ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΒ-Δ2Μ

ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΒ-Δ2Μ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
ΚΟΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α΄.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Τηλέφωνο : 210 9287191
Πληροφορίες: Ισ. Καραμπούλα
Β΄.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κώδικας : 11523 ΑΘΗΝΑ
Αθήνα
22/4/2013
Αριθ. πρωτ: 822/50278
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ: Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων
ΘΕΜΑ: “Εφαρμογή Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
για τις υδατοκαλλιέργειες”
ΣΧΕΤ: 1) Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α’/16-10-1986) “Για την προστασία του περιβάλλοντος”,
όπως τροποποιήθηκε και είναι σε ισχύ
2) Ο Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α’/07-10-1999) “Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις” όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3889/2010 (άρθρο 30,
παράγραφος 7 ) (ΦΕΚ 182 Α’/14-10-2010) και είναι σε ισχύ
3) Η υπ’αριθμ. Η.Π. 17239 Υ.Α. (ΦΕΚ 1175 Β’/11-09-2002) “Καθορισμός
δικαιολογητικών, διαδικασίας και προϋποθέσεων χωροθέτησης Περιοχών Οργανωμένης
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών”
4) Η υπ’αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1225 Β’/05-09-2006)
“Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και
1
ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΒ-Δ2Μ
προγραμμάτων…”
5) Η υπ’αριθμ. 121570/1866/12-06-2009 Κοινή Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΠΑΑΤ
“Ρύθμιση θεμάτων υδατοκαλλιεργητικών μονάδων”
6) Η υπ’αριθμ. 31722/4-11-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2505 Β’/04-11-2011) “Έγκριση Ειδικού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις
υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
αυτού”
Λαμβάνοντας υπ’όψιν τα ερωτήματα που έχουν προκύψει από την έκδοση της υπ’αριθμ.
31722/4-11-2011 ΚΥΑ και την ανάγκη παροχής οδηγιών και διευκρινίσεων για την ερμηνεία
και εφαρμογή της, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Στο Άρθρο 5 – Ενότητα 1 (Καθορισμός ΠΑΥ) και ειδικότερα όσον αφορά τις ΠΑΥ
κατηγορίας Α, αναφέρεται ότι «Η επέκταση είναι δυνατή για λόγους βιωσιμότητας των μονάδων
με μισθωμένη έκταση μικρότερη των 20 στρεμ. μέχρι το όριο αυτό», χωρίς να προκύπτει σαφώς η
επιτρεπόμενη δυναμικότητα, αν και ισχύει και μπορούν να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην
Α.Π. οικ:121570/1866/12-06-2009 κοινή εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΑΑΤ “Ρύθμιση θεμάτων
υδατοκαλλιεργητικών μονάδων”. Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι για τις υφιστάμενες
μονάδες με μισθωμένη έκταση μεγαλύτερη των 20 στρεμ. προβλέπεται και επιτρέπεται αύξηση
της δυναμικότητας μέχρι 25% και για λόγους ίσης μεταχείρισης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Για τις υφιστάμενες μονάδες υδατοκαλλιέργειας με μισθωμένη θαλάσσια έκταση
μικρότερη των 20 στρεμ. και για λόγους βιωσιμότητάς των, επιτρέπεται η αύξηση της
μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης αυτών των μονάδων μέχρι το ανώτατο όριο των 20
στρεμ. και η ετήσια δυναμικότητα αυτών θα προσδιορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην αριθμ. οικ:121570/1866/12-06-2009 κοινή εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ και
ΥΠΑΑΤ και με μέγιστη επιτρεπόμενη δυναμικότητα ανά μονάδα το 60% της
προσδιοριζόμενης σύμφωνα με τα παραπάνω για την υπόψη έκταση με μέγιστη
δυναμικότητα τους 300 τόνους ανά μονάδα ετησίως σε κάθε περίπτωση.
2
ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΒ-Δ2Μ
2. Στο άρθρο 6 – Παράγραφος Β (Διαδικασία ίδρυσης ΠΟΑΥ) – εδάφιο τρίτο αναφέρεται: «η
διαδικασία ίδρυσης ΠΟΑΥ είναι η προβλεπόμενη από το άρθρο 10 του ν.2742/1999, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και με τις τροποποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω:…». Επίσης στο
άρθρο 9 ¨Λοιπές Κατευθύνσεις¨ παράγραφοι 6 και 7, προτείνονται σχετικές τροποποιήσεις του
προαναφερθέντος νόμου και της σχετικής ΥΑ, ενώ στο άρθρο 12 ¨Μεταβατικές διατάξεις¨
αναφέρεται: «Διαδικασίες θεσμοθέτησης ΠΟΑΥ σε εξέλιξη, ............ μπορούν να ακολουθούν τις
προϋφιστάμενες διατάξεις». Ακόμη, στο άρθρο 6. παράγ. Βγ αναφέρεται ότι «Τα ειδικότερα
ζητήματα σχετικά με την ίδρυση ΠΟΑΥ και σε εφαρμογή των κατευθύνσεων, όρων και
προϋποθέσεων του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ», η
οποία δεν έχει μέχρι σήμερα εκδοθεί.
Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης και την τροποποίηση του υφιστάμενου
θεσμικού πλαισίου, όπου απαιτείται, ισχύουν τα ακόλουθα:
Η ίδρυση ΠΟΑΥ θα γίνεται με τη διαδικασία που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις
(άρθρο 10 του ν.2742/99, Υ.Α. 17239/2002, ΚΥΑ 107017/2006), λαμβάνοντας υπόψη:
-
τους όρους και τις προϋποθέσεις που θεσπίζονται με το Ειδικό Πλαίσιο των
Υδατοκαλλιεργειών και
-
τις σχετικές διατάξεις του ν.3199/2003 «περί προστασίας και διαχείρισης των υδάτων –
εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60 ΕΚ» και ειδικότερα όσον αφορά την οικολογική
κατάσταση της περιοχής.
Επίσης, κατά την ίδρυση της ΠΟΑΥ είναι υποχρεωτική η μέτρηση των ρευμάτων της
περιοχής, αν τα βιβλιογραφικά και λοιπά δεδομένα δεν κρίνονται επαρκή, με τους όρους
και τις προϋποθέσεις της αριθ. 121570/1866/12-06-2009 Κοινής Εγκυκλίου ΥΠΕΧΩΔΕ –
ΥΠΑΑΤ και σε κάθε περίπτωση στις νέες προτεινόμενες θέσεις.
3. Στο Άρθρο 7 - Παράγραφος 1 Α, ορίζονται μεταξύ των άλλων κριτηρίων για την
εγκατάσταση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας και αποστάσεις, είτε από άλλες εγκαταστάσεις
3
ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΒ-Δ2Μ
(τουριστικές, βιομηχανικές, λιμενικές κλπ) είτε μεταξύ των μονάδων. Οι αποστάσεις αυτές
αναφέρεται ότι θα μετρούνται σε ευθεία γραμμή.
Διευκρινίζεται ότι ο τρόπος μέτρησης της απόστασης σε ευθεία γραμμή, θα ισχύει όταν
υπάρχει «οπτική επαφή» και δεν παρεμβάλλεται τμήμα ξηράς, μεταξύ της υπό
εγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας και των διαφόρων εγκαταστάσεων ή άλλης
υφιστάμενης μονάδας υδατοκαλλιέργειας και όταν παρεμβάλλεται τμήμα ξηράς.
4. Στο Άρθρο 7 – (ι. Γενικά κριτήρια) και όσον αφορά τις αποστάσεις των μονάδων από
αεροδρόμια, μεταξύ των άλλων, ορίζεται:
«Τα όρια της μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης των μονάδων……… είναι σκόπιμο να απέχουν:
………………………………………………………………………………………………………………
Δύο(2) ναυτικά μίλια από αεροδρόμια που βρίσκονται στην ακτογραμμή. Η γνωμοδότηση της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις χωροθέτησης νέων μονάδων
και ΠΟΑΥ σε εγγύτητα με παράκτια αεροδρόμια».
