ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Δυτική Φραγκίστα 31-03-2015
Αρ. Πρωτ. : 2554
Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα
Τ.Κ. 36071
Τηλ. :2237351118
Fax: 2237351128
Email: [email protected]
ΠΡΟΣ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Φ.Ε.Κ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ευρυτανικά Νέα
Ευρυτανικός Παλμός
Επιμελητήριο Ευρυτανίας
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης
Σας παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα σας μέχρι τις 17/10/2014 την
συνημμένη περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων ». (Τα έξοδα
της δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.)
Ο Αντιδήμαρχος
Κωνσταντίνος Π. Τάκης
Συνημμένα :
Περίληψη Διακήρυξης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Δυτική Φραγκίστα 31-03-2015
Αρ. Πρωτ. : 2554
Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα
Τ.Κ. 36071
Τηλ. : 2237351118
Fax: 2237351128
Email: [email protected]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Αντιδήμαρχος Αγράφων διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου
κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες του Δήμου Αγράφων, με κριτήριο κατακύρωσης
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως
αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορά φορέα
όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προϋπολογισμού 100.209,33 € με
Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15/04/2015 και ώρα. 13:00 (λήξη
υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Αγράφων στη Δυτική Φραγκίστα, ενώπιον
αρμόδιας Επιτροπής.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται
στο ποσό των 5.010,47 €, και αν υποβληθούν προσφορές ανά δημοτικές ενότητες σε πέντε επί τοις
εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού των Δημοτικών ενοτήτων αντίστοιχα, κατατεθειμένη με
Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Αγράφων, στη Δυτική Φραγκίστα και στο
τηλέφωνο 2237351118.
Ο Αντιδήμαρχος
Κωνσταντίνος Π. Τάκης