Νομικός Πολιτισμός

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ»
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ»
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για επιλογή στο Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Κατεύθυνση «Νοµικός
Πολιτισµός: ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό ∆ίκαιο» για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015. Οι
σπουδές για την απόκτηση του τίτλου ολοκληρώνονται σε δύο εξάµηνα. Το τρίτο εξάµηνο είναι αφιερωµένο αποκλειστικά στην εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας η οποία
πρέπει να υποστηριχθεί το αργότερο έως 15 ∆εκεµβρίου 2015.
Για το ακαδ. έτος 2014-15 δεν υπάρχουν δίδακτρα.
Στο πρόγραµµα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου και Τµηµάτων Νοµικής άλλων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής καθώς
και οµοταγών αναγνωρισµένων ως ισοτίµων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της αλλοδαπής.
Με ειδική τεκµηριωµένη απόφαση της Συντονιστικής επιτροπής γίνονται δεκτοί
πτυχιούχοι και άλλων επιστηµονικών κλάδων µε την προϋπόθεση ότι έχουν διδαχθεί
νοµικά µαθήµατα και ειδικότερα δηµόσιο και ιδιωτικό δίκαιο.
Υποψηφιότητα µπορούν να υποβάλουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, επισυνάπτοντας
στην αίτηση την αναλυτική βαθµολογία επτά (7) εξαµήνων σπουδών, µε τη δέσµευση ότι
τυχόν εγγραφή τους στον πίνακα επιτυχόντων ισχύει υπό την αίρεση ότι θα προσκοµίσουν µέχρι την πρώτη ηµέρα της προθεσµίας εγγραφών στο Π.Μ.Σ. το πτυχίο τους ή
βεβαίωση περί επιτυχούς περατώσεως των σπουδών τους, διαφορετικά η υποψηφιότητά
τους ακυρώνεται.
Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται από 1/9 έως
12/09/2014 κάθε ∆ευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή και ώρα 11.00-13.00 να υποβάλουν
στη Γραµµατεία του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, κεντρικό κτήριο ∆ιοίκησης, 2ος όροφος) τα παρακάτω δικαιολογητικά,
σε φάκελο µε λάστιχο, στο εξώφυλλο του οποίου να αναγράφεται το όνοµα, το
τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου:
1. Έντυπη αίτηση που χορηγείται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος.
2. Σύντοµο Βιογραφικό σηµείωµα.
3. Επικυρωµένο αντίγραφο Πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίµου της αλλοδαπής
αναγνωρισµένου από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή το ∆ΟΑΤΑΠ.
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας.
5. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
6. Πιστοποιητικά Ξένων γλωσσών επιπέδου Β2.
7. 4 φωτογραφίες ταυτότητας.
8. Συστατικές επιστολές από καθηγητές του υποψηφίου θα συνεκτιµηθούν (∆εν
απαιτούνται για τους αποφοίτους του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Παντείου).
Η εισαγωγή στο ΜΠΣ κρίνεται:
α) µε προεπιλογή ύστερα από εξέταση κάθε φακέλου υποψηφιότητας
β) θα ακολουθήσουν εξετάσεις (στα γνωστικά πεδία της Ιστορίας του δικαίου και του
∆ηµοσίου ∆ικαίου)
γ) συνέντευξη.
Η εξεταστέα ύλη γνωστοποιείται αµέσως κατωτέρω. Οι ηµεροµηνίες διενέργειας των δοκιµασιών θα αναρτηθούν στις "Ανακοινώσεις Γραµµατείας" της ιστοσελίδας του
Τµήµατος:
http://pubadmin.panteion.gr.
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Τα αναφερόµενα πιο κάτω βιβλία είναι ενδεικτικά και η ύλη των εξετάσεων µπορεί να
αναζητηθεί σε οποιοδήποτε άλλο βιβλίο του ίδιου γνωστικού αντικειµένου.
1)
ΙΣΤΟΡΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥ
Σοφία Α∆ΑΜ-ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ, Η απονοµή της δικαιοσύνης στην αρχαία Αθήνα, εκδ. Νοµική
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2008, τα εξής µέρη:
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: (σελ. 1-9)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Η Θέση των αρχόντων στην απονοµή της δικαιοσύνης) : III Α. Οι Εννέα
άρχοντες (σελ. 17-25)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ (Η Εκκλησία του ∆ήµου): Ι (σελ.39 -41)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (Η Βουλή των Πεντακοσίων): Ι (σελ. 51-53)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ (Τα Φονικά ∆ικαστήρια): Ι, (σελ. 77-89)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ (Το ∆ικαστήριο της Ηλιαίας): Ι, ΙΙ (σελ. 91-95)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ (Η Κυρία ∆ιαδικασία): ΙΙΙ Γ, ∆, Η Λογογραφία (σελ. 183-193).
2) ∆ΗΜΟΣΙΟ ∆ΙΚΑΙΟ
α) ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Ανδροµάχη ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ-ΣΚΑΛΤΣΑ, Εγχειρίδιον ∆ιοικητικού ∆ικαίου, εκδ. Σάκκουλα,
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2103.
∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
•
Έννοια - δικαιολογία και διαίρεση
•
Κριτήρια διάκρισης
•
∆ιακρίσεις και κλάδοι ∆ηµοσίου δικαίου
•
∆ιοικητικό ∆ίκαιο, έννοια και αντικείµενο
•
Χαρακτηριστικά του διοικητικού δικαίου
•
∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Έννοια - Μορφές της ∆ιοίκησης
•
Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών.
ΚΡΑΤΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥ, ΕΝΝΟΙΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
•
Οι πηγές του διοικητικού δικαίου
ΠΗΓΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΠΗΓΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΠΗΓΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
•
Χρονικά όρια της ισχύος των κανόνων του διοικητικού δικαίου
•
∆ηµοσίευση, τυπική-ουσιαστική ισχύς, έναρξη και λήξη της ισχύος, αναδροµική
ισχύς.
•
Αρχές που διέπουν τη δράση της δηµόσιας ∆ιοίκησης
Αρχή της νοµιµότητας
Αρχή του δηµοσίου συµφέροντος
Αρχή της αναλογικότητας
Αρχή της προστατευόµενης εµπιστοσύνης
Αρχή της αµεροληψίας
β) ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΑΘ. ΡΑΪΚΟΣ, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Θεµελιώδη ∆ικαιώµατα, εκδ. Νοµική Βιβλιοθήκη, 2011.
•
Η έννοια των θεµελιωδών δικαιωµάτων. (Παράγραφος 52, Ι, σελ. 37)
•
Η διάκριση των θεµελιωδών δικαιωµάτων ( ΙΙ, σελ. 41-43)
•
Η διεθνής προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (Παράγραφος 54, Ι - IV, Σελ.
90-95)
•
Οι αποδέκτες των θεµελιωδών δικαιωµάτων (παρ. 57, σελ. 118)
•
Ι - ΙΙ (η τριτενέργεια των θεµελιωδών δικαιωµάτων) σελ.122, µόνο η έννοια.
•
Η προσωπική ελευθερία (παρ. 66. ΙΙ άρθρ. 5 παρ. 3 του Συντάγµατος
1,2,3,4 , ΙΙΙ 1,2,3 σελ. 456-490).
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