Χρήση των προσωρινών θεματικών χαρτών βοσκοτόπων στο

ΑΔΑ: ΩΑΡΧΒ-ΘΨΝ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Βοσκοτόπων & Τεχνητών
Λειμώνων
Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 46
Ταχ. Κώδικας: 101 76
Πληροφορίες: Μ. Τζιτζινάκης
Τηλέφωνο: 210 5271629
FAX: 210 5247319
E-mail: [email protected]
ΘΕΜΑ:
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.09.12 11:00:03
EEST
Reason:
Location: Athens
ΑΘΗΝΑ, 11-09-2014
Αρ. Πρωτ.: 2023/113790
Προς:
1. Υπουργείο Εσωτερικών
Διεύθυνση Οργάνωσης και
Λειτουργίας ΟΤΑ
Σταδίου 27, Τ.Κ. 105 59 Αθήνα
(αφορά τους Δήμους της χώρας)
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Γεν. Διευθύνσεις Δασών και
Αγροτικών Υποθέσεων,
Έδρες τους
3. Περιφέρειες της χώρας
Γεν. Διευθύνσεις Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής,
Έδρες του
4. ΟΠΕΚΕΠΕ
«Χρήση και διαχείριση των βοσκοτόπων (άρθρο 60 του ν. 4264/2014 –
μεταβατική περίοδος 2014)»
Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 1872/103053/12-08-2014 (ΑΔΑ:7ΥΡΙΒ-ΧΗΥ) εγγράφου
μας και με αφορμή ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί από Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας αναφορικά με το θέμα, σας ενημερώνου ότι:
1. Για τη διευκόλυνση του έργου σας, κατά τη μεταβατική περίοδο του 2014
δύνανται οι ΟΤΑ να χρησιμοποιούν τους προσωρινούς θεματικούς χάρτες στο
LPIS – GIS του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατανομή των
βοσκοτόπων για τις ανάγκες της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας – εκτροφής
στο ΟΣΔΕ.
2. Οι ΟΤΑ θα προμηθεύονται τους παραπάνω χάρτες από τους αρμόδιους για
την περιοχή τους πιστοποιημένους Φορείς Β΄ βαθμού υποβοήθησης των
παραγωγών. Τα σχετικά αποσπάσματα χαρτών θα συνοδεύονται από
προτεινόμενες σε επίπεδο γεωργών κατανομές με βάση τις επιλέξιμες (για
τους σκοπούς κοινοτικών ενισχύσεων) και λοιπές εκτάσεις βοσκοτόπων της
περιοχής αρμοδιότητάς του κάθε ΟΤΑ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΟΣΧΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού