Chimica Industriale

www.uradne-objave.izola.si
Št. 18/2014
e-pošta: [email protected]
Izola, petek, 10. 10. 2014
VSEBINA
•SKLEP o razveljavitvi glasovanja na volitvah v Svet Krajevne skupnosti Staro mesto, na volišču št. 04001001, Dvorana
Rdečega križa, Ob starem zidovju 15/a, Izola
•RAZPIS: ponovne volitve v Svet Krajevne skupnosti Staro
mesto, na volišču št. 04001001, Dvorana Rdečega križa, Ob
starem zidovju 15/a, Izola
•POROČILO o izidu lokalnih volitev v občini Izola za predstavnike italijanske samoupravne narodne skupnosti
•POROČILO o izidu rednih volitev članov Sveta italijanske
narodne skupnosti Izola
•POROČILO o izidu rednih lokalnih volitev
CONTENUTO
•DELIBERA sull’annullamento della votazione alle elezioni al
Consiglio della Comunità locale Città Vecchia, al seggio elettorale n. 04001001, Sala della Corce Rossa, Via Antiche Mura
15/a, Isola
•INDICO: le seconde elezioni al Consiglio della Comunità locale
Città Vecchia, al seggio elettorale n. 04001001, Sala della Corce
Rossa, Via Antiche Mura 15/a, Isola
•RELAZIONE sull’esito delle elezioni amministrative ordinarie
del Comune di Isola - per i rappresentanti della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana
•RELAZIONE sull’esito delle elezioni ordinarie del Consiglio
della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola
•RELAZIONE sull’esito delle elezioni amministrative ordinarie
OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA – COMMISSIONE
ELETTORALE COMUNALE
»LOKALNE VOLITVE 2014«
Na podlagi 93. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12), je Občinska volilna komisija
na 10. redni seji dne 08.10.2014, sprejela naslednji
SKLEP
1. Razveljavi se glasovanje na volitvah v Svet Krajevne skupnosti
Staro mesto, na volišču št. 04001001 (Dvorana Rdečega križa,
Ob starem zidovju 15/a, Izola).
2. Odredi se ponovne volitve v Svet Krajevne skupnosti Staro
mesto, na volišču št. 04001001 (Dvorana Rdečega križa, Ob
starem zidovju 15/a, Izola).
Uradne objave Občine Izola, leto II
3. Ponovne volitve na volišču št. 04001001 (Dvorana Rdečega križa, Ob starem zidovju 15/a, Izola) se opravijo dne
19.10.2014.
O b r a z l o ž i t e v:
Skladno z določbo 93. člena Zakona o lokalnih volitvah (v nadaljevanju ZLV) se opravijo ponovne volitve, če občinska volilna
komisija (v nadaljevanju OVK) zaradi nepravilnosti, ki so ali bi
lahko bistveno vplivale na izid glasovanja, razveljavi glasovanje
na volišču ter odredi ponovne volitve. Nepravilnosti pri glasovanju
na volišču oziroma pri delu volilnega odbora lahko OVK ugotovi
na podlagi ugovorov kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov, volivcev ali po uradni dolžnosti (98. člen ZLV).
Občinska volilna komisija je po uradni dolžnosti ugotovila nepravilnost pri glasovanju, ki se nanaša na volišče št. 04001001 (Dvorana Rdečega križa). Na navedenem volišču je OVK preko letečega
volilnega odbora, ki je na dan glasovanja dne 05.10.2014 omogočal
glasovanje volivcem na domu, ki so za to zaprosili OVK v predpisanem roku, omogočila glasovanje volivcu Liberu Sauletu, ki ni bil
vpisan v volilni imenik na tem volišču, in ki tudi nima stalnega prebivališča v Občini Izola, temveč le začasno prebivališče na naslovu
Kosovelova 22, Izola. Slednje izhaja tudi iz potrdila Upravne enote
Izola št. 021-13/2014-110 z dne 08.10.2014.
Pravico voliti župana in člane občinskega sveta ima na podlagi
prvega odstavka 103. člena ZLV in četrtega odstavka 5. člena ZLV
vsak volivec, ki ima stalno prebivališče v občini. Volilno pravico v
svet krajevne skupnosti pa ima na podlagi sedmega odstavka 109.
člena ZLV volivec s stalnim prebivališčem v tej krajevni skupnosti.
Zgoraj opisana nepravilnost pri glasovanju na izid volitev za župana in za člane občinskega sveta ni imela vpliva, prav tako ne na razdelitev mandatov upoštevaje preferenčne glasove, je pa ta nepravilnost lahko vplivala na izid glasovanja za člane Sveta Krajevne
skupnosti Staro mesto. V svet te krajevne skupnosti se voli sedem
članov, od tega enega izvolijo predstavniki italijanske narodne skupnosti. OVK je po ugotovitvi izidov glasovanja ugotovila, da sta
kandidata za člana Sveta Krajevne skupnosti Staro mesto, Sandra Prašnikar in Renato Vouk (oba kandidata predlagatelja Alojza
Pečana in skupine volivcev) dosegla enako število glasov (220) in
se oba uvrstila na šesto mesto. Med njima bi se za odločitev o tem,
kateri od njiju je izvoljen, po določbi drugega odstavka 12. člena v
zvezi z drugim odstavkom 109. člena ZLV, moral opraviti žreb. Ker
pa bi lahko po uradni dolžnosti ugotovljena nepravilnost pri glasovanju, ki se nanaša na glas enega volivca, pripeljala tudi do drugačnih rezultatov, je bilo potrebno volitve za člane Sveta Krajevne
skupnosti Staro mesto, na volišču št. 04001001 (Dvorana Rdečega
križa), razveljaviti ter v razveljavljenem obsegu odrediti ponovne
volitve, ki bodo opravljene dne 19.10.2014, skupaj z drugim krogom volitev za župana.
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep OVK ima vsak kandidat in predstavnik kandidature pravico vložiti pritožbo na svet
krajevne skupnosti oziroma pri organu, ki odloča o potrditvi man-
Št. 18/2014 / 10. 10. 2014 / stran 2
Uradne objave Občine Izola
datov za člana sveta krajevne skupnosti, najkasneje v 15-ih (petnajstih) dneh od dneva ponovnih volitev (100. člen ZLV v zvezi s
114. členom ZLV).
