Ενοποιημένος Ισολογισμός 2013

C Q S A.E
ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΦΜ 998477658 - ΓΕΜΗ:7651201000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Αξία κτήσεως
1.984.572,11
1.984.572,11
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως
Αποσβέσεις
1.639.311,79
1.639.311,79
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αναπόσβ.αξία
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
345.260,32 Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό
345.260,32 (206.500,00 Μετοχές των 4,00 ευρώ)
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1.Καταβλημένο
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα Λοιπός Έξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
253.623,85
244,77
47.335,59
1.009.390,37
16.029,88
244,46
18.828,94
767.560,20
237.593,97
0,31
28.506,65
241.830,17
1.310.594,58
802.663,48
507.931,10
III.Συμμετοχές και άλλες
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
826.000,00
83.672,20
1.Τακτικό αποθεματικό
V.Αποτελέσματα εις νέον
-257.070,22
652.601,98
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
396.917,41
21.507,96
418.425,37
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
63.773,00 2.Λοιπες προβλεψεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
571.704,10
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.144.642,34
107.997,43
998.923,53
477,86
452.007,26
404.894,55
19.750,00
934.156,69
4.062.849,66
1.Προμηθευτές
Ι. Αποθέματα
125.672,87 2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
15.808,86 3. Τράπεζες λογσ/μοι βραχυπ. Υποχρεώσεων
141.481,73 4. Προκαταβολες πελατών
1. Εμπορεύματα
2. Προκ.για αγορές εμπορευμάτων
5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
ΙΙ.Απαιτήσεις
2.882.442,85
0,00
1.Πελάτες
Μείον : Προβλέψεις
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρον.)
11.Χρεώστες διάφοροι
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
2.882.442,85 10. Μερίσματα πληρωτέα
2.489,25 11. Πιστωτές διάφοροι
79.310,79 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)
895,10
2.965.137,99
12.Λογ/σμοί διαχ. Προκατ. και πιστώσεων
ΙV.Διαθέσιμα
4.372,67
217.861,50
222.234,17
3.328.853,89
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
71.718,56 2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
1. Εξοδα επομένων χρήσεων
16.520,95
818.667,24
14.193,85
904.579,65
5.150.397,96 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί Μεταβ/κοί Λογ/μοί ενεργητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
5.150.397,96
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
10.020,65 1 .Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
111.339,00 2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών
234.025,46 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
355.385,11
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
10.020,65
111.339,00
234.025,46
355.385,11
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά σε Ευρώ
31.12.2013
13.213.305,19
10.727.850,30
2.485.454,89
2.508,33
2.487.963,22
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος Πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
1.293.982,51
823.517,76
3.Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από πελάτες
12.222.912,79
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους
11.878.736,39
Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες
344.176,40
Πληρωμές φόρου εισοδήματος
154.426,43
Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες
189.749,97
2.117.500,27 Επενδυτικές δραστηριότητες
370.462,95 Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων
546.050,90
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών,ενσώματων παγίων,
ΠΛΕΟΝ :
άυλων στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων
585,34
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
ΜΕΙΟΝ :
109.757,38
Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
69.977,39
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
69.392,05 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
301.070,90 Πληρωμές για δάνεια και τόκους
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ :Έκτακτα αποτελέσματα
3.255,71
749,09
1.297,42
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη
3. Eσοδα προηγουμένων χρήσεων
4. Εσοδα απο προβλέψεις προηγούμενων Χρήσεων
105.358,33
-436.293,52
-106.576,70
Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
-106.576,70
Καθαρή αύξηση/μείωση ταμιακών διαθεσίμων χρήσεως
-353.120,25
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως
575.354,42
Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως
222.234,17
110.660,55
Μείον:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
57.813,59
170.139,57
8.560,31
56.463,77
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Eκτακτες ζημίες
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (Κέρδη)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
Ποσά σε Ευρώ
31.12.2013
Ίδια Κεφάλαια έναρξης
621.305,48
292.977,24 ( 01.01.2013)
118.754,21 Κέρδη της χρήσεως
202.313,76
202.313,76
31.296,50
Ίδια Κεφάλαια λήξης
(31.12.2013)
652.601,98
118.754,21
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ
84.957,71
2.500,00
31.296,50
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος
2. Λοιποι μη ενσωμ φόροι στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ
Νέα Ιωνία, 30/04/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ
Α.Δ.Τ.Χ 582816
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ
Α.Δ.Τ.ΑΚ 138351
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΣΚΥΒΑΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ.ΑΗ 053655
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Β. ΠΙΑΝΤΕΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 0019385
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «CQS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Έκθεση επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «CQS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από τον ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013 και τις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 90 έως και 109 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και
για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά
και τις γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά
τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι
με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς
και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας «CQS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» για την χρήση 2010 και οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας «PALADINO ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» για τις χρήσεις από 2010 μέχρι 2013, δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία CQS Α.Ε. έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των
προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και έχει σχηματίσει πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση ποσού ευρώ 21.507,96 , ενώ η εταιρεία PALADINO Α.Ε. δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν
έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «CQS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και των συνδεμένων αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό
Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 90 έως και 109 του κωδ. Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43 α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2014
Η Ορκωτός Ελέγκτρια Λογίστρια
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΠΑΥΛΑΤΟΥ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 14441
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125