www.SID.ir

Z//Æ],¹Á{ÕÃZ//¼‹,¹Á{µZ/‡
D
I
Š·Ze½Zf‡€Æ‹{Ö¿Zˆ¿YÕÄ ‡ÂeŽyZ‹€]ºˆËÂe¯YŠ¬¿
S
f
|»M{,dŒÌ »,ÕZ°Ì]w€¿ŽyZ‹
|¿ÁMÄ¿Âa,Âz‹ÂyÖ¿Z¼ËY¾Ìˆu|¼v»€f¯{
\ːexËZe,d§ZË{xËZe
o
e
Ã|Ì°q
Ö»Â]¹{€»ÄmÂf»ºÌ¬fˆ»—Ä]YÕZ¼‹Ö]Õ{Zf«Yž§ZÀ»,Ö¸¤‹ÕZÅd€§{ZnËYªË€—YºˆËÂe¯YÄ ‡ÂeÁÁ€»Y
hŸZ]d À¾ËYZ]–^e€»ÕZÅħ€u{{Y€§YÕY€]cYZ^fŸY¾Ì»ZeÁÕ{Zf«YՀ]Z¯Z]ÖeZ¿Z°»Y{ZnËYZ]Á|À¯Ö»¹Á€v»ª—ZÀ»
½M¥|Åįd‡YÖ¸¯ZÌ »Ö¿Zˆ¿YÄ ‡Âe{{€³Ö»Ö¿Zˆ¿YÕÄ ‡Âe¥Y|ÅYÕZf‡Y{¹Á€v»¹{€»Ö³|¿d̨̯ÕZ¬eY
Ö¿Zˆ¿YÕÄ ‡Âe|¿Â‹|À»Ã€Æ]ÕYÃ|¿Z‡Áº·Z‡Ö³|¿ÁÖ¿Ó—€¼ŸY½M{|À¿YÂf]¹{€»Ä¯d‡Y֘ËY€‹ª¸yÁÄ ‡Âe
½{Â]Á{Ä]ÄmÂeZ]|¿Â‹|À»€Æ]€fÆ]cZ¿Z°»YYÁ|¿€Ì³ÕZmÄ ‡ÂeÄmÂe‚¯€»{ÃZ]Á{¹{€»Ze|À¯Ö»ºÅY€§Y½Z°»Y¾ËY
YÕY{Ây€]†ÌŁYÖËZf‡Áª—ZÀ»Á€Æ‹¹{€»¾Ì]{Ö§Z°‹½|»M{ÂmÂ]hŸZ]ՀƋ‚¯Y€»YÖËZf‡Áª—ZÀ»Öy€]
Y€«ÄmÂe{»€f¼¯Ä¯Ã|‹ª—ZÀ»¾ËY{Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿Ö³{Zf§Y\¬ŸÖŸÂ¿½|»M{ÂmÂ]ž^—Ä]ÁÖÅZ§ž]ZÀ»ÁcZ¿Z°»Y
ª—ZÀ»¾ËYįZn¿MYÁ|Å{Ö»wÃ{Zf§YÁ{ª—ZÀ»ÁZÅZf‡Á{\¸£YįºˆËÂe¯YÕÃ|Ë|aÄ]ÄmÂeZ]Á¾ËYYd‡YÄf§€³
Y|¿YºŒq|À‡Ä]ÄmÂeZ]|¿YÂeÖ»ºˆËÂe¯YÁ¾ËYY,|ÀfˆÅÄmY»€¬§½Y‚Ì»½{Â]ÓZ]ÁÖfŒÌ »cZ¿Z°»YÁž]ZÀ»{Â^¼¯Z]
ÕY€]{Y{€]¹Z³Zf‡Y¾ËY{d Ì^—š§ZuÁÕ{Zf«YºÆ»Y‚]Y®Ë½YÂÀŸÄ],d‡YÃ|ˁÁÄmÂeÖ¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿€]į½Y€ËY
{½Ô̳½Zf‡Y{ž«YÁŠ·Ze½Zf‡€Æ‹{Ö¼ˆËÂe¯YÕĬ˜À»¾Ì]€f°q¯…Z̬»{€“ZuŠÅÁ„a€f¬Ì«{և€]
Ä]ZźˆËÂe¯Y{ÁÁį|Å{Ö»½ZŒ¿ŠÅÁ„a¾ËYYÃ|»Md‡|]lËZf¿d§€³Y€«Ö‡€]{»€¨¿¾Ì]ÕZ°Ì]w€¿| ]
Z]ÁZÅÄ^e¾Ì´¿ZÌ»Ä]ÄmÂeZ]Ĭ˜À»¹{€»ÕZ°Ì]w€¿½Y‚Ì»€]Ö¿Zˆ¿YÕÄ ‡Âe{Õ{Zf«Y| ]€œ¿Y¹Á€v»Á€°]ª—ZÀ»
¹{€»Y{ÂyZÌ¿{»cZ¿Z°»YÖ»Z¼eY½|‹|À»Ã€Æ]ÁĬ˜À»Ä]{Ây{ÁÁZ]ZÅ{€³d Ì^—,½ZÀ̼—Y|{ÕÄ^e~yY
|¿Y{ZÅĬ˜À»{,d‡YÖ¿Zˆ¿YÕÄ ‡ÂeÕZŎyZ‹¾Ë€f¼Æ»YįÕZ°Ì]w€¿€]ÖÆmÂe¶]Z«€ÌiZeÖ»Â]
v
i
h
c
r
A
Õ|̸¯½Z³ƒYÁ
Š·Ze,Ö¿Zˆ¿YÕÄ ‡Âe,ÕZ°Ì]w€¿,ºˆËÂe¯Y
²Àŀ§Áº¸ŸÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸdXÌÅ”Ÿ