Številka: 041-7/2014
Datum: 08. 10. 2014
Predsednica
Nataša TOMAZINI TONEJC,
univ.dipl.prav
OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA – COMMISSIONE
ELETTORALE COMUNALE
»ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014«
In virtù dell'articolo 93 della Legge sulle elezioni amministrative
(Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – Sigla: ZLV-TUU3, 45/08 e
83/12), la Commissione elettorale comunale, riunitasi alla sua 10a
seduta ordinaria l'8 ottobre 2014, accoglie il seguente atto di
DELIBERA
1. Si annulla la votazione alle elezioni al Consiglio della Comunità
locale Città Vecchia, al seggio elettorale n. 04001001 (Sala della Croce Rossa, Via Antiche Mura n. 15/a, Isola).
stione e che non ha residenza stabile nel Comune di Isola, ma solamente la residenza temporanea all'indirizzo Via Srečko Kosovel n.
22, Isola. Quest'ultimo risulta anche dal certificato n. 021-13/2014110 rilasciato dall'Unità amministrativa di Isola, datato 8 ottobre.
In virtù del primo comma dell'articolo 103 della LEA e del quarto comma dell'articolo 5 della LEA, il diritto a eleggere il sindaco
e i membri del Consiglio comunale spetta a ogni elettore avente
residenza stabile nel comune. In virtù del settimo comma dell'articolo 109 della LEA, il diritto elettorale a eleggere i membri del
Consiglio delle Comunità locali spetta invece a ogni elettore avente residenza stabile nella Comunità locale in questione. L'irregolarità sorta durante la votazione, di cui sopra, non ha avuto alcuna
influenza sull'esito della votazione per il sindaco e per i membri
del Consiglio comunale, e nemmeno sulla suddivisione dei mandati considerando i voti di preferenza; tale irregolarità potrebbe però
aver influenzato l'esito della votazione per i membri della Comunità locale Città Vecchia. Al Consiglio della Comunità locale in
questione vengono eletti sette membri, di cui uno viene eletto dai
rappresentanti della Comunità nazionale italiana. Dopo l'esito della
votazione, la CEC ha costatato che i due candidati a membro della
Comunità locale Città Vecchia, Sandra Prašnikar e Renato Vouk
(entrambi candidati del proponente Alojz Pečan e gruppo di elettori) hanno avuto lo stesso numero di voti (220) e si sono classificati entrambi al sesto posto. In virtù della disposizione del secondo
comma dell'articolo 12, in relazione al secondo comma dell'articolo 109 della LEA, si dovrebbe fare un sorteggio su chi di loro due
fosse eletto. Siccome l'irregolarità identificata ex officio durante la
votazione, che riguarda il voto di un solo elettore, potrebbe risultare
in un esito diverso della votazione, si è ritenuto necessario annullare le elezioni a membro del Consiglio della Comunità locale Città
Vecchia, al seggio n. 04001001 (Sala della Croce Rossa) e indire,
nell’ambito dell’annullamento, le seconde elezioni, che verranno
attuate il 19 ottobre 2014, contemporaneamente al giro di ballottaggio delle elezioni a sindaco.
2. Si indicono le seconde elezioni al Consiglio della Comunità
locale Città Vecchia, al seggio elettorale n. 04001001 (Sala della Croce Rossa, Via Antiche Mura n. 15/a, Isola).
Ricorso giuridico: Ogni candidato e rappresentante della candidatura ha diritto a presentare ricorso contro la presente Delibera
della CEC al Consiglio della Comunità locale ovv. presso l'organo
cui spetta la decisione sulla convalida dei mandati per i membri del
Consiglio della Comunità locale, entro e non oltre i 15 (quindici)
giorni decorsi dal giorno delle seconde elezioni (articolo 100 della
LEA, in relazione all'articolo 114 della LEA).
3. Le seconde elezioni al seggio n. 04001001 (Sala della Croce
Rossa, Via Antiche Mura n. 15/a, Isola) verranno attuate il 19
ottobre 2014.
Prot. n.: 041-7/2014
Data: 08. 10. 2014
Motivazione:
In conformità con la disposizione dell'articolo 93 della Legge sulle elezioni amministrative (in seguito LEA), vengono attuate le
seconde elezioni, nel caso la Commissione elettorale comunale (in
seguito CEC) annulli la votazione al seggio causa irregolarità che
hanno influenzato o potrebbero fortemente influenzare l'esito della
votazione, e indica le seconde elezioni. La CEC può identificare
eventuali irregolarità durante la votazione al seggio ovv. nell’ambito dell’attività del Comitato elettorale in base a obiezioni da parte
dei candidati, dei rappresentanti delle candidature ovv. liste di candidati, degli elettori o ex officio (articolo 98 della LEA).
La Commissione elettorale comunale ha identificato ex officio
un'irregolarità durante la votazione, riguardo al seggio n. 04001001
(Sala della Croce Rossa). Presso il seggio in questione la CEC ha
dato, tramite il Comitato elettorale mobile che il giorno di voto, il 5
ottobre 2014 rendeva possibile la votazione a domicilio agli elettori
che avevano presentato domanda per tale votazione alla CEC nel
termine prescritto, la possibilità di voto all’elettore Libero Savle,
che non era iscritto nell'elenco elettorale presso il seggio in que-
La Presidente
Nataša TOMAZINI TONEJC,
laureata in giurisprudenza, m.p.
Št. 18/2014 / 10. 10. 2014 / stran 3
Uradne objave Občine Izola
OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA – COMMISSIONE
ELETTORALE COMUNALE
OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA – COMMISSIONE
ELETTORALE COMUNALE
Na podlagi 41., 93. in 95. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12), Občinska volilna
komisija
In virtù degli articoli 41, 93 e 95 della Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07- Sigla: ZLV-TUU3,
45/08 e 83/12), la Commissione elettorale comunale
razpisuje
PONOVNE VOLITVE V SVET KRAJEVNE
SKUPNOSTI STARO MESTO
V OBČINI IZOLA NA VOLIŠČU
ŠT. 04001001: DVORANA RDEČEGA KRIŽA
1. člen
Občinska volilna komisija Občine Izola razpisuje ponovne volitve
v Svet Krajevne skupnosti Staro mesto na volišču št. 04001001:
DVORANA RDEČEGA KRIŽA, Ob starem zidovju 15/a, Izola.
