πινακας καταξης και βαθμολογιας δε βρεφοκομων

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Φορέας : ΟΠΑΚΜ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΔΑ: 7ΕΩΗ4651ΓΠ-ΖΕΘ
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.03.20 12:49:19
EET
Reason:
Location: Athens
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΝΠΔΔ
Ανακοίνωση :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΙΘΑΚΗΣ 12 ΓΕΡΑΚΑΣ
Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. :
1/2015
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ
Διάρκεια Σύμβασης : ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31/08/2015
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ή ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :102
ΑΡ.ΠΡΩΤ.590/20-03-2015
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
2
0
300,00
420
Οχι
1
Οχι
1.520,00
3
0
0
370,00
280
Οχι
1
Οχι
1.510,00
4
60
0
0
289,00
322
Οχι
1
Οχι
1.471,00
5
0
0
0
0
280,00
420
Οχι
1
Οχι
1.425,00
6
0
0
0
0
0
301,80
315
Οχι
1
Οχι
1.416,80
7
725
0
0
0
0
0
240,00
420
Οχι
1
Οχι
1.385,00
8
0
800
0
200
60
0
0
298,20
0
Οχι
1
Οχι
1.358,20
9
14,70
31
800
0
0
30
0
0
294,00
217
Οχι
1
Οχι
1.341,00
10
ΜΟΝΑΔΕΣ
(3)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(4)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(5)
ΟχιΟχι 1
25
0
4
0
0
4
15,55
60
800
0
200
0
0
Χ057251
ΟχιΟχι 1
14
0
0
3
0
0
18,22
60
800
0
0
110
0
0
Σ169998
ΟχιΟχι 1
13
0
0
0
0
0
15,00
60
800
0
0
0
0
ΑΒ650551 ΟχιΟχι 1
30
0
0
2
0
0
18,50
40
800
0
0
60
Τ173396
ΟχιΟχι 1
14
0
0
2
0
0
14,45
46
800
0
0
ΑΗ540236 ΟχιΟχι 1
11
0
0
0
0
0
14,00
60
725
0
ΑΚ066847 ΟχιΟχι 1
15
0
0
0
0
0
15,09
45
800
Ρ670802
ΟχιΟχι 1
11
0
0
0
0
0
12,00
60
Χ699547
ΟχιΟχι 1
13
0
4
2
0
0
14,91
ΑΙ657072 ΟχιΟχι 1
18
0
0
1
0
0
Σειρά Κατάταξης
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
1.694,40
(8)
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οχι
(7)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(8)
1
(6)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(7)
Οχι
(5)
Φ038021
(1)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(6)
420
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες)
364,40
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
1
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
1.931,00
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθμ. τέκνων)
Οχι
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθμ. ανήλικων τέκνων)
1
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
Οχι
(4)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
420
(2) (3)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(2)
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ
ΟΝΟΜΑ
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα : ΔΕ8 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
467
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΝΑΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
327
174
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΑΠΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
455
134
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
152
405
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΣΑΛΤΟΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
391
488
200 311,00
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Τ036265
ΟχιΟχι 1
18
0
0
0
0
0
13,00
38
800
0
0
0
0
0
260,00
266
Οχι
1
Οχι
1.326,00
11
ΚΑΛΟΥΤΣΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Π265390
ΟχιΟχι 1
22
0
4
1
0
0
14,31
0
800
0
200
30
0
0
286,20
0
Οχι
1
Οχι