pouneharvand@yahoocomºˆËÂe¯Y|‹Y…ZÀ‹Z¯µÂXˆ»Ã|ÀˆË¿
www.SID.ir
²Àŀ§Áº¸ŸÃZ´Œ¿Y{,dˀË|»ÕÃ|°Œ¿Y{,Հ´‹{€³dˀË|»ÃÁ€³,֐zeÖ¼¸ŸÄ»ZÀ¸§
ªÌ¬veՀœ¿Ö¿Z^»
Ö «YÁ Ö³|¿ ÕZËYÁ Õ Ã|ÀÀ¯ ¾‹Á Ö¿Zˆ¿Y Õ Ä ‡Âe
Õ Ä ‡Âe ¹Âƨ» ž«YÁ{ , ¾‡d‡Y ¹{€»
Ä¿|Å{Ö»Y€«Ä ‡ÂeÕZÅ´·Y‚¯€»{Y½Zˆ¿Y,Ö¿Zˆ¿Y
ÃZ]{ Y ̼֬Ÿ ÕZŝ“» ¾ÌÀr¼Å ,½M Õ Ä̋Zu {
½ZÌ»Ä]½MžËÂeÖ´¿Â´qÁÕ{Zf«Y|‹ÕZÅÖ³„ËÁÕ
½Zˆ¿Y Ö³|¿ Á Õ{Zf«Y –ËY€‹ ¾fyZ‡ \e€» {ÁMÖ»
Ö Ì§Á{Y„¿…Z^Ÿd‡YÖ¿Zˆ¿YÕÄ ‡ÂeÄmÂe½Â¿Z¯
®Ë Y {Y{ ÄmÁ Á{ Ö¿Zˆ¿Y Ä ‡Âe , ,Ö»Z»Y
{ÕY~³ÄËZ»€‡ÃYYÖ¿Zˆ¿YÕZÅd̸]Z«¶°‹€]‡
ÁcZÆ»ÁŠ¿Y{,d»Ô‡{{Â^Æ]|À¿Z»Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿
Ã|‹\ˆ¯ÕZÆf̸]Z«Y{YMÕÃ{Z¨f‡YÄ],€´Ë{Õ‡Y
Á|»M{|‹{d¯ZŒ»ÕY€]Ö]ÂqZq{ZnËYÃYY½Z‹
ÁÖ´Àŀ§,ևŻÕZÅ{½{Â]µZ §|À¿Z»µZ¤f‹Y
Ä ‡ÂeÕZÅZÌ »¹Zn¿Y€‡€³Yį{ÁÖ»|̯Ze֟Z¼fmY
Ä] ½Zˆ¿Y Z¯ {Zˆ] ½YÂf» Y ÄmÁ Á{ ¾ËY |¿YÂf¿ Ö¿Zˆ¿Y
_,Ö¸À¯®»Á¾Ì¨Ë€³|̌¯|ÅYÂyÖ»Z¯Z¿
€»Y¾ËY€´¿ZÌ]½ZÆmՀ´‹{€³|Z¬»ÁZÅŒ¯[Zne
Z̈]ÕY~³€ÌiZeÕÄÀ»Y{Z]Öf ÀÕ€´‹{€³Ä¯d‡Y
Äf§ZË Ä ‡Âe |Z¬» { į ÖÀ » ¾ËY Ä] d‡Y Ã{€fˆ³
Ã{€fˆ³€ÌiZeª—ZÀ»{Zf«Y€]Հ´‹{€³Ä¯Ä¿Â³½Z¼Å
dˆË ,Ö´Àŀ§_֟Z¼fmY ÕZÅÁÂu €] ,d‡Y Äf‹Y{ ÕY
¾ËYZ]d‡YÄf‹Y~³€iY‚Ì¿|¬»®ËƒÂ·ÂÀ°eÁ֘Ìv»
dve¦¸fz»ÕZŖÌv»€]ZÅÕY~³€iY½Y‚̻įcÁZ¨e
Õ Ä ‡Âe ¥Y|ÅY Á |¬» ֟Z¼fmY_Õ{Zf«Y ¹Zœ¿ €ÌiZe
|·ÁZÅ d‡Y Ã{Â] €Ì̤f» Zn¿M { Հ´‹{€³
{ ,Հ´‹{€³ Õ Ä€Ÿ { ŠÅÁ„a ¾Ë€fŒÌ] ½ÂÀ¯Ze
½ZÌ» ¾ËY { Á Äf§€³ c Հ´‹{€³ cY€iY Õ ÄÀÌ»
Ã{Â] €fŒÌ] Õ{Zf«Y cY€iY €´Ë{ Y Õ{Zf«Y cY€iY ºÆ‡
{ Ä ·Z˜» d‡Y |¬f » ÃZ] ¾ËY {…€Ìa d‡Y
,ZÅ|Z¬» ZË |¬» €] ½Y€´‹{€³ {Y| e ŠËY‚§Y €iY {»
€fŒÌ]d‡Y Ã{Â] Հ´‹{€³ cZ¬Ì¬ve Šz] ¾Ë€e Ã|¼Ÿ
|»M{cY€iY€]Á|¿YÃ{Y{¹Zn¿Y½Z¿Y{{Zf«YYcZ¬Ì¬ve¾ËY
Õ{Zf«YÕZËY‚»|¿YÄf‹Y{‚¯€¼eÕZ°Ì]w€¿ÁµZ¤f‹YÁ
ÁՁY|»M{Ä]®¼¯Yd‡YcZ^ŸÕ€´‹{€³ÕÄÌ·ÁY
ÕZÅZfyZ‡{Â^Æ],|»M{ÁµZ¤f‹Y{ZnËY,ZÅdyY{€aY€e
