πανεπιστημιο πειραιως university of piraeus - Πρόγραμμα E

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
UNIVERSITY OF PIRAEUS
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
E-LEARNING PROGRAM OF
BANKING AND FINANCIAL
MANAGEMENT
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΔΛΠ)
Η Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΧΠ),
Διερμηνείες αυτών και Εφαρμογές.
Διδάσκουσα: Ελευθερίου Σοφία, Ορκωτή Ελέγκτρια-Λογίστρια
Στόχος Μαθήματος
Οι βασικές γνώσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), πλέον είναι απαραίτητα εργαλεία του σύγχρονου
οικονομολόγου και ελεγκτή.
Το σεμινάριο αυτό στοχεύει στην αναλυτική ενημέρωση και παρουσίαση των κανόνων που
διέπουν τους μηχανισμούς των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, των διερμηνειών τους και
κυρίως τις τεχνικές εφαρμογής τους μέσω πραγματικών περιπτώσεων και παραδειγμάτων.
Είναι βέβαιο ότι η σπουδαιότητα των ΔΛΠ, των ΔΠΧΠ και των διερμηνειών τους θα παγιοποιηθεί
και θα ενδυναμώσει στα επόμενα έτη σε όλες τις επιχειρήσεις. Απόδειξη γι’ αυτό είναι η
τρέχουσα προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταρτίσει λογιστικά πρότυπα που θα
απευθύνονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Αντικείμενο - Παραδοτέο Υλικό

























Εισαγωγή στα ΔΛΠ
Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων
Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
Κατάσταση ταμειακών ροών
Καθαρός κέρδος ή ζημία χρήσεως
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Επενδύσεις σε ακίνητα
Αποθέματα
Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Απογείωση αξίας Στοιχείων
Προβλέψεις, Ενδεχόμενες απαιτήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραμμάτων παροχών αποχωρήσεως
Κόστος Δανεισμού
Φόρος Εισοδήματος
Αναβαλλόμενη φορολογία και φορολογική βάση
Καταχώρηση φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων
Αποτίμηση –καταχώρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου
Παροχές σε εργαζομένους
Μισθώσεις
Έσοδα
Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων
Γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης
Συμβάσεις κατασκευής έργων
Κέρδη κατά μετοχή
ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80
185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
http://elearning.xrh.unipi.gr/
[email protected]
80 KARAOLI & DIMITRIOU STR.
185 34 PIRAEUS GREECE
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
UNIVERSITY OF PIRAEUS
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
E-LEARNING PROGRAM OF
BANKING AND FINANCIAL
MANAGEMENT









Χρηματοοικονομική παρουσίαση των Δικαιωμάτων σε κοινοπραξίες
Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε Θυγατρικές
Γνωστοποιήσεις συνδεόμενων μερών
Ενοποιήσεις επιχειρήσεων
Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα
Γεωργία
Διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις
Ενδιάμεση οικονομική έκθεση Γνωστοποιήσεις με τις οικονομικές καταστάσεις των
τραπεζών και των όμοιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος
Η παρουσίαση των μηχανισμών των ΔΛΠ και κυρίως η εφαρμογή τους μέσω ρεαλιστικών
παραδειγμάτων θα αποτελέσει ένα εξαιρετικά χρήσιμο βοήθημα σε επαγγελματίες που
ασχολούνται είτε με την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων που απεικονίζουν την λογιστική
εικόνα μιας επιχείρησης ή ενός τραπεζικού ιδρύματος είτε με τον έλεγχο για την πιστοποίηση της
ομαλής λειτουργίας μιας επιχείρησης ή ενός τραπεζικού ιδρύματος. Ο συνδυασμός θεωρητικής
ενημέρωσης και εφαρμογής των μηχανισμών αυτών μέσω παραδειγμάτων πραγματικών
καταστάσεων αναμένεται να μεγιστοποιήσει την ικανότητα κατανόησης της εφαρμογής των ΔΛΠ
σε οποιαδήποτε μορφή επιχειρήσεων και κάτω από οποιεσδήποτε λειτουργικές καταστάσεις.
Έτσι, η ανάγκη εκ μέρους των συμμετεχόντων να επιστρέφουν απαντήσεις σε θεωρητικές αλλά
κυρίως σε πρακτικές ασκήσεις θα τους επιτρέψει την ευκολότερη κατανόηση εμπέδωση των
μηχανισμών πίσω από τα ΔΛΠ.
Διάρκεια
4+ μήνες (18 εβδομάδες)
Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος
Είναι βασικό οι συμμετέχοντες να έχουν βασικές γνώσεις λογιστικής προερχόμενοι είτε από
τμήματα ΑΕΙ είτε από τμήματα ΤΕΙ.
ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80
185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
http://elearning.xrh.unipi.gr/
[email protected]
80 KARAOLI & DIMITRIOU STR.
185 34 PIRAEUS GREECE