1.316,20
12
Ρ623460
ΟχιΟχι 1
30
0
0
2
0
0
13,43
26
800
0
0
60
0
0
268,60
182
Οχι
1
Οχι
1.310,60
13
Χ724489
ΟχιΟχι 1
11
0
0
2
0
0
15,00
31
725
0
0
60
0
0
300,00
217
Οχι
1
Οχι
1.302,00
14
ΑΒ066202 ΟχιΟχι 1
15
0
0
0
0
0
12,00
34
800
0
0
0
0
0
240,00
238
Οχι
1
Οχι
1.278,00
15
ΑΒ318546 ΟχιΟχι 1
33
0
4
0
0
0
13,80
0
800
0
200
0
0
0
276,00
0
Οχι
1
Οχι
1.276,00
16
Τ257513
ΟχιΟχι 1
8
0
0
0
0
0
17,62
60
500
0
0
0
0
0
352,40
420
Οχι
1
Οχι
1.272,40
17
Φ038262
ΟχιΟχι 1
18
0
0
1
0
0
11,37
28
800
0
0
30
0
0
227,40
196
Οχι
1
Οχι
1.253,40
18
230
239
221
ΤΣΙΡΩΝΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
188
504
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
394
330
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΟΣΑΚΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
371
468
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισμένου χρόνου
1 από 6
Φορέας : ΟΠΑΚΜ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΝΠΔΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΙΘΑΚΗΣ 12 ΓΕΡΑΚΑΣ
ΑΔΑ: 7ΕΩΗ4651ΓΠ-ΖΕΘ
Ανακοίνωση :
Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. :
1/2015
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ
Διάρκεια Σύμβασης : ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31/08/2015
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ή ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :102
ΑΡ.ΠΡΩΤ.590/20-03-2015
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
128
ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑ
ΠΑΡΘΕΝΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
800
0
0
60
0
0
307,40
70
Οχι
1
Οχι
1.237,40
19
Τ132518
ΟχιΟχι 1
16
0
0
2
0
0
16,58
6
800
0
0
60
0
0
331,60
42
Οχι
1
Οχι
1.233,60
20
Σ080813
ΟχιΟχι 1
22
0
0
2
0
0
18,67
0
800
0
0
60
0
0
373,40
0
Οχι
1
Οχι
1.233,40
21
ΑΒ507315 ΟχιΟχι 1
18
0
0
0
0
0
14,70
19
800
0
0
0
0
0
294,00
133
Οχι
1
Οχι
1.227,00
22
Τ161184
ΟχιΟχι 1
9
4
0
4
0
0
15,93
0
575
200
0
110
0
0
318,60
0
Οχι
1
Οχι
1.203,60
23
ΑΕ800260 ΟχιΟχι 1
48
0
0
0
0
0
20,00
0
800
0
0
0
0
0
400,00
0
Οχι
1
Οχι
1.200,00
24
ΑΚ051503 ΟχιΟχι 1
37
0
0
0
0
0
19,90
0
800
0
0
0
0
0
398,00
0
Οχι
1
Οχι
1.198,00
25
ΑΒ200511 ΟχιΟχι 1
6
0
0
2
0
0
18,12
60
350
0
0
60
0
0
362,40
420
Οχι
1
Οχι
1.192,40
26
Σ693366
ΟχιΟχι 1
14
0
0
0
0
0
16,00
10
800
0
0
0
0
0
320,00
70
Οχι
1
Οχι
1.190,00
27
Π332041
ΟχιΟχι 1
8
0
0
1
0
0
12,00
60
500
0
0
30
0
0
240,00
420
Οχι
1
Οχι
1.190,00
28
ΑΚ285040 ΟχιΟχι 1
55
0
0
0
0
0
18,64
0
800
0
0
0
0
0
372,80
0
Οχι
1
Οχι
1.172,80
29
Φ037143
ΟχιΟχι 1
6
0
4
0
0
0
10,00
60
350
0
200
0
0
0
200,00
420
Οχι
1
Οχι
1.170,00
30
ΑΜ031041 ΟχιΟχι 1
13
0
0
0
0
0
18,46
0
800
0
0
0
0
0
369,20
0
Οχι
1
Οχι
1.169,20
31
621989630ΟχιΟχι 1
30
0
0
0
0
0
17,90
0
800
0
0
0
0
0
358,00
0
Οχι
1
Οχι
1.158,00
32
ΑΒ578546 ΟχιΟχι 1
30
0
0
0
0
0
10,10
22
800
0
0
0
0
0
202,00
154
Οχι
1
Οχι
1.156,00
33
ΑΙ014560 ΟχιΟχι 1
17
0
0
0
0
0
11,14
19
800
0
0
0
0
0
222,80
133
Οχι
1
Οχι
1.155,80
34
ΑΒ507362 ΟχιΟχι 1
41
0
0
0
0
0
17,36
0
800
0
0
0
0
0
347,20
0
Οχι
1
Οχι
1.147,20
35
Τ452393
ΟχιΟχι 1
16
0
0
0
0
0
17,06
0
800
0
0
0
0
0
341,20
0
Οχι
1
Οχι
1.141,20
36
Τ016328
ΟχιΟχι 1
25
0
0
1
0
0
15,00
0
800
0
0
30
0
0
300,00
0
Οχι
1
Οχι
1.130,00
37
Ρ554859
ΟχιΟχι 1
17
0
0
0
0
0
16,00
0
800
0
0
0
0
0
320,00
0
Οχι
1
Οχι
1.120,00
38
(5)
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθμ. τέκνων)
(4)
Σειρά Κατάταξης
10
(2) (3)
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
15,37
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες)
0
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