®¼¯,ÖÀˀ§MZ¯ ÕZÅdÌ·Z § ªËŒe ,Ĭ˜À» Õ{Zf«Y
ÖeZÌ·Z» ÕZÅ|»M{ ŠËY‚§Y Á ÕY Ĭ˜À» Õ Ä ‡Âe Ä]
µZu { Œ¯ Հ´‹{€³ ª—ZÀ» Ä] •Â]€» |ÅY‹ Á
|Å{Ö» ½ZŒ¿ Y {Y» ¾ËY Õ Ä̸¯ Y Ö^̯€e ,Ä ‡Âe
½YÂÀŸ Ä] Z» ½YÁ{ { Հ´‹{€³ ÂÆ¿Á
|»M{ ¶Ì^« Y {| f» Õ{Zf«Y ž§ZÀ» |À¼‹Y ž^À»
ÕZÅ|»M{{Â^Æ],Ö¸¤‹ÕZÅd€§cZ^iZ]ŠËY‚§Y,ՁY
ª—ZÀ»ÖeZÌ·Z»ÕZÅ|»M{|‹ÁÕ{Zf«YÂÀe,Z¯ÕÁ€Ì¿
Ã|‹\m»dyZÀ‹¾ËYd‡YÃ|‹ÄfyZÀ‹€Ë~a€´‹{€³
½MÕÄ ‡Âe©ZÌf‹YZ]ª—ZÀ»¾ËYÖ»Â]½Z»{€»Zed‡Y
Ä»|¬»
€´¿ZÌ] ½ZÆm Ö Ì^— Հ´‹{€³ |Z¬» Á ZÅŒ¯ [Zne
ÕY~³ €ÌiZe Õ ÄÀ»Y{ ÕYY{ ºˆËÂe¯Y į d‡Y €»Y ¾ËY
Äf§ZËÄ ‡Âe|Z¬»{įÖÀ »¾ËYÄ]d‡YÃ{€fˆ³Z̈]
ÕYÃ{€fˆ³€ÌiZeª—ZÀ»{Zf«Y€]Հ´‹{€³Ä¯Ä¿Â³½Z¼Å
,Ö´Àŀ§_֟Z¼fmYÕZÅÁÂu€]‚Ì¿ºˆËÂe¯Y,d‡YÄf‹Y{
¶»YŸ{Y~³Ö»€iY‚Ì¿|¬»®ËƒÂ·ÂÀ°eÁ֘Ìv»dˆË
Հˆ¯ ,|Ì·Âe { {¯ ,ÕZ°Ì] ,¹Âe ½Âr¼Å Õ{| f»
ÃY¼Åįd‡YÖ¸»YŸĸ¼mYYw€¿cZ¿Z‡Â¿ÁÄm{Â]
ć¥Y|ÅYÄ]½|̇œÀ»Ä]ZŽMµ€fÀ¯{|{ZÅd·Á{
cZÌ]{Y{|À‹Z]Ö»Õ{Zf«YcZ^iÁžËÂe,ŽÌzeÄ¿Z³
ÕZŎyZ‹½YÂÀŸÄ]¯~»ÕZÅÃ|Ë|a{ÂmÁ½Ô¯{Zf«Y
Ä ‡Âe Á |‹ €] į |¿Â‹Ö» {Y|¼¸« Õ{Zf«Y ÖeZ^i Ö]
,ČË|¿Y ÃY Õ{Zf«Y cZ¬Ì¬ve Ä»ZÀ¸§|¿€i» Õ{Zf«Y
Õ{Zf«Y Ä ‡Âe {ÂÀÆ] ½Zm€»,Öf»Z |Ìn» ZÆ]
cY€Ì̤e Á cÓÂve €iY { į d‡Y Õ| ] |Àq Õ|ÀËY€§
Á Ö´Àŀ§ ,֟Z¼fmY ,Õ{Zf«Y ÕZÅZfyZ‡ { Õ{ZÌÀ]
ÕYÃ|Ë|aÕ{Zf«YÄ ‡Âe{|¿ÂÌaÖ»Â«ÁÄ]Ä »ZmևŻ
Ö³|¿ÖÀÅ}Ä^ÀmºÅÁÕ{Z»ÁÖÀ̟Ä^ÀmºÅįd‡Y
¦¸fz»ÕZÅ|ÀËY€§\̯€eªË€—YÁ{€Ì³Ö»€]{Y{Y€§Y
Ä »Zm{Y€§YÕY€]Y€fÆ]Ö³|¿½Z°»Y֟Z¼fmYÁÕ{Zf«Y
Ä],½Y€ËYĸ¼mY,Ä ‡ÂeµZu{ÕZÅŒ¯|À¯Ö»{ZnËY
cZ¿Z°»Y ¾Ì»Ze ¶Ì^« Y ,Ö¯€fŒ» ¥Y|ÅY Ä] ½|̇ µZ^¿{
ŠÅZ¯ ,€¬§ ŠÅZ¯ ,Ö³|¿ t˜‡ ½{€] ÓZ] ,Õ{Zf«Y
Á ֋Â»M – Öf‹Y|Æ] cZ¿Z°»Y ¾Ì»Ze ,Հ]Y€]Z¿ Á ÕZ°Ì]
Ö¿Zˆ¿Y Ä ‡Âe ZfËZÆ¿ Á Ä »Zm {Y€§Y Ö³|¿ d̨̯ {Â^Æ]
c|« ÄÀ»Y{ ½{Y{ ½ZŒ¿ Z] ,Ö¿Zˆ¿Y Ä ‡Âe |ÀfˆÅ €eÓZ]
¾ÌÌ e{Ö^‡ZÀ»ZÌ »,½Zˆ¿YÕZÆf̸]Z«‰€fˆ³Á[Zzf¿Y
Ö]ZÌf‡{{YZÅŒ¯ÃZ´ËZmÁd‡YÖ¿Zˆ¿YÖ³|¿t˜‡