2. člen
Svet Krajevne skupnosti Staro mesto šteje 7 (sedem) članov, od teh
je 1 (en) član predstavnik Italijanske narodne skupnosti. Voli se 6
(šest) članov.
Število volivcev na volišču št. 04001001: Dvorana rdečega križa je
bilo po volilnem imeniku, na dan 5. 10. 2014, 1393.
3. člen
Ponovne volitve v Svet Krajevne skupnosti Staro mesto v Občini Izola na volišču številka 04001001: Dvorana rdečega križa, Ob
starem zidovju 15/a, Izola se izvedejo sočasno z drugim krogom
rednih volitev župana občine Izola, ki bodo v nedeljo, 19. oktobra
2014.
4. člen
Za izvedbo volitev po tem sklepu skrbita Občinska volilna komisija in Volilna komisija Krajevne skupnosti Staro mesto.
Številka: 041-7/2014
Datum: 09. 10. 2014
Predsednica
Nataša TOMAZINI TONEJC,
univ.dipl.prav
indice
LE SECONDE ELEZIONI
AL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ
LOCALE CITTÀ VECCHIA
NEL COMUNE DI ISOLA AL SEGGIO
ELETTORALE N. 04001001: SALA DELLA
CROCE ROSSA
Articolo 1
La Commissione elettorale comunale indice le seconde elezioni al
Consiglio della Comunità locale Città Vecchia al seggio elettorale
n. 04001001: SALA DELLA CROCE ROSSA, Via Antiche Mura
n. 15/a, Isola.
Articolo 2
Il Consiglio della Comunità locale Città Vecchia ha 7 (sette) membri, di cui 1 (un) membro è rappresentante della Comunità della
Nazionalità italiana. Si eleggono 6 (sei) membri.
Il numero degli elettori al seggio elettorale n. 04001001: Sala della
Croce Rossa, secondo l'elenco elettorale, il giorno 5 ottobre 2014
era 1393.
Articolo 3
Le seconde elezioni al Consiglio della Comunità locale Città Vecchia nel Comune di Isola al seggio elettorale numero 04001001:
Sala della Croce Rossa, Via Antiche Mura n. 15/a, Isola, verranno
attuate contemporaneamente al giro di ballottaggio delle elezioni
ordinarie a Sindaco del Comune di Isola, che avrà luogo domenica
19 ottobre 2014.
Articolo 4
La Commissione elettorale comunale e la Commissione elettorale delle comunità locali si occupano dell'attuazione delle elezioni,
come dalla presente Delibera.
Prot. n.: 041-7/2014
Data: 09. 10. 2014
La Presidente
Nataša TOMAZINI TONEJC,
laureata in giurisprudenza, m.p.
Št. 18/2014 / 10. 10. 2014 / stran 4
Uradne objave Občine Izola
OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
Posebna občinska volilna komisija
Commissione elettorale comunale particolare
valide. Le schede valide erano 336. Gli elettori potevano votare per
un numero massimo di due (2) candidati.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov / I singoli
candidati hanno ottenuto il seguente numero di voti:
Na podlagi določbe 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) je
Posebna občinska volilna komisija na seji dne 7. 10. 2014 sprejela
naslednje
Zap.št./
N. prog.
Kandidati/Candidati
Število
glasov/
N. voti
%
In virtù dell`articolo 90 della Legge sulle elezioni amministrative, la Commissione elettorale comunale particolare ha approvato,
alla seduta tenutasi il 7 ottobre 2014, la seguente
1
Ambra Šlosar Karbič
151
24,28
2
Felice Žiža
215
34,56
3
Agnese Babič
117
18,81
Silvano Sau
139
22,35
POROČILO / RELAZIONE
O IZIDU REDNIH LOKALNIH VOLITEV
V OBČINI IZOLA ZA PREDSTAVNIKE
ITALIJANSKE SAMOUPRAVNE NARODNE
SKUPNOSTI
dne 5. oktobra 2014
SULL’ ESITO DELLE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE ORDINARIE NEL
COMUNE DI ISOLA - PER I RAPPRESENTANTI
DELLA COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA
NAZIONALITÀ ITALIANA,
tenutesi il 5 ottobre 2014
I.
Posebna občinska volilna komisija Občine Izola je na 10. redni seji
dne 7. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov volilnih odborov ugotovila naslednji izid volitev, ki so bile 5. oktobra 2014, za člane
občinskega sveta Občine Izola - predstavnikov italijanske samoupravne narodne skupnosti. /
Alla sua 10a seduta, tenutasi il 7 ottobre 2014, la Commissione elettorale comunale particolare del Comune di Isola ha preso atto, in
base ai verbali presentati dai comitati elettorali, dell`esito delle
elezioni dei membri al Consiglio Comunale del Comune di Isola rappresentanti della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana, svoltesi il 5 ottobre 2014.
II.
Na volitvah 5. oktobra 2014 je imelo pravico glasovati 659 volivcev - pripadnikov italijanske samoupravne narodne skupnosti, od
tega je 642 vpisanih v volilni imenik in 17 volivcev s potrdilom.
Glasovalo je 325 volivcev po volilnem imeniku in 17 volivcev s
potrdilom (skupaj 342), kar pomeni, da je bila volilna udeležba
51,90%. /
Alle elezioni del 5 ottobre 2014 gli aventi diritto al voto appartenenti alla Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana erano 659, di cui 642 iscritti nell’elenco elettorale e 17 votanti con
l`attestato. Hanno votato 325 elettori dall`elenco elettorale e 17
votanti con l`attestato (in totale 342), l`affluenza alle urne era così
pari al 51,90%.
III.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Izola - predstavnikov
Italijanske samoupravne narodne skupnosti je bilo oddanih 342
glasovnic, od tega 6 neveljavnih. Veljavnih je bilo 336 glasovnic.
Volivci so lahko glasovali za največ dva (2) kandidata.
Alle elezioni dei membri al Consiglio Comunale del Comune di Isola - rappresentanti della Comunità Autogestita della Nazionalità
Italiana sono state consegnate 342 schede elettorali, di cui 6 non
4
IV.
