Σχετικό Αρχείο

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
(Άρθρο 13, παρ.3, ν.3340/2005)
Άρθρο 6 Απόφ. 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Ε.Κ
1.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:
495
495 @
@ JUMBO
JUMBOΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ
Συμπληρώστε τον ΠΚΑ όπως αυτός
αναγράφεται στην κάρτα σας και στη
συνέχεια πατήστε το βελάκι
Σύνδεση σε INTERNET μέσω
PROXY
Αποστολή με e-mail
25/1/2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ:
2.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Α/Α
ΛΟΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ (1)
ΚΩΔ.
ΑΡ. ΜΕΡΙΔΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΗ
ΠΑΤΡΟΣ
ΠΑΤΡΟΣ
ΕΤΕΣΕΠ
Β.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ (3)
ΕΠΩΝΥΜΟ /
ΕΠΩΝΥΜΙΑ (2)
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΒΑΚΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟ ΒΑΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
00025847692
GREFGXC269929 Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος
3
2 Β. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
3 ΒΑΚΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟ ΒΑΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
00025847692
GREFGXC269929 Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος
3 ΓΙΑΤΙΛΗ
3 Α. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
2 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΔΗΜΗΤΡΙΟΣ00006516335
GREFGXC269926 Αντιπρόεδρος ΔΣ
4
4 Α. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
00005665657
0
Αντιπρόεδρος ΔΣ
4
5 Β. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
00005665657
0
Αντιπρόεδρος ΔΣ
4 ΓΙΟΥΤΣΟΥ
6 Β. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
00005665657
0
Αντιπρόεδρος ΔΣ
4 ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΕΕΕ
7 Α. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
2 ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗ00009671802
0
Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό
5
8 Β. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
3 ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗ00009671802
0
Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό
5 ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΕΕΕ
9 Α. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
2 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 00005127123
0
Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό
6
10 Β. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
3 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 00005127123
0
Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό
6 ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΕΕΕ
11 Α. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
2 ΣΚΑΛΑΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΚΑΛΑΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
00047802243
0
Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό
6
12 Α. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
2 ΚΑΒΟΥΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΒΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
0
0
Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό
13 Α. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
2 ΚΑΡΑΜΗΤΣΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΩΛΙΩΑΝΝΗΣ
00073802481
0
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων
14 Α. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
2 ΤΕΡΖΑΚΗ
ΤΕΡΖΑΚΗΣ
0
Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου
1 Α. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ0
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
ΑΡ. ΜΕΡΙΔΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΗ
ΚΩΔ.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
ΕΤΕΣΕΠ
ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ
ΣΧΕΣΗ
1
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΓΙΑΤΙΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
00075726238
0
Σύζυγος
2
12/7/2005
5/6/2009
12/7/2005
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΙΟΥΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
00005665684
GREFGXC26993 Σύζυγος
00017401447
0
Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο
Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο
1
12/7/2005
2
12/7/2005
5
12/7/2005
1
12/7/2005
5
12/7/2005
1
12/7/2005
5
12/7/2005
1
12/7/2005
6
1
12/7/2005
10
1
2/7/2007
9
1
12/7/2005
00017401447
00017401447
0
0
Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο
15 Α. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
2 ΞΗΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΞΗΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ0
0
Άλλη Ιδιότητα
18
1
12/7/2005
16 Α. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
2 ΝΤΕΜΙΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΨΑΡΡΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
00048245987
0
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
13
1
12/7/2005
17 Α. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
2 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00039445733
0
Ορκωτός Ελεγκτής
14
1
3/12/2008
18 Α. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
2 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ0
0
Ορκωτός Ελεγκτής
14
19 Α. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
2 ΛΑΣΑΝΙΑΝΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΛΑΣΑΝΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ00071513092
0
Άλλη Ιδιότητα
18
1
12/12/2007
20 Α. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
2 ΚΑΖΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΖΑΣ
0
Άλλη Ιδιότητα
18
1
8/12/2010
21
1
1
1
22
1
1
1
23
1
1
1
24
1
1
1
25
1
1
1
26
1
1
1
27
1
1
1
28
1
1
1
29
1
1
1
30
1
1
1
31
1
1
1
32
1
1
1
33
1
1
1
34
1
1
1
35
1
1
1
36
1
1
1
37
1
1
1
38
1
1
1
39
1
1
1
40
1
1
1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ00006955440
Copyright © 2005 Επιτροπή Κεφαλαιγοράς
(1) Συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση
(2) Για περιπτώσεις του αρ. 6, παρ. 1β (iv) της απόφασης
3/12/2008
(3) Το πεδίο αυτο (Β) συμπληρώνεται και με τα στοιχεία νομικού προσώπου που συνδέεται με φυσικά πρόσωπα που έχουν στενό δεσμό με πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σε εκδότη.