½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
Ä»Z¿ ÄËÁ
½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa
Á ŻM { ÊËZf‡Á ÉY ÃÁZŒ» cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á
Ä̇¿ZÌ«Y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ» ÂˀƋ 13 Ê·Y YY
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa Ä»Z¿ ÄËÁ ½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½YÂÀŸ
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e
ÉY€] ZÅ ÉÁM¿ Á cZŸÔ—Y ¶Ìƈe :Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÉY ÃÁZŒ»
Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y :½Z³|ÀÀ¯ Y‚³€] / ..... ʳ{Y¿Zy ½YY{€] ÀÆ] ɁZ‡|À¼¿YÂe
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ Á ½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M
ɨ˜» Ä̼‡ Á É{€°Å{ Ê»€¯ ¶ÌŸZ¼‡Y Zf‡Y€ËÁ Á Ã|ÀÀ¯ ¾ËÁ|e
ÁM|Ë|a ¹Z¿
1393 ,½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y :½Y€Æe -½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ :½Zn¿
€Œ¿ cZzŒ»
. 38
ɀÅZ› cZzŒ»
ZŠÀ´À¯-Ä»Z¿€^y -‰Â»M-lËÁ€e-½Y€ËY-ɁÁZŒ¯
Â“»
¶Ìƈe :Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÉY ÃÁZŒ» cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯
Ã{Á‚§Y ćZÀ‹
,1393 ,¾Ìfˆz¿) ʳ{Y¿Zy ½YY{€]ÀÆ] ɁZ‡|À¼¿YÂe ÉY€] ZÅ ÉÁM¿ Á cZŸÔ—Y
(½Zn¿
½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y
Ã{Á‚§Y ćZÀ‹
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{
Ã{Á‚§Y ćZÀ‹
Ê»€¯ ¶ÌŸZ¼‡Y Á É|Ì ‡ ÃZf‡ ,½ZŒ§ ¾Ìf‡M Zˀi ,½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ʻ¼Ÿ –]YÁ
€ËÁZe
É{€°Å{
2
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
Ä»|¬»
- ˺- ˺
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ ʸ» ÉÀ´À¯ ¾Ì¼nÀa
½YÁZŒ¯ ɁZ‡|À¼¿YÂe ÉY€] ZÅ ÉÁM¿ Á cZŸÔ—Y ¶Ìƈe" Z ‹ Z] Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÉYÃÁZŒ»
¾ËY .|Ë{€³ Y‚³€] ½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ { 1393 ÃZ» ÂˀƋ 13 Ze 11 Ä^ÀŒnÀa Á Ä^À‹ZÆq ,Ä^À‹Ä‡ ÉZŁÁ {"ʳ{Y¿Zy
Ã|̬Ÿ Ä] .{Â] ½ZÆm ¦¸fz» Œ¯ 24 Y ÊmZy Á ʸyY{ ½Z¼Æ» 700Y ŠÌ] ÉY€Ë~a ,ÉY‚³€] c|» µÂ— { À´À¯
-½Z»Z‡ ½Z³|ÀËZ¼¿ ‚Ì¿ Á Ê¿ZÆm s€˜» ½Y€œÀ^uZ Á ½Y|À¼ŒË|¿Y ,|ÌeZ‡Y µZ § ”u -dˆŒ¿ ¾ËY { ½Z³|ÀÀ¯ d¯€‹
ÉY€] Ê^‡ZÀ» d€§ ʸv» Á ʸ» ÉZŽZ»Z‡ Á ʸyY{ ½Y€œÀ^uZ Á ½Y|À¼ŒË|¿Y ZÀ¯ { ,ʸ¸¼·Y ¾Ì] ¦¸fz» ÉZÅ
Y ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e huZ^» ÄÀÌ» { ʼ¸Ÿ ÉZÅÄf§ZË ¾Ë€yM {» { €œ¿ µ{Z^e Á hv]
,ʼ¸Ÿ ÉZÅdˆŒ¿ Z] ½Z»‚¼Å -À´À¯ ÉZ”§ ¦Ì˜¸e dÆm d‡Y ÊÀf¨³ .{Á‚§Y dˆŒ¿ ¾ËY ʼ¸Ÿ ÉZÀ£€] Á Ã{ÁM ºÅY€§
Ã{Â] ½Y|À»Ä«ÔŸ ¹Â¼Ÿ ÉY€Ë~a Á Ã|Ë{€³ Za€] ÊËZf‡Á Á ɁÁZŒ¯  ½ÓZ § ÉZÅÉ|À¼¿YÂe Y Ê^¿Zm ÃZ´ŒËZ¼¿
.{‹ʻ ½Ze”u ºË|¬e À´À¯ ¾ËY ÉY‚³€] |¿Á Y ÊÅZe¯ ‰Y‚³ Ä»Y{Y { .d‡Y
- ˻- ˺
†¿Y€¨À¯ Á À´À¯ ½Z³|ÀÀ¯ Y‚³€]
- ˼- ˺
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{
½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y
À´À¯ Á †¿Y€¨À¯ ½Z¯Y
- ˽- ˺
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ †ÌW ,ÊqZŒ§Y ¾ˆv» €f¯{ :À´À¯ Á †¿Y€¨À¯ ÉY~´f‡Ż ÉY‹ †ÌW
”Ÿ Á ½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y †ÌW ,ZÌ¿ ÊÀ̈u ¾Ìˆv»Ô£ €f¯{ :À´À¯ Á †¿Y€¨À¯ †ÌW
½Y€Æe ÃZ´Œ¿Y{ ʼ¸Ÿ cZÌÅ
”Ÿ Á ʸ¸¼·Y ¾Ì] ʼ¸Ÿ ÉZÆËZ°¼Å ÃY{Y †ÌW ,É{€°Å{ Ê»€¯ ¶ÌŸZ¼‡Y €f¯{ :À´À¯ Á †¿Y€¨À¯ ʼ¸Ÿ Äf̼¯ €Ì]{
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á cZ—Z^eY ,lËÁ€e ÃÁ€³ ʼ¸Ÿ cZÌÅ
,lËÁ€e ÃÁ€³ ʼ¸Ÿ cZÌŠ”Ÿ Á ÊËÂnŒ¿Y{ €Ë|» ,É{€n» Z“€»Ô£ €f¯{ :À´À¯ Á †¿Y€¨À¯ ÊËY€mY Äf̼¯ €Ì]{
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á cZ—Z^eY
3
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
À´À¯ Á †¿Y€¨À¯ ʼ¸Ÿ Äf̼¯ ÉZ”ŸY
:ʼ¸Ÿ Äf̼¯ ÊmZy ÉZ”ŸY
½Zfˆ¸´¿Y ,¾Ë{€]M ÃZ´Œ¿Y{ ,Â] ®ËY ˆ§€a
ZÌ·ZfËY ,ÂWZ§ ,ɁÁZŒ¯ gY€Ì» Ê¿ZÆm {ZÌÀ] †ÌW ,¾°§Y ï ‚ËÁ€a ˆ§€a
APIRASÀË|» cZÌŠ”Ÿ Á ZÌ·Y€f‡Y ¾Ìe€¯ ÃZ´Œ¿Y{ ,ÂËY€a É» ÉÁ ˆ§€a
ZÌ·Y€f‡Y Ê¿|̇ ½€f‡Á ÃZ´Œ¿Y{ ,½{Â] {ZrË ˆ§€a
ZÌ·ZfËY , Studi di PerguiaÃZ´Œ¿Y{ ʼ¸Ÿ cZÌŠ”Ÿ Á lËÁ€e ÉZÅ ¹Zœ¿ ĸn» ʼ¸Ÿ €Ì]{ €‡ ,ɂr¿Z‡ ÂÌ]Z§ ˆ§€a
½Zfˆ¸´¿Y ,²ÀË{ ÃZ´Œ¿Y{ ,g§Z³ €§ÂfˆË€¯ ˆ§€a
|À¸Å ,¾´ÀÌÀyYÁ ÃZ´Œ¿Y{ ,|·Â» ¾ÌeZ» ˆ§€a
ZÌ·ZfËY ,ÂWZ§ ªÌ¬ve Á lËÁ€e Šz] €Ë|» ,¹Â¸] Ô¿Y|°» º¿Zy
Ä̯€e ‚Ì¿{Y ÃZ´Œ¿Y{ ,‰Ô]Zf¯ÁY ½ZÅÁY €f¯{
Access AgricultureÊf·Á{ €Ì£ ½Z»Z‡ †ÌW ,¶» ½Á ¶a €f¯{
ÃÁZŒ» cZ»|y Ä°^‹ ÀË|» cZÌŠ”Ÿ Á †Ë‡ ,ÊËZf‡Á ÉY ÃÁZŒ» cZ»|y Ê¿ZÆm ž¼n» ÀË|» cZÌÅ †ÌW ,½Z¼Ì¸‡ |̋ €f¯{
Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM ÊËZf‡Á ÉY
|ÀÅ ,ɂ¯€» ɁÁZŒ¯ ÃZ´Œ¿Y{ ,kY Z¿YÁYZ‡ €f¯{
†Ë‡ , (GFRAS)ÊËZf‡Á ÉY ÃÁZŒ» cZ»|y Ê¿ZÆm ž¼n» €Ë|» ,†ËÂË{ ¾ÌfˆË€¯ €f¯{
Ä̯€e ,‚ÌËZ» Â¯Á|¿ÁYÃZ´Œ¿Y{ ,­Âˀ̻{ cZ‡¯ €f¯{
|À¸Å ,¾´ÀÌÀyYÁ ÃZ´Œ¿Y{ ,†¯€¸¯ †¿· €f¯{
ZÌ·ZfËY ,ÂWZ§ , GFARÁ GFRAS ÀË|» cZÌŠ”Ÿ ,€Ì¼·Za ɀŠ€f¯{
½ZnËZ]}M ,ÄnÀ³ ÉZne ɁÁZŒ¯ ¾¼n¿Y ,ÂËZ]Z] Z³ÁÁ €f¯{
ʼ¸Ÿ cZÌŠ”Ÿ Á (APIRAS) Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM ÊËZf‡Á ÉY ÃÁZŒ» cZ»|y Ä°^‹ ÀË|» cZÌÅ †ÌW ,‚ÀË{Z¯ ZÌÀÌm€ËÁ €f¯{
¾Ìb̸̧ ÃZ´Œ¿Y{
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
:ʼ¸Ÿ Äf̼¯ Ê¿Y€ËY ÉZ”ŸY
ÊfŒÆ] |ÌƋ ÃZ´Œ¿Y{ ,†Ë{€a ÉÁNÀ§ Á º¸Ÿ ­Za ,ɁZ^Ƌ ¶ÌŸZ¼‡Y €f¯{
¹Â¸Ÿ ½Zfˆ´Àŀ§ Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ÃÁ€³ ɁÁZŒ¯ lËÁ€e {Zf‡Y ,Ã{Y‚¿Z¼¸‡ …Á€Ì‡ €f¯{
½Y€Æe ÃZ´Œ¿Y{ ,ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ÃÁ€³ ,É|¼v» ®¸» k€ËY €f¯{
½Y€Æe ÃZ´Œ¿Y{ ,ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ÃÁ€³ ,Ê¿YÁ€ËY ²À‹ÂÅ €f¯{
½Y€Æe ÃZ´Œ¿Y{ ,ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ÃÁ€³ ,ÊÀ̈u {¼v» |̇ €f¯{
½Y€Æe ÃZ´Œ¿Y{ ,ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ÃÁ€³ ,ɁZnu ¦‡ÂË €f¯{
Y€Ì‹ ÃZ´Œ¿Y{ ,ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ÃÁ€³ ,Ê»€¯ Ä·Y c‚Ÿ €f¯{
Y€Ì‹ ÃZ´Œ¿Y{ ,ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ÃÁ€³ ,Ê¿Z» ¾Ìˆv»Ô£ €f¯{
|Àm€Ì] ÃZ´Œ¿Y{ ʼ¸Ÿ cZÌŠ”Ÿ ,Âa Ê¿Z» Ä·Y|‡Y €f¯{
ɁÁZŒ¯ ÉZÅ d‡Ż ʸ¸¼·Y ¾Ì] ÁZŒ» ,É{Z¼Ÿ ¾Ìˆu|¼v» €f¯{
½Y€Æe ÃZ´Œ¿Y{ ,ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ÃÁ€³ ,€¨¿Y“ |¼uY €f¯{
½Y€Æe ÃZ´Œ¿Y{ ʼ¸Ÿ cZÌŠ”Ÿ Á ½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»Y Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y ÀË|» cZÌÅ †ÌW ,É|‡Y ʸŸ €f¯{
½Y€Æe ÃZ´Œ¿Y{ ,ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ÃÁ€³ ,|u» |̼u €f¯{
½Y€Æe ÃZ´Œ¿Y{ ,ɁÁZŒ¯ Ä ‡Âe Á dˀË|» ÃÁ€³ ,ɀf¿Ô¯ ¶Ì¸y €f¯{
4
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»Y Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y ÀË|» cZÌŠ”Ÿ ,ZÌ¿Zfz» |¼v» €f¯{
…|» dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{ ,ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ÃÁ€³ ,É~Ìq |¼v» €f¯{
½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»Y Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y ÀË|» cZÌÅ ª]Z‡ †ÌW ,Êf ˀ‹ ʬe |¼v» €f¯{
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á cZ—Z^eY ,lËÁ€e ÃÁ€³ ,É{€°Å{ Ê»€¯ ¶ÌŸZ¼‡Y €f¯{
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á cZ—Z^eY ,lËÁ€e ÃÁ€³ ,É{€n» Z“€»Ô£ €f¯{
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á cZ—Z^eY ,lËÁ€e ÃÁ€³ ,Ê]¬ Ë €¨ m €f¯{
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á cZ—Z^eY ,lËÁ€e ÃÁ€³ ,†¼‹ ʸŸ €f¯{
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á cZ—Z^eY ,lËÁ€e ÃÁ€³ ,ÊËZ“ ×Y sÁ €f¯{
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á cZ—Z^eY ,lËÁ€e ÃÁ€³ ,Z‡{Z] |¼v» €f¯{
Y€Ì‹ ÃZ´Œ¿Y{ ,ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ÃÁ€³ ,ÊeZÌu ‰ÂËY{ €f¯{
Y€Ì‹ ÃZ´Œ¿Y{ ,ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ÃÁ€³ ,¹|¬» ÊËZ“ ‰Á¯ €f¯{
ÃZŒ¿Z»€¯ ɁY ÃZ´Œ¿Y{ ,ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ÃÁ€³ ,Ê´Ì] ʸŸ ¾Ìˆu€Ì»Y €f¯{
½Y|¼Å ZÀ̇ ʸŸÂ] ÃZ´Œ¿Y{ ,ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ÃÁ€³ ,É|u» Z“ €f¯{
‚Ë€^e ÃZ´Œ¿Y{ ,ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á lËÁ€e ÃÁ€³ ,ÁM{ZË ¾Ìˆu €f¯{
‚Ë€^e ÃZ´Œ¿Y{ ,ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á lËÁ€e ÃÁ€³ ,½Z̨ˀ› ÂaZ‹ €f¯{
½Y€Æe cZ¬Ì¬ve Á ¹Â¸Ÿ |uYÁ ʻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ ,ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ÃÁ€³ ,É{Z»Y{€Ì» É|Æ» €f¯{
¹ÔËY |uYÁ ʻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ ,ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ÃÁ€³ ,|Ì ‡Âa Z“ ʸŸ €f¯{