Mandati pripadajo naslednjim kandidatom / Sono stati eletti al
Consiglio Comunale - rappresentanti della Comunità Autogestita
della Nazionalità Italiana di Isola i seguenti candidati:
1. FELICE ŽIŽA, roj./nato il 10/9/1963, Ulica Istrskega odreda/
Via del Distaccamento istriano 8, Izola/Isola;
2. AMBRA ŠLOSAR KARBIČ, roj./nata il 17/7/1980, Ulica Prekomorskih brigad/Via delle Brigate d`Oltremare 3, Izola/Isola.
V.
Za volitve člana sveta Krajevne skupnosti Staro mesto - predstavnika Italijanske samoupravne narodne skupnosti je bilo oddanih 84
glasovnic, od tega 9 neveljavnih. Veljavnih je bilo 75 glasovnic.
Volivci so lahko glasovali za največ eno (1) kandidatko.
Alle elezioni del membro al Consiglio della Comunità locale
“Città vecchia” - rappresentante della Comunità Autogestita della Nazionalità italiana sono state consegnate 84 schede elettorali,
di cui 9 non valide. Le schede valide erano 75. Gli elettori potevano votare per un numero massimo di un (1) candidato.
Posamezen kandidat je dobil naslednje število glasov / Il singolo
candidato ha ottenuto il seguente numero di voti:
Zap.št./
N. prog.
Kandidati/Candidati
Število
glasov/
N. voti
%
1
Diana Chicco
75
100,00
Za volitve člana sveta Krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava predstavnika Italijanske samoupravne narodne skupnosti je bilo
oddanih 83 glasovnic. Veljavnih je bilo 83 glasovnic. Volivci so
lahko glasovali za največ enega (1) kandidata.
Alle elezioni del membro al Consiglio della Comunità locale
“Jagodje - Dobrava”- rappresentante della Comunità Autogestita
della Nazionalità italiana sono state consegnate 83 schede elettorali. Le schede valide erano 83. Gli elettori potevano votare per un
numero massimo di un (1) candidato.
Posamezen kandidat je dobil naslednje število glasov / Il singolo
candidato ha ottenuto il seguente numero di voti:
Zap.št./
N. prog.
Kandidati/Candidati
Število
glasov/
N. voti
%
1
Illenia Šavron
48
57,83
2
Sebastjan Morato
35
42,17
Za člana svetov krajevnih skupnosti so bili izvoljeni / Sono stati
eletti ai Consigli delle comunità locali del Comune di Isola i seguenti candidati:
Št. 18/2014 / 10. 10. 2014 / stran 5
Uradne objave Občine Izola
Krajevna skupnost Staro mesto / Comunità locale “Città vecchia”:
1. DIANA CHICCO, roj./nata il 06/05/1944, Ob pečini/Via dello
Scoglio 5, Izola/Isola.
Krajevna skupnost Jagodje - Dobrava / Comunità locale “Jagodje - Dobrava”:
1. ILLENIA ŠAVRON, roj./nata il 10/3/1978, Dobrava 24C, Izola/Isola.
VI.
Poročilo se objavi v občinskem uradnem glasilu / La relazione viene pubblicata nella gazzetta ufficiale del comune.
Št./N.o.: 041-7/2014
Datum/Data: 7. 10. 2014
Predsednik Posebne občinske volilne komisije
Il Presidente della
Commissione elettorale comunale particolare
Valter Gerič, mag.prav./
master in giurisprudenza, l.r./m.p.
OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
Posebna občinska volilna komisija
Commissione elettorale comunale particolare
Na podlagi določbe 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) in
2. odstavka 8. člena Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih
(ZSNS) je Posebna občinska volilna komisija na seji dne 7. 10.
2014 sprejela naslednje
In virtù dell`articolo 90 della Legge sulle elezioni amministrative
e del secondo comma dell`articolo 8 della Legge sulle Comunità
nazionali autogestite, la Commissione elettorale comunale particolare ha approvato alla seduta tenutasi il 7 ottobre 2014, la seguente
POROČILO / RELAZIONE
O IZIDU REDNIH VOLITEV ČLANOV SVETA
ITALIJANSKE SAMOUPRAVNE NARODNE
SKUPNOSTI IZOLA
dne 5. oktobra 2014
SULL’ ESITO DELLE ELEZIONI ORDINARIE
DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLA
COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA
NAZIONALITÀ ITALIANA DI ISOLA,
tenutesi il 5 ottobre 2014
I.
Posebna občinska volilna komisija Občine Izola je na 10. redni seji
dne 7. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov volilnih odborov ugotovila naslednji izid volitev za člane Sveta italijanske samoupravne
narodne skupnosti Izola, ki so bile 5. oktobra 2014. /
Alla sua 10a seduta, tenutasi il 7 ottobre 2014, la Commissione
elettorale comunale particolare del Comune di Isola ha preso atto,
in base ai verbali presentati dai comitati elettorali, dell`esito delle
elezioni dei membri del Consiglio della Comunità Autogestita della
Nazionalità Italiana di Isola, svoltesi il 5 ottobre 2014.
II.
Na volitvah 5. oktobra 2014 je imelo pravico glasovati 659 volivcev - pripadnikov italijanske samoupravne narodne skupnosti, od
tega je 642 vpisanih v volilni imenik in 17 volivcev s potrdilom.
Glasovalo je 325 volivcev po volilnem imeniku in 17 volivcev s
potrdilom (skupaj 342), kar pomeni, da je bila volilna udeležba
51,90 %. /
Alle elezioni del 5 ottobre 2014 gli aventi diritto al voto appartenenti alla Comunità Autogestita della Nazionalità italiana erano 659, di cui 642 iscritti nell’elenco elettorale e 17 votanti con
l`attestato. Hanno votato 325 elettori dall`elenco elettorale e 17
votanti con l`attestato (in totale 342), l`affluenza alle urne era così
pari al 51,90 %.
III.
Za volitve članov Sveta Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola je bilo oddanih 342 glasovnic, od tega 5 neveljavnih.
Veljavnih je bilo 337 glasovnic. Volivci so lahko glasovali za največ devet (9) kandidatov. /
Alle elezioni dei membri al Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola sono state consegnate 342
schede elettorali, di cui 5 non valide. Le schede valide erano 337.
