ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΑΠ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΑ Αποφοίτησα από τη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΑΠ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΑ
Αποφοίτησα από τη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης το 1980 και το µεταπτυχιακό µου το εκπόνησα
στο Πανεπιστήµιο της ∆. Μακεδονίας µε αντικείµενο τη «∆ηµιουργική
Γραφή». ∆ίδαξα ως εκπαιδευτικός σε δηµόσια σχολεία της Φλώρινας, των
Τρικάλων και της Γερµανίας. Από το 2011 είµαι σχολικός σύµβουλος αρχικά στην Καρδίτσα και τώρα στην Καστοριά. Ως µέλος της β΄ επιστηµονικής οµάδας συνεργάστηκα µε το ΙΤΥΕ «∆ιόφαντος» για την ανάρτηση
στην ιστοσελίδα www.study4exams.gr των Ψηφιακών Βοηθηµάτων του
Υπουργείου Παιδείας υπό µορφή βιντεοδιαλέξεων της ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζοµένων µαθηµάτων (Φιλοσοφικός Λόγος, Γραµµατική, Συντακτικό, Θεµατογραφία) για τους µαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης.
Το συγγραφικό µου έργο:
1. Τα 91 Κείµενα που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας, εκδ. Γρηγόρη 1994
2. Ελληνική γλώσσα Α΄ Γυµνασίου 2τ., εκδ. Σπουδή 1990
3. Ελληνική γλώσσα Β΄ Γυµνασίου 2τ., εκδ. Σπουδή 1990
4. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Α΄ Λυκείου 2τ., εκδ. Πελεκάνος 1989
5. Αρχαία Ελληνική γλώσσα Γ΄ Γυµνασίου ∆ιαγωνίσµατα στις 12 ενότητες - ∆ιαγνωστικές δοκιµασίες - Επικουρικό υλικό, εκδ. Ζήτη
2001
6. Φιλοσοφικός Λόγος (Πλάτων: Πρωταγόρας και Πολιτεία· Αριστοτέλης: Ηθικά Νικοµάχεια Πολιτικά) – Αδίδακτο Κείµενο – Γραµµατική – Συντακτικό – ∆ιαγωνίσµατα αναρτηµένα στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήµατα του ΥΠΑΙΘΠΑ (www.study4exams.gr ) σε
συνεργασία µε άλλα µέλη της επιστηµονικής οµάδας.