ɁÁZŒ¯ {ZÆm cYÁ ÊÀ̼y ¹Z»Y Ê·ZŸ ‰Â»M ‚¯€»ˬɁÁZŒ¯ Ä ‡Âe Á dˀË|» ÃÁ€³,ʼÌu €Ì» ÊmZu {ÁY{ |̇ €f¯{
½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»Y Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y ÀË|» cZÌŠ”Ÿ ,ɁÁ¿ …Z^Ÿ €f¯{
½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y ÀË|» cZÌŠ”Ÿ ,ZÌ¿ ʸ« |¼v» {YÂm €f¯{
½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»Y Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y ÀË|» cZÌŠ”Ÿ ,ɀ¼i {ÁY{ €f¯{
É{€]Z¯ ʼ¸Ÿ Ĉ‡Â» ,Ê´Ì] \m Ê^fn» €f¯{
ʟZ¼fmY ÃZ§ Á Z¯,½ÁZ e cYÁ ,½ÁZ e ½ÁZ »,ZÌ¿ ÊÀ̈u ¾Ìˆv»Ô£ €f¯{
¾Ì»Y Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ÃZ´Œ¿Y{,ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ÃÁ€³ ,Âa ÉÁ€ˆy ¾¼Æ] €f¯{
½Z³€³ Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ¹Â¸Ÿ ÃZ´Œ¿Y{ ,ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ÃÁ€³ ,Ã{Y ¦Ë€‹ º‡Z¬·Â]Y €f¯{
ɁÁZŒ¯{ZÆm É{€]Z¯ ʼ¸Ÿ Ê·ZŸ ‰Â»M Ĉ‡Â» ,…|¬» ¹Y€Æ‹ €f¯{
…|» dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{ ,ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ÃÁ€³ ,ʇZ^Ÿ dËZÀŸ €f¯{
ɁÁZŒ¯ ®¿Z] ,¾Ë€§ ½Y£Y €f¯{
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
À´À¯ Á †¿Y€¨À¯ ÊËY€mY Äf̼¯ ÉZ”ŸY
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ÉÁNÀ§ Á ŠÅÁ„a ½ÁZ » ,Z^ µÔm €f¯{
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ɁÁZŒ¯ Ã|°Œ¿Y{ d‡ZË ,ʼ̜Ÿ Z“|¼v» €f¯{
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ Ê·Z» Á ÉY{Y ½ÁZ » ,½ZÌf§ZË Z“|¼v» €f¯{
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ÊËÂnŒ¿Y{ ½ÁZ » ,É{ÁÁY{ µZ¼m€f¯{
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ Ê´Àŀ§ ½ÁZ » ,É|¿Á{ÁÁY{ ¾Ìˆu |¼v» …|ÀÆ»
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ʋÂ»M ½ÁZ » ,ʇZ^Ÿ {ÁY{ €f¯{
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ É{€^ÅY cZœ¿ Á ɂË Ä»Z¿€] ½ÁZ » ,Ê·|´Ì] |Ì ‡ €f¯{
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ɁÁZŒ¯ Ã|°Œ¿Y{ ʌÅÁ„a ½ÁZ » ,cÂf§ Z“ €f¯{
5
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ʸ¸¼·Y ¾Ì] ʼ¸Ÿ ÉZÆËZ°¼Å ÃY{Y †ÌW ,É{€°Å{ Ê»€¯ ¶ÌŸZ¼‡Y €f¯{
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á cZ—Z^eY ,lËÁ€e ÃÁ€³ ʼ¸Ÿ cZÌÅ,É{€n» Z“€»Ô£ €f¯{
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á cZ—Z^eY ,lËÁ€e ÃÁ€³ ʼ¸Ÿ cZÌÅ,É|Ì« |¼uY €f¯{
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á cZ—Z^eY ,lËÁ€e ÃÁ€³ ʼ¸Ÿ cZÌÅ,Ã{Y ʸ« |Ìu €f¯{
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á cZ—Z^eY ,lËÁ€e ÃÁ€³ ʼ¸Ÿ cZÌÅ,†¼‹ ʸŸ €f¯{
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á cZ—Z^eY ,lËÁ€e ÃÁ€³ ʼ¸Ÿ cZÌÅ,Ê]¬ Ë €¨ m €f¯{
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á cZ—Z^eY ,lËÁ€eÃÁ€³ €Ë|» ,ÊËZ“ ×Y sÁ €f¯{
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á cZ—Z^eY ,lËÁ€e ÃÁ€³ ʼ¸Ÿ cZÌÅ,Z¨ ÔÌ· €f¯{
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á cZ—Z^eY ,lËÁ€e ÃÁ€³ ʼ¸Ÿ cZÌÅ,Z‡{Z] |¼v» €f¯{
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ɁÁZŒ¯ Ã|°Œ¿Y{ ÉY{Y €Ë|» ,É|¼uY €¤Y ʸŸ …|ÀÆ»
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ʼ¸Ÿ cZÌÅ,ɀ̻Y ʸŸ €f¯{
½Zn¿ ¿ ¹ZÌa ÃZ´Œ¿Y{ ʼ¸Ÿ cZÌÅ,Ê»€¯ ZËÁ €f¯{
ɁÁZŒ¯ ®¿Z] ,ÃYÂz°Ì¿ {Y‚Æ] …|ÀÆ»
ɁÁZŒ¯ ®¿Z] ,½ZÌf¼ ¿ Z“|̼u …|ÀÆ»
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ʻ¼Ÿ –]YÁ ÃY{Y †ÌW ,ɀÆb‡ ʸŸ ÉZ«M
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ d‡Y€u ÃY{Y †ÌW ,ʼ‡Z« |¼v» ÉZ«M
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ÉY{Y €Ë|» ,ʨˆ¸§ |Ì ‡Â]Y …|ÀÆ»
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ÄË~¤e ÃY{Y †ÌW ,ÉZn¿ ʸŸ
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ÉZÅÃZ´]YÂy ÃY{Y †ÌW ,¸¿Z»Y É|Æ»
½Y€ËYɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€eʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y ”Ÿ ,ÉŒ¿Y{ ºÌÅY€]Y …|ÀÆ»
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
À´À¯ Á †¿Y€¨À¯ Ä¿Zy€Ì]{ ÉZ”ŸY
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ |‹Y ʇZÀ‹Z¯ ÉÂnŒ¿Y{ ,{€§ É|¼uY ¹ZÆ·Y …|ÀÆ»
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ |‹Y ʇZÀ‹Z¯ ÉÂnŒ¿Y{ ,ʼ‡Z« É|Æ» …|ÀÆ»
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ |‹Y ʇZÀ‹Z¯ ÉÂnŒ¿Y{ ,É|Ì ‡ ÃZf‡ …|ÀÆ»
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ÉÂnŒ¿Y{ ,ÉÂmZu ¾Ìˆu€Ì»Y ÉZ«M
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ |‹Y ʇZÀ‹Z¯ ÉÂnŒ¿Y{ ,ÉZËY|y |Ì ‡ …|ÀÆ»
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ |‹Y ʇZÀ‹Z¯ ÉÂnŒ¿Y{ ,Êvf§ ÔÌƇ …|ÀÆ»
ZÀ̇ ʸŸÂ] ÃZ´Œ¿Y{ ÉY€f¯{ ÉÂnŒ¿Y{ ,·|ÌuÂe ʸŸ{Z‹ …|ÀÆ»
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
ʸ¸¼·Y ¾Ì] Á ʸ» ½Z³|ÀÀ¯ d¯ZŒ»
- ˾- ˺
(GFRAS)ÊËZf‡Á ÃÁZŒ» cZ»|y Ê¿ZÆm ž¼n»
(APIRAS)Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM ÊËZf‡Á ÃÁZŒ» cZ»|y Ä°^‹
(WRF)ÊËZf‡Á Ê¿ZÆm ž¼n»
ʳ{Y¿Zy ɁÁZŒ¯ ʸ¸¼·Y ¾Ì] µZ‡
(UNDP)|vf» ¶¸» ½Z»Z‡ ½Y€¼Ÿ Ä»Z¿€]
(WAHF) ɁÁZŒ¯ gY€Ì» Ê¿ZÆm {ZÌÀ]
(Access Agriculture)ɁÁZŒ¯ Ä] ʇ€f‡{ ʸ¸¼·Y ¾Ì] Ĉ‡Â»
Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM ɁÁZŒ¯ Á ÊËZf‡Á cYZ^fŸY ¾¼n¿Y
6
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
|vf» ¶¸» ɁÁZŒ¯ Á Z] Á YÂy ½Z»Z‡
½ZnËZ]}M ,ÄnÀ³ ÉZne ɁÁZŒ¯ ¾¼n¿Y
(AFAAS) Z¬Ë€§M ɁÁZŒ¯ ÃÁZŒ» cZ»|y ž¼n»
ZÌ^»Z³ { ½YÁZŒ¯ ¾¼n¿Y ʸ» Ä°^‹
½Y€Ì´ÌÅZ» Á ½YÁ€a ɂ]M Ê¿ZÆm ž¼n»
|À¸Å ,¾´ÀÌÀyYÁ ÃZ´Œ¿Y{
ZÌ¿Zfˀ] ,¾Ë{€]M ÃZ´Œ¿Y{
ʸyY{ ½Z³|ÀÀ¯ d¯ZŒ» Á ½ZÌ»Zu
- ˿- ˺
ɁÁZŒ¯ ®¿Z]
½Zn¿ ½Zf‡Y ɁÁZŒ¯ ®¿Z]
ÉÁNÀ§ Á cZ¬Ì¬ve ,¹Â¸Ÿ cYÁ
½Y€Æe ÃZ´Œ¿Y{
‚Ë€^e ÃZ´Œ¿Y{
ɁÁZŒ¯ {ZÆm cYÁ
½Zn¿ ½Zf‡Y ɁÁZŒ¯ {ZÆm ½Z»Z‡
ʟZ¼fmY ÃZ§ Á Z¯ ,½ÁZ e cYÁ ½ÁZ e »Y d¿ÁZ »
½Zn¿ ½Zf‡Y ʟZ¼fmY ÃZ§ Á Z¯ ,½ÁZ e ¶¯ ÃY{Y
Œ¯ ÉY{‚Ìz]M Á žeY€» ,ZÅ ¶´Àm ½Z»Z‡
½Zn¿ ½Zf‡Y ÉY{‚Ìz]M Á Ê Ì^— ž]ZÀ» ¶¯ ÃY{Y
ɁÁZŒ¯ {ZÆm cYÁ ,ɁÁZŒ¯ lËÁ€e Á ‰Â»M ,cZ¬Ì¬ve ½Z»Z‡
½Zn¿ ÉY|¿Zf‡Y
½Zn¿ ÉY Ĭ˜À» [M d¯€‹
½Zn¿ ½Zf‡Y ½ÁZ e ©ZeY
½Zn¿ ½Zf‡Y ÊfˆË‚Æ] ½Z»Z‡
Œ¯ €ËZŒŸ Á ½ZÌËZf‡Á ʟZ¼fmY ļÌ] ©Á|À
ɁÁZŒ¯ ļÌ] ©Á|À
½Zn¿ ½Zf‡Y ɀ´‹{€³ Á Êf‡{ žËZÀ ,Ê´Àŀ§ gY€Ì» ½Z»Z‡
ISC¹Ô‡Y ½ZÆm ¹Â¸Ÿ É{ZÀf‡Y ÃZ´ËZa
ɁÁZŒ¯ {ZÆm cYÁ ÊÀ̼y ¹Z»Y Ê·ZŸ ‰Â»M ‚¯€»
Œ¯ ÊËZf‡Á ½ÁZ e ɂ¯€» ½Z»Z‡
ÉÁZÀ§ Á ¹Â¸Ÿ Ê¿Z‡ Ô—Y ÉY Ĭ˜À» ‚¯€»
cZÆ» É{€]Z¯ ʼ¸Ÿ Ê·ZŸ ‰Â»M Ĉ‡Â»
ɁÁZŒ¯ {ZÆm É{€]Z¯ ʼ¸Ÿ Ê·ZŸ ‰Â»M Ĉ‡Â»
½Y€ËY ʼ¸Ÿ ÉZÅ ¾¼n¿Y ½Â̼̈¯
7
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á cZ—Z^eY ,lËÁ€e ÃÁ€³ ʧ€ »
(ª]Z‡ ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ÃÁ€³)
Á ɁÁZŒ¯ dˀË|» ʸ̐ve Äf‹ Á{ †Ì‡Ze Z] Y|f]Y 1354-55 ʸ̐veµZ‡ { ½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ɁÁZŒ¯ Ã|°Œ¿Y{
½YÂÀŸ Ä] Y ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ÉÄf‹ 1370 µZ‡ { Á {¼¿ Z£M Y {Ây ʋÂ»M dÌ·Z § ÉÁ€b»Y{ dˀË|»
µZu { .{€¯ †Ì‡Ze ½ZŒËY ½YZ°¼Å €´Ë{ Á ÊÀ̈u {¼v» |̇ €f¯{ ÉZ«M d¼Å Ä] Ã|°Œ¿Y{ ¾ËY Äf‹ Á ÃÁ€³ ¾Ì»Â‡
Á lËÁ€e) ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á cZ—Z^eY ,lËÁ€e ,Ê»Y{ ¹Â¸Ÿ ,cZeZ^¿ sԏY Á dŸY ÉZŹZ¿ Ä] ʋÂ»M ÃÁ€³ dŒÅ €“Zu
Á ºÌ¸ e Á ŠÅÁ„a { ÊËY~£ žËZÀ Á [M ʇ|ÀÆ» ,ʇZÀŒ¯Zy ,Ê°‹‚bÅZ̳ ,Ê¿Z^£Z] ¹Â¸Ÿ ,(ª]Z‡ ɁÁZŒ¯ ‰Â»M
.|ÀÀ¯ Ê» dÌ·Z § ɀf¯{ Á |‹Y ʇZÀ‹Z¯ ,ʇZÀ‹Z¯ ž—Z¬» { ÂnŒ¿Y{ dÌ]€e
½|‹ ħZ“Y ¾ÌÀr¼Å ,ʸ¸¼·Y ¾Ì] t˜‡ { ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ÉZÅ{€¯Z¯ Á ¹Âƨ» cÓÂve Á €Ì̤e µZ^¿{ Ä]
Y ÃÁ€³ ¹Z¿ į |Àf§€³ ºÌ¼e ½M ʼ¸Ÿ cZÌÅ ÉZ”ŸY 1390 µZ‡ { ,ÃÁ€³ ¾ËY Ä]1388 µZ‡ { ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Äf‹
1391 ÃZ» É{ { į |ÀÅ{ €Ì̤e «ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á cZ—Z^eY ,lËÁ€e ÃÁ€³ » Ä] «ÉÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ÃÁ€³» Y
lËÁ€e Äf‹ { |‹Y ʇZÀ‹Z¯ Á ʇZÀ‹Z¯ ž˜¬» { €“Zu µZu { ÃÁ€³ ¾ËY .d§€³ Y€« ÃZ´Œ¿Y{ ÉY‹ \ːe {»
Á Ã{¼¿ ÂnŒ¿Y{ dÌ]€e Ä] ¹Y|«Y ÊËZf‡Á Ä ‡Âe É Äf‹ { |‹Y ʇZÀ‹Z¯ ž˜¬» { Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á
µÂ¤Œ» Œ¯ {YM Á Êf·Á{ ÉZÅÃZ´Œ¿Y{ Á ʏy Á Êf·Á{ ÉZŽZ»Z‡ { Œ¯ ¦¸fz» •Z¬¿ { ½M ½Ô̐vf·Y¡Z§
.|¿YÃ|‹ Z¯ Ä]
8
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
{Zf«Y Á ÊËZf‡Á Ä ‡Âe ,ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ÉZÅÄf‹ { d«Á ¹Z¼e ʼ¸Ÿ cPÌŠ”Ÿ €¨¿ 10 €“Zu µZu {
ļŠ.|Ë{€³ |ÅYÂy ħZ“Y ž¼m ¾ËY Ä] ‚Ì¿ ½M Ä̇Â] €¨¿ ®Ë ®Ë{‚¿ Ã|ÀËM { Á |¿Y{ dÌ·Z § ÃÁ€³ ¾ËY { ɁÁZŒ¯
