"ΣΥΝΤΑΞ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.``

"ΣΥΝΤΑΞ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.''
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 30456/01ΑΤ/Β/94/2274
Γ.Ε.ΜΗ: 01877901000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012
Αξία Κτήσεως
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις
1.'Εξοδα έρευνας και ανάπτυξης
2.Παραχ/σεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη
Αξία
Αξία Κτήσεως
Αποσβέσεις
25.876,75
670.023,50
695.900,25
25.876,75
670.023,50
695.900,25
0,00
0,00
0,00
25.876,75
670.023,50
695.900,25
25.876,75
669.873,51
695.750,26
2.822.710,89
154,07
26.155,82
2.849.020,78
2.822.710,89
154,07
19.984,78
2.842.849,74
0,00
0,00
6.171,04
6.171,04
2.822.710,89
154,07
22.797,17
2.845.662,13
2.822.710,89
154,07
15.713,79
2.838.578,75
80.338,54
80.329,39
9,15
80.338,54
80.278,39
16.341,07
3.882,79
405.793,51
235.299,10
741.655,01
16.340,36
2.695,38
376.817,25
0,00
476.182,38
0,71
1.187,41
28.976,26
235.299,10
265.472,63
16.341,07
3.882,79
391.490,42
194.720,00
686.772,82
16.340,36
2.286,65
352.776,80
0,00
451.682,20
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
0,00
149,99 Ι.Κεφάλαιο μετοχικό
149,99
1.Καταβλημένο (572.000 μετοχές των € 2,63)
0,00 ΙΙ.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
0,00
7.083,38
7.083,38 IV.Αποθεματικά Κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών
και χρεογράφων προς συμψηφισμό
60,15 5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών
διατάξεων νόμων
0,71
1.596,14
38.713,62
194.720,00 V.Αποτελέσματα εις νέο
235.090,62
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
130.808,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων( ΑΙ+ΑΙΙ+AIV+ΑV)
18.950,09
149.758,09
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
391.932,09 2.Λοιπές προβλέψεις
130.808,00
18.275,09
149.083,09
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
420.726,76
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον:
3α.Επιταγές εισπρακτέες
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
11. Χρεώστες Διάφοροι
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως
προκαταβολών και πιστώσεων
1.116.475,56
30.692,93
1.361.780,22
30.692,93
1.085.782,63
817,95
0,00
38.444,86
7.492,95
1.132.538,39
IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες
1.331.087,29
8.531,28 3.Τράπεζες λ/μοί βραχ/μων υποχρεώσεων
16.203,80 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
17.666,56 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επ. Χρ.
377,72 10.Μερίσματα πληρωτεα
1.373.866,65 11.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
28.273,27
633.433,54
661.706,81
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.΄Εξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
1.794.245,20
2.039.887,84
111.107,60
330,02
2.258,07
113.695,69
10.341,18
0,00
123,13
10.464,31
2.442.434,23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Πιστωτικοί λ/σμοι εγγυήσεων και εμπράγματων
84.380,86
ασφαλειών
140.893,40
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Σύνολο
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
2.Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών-Αναπτύξεως
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
745.250,36
9.486,27
1.003.672,18
1.577.504,81
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης
(-) / (+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)
4.358.307,77
προηγουμένων χρήσεων
2.583.581,74
Σύνολο
1.774.726,03
51.189,83
1.825.915,86 Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος
3. Τέλος Επιτηδευματία
Κέρδη προς διάθεση
1.758.408,81
67.507,05 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
1.Τακτικό αποθεματικό
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
42.102,31
ΠΛΕΟΝ
4.Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα
6.830,81
Μείον:
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
14.929,07
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ/ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ/νων χρήσεων
Μείον:
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες ζημίες
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
40.419,49
28.921,16
28.921,16
4.719,00
50.212,53
49.817,53
41.239,96
41.239,96
7.591,24
16.563,81
7.591,24
16.168,81
131.260,29
131.260,29
123.769,82
123.769,82
1.656.903,10
1.649.017,63
166,84
166,84
0,00
0,00
339.781,33
9.595,51
247.799,13
13.505,04
0,87
166.140,62
76.709,25
0,00
4.573,80
74.769,68
671.571,06
58.336,90
205.892,37
98.218,98
0,00
23.419,20
113.881,67
761.053,29
26,65
26,65
32.363,31
32.363,31
2.328.667,65
2.442.434,23
140.893,40
84.380,86
Ποσά
κλειομένης
Χρήσεως 2012
Ποσά
προηγουμένης
Χρήσεως 2011
25.499,71
39.040,17
123.769,82
149.269,53
105.998,22
145.038,39
17.614,24
0,00
131.655,29
20.033,57
285,00
124.719,82
395,00
131.260,29
131.655,29
950,00
123.769,82
124.719,82
11.760,87
8.098,26
34.004,05
13.837,22
30.063,95
1.851,20
0,00
31.915,15
38.749,09
0,00
1.670,40
0,00
1.504.360,00
4.719,00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
4.438.352,65
2.836.605,32
1.601.747,33
17.859,79
1.619.607,12
692.879,66
3.978,88
880.646,27
1.504.360,00
16.794,58
649.226,61 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
666.021,19 2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα
2.328.667,65
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λ/σμοι εγγυήσεων και εμπράγματων
ασφαλειών
Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως
2011
Αναπόσβεστη
Αξία
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.΄Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
Ποσά Κλειομένης Χρήσεως
2012
Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
2.076,35
65.430,70
20.481,29
0,00
0,00
20.481,29
8.504,34
25.499,71
0,00
25.499,71
13.432,57
964,18
12.250,03
20.225,04
46.871,82
34.547,88
34.547,88
26.390,53
39.040,17
0,00
39.040,17
Αθήνα, 30 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΑΡΙΑΝΟΥ Α.Ε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΙ 644366
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. ΧΑΛΑΣ
ΑΔΤ Λ 126283
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΛΟΥΧΑΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΙ 135112
ΑΑ 0052749
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της SYNTAX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας SYNTAX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό
προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει
ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση
εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών
καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
1.Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις», ποσού ευρώ 130 χιλ. περίπου , απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο. Η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών αυτών ανέρχεται συνολικά στο ποσό ευρώ 97 χιλ περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από
τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης των μετοχών αυτών ποσού 33 χιλ ευρώ, με συνέπεια η αξία των μετοχών, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό.
2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 140 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να
εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 140 χιλ. περίπου , τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 140 χιλ. περίπου και τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά 140 χιλ. ευρώ περίπου .
3. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 ως 2012. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε
μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτές τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 1 και 2 και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος 3 που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας SYNTAX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στην σημείωση (α) της παραγράφου 13 του προσαρτήματος των Οικονομικών Καταστάσεων όπου αναφέρεται ότι η διανομή των κερδών τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στην οποία θα πρέπει να ληφθεί απόφαση με την απαραίτητη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από τις
σχετικές διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 20 Μαΐου 2013
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια
Αραμπατζή Αθανασία
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 12821