Πίνακας κατάταξης επιτυχόντων

ΗΜΕΡ/ΝIA:
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:
ΣΕΛΙ∆Α 1
11/10/2012
106553/1320
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:
ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΟΧ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»
µε αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/∆ΕΑΜ/Φ.802/85592/1005/30.08.2012 (Α∆Α: Β4ΘΟΓ-Τ7Μ)
ΘΕΣΕΙΣ:
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
848,10
4
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
89494/1068
ΝΑΙ
8,07
887,70
5
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΜΙΚΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
90296/1112
ΝΑΙ
7,33
806,30
6
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΑΤΣΑΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
90108/1103
ΝΑΙ
6,58
723,80
7
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΛΕΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
91054/1156
ΝΑΙ
8,02
882,20
ΝΑΙ
7,75
852,50
Σύνολο Μορίων
938,30
888,80
7,71
Μόρια Εµπειρίας
8,53
8,08
ΝΑΙ
100
140
36,92
32,56
258,44
227,92
1563,34
1456,72
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
100
120
26,28
183,96
1452,06
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
100
180
37,88
265,16
1432,86
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
140
28,32
198,24
1344,54
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
100
60
420
1343,80
ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
70
52,44
367,08
1319,28
200
70
27,2
190,4
1312,90
ΕΠΙΛΑΧΩΝ
100
70
15,6
109,2
1304,20
ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
140
8
56
1242,00
ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
200
200
200
66,6
200
100
8
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
90363/1114
9
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
∆ΑΜΗΛΑΤΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
89565/1072
ΝΑΙ
7,50
825,00
10
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΚΑΛΑΜΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ - ΛΗ∆Α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
90534/1127
ΝΑΙ
8,60
946,00
100
200
200
Αριθµός Μηνών
Συναφούς
εµπειριας (έως
60 µήνες
ΝΑΙ
ΝΑΙ
89454/1064
Παρατηρήσεις
Μόρια Γνώσης
Ξένης Γλώσσας
90535/1128
90982/1153
ΗΡΑΚΛΗΣ
Μόρια ∆εύτερου
Τίτλου Σπουδών
(σε συναφές
αντικείµενο)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Πατρός
Μόρια
Μεταπ/κου
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
Ονοµα
Μόρια 2ου
Μεταπ/κου ή
∆ιδακ/κου τίτλου
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
3
Ονοµατεπώνυµο
Μόρια ∆ιδακ/κου
Μόρια Πτυχίου
1
2
Ειδικότητα
Γνώση Η/Υ
(NAI/OXI)
Βαθµός Πτυχίου
Αριθµός Αίτησης
Α/Α Υποψηφίων
προς πρόσληψη
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ (60%)
11
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
90532/1126
ΝΑΙ
7,33
806,30
100
8,84
61,88
1168,18
12
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
90694/1139
ΝΑΙ
7,83
861,30
130
21,03
147,21
1138,51
13
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
90259/1111
ΝΑΙ
7,60
836,00
120
10
70
1026,00
ΕΠΙΛΑΧΩΝ
14
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΡΟΥΣΟ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
88181/1029
ΝΑΙ
7,00
770,00
100
70
8,16
57,12
997,12
15
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΖΑΡΙ∆Η ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
89578/1073
ΝΑΙ
6,69
735,90
100
100
6,12
42,84
978,74
16
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΚΟΝΤΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
88823/1043
ΝΑΙ
6,86
754,60
120
8,28
57,96
932,56
17
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
90741/1142
7,80
858,00
120
150
15,6
109,2
1537,20
ΜΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ, ΑΡΙΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ
18
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΚΑΓΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
89658/1080
ΝΑΙ
8,19
900,90
100
100
150
12,48
87,36
1338,26
ΜΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ, ΑΡΙΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
ΝΑΙ
7,64
840,40
100
170
6,16
43,12
1153,52
ΜΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ, ΑΡΙΣΤΗ ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗ
850,30
130
21
147
1127,30
ΜΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ, ΑΡΙΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
30
49,8
348,6
1201,30
ΜΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ, ΜΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΛΛΗ ΓΛΩΣΣΑ
80
15,6
109,2
1199,90
ΜΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ, ΜΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΛΛΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΝΑΙ
200
100
19
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
90970/1152
20
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΣΤΑΘΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
90816/1147
ΝΑΙ
7,73
ΝΑΙ
6,57
722,70
100
ΝΑΙ
7,37
810,70
200
21
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
91079/1157
22
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΜΠΟΖΙΝΗ ΧΥΜΕΥΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
91132/1160
ΣΕΛΙ∆Α 2
Σύνολο Μορίων
Μόρια Εµπειρίας
ΝΑΙ
7,96
875,60
200
100
0
1175,60
ΝΑΙ
6,87
755,70
200
120
0
1075,70
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΝΑΙ
7,27
799,70
200
70
0
1069,70
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ (Πτυχίο 2004)
0
1069,70
ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ (Πτυχίο 2007)
0
1053,20
ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
14
1035,30
ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
0
0
1033,40
993,80
ΜΟΥΡΑΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
4
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
88930/1047
ΝΑΙ
7,27
799,70
200
70
ΜΑΝΙΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
90076/1097
ΝΑΙ
7,12
783,20
200
70
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
Αριθµός Μηνών
Συναφούς
Εµπειρίας (κάτω