ʸ¸¼·Y¾Ì] Á (Y€Ì‹ Á …|» dÌ]€e ,½Y€Æe ÉZÆÅZ´Œ¿Y{) ʸ» €^f » Z̈] ÉZÅÃZ´Œ¿Y{ Y ¯~» ʼ¸Ÿ cPÌÅ ÉZ”ŸY
Ä ‡Âe |‹Y …ZÀ‹Z¯ €¨¿ ®Ë ÉYY{ ¾ÌÀr¼Å ÃÁ€³ .|¿YÃ|Ë{€³ ¶Ìvf·Y¡Z§ (ɂ·Z» Á Y{Z¿Z¯ ,½Zfˆ¸´¿Y ÉZÅŒ¯)
,ʻ¼Ÿ …Á{ { ,¾ËY€] ÃÁԟ .|‹Z] Ê» ÊeZ»|y ¶À‡€a €¨¿ ®Ë Á ʌÀ» €¨¿ ®Ë ,(É|¼uY €¤Y …|ÀÆ») ÊËZf‡Á
Ã|°Œ¿Y{ { ʋÂ»M ÉZÆÅÁ€³ €´Ë{ ʼ¸Ÿ cZÌÅ ÉZ”ŸY Y ,ɁÁZŒ¯ ʐze ÉZÅ ŠËY€³ Á ɁÁZŒ¯ ʸY Á ÄËZa
ª]Y‡ ¯~» ʼ¸Ÿ cZÌÅ ÉZ”ŸY Äf‹~³ É ÄÅ{ ®Ë ʗ { .{{€³ Ê» Ã{Z¨f‡Y Ê¿Zˆ¿Y ¹Â¸Ÿ Á ¹Â¸Ÿ ,ɁÁZŒ¯ ÉZÅ
ÊËZ¼ÀÅY Á †Ë|e ,ZÆ¿M ÉZŠÃÁ€a ÊËZ¼ÀÅY Á ʇZÀ‹Z¯ ÉÂnŒ¿Y{ dÌ]€e Ây { Ê¿ZŒy{ ʋÂ»M Á ʌÅÁ„a
,ʸ¸¼·Y¾Ì] Á ʸyY{ €^f » cÔn» { ʌÅÁ„a ʼ¸Ÿ cÓZ¬» _Zq ,|‹Y ʇZÀ‹Z¯ ½ZËÂnŒ¿Y{ ÉZÅ Ä»Z¿½ZËZa ÃÁZŒ» Á
ÉZÆÅZ³Z¯ Á ZÅ †¿Y€¨À¯ { d¯€‹ Á ,ʸ¸¼·Y ¾Ì] Á ʸ» ,Ê¿Zf‡Y ʌÅÁ„a ÉZÅ s€— ¹Zn¿Y Á \f¯ ļm€e Á ¦Ì·Ze
.|¿Y Äf‹Y{ ʸ¸¼·Y ¾Ì] Á ʸ» ʌÅÁ„a Á ʋÂ»M
ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á cZ—Z^eY ,lËÁ€e ÃÁ€³ ʼ¸Ÿ cZÌÅ ÉZ”ŸY d‡€Æ§
ŠËY€³
ɁÁZŒ¯ {Zf«Y
ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e
ɁÁZŒ¯ ‰Â»M
ž]ZÀ» dˀË|» Á Š¿Y{ ÉZÅ ¹Zœ¿ { ®Ì¼fˆÌ‡ cZ ·Z˜»
Ê Ì^—
ɁÁZŒ¯ ‰Â»M
ɁÁZŒ¯ lËÁ€e
ÊËZf‡Á Ä ‡Âe
ɁÁZŒ¯ Ä ‡Âe Á d‡Ż
ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e
ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e
Äf‹
ɁÁZŒ¯ {Zf«Y
ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e
ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e
ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á lËÁ€e
Ä^e
ZË{Zf‡Y
ZË{Zf‡Y
Ž¿Y{
Ž¿Y{
ʳ{Y¿Zy ¹Z¿ Á ¹Z¿
É|Ì« |¼uY
É{€n» Z“€»Ô£
Ê]¬ Ë €¨ m
É{€°Å{ Ê»€¯ ¶ÌŸZ¼‡Y
ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e
ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e
ÊËZf‡Á Ä ‡Âe
ɁÁZŒ¯ {Zf«Y
ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e
ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e
ZË{Zf‡Y
Ž¿Y{
ZË{Zf‡Y
ZË{Zf‡Y
ZË{Zf‡Y
ZË{Zf‡Y
†¼‹ ʸŸ
ÊËZ“ Ä·Y sÁ
Z‡{Z] |¼v»
Ã{YÊ¸« |Ìu
Z¨ ÔÌ·
Ê¼Ì ¿
{Y» |Ì·Âe ÃZ´ŒËZ»M ,ʋÂ»M Ƀ·ÂÀ°e ÃZ´ŒËZ»M ,ʇ{ …Ô¯ ZÆq ½Âr¼Å ÊeZ¿Z°»Y Z] ½Z¼fyZ‡ ®Ë ÉYY{ ÃÁ€³
Á cZˀŒ¿ Â̋M Á ,ɀËZŒŸ -ÊËZf‡Á ʇZÀ‹ ¹{€» Á ʇZÀ‹ Ä »Zm Á GIS ÃZ³Z¯ ,ÊnËÁ€e -ʋÂ»M Ê°Ì¿Á€f°·Y
ÉZÅ Ã|°Œ¿Y{ ¦¸fz» ÉZÆÅZ´ŒËZ»M ¶»Z‹ ÃZ´Œ¿Y{ ʋÂ»M cZ¿Z°»Y É Ä̸¯ Y ¾ÌÀr¼Å .d‡Y ÊnËÁ€e ÊaZq {Y»
9
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
cÓM ¾Ì‹Z» Á (Â̗ ‰Á€a Á ÉY|À¨‡Â³ ,ÉY{ÁZ³) ÉÁ€b»Y{ ‚¯Y€» ,(Zf°Å 300 {Á|u {) Y‚» ,ɁÁZŒ¯ Á ¹Â¸Ÿ
½Á{ ½ZËÂnŒ¿Y{ ÃZ´]YÂy Á ÊÅZ§ ,Ê´Àŀ§ ‚¯Y€» Á ZÅ Ä¿Zz]Zf¯ .{€] Ê» ÀÆ] ÂnŒ¿Y{ dÌ]€e dÆm { ɁÁZŒ¯
.|¿Y Ã{¼¿ ºÅY€§ Y ɀ̳{ZË ÉY€] ¹Ó –ËY€‹ ÄÀÌ» ¾ËY { ‚Ì¿ ÃZ´Œ¿Y{ É Ä—Âv»
ÉÓZ] d=̼ÅY ¾ÌÀr¼Å ,ɁÁZŒ¯ Ã|°Œ¿Y{ Ä·Z‡ 40 {Á|u d»|« Á ©Â§ ʼ¸Ÿ cZÌÅ ÉZ”ŸY Ê¿Zˆ¿Y ÉZÅḑ€› {ÂmÁ
½YÂf] Ze Ã{¼¿ ºÅY€§ Y ÉYÄÀÌ» ,½M YÂn¼Å ÉZŽZf‡Y Á ½Zf‡Y ¾ËY ÊËZf‡Á ʳ|¿ Á ɁÁZŒ¯ ÉZÅdÌ·Z §
ÉÂnŒ¿Y{ [~m |ÅZ‹ ‚Ì¿ ®Ë{‚¿ Ã|ÀËM { Á {Y{ ¹Zn¿Y ʸ¸¼·Y¾Ì] Á ʸ» t˜‡ { ʌÅÁ„a Á ʋÂ»M ÉZÅdÌ·Z §
ÉZÅ Äf‹ Ã|ÀËM { {Y{ |Ì»Y ¾ÌÀr¼Å ÃÁ€³ .{Â] ÃÁ€³ ¾ËY { ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á ɁÁZŒ¯ lËÁ€e ÉZÅ Äf‹ { ɀf¯{
.|ËZ¼¿ †Ì‡Ze ,ɁÁZŒ¯ {Zf«Y Á ɁÁZŒ¯ dˀË|» ½Âr¼Å ,|‹Y ʇZÀ‹Z¯ t˜‡ { Y É|Ë|m
ÉZÅ Äf‹ { ¦¸fz» ž—Z¬» ½ZËÂnŒ¿Y{ Á ½Y{Zf‡Y ʌÅÁ„a ÉZÅdÌ·Z § ÃZ´ŒËZ»M į {¼¿ ÃZ‹Y |ËZ] Y Äf°¿ ¾ËY
Á ʟY ¾Ì» Zf°Å 850/000 Á Y{€]ÀÆ] 84000 Y ŠÌ] Z]) ½Zf‡Y ¾ËY ÉZf‡Á 1000 { ZÆÀe Ä¿ ÃÁ€³ ¾ËY ½Â³Z¿Â³
½ZËÂnŒ¿Y{ ”u Á ʌÅÁ„a ÉZÅÃÁ€a ÂÀe Ä] ÄmÂe Z] Ä°¸] ,d‡Y (Ê Ì^— ž]ZÀ»  Zf°Å 900/000 {Á|u Á Ê£Z]
Á Œ¯ ɀËZŒŸ ª—ZÀ» ,Œ¯ ÉZf‡Á 60/000 ½M dÌ·Z § ÄÀ»Y{ ,Ã|ÀËM { ʸ¸¼·Y¾Ì] 0ÓZ¼fuY Á Œ¯ ¦¸fz» ª—ZÀ»
.{€Ì³Ê» €] { ‚Ì¿ Y –^e€» ÊËZf‡Á Á ɁÁZŒ¯ ÉZÅÊ¿ÁZ e Á ʏy ,Êf·Á{ €Ì£ -Êf·Á{ ÉZŽZ»Z‡
10
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y †ÌW ¾z‡
- ̀- ˺
ZÌ¿ ÊÀ̈u ¾Ìˆv»Ô£ €f¯{
Á ª¸y ÉY€] Ä ‡Âe Á ªÌ¬ve ÉZÅ ¹Zœ¿ Y ɀ̳ ÀÆ] cÁ€“ €] ÊÀ^» ¾Ë¿ ÉZÅ{€°ËÁ Á ZŠČË|¿Y s€— Z] ÁÁ€»Y
ŠÅÁ„a Á ‰Â»M ,ž»YÂm { d§€ŒÌa Á Ä ‡Âe ÉZÅ Ä»Z¿€] |ÀËY€§ Ä¿Z¼·ZŸ dËY|Å Á |Ë|m ÉZÅ Ã|ËY Á ZÅ ÉÁM¿ dˀË|»
Šz] { ÄËÂ] Â“» ¾ËY .d‡Y Ã|‹ Y{Ây€] ÊÀË{ZÌÀ] ÃZ´ËZm Y ,|ÀËY€§ ¾ËY { Ã|¿€] ŠÌa ºÌœŸ ÉÁ€Ì¿ Á{ Ä]Zj» Ä]
µZ‡ ʗ { Á Ã{Â] Y{Ây€] ÉY ÄËÁ d̼ÅY Y Ä ‡Âe ÉY|ËZa ½Zˀm dˀË|» Á ÊËY~£ dÌÀ»Y Ê·Âf» ½YÂÀ ] ɁÁZŒ¯
Á {€y ÉZÅ ¹Zœ¿ ɁZˆÆ] ÉZÅ Ä»Z¿€] Ä] ÄmÂe cÁ€“ €] ÊÀ^» ʸ¸¼·Y ¾Ì] ÉZÅ ¹Zœ¿ Ã|ÀËY‚§ |̯Pe Z] ‚Ì¿ €ÌyY ÉZÅ
.d‡Y ÄfŒ³ Y{Ây€] ʨŸZ”» d̼ÅY Y |Ì·Âe dˀË|» { É|À¼¿YÂe ¶«Y|u ÉYY{ ÉZÅ ¹Zœ¿ ½YÂÀ ] ɁÁZŒ¯ ʳ{Y¿Zy
É|»MZ¯Z¿ ÊeZ^ ] Á |Ì·Âe dˀË|» ¦ “ Y dËZ°u Œ¯ { ɁÁZŒ¯ Šz] dÌ “Á Ä] ʸ̸ve ÊÅZ´¿ Êˇ Y
‰Â»M Á lËÁ€e ÉZÅ dÌ·Z § Ä ‡Âe cÁ€“ €»Y ¾ËY į {Y{ {Âm» ÉZÆË|À¼¿YÂe Á ž]ZÀ» Y ɀ̳ ÀÆ] { Ê¿Zˆ¿Y ÉÁ€Ì¿
ÂÀf» ,|Ë|m ÉZŁZÌ¿ Ä] ÊË´z‡Za ÉY€] Šz] ¾ËY { ¶£Z‹ Ê¿Zˆ¿Y ÉÁ€Ì¿ ½YÂe Á Š¿Y{ ɁZˆÆ] œÀ» Ä] ɁÁZŒ¯
¾ËY ¹Zn¿Y ÉY€] Œ¯ { ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Zœ¿ į d‡Y Ê·Zu { ¾ËY .{Z‡ Ê» ½ZËZ¼¿ Y Ä »Zm |ËY‚e Ä] Á Á
Êˇ Y Á Žzf» Ê¿Zˆ¿Y ÉÁ€Ì¿ {Â^¼¯ ZÆ¿M ¾Ë€e ºÆ» Y Ê°Ë Ä¯ d‡Á€]Á ÊËZÅ Š·Zq Á ž¿Y» Z] €Ì˜y dÌ·ÂXˆ»
Á Ä ‡Âe ÉZÅ Ä»Z¿€] ɀ^ÅY Á dˀË|» ÉY€] ÊnËÁ€e ÉZÅ ¹Zœ¿ ¾Ì¸»ZŸ cZÆ» Á Š¿Y{ t˜‡ ½{Â^¿ Á Ä]
,Ê¿Z» Äŀ] ¾ËY { Œ¯ ʼ¸Ÿ ÉZÅ ¾¼n¿Y Á ZÅ ÃZ´Œ¿Y{ d·Z‡ \Ìe€e ¾Ë|] .|‹Z] Ê» Šz] ¾ËY { ɁZ‡|À¼¿YÂe
į |‹Z] Ê» ¦¸fz» s˜‡ { Äf‹ ¾ËY ½Zzf» Á ½YY‚³Z¯ ÉZÅ É|À¼¿YÂe Á Š¿Y{ dˬe Á Ä ‡Âe €] ‚¯€¼e
ɇ Y ,ɁÁ ČË|¿Y Á €œ¿ µ{Z^e ½Z°»Y Z] |Ë|m ʼ¸Ÿ huZ^» s€— ÉY€] ÊËZÅ d€§ ɁZ‡ ºÅY€§ ®‹ ½Á|]
ÉÁ€Ì¿ ÉZÆË|À¼¿YÂe LZ¬eY dÆm { Á Zf‡Y ¾Ì¼Å { ʋÔe ÊfˆËZ] ‚Ì¿ Y ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ ¾¼n¿Y
.dˆ¿Y{ ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e Šz] Ê¿Zˆ¿Y
Á ʼ¯ ¦ “ Ä] ½YÂe Ê» Œ¯ { ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Zœ¿ dÌ “Á Y Ä¿Z‡ZÀ‹ \̇M ʸ̸ve Z] €´Ë{ Êˇ Y
Á Ä ‡Âe Á Á ŠÌa ÉZÅ Š·Zq Á ZÅZÀ´Àe ÊËZ‡ZÀ‹ ÉY€] ÄÀÌ» ¾ËY { É{€]Z¯ Á É{ZÌÀ] ʼ¸Ÿ ÉZÅ ŠÅÁ„a ʨ̯
Á ʋÂ»M ÉZÅ ¹Zœ¿ ÄmÂe cÁ€“ Y ɀ´Ë{ | ] €´¿ZËZ¼¿ ‚Ì¿ €»Y ¾ËY į {€] Êa Ê»Â] ÉZÆˁY{€a Äˀœ¿ ªÌ¼ e
Á Ê»Â] ɁZ‡Â´·Y Ä] ®¼¯ ,ʌÅÁ„a ÉZÅ Äf§ZË Á lËZf¿ hv] Á s€— ÉY€] ÊËZÅ d€§ ɁZ‡ ºÅY€§ Ä] ʌÅÁ„a
ŠÅÁ„a ¹Zœ¿ €i» Á Ä¿Z¼·ZŸ dˀË|»,½Ô¯ t˜‡ { Á Œ¯ ɁÁZŒ¯ Ä ‡Âe ÉZÅ d‡Ż Á ZÅ ŠÅÁ„a { ÉY Ĭ˜À»
.|‹Z] Ê» ɁÁZŒ¯ Ä ‡Âe Á lËÁ€e { ɂË Ä»Z¿€] Á
Á º¸Ÿ ½Zˀm ɁZˆÆ] Á dˀË|» { |À» Ĩ̛Á É{ZÆ¿ ½YÂÀ ] ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y ,\Ìe€e ¾Ë|]
­{ Z] ,Äf‹~³ ʼ¸Ÿ ÉZÅ Ä»Z¿€] ¹ÁY|e { Á {Ây ʼ¸Ÿ d·Z‡ ÉZf‡Y { ,ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Zœ¿ { ŠÅÁ„a
Á ʌÅÁ„a ,ʼ¸Ÿ ‚¯Y€» Á ZÅ ÃZ´Œ¿Y{ ÉZ°¼Å Z] ,|À¼§|Å ŠÅÁ„a Á ¹ÁY|» ‰Â»M Â“» Á{ d̼ÅY Á ḋZˆu
ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ ʸ» À´À¯ ¾Ì¼nÀa ½Z»YÂe ÉY‚³€] ÉY€] ɂË Ä»Z¿€] Ä] ¹Y|«Y ,Œ¯ ÊËY€mY
Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÉY ÃÁZŒ» cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^—
ÉY ÄÀÌ» Ze {¼¿ €ÌyY ÄÅ{ { ºÆ» ʟ“» ½YÂÀ ] ɁÁZŒ¯ ʳ{Y¿Zy ÉZÅ ¹Zœ¿ €] ‚¯€¼e Z] ɁÁZŒ¯ ‰Â»M
11
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
ÊËY€mY ÉZÆÅZ´f‡{ Á ZÅ ½Z»Z‡ Z] ɁÁZŒ¯ Ê·ZŸ ‰Â»M ¹Zœ¿ €fŒÌ] ʌÅÁ„a Á ʼ¸Ÿ cÔ»Z e Ä ‡Âe ÉY€] \‡ZÀ»
Á ½Ô¯ Á {€y s˜‡ { ÊËY€mY ÉZÅ Ä»Z¿€] Ê¿Z»ZˆÆ] Z] Á Ã{¼¿ ºÅY€§ ɁÁZŒ¯ Ä ‡Âe Á lËÁ€e  { –]€Ë}
ÊËY~£ dÌÀ»YÁ ÊËZf‡Á ÉZÅY¿Zy dÌ “Á {Â^Æ] { Ê´¿€a Š¬¿ Œ¯ { ɁÁZŒ¯ Ä ‡Âe ½Zˀm žË€ˆe Á ¶Ìƈe
Á ÄÀÌ» |¿YÂe Ê» ZŠÀ´À¯ Á ZƌËZ¼Å ÉY‚³€] d‡Y ÊÆË|].|ËZ¼¿ Z¨ËY ¥|Å ÉZÆÅÁ€³ ɁZ‡|À¼¿YÂe ªË€— Y ½ZŒËY
½|̇ ÃY Á Ã{¼¿ {ZnËY ÊÅZ´Œ¿Y{ ½Z´^z¿ Á ½Y€œÀ^uZ - ½Zzf» cY€œ¿ Á ZŠČË|¿Y µ{Z^e ÉY€] Ê^‡ZÀ» ÉZ”§
.|ËZ¼¿ €eY¼ŠY €œ¿ {» ¥Y|ÅY Ä]
¾ËY Ä] ½Y|À» īԟ €´Ë{ Á ½Z‡ZÀ‹Z¯ ,½ZÌÅZ´Œ¿Y{ ,½Y€œÀ^uZ žÌ‡Á µZ^¬f‡Y Z] ʼ¸Ÿ ±‚] {Y|ËÁ ¾ËY Ä¿Zfz^‹Ây
¦/¸fz» ÉZÆÅZ´f‡{ ÉZ°¼Å \¸m Á {| f» cZˆ¸m ÉY‚³€] ‚Ì¿ Á Ã|‹ ¹Zn¿Y ÉZŠɂË Ä»Z¿€] Z] Á Ã|‹ Á€]Á ÁÂu
ʗ Y | ] į |‹ ¶YÁ †¿Y€¨À¯ Á À´À¯ ­€fŒ» Ä¿Zy€Ì]{ Ä] Ä·Z¬» ďÔy 635 €] ¢·Z] Â¼n» { ÊmZy Á ʸyY{
ŽÌz/Œe \/‡ZÀ» ½YÁY{ €œ¿ \ˆu €] †¿Y€¨À¯ Á À´À¯ ¦¸fz» ÉZÅ Âv» { Ä·Z¬» ďÔy 570 {Y| e ÉÁY{ |ÀËY€§
cÓZ/¬» Ä/Ôy €“Zu ğ¼n» { .|Ë{€³ d§ZË{ ¶»Z¯ Ä·Z¬» 400 dËZÆ¿ { ¹Ó ÉZÅ Ê¿Z‡ Ô—Y Y | ] .|‹ Ã{Y{
µZ/‡ Ä/‡ µÂ/— { Ä¿Z¼Ì¼/ Ä/¯ Ê»Y€³ ½YZ°¼Å ļŠY º¿Y{ Ê» ¹Ó {Ây €] ½ZËZa { .d‡Y Ã|‹ ÄWYY Ã|‹ Äf§€Ë~a
d/‡ZË É|/‡Y Ê/¸Ÿ €/f¯{ ÉZ«M [ZÀm ÄËÁ Ä] |¿{¼¿ Š¬¿ ÉZ¨ËY ʼ¸Ÿ ºÆ» {Y|ËÁ ¾ËY ÉY€mY Á ɀ̳ ¶°‹ |ÀËY€§
,Ê/¼¸Ÿ Ä/f̼¯ ¹€/fv» €/Ì]{ É{€/°Å{ Ê»€¯ €f¯{ ÉZ«M ,½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y ¾ÌŒÌa ¹€fv»
‚/Ì¿ Á ÊËY€mY Äf̼¯ Á ½YÁY{ Äf̼¯ ,ʼ¸Ÿ Äf̼¯ ¹€fv» ÉZ”ŸY Á ÊËY€mY Äf̼¯ ¹€fv» €Ì]{ É{€n» €f¯{ ÉZ«M [ZÀm