0
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
2
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθμ. τέκνων)
0
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθμ. ανήλικων τέκνων)
0
(1)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
20
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΟχιΟχι 1
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Σ260666
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΜΠΑΖΟΥΛΑ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(8)
ΑΛΕΞΙΟΥ
211
ΜΟΝΑΔΕΣ
(7)
465
ΜΟΝΑΔΕΣ
(6)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(5)
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(4)
ΜΟΥΛΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(3)
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(2)
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
ΒΛΑΧΟΥ
132
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα : ΔΕ8 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
137
ΒΑΖΑΚΑ
ΕΜΟΡΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΡΑΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
492
176
ΛΟΥΚΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΡΙΣΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
397
282
ΔΕΚΑΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΜΤΣΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
454
402
ΜΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
403
177
ΣΕΡΕΡ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ-ΑΝΕΛΙΖ ΟΥΛΦ
309
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
123
200
ΚΙΤΣΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΟΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΕΤΣΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
207
378
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
206
223
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισμένου χρόνου
2 από 6
Φορέας : ΟΠΑΚΜ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΝΠΔΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΙΘΑΚΗΣ 12 ΓΕΡΑΚΑΣ
ΑΔΑ: 7ΕΩΗ4651ΓΠ-ΖΕΘ
Ανακοίνωση :
Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. :
1/2015
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ
Διάρκεια Σύμβασης : ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31/08/2015
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ή ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :102
ΑΡ.ΠΡΩΤ.590/20-03-2015
ΜΟΝΑΔΕΣ
(4)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(5)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(6)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(7)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
2
0
0
14,35
60
350
0
0
60
0
0
287,00
420
Οχι
1
Οχι
1.117,00
39
0
0
0
0
0
15,80
0
800
0
0
0
0
0
316,00
0
Οχι
1
Οχι
1.116,00
40
20
0
0
1
0
0
14,15
0
800
0
0
30
0
0
283,00
0
Οχι
1
Οχι
1.113,00
41
ΟχιΟχι 1
20
0
0
0
0
0
14,82
0
800
0
0
0
0
0
296,40
0
Οχι
1
Οχι
1.096,40
42
ΟχιΟχι 1
6
0
0
1
0
0
17,16
52
350
0
0
30
0
0
343,20
364
Οχι
1
Οχι
1.087,20
43
ΑΚ025882 ΟχιΟχι 1
5
0
0
0
0
0
19,39
60
275
0
0
0
0
0
387,80
420
Οχι
1
Οχι
1.082,80
44
ΑΙ632079 ΟχιΟχι 1
15
0
0
0
0
0
14,00
0
800
0
0
0
0
0
280,00
0
Οχι
1
Οχι
1.080,00
45
ΑΚ749785 ΟχιΟχι 1
7
0
0
0
0
0
14,00
51
425
0
0
0
0
0
280,00
357
Οχι
1
Οχι
1.062,00
46
ΑΚ028847 ΟχιΟχι 1
75
0
0
2
0
0
10,00
0
800
0
0
60
0
0
200,00
0
Οχι
1
Οχι
1.060,00
47
ΑΖ530963 ΟχιΟχι 1
27
0
0
0
0
0
13,00
0
800
0
0
0
0
0
260,00
0
Οχι
1
Οχι
1.060,00
48
ΟχιΟχι 1
6
0
0
0
0
0
18,78
47
350
0
0
0
0
0
375,60
329
Οχι
1
Οχι
1.054,60