Σύμφωνα με την αριθμ.Δ3/Β/26901/6554 Απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
(ΥΠΑ), ΦΕΚ 1091 Β΄/10.8.2006, «Κανονισμός για τη μείωση της απειλής προσκρούσεων
πτηνών και ζώων σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας», άρθρο 13, παράγ. 1., απαγορεύεται σε
ακτίνα οκτώ (8) χιλιομέτρων από το σημείο αναφοράς του αεροδρομίου, χωρίς την έγκριση της
Δ/νσης Αερολιμένων της ΥΠΑ, η ίδρυση ιχθυοκαλλιεργειών και επεξεργασίας ιχθύων. Κατόπιν
αυτών, ισχύουν τα ακόλουθα:
Τα όρια της μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, είτε
πρόκειται για τις μονάδες των ΠΟΑΥ και των άτυπων συγκεντρώσεων (ΠΑΣΜ), είτε για
μεμονωμένες μονάδες είναι σκόπιμο να απέχουν: Δύο (2) ναυτικά μίλια από αεροδρόμια
που βρίσκονται στην ακτογραμμή. Η γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις χωροθέτησης νέων μονάδων και ΠΟΑΥ σε απόσταση
μικρότερη ή ίση από οκτώ (8) χιλιόμετρα από το σημείο αναφοράς του αεροδρομίου.
4
ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΒ-Δ2Μ
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά
με τη χορήγηση γνωματεύσεων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για κατασκευές,
εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες γειτονικές σε αεροδρόμια.
5. Στο Άρθρο 7 παράγραφος 2γ και ιδιαίτερα στο Άρθρο 12 παράγραφος 4 που αφορά την
εγκατάσταση μονάδων σε περιοχές «πάνω από διαπιστωμένα λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia
oceanica) αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «Σε περίπτωση αμφιβολίας, προ της πράξης μη
ανανέωσης άδειας ή απόφασης (θετικής ή μη) αύξησης της δυναμικότητας, απαιτείται η
γνωμοδότηση του ΕΛΚΕΘΕ.».
Το θέμα αυτό διευκρινίζεται ως εξής:
Η γνωμοδότηση του ΕΛΚΕΘΕ για την ύπαρξη ή μη λιβαδιών Ποσειδωνίας, δεν είναι
υποχρεωτική στις περιπτώσεις που για τη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν επίσημα
στοιχεία στο ΥΠΕΚΑ ή προκύπτουν από σχετικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί,
όπως η αριθ. 167378/2007(ΦΕΚ 241 Δ΄ /04-06-2007) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων.
6. Το Άρθρο 4 αναφέρεται μεταξύ άλλων στις συνοδές χερσαίες υποδομές που χωροθετούνται
σε χερσαία έκταση σε σχετική εγγύτητα με τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις
Οι συνοδές χερσαίες υποδομές των πλωτών εγκαταστάσεων των μονάδων, αδειοδοτούνται
μαζί με τις πλωτές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εφ’όσον οι
εγκαταστάσεις αυτές ευρίσκονται επί του αιγιαλού, πρέπει να ακολουθηθούν τα
προβλεπόμενα στον Ν. 2971/2001.
7. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη, ούτε στις μεταβατικές διατάξεις της ΚΥΑ,
ΕΠΧΣΑΑΥ, όσον αφορά τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας για τις οποίες έχουν ήδη ακυρωθεί
οι πράξεις αδειοδότησης από το ΣτΕ, αποκλειστικά λόγω έλλειψης χωροταξικού,
αναγνωρίζεται το δικαίωμα επανεκκίνησης της διαδικασίας αδειοδότησης είτε στην ίδια
5
ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΒ-Δ2Μ
θέση, είτε με μετεγκατάσταση σε νέα θέση, σύμφωνα με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις
του νέου ισχύοντος νομικού πλαισίου (ΚΥΑ ΕΠΧΣΑΑΥ, Ν. 4014/2011 κλπ), μέχρι τη
συμπλήρωση τριετίας από την έκδοση του ΕΠΧΣΑΑΥ (4-11-2014). Σε κάθε περίπτωση,
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Υδατοκαλλιεργειών & Εσωτερικών Υδάτων, πριν
από την έναρξη των διαδικασιών νέας αδειοδότησης ή μετεγκατάστασης.
8. Σε σχέση με την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 5 της ΚΥΑ (παράγραφος 1 της
παρούσας) για δυνατότητα αύξησης της δυναμικότητας των μονάδων στις ΠΑΥ Κατηγορίας Α
κατά 25% μέχρι τη θεσμοθέτηση ΠΟΑΥ και με αφορμή ερώτημα που έχει τεθεί: αν είναι
επιτρεπτή και σε τι ποσοστό και αύξηση του ωφέλιμου όγκου της μονάδας, αναφέρονται τα
ακόλουθα:
Ο προσδιορισμός του συνολικού ωφέλιμου όγκου εκτροφής προκύπτει από το συνολικό
αριθμό και τις διαστάσεις των ιχθυοκλωβών εκτροφής και τα όρια των ιχθυοφορτίσεων,
παράμετροι οι οποίες έχουν καθοριστεί με την αριθμ. 121570/1866/12-06-2009 Κοινή
Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΠΑΑΤ “Ρύθμιση θεμάτων υδατοκαλλιεργητικών μονάδων”,
ορίζοντας παράλληλα ότι η συνολική καλυπτόμενη επιφάνεια (εξωτερικές διαστάσεις των
κλωβών, πλωτές αγκυροβολημένες εξέδρες εργασίας, πλωτοί διάδρομοι κλπ) δεν μπορεί να
υπερβεί το 50% της μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνει
τα όρια δυναμικότητας του Ειδικού Πλαισίου.