¾Ì/] Á Ê/¸» ½Z³|ÀÀ¯ d¯ZŒ» Á ½ZÌ»Zu ,ɁÁZŒ¯ Ã|°Œ¿Y{ d‡ZË Á ʌÅÁ„a d¿ÁZ » ,½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ¹€fv» d‡ZË
,½Z/n¿ ÉY Ä/¬˜À» [M d¯€‹ ,ʟZ¼fmY ÃZ§ Á Z¯ ,½ÁZ e cYÁ ,ɁÁZŒ¯ {ZÆm cYÁ ,ɁÁZŒ¯ ®¿Z] ÄËÂ] ,ʸ¸¼·Y
d/ˆÌ¿ €/ˆÌ» ½Z/ŒËY ¹Z/¿ €¯} ½Z°»Y į ½Y‚Ë‚Ÿ €ËZ‡ Á Œ¯ ÉY{‚Ìz]M Á žeY€» ,ZÅ ¶´Àm ½Z»Z‡ ,½Zn¿ ÉY|¿Zf‡Y
¥€/ Á Ä^WZ‹ Ê] cZ¼u ¶Zu ʼ¸Ÿ ºÌœŸ {Y|ËÁ ¾ËY ð‹Z] ÉY‚³€] į Y€q .¹ÁM ¶¼Ÿ Ä] Ê¿Y{|« Á €°Œe µZ¼¯
d/Æm { Y ÊËZ/”§ ʼ¸Ÿ {Y|ËÁ ¾ËY į d‡Y ½YÁY€§ |Ì»Y .|‹Z] Ê» ½Y‚Ë‚Ÿ ¾ËY ®e ®e ɇ Y Z̈] Ƀ€¿Y Á d«Á
Á ʸ¸¼·Y ¾Ì] t˜‡ { ÉY ÃÁZŒ» cZ»|y Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e Š¿Y{ É Ä ‡Âe Á Z¬eY Á cZÌ]€ne Á Š¿Y{ µ{Z^e
½Y{Zf/‡Y ,¶/¼Ÿ Á ČË|¿Y ÉZÅÁÂu ½ÓZ § ÉZÅ|¿ÂÌa €fŒÌ] Äq €Å dˬe Á ‰€fˆ³ \m» Á Ã{¼¿ ºÅY€§ ½Y€ËY Œ¯
.{{€³ ÁÂu ¾ËY ½Z‡ZÀ‹Z¯ Á ½ZËÂnŒ¿Y{ ,½Y€Ë|» Á ½ÓÂXˆ» ,½ZÅÁ„aŠ¿Y{ Á ½Y€œ¿\uZ ,ÃZ´Œ¿Y{
12
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
ʼ¸Ÿ €Ì]{ ¾z‡
- ́- ˺
É{€°Å{ Ê»€¯ ¶ÌŸZ¼‡Y €f¯{
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ Ž¿Y{
ÉZÆ¿Y€v] ½Âr¼Å ÉY Ã|ÌrÌa ÉZÅ Š·Zq Z] ZÌ¿{ t˜‡ { ,Za Ã{€y ½YÁZŒ¯ ÄËÂ] ,ÊËZf‡Á ÉZÅY¿Zy €j¯Y ÁÁ€»Y
Á d‹ { |vf» ¶¸» ½Z»Z‡ .|¿Y ÄmY» €¬§ Á Ê´À‡€³ ,ÊËZf‡Á dŒÌ » ÊÀ»Y Z¿ ,ÊËY~£ ÊÀ»Y Z¿ ,ʘÌv» dˆË
Ze d‡Y Ã{¼¿ ¹ÔŸY (IYFF) ʳ{Y¿Zy ɁÁZŒ¯ ʸ¸¼·Y ¾Ì] µZ‡ ½YÂÀŸ Ä] Y 2014 µZ‡ {Ây ʻ¼Ÿ ž¼n» ¾Ì¼Œ‹
cŸ{ Êf·Á{ €Ì£ ÉZÅ ½Z»Z‡ Á ½YÁZŒ¯ ÉZÅ ½Z»Z‡ ¾ÌÀr¼Å ,ʸ» Á ʸ¸¼·Y ¾Ì] ¦¸fz» ÉZŠĈ‡Â» Y ĸ̇ÂÀË|]
Á (½Z˂]M Á ɀËZŒŸ ʳ|¿ ,ÉY|¸´Àm ,ɁÁZŒ¯ cY|Ì·Âe { µZ §) ʳ{Y¿Zy ɁÁZŒ¯ d̼ÅY Á Ã{¼¿ ÉZ°¼Å Ä]
ÉZÅ Š·Zq dˀË|» { ɁÁZŒ¯ ¾ËY ʇZ‡Y Š¬¿ €] ZÌ¿{ ÄmÂe \¸m ½M ¥|Å .|ËZ¼¿ €fŒÌ] Y …Z̬» Ã{€y ɁÁZŒ¯
Š·Zq ¾ËY dˀË|» .d‡Y ʟZ¼fmY Á ʘÌv» dˆË ,ɁÁZŒ¯ ÉZÅ d‡Ż Âv» { ½M ÃZ´ËZm Ê]ZˁZ] ªË€— Y ,©Â§
ÉZÅ{€^ÅY ¾Ì] { .d‡Y Ê¿ZÆm Á ÉY Ĭ˜À» ,ʸ» s˜‡ { ZÅ ÉZ°¼Å Á hv] Y ÉY Ã{€fˆ³ ÄÀ»Y{ ¹‚¸fˆ» ZÅ
ÉÁM¿ |¿Y Ã{¼¿ Ê ‡ ÊËZf‡Á ÉY ÃÁZŒ» cZ»|y Á ɁÁZŒ¯ lËÁ€e Á ‰Â»M ,ʳ{Y¿Zy ½YÁZŒ¯ Y dËZ¼u ¦¸fz»
dŒÌ » {Â^Æ] œÀ» Ä] Y ½Z‹ ʟZ¼fmY ÉZÅ ḑ€› ¾ÌÀr¼Å ,|ÀËZ¼¿ ɁZ‡ Ä°^‹ Á ¶Ìƈe ½YÁZŒ¯ ¾ËY ¾Ì] Y ZÅ
{ Ä ‡Âe µZu { ÉZÌ¿{ { ½YÁZŒ¯ €j¯Y .|ÀŒz] LZ¬eY Ê Ì^— ž]ZÀ» Y d›Z¨u Á ÊËY~£ dÌÀ»Y ŠËY‚§Y ,ZÆ¿M ÉZÅ
ÉZÅ Š·Zq €]Y€] { ½YÁZŒ¯ ¾ËY .|ÀÀ¯ Ê» |Ì·Âe Ê ¼m ZË Êf¯Y€‹ ,É{€§ c Ä] …Z̬» ®q¯ ʳ{Y¿Zy Y‚»
ÉY ÃÁZŒ» cZ»|y Á ɁÁZŒ¯ lËÁ€e dËZ¼u Ä] Á Ã{Â] €e€Ë~a \̇M ½YÁZŒ¯ €´Ë{ Ä] d^ˆ¿ ÓZ] { Ã|‹ €¯}
ZÅ ÉÁM¿ Á cZŸÔ—Y ¶Ìƈe» ʸ¸¼·Y ¾Ì] -ʸ» ŠËZ¼Å ¾ËY ʸY Â“» ,Zf‡Y ¾ËY { .|¿Y{ ZÌ¿ ɀfŒÌ] ÊËZf‡Á
,Š¿Y{ Ze {{€³ ºÅY€§ ½Y|À¼ŒË|¿Y Á ½Y€´ŒÅÁ„a ÉY€] Êf€§ Ze |‹ [Zzf¿Y «Ê³{Y¿Zy ½YY{€] ÀÆ] ɁZ‡|À¼¿YÂe ÉY€]
Y Ê¿Z^ÌfŒa dÆm ɁÁZŒ¯ Á ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á lËÁ€e ÉZÅ d§ZÌÅ Z] •Z^eY { Y {Ây ʌÅÁ„a ÉZÅ Äf§ZË Á [Zne
:Y |ÀeZ^Ÿ †¿Y€¨À¯ Á À´À¯ ¾ËY ¥Y|ÅY ¾Ë€f¼Æ» .|¿Y~´] ­Y€f‹Y Ä] ZÅ Š·Zq ¾ËY dˀË|» Á ½YÁZŒ¯ ¾ËY
ÉY ÃÁZ/Œ» cZ»|/y Á ‰Â»M Á lËÁ€e ÉZÅ ¹Zœ¿ dÌ “Á Ây { É{€]Z¯ -ʼ¸Ÿ [Zne µ{Z^e Á hv] `
Ê Ì^— ž]ZÀ» Y|ËZa dˀË|» Á ʳ{Y¿Zy ½YÁZŒ¯ dŒÌ » ÉY|ËZa ,ÊËY~£ dÌÀ»Y Z] •Z^eY { ÊËZf‡Á
ÁÂ/u { ÊËZf‡Á ÉY ÃÁZŒ» cZ»|y Á ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Zœ¿ ÉÁM€§ ÉZÅZ°ÅY Á ZŊ·Zq ʇ€] Á dyZÀ‹ `
Ê Ì^— ž]ZÀ» Y|ËZa dˀË|» Á Za Ã{€y ½YÁZŒ¯ dŒÌ » ɁZ‡ ḑ€› ,ÊËY~£ dÌÀ»Y
½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe ÉZŶ°Œe Á ZÅÊ¿ÁZ e ,½YÁZŒ¯ ɁZ‡|À¼¿YÂe { ‰Â»M Á lËÁ€e Š¬¿ Á ÃZ´ËZm ÉZ¬eY `
ÃÁZŒ» cZ»|y Á lËÁ€e { ʏy Šz] Á Êf·Á{ €Ì£ ÉZÅ ½Z»Z‡ ,½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe ÉZŶ°Œe Š¬¿ dyZÀ‹ `
Za Ã{€y ½YÁZŒ¯ €] |̯Ze Z] ÊËZf‡Á
ÉZÆf/‡Ż { ʳ{Y¿Z/y ɁÁZ/Œ¯ ÃZ´ËZm ¦Ë€ eZ] dÆm ½Y€œ¿ \uZ Á ½Y€Ë|» ,½YY~´f‡Ż ÄmÂe \¸m `
ɁÁZŒ¯ Ä ‡Âe ½Ô¯
ʳ{Y¿Zy ɁÁZŒ¯ Y dËZ¼u { ʸ¸¼·Y ¾Ì] Á ʸ» ,ʸv» ÉZÅ{€^ÅY ¶Ì¸ve Á ¾ÌÌ^e `
13
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
dÌ·Z § ½€« ºÌ¿ Á ÊËY€mY dÌ·Z § ÄÅ{ Š‹ Y ŠÌ] Ä¿YÂfŒa Z] ½Y€ËY { ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ħ€u Á º¸Ÿ
É— Ä] d‡Y Ã{¼¿ Ä]€ne Y ʐze ŠËZ¼Å ®Ë µZ‡ ć ZË Á{ €Å É Ä¸Z§ Ä] ʻԇY [Ô¬¿Y Y †a ,®Ì»{Z¯M
Á d‡Y Ã|‹ Y‚³€] ÄÀÌ» ¾ËY { Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ À´À¯ ZÆq Á ZÀ̼‡ 9 ½ÂÀ¯Ze į
lËÁ€e ½Zzf» į Äf§ZË ½Z»Z‡ ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á ɁÁZŒ¯ Ä ‡Âe ÁÂu { ‚Ì¿ É{| f» –^e€» ÉZÅ ŠËZ¼Å
À´À¯ ZÆq ÉY‚³€] Y †a ½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y .|¿Y Äf‹Y{ µZ § d¯ZŒ» ZÆ¿M { ÃY¼Å
Ä] Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÉY ÃÁZŒ» cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Z] Y €“Zu À´À¯ Z] ¾Ì·ÁY ÉY€] ,ʸ^«
d‡ZË ,ÊqZŒ§Y €f¯{ ÉZ«M Ê¿Z^ÌfŒa Á ZÅ{¼ÀÅ Y ÄÀÌ» ¾ËY { .d‡Y Ã{¼¿ Y‚³€] ½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ Z] ­€fŒ» —
,Z^ µÔm €f¯{ ,¾¼n¿Y ʸ § Á ʸ^« ÉZ‡Á ZÌ¿ ÊÀ̈u ¾Ìˆv»Ô£ €f¯{ Á É|‡Y ʸŸ €f¯{ ,½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ¹€fv»
Äf̼¯ €Ì]{ ,É{€n» Z“€»Ô£ €f¯{ ,ɁÁZŒ¯ Ã|°Œ¿Y{ †ÌW ,ʼ̜Ÿ €f¯{ ,½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ʌÅÁ„a ¹€fv» d¿ÁZ »
ÃÁ€³ Á ½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y ÉZ”ŸY ,½Y€Æe ÃZ´Œ¿Y{ {Zf‡Y ÊÀ̈u {¼v» |̇ €f¯{ ,ʼ¸Ÿ
Á ZÅ ½Z»Z‡ ÉZÅ Ê¿Z^ÌfŒa Á ZÅ ÉZ°¼Å Y d‡Y ¹Ó .¹Y‚´‡Zb‡ ½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á cZ—Z^eY ,lËÁ€e
ÉY ÃÁZŒ» cZ»|y Ê¿ZÆm ž¼n» ,½Zn¿ ½Zf‡Y Á Œ¯ ɁÁZŒ¯ ®¿Z] ½Âr¼Å ʸ» Á ʸ¸¼·Y ¾Ì] ÉZŠĈ‡Â»
ÃZ´Œ¿Y{ ,½Y€Æe ÃZ´Œ¿Y{ ,(APIRAS) Ä̇¿ZÌ«M Á ŻM ÊËZf‡Á ÃÁZŒ» cZ»|y ž¼n» ,(GFRAS) ÊËZf‡Á
gY€Ì» Ê¿ZÆm {ZÌÀ] ,|vf» ¶¸» ½Y€¼Ÿ Ä»Z¿€] ,|vf» ¶¸» ½Z»Z‡ ,ÂWZ§ ,(WRF) ÊËZf‡Á Ê¿ZÆm ž¼n» ,|À¸Å ¾´ÀÌÀyYÁ
cYÁ ,ɁÁZŒ¯ {ZÆm cYÁ , ISC¹Ô‡Y ½ZÆm ¹Â¸Ÿ É{ZÀf‡Y ÃZ´ËZa ,ÉÁZÀ§ Á cZ¬Ì¬ve ,¹Â¸Ÿ cYÁ ,ɁÁZŒ¯
Ĭ˜À» [M d¯€‹ ,½Zf‡Y Ê Ì^— ž]ZÀ» ¶¯ ÃY{Y Á ɁÁZŒ¯ {ZÆm ½Z»Z‡ ,½Zn¿ ÉY|¿Zf‡Y ,ʟZ¼fmY ÃZ§ Á Z¯ ,½ÁZ e
,¹Â¸Ÿ cYÁ ʸ¸¼·Y ¾Ì] ʼ¸Ÿ ÉZÆËZ°¼Å ‚¯€» ,ɀ´‹{€³ Á Ê´Àŀ§ gY€Ì» ¶¯ ÃY{Y ,ÊËZf‡Á ½ÁZ e ½Z»Z‡ ,ÉY
,½Y€œÀ^uZ Ä̸¯ Y ¾ÌÀr¼Å .|ËM ¶¼ ] Ê¿Y{|« Ê¿Zf‡Y Á ʸ» ,ʸ¸¼·Y ¾Ì] cZˆ‡Â» €´Ë{ Á ÉÁZÀ§ Á cZ¬Ì¬ve
Ã{ZÆÀŒÌa Á ZiM ,ZÅÃZ³|Ë{ ÄWYY Z] Á |Àf§€Ë~a Y Z» cŸ{ į ÁÂu ¾ËY Ä] ½Y|À» īԟ €´Ë{ Á ½Z‡ZÀ‹Z¯ ,½ZÌÅZ´Œ¿Y{
ZË É{€]Z¯ Á ʨˆ¸§ ,ɀœ¿ ,ʌÅÁ„a cÓZ¬» Á Ã|Ì°q ªË€— Y ŠËZ¼Å ¾ËY Â“» ÉZÅ Šz] Z] •Z^eY { {Ây ÉZÅ
d§ZË{ Âv» d¨Å { ZÌ¿{ Œ¯ 31 Y Ã|Ì°q 635 ŠËZ¼Å ¾ËY { .¹Y‚´‡Zb‡ |¿{¼¿ d¯ZŒ» Ä·Z¬» ½Á|] ”u
Y Á d§€³ Y€« ‰€Ë~a {» Ã|Ì°q 570 ,Ä¿Z»€v» c Ä] ÁY{ Á{ ĸ̇Â] Ã|Ì°q €Å ÉÁY{ ¹Zn¿Y Y †a į |Ë{€³
À¨¿ Á{ ÉÁY{ ¹Zn¿Y Á ¶»Z¯ Ä·Z¬» 400 d§ZË{ Y †a .|ÀËZ¼¿ ÄWYY Y {Ây ¶»Z¯ cÓZ¬» į |‹ Äf‡YÂy ½Z³|ÀˆË¿
12 Á |‹ Äf§€Ë~a (ʈ̸´¿Y ½Z] Ä] ¶»Z¯ Ä·Z¬» 34 Á ʇZ§ ½Z] Ä] Ä·Z¬» 286) ¶»Z¯ Ä·Z¬» 320 dËZÆ¿ { Ä¿Z»€v»
Ĉ¸m d¨Å { į †¿Y€¨À¯ Á À´À¯ ʼ¸Ÿ Äf̼¯ Y º¿Y{ Ê» ¹Ó {Ây €] .d§€³ Y€« |ÌËZe{» ‚Ì¿ É|̸¯ ¶»Z¯ Ä·Z¬»
Á ªÌ«{ c Ä] į Œ¯ kZy Á ¶yY{ ½Y€œÀ^uZ Y €¨¿ 90 Y ŠÌ] Y ¶°Œf» ½ÁY{ Äf̼¯ Y Á Äf‹Y{ µZ § ”u
ÉZ°¼Å Á d¯ZŒ» ½Á|] Äf‹Â¿ ¾ËY ¶Ì¼°e Á ŠËZ¼Å ¾ËY ÉY‚³€] .ºËZ¼¿ ÉY‚´‡Zb‡ |¿Y Ã{Y{ ¹Zn¿Y ÉYÁ{ Ä¿Z«{Z
,Êvf§ ÔÌƇ ,ÉZËY|y |Ì ‡ ,ÉÂmZu ¾Ìˆu€Ì»Y ,ʼ‡Z« É|Æ» ½ZËZ«M Á {€§ É|¼uY ¹ZÆ·Y º¿Zy ÄËÂ] Ä¿Zy€Ì]{ ÉZ”ŸY
.{Â^¿ €Ë~a ½Z°»Y ½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ Š¯ d¼u ¶À‡€a Á ÊËY€mY Äf̼¯ ÉZ”ŸY Ä̸¯ Á ÉŒ¿Y{ ºÌÅY€]Y Á ʬi» {¼v»
‰Â»M Á lËÁ€e Š¿Y{ É Ä ‡Âe Á Z¬eY Á cZÌ]€ne Á Š¿Y{ µ{Z^e dÆm { Y ÊËZ”§ ʼ¸Ÿ {Y|ËÁ ¾ËY į d‡Y |Ì»Y
Äq €Å dˬe Á ‰€fˆ³ \m» Á Ã{¼¿ ºÅY€§ ½Y€ËY Œ¯ Á ʸ¸¼·Y ¾Ì] t˜‡ { ÉY ÃÁZŒ» cZ»|y Á ɁÁZŒ¯
,½Y€Ë|» Á ½ÓÂXˆ» ,½ZÅÁ„aŠ¿Y{ Á ½Y€œ¿\uZ ,ÃZ´Œ¿Y{ ½Y{Zf‡Y ,¶¼Ÿ Á ČË|¿Y ÉZÅÁÂu ½ÓZ § ÉZÅ|¿ÂÌa €fŒÌ]
.{{€³ ÁÂu ¾ËY ½Z‡ZÀ‹Z¯ Á ½ZËÂnŒ¿Y{
14
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
ÊËY€mY €Ì]{ ¾z‡
- ̂- ˺
É{€n» Z“€»Ô£ €f¯{
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ʼ¸Ÿ cZÌÅ
½ZËZ«M Á ZÅ º¿Zy ,½Z]ZÀm Ê·ZŸ ,Ê»Y€³ ½Z¿Z¼Æ» ,|À¼mY |ÌeZ‡Y
,Œ¯ €‡Y€‡ ÉZÅ ÃZ´Œ¿Y{ ¹€fv» |ÌeZ‡Y ,ÊËY€mY ¹€fv» ¾Ì·ÂXˆ» ,½Z´fzÌŀ§ ,½Y|À¼ŒË|¿Y Z¼‹ ʼ̼ Á ¹€³ ”u
º‡Y€» ¹€fv» ½Z¿Y€Àz‡ ,É|̸¯ |À¼mY ½Z¿Y€Àz‡ ,ʼ¸Ÿ cÓZ¬» ½Z´ÀÅ{ ÄWYY ,ÊmZy Á ʸyY{ |À¼mY ½Z¿Z¼Æ»
Á ʼ¸Ÿ cZÌÅ ¹€fv» ÉZ”ŸY ,¹€fv» ½Z‡ZÀ‹Z¯ ,ÊËY€mY ÉZÅ ½Z»Z‡ ¹€fv» ½Z³|ÀËZ¼¿ ,ÄÌ»ZffyY Á ÄÌuZff§Y
Á Ã{»€§ Än¿ ¹|« į É|À¼mY ½YÁ€‡ ļŠÁ ÃZ´Œ¿Y{ ÉZ‹Â¯ Á ‰Ôe€a ½ZÀ¯Z¯ ,½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ Ê»Y€³ ½ZËÂnŒ¿Y{
Ê]Ây ½Z]‚Ì» ºËYÁ|Ì»Y Á ºÌÆ¿ Ê» |« Y |¿{Â] ʼ¸Ÿ ÊËZ¼Å{€³ ¾ËY ÉYM ¶¨v» ½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ { {Ây €i» ”u Z]
