ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Signature Not
Verified
Digitally signed by
THEODOROS MOUMOURIS
Date: 2013.09.03 09:10:02
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio
29905
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2176
2 Σεπτεμβρίου 2013
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Υ4α/οικ.81270
Σύσταση οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνι−
μου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορί−
στου Χρόνου προσωπικού κατ’ εφαρμογή της παρ.
1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄), σε
ν.π.δ.δ. των 1η, 2η, 3η και 4η Υ.ΠΕ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1) Της παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 «Φορο−
λογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α΄).
2) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.123908/31/12/2012 Κ.Υ.Α. «Ενο−
ποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αθη−
νών “Ευαγγελισμός, του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών
“Πολυκλινική’’ και του Ειδικού Νοσοκομείου “Οφθαλμια−
τρείο Αθηνών’’» (ΦΕΚ 3515/Β/2012).
3) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.123762/31−12−2012 Κ.Υ.Α. «Ορ−
γανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Ο Ευαγ−
γελισμός’’» (ΦΕΚ 3485/Β/2012).
4) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.122815/21−12−2012 Κ.Υ.Α. «Ορ−
γανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Γ. Γεννη−
ματάς’’» (ΦΕΚ 3507/Β΄/2012).
5) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.25212/08−03−2013 Κ.Υ.Α. «Ορ−
γανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρα−
κος Αθηνών “Η Σωτηρία’’» (ΦΕΚ 737/Β΄/2013).
6) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.25208/08−03−2013 Κ.Υ.Α. «Ορ−
γανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό»
(ΦΕΚ 698/Β΄/2013).
7) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.123799/31−12−2012 Κ.Υ.Α. «Ενο−
ποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Μαιευ−
τηρίου “΄Ελενα Βενιζέλου’’ και του Γενικού Νοσοκομείου
Αθηνών “Αλεξάνδρα’’» (ΦΕΚ 3486/Β΄/2012).
8) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.112143/23−11−2012 Κ.Υ.Α. «Ορ−
γανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Μαιευτηρίου “΄Ελενα
Ελ. Βενιζέλου’’» (ΦΕΚ 3285/Β΄/2012).
9) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/132761/11/23−11−2012 Κ.Υ.Α. «Οργα−
νισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Αλεξάνδρα’’»
(ΦΕΚ 3287/Β΄/2012).
10) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.123913/31−12−2012 Κ.Υ.Α. «Ενο−
ποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αττι−
κής “ΚΑΤ’’ και του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης»
(ΦΕΚ 3515/Β/2012).
11) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/123768/31−12−2012 Κ.Υ.Α. «Οργα−
νισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής “ΚΑΤ’’» (ΦΕΚ
3485/Β΄/2012).
12) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/2074/15−02−2013 Κ.Υ.Α. «Οργανι−
σμός του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς
“Οι Άγιοι Ανάργυροι’’» (ΦΕΚ 557/Β΄/2013).
13) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.123881 Κ.Υ.Α. «Ενοποιημέ−
νος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας
“ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ’’ και του “Γενικού Νοσοκομείου
Πατησίων’’» (ΦΕΚ 3515/Β/2012).
14) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.123807 Κ.Υ.Α. «Οργανισμός
του “ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ’’ Γενικού Νοσοκομείου Νέας
Ιωνίας» (ΦΕΚ 3485/Β/2012).
15) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/39184/10−04−2012 Κ.Υ.Α. «Οργα−
νισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Η Παμμακά−
ριστος’’» (ΦΕΚ 1255/Β΄/2012).
16) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.43103/20−04−2012 Κ.Υ.Α. «Ορ−
γανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Ελπίς’’»
(ΦΕΚ 1485/Β΄/2012).
17) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.6319/17−01−2013 Κ.Υ.Α. «Οργα−
νισμός του Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών
Νόσων Αθήνας “Ανδρέας Συγγρός’’» (ΦΕΚ 184/Β΄/2013).
18) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.38880/10−04−2012 Κ.Υ.Α. «Ορ−
γανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών
“Παν. & Αγλαΐας Κυριακού’’» (ΦΕΚ 1147/Β΄/2012).
19) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/278/08−04−2013 Κ.Υ.Α. «Οργανι−
σμός του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Αθηνών
“Ο Άγιος Σάββας’’» (ΦΕΚ 875/Β΄/2013).
20) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.123909 Κ.Υ.Α. «Ενοποιημέ−
νος οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής “ΣΙΣ−
ΜΑΝΟΓΛΕΙΟ’’ και του Γενικού Νοσοκομείου Μελισσίων
“ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ’’» (ΦΕΚ 3499/Β/2012).
21) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.121793 Κ.Υ.Α. «Οργανισμός
του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ’’»
(ΦΕΚ 3475/Β/2012).
22) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.39178/10−04−2012 Κ.Υ.Α. «Ορ−
γανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά “Τζάνειο’’»
(ΦΕΚ 1253/Β΄/2012).
23) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.43123/20−04−2012 Κ.Υ.Α. «Ορ−
γανισμός του Γενικού Νοσοκομείου “Ασκληπιείο’’ Βού−
λας» (ΦΕΚ 1432/Β΄/2012).
29906
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
24) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.123895/31−12−2012 Κ.Υ.Α. «Ενο−
ποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσ−
σαλονίκης “Γ. Γεννηματάς’’ και του Γενικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης “Ο Άγιος Δημήτριος’’» (ΦΕΚ 3515/Β΄/2012).
25) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.112173/23−11−2012 Κ.Υ.Α. «Ορ−
γανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “Ο
Άγιος Δημήτριος’’» (ΦΕΚ 3280/Β΄/2012).
26) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.123783/31−12−2012 Κ.Υ.Α. «Ορ−
γανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “Γ.
Γεννηματάς’’» (ΦΕΚ 3485/Β΄/2012).
27) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.123893/31−12−2012 Κ.Υ.Α.
«Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης “Γ. Παπανικολάου’’ και του Ψυχιατρικού
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 3515/Β΄/2012).
28) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.123770/31−12−2012 Κ.Υ.Α. «Ορ−
γανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “Γ.
Παπανικολάου’’» (ΦΕΚ 3485/Β΄/2012).
29) Την υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.123879/31−12−2012 Κ.Υ.Α. «Ενο−
ποιημένος Οργανισμός του Γ.Ν. Θεσ/νίκης “ΙΠΠΟΚΡΑ−
ΤΕΙΟ’’ και του Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών
Νόσων Θεσ/νίκης» (ΦΕΚ 3515/Β/2012).
30) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.123820/31−12−2012 Κ.Υ.Α.
«Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
“Ιπποκράτειο’’» (ΦΕΚ 3485/Β΄/2012).
31) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.112151 Κ.Υ.Α. «Οργανισμός
του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ’’»
(ΦΕΚ 3314/Β΄/2012).
32) Της υπ’ αριθμ.Υ4α/οικ.6321/17−01−2013 «Οργανισμός
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλο−
νίκης “ΑΧΕΠΑ’’» (ΦΕΚ 174/Β΄/2013).
33) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.112145/23−11−2012 Κ.Υ.Α. «Ορ−
γανισμός του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονί−
κης “Θεαγένειο’’» (ΦΕΚ 3282/Β΄/2012)
34) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 61145 απόφασης «Διαπι−
στωτική πράξη μεταφοράς υγειονομικού προσωπικού
των Υπηρεσιών Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ».
35) Της υπ’ αριθμ. Φ.100021/14771/2610 απόφασης «Κα−
τανομή διοικητικών και υγειονομικών υπαλλήλων των
υπηρεσιών Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
μεταξύ του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και των Νοσοκομείων του ΕΣΥ»
(ΦΕΚ 1808/Β/2011).