Gli elettori potevano votare per un numero massimo di nove (9)
candidati.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov / I singoli
candidati hanno ottenuto il seguente numero di voti:
Zap.št./
N. prog.
Kandidati/Candidati
Število
glasov/
N. voti
%
1
Dolores Bressan
126
4,38
2
Katja Dellore
153
5,87
3
Felice Žiža
226
8,67
4
Donatella Vodopija
160
6,14
5
Klara Antolovič
109
4,18
6
Daniela Zaro
151
5,79
7
Ambra Šlosar Karbič
154
5,91
8
Fiorenzo Dassena
157
6,02
9
Dean Kocjančič
92
3,53
10
Robi Štule
121
4,64
11
Mariella Radojkovič
132
5,06
12
Marko Gregorič
147
5,64
13
Renato Alessio
110
4,22
14
Silvano Sau
142
5,45
15
Illenia Šavron
144
5,52
16
Cristina Valentič Kostić
125
4,79
17
Guido Križman
187
7,17
18
Mario Carboni
171
6,56
IV.
Mandati pripadajo naslednjim kandidatom: / Sono stati eletti al
Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di
Isola i seguenti candidati:
1. FELICE ŽIŽA, roj./nato il 10/9/1963, Ulica Istrskega odreda/
Via del Distaccamento istriano 8, Izola/Isola;
2. GUIDO KRIŽMAN, roj./nato il 20/8/1968, Dobrava 28, Izola/
Isola;
3. MARIO CARBONI, roj./nato il 3/10/1937, Pittonijeva ulica/Via
Valentino Pittoni 16, Izola/Isola;
4. DONATELLA VODOPIJA, roj./nata il 17/2/1964, Ulica Oktobrske revolucije/Via della Rivoluzione d’Ottobre 2, Izola/Isola;
5. FIORENZO DASSENA, roj./nato il 2/9/1957, Ulica Prekomorskih brigad/Via delle Brigate d`Oltremare 3, Izola/Isola;
Št. 18/2014 / 10. 10. 2014 / stran 6
Uradne objave Občine Izola
6. AMBRA ŠLOSAR KARBIČ, roj./nata il 17/7/1980, Ulica Prekomorskih brigad/Via delle Brigate d`Oltremare 3, Izola/Isola;
7. KATJA DELLORE, roj./nata il 28/3/1980, Med vrtovi/Via degli
orti 13, Izola/Isola;
8. DANIELA ZARO, roj./nata il 13/5/1957, Goriška ulica/Via
Gorizia 4, Izola/Isola;
9. MARKO GREGORIČ, roj./nato il 22/7/1985, Strma pot/Vicolo
ripido 14, Izola/Isola.
člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) na svoji 10. redni seji, dne 08.10.2014, sprejela
V.
Poročilo se objavi v občinskem uradnem glasilu / La presente relazione viene pubblicata nella gazzetta ufficiale del comune.
Vrstni red kandidatov na glasovnici za drugi krog volitev za župana je:
Št./N.o.: 041-7/2014
Datum/Data: 7. 10. 2014
SKLEP
o razpisu drugega kroga volitev za župana
med kandidatoma Igorjem KOLENCEM pod zap.št. 4 in Brankom
SIMONOVIČEM pod zap.št. 7.
1. Igor KOLENC
2. Branko SIMONOVIČ
Drugi krog volitev za župana bo dne 19. 10. 2014.
Predsednik Posebne občinske volilne komisije
Il Presidente della
Commissione elettorale comunale particolare
Valter Gerič, mag.prav./
master in giurisprudenza, l.r./m.p.
II.
VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE
IZOLA
1. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
Zap.št.
Ime liste
1
SDS - SLOVENSKA
DEMOKRATSKA
STRANKA
362
6.62
2
SMC - STRANKA MIRA
CERARJA
943
17.25
OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA – COMMISSIONE
ELETTORALE COMUNALE
3
SD - SOCIALNI DEMOKRATI
838
15.33
4
281
5.14
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
94/07 – UPB-3, 45/08 in 83/12) Občinska volilna komisija Občine
Izola objavlja
ZZI - ZDRUŽENI ZA
IZOLO
5
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI
179
3.27
6
PS - POZITIVNA SLOVENIJA
111
2.03
7
IJN - IZOLA JE NAŠA
577
10.55
8
NOVA LISTA ZA IZOLO
378
6.91
9
SLS - SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA
162
2.96
10
SNS - SLOVENSKA
NACIONALNA STRANKA
24
0.44
11
OLJKA
278
5.08
12
MEF IN IZOLANI
563
10.30
13
DESUS - DESUS DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
772
14.12
POROČILO
O IZIDU REDNIH LOKALNIH VOLITEV
Občinska volilna komisija Občine Izola je na svoji 10. redni seji
dne 08.10.2014, na podlagi glasovanja na rednih lokalnih volitvah
5. oktobra 2014, ugotovila naslednje izide volitev:
I.
VOLITVE ZA ŽUPANA OBČINA IZOLA
1. Kandidati za župana so dobili naslednje število glasov:
Zap.št.
Kandidat
Število
glasov
%
glasov
1
Bojan Zadel
249
4.54
2
Saša Glavaš
314
5.72
3
Gregor Perič
649
11.83
4
Igor Kolenc
2658
48.43
5
Manca Vadnjal Stojanović 580
10.57
Št.
mand.
6
Vojko Ludvik
248
4.52
1
7
Branko Simonovič
790
14.40
2. Glede na to, da noben kandidat za župana ni dobil večine glasov, je Občinska volilna komisija Občine Izola, na podlagi 107.
Število
glasov
%
glasov
2. Posamezna lista ima naslednje število mandatov:
Št.
Ime liste
1 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
4
2 SMC - STRANKA MIRA CERARJA
4
3 SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1
4 ZZI - ZDRUŽENI ZA IZOLO
Št. 18/2014 / 10. 10. 2014 / stran 7
Uradne objave Občine Izola
0
5 NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI
0
6 PS - POZITIVNA SLOVENIJA
3
7 IJN - IZOLA JE NAŠA
1
8 NOVA LISTA ZA IZOLO
0
9 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
III.
VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNIH SKUPNOSTI
OBČINE IZOLA
1. Krajevna skupnost Haliaetum:
Posamezni kandidati so dobili sledeče število glasov:
Zap.št.