.|̋Z] Äf‹Y{ Z³{ZË Ä] {Ây ½ZÅ}Y { ,À´À¯ ¾ËY Y ʋÂy À—Zy Á ºÌ‹Z] Ã{Â] Á |Àq ¾ËY { ½Y‚Ë‚Ÿ Z¼‹ ÉY€]
Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa Ze {€¯ ÉZË Y Z» į ºÌ˳ Ê» …Zb‡ Y ½Zv^‡ |¿ÁY|y
¹€fv» d‡ZË Ä¿Z¼Ì¼ ÉZ°¼Å Z] Y Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÉYÃÁZŒ» cZ»|y ʸ¸¼·Y¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY
ÃÁ€³ ʼ¸Ÿ cZÌÅ ¹€fv» ÉZ”ŸY ,ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾ËÁ ¾¼n¿Y ,½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ÊfˀË|» ğ¼n» Á
Y Ze º¿Y{ Ê» ¹Ó {Ây €] Y~· .ºÌËZ¼¿ Y‚³€] ¾°¼» ¶°‹ ¾Ë€fÆ] Ä] ½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á cZ—Z^eY ,lËÁ€e
Ä] ŠÌaZŒÌa .ºËZ¼¿ €°Œe Á €Ë|¬e ¶Ë} s€‹ Ä] Êf·Á{ €Ì£ Á Êf·Á{ ÉZÅ ½Z³Y Á cYY{Y Á ZÆ¿Z»Z‡ ,€i» {Y€§Y Ê»Z¼e
Á Êf·Á{ cYY{Y Á ZÆ¿Z»Z‡ ,€i» {Y€§Y Y Êy€] Ê»Z‡Y d‡Y ¾°¼» Ä°ÀËY Y ÊÀÅ} ɀ̳{ Á ¹ZËY ¾ËY ÉZ¯ ĸ¤Œ» ¶Ì·{
.ºÅYÂy Ê» ‰Âa |‹Z] Ã{Zf§Y º¸« Y Êf·Á{ €Ì£
ÃZ´Œ¿Y{ cZ¿Z°»Y Ê»Z¼e ½{Y{Y€« ZÌfyY { Z] ÓYÁ Êf¼Å Á Z] É|Ë{ Z] ÃZ´Œ¿Y{ ¹€fv» d‡ZË ÊqZŒ§Y €f¯{ ÉZ«M [ZÀm
ÉZË Ê¼¸Ÿ dˆŒ¿ ¾ËY €e ð‹Z] Äq€Å ÉY‚³€] { Y †¿Y€¨À¯ /À´À¯ ¾ËY ÊËY€mY ¾Ì·ÂXˆ» ,¾°¼» ¶°‹ ¾Ë€fÆ] Ä]
.|¿{€¯
Á ɂË Ä»Z¿€] d¿ÁZ » ,ʌÅÁ„a d¿ÁZ » ,Ê·Z» Á ÉY{Y d¿ÁZ » ,ÊËÂnŒ¿Y{ d¿ÁZ » ÄËÂ] ÃZ´Œ¿Y{ ¦¸fz» ÉZÅ d¿ÁZ »
Z] Á †¿Y€¨À¯ / À´À¯ ÊËY€mY {Zf‡ { dË”Ÿ Z] ɁÁZŒ¯ Ã|°Œ¿Y{ ¹€fv» d‡ZË Á ʋÂ»M d¿ÁZ » ,É{€^ÅY cZœ¿
.|¿{¼¿ ºÅY€§ ºÆ» ¾ËY ÉY‚³€] ÉY€] Y Ê]¸˜» –ËY€‹ {Ây ZÌfyY dve €ËYÁ{ Á cZ¿Z°»Y Ê»Z¼e l̈]
¶^¬e Y ʼ¸Ÿ dˆŒ¿ ¾ËY ÉZÅ ÄÀ˂ŠY ʼƻ Šz] À´À¯ / †¿Y€¨À¯ ¾ËY ÊËԗ Ê»Zu ½YÂÀŸ Ä] ɁÁZŒ¯ ®¿Z]
ÉZ«M [ZÀm ,ɁÁZŒ¯ ®¿Z] ¹€fv» ¶»ZŸ €Ë|» Ê^·Z— €f¯{ ÉZ«M [ZÀm Y º¿Y{ Ê» ¹Ó {Ây €] ZnÀËY { į {€¯
ÉZ«M [ZÀm Á |¼f » ¾Ë€§ €f¯{ º¿Zy Z¯€‡ ,½Zn¿ ½Zf‡Y ɁÁZŒ¯ ®¿Z] \ ‹ ¹€fv» d‡ZË ÃYÂz°Ì¿ …|ÀÆ»
–ËY€‹ { ½Y‚Ë‚Ÿ ¾ËY ÉZÅ c|ŸZˆ» Á ÊÅY€¼Å .ºËZ¼¿ €°Œe Á €Ë|¬e ɁÁZŒ¯ ®¿Z] |‹Y ½Y€Ë|» Y ½ZÌf¼ ¿ …|ÀÆ»
\mYÁ Á ¹Ó {Ây €] ¾» .|‹ |ÅYÂz¿ ­Za ʼ¸Ÿ dˆŒ¿ ¾ËY ½Z¯|ÀÀ¯Y‚³€] €—Zy Á ¾Å} Y ‚³€Å {Âm» Ê·Z» dz‡
Ê¿Y{|« ÄËÁ c Ä] ½ZŒËY Ä¿Z·Zy ÉZÅ ‰Ôe Á ZŠɀ̴Ìa ļŠ…Za Ä] ÃYÂz°Ì¿ …|ÀÆ» ÉZ«M [ZÀm Y º¿Y{ Ê»
.ºËZ¼¿ €°Œe Á
15
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
½Zf‡Y ÉY{‚Ìz]M Á Ê Ì^— ž]ZÀ» ¶¯ ÃY{Y ,½Zn¿ ÉY Ĭ˜À» [M ½Z»Z‡ ,Ê¿Y€¼Ÿ ¹€fv» d¿ÁZ » ÄËÂ] ½Zn¿ ÉY|¿Zf‡Y
½ÁZ e ɂ¯€» ½Z»Z‡ ,½Zn¿ ½Zf‡Y ɁÁZŒ¯ {ZÆm ½Z»Z‡ ,½Zn¿ ½Zf‡Y ʟZ¼fmY ÃZ§ Á Z¯ ,½ÁZ e ¶¯ ÃY{Y ,½Zn¿
½Y‚Ë‚Ÿ ¾ËY ļŠY į |Àf‹Y{ ʼ¸Ÿ dˆŒ¿ ¾ËY ÉY‚³€] ÉZÅ ÄÀ˂Š¾Ì»Ze { ʼƇ ¹Y|¯ €Å ½Y€ËY ÊËZf‡Á
.¹€°Œf» Á Y‚´‡Zb‡
{ Y É{Zˁ cZ¼u ,ʼ¸Ÿ dˆŒ¿ ¾ËY Ê^Àm ÃZ´ŒËZ¼¿ ÊËY€mY dÌ·ÂXˆ» ¾f§€³ Ã|Ɵ€] Z] ‚Ì¿ ½Zn¿ ½Zf‡Y ½ÁZ e ©ZeY
º¿ZyZ¯€‡ ,cZÌ] Z«M kZu [ZÀm ,ÉY‡ …|ÀÆ» ÉZ«M [ZÀm ÄËÂ] ½Y‚Ë‚Ÿ ¾ËY cZ¼u Y Y~· |‹ ¶¼vf» Ây ¾ËY
.{‹ Ê» €°Œe Á €Ë|¬e ʬ˜À» …|ÀÆ»
ÉY‚³€] { Y Z» ¦¸fz» ÉZÆ¿Y Ä] {Ây cZ¿Z°»Y ½{Y{Y€« ZÌfyY { Z] ‚Ì¿ ½Zn¿ Êf·Á{ €Ì£ Á Êf·Á{ cYY{Y Y ÉZ̈]
.ºËY‚´‡Zb‡ ZÆ¿M ļŠY į |¿{€¯ ÉZË Ê¼¸Ÿ ÊËZ¼Å{€³ ¾ËY
Äq €Å ÉY‚³€] { Y Z» ½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ { į Ê¿YZ°¼Å Ê»Z¼e Y €´Ë{ ÉZ] ºÅYÂy Ê» ÁZmY ½Y‚Ë‚Ÿ Z¼‹ Y ½ZËZa {
Ê»ZËY |¬¿Y€³ ½Z¿Z¼Æ» Z¼‹ Á ½Y‚Ë‚Ÿ ¾ËY ļŠÉY€] Á Ã{¼¿ €°Œe Á €Ë|¬e |¿{€¯ ÉZË Ê¼¸Ÿ dˆŒ¿ ¾ËY €e ð‹Z]
.ºËZ¼¿ ÁM µZ f» |¿ÁY|y Y d̬§Â» Z] ÃY€¼Å ‰Ây
ÄeZ¯€] Á ×Y ļu Á º°Ì¸Ÿ ¹Ôˆ·YÁ
16
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
ÄÌuZff§Y º‡Y€»
1393 ÂˀƋ 11 Ä^À‹ ć
®//¿Z] Ä//ˆÌW cP//ÌÅ ¹€//fv» Â//”Ÿ ,ɀ//œ¿ …|//ÀÆ»
{ 9 dŸZ/‡ …O Ä^À/‹Ä/‡ Á t^ ÄÌuZff§Y º‡Y€»
†Ì/W Á €ËÁ ½ÁZ » ,|¿ |À°‡Y €f¯{ ÉZ«M ,ɁÁZŒ¯
½M€/« Y ÊeZ/ËM cÁÔ/e Z/] ½Z/n¿ ÃZ´Œ¿Y{ €Ë|£ ¾·Z‡
ÉZ///«M Á ɁÁZ///Œ¯ {Z///Æm cYÁ cZ///e ½Z»Z///‡
½Y€ËY ʻԇY ÉÂƼm ʸ» {Á€‡ ½|‹ ÄfyY¿ Á ºË€¯
{ UNDP Ã|//ÀËZ¼¿ ½YÂ//À ] Ê·YÂ//» ºÌ¿Z»Y€]Z//‡ÓZ]
ÉZ«M ,½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ¹€fv» d‡ZË †b‡ .|Ë{€³ Z£M
.|¿{»€§ {Y€ËY Y {Ây Ê¿Y€Àz‡ Á Ã|‹ €“Zu ÃZ´ËZm
{ ½Z/¿Z¼ÆÌ» Ä/] ¹|¬» €Ìy ‘€Ÿ ÉY€] ÊqZŒ§Y €f¯{
.|¿|‹ €“Zu ÃZ´ËZm
lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y †ÌW ,ZÌ¿ÊÀ̈u ¾Ìˆv»Ô£ €f¯{
Ä/] ¹|/¬»€Ìy ‘€/Ÿ Y | ] ,½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á
Y À//´À¯ ÉÂ//v» Z //‹ ,À//´À¯ { €//“Zu ½Z//¿Z¼Æ»
ɁZ/‡|À¼¿YÂe ÉY€/] Z/Å ÉÁMÂ/¿ Á cZŸÔ—Y ¶Ìƈe»
.{¼¿ ½YÂÀŸ «Ê³{Y¿Zy ½YÁZŒ¯
¾/¼n¿Y †Ì/W ,Z/Ì¿ ÊÀ̈u €f¯{ ÉZ«M ,Ĉ¸m Ä»Y{Y {
€/f¯{ ÉZ/«M ,½Y€/ËY ɁÁZ/Œ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ
¹Z/¿ Ä/] 2014 µZ/‡ ÉY~/´»Z¿ Ä/] ÃZ/‹Y Z] Ä»Y{Y {
ÉZ//«M ,À//´À¯ Ê//¼¸Ÿ€Ì]{ É{€//°Å{ Ê//»€¯ ¶ÌŸZ¼//‡Y
Y€/]Y ,|/vf» ¶¸» ½Z»Z‡ ɇ Y ʳ{Y¿Zy ɁÁZŒ¯
17
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
Ä] ÊÅZe¯ ÃZ‹Y ½ZŒËY .|¿{€¼‹€] À´À¯ ¾ËY ÉY‚³€]
‰Â»M Á lËÁ€e ʸ» À´À¯ ÉY‚³€] Ä·Z‡ 30d»|«
½Z¯Y ʧ€ » Z] ,Ä»Y{Y { ½ZŒËY .|Àf‹Y{ ɁÁZŒ¯
Á ɁÁZŒ¯ ®¿Z] Ê·Z» ÉZÅdËZ¼u Y À´À¯ ʸY
€fÆ] Äq€Å ÉY‚³€] ÉZf‡Y { À´À¯ ½ZÌ»Zu €´Ë{
-Ã|Ì°q {Y| e ½ZŒËY .|¿{¼¿ €°Œe Á €Ë|¬e À´À¯ ¾ËY
¾ËY Y į |¿{€¯ ½ZÌ] {» 635 Y À´À¯ Êf§ZË{ ÉZÅ
Äf§€Ë~a ÉÁY{ ʗ Y †a Ã|Ì°q 570 ,Ã|Ì°q {Y| e
¶YÁ À´À¯ Ä¿Zy€Ì]{ Ä] ¶»Z¯ Ä·Z¬» 400 {Y| e .|¿|‹
¶»Z¯ Ä·Z¬» 320 Ä·Z¬» {Y| e ¾ËY Y dËZÆ¿ { į |Ë{€³
90 Y cÓZ¬» ÉÁY{ ÉY€] .d§€³ Y€« ‰€Ë~a {»
948 Â¼n»{ |Ë{€³ Ã{Z¨f‡Y ʸ¸¼·Y¾Ì] Á ʸ» ÁY{
Œ¯ 32 Y Ã|ÀˆË¿ (Ê¿Y€ËY €Ì£ 88 Á Ê¿Y€ËY 860)
,ZÌ·Y€f‡Y ,½Zfˆ¿Z¤§Y :|¿{Y{ ÄWYY Ä·Z¬» €Ë s€‹ Ä] ZÌ¿{
,½Z¼·M ,ZÌ^»Z³ ,ÊaÂÌeY ,¶Ë€] ,‰{Ô´À] ,½ZnËZ]}M
,Ĉ¿Y€§ ,©Y€Ÿ ,½Y€ËY ,ɂ¿Á|¿Y ,½Zf‡Á|ÀÅ ,ÄÀ̳
,Š¯Y€» ,ɂ·Z» ,ZÌ·ZfËY ,®Ë„¸] ,¾aYƒ ,|À·€ËY ,½Zf‡Zn»
,Ä̯€e ,|À¸ËZe ,½ZfˆÆ· ,Á€a ,ÄˀnÌ¿ ,|À¸Å ,®Ì^»YÂ»
.Z°Ë€»M Á ZÌ¿Zfˀ] ,½ZÀ^· ,Y|¿Z³ÁY
ÉZ/”§ |¿YÂf] À´À¯ ¾ËY ÉY‚³€] į |¿{¼¿ ÉYÁ|Ì»Y
[Z/ne µ{Z/^e Á h/v] ,cZŸÔ—Y µ{Z^e ÉY€] Ê^‡ZÀ»
lËÁ€e ÉZÅ ¹Zœ¿ dÌ “Á Ây { É{€]Z¯ -ʼ¸Ÿ
Z/] •Z/^eY { ÊËZf/‡Á ÉY ÃÁZŒ» cZ»|y Á ‰Â»M Á
ʳ{Y¿Z/y ½YY{€] ÀÆ] dŒÌ » ÉY|ËZa ,ÊËY~£ dÌÀ»Y
.{ÁM ºÅY€§ Ê Ì^— ž]ZÀ» Y|ËZa dˀË|» Á
É{€°Å{ Ê»€¯ ¶ÌŸZ¼‡Y €f¯{ ,À´À¯ ʼ¸Ÿ €Ì]{
{ €//“Zu ½Z//¿Z¼Æ» Ä//] ¹|//¬»€Ìy ‘€//Ÿ Y |// ]
Â/Œ¯ ɁÁZŒ¯ lËÁ€e ¹Zœ¿ ÃZ´ËZm LZ¬eY ,À´À¯
¥Y|//ÅY Y Ê//°Ë Y ÄÌ//‡Â¿ZÌ«Y Á ZÌ//‡M Ä//¬˜À» Á
.|¿{¼¿ ½YÂÀŸ À´À¯ ÉY‚³€]
ʇ€] Á dyZÀ‹ Ä»Y{Y { É{€°Å{ Ê»€¯ €f¯{
Á ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Zœ¿ ÉÁM€§ ÉZÅZ°ÅY Á ZŊ·Zq
,ÊËY~£ dÌÀ»Y ÁÂu { ÊËZf‡Á ÉY ÃÁZŒ» cZ»|y
dˀË|» Á Za Ã{€y ½YÁZŒ¯ dŒÌ » ɁZ‡ ḑ€›
ÉZŶ°Œe Š¬¿ dyZÀ‹ ,Ê Ì^— ž]ZÀ» Y|ËZa
Šz] Á Êf·Á{ €Ì£ ÉZÅ ½Z»Z‡ ,½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe
|̯Ze Z] ÊËZf‡Á ÃÁZŒ» cZ»|y Á lËÁ€e { ʏy
½Y€Ë|» ,½YY~´f‡Ż ÄmÂe \¸m ,Za Ã{€y ½YÁZŒ¯ €]
ɁÁZŒ¯ ÃZ´ËZm ¦Ë€ eZ] dÆm ½Y€œ¿ \uZ Á
Á ɁÁZŒ¯ Ä ‡Âe ½Ô¯ ÉZÆf‡Ż { ʳ{Y¿Zy
{ ʸ¸¼·Y ¾Ì] Á ʸ» ,ʸv» ÉZÅ{€^ÅY ¶Ì¸ve Á ¾ÌÌ^e
¥Y|ÅY €´Ë{ Y Y ʳ{Y¿Zy ɁÁZŒ¯ Y dËZ¼u
‰€Ë~a Ä·Z¬» 320 Â¼n» Y į {¼¿ ¹ÔŸY ½ZŒËY
¹Zn¿Y Á ¶»Z¯ Ä·Z¬» 400 d§ZË{ Y †a) Ã|‹
Ä·Z¬» 320 dËZÆ¿ { Ä¿Z»€v» À¨¿ Á{ ÉÁY{
Ä·Z¬» 34 Á ʇZ§ ½Z] Ä] Ä·Z¬» 286) ¶»Z¯
ÊÅZ¨‹ c] Ä·Z¬» 72 ,(ʈ̸´¿Y ½Z] Ä] ¶»Z¯
Ä] cÓZ¬» Ä̬] Á {‹ Ê» ÄWYY Y‚n» ¾·Z‡ 3 {
É|̸¯ Ä·Z¬» 12 ¾ÌÀr¼Å .|¿Â‹Ê» ÄWYY €f‡Âa c
18
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
.|Ë{€³ Ê» ÄWYY ½Y€œÀ^uZ –‡Âe ʻ¼Ÿ Ĉ¸m {
į |¿{Â] Ã|‹ ºÌœÀe À´À¯ ʸY Âv» 7 { cÓZ¬»
:Y |ÀeZ^Ÿ
ÉY ÃÁZŒ» cZ»|y Á ɁÁZŒ¯ lËÁ€e ÉZÅ ¹Zœ¿ Š¬¿ .1
ÉY|ËZa Á ɁZ‡|À¼¿YÂe ,ÊËY~£ dÌÀ»Y { ÊËZf‡Á
ʳ{Y¿Zy ½YY{€] ÀÆ] dŒÌ »
{ ÉÁM¿ ÉZÅ ¹Zœ¿ Á cZŸÔ—Y ,Š¿Y{ ,cZ—Z^eY .2
ÊËZf‡Á Á ɁÁZŒ¯ Ä ‡Âe
lËÁ€e ÉZÅ ½Z»Z‡ É{€¯Z¯ Á ÉZfyZ‡ cÓÂve .3
Á ʸ» s˜‡ { ÊËZf‡Á ÉY ÃÁZŒ» cZ»|y Á ɁÁZŒ¯
ʸ¸¼·Y ¾Ì]
lËÁ€e ÉZÅ ½Z»Z‡ { Ê¿Zˆ¿Y ž]ZÀ» Á Ê¿Z»Z‡ Ä ‡Âe .4
ÊËZf‡Á ÉY ÃÁZŒ» cZ»|y Á ɁÁZŒ¯
Á ZÅ Š·Zq ,cÓÂve :ʼ‡ ɁÁZŒ¯ ‰Â»M ¹Zœ¿ .5
¾Ë¿ ÉZÅ dË»Z»
Y|ËZa dˀË|» { ÉY ÃÁZŒ» cZ»|y Á lËÁ€e Š¬¿ .6
dˆË –Ìv» Á Ê Ì^— ž]ZÀ»
{ ÊËZf‡Á ÉY ÃÁZŒ» Á ɁÁZŒ¯ lËÁ€e cZ»|y .7
ZÅ Ê¿ÁZ e Á ÊËZf‡Á ÉZÅ ¶°Œe Ä ‡Âe Á dˬe
€/¨¿ 500 Y ŠÌ/] Ä/] À´À¯ Á †¿Y€¨À¯ ¾Ë€“Zu
Ä/] Z/Ì¿{ Œ¯ 18 Y €¨¿ 30 ¾Ì] ¾ËY Y į |̇
,ZÌ·Y€f//‡Y ,½Zf//ˆ¿Z¤§Y :|Àf//‹Y{ Â//”u €//ˁ s€//‹
,½Zf‡Zn» ,Ĉ¿Y€§ ,©Y€Ÿ ,½Y€ËY ,½Zf‡Á|ÀÅ ,‰{Ô´À]
,|À¸ËZe ,½ZfˆÆ· ,Á€a ,¾Ìb̸̧ ,µZb¿ ,ZÌ·ZfËY ,®Ë„¸] ,¾aYƒ
.Êņ Á ½ZÀ^·
®//¿Z] ÀË|//» d//XÌÅ ¹€//fv» Â//”Ÿ ɀ//œ¿ ÉZ//«M
Ä/ˆËZ¬» Ä/] À/´À¯ ÄÌuZff§Y º‡Y€» { ɁÁZŒ¯
19
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
{ Z/Ì¿ {Â/» ɁÁZ/Œ¯ ½ZËÂnŒ¿Y{ ºÌ¸ e { É{€]Z¯
0Z/Ây Á ½Z/Æm Z/] ½Y€/ËY ʳ{Y¿Z/y ɁÁZŒ¯
ÉZ/Ŋ·Z/q Y Ê/°Ë Y ½YÁZ/Œ¯ ¾‡ ŠËY‚§Y ,Œ¯
.|ÀfyY{€a ZaÁY ÄË{ZveY
.|¿{¼¿ ½YÂÀŸ Šz] ¾ËY Ã|¼Ÿ
ÉZ/Å{€°ËÁ ÊËZ/‡ZÀ‹ Y ŠÅÁ„/a ¾ËY Y ¥|Å ½ZŒËY