ª—ZÀ» Y ÕZ̈] ÁÁ€»Y |Å{Ö» ½ZŒ¿ Ö¿Zˆ¿Y Ä ‡Âe Ä]
{Â^¼¯¶Ì·{Ä]ÁÄf§€³Y€«|Ë|Æe€˜y{½ZÆmÖ Ì^—
ÂÀe Ä] ՀfŒÌ] Ä»| Á Ä] Á d›Z¨u dve ª—ZÀ»
ºˆËÂed ÀÖ§€—YÁd‡YÃ|‹{YÁž]ZÀ»ÁÖfˆË
ÃY‚ÅÄ ‡Âe¥Y|ÅYÄ]Ö]ZÌf‡{,Y|ËZaÄ ‡ÂeYdËZ¼u{
|‹ÄfyZÀ‹ÕZ]—Ä]€¬§ÄœuÔ»¶]Z«ŠÅZ¯ÁÃ|ÀËM
Á d‡Y Հ´‹{€³ ÕZÅÄyZ‹ €Ë Y Ö°Ë ºˆËÂe¯Yd‡Y
ÄËZ»€‡{ZnËY¥|ÅZ]įÖËZÅÃÁ€a{Y| eÁ€»YÕZÌ¿{{
{ ,|¿Y{ {ÂmÁ ½ZÆm €‡Ze€‡ { ,ºˆËÂe¯Y ÕZÅÕY~³
Ö¸v» ž»YÂm { €fŒÌ] ZÅÃÁ€a ¾ËY |ÀfˆÅ ŠËY‚§Y µZu
Ä]®¼¯ÁY|ËZa{ZnËYÕY€]ÕY‚]Y½YÂÀŸÄ]Á|¿Â‹Ö»Y€mY
Ö«Z]Õ{Zf«YcÔ°Œ»ÂÀÅ{ÂmÁ¾ËYZ]|À‹Z]Ö»d›Z¨u
Y{‹ֻ…ZˆuY€fÆ]ÕZÅÄ»Z¿€]Á•Z^eYÄ]ZÌ¿ÁÃ|¿Z»
Ö]ZÌf‡{dÆm{į,Ä ‡ÂeºnÀaÄ»Z¿€]{įÖËZm½M
ÕÁ€Ì¿d̼ÅYÄ],Y|¿YºŒq|À‡{€œ¿{»¥Y|ÅYÄ]
ÕY€] ZŶ̈¿Zfa ŠËY‚§Y ,d‡Y Ã{€¯ |̯Ze Á ÄmÂe Ö¿Zˆ¿Y
ÁÕ{Zf«YºÆ»Y‚]Y®Ë½YÂÀŸÄ]ºˆËÂe¯Y[ÂydˀË|»
{Y{€]¹Z³Zf‡Y¾ËY{|¿YÂeÖ»d Ì^—š§Zv»
D
I
S
f
o
e
v
i
h
A
c
r
www.SID.ir
Z//Æ],¹Á{ÕÃZ//¼‹,¹Á{µZ/‡
ºˆËÂe d À į {¼¿ ¹ÔŸY Õ{€´¿ZÆm Á Õ{€´¿Y€ËY
d€§ Y‚Å d‡Y {Z« ½Y€ËY { ºˆËÂe¯Y ÄËÂ]
dÌ “Á|]Z˪¿Ád À¾ËYÄr¿ZÀqÁ|À¯{ZnËYÖ¸¤‹
Y€»YÖf‡{žËZÀªË€—YįֿY€ËY½Â̸̻ÖfŒÌ »
½{Â] YY{ Z] ½Y€ËY d§ZË |ÅYÂy {Â^Æ] |ÀÀ¯Ö» ‰Z »
Ö¼ˆËÂe¯Y ÕZÅdÌ·Z § ¦¸fz» ÕZÅ®^‡ Á ½Zf‡Y ºÆ» ¶»YŸ Y |¿YÂeÖ» ®‹ ½Á|] Հ´‹{€³ d À {
ª¿Á Á Œ¯ ÖËZf‡Á ª—ZÀ» { ÖËY{ €¬§ €] Y~³€iY
¾Ì]ÕÄÀv{ÖeMÕZŵZ‡{Հ´‹{€³Ä]½|̌z]
Â“»€»Y¾ËYÄ]½|̌z]©Â‡dvÕY€]{‹¶¸¼·Y
YÃ|»Md‡|]ÖfÌ ¼mÕZÅZ»MÄ]ÄmÂeZ]€“ZuŠÅÁ„a
dÌ «Â»Ä]ÄmÂeZ]½Ô̳½Zf‡Y{ž«YÁŠ·Ze½Zf‡€Æ‹
YY{Ä]ÄmÂeÁÄÀ°‡YÖ·ZyÕZÅÕ{Z]M{Y| eÁÖËZ̧Y€¤m
ºˆËÂe¯YŠ¬¿½Zf‡€Æ‹Ö¼ˆËÂe¯YÕZŶ̈¿Zfa½{Â]
Š·Ze½Zf‡€Æ‹{Ö¿Zˆ¿YÕÄ ‡Âe| ]{ÕZ°Ì]w€¿€]
d§€³Y€«ŠÅÁ„a{»
Á|»M{½Y‚Ì»Ä]ÄmÂeZ]Ö»Â]½ZÀ¯Z‡|ÀÀ¯Õ€Ì³ÖaY
Ád̨̯ÕYY{ֻ¼ŸÕÄ̸¬¿¶ËZ‡ÁY½Y€´‹{€³|‹
¾ÌÀqc¾ËY€Ì£{|¿Â‹Ö»Y{Ây€]ÓZ]{Y|¿Zf‡Y
{¾ËY€]ÃÁԟ{‹ֻ€ˆÌ»½ZŒËY€]Öfz‡Ä]ÖÅZ§
ÖËZÀ]€Ë cZˆÌ‡Ze ½Y€´‹{€³ Õ Ä ‡Âe ,ª—ZÀ» Öy€]