των 6 µηνών)
Μόρια Γνώσης
Ξένης Γλώσσας
90390/1121
ΤΣΙΧΛΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΕΛΠΙ∆Α
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
5
Παρατηρήσεις
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ89375/1058
90717/1140
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
2
3
1
Μόρια ∆εύτερου
Τίτλου Σπουδών
(σε συναφές
αντικείµενο)
Μόρια 2ου
Μεταπ/κου ή
∆ιδακ/κου τίτλου
Μόρια
Μεταπ/κου
Μόρια ∆ιδακ/κου
Πατρός
Μόρια Πτυχίου
Ονοµα
Βαθµός Πτυχίου
Ονοµατεπώνυµο
Γνώση Η/Υ
Ειδικότητα
Αριθµός Αίτησης
Α/Α Υποψηφίων
προς πρόσληψη
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ (40%)
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
6
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
89998/1094
ΝΑΙ
6,83
751,30
200
70
7
8
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕΡΛΕΠΕ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΡΑΒΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
89387/1059
89519/1070
ΝΑΙ
ΝΑΙ
6,94
6,58
763,40
723,80
200
200
70
70
2
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΣΕΛΙ∆Α 3
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
21
22
23
24
25
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΑΝ∆ΡΕΑΤΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΗΡΩ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΒΑΡΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΑΡΕΦΑΛΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΛΟΥΚΙΑ
ΓΙΑΝΝΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ
ΓΙΟΥΤΣΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- ΠΕΤΡΟΣ
ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΕΠΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
∆ΙΩΤΗ ΑΜΑΛΙΑ
∆ΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
∆ΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΗΛΙΑ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΖΑΙΡΗ ΧΡΥΣΗ
ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΟΡΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΜΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
91145/1163
88952/1048
90061/1096
90256/1110
91019/1155
89650/1079
88685/1039
90243/1109
90653/1136
90799/1144
90387/1120
90565/1130
90091/1102
90054/1095
89670/1081
90365/1115
91161/1165
89945/1090
90178/1105
90385/1119
89422/1061
9647/1135
89934/1089
90087/1099
9655/1137
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
7,29
6,69
7,17
7,28
6,49
8,14
7,19
6,60
6,69
7,84
6,96
8,14
6,67
6,46
6,86
6,27
7,52
7,63
6,56
7,10
7,00
7,02
7,95
6,58
6,08
801,90
735,90
788,70
800,80
713,90
895,40
790,90
726,00
735,90
862,40
765,60
895,40
733,70
710,60
754,60
689,70
827,20
839,30
721,60
781,00
770,00
772,20
874,50
723,80
668,80
100
100
100
200
200
100
100
100
100
100
200
100
100
100
70
70
100
70
120
120
50
140
70
70
70
70
70
70
30
70
70
120
100
30
140
70
70
30
Αριθµός Μηνών
Συναφούς
εµπειριας (έως
60 µήνες
Μόρια Γνώσης
Ξένης Γλώσσας
Μόρια ∆εύτερου
Τίτλου Σπουδών
(σε συναφές
αντικείµενο)
Μόρια 2ου
Μεταπ/κου ή
∆ιδακ/κου τίτλου
Μόρια
Μεταπ/κου
Μόρια ∆ιδακ/κου
Μόρια Πτυχίου
Βαθµός Πτυχίου
Πατρός
5
2,48
1
150
150
Σύνολο Μορίων
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ονοµα
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Μόρια Εµπειρίας
1
2
Ονοµατεπώνυµο
Γνώση Η/Υ
Ειδικότητα
Αριθµός Αίτησης
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
0
0
35
0
0
0
0
17,36
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
871,90
905,90
1023,70
970,80
833,90
1315,40
940,90
1183,36
742,90
1182,40
935,60
1165,40
803,70
780,60
824,60
719,70
927,20
1009,30
841,60
881,00
800,00
912,20
1194,50
793,80
698,80
Παρατηρήσεις
(Λόγοι απόρριψης)
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΜΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ Ή ΆΛΛΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ, ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
MH ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΜΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
END
26
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΟΛΓΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
27
28
29
30
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΚΑΜΙΤΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΑΡΑ∆ΗΜΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ ΣΥΛΒΑΝΑ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΕΡΟΘΕΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΤΟΚΗΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΥΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΟΥΡΑΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΙΓΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΙΤΣΑ ΜΥΡΤΩ
ΜΑΝΙΟΥ∆ΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΜΕΪΜΑΡΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΜΟΥΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΝΙΝΑ
ΜΟΣΧΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΠΑΦΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑ
48
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΜΠΟΛΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
49
50
51
52
53
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΝΤΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΤΑΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΝΤΟΟΥΣΟΝ ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΞΕΠΑΠΑ∆ΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΒΕΡΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
54
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
55
56
57
58
59
60
61
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΥΛΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
62
63
64
65
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΡΑΛΛΑΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΣΚΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΛΟΥΤΣΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΡΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
66
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
SCIRPO PAOLO
67
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΤΙΜΟΘΕΑ∆ΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