Ã{¼¿ ½YÂÀŸ ½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ÉZÅY¿Zy Y Ê·Z» dËZ¼u
8 ,ɁÁZ//Œ¯ ®//¿Z] Ä·Z//‡ 80 d»|//« Ä//] ÃZ//‹Y Z//] Á
½YÁZ//Œ¯ Y d//ËZ¼u ÉY€//] É{ZÆÀ//ŒÌa ¶//§€‡
cY|Ì·Âe ÉY€] ʐze Ê]ZËYZ] .|¿{¼¿ ÄWYY ʳ{Y¿Zy
ÉY~/³ ­Y€f/‹Y Ä/] Á ʳ{Y¿Z/y ɁÁZŒ¯ ÉZÅ|uYÁ
Äf¨³ Ä] .{Â] ZŶ§€‡ ¾ËY ĸ¼m Y Ƀ·ÂÀ°e Á Š¿Y{
ÉYY{ ɁÁZ/Œ¯ ®/¿Z] ,ÀË|» cZÌÅ ¹€fv» ”Ÿ ¾ËY
|/‹ Ä/] Á ÊËY~£ ÊËZŁZÌ¿ ¾Ì»Pe ÃY ZÆÀe ½ZŒËY
ª—Z/À» Ä/] •Â]€» ½M Ä^ ‹ 700 į d‡Y Ä^ ‹ 1900
cZ/£Z] Á Y‚» Ä] Ƀ·ÂÀ°e Á Š¿Y{ {ÁÁ Y Œ¯
À/Æ] €/¨¿ ½Â/̸̻ 4/5 \ ‹ {Y| e ¾ËY .d‡Y ÊËZf‡Á
Ã|/ÀËM µZ‡ 40 {" :|Àf¨³ Á Ã{¼¿ ʧ€ » Œ¯
.|Å{ Ê» Y€« dËZ¼u {» Y ɁÁZŒ¯ Šz] Y{€]
Z//] |//ËZ] Â//Œ¯ ÊËY~//£ {YÂ//» |//{ 80 Y ŠÌ//]
.{{€/³ ¾Ì»P/e t˜/‡ |/uYÁ { ÉÁÀ/Æ] ŠËY‚§Y
{Â/¯ Z/Ë Zf°Å { ½Â̇Y‚Ì¿Z°» hv] €´Ë{ ÁÁ€»Y
Ä/¼Å Á d/ˆÌ¿ s€˜» ZÌ¿{ ÉZm pÌÅ { Zf°Å {
"|‡Ê» ‰Â³ Ä] Zf°Å { Š¿Y{ Y ¾z‡ Zm
¶//¸» ½Z»Z//‡ Ã|//ÀËZ¼¿ Ê·YÂ//» ºÌ¿Z»Y€]Z//‡ ÓZ//] €//f¯{
½Z»Z//‡ †Ì//W Á €//ˁÁ ½ÁZ// » |//¿ |À°//‡Y €//f¯{
ÃZ//³Z¯ ÉY‚//³€] Ä//] ÃZ//‹Y Z//] ½Y€//ËY { (UNDP)
¾¼/“ ,Â/Œ¯ ɁÁZ/Œ¯ lËÁ€/e Á ‰Â»M ,cZ¬Ì¬ve
½Z´ÀÅZŒÌa ,½Z¿" ½YÂÀŸ Z] ½Z¿ ɁZ‡|À¼¿YÂe ʋÂ»M
Á Ê//¼¸Ÿ ÉZ//ÅÃZ´//Œ¿Y{ ¾ÌËZ//a ZÌ//ˆ] ºÆ//‡ Y {Z//¬f¿Y
20
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
Ä] •Â]€» »Y €fÆ] ¹Zn¿Y œÀ» Ä] cZŸÔ—Y µ{Z^e
®/¿Z] ­€f/Œ» ÉZ°¼Å Z] į ½Zn¿ ½Zf‡Y { "€Ì̤e
¾Ì] µZ § ÉZŽZ»Z‡ d¯ZŒ» Z‡ÄÀÌ» Á Ä ‡Âe
¾¼n¿Y Á |vf» ¶¸» ½Z»Z‡ ½Y€¼Ÿ ©Á|À ,ɁÁZŒ¯
.|Àfˆ¿Y{ Ä ‡Âe  { ʸ» Á ʸ¸¼·Y
ÄÌ/‡Â¿ZÌ«Y Á ZÌ/‡M { ɁÁZ/Œ¯ cYZ/^fŸY Ê/¸¸¼·Y ¾Ì]
ÉZÅÂ/Œ¯ €ËZ‡ Á ½Y€ËY { ÊËZf‡Á Ä ‡Âe -|‹ Y‚³€]
Á GFRAS ÀË|» dXÌŠ”Ÿ ,€Ì¼·Za ɀŠ€f¯{
.dˆ¿Y|¿ ¾°¼» Ê·Z» ÉZÅdËZ¼u ½Á|] Y Ĭ˜À»
ʳ€‡ ÉZ«M Y d]ZÌ¿ Ä] ,ZÌ·ZfËY {ÂWZ§ GFAR
¶¸» ɁÁZŒ¯ Á Z] Á YÂy ½Z»Z‡ Ã|ÀËZ¼¿ ,Ɂ¯Z¿
Y|ËZa ¥€» Á |Ì·Âe ,{Ây Ê¿Y€Àz‡ { ,½Y€ËY { |vf»
½Z»Z‡ ÉZŽZ»M Y Ê°Ë Y ɁÁZŒ¯ cӐv»
{ Y|ËZa ɁÁZŒ¯ ª¬ve :|¿{Á‚§Y Á |¿{¼¿ ʧ€ » ÂWZ§
Ä] ÄmÂe ½Á|] ¾ÌeÓ ÉZ°Ë€»M Á Z¬Ë€§M ,ŻM ÉZÅŒ¯
.{Â] |ÅYÂz¿ €ˆÌ» ʳ{Y¿Zy ɁÁZŒ¯
Á ½Z¿ ,€Ì¬§ ½ZÌWZf‡Á Y dËZ¼u :{€¯ ħZ“Y ½ZŒËY
UNDP ʸY ¥Y|ÅY Y Ê°Ë Y{Ây€] º¯ ÉZÅÃÁ€³
Z] ɁÁZŒ¯ ®¿Z] €œ¿ µ{Z^e Á €¼fˆ» cÔ»Z e .d‡Y
®Ë ¾ËÁ|e Z‡ ÄÀÌ» |¿YÂeÊ» UNDP ½Z‡ZÀ‹Z¯
{ Y É| ] ÉZÅÉZ°¼Å ÉY€] É{€]Z¯ ÃY Ȭ¿
ʳ{Y¿Zy ½YÁZŒ¯ É{Zf«Y ɁZ‡|À¼¿YÂe dÆm
Z] \‡ZÀf» ÊnËÁ€e ÉZÅd§ZÌÅ Ä] Ä»Y{Y { ½ZŒËY
.{Z‡ ºÅY€§
¾ËY dŒÌ » {Â^Æ] œÀ» Ä] ʳ{Y¿Zy ɁÁZŒ¯
š¨u ÃY€¼Å Ä] ÊËY~£ dÌÀ»Y {Â^Æ] Á €¬§ ž§ ,ZÅY¿Zy
.|¿{€¯ ÃZ‹Y Ê Ì^— ž]ZÀ» Á dˆË –Ìv» Y d¿Z̏ Á
ʻ¼Ÿ Ĉ¸m ,ÊËY€Ë~a Á duY€f‡Y Ĭ̫{ 20 Y | ]
Ä»Y{Y É|̸¯ ÉZÅÊ¿Y€Àz‡ Z] ʸY ¾·Z‡ { À´À¯
.d§ZË
½YZ¯|¿Yd‡{ Y Y Ê¿Y{|« Á €°Œe ¾¼“ ½ZŒËY
ÉY€] Êf€§ Y ÊËZÅdˆŒ¿ ¾ÌÀq ÉY‚³€] ,À´À¯
21
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
É|̸¯ ÉZÅ Ê¿Y€Àz‡
1393 ÂˀƋ 11 Ä^À‹ ć
:|¿{Á‚§Y Ä»Y{Y { ½ZŒËY .{ÁM ÃY€¼Å Ä] ʳ{Y¿Zy
Ê¿|̇ ½€f‡Á ÃZ´Œ¿Y{ {Zf‡Y ,½{Â] {ZrË ˆ§Á€a
ÄmÂe {» ®Ì¼fˆÌ‡ |ÀËY€§ ®Ë ½YÂÀ ] |ËZ] Ä ‡Âe
€“Zu ÃZ´ËZm { É|̸¯ ½Y€Àz‡ ¾Ì·ÁY ½YÂÀ ] ,ZÌ·Y€f‡Y
6 Z] ºÌ¬fˆ» •Z^eY { Y |ÀËY€§ ¾ËY ÉÁ .{€Ì³ Y€«
Ä ‡Âe Äˀœ¿ ÊÀÌ]Z] ½YÂÀŸ Z] Y {Ây Ê¿Y€Àz‡ Á Ã|‹
-ÃÁ€a Á ZÅdÌ·Z § d̬§Â» Á Ã{¼¿ ʧ€ » ºfˆÌ‡€Ë
A Systemic ) ÁZŒ¯ ®Ë |¿€§ ÃZ´¿ -®Ì¼fˆÌ‡
Ä] ¥Â˜ » Y ɁÁZŒ¯ Šz] { Ã|‹ Y€mY ÉZÅ
Development Theory Revisited-A farmer’s
.|¿{¼¿ {Y€ËY (son reflect
.{¼¿ ½YÂÀŸ ZźfˆÌ‡€Ë ¾ËY Z] ½{Â] ª^˜À»
Êf·Á{€Ì£ ½Z»Z‡ †ÌW ,¶» ½Á µÂa ˆ§Á€a
É|̸¯ ½Y€Àz‡ ¾Ì»Á{ ½YÂÀ ] Access Agriculture
½YÂÀŸ dve Y {Ây Ê¿Y€Àz‡ Á Ã|‹ €“Zu ÃZ´ËZm {
Money isn’t everything: Social capital in
the distribution and use of farmer training
.|¿{¼¿ ÄWYY videos
cZ^Ÿ { |Àq€Å ʳ{Y¿Zy ɁÁZŒ¯ ½ZŒËY €œ¿ Ä]
ÃYÁ ¾ËY Ê·Á -|‡€] €œ¿ Ä] Ê°q¯ ļ¸¯ d‡Y ¾°¼»
-l¿€] .d‡Y ÃY{Y{ ÉZm {Ây { Y ÂÀe Y ÊËZÌ¿{ ,{€y
ÉYY{ ļŠÁ ļŠ,½YZ¯Ê¨Ì ,½YZ¯¹|À³ ,½YZ¯
{Ây \‡ZÀ» ÉZÅdËZ¼u Y |ËZ] Á Ã{Â] cÁZ¨f» ÉZŁZÌ¿
į Ê»{€» ZÌ¿{ { ½ZŒËY Äf¨³ Ä] .|¿{€³ Y{Ây€]
Á Š¿Y{ į |¿Y{ d‡Á{ ½YÁZŒ¯ :|Àf¨³ ½ZŒËY
ɀ̳ºÌ¼e Ä] ¹Y|«Y ʼ¸Ÿ€Ì£ ÉZʼnÁ …Z‡Y€]
d§€ŒÌa .|ÀËZ¼¿ ºÌƈe €´Ë|°Ë ¾Ì] Y {Ây Ä]€ne
º¸Ÿ ÄËZa€] į d‡Y É{Y€§Y Y €fŒÌ] \eY€» Ä] |ÀÀ¯Ê»
.d‡Y ÄfyZ‡ ª¬v» Y ZËÁ ¾ËY ʗZ^eY ÉZÅÉÁZÀ§
µZj» ÉY€] .|ÀËZ¼¿Ê» ºÌ¼e ~yY Ä] ¹Y|«Y Š¿Y{ Á
¶Ì·{ Ä] ʋÂ»M ÉZź¸Ì§ ¦¸fz» ʋÂ»M {Y» ¾Ì] {
ÉZÅÄÅ{ { į t˜‡ |uYÁ { µÂv» ŠËY‚§Y ¥|Å
{ Y €ÌiPe ¾Ë€fŒÌ] ÊËYÂÀ‹ Á ÊËZÀÌ] …YÂu ½{€¯€Ì³{
Y ÉZ̈] { ,{Â] Äf§€³ Y€« ÄmÂe {» Ä ‡Âe
ª^— .|ËZ¼¿Ê» Z¨ËY ½YÁZŒ¯ ÊnËÁ€e ÉZʼnÂ»M
½YÁZŒ¯ ÉY€] Y É|ÀËZ‹ÂyZ¿ Z̈] \«YŸ ZÅŒ¯
22
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
Y ŠÌ] {Â] Ã|‹ ¹Zn¿Y į ʌÅÁ„a { ,½ZŒËY cZ¿ZÌ]
Y ʸv» ÉZŽZ] Y Ã{Z¨f‡Y ½ZË´z‡Za |{ 85
-Ê» Zź¸Ì§ ¾ËY ʋÂ»M ÉY~³€ÌiPe ¶»ZŸ ¾Ë€f¼Æ»
ÃZ´ËZa ŠËZ¼¿ Z] Ä»Y{Y { ,¶» ½Á µÂa ˆ§Á€a .|À¿Y{
Ä]
www.accessagriculture.org ÊeZŸÔ—Y
Y Á |ÀfyY{€a dËZ‡ ¾ËY { Ã|‹ ÄÌ^ e cZ¿Z°»Y ʧ€ »
ʇZÀ‹ Ä »Zm {Zf‡Y ,Ã{Y‚¿Z¼¸‡ …Á€Ì‡ €f¯{ ÉZ«M
d^i Z] |Àf‡YÂy À´À¯ { ½Z³|ÀÀ¯ d¯€‹ Ê»Z¼e
¹Â¸Ÿ ÃÁ€³ Äfˆ]YÁ ”Ÿ Á ɁÁZŒ¯ lËÁ€e Á ÊËZf‡Á
Ã{Z¨f‡Y ½M cZ¿Z°»Y Y ÃZ´ËZa ¾ËY { (½Z´ËY) dË”Ÿ
É|̸¯ ½Y€Àz‡ ¾Ì»ZÆq ,¹Â¸Ÿ ½Zfˆ´Àŀ§ ɁÁZŒ¯
Ä] ʸv» ÉZŽZ] Ä] º¸Ì§ {¸¿Y{ ½Z°»Y .|ÀËZ¼¿
½YÂÀŸ Z] ÉY Ä·Z¬» į {Â] †¿Y€¨À¯ Á À´À¯ ¾ËY
½Z] Ä] º¸Ì§ ļm€e ‰Z¨‡ ½Z°»Y ,¾f» ÃY€¼Å
ɁÁZŒ¯ ½Z´fy»M Š¿Y{ ¹€Å ZfyZ‡ ½Â»Y€Ìa ʇ€]
.|‹Z]Ê» dËZ‡ ¾ËY cZ¿Z°»Y ĸ¼m Y Z“Z¬e {»
.{¼¿ ÄWYY Œ¯ Ê Ì^— ž]ZÀ» Á
Ê·ZŸ ‰Â»M ¶ËZˆ» Ä] d^ˆ¿ É{Z¬f¿Y ÊÅZ´¿ ®Ë ÉÁ
¶ÌŸZ¼‡Y €f¯{ ÉZ«M À´À¯ É|̸¯ ½Y€Àz‡ ¾Ì»Â‡
ÄmÂe ¹|Ÿ Á Ä»Z¿€] ½Á|] [~m { ÄËÂ] ɁÁZŒ¯
®Ë" ½YÂÀŸ Z] Y {Ây Ê¿Y€Àz‡ ½ZŒËY .|¿{Â] ɁZ^Ƌ
€Ì£ ÉZÆÅZ´Œ¿Y{ { Âz] Ɂ»M cZÆ» Ä] ʧZ¯
"½Y€ËY { lËÁ€e ‰Â»M \f°» €] ÊzËZe Ê·Z¼mY Á€»
Ä] ÄmÂe ¹|Ÿ ,½ZŒËY |Ë{ Y .|ÀfyY{€a ¿ ¹ZÌa Á Êf·Á{
ĸu€» 5 { Y ÊzËZe Á€» ¾ËY ½ZŒËY .|¿{¼¿ {Y€ËY
ɁÁZŒ¯ ½Ô̐vf·Y ¡Z§ Ä] Ä »Zm ZÌ¿ ¹€Å
,ʋÂ»M ÉZÅɀ̳{ ĸu€» ,Y€¬f‡Y Á †Ì‡Pe ʸY
½Ô̐vf·Y ¡Z§ ½M Á Ä »Zm ÉY€] Y ÉY³Z¿ ÉZÅ|»ZÌa
ÊÀ§ ÉZÅɀ̳{ ĸu€» ,ʟZ¼fmY ÉZÅɀ̳{ ĸu€»
.d‹Y{ |ÅYÂy ÃY€¼Å Ä]
ďÔy ɁZ‡½Zˆ¼Å Á ½Z»Z‡ |Ë|ne ĸu€» Á
.|¿{¼¿
23
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
ʐze ÉZŶ¿Za ÉZÅ Ê¿Y€Àz‡
1393 ÂˀƋ 11 Ä^À‹ ć
ʳ|/¿ d̨̯ €] €iR» ¶»YŸ Ê»Âƨ» µ|» ÊuY€— x
ʳ{Y¿Zy ½YY{€] ÀÆ]
ÉZŶ¿Za { cÓZ¬» ÄWYY cZˆ¸m ZÅZ¿ ¥€ Y | ]
¾·Z‡ ć { ÊÅZ¨‹ cÓZ¬» .|‹ ɀ̴Ìa ʐze
{ 1 ÃZ¼‹ ¾·Z‡ .|Ë{€³ ÄWYY ½Z»‚¼Å — Ä] Á Y‚n»
lËÁ€e ÉZÅ ¹Zœ¿ Š¬¿ ½YÂÀŸ Z] 1 ÃZ¼‹ Âv»
dÌÀ»Y { ÊËZf‡Á ÉY ÃÁZŒ» cZ»|y Á ɁÁZŒ¯
½YÁZŒ¯ dŒÌ » ÉY|ËZa Á ɁZ‡|À¼¿YÂe ,ÊËY~£
Á{ { ¶¿Za ½M ĈÌW cZÌÅ .|Ë{€³ ¶Ì°Œe ʳ{Y¿Zy
€//] Ê//nËÁ€e -Ê//‹Â»M ÉZ//ÅÃÁ{ Š//¬¿ Ê//‡€]
ɂ¯€» ½Zf‡Y { ¹|À³ cZ ËZ“ dˀË|»
½Z‡ZÀ‹Z¯ ÉZŬdÌ·Z § ʌz]€iY €] €iR» ¶»YŸ
ÉZ‡ ½Zf‡€Æ‹ ½YZ¯-¹|À³ ÃZ³|Ë{ Y ¹|À³ €›Z¿
ÉZÅ ®ÌÀ¸¯ ÊnËÁ€e ÉZÅ dÌ·Z § ʌz]€iY ¶Ì¸ve
½Zf‡Y ½YY|£Z] |Ë{Y IPM ‰€Ë~a { Ê°‹‚bÅZ̳
91-92 ʟY µZ‡ { Ê]ÂÀm ½Z‡Y€y
Ê´¿Z/y ÉZ/ÅZ¯ Á \ˆ¯ Ä ‡Âe ÉZÅÂ̴¿Y ÉÁZ¯YÁ
ÄÌ»ÁY ½Zf‡€Æ‹ ÊËZf‡Á ª—ZÀ» { Ä¿ZÀˀ§MZ¯
Z/] •Z/^eY { ğ‚» { ć|» s€— {€¯Z¯ ʇ€]
ŠËY‚/§Y €] (IPM/FFS)¹|À³ cZ§M ʬ̨¸e dˀË|»
-ÊËY~/£ d/ÌÀ»Y Â/y { ½YÁZŒ¯ Š¿Y{ t˜‡
ÄË|̼u ½Zf‡€Æ‹: Ä ·Z˜» {»
ŠnÀ/‡ ÉY€/] Ã{Z¨f/‡Y {» ÉZŠĨ·Â» ¶Ì¸ve Y€§
ÊËZf‡Á ½Z¿ ʸ¤‹ É|À¼¿YÂe
Á ÊÀ§ ,ÉY ÃÁZŒ» cZ»|y ÉZÅ d¯€‹ Y€¬f‡Y €ÌiZe
{Z//Æm ½Z»Z//‡ {€//°¸¼Ÿ €//] ɁÁZ//Œ¯ Ê//‡|ÀÆ»
1ÃZŒ¿Z»€¯ ½Zf‡Y ɁÁZŒ¯
,Êf§ZË{ cZ»|y d̨̯ ,cYZœf¿Y ¾Ì] Ę]Y ʇ€]
Y ½Zf//‡€· ½Zf//‡Y ½YÁZ//Œ¯ É|À»Z//“ Á ‰Y
ZÅ Ä¿YZË É|À¼§|Å
x
€f¯{ ,ɁZ^Ƌ ¶ÌŸZ¼‡Y €f¯{ :Y |¿{Â] cZ^Ÿ Ĉ¸m
ÂaZ‹ €f¯{ ,ºË€¯ |¼v» €f¯{ ,ɁÁ¿ …Z^Ÿ
x
.Ê]¬ Ë €¨ m €f¯{ Á ZÌ¿Zfz» |¼v» €f¯{ ,½Z̨ˀ›
x
x
x
:Y |¿{Â] cZ^Ÿ ¶¿Za ¾ËY { Ã|‹ ÄWYY cÓZ¬» ½YÂÀŸ
ŠËY‚/§Y { ɁÁZ/Œ¯ lËÁ€/e cZ»|y Š¬¿ ÉÁZ¯YÁ x
ÉZ//ÅY¿Zy ®//˃·¯Y-ʟZ//¼fmY ɀË~//a d//Œ³€]
d//ˆË Á Ê//¼Ì¸«Y ÉZ//Å ½Y€//v] €//]Y€] { ÁZ//Œ¯
ʘÌv»
Á Ê/‹Â»M ,ÉYÃÁZŒ» cZ»|y Ä ‡Âe ÃZ´ËZm ʇ€] x
ÉZ/Å ºf/ˆÌ‡ Y Ä/ÀÌÆ] ÉY{€/] ÀÆ] dÆm ÊnËÁ€e
½ZyZf/‡ |/‡ [Z/ËZa Ê/“YY { ZŒ§ dve ÉZÌ]M
€ÅY ½Zf‡€Æ‹
x
x
x
24
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
d^ˆ¿ ɁÁZŒ¯ €yM µZ‡ ½ZËÂnŒ¿Y{ ‰€´¿ ʇ€] x
É{Â/» Ä/ ·Z˜») ɁÁZ/Œ¯ ʸ¼Ÿ ÉZÅ ‰Â»M Ä]
(½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{
d»|/y Ä] ɁÁZŒ¯ ½Z´fy»M Š¿Y{ Â̴¿Y ʇ€] x
½Z/´fy»M Š/¿Y{ :Ä/ ·Z˜» {» ÊËZf‡Á ª—ZÀ» {
Y€Ì‹ ÃZ´Œ¿Y{ ɁÁZŒ¯ Ã|°Œ¿Y{
ÊÀˀ§MZ/¯ { º/Æ» ÉZŠĨ·R» É|À] Ä^e Á ©Z¬f‹Y x
¶Ì¸veY€§ ‰Á :¾Ì¬¬v» €œ¿ Y
d¯€/‹ {€/°¸¼Ÿ Y ½YÁZŒ¯ dËZ“ ½Y‚Ì» ʇ€] x
ɁÁZ/Œ¯ ʇ|ÀÆ» Á ÉY ÃÁZŒ» ,ÊÀ§ cZ»|y ÉZÅ
½M €] €i» ¶»YŸ Á Ê«€‹ ½ZnËZ]}M ½Zf‡Y
Ä ‡Âe ½YÂÀŸ Z] 4 ÃZ¼‹ Âv» { 2 ÃZ¼‹ ¾·Z‡
lËÁ€e ÉZÅ ½Z»Z‡ { Ê¿Zˆ¿Y ž]ZÀ» Á Ê¿Z»Z‡
cZÌÅ Z] ÊËZf‡Á ÉY ÃÁZŒ» cZ»|y Á ɁÁZŒ¯
€f¯{ ,É|‡Y ʸŸ €f¯{ ,Êf ˀ‹ |¼v» €f¯{ ĈÌW
®Ë { |Àˆa ÃZ‹ Z“|¼v» €f¯{ Á ÁM{ZË ¾Ìˆu