49
ΑΒ991553 ΟχιΟχι 1
19
0
0
0
0
0
12,00
2
800
0
0
0
0
0
240,00
14
Οχι
1
Οχι
1.054,00
50
Φ307194
ΟχιΟχι 1
23
0
0
0
0
0
11,85
0
800
0
0
0
0
0
237,00
0
Οχι
1
Οχι
1.037,00
51
Ρ661000
ΟχιΟχι 1
6
0
0
0
0
0
13,00
60
350
0
0
0
0
0
260,00
420
Οχι
1
Οχι
1.030,00
52
ΑΗ510459 ΟχιΟχι 1
18
0
0
0
0
0
11,00
0
800
0
0
0
0
0
220,00
0
Οχι
1
Οχι
1.020,00
53
Ρ704114
ΟχιΟχι 1
6
0
0
0
0
0
20,00
36
350
0
0
0
0
0
400,00
252
Οχι
1
Οχι
1.002,00
54
ΑΒ573889 ΟχιΟχι 1
31
0
0
0
0
0
10,00
0
800
0
0
0
0
0
200,00
0
Οχι
1
Οχι
1.000,00
55
Σ684124
ΟχιΟχι 1
6
0
0
2
0
0
16,20
38
350
0
0
60
0
0
324,00
266
Οχι
1
Οχι
1.000,00
56
Χ547472
ΟχιΟχι 1
8
0
0
0
0
0
17,00
20
500
0
0
0
0
0
340,00
140
Οχι
1
Οχι
980,00
57
Τ063863
ΟχιΟχι 1
8
0
0
0
0
0
18,20
16
500
0
0
0
0
0
364,00
112
Οχι
1
Οχι
976,00
58
6
0
ΑΙ099379 ΟχιΟχι 1
44
ΑΝΝΑ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ057494
ΟχιΟχι 1
199
Χ509325
ΚΡΕΜΜΟΥ
ΜΑΡΟΥΣΑ
Τ017501
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
457
ΦΙΚΙΑ
ΜΑΡΟΥΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΑΒΟΥΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ-ΑΧΙΛ
251
114
ΣΥΒΡΗ
ΟΛΓΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΛΑΪΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΟΣ
115
203
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑΔΕΣ
(3)
0
ΟχιΟχι 1
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(2)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθμ. τέκνων)
(7)
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
375
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(6)
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
(5)
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(4)
(1)
Ρ576083
108
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
336
414
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες)
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθμ. ανήλικων τέκνων)
ΕΛΕΝΗ
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
ΑΓΓΕΛΗ
388
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(2) (3)
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα : ΔΕ8 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΒΑΡΟΥΧΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π057462
ΦΟΥΡΤΑΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
486
379
ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ
ΑΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΕΝΤΕ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΑΓΛΑΪΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
462
155
497
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΟΡΜΠΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
250
374
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
472
447
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισμένου χρόνου
3 από 6
Φορέας : ΟΠΑΚΜ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΝΠΔΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΙΘΑΚΗΣ 12 ΓΕΡΑΚΑΣ
ΑΔΑ: 7ΕΩΗ4651ΓΠ-ΖΕΘ
Ανακοίνωση :
Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. :
1/2015
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ
Διάρκεια Σύμβασης : ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31/08/2015
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ή ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :102
ΑΡ.ΠΡΩΤ.590/20-03-2015
0
0
0
0
0
200,00
420
Οχι
1
Οχι
970,00
59
Φ029573
ΟχιΟχι 1
6
0
0
0
0
0
10,00
54
350
0
0
0
0
0
200,00
378
Οχι
1
Οχι
928,00
60
Ν303078
ΟχιΟχι 1
7
0
0
2
0
0
20,00
4
425
0
0
60
0
0
400,00
28
Οχι
1
Οχι
913,00
61
Σ465606