ÕY€] Ö¯€v» Á ½ZÌÀ] {Ây Õ Ä]¿ Ä] Ze |À¯Ö» ºÅY€§
½M Ze d‡Y Ã|‹ žËZÀ €ËZ‡ Õ Ä ‡Âe Á {Zf«Y ÂÀe
ÕÄ ‡ÂeµZ°‹Y€ËZ‡Z]ĈËZ¬»{d¨³½YÂeֻį|u
Հf ˀ‡{Â^Æ]½Y€´‹{€³|‹Á|»M{ŠËY‚§YÕ{Zf«Y
Ö³„ËÁ |À¯Ö» {ZnËY Ö»Â] ¹{€» Ö³|¿ ÃZ§ t˜‡ {
Á cZ»Á‚¸» ՁZ‡ ºÅY€§ į d‡Y ½M Հ´‹{€³ €f¼Æ»
Ã|ÌrÌaÕZÅÕÁZÀ§¹‚¸fˆ»½MÕÄ ‡ÂeÖËY|f]YcÔÌƈe
Հ´‹{€³cY€ÌiZehuZ^»{,¹Z£€“dˆÌ¿
dˆÌ¿Ã|̋Âaֈ¯€]Հ´‹{€³Ö¨À»Á[€z»cY€ÌiZe
Ã|‹€¯}d^j»cY€iYYÖ»Â]ª—ZÀ»YÄf‡{½MÖ§€—Y
|À‹Z]|‹¶Ìˆ¿ZfaÕYY{į|¿€]Ö»{‡Հ´‹{€³{
|¿Z» |ÀÅYÂy €f»Á€v» Á Á{ ¹Á€v» ª—ZÀ» Č̼ŠÁ
‰€fˆ³ÁÄ ‡Âe½Z»Ä¯|Å{Ö»½ZŒ¿‚fÅZiMև€]
Y ¹{€» ÖfËZ“Z¿ kÁY ½Z» Z] ½€¬» ºˆËÂe¯Y Õ ÃƒYÁ
Հ´‹{€³ d À Õ Ä ‡Âe dÆm ,Ä »Zm d‡{Z¿ |¿Á
ª˜¸À» ½Z»{€» ²Àŀ§ Á ְ˃·¯Y €œ¿ Y Ây Ä]
¾ËY €] €^f¯Y,֐z‹ –]YÁ d‡Y Ã{Â] Ö Ì^—
,d‡Y€´¼ÅÖf¯€uºˆËÂe¯Yį{Y{Ö»½ZÌ]¶À§…Z‡Y
˜] Á ºÅ ZÀ¯ { ÕZ̈] ª—ZÀ» Á {Y€§Y į Õ— Ä]
Ä]Ö]ZÌf‡{dÆmZÆ¿Zˆ¿YZÌ¿Ä]Ze|ÀËZ¼¿Ö»‰Ôe¶¬fˆ»
¹Z´¼Åd Ì^—ZÀ¯{|À¿YÂf]įÖËZÅdÌ «Â»ÁZÅd€§
¶À§|Å{ x‡Za ,|¿Y{€b] €¨‡ Á €Ì‡ Ä] ½M Z] Z³Z‡ Á
ÄnÌf¿,Äf§€³cZŒ¿Ä ‡ÂeĨˆ¸§YįºˆËÂe¯Y
d ÀÊ¨À»ÉZÅ|»ZÌaZ]ĸ]Z¬»ÁÊË´z‡ZaZÌ¿ÁcÁ€“
Äf̼¯ ,Zˆ¯Zy d‡Y ZÅŒ¯{ ɀ´‹{€³
|¿Y{Ê»ÊfÌ·Z §YºˆËÂe¯YÊ¿ZÆm½Z»Z‡dˆË–Ìv»
Ä°¸]|À¯Ê»š¨uYÊ´Àŀ§ÁÊ Ì^—ž]ZÀ»ZÆf¿Ä¿Ä¯
ŠËY‚§YY€¼fˆ»µZ¤f‹YÁ|»M{{ZnËYÉY€]‚Ì¿Yḑ€›
ÉY ÄyZ‹ ZÆÀe ºˆËÂe¯Y , ,É|ÅY|Å{ Ê»
ʇZ‡YZ̿ʸv»ž»YÂmd¯ZŒ»Ä]įd‡Yɀ´‹{€³Y
ÉZÅÂe ½ZËZ¼ÀÅY ¾Ë€e|À¼¿YÂe Á ¾Ë€fÆ] į Y€q {Y{
įª—ZÀ»¾ËY¾¯Z‡½ZÌ»Â]‚mʈ¯Ê Ì^—É€´‹{€³
€] Y ʐze ÉYÂe ¾ÌÀq dËY|Å |À¿YÂe Ê» ÊfuY Ä]
Ê] ÉZÅc€mZÆ» ŠÅZ¯ { Ä·Zˆ» ¾Ì¼Å Á |¿€Ì³ Ã|Ɵ
Ê»Z¨ËYʇZ‡YŠ¬¿‚Ì¿‚Ì¿Zŀƌ¿Ô¯Ä]½ZÌËZf‡ÁÄËÁ
Á{{Êf»Z«Y‚¯Y€»YÉZ̈]w€qZf‡Y¾ËY{Á|À¯
hŸZ]Á|»M|ÅYÂy{d¯€uÄ]Œ¯•Z¬¿¾Ë€eÃ{Zf§Y
Ä ‡ÂeÁÊËZf‡Á¹{€»Ê³|¿t˜‡ÉZ¬eY,ÊËYµZ¤f‹Y
½ZË{Y„¿Ê¨˜»|‹|ÅYÂyÊËZf‡Áª—ZÀ»
€œ¿ ʬ¿ Y Ä°¸] ,Õ{Zf«Y ÃZ³|Ë{ Y ZÆÀe Ä¿ ºˆËÂe¯Y
ºˆËÂe¯YÕÄ ‡Âed‡YZ̈]d̼ÅY‚WZu‚Ì¿ÖŸZ¼fmY