‰Â»M ¹Zœ¿ ½YÂÀŸ Z] 5 ÃZ¼‹ Âv» Á Ĉ¸m
ÉZÅ dË»Z» Á ZÅ Š·Zq ,cÓÂve :ʼ‡ ɁÁZŒ¯
g€»Â̯ €f¯{ ,ʨˆ¸§ ½Z¼Ìa €f¯{ ĈÌW cZÌÅ Z] ¾Ë¿
†¼‹ ʸŸ €f¯{ Á …|¬» ¹Y€Æ‹ €f¯{ ,Ê¿ZŒ§Y
.|Ë{€³ ¶Ì°Œe
Ê/nËÁ€e ÉZ/ŽZ»Z/‡ { ®/Ì¿Z³Y ZfyZ/‡ Ä ‡Âe x
ɁÁZŒ¯ ʇ|ÀÆ» Á ÊÀ§ ,ÉYÃÁZŒ» cZ»|y
l¿€/] €›Z/¿ ¾Ì/‡|ÀÆ» Ê/‹Â»M ÉZŁZÌ¿ Ê]ZË µ|» x
Ê//‡|ÀÆ» Ê//À§ ÉY ÃÁZ//Œ» cZ»|//y ÉZÆf¯€//‹
½Y|¿Z» ½Zf‡Y ɁÁZŒ¯
Z/] ɁÁZ/Œ¯ {Z/Æm cYÁ Ê¿Z»Z/‡ ²Àŀ§ ¾ÌÌ^e x
½ÂˆÌ¿{ µ|» Y Ã{Z¨f‡Y
ʸ¤/‹ dËZ“ Á ʟZ¼fmY ÄËZ»€‡ ¾Ì] Ę]Y ʇ€] x
ɁÁZ/Œ¯ cÓÂ/v» Ä/¼Ì] ©Á|À/ ½YY‚³Z¯ {
½Y|¿Z» ½Zf‡Y
ʇ|ÀÆ» Á ÊÀ§ ,ÉYÃÁZŒ» cZ»|y ÄWYY ɁZ‡Ä°^‹ x
Á ŠÌa Ê»Y‚·Y ɁÁZŒ¯ Šz] {
Y ½Z/»€¯ ½Zf/‡Y [Â/Àm ½YÁZ/Œ¯ dËZ“ ½Y‚Ì» x
½M €] €i» ¶»YŸ Á ʳ|¿Z‡ ½YZ]€‡ {€°¸¼Ÿ
ÃZ¼‹ ÉZÅÂv» { ʈ̸´¿Y cÓZ¬» 3 ÃZ¼‹ ¾·Z‡ {
:Y |¿{Â] cZ^Ÿ ¶¿Za ¾ËY { Ã|‹ ÄWYY cÓZ¬»
†Ë{€a { ÊÀˀ§MZ¯ {Z¼¿ :ɁÁZŒ¯ ‰Â»M [Zne x
ÃZŒ¿Z»€¯ ɁY ÃZ´Œ¿Y{ Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯
d§€//ŒÌa Z//] ɀ̳{Z//Ë ÉZ//Å®^//‡ Ä//˜]Y Ê//‡€] x
ž]Z//À» Á ɁÁZ//Œ¯ ÃZ´//Œ¿Y{ ½ZËÂn//Œ¿Y{ ʸÌ//ve
½Zf‡Ây ¾Ì»Y Ê Ì^—
Š//¿Y{ ÊfˀË|//» |// ] Ê//‹Â»M ÉZ//ŁZÌ¿ Ê]Z//ˁY x
pËÂ] µ|» Y Ã{Z¨f‡Y Z] ɁÁZŒ¯ ½Z´fy»M
ĈÌW cZÌÅ ÉZ”ŸY ”u Z] Ĉ¸m Á{ { 4 Á 2 ,1
€f¯{ ,Ã{Y‚¿Z¼¸‡ …Á€Ì‡ €f¯{ ,½{Â] {ZrË ˆ§Á€a
25
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
and Pear Farmers regarding Pesticide Use
Safety, in the East Azerbaijan Province
x Modernization
or
marginalization:
contemporary trends of family farming in
Poland
x Looking for a new sense of "place" – the Polish
family farms in transition
x Importance, Needs and Capacities of Family
Farming and Small-Scale Farming Systems:
Three Case Studies from South Lebanon
¶a ˆ§Á€a ,¾¼·ZÅ ¾¨Ìf‡Y €f¯{ ,É|¼v» ®¸» k€ËY
ɀf¿Ô¯ ¶Ì¸y €f¯{ ,Ê¿YÁ€ËY ²À‹ÂÅ €f¯{ ,¶» ½Á
.|¿|Ë{€³ ÄWYY €Ë s€‹ Ä] †°Ë€fa Z°·ZÀnÅ º¿Zy Á
x Determinants of voluntary career development
interventions: The influence of personal and
contextual factors among Malaysian extension
workers
x Local and codified knowledge - complementary
or contradictive attitude of Polish family farms?
x The role of women empowerment to improving
the efficiency of family farming
x Systemic Methodological footprints of UNDPGEF- SGP projects: Paradigm Shift in
Sustainable Rural Development of Iran
x Effective Factors on Adoption and Application
Information Technology for Service Provision
by Agricultural Organization Workers
x Internet and knowledge flows in family farming
¾·Z‡ { |¿{Â] Ã|‹ Äf§€Ë~a €f‡Âa \·Z« { į ÊeÓZ¬»
.|»M { ŠËZ¼¿ Ä] ɀf‡Âa cÓZ¬» ÄWYY
¹Ó ½Z» į d§€³ c ÊËY€Ë~a cZˆ¸m ¾Ì] {
x Enhancing the potential of family farming for
poverty reduction and food security through
gender-sensitive rural advisory services
x The housewives opinions’ toward deterrent
barriers and facilitator factors on fish
consumption (the case of Zanjan city)1
x Analyzing the impact of Farmer Field School
Projects on Knowledge and Actions of Apple
Á ½ZËZa { .{Â] ºÅY€§ ‚Ì¿ Zŀf‡Âa Y |Ë{Z] ÉY€]
Y‚³€] ½Y|À¼«ÔŸ ÉY€] ʋÂ»M ÃZ³Z¯ ć dˆz¿
.|Ë{€³
26
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
É|̸¯ ÉZÅ Ê¿Y€Àz‡
1393 ÂˀƋ 12 Ä^À‹ZÆq
¾·Z‡ { É|̸¯ Ê¿Y€Àz‡ 5 ÄWYY Z] À´À¯ ¹Á{ Á
{Ây Ä·Z¬» €Ì¼·Za ɀŠ€f¯{ Y|f]Y .|‹ ɀ̴Ìa ʻ¼Ÿ
{ZÌÀ] Y ,¾°§Y ï ‚ËÁ€a €f¯{ .|¿{¼¿ ÄWYY ½YÂÀŸ Z] Y
½YÂÀŸ Z] Y {Ây Ê¿Y€Àz‡ ÂWZ§ ɁÁZŒ¯ gY€Ì» Ê¿ZÆm
Culture, Agriculture and Innovation for
.|¿{¼¿ {Y€ËY Sustainable Development
ÉZžˀf¯{ ½Â»Y€Ìa ,Ê¿YÁ€ËY ²À‹ÂÅ €f¯{ Ä»Y{Y {
Ê¿Y€Àz‡ ÄWYY Ä] Y|ËZa Ä ‡Âe Á lËÁ€e dÌ]€e É{ZÌÀ]
.|ÀfyY{€a
€f¯{ Á É{Z¼Ÿ ¾Ìˆu|¼v» €f¯{ Ä·Z¬» Ĉ¸m Ä»Y{Y {
½YÂÀŸ Z] |·Z¿Á{ ®» €f¯{ –‡Âe |·Z¿Á{ ®» Ê¿Âe
Empowering
Resource-poor
Family
Farming
to
Enhance
Agricultural
Productivity by Facilitating Means of
Communications
in
Post-Taliban
.|Ë{€³ ÄWYY Afghanistan
¾·Z‡ { |¿{Â] Ã|‹ Äf§€Ë~a €f‡Âa \·Z« { į ÊeÓZ¬»
.|»M { ŠËZ¼¿ Ä] ɀf‡Âa cÓZ¬» ÄWYY
É|̸¯ ½Y€Àz‡ €´Ë{ ½YÂÀ ] É|¼v» ®¸» k€ËY €f¯{
Ê´f¨‹M Äˀœ¿ Á lËÁ€e ½YÂÀŸ Z] Y {Ây Ä·Z¬» À´À¯
ÄWYY ɁÁZŒ¯ Ä ‡Âe { É{€^ÅY €Ì̤e dˀË|» ÉY€]
.|¿{€¯
27
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
ʐze ÉZÅ ¶¿Za ÉZÅ Ê¿Y€Àz‡
1393 ÂˀƋ 12 Ä^À‹ZÆq
Á duY€f‡Y Y | ] ,É|̸¯ ÉZÅÊ¿Y€Àz‡ ¾f§ZË ½ZËZa Z]
€Æ› Ze Á |‹ Äf§€³ €‡ Y cÓZ¬» ÄWYY cZˆ¸m ÊËY€Ë~a
cÓZ¬» ¶^« Á |À¿Z¼Å ZÅZ¿ ¥€ Y | ] .d‹Y{ Ä»Y{Y
ÄWYY ½Z»‚¼Å — Ä] Á Y‚n» ¾·Z‡ ć { ÊÅZ¨‹
.|Ë{€³
Á ɁÁZŒ¯ lËÁ€e { ½M ÃZ´ËZm Á ʨ̯ ŠÅÁ„a x
Ê Ì^— ž]ZÀ»
|Ì·Âe ʟZ¼fmY ÉZÅ|»ZÌa ÉYĈËZ¬» – Ê6¸Ÿ ÉÁZ¯YÁ x
d‹{Á€» ½Zf‡€Æ‹ Ä ·Z˜» {» :d‡Âb¼¯Ê»Á
ÉÁZÀ§ ‚¯Y€» d̬§Â» €] €i» ¶»YŸ ʇ€] x
ÊËZf‡Á cZ—Z^eY Á cZŸÔ—Y
Ä] ÊaÁ€f¿M Á €³ZË ÉZ§ ɁZ‡µZ]€£ ÉZÅ´·Y {€]Z¯ x
ʳ{Z»M ŠnÀ‡ ÉZŎyZ‹ [Zzf¿Y œÀ»
ɁÁZŒ¯ {ZÆm ½Z»Z‡ { ®Ì¿Á€f°·Y
ɁÁZŒ¯ lËÁ€e ¹Zœ¿ { Ƀ·ÂÀ°e ɂ̼» ÃZ´ËZm x
½Y€ËY
{Â^Æ] Á sԏY ÉÁM¿ ‰€Ë~a Ê^ˆ¿ d˂» Ê]ZˁY x
,cZ—Z^eY » 2 ÉZÅÂv» { €Ë cÓZ¬» 1 ¾·Z‡ {
Ä ‡Âe { ÉÁM¿ ÉZÅ ¹Zœ¿ Á cZŸÔ—Y ,Š¿Y{
Á ÉZfyZ‡ cÓÂve» 3 Á «ÊËZf‡Á Á ɁÁZŒ¯
cZ»|y Á ɁÁZŒ¯ lËÁ€e ÉZÅ ½Z»Z‡ É{€¯Z¯
–‡Âe ½M €] Y~³€ÌiZe ¶»YŸ Á ´¿Y ÉZÅ ¡Z]
Z] «Ê¸¸¼·Y ¾Ì] Á ʸ» s˜‡ { ÊËZf‡Á ÉY ÃÁZŒ»
Ã|»€y ½Zf‡€Æ‹ { ʳ{Y¿Zy ½YÁZŒ¯
{ÁY{ |̇ €f¯{ ,ʼœŸY ʇ» €f¯{ ¶¿Za ĈÌW cZÌÅ
€f¯{ Á É| ‡ ×Y d¼Œu €f¯{ ,ʼÌu€Ì» ÊmZu
,Zf‡Á { €¬fˆ» ÊÅZ´Œ¿Y{ É{€¯Z¯|Àq ÉZÆfËZ‡ x
ɁÁZŒ¯ Š¿Y{ ¹Zœ¿ dˬe ÉZf‡Y { ÉZ¯ÁZ‡
Ä ‡Âe Zf‡ÂÌa { ɁZ§€°¨e ɀ̳Z¯Ä] ¹Á‚· x
ÉZÅɃ·ÂÀ°e ‰€Ë~a Á €Œ¿ €] |̯Pe Z])Ƀ·ÂÀ°e
(ÊËZf‡Á Á ɁÁZŒ¯
¾Ìˆu €f¯{ ,½ _Za |̼v·Y|^Ÿ €f¯{ Z‡{Z] |¼v»
ÊËZ“ ×Y sÁ €f¯{ Á ÃZÀa ½Y{‚Ë { ˆ» €f¯{ ,É{YM
.|¿|Ë{€³ ÄWYY
28
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
Á žeY€» dˀË|» ½Â»Y€Ìa ¾ÌŒÌa cZ ·Z˜» €] ʸ̸ve
ÉY| e€» ÉZÅs€— ÉY€mY { ½YY{€]ÀÆ] d¯ZŒ»
d›Z¨u d̼ÅY ÃZ]{ ʳ{Y¿Zy ½YY{€] ÀÆ] Š¿Y{
Ä ·Z˜» :½M €] ÉY| e€» ÉZÅ s€— €ÌiZe Á žeY€» Y
½ZŒÀÅZ» ½Zf‡€Æ‹ É{»
)ɁÁZŒ¯ { ‚^‡ ÉÁ ÀÆ] ÉZÅ{€^ÅY Á ZÅ Š·Zq
(Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ʘÌv» dˆË ¶WZˆ» €] |̯Ze Z]
{»)dˆË –Ìv» Ê«ÔyY ÉZÅZnÀÅ dÌ “Á
(Y€Ì‹ ½Zf‡€Æ‹ ½YÁZŒ¯ :Ä ·Z˜»
Y ÃZŒ¿Z»€¯ ½Zf‡€Æ‹ ½YÁZŒ¯ ­Y{Y ¶Ì¸ve
ʟY ­Zy ɂÌz¸Zu Á ÄË~¤e dˀË|»
{ ÉZ°ÅY ½YÂÀŸ Ä] ZŒ§ dve ÉZÌ]M Ê]Z̋Y
ɁZ‡ ÉZne Ã|¿Y{Z] Á Ã|¿€] ŠÌa ¶»YŸ ʇ€] x
½Z»Z‡ ½Z¬¬v» ÃZ³|Ë{ Y ÊeZ¬Ì¬ve ÉZÅÄf§ZË
lËÁ€e Á ‰Â»M ,cZ¬Ì¬ve
ÉY€] ZŠÁ»M Y ɀ̳ ÀÆ] { É{Z¬f¿Y ʌË|¿YZ] x
ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á ɁÁZŒ¯ lËÁ€e { ɀ´¸Ìƈe
ɁZ‡ÉZne lËÁ€e Á Ä ‡Âe ÉZÅĨ·Â» ¾ÌÌ^e x
½Y€ËY ɁÁZŒ¯ Šz] { ¿Z¿ÉÁZÀ§
|ÀËM€§ { ,ɁÁZŒ¯ lËÁ€e ÉZÅdË»P» ʌË|¿YZ] x
x
x
x
x
ɁÁZŒ¯ Y|ËZa Ä ‡Âe
x
lËÁ€e Š¬¿ » 6 ÉZÅÂv» { €Ë cÓZ¬» 2 ¾·Z‡ {
Á Ê Ì^— ž]ZÀ» Y|ËZa dˀË|» { ÉY ÃÁZŒ» cZ»|y Á
Á ɁÁZŒ¯ lËÁ€e cZ»|y » 7 Á « dˆË –Ìv»
ÉZÅ ¶°Œe Ä ‡Âe Á dˬe { ÊËZf‡Á ÉY ÃÁZŒ»
¾Ìˆv»Ô£ €f¯{ ĈÌW cZÌÅ Z] «ZÅ Ê¿ÁZ e Á ÊËZf‡Á
,½Zˀ¨ m |ÌuÁ €f¯{ ,ÉÂˀ£ |¼uY €f¯{ ,ZÌ¿ ÊÀ̈u
ʨ˜» €f¯{ ,ʇZ^Ÿ dËZÀŸ €f¯{ ,É{Z]{ZÅ €f¯{
.|¿|Ë{€³ ÄWYY É{€n» Z“€»Ô£ €f¯{ Á |¿Á|¼uY
x
É{» Ä ·Z˜» ) [M ž]ZÀ» ÄÀÌÆ] dˀË|» ÉZf‡Y
(|À]{ ½ZÌ»B4
ɁZ//‡ Ä°^//‹ É{Z//f«Y ʟZ//¼fmY cY€//iY Ê//‡€] x
t˜/‡ { ÊËZf‡Á ½Z¿ {€y cYZ^fŸY ÉZÅ ©Á|À
cYÁ ½Z//‡ZÀ‹Z¯ ÃZ³|//Ë{ Y d//‹{Á€» ½Zf//‡€Æ‹
ɁÁZŒ¯ {ZÆm
½Z/¿ ʟZ/¼fmY d¯Z/Œ» €/] €iÂ/» ¶/»YŸ ʇ€] x
€^·Y ½Zf‡Y ,YZ‡M Šz] É{» Ä ·Z˜» ,ÊËZf‡Á
Á \ˆ¯ ÉZ”§ ‰€fˆ³ {€°ËÁ Z] ÊËZf‡Á Ä ‡Âe x
ÉÁ€» Ä ·Z˜» :ZÅċÂy d§ZÌÅ Z] Z¯
Ê¿ÁZ e ÉZÅd¯€‹ { ʸyY{ cZ»|y d̨̯ ŠnÀ‡ x
Z] ÉZÌfz] Á µZv»ZÆq ½Zf‡Y ÊËZf‡Á |Ì·Âe
29
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
Á Ê¿Á µY¯Á€‡ ,µY¯Á€‡ ‰Á ć Y Ã{Z¨f‡Y
¥€b¼ËY€‡
lËÁ€e ¹Zœ¿ ½Z¯Y Á ZÅĨ·Â» ¦ÌÂe Á ÊËZ‡ZÀ‹ x
½Y€ËY { ½ÁZ e
ÉZÌÅ{ {€°¸¼Ÿ Y ½ZÌËZf‡Á É|À¼fËZ“ ¾ÌÌ^e x
(YÂÅY ½Zf‡€Æ‹ ɂ¯€» Šz] :É{» Ä ·Z˜»)ZÅ
cZÌÅ Z] 7 Á 6 ,3 ÉZÅÂv» { €Ë cÓZ¬» 3 ¾·Z‡ {
Designing Optimized Strategies for Sustainable
Development of Agritourism: A Case Study in the
Coastal Provinces of the Caspian Sea in Iran
Analysis of Barriers against Development of Rural
Entrepreneurship in Guilan Province
The role of using indigenous knowledge in access
to agro-ecosystems health (Case study: agroecosystems in Birjand region)
Agro-ecological intensification of smallholder
agriculture and short marketing channels in the
Peruvian Andes
Assessing Market-Oriented Extension Needs of
Poultry Organizations from the Perspective of
Laying Hen Poultry Farmers in the Qom Province,
Iran
Review and identify effective strategies for the
