Ιδέες των φοιτητών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης
(Α.Τ.Ε.Ι.-Θ.)» που διοργανώνει η Μονάδα Καινοτοµίας
και Επιχειρηµατικότητας υπό την αιγίδα της ∆.Α.ΣΤΑ.
του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, µε τη συνδροµή της 1ης ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, την Πέµπτη 4 Οκτωβρίου 2012 και ώρες 5-9
µ.µ. στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του ∆ήµου Θεσσαλονίκης: Εθνικής Αµύνης 27.
Σελίδα 3
www.dasta.teithe.gr
Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (το
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, η ∆οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας-∆.Α.ΣΤΑ. του
Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης και η
Εταιρία Ύδρευσης &
Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
Α.Ε.
(Ε.Υ.Α.Θ.) διοργανώνουν το 2ο ∆ιεθνές
Συνέδριο Πράσινων
Υποδοµών, Η Νέα
Γενιά των Πράσινων
Έργων
Υποδοµής,
στις 8 & 9 Νοεµβρίου
2012 στο Grand Hotel,
Θεσσαλονίκη
∆ΑΣΤΑ i-Νews
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΌ ΣΕΛΙ∆Α 1
ων, την επίλυση των πάσης φύσεως προβληµάτων και την υλοποίηση των αποφάσεων.
Με στόχο αφενός την πληρέστερη ενσωµάτωση
και συντονισµό των δραστηριοτήτων της ∆ΑΣΤΑ
µε την υπόλοιπη λειτουργία του Ιδρύµατος και,
αφετέρου, τον καλύτερο συντονισµό µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την αµφίδροµη ενηµέρωση µε τον παραγωγικό ιστό, η Συντονιστική
Επιτροπή της ∆ΑΣΤΑ δύναται να πλαισιώνεται
από επικουρικού χαρακτήρα όργανα που θεσµοθετούνται σε επίπεδο Ιδρύµατος, όπως:
Η Ιδρυµατική Επιτροπή της ∆ΑΣΤΑ, στην οποία προεδρεύει ο Υπεύθυνος της ∆ΑΣΤΑ και στην
οποία, εκτός από τους υπευθύνους των επιµέρους πράξεων, συµµετέχουν εκπρόσωποι των
Τµηµάτων ή των Σχολών του Ιδρύµατος και οι
Υπεύθυνοι του Γραφείου ∆ιαµεσολάβησης και του
Παρατηρητηρίου Επιχειρηµατικότητας, όπου αυτά
λειτουργούν.
Η Συµβουλευτική Επιτροπή της ∆ΑΣΤΑ, στην
οποία προεδρεύει ο Υπεύθυνος της ∆ΑΣΤΑ και
στην οποία συµµετέχουν τα µέλη της Ιδρυµατικής
Επιτροπής και επιλεγµένα στελέχη παραγωγικών
φορέων, εκπρόσωποι επιµελητηρίων και εργοδοτικών οργανώσεων, του ΟΑΕ∆, καθώς και τοπικών δοµών προώθησης της καινοτοµίας και της
επιχειρηµατικότητας (Τεχνολογικά Πάρκα, Θερµοκοιτίδες, Πόλος Καινοτοµίας), εφόσον υπάρχουν.
Οι δραστηριότητες της ∆ΑΣΤΑ υλοποιούνται µε
βάση το Ετήσιο Σχέδιο ∆ράσης το οποίο συντάσσεται και εγκρίνεται στην αρχή του ακαδηµαϊκού έτους. Πέραν από το συντονιστικό της ρόλο η
∆ΑΣΤΑ έχει να δηµιουργήσει τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες:
Επικοινωνία:
Τηλ. 2310 791480
2310 791481
2310 013480
Fax: 2310791482
[email protected]
[email protected]
Δομή
Απασχόλησης
και Σταδιοδρομίας
∆ΑΣΤΑ i-Νews
Α. Πληροφοριακό Σύστηµα της ∆ΑΣΤΑ
Το πληροφοριακό σύστηµα της ∆ΑΣΤΑ του Αλεξάνδειου έχει σχεδιασθεί ώστε να περιλαµβάνει
ως διακριτά, αλλά συνεργαζόµενα ως υποσυστήµατα τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήµατα
των τριών άλλων επιµέρους πράξεων που συντονίζει. Μέσα από το κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα της ∆ΑΣΤΑ γίνεται η καταγραφή, διαχείριση και διάχυση όλης της απαραίτητης πληροφορίας (στοιχεία υλοποίησης, βάσεις δεδοµένων µε
στοιχεία παραγωγικών φορέων / σπουδαστών,
παρακολούθηση δεικτών κλπ). Το πληροφοριακό
σύστηµα είναι παραµετροποιήσιµο και προσβάσιµο από όλες τις επιµέρους συνεργαζόµενες πράξεις σε διάφορα επίπεδα ώστε να παρέχεται η
δυνατότητα σε αυτές να πραγµατοποιούν συστηµατικά την ενηµέρωση και τη συµπλήρωση των
απαραίτητων πληροφοριών. Στο σχεδιασµό του
υπάρχει η πρόβλεψη για µελλοντική του ενσωµάτωση σε ένα πληροφοριακό σύστηµα κοινό για
όλα τα Ιδρύµατα της χώρας, καθώς για αποτελεσµατική αµφίδροµη διασύνδεση µε τοπικούς και
εθνικούς φορείς προώθησης της απασχόλησης
και ανεξάρτητες εταιρείες.