Y Ö Ì‡Á Šz] |¿YÂeÖ» Á |»Zn¿YÖ» µZ¤f‹Y {ZnËY Ä]
½Z»Z‡{Z¼´]Z°]YÄ »ZmZ°Ì]Ö·ÁëÓZ]Z¯ÕÁ€Ì¿
D
I
S
f
o
e
v
i
h
c
r
ªÌ¬veÄÀ̌Ìa
ºˆËÂe¯Y€ÌiZeÂ“»½{Â]|Ë|mÁª¬v»cZ ·Z˜»€]ZÀ]
{Y| e ,Ö¿Zˆ¿Y Õ Ä ‡Âe ÕZŎyZ‹ Y {» ć €]
ÕZŪ̬ve €fŒÌ] Á d‡Y Äf§€³ ¹Zn¿Y ªÌ¬ve Õ{Á| »
½YÂeÖ» ĸ¼m ½M Y į|‹Z]Ö» Y‚n» c] Ã|‹ ¹Zn¿Y
Z]|‹YևZÀ‹Z¯ÕÄ»Z¿½ZËZa{¼¿ÃZ‹Y€Ë{Y»Ä]
ÕZ]¯{®q¯…Z̬»{Հ´‹{€³ÕÄ ‡Âe½YÂÀŸ
·€eYÁÃZ´Œ¿Y{{½Â¼¸Ì³–‡ÂeµZ‡{dˆÌÀ¼¯
¾ËY{Ä ·Z˜»{»ÕĬ˜À»d‡YÄf§€³cY{Z¿Z¯
¥Y|ÅY Á d‡Y Z]¯ { ÖËZf‡Á Õ Ä »Zm ®Ë ªÌ¬ve
Ä] d^ˆ¿ Ö¸v» ¹{€» cZ‡ZˆuY Á Z°§Y ¾ÌÌ e ½M Ö¸¯
Ã{ZÌaÁÖ]ZˁY,Ĭ˜À»ÕZźˆËÂe¯YÁՀ´‹{€³d À
Ĭ˜À»{Հ´‹{€³Õ„eY€f‡YÁµÂYÖ]ZˁYÁՁZ‡
ÄÀÌ»¾ËY{€fŒÌ]ÕZÅdÌ·Z §¹Zn¿YÕY€]įÖeZ¿Z°»YÁ
Ä]x‡ZaµZ^¿{Ä]ªÌ¬ve¾ËY{‹ֻ¶»Z‹Y{Y{{ÂmÁ
Հ´‹{€³ÕZÅՄeY€f‡YՁZ‡Ã{ZÌaZËMįd‡YµY‡¾ËY
Ö¸v» {Y€§Y Á Ã|‹ ž«YÁ €i» Ä ·Z˜» {» Õ Ä¬˜À» {
Հ´‹{€³YZ¼Ì¬fˆ»|ÀÀ¯Ö»Ö³|¿Ä¬˜À»¾ËY{į
{ÂmÁ į |Å{Ö» ½ZŒ¿ ªÌ¬ve ÕZÅÄf§ZË .|¿€]Ö» {‡
Ö¿YÁY€§ Õ Ã|ËZ§ Á {‡ ÖËZf‡Á dÌ ¼m Ä] ½Y€´‹{€³
A
www.SID.ir
²Àŀ§Áº¸ŸÃZ´Œ¿Y{,dˀË|»ÕÃ|°Œ¿Y{,Հ´‹{€³dˀË|»ÃÁ€³,֐zeÖ¼¸ŸÄ»ZÀ¸§
Äf‹Â¿ ¶Ì]{Y ½Zf‡Y ÕY‚³ ÄËZ»€‡ Á µZ¤f‹Y Ä ‡Âe {
|uYÁ{YMÃZ´Œ¿Y{,Ã{Y‚Ë‚Ÿk€ËYÕZ«Mª¬v»–‡ÂeÃ|‹
|À¯Ö»½ZÌ]{ÂycZ¬Ì¬ve{ÕÁcZ¬Ì¬ve¹Â¸Ÿ
½YÂeֻՀ´‹{€³{\‡ZÀ»ÕY‚³ÄËZ»€‡ªË€—Yį
|‹Ä¬˜À»{ÕZ°Ì]w€¿ŠÅZ¯ÁµZ¤f‹YhŸZ]
ªÌ¬veևZÀ‹‰Á
ªÌ¬ve Â“» Á ,¥|Å Ä] \‡ZÀ» ªÌ¬ve ‰Á [Zzf¿Y
Zn¿MY,Ö¯Zy{Y{Ö´fˆ]ÖËY€mYcZ¿Z°»YÄ]
€]ZÅ{€³d Ì^—€ÌiZeև€]œÀ»Ä]ªÌ¬ve¾ËY{į
Ö Ì^— ª—ZÀ» ½Z»{€» ÕZ°Ì] w€¿ Á dŒÌ » Á µZ¤f‹Y
™Zv·YÁ֨̏Âe,ªÌ¬ve‰Á™Zv·YªÌ¬ve¾ËY,d‡Y
Ö ‡,֨̏ÂecZ¬Ì¬ve{d‡YÕ{€]Z¯,ªÌ¬ve¥|Å
,ÖÀÅ}cÁZ”«Á¥€eÁ¶y{Ŀ³pÌŽÁ|]d‡YÃ|‹
{‹ Äf§€´fÌ «Â» Y ÖÀ̟ lËZf¿ Á Ã{€¯ ÖÅ{ ‰Y‚³
,Äf§ZË ¹Zœ¿ և€] Y d‡Y cZ^Ÿ ‚Ì¿ Õ{€]Z¯ ªÌ¬ve
–]YÁįZÅÃ|Ë|a{»{Õ{Z¬f¿YÁÖ]€ne,Ã|‹µ€fÀ¯
dËY|ÅÄ̓€§ÁÄˀœ¿Ä¸Ì‡ÁÄ]ZÅÃ|Ë|a¾ËY¾Ì]Ö·Z¼fuY