Kandidat
10 SNS - SLOVENSKA NACIONALNA
STRANKA
Število
glasov
%
glasov
1
Bogdan Gerk
368
41.16
1
11 OLJKA
2
Nadja Bizjak
292
32.66
2
12 MEF IN IZOLANI
3
Mario Carboni
304
34.00
4
13 DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
4
Rossella Raschini
253
28.30
5
Marija Knez
244
27.29
6
Vlado Ostrouška
365
40.83
7
Ana Kos
238
26.62
8
Dino Dodič
345
38.59
0
21
SKUPAJ
3. Na podlagi 2. odstavka 18. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-3, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Izola, na svoji 10. redni seji dne
08.10.2014, sprejela naslednji
SKLEP
Za člane Občinskega sveta Občine Izola so iz posameznih list dobili mandate naslednji kandidati:
9
Silvano Klarič
209
23.38
2. Krajevna skupnost Livade:
Posamezni kandidati so dobili sledeče število glasov:
Zap.št.
Kandidat
Število
glasov
%
glasov
1
Erika Štajner
531
34.48
2
Stevo Santin
330
21.43
3
Samanta Krampf
229
14.87
4
Branko Simonovič
535
34.74
5
Edvard Dečman
397
25.78
6
Lilijana Laganis
331
21.49
7
Vinko Gregorič
557
36.17
Lista: 3 - SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1 Valdi Morato
2 Romina Kralj
3 Aleksej Skok
4 Breda Pečan
8
Franc Podovšovnik
211
13.70
9
Elvio Krampf
210
13.64
10
Aleksandra Krejči Bole
263
17.08
11
Ana Dežjot
519
33.70
Lista: 4 - ZZI - ZDRUŽENI ZA IZOLO
1 Edi Grbec
12
Barbara Dobrila
444
28.83
13
Aleksej Skok
341
22.14
14
Neda Božič
486
31.56
Lista: 1 - SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1 Saša Glavaš
Lista: 2 - SMC - STRANKA MIRA CERARJA
1 Marisa Višnjevec Tuljak
2 Gregor Perič
3 Petra Štefančič
4 Igor Franca
Lista: 7 - IJN - IZOLA JE NAŠA
1 Bogdan Gerk
2 Manca Vadnjal Stojanović
3 Alojz Zorko
Lista: 8 - NOVA LISTA ZA IZOLO
1 Dean Kocjančič
Lista: 11 - OLJKA
1 Vojko Ludvik
Lista: 12 - MEF IN IZOLANI
1 Gašper Čehovin
2 Jasna Istenič
Lista: 13 - DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
21 Danilo Markočič
1 Branko Simonovič
2 Marjetka Popovski
3 Vlado Marić
3. Krajevna skupnost Jagodje - Dobrava:
Posamezni kandidati so dobili sledeče število glasov:
Zap.št.
Kandidat
Število
glasov
%
glasov
1
Vida Orbanić
260
29.58
2
Matjaž Gergeta
329
37.43
3
Manca Vadnjal Stojanović 251
28.56
4
Alojz Zorko
297
33.79
5
Maks Filipčič
456
51.88
6
Ivanka Godec
182
20.71
7
Bojan Zadel
198
22.53
8
Tanja Štule
205
23.32
9
Helena Jurinčič
148
16.84
10
Tanja Zadel
97
11.04
11
Dragica Skok
199
22.64
12
Danilo Markočič
305
34.70
13
Radivoj Nardin
176
20.02
14
Sabro Džogović
85
9.67
15
Dinko Jakac
171
19.45
Št. 18/2014 / 10. 10. 2014 / stran 8
Uradne objave Občine Izola
4. Krajevna skupnost Korte:
Posamezni kandidati so dobili sledeče število glasov:
VE Baredi:
Zap.št.
Kandidat
Število
glasov
%
glasov
1
Valter Jugovac
39
100.00
Zap.št.
Kandidat
Število
glasov
%
glasov
1
Marko Marancin
89
43.63
2
Elvis Vuk
41
20.10
3
Primož Hari
62
30.39
4
Izidor Močibob
50
24.51
5
Katica Gužič
65
31.86
Zap.št.
Kandidat
Število
glasov
%
glasov
1
Marino Kleva
36
100.00
Zap.št.
Kandidat
Število
glasov
%
glasov
1
Edvard Kleva
149
74.13
137
68.16
VE Šared:
VE Cetore:
VE Malija:
2
Nataša Čerin
VE Korte:
Zap.št.
Kandidat
Število
glasov
%
glasov
1
Matej Korenika
108
39.42
2
Kristjan Tul
71
25.91
3
Rozana Prešern
128
46.72
4
Edi Grbec
154
56.20
5
Mitja Peruzin
57
20.80
6
Zdravko Šimer
22
8.03
5. Na podlagi drugega odstavka 18. člena v zvezi s 114. členom
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-3, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Izola, na svoji
10. redni seji dne 08.10.2014, sprejela naslednji
SKLEP
1.
Za člane Sveta Krajevne skupnosti Haliaetum so izvoljeni naslednji kandidati:
1 Bogdan Gerk
6 Vlado Ostrouška
8 Dino Dodič
3 Mario Carboni
2 Nadja Bizjak
4 Rossella Raschini
2.
Za člane Sveta Krajevne skupnosti Livade so izvoljeni naslednji
kandidati:
7 Vinko Gregorič
4 Branko Simonovič
1 Erika Štajner
11 Ana Dežjot
14 Neda Božič
12 Barbara Dobrila
3.
Za člane Sveta Krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava so izvoljeni
naslednji kandidati:
5 Maks Filipčič
2 Matjaž Gergeta
12 Danilo Markočič
4 Alojz Zorko
1 Vida Orbanić
3 Manca Vadnjal Stojanović
4.
Za člane Sveta Krajevne skupnosti Korte so izvoljeni naslednji kandidati:
VE 1 – Baredi:
1 Valter Jugovac
VE 2 – Šared:
1 Marko Marancin
5 Katica Gužič
VE 3 – Cetore:
1 Marino Kleva
VE 4 – Malija:
1 Nataša Čerin
2 Edvard Kleva
VE 5 – Korte:
4 Edi Grbec
3 Rozana Prešern
1 Matej Korenika
6. Na podlagi 93. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12), je Občinska volilna komisija na 10. redni seji dne 08.10.2014, sprejela naslednji
S K LE P
1. Razveljavi se glasovanje na volitvah v Svet Krajevne skupnosti
Staro mesto, na volišču št. 04001001: Dvorana Rdečega križa, Ob
starem zidovju 15/a, Izola.