Β. ∆ηµιουργία του ∆ικτυακού Τόπου της ∆ΑΣΤΑ
Ο δικτυακός τόπος της ∆ΑΣΤΑ που δηµιουργήθηκε και συνδέεται κεντρικά µε όλες τις δικτυακές
πύλες των επιµέρους πράξεων που συντονίζει
έχει στόχο διττό. Αφενός να λειτουργεί ως πύλη
ενηµέρωσης / πληροφόρησης για το σύνολο των
προγραµµατιζόµενων δραστηριοτήτων της ∆ΑΣΤΑ και των επιµέρους πράξεων, αλλά κι ως ιστορικό αρχείο µε παροχή πλήρους οπτικοακουστικού υλικού από τις εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν, ακολουθώντας την φιλοσοφία «Public
funded projects should stay on public view».
Γ. ∆ικτύωση
Σηµαντικό µέρος της δραστηριότητας της ∆ΑΣΤΑ
αποτελεί η δικτύωση και η διασύνδεση µε άλλα
εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, µε φορείς και οργανισµούς που σχετίζονται µε την απασχόληση, την
αγορά εργασίας και την επιχειρηµατικότητα όπως
Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕ∆, ∆ήµοι, άλλοι πιστοποιηµένοι φορείς προώθησης της απασχόλησης, Εθνικό Παρατηρητήριο
Απασχόλησης, συλλογικοί επαγγελµατικοί και
κλαδικοί φορείς, Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηµατικότητας και Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηµατικότητας της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς,
κλπ. Η δικτύωση που αφορά στη ∆ΑΣΤΑ πραγµατοποιείται σε περισσότερο επιτελικό – συντονιστικό επίπεδο από ότι στις επιµέρους συνεργαζόµενες πράξεις. Η αξιοποίηση των υφιστάµενων
δικτύων συνεργασίας των Ιδρυµάτων, η ενίσχυση, η διεύρυνση και η συστηµατοποίησή τους,
αποτελεί βασική παράµετρο επιτυχούς υλοποίησης των δράσεων, ενώ η δηµιουργία µητρώων
και πρωτοκόλλων συνεργασίας ενισχύει τη δικτύωση αυτή, προσδίδοντάς της θεσµική υπόσταση.
∆. Ενέργειες Προβολής / ∆ηµοσιότητας και
∆ιάχυσης των Αποτελεσµάτων
Η ∆ΑΣΤΑ του Αλεξάνδρειου έχει συµπεριλάβει
στις δράσεις προβολής και δηµοσιότητας τη διοργάνωση και διεξαγωγή ηµερίδων, συνεδρίων σε
συγκεκριµένες θεµατικές ενότητες, τη δηµοσίευση
στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο θεµάτων που
σχετίζονται µε αυτήν και τις συνεργαζόµενες πράξεις καθώς και την παραγωγή διαφηµιστικού υλικού. Έτσι, σε τακτά χρονικά διαστήµατα έχουν
προγραµµατιστεί στο ετήσιο σχέδιο δράσης και
έχουν πραγµατοποιηθεί:
Ηµέρες καριέρας, στρογγυλά τραπέζια και Science Café υπό την µορφή διοργανώσεων ειδικής
θεµατολογίας.