ĸu€»|ÀqՀ̳Ŀ¼¿‰ÁY,ªÌ¬ve¾ËY{{‹ֻ
c ¾ËY Ä] d‡Y Ã|‹ Ã{Z¨f‡Y multistage ÕY
Ö Ì^— ÕZÅdËZ‡ Õ Ä̸¯ ¾Ì] Y µÁY Õ Ä¸u€» { į
Ö Ì^— ½Y€´‹{€³ ÕY€] į ÖËZÆfËZ‡ Š·Ze ½Zf‡€Æ‹
Z]į,|Ë{€³[Zzf¿Yd‡Y€f¿Z‡MÁ€fÆ]և€f‡{ÕYY{
Öf‡{žËZÀÁՀ´‹{€³½Z»Z‡Õ|À]ºÌˆ¬eÄ]ÄmÂe
ÕY€]Ö Ì^—dËZ‡ÕYY{Š·Ze½Zf‡€Æ‹,½Ô̳½Zf‡Y
¾Ì]Y,| ]Õĸu€»{Á{Y{{ÂmÁ½Y|À¼«ÔŸ|Ë{Z]
{€“ZuÖ»Â]½Z»{€»†b‡ÁĬ˜À»{€“Zu½Ô£Z‹
¾Ì]½Y€¯Â¯Y»§YdÌ ¼m\ˆu€]Ö Ì^—ÕZÅdËZ‡
Öfu Ŀ¼¿ Z ¼m ZÆf¿Y { Á Հ̳ d^ˆ¿ ª—ZÀ»
Š‡€a Ä] Ö˳ x‡Za dÆm Ö§{Ze c Ä] Á|¬¼·Y
{ÖËYÁZ]c€°Ì·ÕYÄÀ˂³¦Ì—ª^—€]ÁÄ»Z¿
d‡YÃ|‹Ã{Z¨f‡YSpssY‚§Y¹€¿\·Z«
{¾¯Z‡{Y€§YÖ³|¿{Y|¿Zf‡YÖ¸¯d·Zu{Á|¿Z‡Ö»
{ZnËY ÕZ¯ |Ë|m ÕZÅd€§ Á Ã{Y{ ŠËY‚§Y ª—ZÀ» ¾ËY
įIAtac_Rosch Հf¯{ Ä·Z‡ d‡Y Ã{€¯
Ä»Z¿€] ¶Ì¸ve Á ¾ÌÌ e ÕY€] Ö¸¯ ÕZŊÅÁ„a ÄÀÌ» {
Á֘Ìv»dˆË,Õ{Zf«Y{Z ]YYºˆËÂed ÀÕ‚Ë
{€°ËÁ€]ŠÅÁ„a¾ËYÕÃ|¼Ÿ|̯Ze|‹Z]ֻ֟Z¼fmY
d‡YÖ¸v»ª—ZÀ»¹{€»€]Y€]{Öf·Á{ÕZÅ{ZÆ¿
Ö]ZˁY ÕY€] į DWright Հf¯{ Ä·Z‡
|À¯Ö»Ã{Z¨f‡YZźˆËÂe¯YcZÌ]€neYºˆËÂecY€ÌiZe
Á d‡Y Äf§€³ ¶°‹ ½ZŒËY Ä·Z‡ Õ ÄËZa €] ŠÅÁ„a ¾ËY
ÕYY{ ª—ZÀ» { ºˆËÂe d À µ€fÀ¯ Á Ö]ZˁY ÕY€]
|À¯Ö» Ã{Z¨f‡Y \‡ZÀ» Ö»Âƨ» [ÂmZq ®Ë Y Ä]}Zm
{ Հ´‹{€³ |‹ ÕY Ĭ˜À» ¶Ì¸ve ½YÂÀŸ Z] ÕY Ä·Z¬»
Z]įd‡YÃ|‹Äf‹Â¿µZ‡{½Z´Ì¿ZŖ‡Âe|À·€ËY
Ĭ˜À»_Õ{Zf«Y|‹{Հ´‹{€³d ÀŠ¬¿Ö‡€]
ÁÄf§ZËÄ ‡Âe€f¼¯ª—ZÀ»{|»M{žËÂeÁµZ¤f‹Y,ÕY
Y ¶Zu |»M{ Á ÕY‚³ ÄËZ»€‡ ÕZ»M ֨̏Âe ¶Ì¸ve
Äf§ZË{_ÕZÆ·Z‡Ö—µZ¤f‹YžËÂeÁՀ´‹{€³
½Y€´‹{€³d»Z«YÁÃZ´ËZmÕYY{ª—ZÀ»{|‹įd‡Y
{Y| eįÃ|»Md‡|]ÄnÌf¿¾ËY¾ÌÀr¼Åd‡YÃ{Â]€fŒÌ]
Ö]€£d¼ˆ«{ZÂyÃ|‹{ZnËYÕZŶ¤‹YÕZ̈]
ÕYÄ¿ZyZ¯žËZÀ{Ã|‹{ZnËYÕZŶ¤‹¥Ôy€]Œ¯
½YÂÀŸZ]ÕYÄ·Z¬»d‡YÃ{Â]Ö¸§Ád«ÁÃZaÁ‰Yº¯
®ËՀ´‹{€³ÕÄ]}Zm®ËÖ¸v»µZ¤f‹Y€iYՀ̳ÁY|¿Y
µZ‡{…Z»ÂeÁ½Âˆ¿Zm–‡ÂeÖ]€neÕÄ ·Z˜»
¾Ì¼zeÕY€]Ö]ÂqZqÕÄWYY¾¼“įd‡YÃ|‹Äf‹Â¿
Á»cZŸÔ—YY€´‹{€³[~mY֋Z¿ÕYĬ˜À»µZ¤f‹Y
ÁÃ{€¯Ã{Z¨f‡Y½Zfˆ¸´¿YÖ«€‹µZ¼‹{ž«YÁŠÌ¼Ì]Õ