68
69
70
71
72
73
74
75
76
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΤΣΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΧΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ
ΧΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΧΟΝ∆ΡΟΖΟΥΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΨΗΛΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
764,50
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
90232/1107
91152/1164
90585/1133
90811/1146
89136/1053
89894/1087
89562/1071
90842/1149
89440/1062
90340/1113
90077/1098
90088/1100
91169/1166
89459/1065
90770/1143
89478/1066
89920/1088
90573/1131
88875/1046
89125/1052
89973/1092
91134/1161
90916/1151
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΌΧΙ
6,95
5,91
7,45
7,04
7,81
6,01
6,62
7,05
7,47
7,03
7,93
7,84
7,43
7,24
7,88
6,98
6,46
7,02
6,19
6,98
7,07
6,90
7,00
89447/1063
90133/1104
90583/1132
89405/1060
89870/1086
89509/1069
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
7,12
8,36
6,98
7,24
6,87
7,13
GIUSEPE
90872/1150
90995/1154
90809/1145
88981/1049
91095/1158
89988/1093
90506/1125
90234/1108
89049/1050
90189/1106
90486/1122
89724/1083
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
7,45
7,04
6,57
7,07
6,70
8,35
7,07
7,11
8,17
6,62
6,43
9,57
1052,70
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
89647/1077
ΝΑΙ
6,43
707,30
ΘΩΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
90494/1123
90372/1117
90561/1129
90594/1134
89066/1051
90371/116
89579/1074
90676/1138
91124/1159
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
7,40
8,60
7,27
7,35
6,62
7,81
7,42
6,86
8,62
814,00
946,00
799,70
808,50
728,20
859,10
816,20
754,60
948,20
90718/1141
Το βασικό πτυχίο δεν έχει κατεύθυνση Αρχαιολογία - ∆εν εξετάστηκε η αίτηση - ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
650,10
819,50
774,40
859,10
661,10
728,20
775,50
821,70
773,30
872,30
862,40
817,30
796,40
866,80
767,80
710,60
772,20
680,90
767,80
777,70
759,00
100
200
200
70
50
140
100
70
30
70
100
70
70
240
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
70
150
100
70
70
70
210
70
70
80
770,00
783,20
919,60
767,80
796,40
755,70
100
100
100
100
784,30
100
819,50
774,40
722,70
777,70
737,00
918,50
777,70
100
100
80
120
120
100
100
150
100
100
120
100
190
140
270
30
140
70
100
100
100
100
100
100
782,10
898,70
728,20
707,30
100
200
100
100
100
100
100
100
100
0
33,3
5
3,76
2,68
4,72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
0
0
26,32
0
934,50
700,10
1259,50
974,40
1029,10
691,10
798,20
875,50
891,70
1143,30
1212,30
1062,40
917,30
966,40
1116,80
767,80
880,60
842,20
785,90
977,80
847,70
855,32
850,00
0
0
0
0
0
18,76
963,20
1139,60
987,80
996,40
855,70
1053,06
33,04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1052,54
974,40
842,70
977,70
1027,00
1158,50
1147,70
812,10
1138,70
798,20
807,30
1357,70
ΜΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ, ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ, ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ, ΜΗ ΕΞΙ∆ΙΚΕΥΣΗ,ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ, ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ, ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ, ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ,ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ,ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ, ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ , ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ , ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
80
0
787,30
ΜΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ, ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
100
100
70
170
170
220
100
70
100
0
0
36,96
35
0
0
0
0
14
1014,00
1179,30
1006,66
1113,50
998,20
1179,10
916,20
824,60
1162,20
ΜΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ, ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ , ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ , ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ , ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ , ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ , ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ , ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
5,28
5
2
77
ΒΟΥΤΣΕΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
78
ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
9820/1148
Το βασικό πτυχίο δεν έχει κατεύθυνση Αρχαιολογία - ∆εν εξετάστηκε η αίτηση - ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
79
ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΥΗ
ΝΕΣΤΩΡ
90382/1118
Το βασικό πτυχίο δεν έχει κατεύθυνση Αρχαιολογία - ∆εν εξετάστηκε η αίτηση - ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
80
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΒΟΝΤΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΚΩΣΤΑ
90090/1101
∆εν έχει ελληνική ιθαγένεια - ∆εν εξετάστηκε η αίτηση - ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
81
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
90502/1124
∆εν έχει δικαίωµα συµµετοχής - ∆εν εξετάστηκε η αίτηση - ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
82
ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
91884/1173
83
ΓΙΑΝΝΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
91888/1175
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
84
ΖΥΓΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
91880/1171
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
85
ΜΠΡΙΑΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
91886/1174
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
86
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
105936/1314
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
87
ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
105937/1315
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
88
ΤΣΟΥΡΟΥΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
91882/1172
89
ΒΗΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΙΤΗΣΗ, ∆ΕΝ ΜΠΗΚΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