development of organic farming in Kermanshah
Province from the Viewpoint of Agricultural
Centers
,¾°§Y ï ‚ËÁ€a €f¯{ ,É{Z]M ½ÂeZy |¼uY €f¯{ ĈÌW
€f¯{ ,É|u» Z“ €f¯{ ,Ê°‡ÂÌbˁ {Y€¿Â¯ €f¯{
.|¿|Ë{€³ ÄWYY ZËÂa {Y{€Æ»
Land Grabbing and Rural Poverty: Lessons
Learned from Western Ethiopia
Family Farming Empowerment and Sustainability
Through Tourism: Conceptual Analysis and
Practices in Japanese SATOYAMA landscapes
Investigating Effective Factors on Production Skills
of Tobacco Growers in Mazandaran Province
Identify
the
internal
environment
for
entrepreneurial activities in Iran’s agri-business
corporations
Investigation of agricultural extension activities in
Afghanistan
Exchange of knowledge Systems, formation and
expansions of partnerships with focus on
agriculture education exchange cooperation
¾·Z‡ { |¿{Â] Ã|‹ Äf§€Ë~a €f‡Âa \·Z« { į ÊeÓZ¬»
-Ô—Y ª^— .|»M { ŠËZ¼¿ Ä] ɀf‡Âa cÓZ¬» ÄWYY
17 dŸZ‡ …O ÄÌ»ZffyY º‡Y€» ,Ã|»M ¶¼Ÿ Ä] Ê¿Z‡
.|Ë{€³ Z£M €Ë|£ ¾·Z‡ {
30
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
ÄÌ»ZffyY º‡Y€»
1393 ÂˀƋ 12 Ä^À‹ZÆq
{ 17 dŸZ/‡ Ä^À/‹Z/Æq Á €/Ÿ Ä/ÌuZffyY º‡Y€»
½M€/« Y ÊeZ/ËM cÁÔ/e Z/] ½Z/n¿ ÃZ´Œ¿Y{ €Ë|£ ¾·Z‡
½Y€ËY ʻԇY ÉÂƼm ʸ» {Á€‡ ½|‹ ÄfyY¿ Á ºË€¯
.|Ë{€³ Z£M
Á lËÁ€/e Ê/¼¸Ÿ ¾/¼n¿Y ÀË|/» cZ/ÌÅ †ÌW Ä»Y{Y {
ÃZ/´ËZm { Z/Ì¿ ÊÀÌ/ˆu €f¯{ ,½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M
Ä/̸¯ d¯Z/Œ» Á µZ^¬f‡Y Y €°Œe ¾¼“ Á Ã|‹ €“Zu
ÉY‚/³€] ½Z¯|/¿Yd/‡{ Y À/´À¯ { €“Zu ½Z¿Z¼Æ»
Á É|/À]ž/¼m €yM { ½ZŒËY .{¼¿ €°Œe Á €Ë|¬e À´À¯
.|¿{¼¿ dWY€« À´À¯ ÄÌ¿ZÌ]
{ ½Z/n¿ ½Zf/‡Y ÉÁZ/À§ Á cZ—Z^eY ¶¯ €Ë|» †b‡
dÌ //“Á Y ÊÅZ//e¯ ‰Y‚//³ Á Ã|//‹ €//“Zu ÃZ//´ËZm
½Zf‡Y ÊËZf‡Á ª—ZÀ» { cZ—Z^eY Á cZŸÔ—Y ÉÁZÀ§
{ ʗZ/^eY cZ»|/y Ä/WYY ½Z/ŒËY Ä/f¨³ Ä/] .{» ÄWYY
Á cZ/ŸÔ—Y ÉÁZ/À§ €eZ/§{ \/·Z« { ÊËZf/‡Á ª—ZÀ»
USO (universal Services ‚Ì¿ Á Á (YÁZ§) cZ—Z^eY
½Z//°»Y :d//¨³ ÉÁ .{€//̳Ê//» ¹Z//n¿Y Obligation)
{Â/mÁ Â/Œ¯ Ä/˜¬¿ 7000 { ADSL ¹{» Y Ã{Z¨f‡Y
Á Ã{Â/] |À»Ã€Æ] ½Z°»Y ¾ËY Y Œ¯ ÉZf‡Á 141 .{Y{
cYÁ Z/¯ Âf‡{ { ÊËZf‡Á ª—ZÀ» €ËZ‡ ÉY{Ây€]
10000 Y |/¿{€¯ tˀ/e ½Z/ŒËY .{Y{ Y€/« cZ—Z^eY
½M {Â/» 240 -ÊËZf/‡Á ª—Z/À» { €¬fˆ» ICT €f§{
.d‡Y ½Zn¿ ½Zf‡Y Ä] •Â]€»
À/´À¯ Ê/ËY€mY €/Ì]{ ½YÂ/À ] É{€n» €f¯{ ÉZ«M
{ ½Z/ŒËY .|/¿{Â] Ä/Ì»ZffyY º‡Y€» €´Ë{ ½Y€Àz‡
,½YZ¯|//¿Yd//‡{ ,½Z//Ì»Zu Ä//̸¯ Y YÂÌ//‹ Ê¿Z//Ì]
À//´À¯ Ê//ËY€mY ½ÓÂX//ˆ» Á ½ZËÂn//Œ¿Y{ ,|ÌeZ//‡Y
.|¿{¼¿ €°Œe Á €Ë|¬e
31
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
†¿Y€¨À¯ Á À´À¯ ½ZÌ»Zu Y €Ë|¬e
1393 ÂˀƋ 12 Ä^À‹ZÆq
ÉZÆËZ°¼Å ‚¯€» ,ÊËZf‡Á ½ÁZ e ½Z»Z‡ ,½Zn¿
Á À´À¯ ½ZÌ»Zu ÉÂÀ » Á Ê·Z» ÉZÅ dËZ¼u …Za Ä]
,ÉÁNÀ§ Á cZ¬Ì¬ve ,¹Â¸Ÿ cYÁ ʸ¸¼·Y ¾Ì] ʼ¸Ÿ
†Ë|Àe Á Ä»Z¿€Ë|¬e ÉY|ÅY Z] ½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,†¿Y€¨À¯
Á Z¯ ,½ÁZ e cYÁ ½ÁZ e »Y d¿ÁZ » ,½Y€Æe ÃZ´Œ¿Y{
{ .|¿{¼¿ ¹ÔŸY Y {Ây ÉY‚´‡Zb‡ Y ŠËZ¼Å ¾ËY
lËÁ€e Á ‰Â»M ,cZ¬Ì¬ve ½Z»Z‡ ,ʟZ¼fmY ÃZ§
,ÂWZ§ ,ÉY ÃÁZŒ» cZ»|y Ê¿ZÆm ž¼n» Y Zf‡Y ¾ËY
½Zf‡Y ½ÁZ e ©ZeY ,ɁÁZŒ¯ {ZÆm cYÁ ɁÁZŒ¯
®¿Z] ,ɁÁZŒ¯ ®¿Z] ¶»ZŸ€Ë|» ,Êa É{ ½YÂË
ļÌ] ©Á|À ,½Zn¿ ½Zf‡Y ÊfˆË‚Æ] ½Z»Z‡ ,½Zn¿
½Zf‡Y ɁÁZŒ¯ {ZÆm ½Z»Z‡ ,½Zn¿ ½Zf‡Y ɁÁZŒ¯
ļÌ] ©Á|À ,Œ¯ €ËZŒŸ Á ½ZÌËZf‡Á ʟZ¼fmY
ÉY|¿Zf‡Y ,½Zn¿ ½Zf‡Y ÉY Ĭ˜À» [M d¯€‹ ,½Zn¿
Á Êf‡{ žËZÀ ,Ê´Àŀ§ gY€Ì» ½Z»Z‡ ,ɁÁZŒ¯
ÉY{‚Ìz]M Á žeY€» ,ZÅ ¶´Àm ½Z»Z‡ ,½Zn¿ ½Zf‡Y
ʼ¸Ÿ ÉZÅ ¾¼n¿Y ½Â̼̈¯ ,½Zn¿ ½Zf‡Y ɀ´‹{€³
½Zf‡Y ÉY{‚Ìz]M Á Ê Ì^— ž]ZÀ» ¶¯ ÃY{Y ,Œ¯
Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y ÀË|» cZÌÅ ÉZ”ŸY , ,½Y€ËY
½Zf‡Y ʟZ¼fmY ÃZ§ Á Z¯ ,½ÁZ e ¶¯ ÃY{Y ,½Zn¿
32
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
ÃY{Y ,½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ †ÌW ,½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M
ÃY{Y ,½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ʸ¸¼·Y ¾Ì] ʼ¸Ÿ ÉZÆËZ°¼Å
ɁÁZŒ¯ Ã|°Œ¿Y{ ,½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ʻ¼Ÿ –]YÁ
ÃZ´Œ¿Y{ ½ZËÂnŒ¿Y{ Á ¶À‡€a Ä̸¯ ,½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{
Á cZ—Z^eY,lËÁ€e ÃÁ€³ ʼ¸Ÿ cZÌÅ ÉZ”ŸY Á ½Zn¿
.ÊËZf‡Á Ä ‡Âe
33
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
ʸ¸¼·Y ¾Ì] Á ʸ» ½Y|À¼ŒË|¿Y Á ½Y€œÀ^uZ Y €Ë|¬e
1393 ÂˀƋ 12 Ä^À‹ZÆq
€r·Z°Ë€³Y †ˆ¯Y Ĉ‡Â» {Zf‡Y ¶» ½Á µÂa ˆ§€a
Á ½Y€œÀ^uZ Y Ze {¼¿ ºÅY€§ Y Êf€§ ŠËZ¼Å ¾ËY
ÉZÅ Ä¿Z‡ |Ì·Âe{ ½ZŒËY Š¬¿ …Za Ä] ®Ë„¸] {
{ ½ZŒËY cZ¼u …Za Ä] ʸ¸¼·Y ¾Ì] ½Zzf»
Ä ‡Âe µZu { ÉZÅŒ¯ { ɁÁZŒ¯ lËÁ€e Ê ¼m
ÊËZf‡Á Ä ‡Âe Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e 
:d‡Y Ã|‹ Ã{ÁM €Ë s€‹ Ä] į {ÁM ¶¼ ] €Ë|¬e
ZÌ·Y€f‡Y Ê¿|̇ ½€f‡Á ÃZ´Œ¿Y{ Y ½{Â] {ZrË ˆ§€a
ĘÌu ¾ËY { ʼ¸Ÿ dÌ·Z § µZ‡ 50 Y ŠÌ] …Za Ä]
ʐze
gY€Ì» Ê¿ZÆm {ZÌÀ] †ÌW ¾°§Y ï ‚ËÁ€a ˆ§€a
ÂWZ§ { ɁÁZŒ¯
34
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
ÂWZ§ Ä ‡ÂeÁ d̈Àm ÃY{Y Y †°Ë€fa Z°¿ÔnÅ º¿Zy
Ê¿ZÆm ž¼n» ÀË|» cZÌŠ”Ÿ €Ì¼·Za ɀŠˆ§€a
ŠÅÁ„a Ê¿ZÆm ž¼n» Á ÊËZf‡Á ÉY ÃÁZŒ» cZ»|y
ɁÁZŒ¯ ÉZÅ
Œ¯ ¶yY{ ½Y|À¼ŒË|¿YÁ ½Y€œÀ^uZ Y ¾ËY€] ÃÁԟ
:|»M ¶¼ ] €Ë|¬e
ZÌ·Y€f‡Y cYÂf‡Y ‚·Zq ÃZ´Œ¿Y{ Y |·Z¿Á|°» Ê¿Âe ˆ§€a
Á ɁÁZŒ¯ lËÁ€e {Zf‡Y ,Ã{Y‚¿Z¼¸‡ …Á€Ì‡ ˆ§€a
”Ÿ ,½Y€¼q |ÌƋ ÃZ´Œ¿Y{ ÊËZf‡Á ʇZÀ‹ Ä »Zm
†‡Â» cZÌŠ”Ÿ ,½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ¹Â¸Ÿ ½Zfˆ´Àŀ§
µZ‡ 50 …Za Ä] ½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ Ÿ|» {Zf‡Y Á ¾¼n¿Y
…|» {Zf‡Y ¾Ì·ÁYÁ ÁÂu ¾ËY { Ä^WZ‹ Ê] cZ¼u
½Y€ËY ÉZÆÅZ´Œ¿Y{ { ɁÁZŒ¯ lËÁ€e …{
35
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
ɁÁZŒ¯ lËÁ€e {Zf‡Y ,ÊÀ̈u {¼v» |̇ ˆ§€a
Á ɁÁZŒ¯ lËÁ€e {Zf‡Y ɁZ^Ƌ ¶ÌŸZ¼‡Y ˆ§€a
¾ËY { ʼ¸Ÿ ‰Ôe µZ‡ 40 …Za Ä] ½Y€Æe ÃZ´Œ¿Y{
cZÌŠ”Ÿ ,ÊfŒÆ] |ÌƋ ÃZ´Œ¿Y{ ÊËZf‡Á Ä ‡Âe
Äf‹ †‡Â» Á ¾¼n¿Y †‡Â» cZÌŠ”Ÿ ,ÁÂu
ɁÁZŒ¯ ¹Â¸Ÿ ½Zfˆ´Àŀ§ ”Ÿ Á ¾¼n¿Y †‡Â»
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ { ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e
ÊËY€mY Á ʼ¸Ÿ dÌ·Z § µZ‡ 50 Y ŠÌ] …Za Ä] ½Y€ËY
 ¾ËY {
Á ÊËZf‡Á Ä ‡Âe {Zf‡Y ,É{Z¼Ÿ ¾Ìˆu |¼v» €f¯{
½ÁZ » Á ɁÁZŒ¯ {ZÆm €ËÁ ÁZŒ» ,ɁÁZŒ¯ lËÁ€e
‰Â»M Á lËÁ€e {Zf‡Y É|¼v» ®¸» k€ËY ˆ§€a
¹Zœ¿ Á ɁÁZŒ¯ lËÁ€e { ɁÁZŒ¯{ZÆm €ËÁ ª]Z‡
Á ¾¼n¿Y †‡Â» cZÌŠ”Ÿ ,½Y€Æe ÃZ´Œ¿Y{ ɁÁZŒ¯
{ ‰Ôe µZ‡ 30 Y ŠÌ] …Za Ä] ÉY{€] ÀÆ] ÉZÅ
ŠÌ] …Za Ä] Á ½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ¹Â¸Ÿ ½Zfˆ´Àŀ§ ”Ÿ
{ ½ZŒËY Š¬¿ Á ɁÁZŒ¯ {ZÆm cYÁ Á ÃZ´Œ¿Y{
 ¾ËY { ʼ¸Ÿ dÌ·Z § µZ‡ 50 Y
ʸ¸¼·Y ¾Ì] ÉZŠď€Ÿ
36
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
‰Â»M Á lËÁ€e {Zf‡Y Ê¿YÁ€ËY ²À‹ÂÅ ˆ§€a
¾¼n¿Y †‡Â» cZÌŠ”Ÿ Á ½Y€Æe ÃZ´Œ¿Y{ ɁÁZŒ¯
 ¾ËY { ʼ¸Ÿ dÌ·Z § µZ‡ 50 Y ŠÌ] …Za Ä] Á
ÊËZf‡Á žËZÀ Á ɁÁZŒ¯ ÉZÆfÌ·Z § Ä ‡Âe Á lËÁ€e ʐze ÃZ´ŒËZ¼¿ ÊËZa€]
1393 ÂˀƋ 13 Ze 8
,ŠËZ¼Å ZÀ¯ { ÃZ»ÂˀƋ 13 Ze 8 ÉZŁÁ ʗ {
ÉZÆfÌ·Z § Ä ‡Âe Á lËÁ€e ʐze ÃZ´ŒËZ¼¿
ÉZÆ¿Z»Z‡ ”u Z] ÊËZf‡Á žËZÀ Á ɁÁZŒ¯
Ä] į |Ë{€³ ¶Ì°Œe {ZÆ¿ ¹{€» Á ʏy ,Êf·Á{
Ä] ʸ¸¼·Y ¾Ì] ŠËZ¼Å ¾ËY ZÀ¯ { ¶¼°» Šz] Ê¿YÂÀŸ
.dyY{€a ÁÂu ¾ËY ÉZÅ{ÁZf‡{ Á ZÅ É|À¼¿YÂe ʧ€ »
37
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
38
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
Á €Æ]Y ½Zf‡€Æ‹ ɁÁZŒ¯ ÉZÅÃÁ€a Á ÊËZf‡Á ª—ZÀ» Ê¿Y|Ì» |Ë{Z]
ÄÌ¿Z˜¸‡ |^À³ , Ây ĸf¯ Z£ ,Ã|À]Y|y
1393 ÂˀƋ 13 Ä^ÀŒnÀa
ÄÌ¿Z˜¸‡ €Æ‹ { É{ÔÌ» 1312 Ze 1302 µZ‡
ºÆ» ZiM Y Á d‡Y Ã|‹ ÄfyZ‡ (½ZÌ¿Zz¸ËY dzfËZa)
|^À³ .{ÁÊ» Z¼‹ Ä] ʻԇY Á Ê¿Y€ËY ÉZ¼ »
d^i Ä] Ê¿ZÆm gY€Ì» ZiM d‡€Æ§ { ÄÌ¿Z˜¸‡
€¨¿ 3000 –‡Âe µZ‡ 10 c|» { ZÀ] ¾ËY .d‡YÃ|̇
.|‹ ÄfyZ‡ €³Z¯
|Ë{Z] ½Z³|ÀÀ¯ d¯€‹ ÃZ»ÂˀƋ 13 Á ,Ä»Z¿€] ª^—
ɁÁZŒ¯ ÉZÅÃÁ€a Á ÊËZf‡Á ª—ZÀ» Y Ê¿Y|Ì»
,{Á€Æ‡ ÉZf‡Á Y Á Äf‹Y{ Ã|À]Y|y Á €Æ]Y ½Zf‡€Æ‹
.|¿{¼¿ |Ë{Z] ÄÌ¿Z˜¸‡ |^À³ Á Ây ĸf¯ Z£
{ į Ê]M- Ê°Œy d‡Y ÉZ£ Ây ĸf¯ Z£
ZÆ] { Z] ¾Ìfˆz¿ .d‡Y Ã|‹ ž«YÁ Ã|À]Y|y ½Zf‡€Æ‹
É{ÂÀů ÃÁ€³ ®Ë ĸ̇Á Ä] É|̋Ây 1331 µZ‡
Z£ †a ½M Y .|̇ ʼ‡ d^i Ä] Á |‹ ÊËZ‡ZÀ‹
ÄmÂe {» Ê Ì^— ¥€´‹ Ã|Ë|a ½YÂÀŸ Ä] Ây ĸf¯
.d‡Y Äf§€³ Y€« É{¿Z£ ½Y|À»Ä«ÔŸ
{ į d‡Y ½ZÆm ɀmM |^À³ ¾Ë€f³‚] ÄÌ¿Z˜¸‡ |^À³
39
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
į {Â] ½Z³|ÀÀ¯ |Ë{Z] É| ] |¬» {Á€Æ‡ ÉZf‡Á
–Ìv» Á ɁÁZŒ¯ ÉZfÌ·Z § Êy€] Ã|ÅZŒ» ½Z°»Y
Y ¾ËY€] ÃÁԟ .|‹ ºÅY€§ ½Z³|ÀÀ¯ |Ë{Z] ÉY€] Zf‡Á
.|‹ |Ë{Z] Ã|À]Y|y Ĭ˜À» ºË{ ʓYY
40
cZ»|y ʸ¸¼·Y ¾Ì] †¿Y€¨À¯ ¾Ì·ÁY Á ½Y€ËY Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ¹Â¸Ÿ À´À¯ ¾Ì¼nÀa ÄËÁ :½Y€ËY ɁÁZŒ¯ ‰Â»M Á lËÁ€e ʼ¸Ÿ ¾¼n¿Y Ä»Z¿€^y
½Zn¿ ÃZ´Œ¿Y{ ,1393 ÃZ»ÂˀƋ 13-11 ,Ä̇¿ZÌ«Y Á ŻM { ÊËZf‡Á ÃÁZŒ»
41