Οθόνες - Βήματα Υποβολής αίτησης από πιστοποιημένους χρήστες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
32.433 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Οθόνες – Βήματα
Υποβολής Αίτησης από
Πιστοποιημένους Χρήστες
2
3
4
5
6
7
8
9