ΟχιΟχι 1
8
0
0
0
0
0
18,00
7
500
0
0
0
0
0
360,00
49
Οχι
1
Οχι
909,00
62
ΑΚ027681 ΟχιΟχι 1
8
0
0
0
0
0
13,28
19
500
0
0
0
0
0
265,60
133
Οχι
1
Οχι
898,60
63
Π393247
ΟχιΟχι 1
7
0
0
2
0
0
19,34
0
425
0
0
60
0
0
386,80
0
Οχι
1
Οχι
871,80
64
ΑΒ065920 ΟχιΟχι 1
6
0
0
2
0
0
19,90
9
350
0
0
60
0
0
398,00
63
Οχι
1
Οχι
871,00
65
ΑΙ660229 ΟχιΟχι 1
6
0
0
2
0
0
19,00
8
350
0
0
60
0
0
380,00
56
Οχι
1
Οχι
846,00
66
Τ145945
ΟχιΟχι 1
7
0
0
0
0
0
14,00
19
425
0
0
0
0
0
280,00
133
Οχι
1
Οχι
838,00
67
ΑΖ907692 ΟχιΟχι 1
8
0
0
0
0
0
16,45
0
500
0
0
0
0
0
329,00
0
Οχι
1
Οχι
829,00
68
ΑΚ057133 ΟχιΟχι 1
6
0
0
0
0
0
15,00
25
350
0
0
0
0
0
300,00
175
Οχι
1
Οχι
825,00
69
ΑΚ659549 ΟχιΟχι 1
7
0
0
0
0
0
18,00
5
425
0
0
0
0
0
360,00
35
Οχι
1
Οχι
820,00
70
Σ242818
ΟχιΟχι 1
1
0
0
2
0
0
15,87
60
0
0
0
60
0
0
317,40
420
Οχι
1
Οχι
797,40
71
ΑΚ463480 ΟχιΟχι 1
7
0
0
2
0
0
13,00
6
425
0
0
60
0
0
260,00
42
Οχι
1
Οχι
787,00
72
ΑΜ106250 ΟχιΟχι 1
7
0
0
0
0
0
16,00
5
425
0
0
0
0
0
320,00
35
Οχι
1
Οχι
780,00
73
Φ361350
ΟχιΟχι 1
8
0
0
0
0
0
11,91
5
500
0
0
0
0
0
238,20
35
Οχι
1
Οχι
773,20
74
ΑΙ201397 ΟχιΟχι 1
7
0
0
0
0
0
15,64
5
425
0
0
0
0
0
312,80
35
Οχι
1
Οχι
772,80
75
Τ096794
ΟχιΟχι 1
5
0
0
0
0
0
18,00
18
275
0
0
0
0
0
360,00
126
Οχι
1
Οχι
761,00
76
ΑΒ516748 ΟχιΟχι 1
6
0
0
0
0
0
17,30
6
350
0
0
0
0
0
346,00
42
Οχι
1
Οχι
738,00
77
Π004558
5
0
0
2
0
0
19,78
0
275
0
0
60
0
0
395,60
0
Οχι
1
Οχι
730,60
78
(5)
(6)
(7)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθμ. τέκνων)
(4)
Σειρά Κατάταξης
350
(2) (3)
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
60
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες)
10,00
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
0
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθμ. τέκνων)
0
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθμ. ανήλικων τέκνων)
0
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
0
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
6
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΟχιΟχι 1
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Χ688685
(1)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
512
385
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(8)
ΖΗΣΗ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(7)
459
ΜΟΝΑΔΕΣ
(6)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(5)
ΜΑΡΙΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(4)
ΧΡΥΣΙΔΟΥ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(3)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(2)
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
485
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα : ΔΕ8 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΑΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΩΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
471
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΨΥΡΟΥΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
213
404
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΑΡΑΩ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
356
408
ΒΥΤΙΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΚΑ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
383
413
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΜΗΝΔΡΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
483
171
ΝΙΚΙΣΙΝΑ
ΑΓΑΠΗ
ΙΓΚΟΡ
ΚΟΥΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
446
243
386
ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΙΛΙΒΕΡΔΗ
ΤΖΟΓΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
510