36) Της υπ’ αριθμ. Υ4α/144249/11 απόφασης «Διαπι−
στωτική πράξη μεταφοράς υγειονομικού προσωπικού
των Υπηρεσιών Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ στο Πρώτο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ’’».
37) To άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
38) Της υπ’ αριθμ. Υ48/09−07−2012 απόφαση του Πρω−
θυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα
(ΦΕΚ 2105/Β΄/2012).
39) Τις αριθ. 21242/26−08−2013 και Ορθή Επανάληψη
21357/27−08−2013 εισηγήσεις της 1ης ΥΠΕ Αττικής.
40) Την αριθ. 12261/23−08−2013 εισήγηση της 4ης ΥΠΕ
Μακεδονίας − Θράκης.
41) Τις αριθ. 28/05−08−2013 και 29/21−08−2013 αποφάσεις
του ΚΕΣΥΠΕ.
42) Την αριθ. 4107/22−08−2013 απόφαση της Εκτελε−
στικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ.
43) Την από με ημερομηνία 26/082013 απόφαση του
Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
44) Την αριθ. Υ4α/οικ.80672/27−08−2013 Κ.Υ.Α. «Κατάρ−
γηση οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
προσωπικού κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90
του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄)» (ΦΕΚ 2123/Β΄/2013).
45) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων του μόνιμου και
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
ιατρικού προσωπικού ως ακολούθως:
1η Υ.ΠΕ.
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» − ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗ−
ΝΩΝ − ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
Ν.Μ. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΩΡΛ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
3
6
2
6
4
4
4
3
5
1
6
1
3
1
1
1
1
52
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΡΕΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
2
1
1
1
5
Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
3
3
Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
2
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
1
1
1
5
Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ − ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Ν.Μ. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
1
1
1
3
Ν.Μ. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ»
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
1
2
3
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» − ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ−
ΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
1
1
1
1
1
5
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
1
5
1
1
8
Γ.Ν. Ν. ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» − ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Ν.Μ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
2
1
3
Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
1
1
1
3
Ν. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ Α. «ΑΝΔΡΕ−
ΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
2
2
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ Α. «Π & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
1
1
ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ Ν.Α. «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
1
1
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ−ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Γ.Ν.Α. «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Ν.Μ. ΚΑΤ
29907
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
7
2
3
4
1
1
4
1
23
Ν.Μ. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ 1ης Υ.ΠΕ.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
3
2
8
7
2
6
7
1
4
3
1
1
1
1
1
48
165
29908
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2η Υ.ΠΕ.
Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
1
1
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ 2ης Υ.ΠΕ.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
2
1
1
4
5
3η Υ.ΠΕ.
Γ.Ν. Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»− «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Ν.Μ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
3
3
Ν.Μ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
2
2
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Ν.Μ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ 3ης Υ.ΠΕ.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
1
1
1
1
4
9
4η Υ.ΠΕ.
Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Ν.Μ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
3
1
1
1
3
1
4
1
15
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
3
2
1
1
1
8
Α.Ν. Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
1
2
1
4
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΙAΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ 4ης Υ.ΠΕ.
52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1ης, 2ης, 3ης, 4ης Υ.ΠΕ.)
231
Άρθρο 2
Τη σύσταση οργανικών και προσωποπαγών θέσεων
του μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού
ως ακολούθως:
1 η Υ.ΠΕ.
Γ.Ν. Ν. ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»−ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Ν.Μ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
21
13
4
7
2
2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚ. ΟΔΗΓΟΙ)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚ. ΚΟΠΤΡΙΩΝ− ΡΑ−
ΠΤΡΙΩΝ)
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ−ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΩΝ
2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
4
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚ.
1
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΣΥΝΟΛΟ
57
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
.Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013
ΠΡΩΤΟ Γ.Ν. Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
2
6
1
2
2
25
Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
4
6
2
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02021760209130004*
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004