2. Odredi se ponovne volitve v svet krajevne skupnosti Staro mesto,
na volišču št. 04001001: Dvorana Rdečega križa, Ob starem zidovju 15/a, Izola.
3.Ponovne volitve na volišču št. 04001001: Dvorana Rdečega križa,
Ob starem zidovju 15/a, Izola, se opravijo dne 19.10.2014.
4. Občinska volilna komisija bo izid volitev za Svet Krajevne skupnosti Staro mesto ugotovila po opravljenih ponovnih volitvah na
volišču št. št. 04001001: Dvorana Rdečega križa, Ob starem zidovju
15/a, Izola.
Številka: 041-7/2014
Datum: 08.10.2014
P r e d s e d n i c a
Nataša TOMAZINI TONEJC,
univ.dipl.prav
Št. 18/2014 / 10. 10. 2014 / stran 9
Uradne objave Občine Izola
OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA – COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
In virtù dell'articolo 90 della Legge sulle elezioni amministrative
(Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – TUU-3, 45/08 e 83/12),
la Commissione elettorale comunale di Isola pubblica la seguente
R E LA Z I O N E
SULL'ESITO DELLE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE ORDINARIE
La Commissione elettorale comunale di Isola, riunitasi alla sua 10a
seduta ordinaria l'8 ottobre 2014, constata, in base alla votazione
alle elezioni amministrative ordinarie del 5 ottobre 2014, il seguente
esito delle elezioni:
I
ELEZIONI DEL SINDACO DEL COMUNE DI ISOLA
1. I candidati a sindaco hanno ricevuto il seguente numero di voti:
N. prog.
Candidato
N. voti
% voti
1
Bojan Zadel
249
4.54
2
Saša Glavaš
314
5.72
3
Gregor Perič
649
11.83
4
Igor Kolenc
2658
48.43
5
Manca Vadnjal Stojanović 580
10.57
6
Vojko Ludvik
248
4.52
7
Branko Simonovič
790
14.40
2
SMC - STRANKA MIRA
CERARJA
943
17.25
3
SD - SOCIALNI DEMOKRATI
838
15.33
4
ZZI - ZDRUŽENI ZA
IZOLO
281
5.14
5
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI
179
3.27
6
PS - POZITIVNA SLOVENIJA
111
2.03
7
IJN - IZOLA JE NAŠA
577
10.55
8
NOVA LISTA ZA IZOLO
378
6.91
9
SLS - SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA
162
2.96
10
SNS - SLOVENSKA
NACIONALNA STRANKA
24
0.44
11
OLJKA
278
5.08
12
MEF IN IZOLANI
563
10.30
13
DESUS - DESUS DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
772
14.12
2. La singola lista ottiene il seguente numero di mandati:
N.
mand.
1
N.
Nome della lista
1 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
2. Siccome nessun candidato a sindaco ha avuto la maggioranza dei
voti, la Commissione elettorale comunale di Isola, riunitasi alla sua
10a seduta ordinaria l'8 ottobre 2014, in virtù dell'articolo 107 della
Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta Ufficiale della RS nn.
94/07-TUU-3, 45/08 e 83/12), accoglie il seguente atto di
4
2 SMC - STRANKA MIRA CERARJA
4
3 SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1
4 ZZI - ZDRUŽENI ZA IZOLO
0
5 NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI
DELIBERA
sull'indizione del giro di ballottaggio delle elezioni a sindaco
0
6 PS - POZITIVNA SLOVENIJA
3
7 IJN - IZOLA JE NAŠA
1
8 NOVA LISTA ZA IZOLO
0
9 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
tra il candidato Igor KOLENC con n. prog. 4 e il candidato Branko
SIMONOVIČ con n. prog. 7.
L'ordine di successione dei candidati sulla scheda elettorale al giro
di ballottaggio delle elezioni a Sindaco è il seguente:
1. Igor KOLENC
2. Branko SIMONOVIČ
Il giro di ballottaggio delle elezioni a sindaco si terrà il 19 ottobre
2014.
II
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DEL COMUNE DI ISOLA
1. Le singole liste di candidati hanno ricevuto il seguente numero
di voti:
0
10 SNS - SLOVENSKA NACIONALNA
STRANKA
1
11 OLJKA
2
12 MEF IN IZOLANI
4
13 DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
21
IN TOTALE
3. In virtù del secondo comma dell'articolo 18 della Legge sulle
elezioni amministrative (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07TUU-3, 45/08 e 83/12), la Commissione elettorale comunale di
Isola, riunitasi alla sua 10a seduta ordinaria l'8 ottobre 2014, accoglie il seguente atto di
DELIBERA
N. prog.
Nome della lista
1
SDS - SLOVENSKA
DEMOKRATSKA
STRANKA
N. voti
362
% voti
6.62
I seguenti candidati delle singole liste hanno ricevuto il mandato
come membri del Consiglio del Comune di Isola:
Št. 18/2014 / 10. 10. 2014 / stran 10
Uradne objave Občine Izola
Lista: 1 - SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1 Saša Glavaš
Lista: 2 - SMC - STRANKA MIRA CERARJA
1 Marisa Višnjevec Tuljak
2 Gregor Perič
3 Petra Štefančič
4 Igor Franca
Lista: 3 - SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1 Valdi Morato
2 Romina Kralj
3 Aleksej Skok
4 Breda Pečan
Lista: 4 - ZZI - ZDRUŽENI ZA IZOLO
1 Edi Grbec
3
Samanta Krampf
229
14.87
4
Branko Simonovič
535
34.74
5
Edvard Dečman
397
25.78
6
Lilijana Laganis
331
21.49
7
Vinko Gregorič
557
36.17
8
Franc Podovšovnik
211
13.70
9
Elvio Krampf
210
13.64
10
Aleksandra Krejči Bole
263
17.08
11
Ana Dežjot
519
33.70
12
Barbara Dobrila
444
28.83
13
Aleksej Skok
341
22.14
14
Neda Božič
486
31.56
3. Comunità locale Jagodje - Dobrava:
I singoli candidati hanno ricevuto il seguente numero di voti:
Lista: 7 - IJN - IZOLA JE NAŠA
1 Bogdan Gerk
2 Manca Vadnjal Stojanović
3 Alojz Zorko
N. prog.
Candidato
N. voti
% voti
1
Vida Orbanić
260
29.58
2
Matjaž Gergeta
329
37.43
3
Manca Vadnjal Stojanović 251
28.56
4
Alojz Zorko
297
33.79
5
Maks Filipčič
456
51.88
6
Ivanka Godec
182
20.71
Lista: 12 - MEF IN IZOLANI
1 Gašper Čehovin
2 Jasna Istenič
7
Bojan Zadel
198
22.53
8
Tanja Štule
205
23.32
9
Helena Jurinčič
148
16.84
Lista: 13 - DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
21 Danilo Markočič
1 Branko Simonovič
2 Marjetka Popovski
3 Vlado Marić
10
Tanja Zadel
97
11.04
11
Dragica Skok
199
22.64
12
Danilo Markočič
305
34.70
13
Radivoj Nardin
176
20.02
14
Sabro Džogović
85
9.67
15
Dinko Jakac
171
19.45
Lista: 8 - NOVA LISTA ZA IZOLO
1 Dean Kocjančič
Lista: 11 - OLJKA
1 Vojko Ludvik
III
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLE
COMUNITÀ LOCALI DEL COMUNE DI ISOLA
1. Comunità locale Haliaetum:
I singoli candidati hanno ricevuto il seguente numero di voti:
N. prog.
Candidato
N. voti
% voti
1
Bogdan Gerk
368
41.16
2
Nadja Bizjak
292
32.66
3
Mario Carboni
304
34.00
4
Rossella Raschini
253
28.30
5
Marija Knez
244
27.29
6
Vlado Ostrouška
365
40.83
7
Ana Kos
238
26.62
8
Dino Dodič
345
38.59
9
Silvano Klarič
209
23.38
2. Comunità locale Livade:
I singoli candidati hanno ricevuto il seguente numero di voti:
N. prog.
Candidato
N. voti
% voti
1
Erika Štajner
531
34.48
2
Stevo Santin
330
21.43
4. Comunità locale Korte:
I singoli candidati hanno ricevuto il seguente numero di voti:
CE Baredi:
N. prog.
Candidato
N. voti
% voti
1
Valter Jugovac
39
100.00
N. prog.
Candidato
N. voti
% voti
1
Marko Marancin
89
43.63
2
Elvis Vuk
41
20.10
3
Primož Hari
62
30.39
4
Izidor Močibob
50
24.51
5
Katica Gužič
65
31.86
N. prog.
Candidato
N. voti
% voti
1
Marino Kleva
36
100.00
N. prog.
Candidato
N. voti
% voti
1
Edvard Kleva
149
74.13
2
Nataša Čerin
137
68.16
CE Šared:
CE Cetore:
CE Malija:
Št. 18/2014 / 10. 10. 2014 / stran 11
Uradne objave Občine Izola
CE Korte:
N. prog.
Candidato
N. voti
% voti
1
Matej Korenika
108
39.42
2
Kristjan Tul
71
25.91
3
Rozana Prešern
128
46.72
4
Edi Grbec
154
56.20
5
Mitja Peruzin
57
20.80
6
Zdravko Šimer
22
8.03
5. In virtù del secondo comma dell'articolo 18, in relazione all'articolo 114 della Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07-TUU-3, 45/08 e 83/12), la Commissione
elettorale comunale di Isola, riunitasi alla sua 10a seduta ordinaria
l'8 ottobre 2014, accoglie il seguente atto di
DELIBERA
6. In virtù dell'articolo 93 della Legge sulle elezioni amministrative
(Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07-Sigla: ZLV – TUU3, 45/08 e
83/12), la Commissione elettorale comunale, riunitasi alla sua 10a
seduta ordinaria l'8 ottobre 2014, accoglie il seguente atto di
D E LI B E RA
1. Si annulla la votazione alle elezioni al Consiglio della Comunità
locale Città Vecchia, al seggio elettorale n. 04001001: Sala della
Croce Rossa, Via Antiche Mura n. 15/a, Isola.
2. Si indicono le seconde elezioni al Consiglio della Comunità
locale Città Vecchia, al seggio elettorale n. 04001001: Sala della
Croce Rossa, Via Antiche Mura n. 15/a, Isola.
3. Le seconde elezioni al seggio n. 04001001: Sala della Croce
Rossa, Via Antiche Mura n. 15/a, Isola, verranno attuate il 19 ottobre 2014.
1
Sono stati eletti membri del Consiglio della Comunità locale Haliaetum i seguenti candidati:
1 Bogdan Gerk
6 Vlado Ostrouška
8 Dino Dodič
3 Mario Carboni
2 Nadja Bizjak
4 Rossella Raschini
La Commissione elettorale comunale constaterà l'esito delle elezioni al Consiglio della Comunità locale Città Vecchia dopo l'attuazione delle seconde elezioni al seggio elettorale n. 04001001: Sala
della Croce Rossa, Via Antiche Mura 15/a, Isola.
2
Sono stati eletti membri del Consiglio della Comunità locale Livade i seguenti candidati:
7 Vinko Gregorič
4 Branko Simonovič
1 Erika Štajner
11 Ana Dežjot
14 Neda Božič
12 Barbara Dobrila
La Presidente
Nataša TOMAZINI TONEJC,
laureata in giurisprudenza, m.p.
3
Sono stati eletti membri del Consiglio della Comunità locale
Jagodje - Dobrava i seguenti candidati:
5 Maks Filipčič
2 Matjaž Gergeta
12 Danilo Markočič
4 Alojz Zorko
1 Vida Orbanić
3 Manca Vadnjal Stojanović
4
Sono stati eletti membri del Consiglio della Comunità locale Korte
i seguenti candidati:
CE 1 – Baredi:
1 Valter Jugovac
CE 2 – Šared:
1 Marko Marancin
5 Katica Gužič
CE 3 – Cetore:
1 Marino Kleva
CE 4 – Malija:
1 Nataša Čerin
2 Edvard Kleva
CE 5 – Korte:
4 Edi Grbec
3 Rozana Prešern
1 Matej Korenika
Prot. n.: 041-7/2014
Data: 08.10. 2014