484
ΠΡΙΝΤΕΖΗ
ΤΕΡΕΖΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΙΚΗ-ΜΥΡΤΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
149
448
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισμένου χρόνου
ΟχιΟχι 1
4 από 6
Φορέας : ΟΠΑΚΜ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΝΠΔΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΙΘΑΚΗΣ 12 ΓΕΡΑΚΑΣ
ΑΔΑ: 7ΕΩΗ4651ΓΠ-ΖΕΘ
Ανακοίνωση :
Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. :
1/2015
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ
Διάρκεια Σύμβασης : ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31/08/2015
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ή ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :102
ΑΡ.ΠΡΩΤ.590/20-03-2015
ΜΟΝΑΔΕΣ
(4)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(5)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(6)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(7)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
0
0
15,00
60
0
0
0
0
0
0
300,00
420
Οχι
1
Οχι
720,00
79
0
0
2
0
0
15,36
0
350
0
0
60
0
0
307,20
0
Οχι
1
Οχι
717,20
80
6
0
0
0
0
0
16,00
6
350
0
0
0
0
0
320,00
42
Οχι
1
Οχι
712,00
81
ΑΚ055219 ΟχιΟχι 1
7
0
0
0
0
0
13,91
0
425
0
0
0
0
0
278,20
0
Οχι
1
Οχι
703,20
82
ΑΕ087692 ΟχιΟχι 1
6
0
0
1
0
0
13,00
9
350
0
0
30
0
0
260,00
63
Οχι
1
Οχι
703,00
83
Σ293221
ΟχιΟχι 1
4
0
0
1
0
0
14,00
25
200
0
0
30
0
0
280,00
175
Οχι
1
Οχι
685,00
84
ΑΙ145028 ΟχιΟχι 1
6
0
0
1
0
0
13,00
6
350
0
0
30
0
0
260,00
42
Οχι
1
Οχι
682,00
85
ΑΙ032278 ΟχιΟχι 1
5
0
0
2
0
0
15,00
0
275
0
0
60
0
0
300,00
0
Οχι
1
Οχι
635,00
86
Χ054718
ΟχιΟχι 1
0
0
4
0
0
0
18,08
10
0
0
200
0
0
0
361,60
70
Οχι
1
Οχι
631,60
87
Σ200341
ΟχιΟχι 1
0
0
0
4
0
0
18,78
20
0
0
0
110
0
0
375,60
140
Οχι
1
Οχι
625,60
88
ΑΗ326170 ΟχιΟχι 1
5
0
0
0
0
0
10,00
21
275
0
0
0
0
0
200,00
147
Οχι
1
Οχι
622,00
89
ΑΑ019995 ΟχιΟχι 1
3
0
0
0
0
0
10,00
60
0
0
0
0
0
0
200,00
420
Οχι
1
Οχι
620,00
90
Χ489917
ΟχιΟχι 1
0
0
0
0
0
0
18,11
21
0
0
0
0
0
0
362,20
147
Οχι
1
Οχι
509,20
91
Π102233
ΟχιΟχι 1
0
0
0
3
0
0
18,89
0
0
0
0
110
0
0
377,80
0
Οχι
1
Οχι
487,80
92
Χ073621
ΟχιΟχι 1
0
0
0
2
0
0
16,09
4
0
0
0
60
0
0
321,80
28
Οχι
1
Οχι
409,80
93
ΑΙ014790 ΟχιΟχι 1
0
0
0
0
0
0
19,67
0
0
0
0
0
0
0
393,40
0
Οχι
1
Οχι
393,40
94
ΑΙ149304 ΟχιΟχι 1
0
0
0
0
0
0
18,10
0
0
0
0
0
0
0
362,00
0
Οχι
1
Οχι
362,00
95
Σ627198
ΟχιΟχι 1
0
0
0
2
0
0
15,00
0
0
0
0
60
0
0
300,00
0
Οχι
1
Οχι
360,00
96
Π929958
ΟχιΟχι 1
0
0
0
0
0
0
15,29
0
0
0
0
0
0
0
305,80
0
Οχι
1
Οχι
305,80
97
ΑΜ046493 ΟχιΟχι 1
0
0
0
1
0
0
13,60
0
0
0
0
30
0
0
272,00
0
Οχι
1
Οχι
302,00
98
0
0
ΑΕ555845 ΟχιΟχι 1
6
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΟΣ
ΖΙΑΒΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΚ047427 ΟχιΟχι 1
390
ΤΣΑΚΩΝΙΑΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
355
ΚΟΜΠΟΓΙΩΡΓΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΣΠΥΡΟΣ
163
464
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
274
253
ΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ
ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
453
511
ΣΑΛΛΙΑΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ-ΙΩ
ΤΖΑΒΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
186
494
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΩΓΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
302
503
289
ΜΑΝΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΓΛΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
298
268
ΔΗΜΑΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
389
ΣΚΛΑΒΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑΔΕΣ
(3)
0
ΟχιΟχι 1
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(2)
(8)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθμ. τέκνων)
(7)
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
ΓΙΑΒΡΗ
296
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(6)
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
(5)
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(4)
(1)
Χ680605
116
423
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες)
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑ
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθμ. ανήλικων τέκνων)
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
ΑΝΘΗ
169
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(2) (3)
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα : ΔΕ8 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΚΟΣΜΑΣ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισμένου χρόνου
5 από 6
Φορέας : ΟΠΑΚΜ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΝΠΔΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΙΘΑΚΗΣ 12 ΓΕΡΑΚΑΣ
ΑΔΑ: 7ΕΩΗ4651ΓΠ-ΖΕΘ
Ανακοίνωση :
Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. :
1/2015
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ
Διάρκεια Σύμβασης : ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31/08/2015
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ή ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :102
ΑΡ.ΠΡΩΤ.590/20-03-2015
ΜΟΝΑΔΕΣ
(5)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(6)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(7)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
2
0
0
12,00
0
0
0
0
60
0
0
240,00
0
Οχι
1
Οχι
300,00
0
0
0
0
0
13,46
2
0
0
0
0
0
0
269,20
14
Οχι
1
Οχι
283,20 100
0
0
0
0
0
0
12,20
0
0
0
0
0
0
0
244,00
0
Οχι
1
Οχι
244,00 101
ΟχιΟχι 1
0
0
0
0
0
0
11,00
0
0
0
0
0
0
0
220,00
0
Οχι
1
Οχι
220,00 102
ΑΒ261866 ΝαιΟχι 1
0
0
0
2
0
0
10,00
29
0
0
0
60
0
0
200,00
203
Ναι
1
Οχι
463,00 103
Σ727244
ΝαιΟχι 1
0
0
0
0
0
0
14,91
23
0
0
0
0
0
0
298,20
161
Ναι
1
Οχι
459,20 104
Ρ554409
ΝαιΟχι 1
0
0
0
1
0
0
10,00
25
0
0
0
30
0
0
200,00
175
Ναι
1
Οχι
405,00 105
ΑΙ582684 ΟχιΟχι 1
0
0
ΑΒ123688 ΟχιΟχι 1
3
ΧΡΥΣΟΥ
ΜΑΡΟΥΣΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΚ540084 ΟχιΟχι 1
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
349
162
Π066149
ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑΔΕΣ
(4)
(8)
(1)
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(3)
(7)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθμ. τέκνων)
(6)
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(2)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(5)
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
(4)
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
179
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες)
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
ΤΣΑΡΟΥΧΑ
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθμ. ανήλικων τέκνων)
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ
232
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(2) (3)
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα : ΔΕ8 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
99
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
506
ΜΑΛΙΑΜΑΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΔΕΛΑΤΟΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
422
138
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισμένου χρόνου
6 από 6