Ηµερίδες Ευαισθητοποίησης στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους σε όλα τα Τµήµατα / Σχολές
των Ιδρυµάτων, µε στόχο την ενηµέρωση / ευαισθητοποίηση των σπουδαστών για τις δραστηριότητες της ∆ΑΣΤΑ και των επιµέρους συνεργαζόµενων πράξεων (για παράδειγµα η δυνατότητα
επιλογής µαθηµάτων επιχειρηµατικότητας, υπηρεσίες επιχειρηµατικότητας και σταδιοδροµίας,
Πρακτική Άσκηση σπουδαστών).
Σελίδα 4
Έκδοση ενηµερωτικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες)
για όλες τις δράσεις και επιµέρους πράξεις που συντονίζει η ∆ΑΣΤΑ.
Έκδοση περιοδικού ενηµερωτικού δελτίου
(Newsletter) σε ηλεκτρονική µορφή, που περιλαµβάνει τις προγραµµατισµένες δραστηριότητες της
∆ΑΣΤΑ και των επιµέρους πράξεων που συντονίζει
και το οποίο θα διανέµεται σε όλους τους ωφελούµενους και συνεργαζόµενους µε το ∆ΑΣΤΑ.
Συµµετοχή της ∆ΑΣΤΑ σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες που διοργανώνουν εθνικοί, τοπικοί και
κλαδικοί παραγωγικοί φορείς και οι οποίες αφορούν
στη στήριξη και την προώθηση της απασχόλησης
και της καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας.
Λειτουργία και τακτική ενηµέρωση και αναβάθµιση
της ∆ικτυακής Πύλης της ∆ΑΣΤΑ.
Ε. Παρακολούθηση – αξιολόγηση επιµέρους
πράξεων
Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας της
υλοποίησης του έργου των επιµέρους πράξεων και
των παραγόµενων αποτελεσµάτων αποτελεί αρµοδιότητα της ∆ΑΣΤΑ και πραγµατοποιείται σε ετήσια
βάση, καθώς και συνολικά, µε στόχο να εντοπισθούν τα κρίσιµα ζητήµατα για την επιτυχή υλοποίηση των έργων, επαναπροσδιορίζοντας τους στόχους, όπου είναι απαραίτητο και αντιµετωπίζοντας
τυχόν προβλήµατα έγκαιρα και αποτελεσµατικά. Η
∆ΑΣΤΑ, έχοντας την ευθύνη του πληροφοριακού
συστήµατος έχει άµεσα στη διάθεσή του όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να πραγµατοποιεί
την εσωτερική αξιολόγηση των επιµέρους έργων,
ενώ έχει αναθέσει και εξωτερική αξιολόγηση στα
πρότυπα της Α.∆Ι.Π. Ακόµη, στην αρµοδιότητα της
∆ΑΣΤΑ ανήκει και η υλοποίηση συστηµάτων διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας, στο πλαίσιο των
οποίων έχει αναληφθεί η πιστοποίηση της ∆ΑΣΤΑ
και των επιµέρους πράξεων που επιβλέπει κατά
ISO, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών µέσα από την τυποποίηση των
διαδικασιών.
Στ. ∆ιαγωνισµοί Καινοτοµικών και Επιχειρηµατικών Ιδεών και Σχεδίων
Η ∆ΑΣΤΑ έχει αναλάβει τη διοργάνωση διαγωνισµού καινοτοµικών και επιχειρηµατικών ιδεών και
σχεδίων σε επίπεδο Ιδρύµατος. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν τόσο οι σπουδαστές που συµµετέχουν
στα µαθήµατα επιχειρηµατικότητας, όσο και οι υπόλοιποι σπουδαστές του Ιδρύµατος. Η επιτροπή
αξιολόγησης των συµµετοχών περιλαµβάνει και
µέλη εκτός του Αλεξάνδρειου, όπως εκπροσώπους
παραγωγικών φορέων, οργανισµών και εταιρειών.
Στόχος των διαγωνισµών είναι η ενθάρρυνση ανάληψης καινοτοµικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας από τους σπουδαστές, η επιβράβευση των
προσπαθειών τους και η δηµιουργία ενός µηχανισµού αξιολόγησης, υποστήριξης και προώθησης
καινοτόµων ιδεών από τους σπουδαστές. Οι ιδέες
και τα σχέδια που βραβεύονται προωθούνται, µέσω
των δικτύων συνεργασίας της ∆ΑΣΤΑ, σε φορείς
και οργανισµούς, οι οποίοι µπορούν να συµβάλλουν και να υποστηρίξουν την υλοποίησή τους
Σελίδα 5
(χρηµατοδότηση, τεχνική στήριξη, διαχειριστική
στήριξη).