9. Διαδικασίες αδειοδότησης μονάδων υδατοκαλλιεργειών των οποίων οι αποφάσεις
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή οι αποφάσεις μίσθωσης εκδόθηκαν πριν από την
6
ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΒ-Δ2Μ
έγκριση του ειδικού Πλαισίου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με τις διατάξεις που
ίσχυαν πριν τη δημοσίευσή του.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΕΚΑ
Σ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ
Εσωτ. Διανομή
Εσωτ. Διανομή
Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Γεν. Γραμματέα
3. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Αλιείας
4. Δ/νση Υδατ/γειών & Εσωτ. Υδάτων
-Γραφείο Προϊσταμένης Διεύθυνσης
-Τμήματα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο
7
ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΒ-Δ2Μ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΥΠ.Α.Α.Τ.
Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής
Καπνοκοπτηρίου 6
104 33 Αθήνα
2. Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Λ. Κηφισίας & Ιατρίδου 2
115 26 Αθήνα
3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
α. Γραφεία Γενικών Γραμματέων
Έδρες τους
β. Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων
Έδρες τους
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
α. Γραφεία Περιφερειαρχών
Έδρες τους
β. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας
Έδρες τους
γ. Περιφερειακές Ενότητες
Τμήματα Αλιείας
Έδρες τους
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
1. Σ.Ε.Θ.
Μαρίνου Αντύπα 86-88
163 46 Ηλιούπολη
2. Ένωση Ελλήνων Υδατ/τών
Φαρμακίδου 3
341 00 Χαλκίδα
3. Ιχθυοκαλλιέργειες Δωδεκανήσου
852 00 Κάλυμνος
4. Ένωση Ιχθ/τών Βορείου Αιγαίου (Ε.Ι.Β.Α.)
Μικιάδων 14
821 00 Χίος
5. Σύνδεσμος Υδατοκαλλιεργητών Ν. Αιτωλοακαρνανίας
(Σ.ΥΔ.Ν.Α.)
Χρήστου Μπασαγιάννη 11
302 00 Μεσολόγγι
8
ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΒ-Δ2Μ
6. Σύλλογος Ιχθυοκαλλιεργητών Ν. Θεσπρωτίας
Ελευθ. Βενιζέλου 3
461 00 Ηγουμενίτσα
7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΑΤ/ΓΗΤΩΝ
Β.ΕΛΛΑΔΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Κλεισούρας 13
546 31 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΠΑΝ.Ε.Μ.Ι.
Κτίριο ΟΠΕ Α.Ε.
Μ. Αντύπα 86-88
163 46 Ηλιούπολη
8.
9. Σύνδεσμος Ελλήνων Μυδ/των
Οστρ/τών (Σ.Ε.Μ.Υ.Ο.)
Δήμος Αξιού
Θεσσαλονίκη
573 00 Χαλάστρα
10. Αγροτικός Συνεταιρισμός Οστρ/των Μακρύγιαλου Πιερίας
«Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ»
600 64 Κίτρος Πιερίας
11. Αλιευτικός Συνεταιρισμός
«ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ»
573 00 Χαλάστρα
12. Αλιευτικός Συνεταιρισμός
«ΧΑΛΑΣΤΡΑ»
573 00 Χαλάστρα
13. Αλιευτικός Συνεταιρισμός Κυμίνων-Μαλγάρων
573 00 Χαλάστρα
14. Σύνδεσμος Μυδοκαλλιεργητών Ν. Πιερίας
600 64 Μακρύγιαλος
15. Οργάνωση Παραγωγών Μυδιών & Οστρακοειδών
«ΟΣΤΡΙΑ Α.Ε.»
590 32 Κλειδί Ημαθίας
9