Η. Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας των δοµών
Με δεδοµένο ότι στο πληροφοριακό σύστηµα της
∆ΑΣΤΑ και των επιµέρους πράξεων που εντάσσονται σε αυτό θα καταχωρούνται στοιχεία που εµπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδοµένων, έχει κριθεί απαραίτητη η ύπαρξη ενός κώδικα
δεοντολογίας που θα διέπει κάθετα και οριζόντια τη
λειτουργία της ∆ΑΣΤΑ και των υπόλοιπων συνεργαζόµενων πράξεων. Στον κώδικα δεοντολογίας
περιλαµβάνονται και στοιχεία για τις υποχρεώσεις
της ∆ΑΣΤΑ και των άλλων συνεργαζόµενων πράξεων έναντι των συµβαλλοµένων µε αυτό (π.χ. ίση
µεταχείριση σπουδαστών ανεξάρτητα από εθνική
προέλευση, θρησκευτικές πεποιθήσεις κλπ). Την
ευθύνη για την τήρηση του κώδικά δεοντολογίας
έχει η ∆ΑΣΤΑ, ενώ απώτερος στόχος είναι η θεσµοθέτηση ενός κοινού κώδικα δεοντολογίας για όλα τα
Ιδρύµατα.
Θ. Παρατηρητήριο της ∆ΑΣΤΑ
Το Παρατηρητήριο της ∆ΑΣΤΑ του Αλεξάνδρειου
σκοπό έχει την ανάπτυξη µηχανισµού παρατήρησης των χωρικών επιδράσεων που προκαλούνται
από τις ενέργειες της ∆ΑΣΤΑ και των συνεργαζόµενων πράξεων. Αντικείµενο του Παρατηρητήριου της
∆ΑΣΤΑ είναι η, µε τεκµηριωµένες επιστηµονικές
µεθόδους, συγκέντρωση και επεξεργασία δεδοµένων και ο υπολογισµός δεικτών µε τους οποίους
παρακολουθούνται διαχρονικά οι επιδράσεις των
δράσεων στην κοινωνική και οικονοµική συνοχή,
στη χωροταξική οργάνωση των ενεργειών, στο σύστηµα εκπαίδευσης και στο ευρύτερο ανθρωπογενές περιβάλλον της Βόρειας Ελλάδας. Η προστιθέµενη αξία αυτής της προσπάθειας συνίσταται στην
εξασφάλιση της εγκυρότητας και συγκρισιµότητας
των αποτελεσµάτων σε διάφορα γεωγραφικά επίπεδα, η ιστορική καταγραφή των ενεργειών µε σκοπό την µακρόχρονη αξιοποίησή τους.
Ι. Ίδρυση Συλλόγου Αποφοίτων
Η παρούσα δράση είναι πραγµατικά µία καινοτοµία
για το Αλεξάνδρειο, λόγω του ότι ουδέποτε έως σήµερα δεν θεσµοθετήθηκε Σύλλογος Αποφοίτων. Το
κενό αυτό έρχεται να το υλοποιήσει η ∆ΑΣΤΑ µέσα
από την ανάπτυξη των πληροφοριακών της συστηµάτων, µέσω των οποίων θα καταστεί δυνατή η
συνεχής ενηµέρωση των αποφοίτων µε τις δραστηριότητες του Ιδρύµατος που τους ανέδειξε, κάνοντας σαφές ότι η σχέση µεταξύ των φοιτητών και
του Ιδρύµατος είναι διαχρονικά ζωντανή και αµφίδροµη. Μέσα από τα πληροφοριακά συστήµατα της
∆ΑΣΤΑ οι απόφοιτοι θα λαµβάνουν σε ηλεκτρονική
µορφή newsletter, ενώ θα ενθαρρύνονται να ενηµερώσουν τη βάση δεδοµένων µε τα στοιχεία τους και
την εξέλιξη της καριέρας τους, στοιχεία που θα
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εξαγωγή
χρήσιµων συµπερασµάτων από το Παρατηρητήριο
της ∆ΑΣΤΑ.
∆ηµήτριος Κωνσταντινίδης Dipl (Eng), MSc, PhD, DIC, EUR ING, MACI
∆ΑΣΤΑ i-Νews