ÁºÌ¬fˆ»€Ì£,ºÌ¬fˆ»ÖËYµZ¤f‹Y½Y‚̻Հ̳ÁY|¿YÄ]
µZ¤f‹YՀiZ°e\ËY€“ÁՀ´‹{€³[~mY֋Z¿­€v»
ÄfyY{€a–^e€»ÁÕ|̸¯ÕZÅdÌ·Z §{Ž·ZyÁŽ·ZyZ¿
dËZ°uÃ|‹ÄWYYÕZŵ»€§Ä^‡Zv»Y¶ZulËZf¿|¿Y
Õ|̸¯ÕZÅdÌ·Z §Y֋Z¿ºÌ¬fˆ»µZ¤f‹Yį{Y{¾ËYY
ÁŽ·ZyµZ¤f‹Y,€¨¿–^e€»ÕZÅdÌ·Z §Á€¨¿
Õ|̸¯ÕZÅdÌ·Z §Y֋Z¿µZ¤f‹YÄ]Ž·ZyµZ¤f‹Yd^ˆ¿
Ä·Z¬»{{Y„¿Z¼ »ÁÖ¿Zn̼¯d‡YÃ{Â]
Ä ‡Âe Á ªÌ¬ve Á Ö¿Zˆ¿Y ÕÁ€Ì¿ d̨̯ d̼ÅY {Ây Õ
½Á{Õ{Zf«Y|‹ÕZÆ·|»ªË€—YYÕ{Zf«Y|‹{
|‹µ|»YÃ{Z¨f‡YZ]ªÌ¬ve¾ËY{|¿YÃ{Y{t̓ÂeY
€ÌiPeև€]Ä]€»ÁՃ·ÂÀ°eÕY‚¿Á{€Ì̤eZ]
€iY,ְ˂̧ÕÄËZ»€‡,Z¯ÕÁ€Ì¿,Ö¿Zˆ¿YÕÄËZ»€‡d^j»
ֻԇY[Ô¬¿YÄ]•Â]€»ÕZn»€Ì¤f»Á¹ÂeÖ¨À»ÕY~³
d‡YÃ|‹Ã{Z¨f‡Y{Ây‰ÁYœÀ»¾Ë|]|¿YÄfyY{€a
Ã{€fˆ³ÕZÅĨ«ÁZ]t̓ÂeARDL¾ËYY¶ZulËZf¿
Z¯ÕÁ€Ì¿Y{ÖÀ »ÁÕ«€ÌiPeÕÃ|ÀÅ{½ZŒ¿Ö‡€]
d^j» Á Y{ ÖÀ » €iY ¾ÌÀr¼Å d‡Y Õ{Zf«Y |‹ €]
Ä»Z¿½ZËZad‡YÃ|‹|ÌËPe‚Ì¿|Ì·Âe€]Ö¿Zˆ¿YÕÄËZ»€‡
Հ´‹{€³Šz]Š¬¿Ö‡€]½YÂÀŸZ]|‹YևZÀ‹Z¯Õ
D
I
S
f
o
e
v
i
h
c
r
A
Ä ·Z˜»{»Ĭ˜À»
[€£µZ¼‹ÁµZ¼‹{‚^‡€‡ÁžÌ‡ÁÕYĬ˜À»¹Z¿Š·Ze
Ã|̌¯®¸§Ä]€‡ÕZÅïՇYįd‡Y½Ô̳½Zf‡Y
d‡YÄf§€³€]{Y½M‚yÕZË{€´Ë{Õ‡YÁ€^·Y
Ä̬]Ád‹{Y|{€f»Â¸Ì¯Š·ZeÕÄÌuZ¿¶¯
{įÕ˜]|Å{Ö»¶Ì°ŒecZŸZ¨eYY€´Ë{|{
¾Ì]Ä ¸«ÁZˆÌ·YZf‡Md‹{Á{Š·Ze‚Ìz]MÕēÂu
{ÕŒ¯cZ¼Ìˆ¬e¾Ë€yMª^—d‡YÄf§€³ÕZm¶¿Âa
½ZfˆÅ{,€Æ‹,Šz]Y½Zf‡€Æ‹¾ËYµZ‡
¶Ì°ŒeÄÀ°‡½Á|]Õ{Z]MÁÄÀ°‡ÕYY{Õ{Z]MÁ
ÁÄÀ°‡ÕYY{Õ{Z]MÁ½ZfˆÅ{,d‡YÃ|‹
ÖfuZˆ» Z] Š·Ze ½Zf‡€Æ‹ |‹Z]Ö» ÄÀ°‡ ½Á|] Õ{Z]M
½Ô̳½Zf‡YÕ|À]ºÌˆ¬e{ž]€»€f»Â¸Ì¯{Á|u
Ä^eÕYY{ºˆËÂe¯YÕÄyZ‹{Հ´‹{€³Šz]Ä]
½{Â]®Ë{‚¿¶Ì·|]½ZÀ‡€Æ‹¾ËY{d‡YÖ¿Zf‡Y®ËÕ
www.SID.ir
Z//Æ],¹Á{ÕÃZ//¼‹,¹Á{µZ/‡
c€°Ì· ÄÀ˂³ ¦Ì— …Z‡Y €] Ä»ZÀŒ‡€a į Zn¿M Y
½YÂeÖ» d‡Y {|Ÿ ,¦Ì— ¾ËY ¾Ì´¿ZÌ» Á Ã|‹ ÖuY€—
cÓY‡Ä]Ã|‹Ã{Y{ÕZÅx‡Za¾Ì´¿Z̻įÖe{d¨³
ÕY‚³ €ÌiZe hŸZ] ºˆËÂe¯Y ,|‹Z] Y ŠÌ] Ä »Zm {
,ÕZ°Ì] w€¿ €] €ÌiZe Ö] ,c ¾ËY €Ì£ { Á ‘€§
H ‘€§ |¿Y Ã{Â] ª—ZÀ» ¹{€» |»M{ Á dŒÌ »
H‘€§|ÌËZeÖeZ^ŸÄ]Á€¨‘€§½|‹{¾ËY€]ZÀ]
†° ·Z]Ád‡YªÌ¬veÄ̓€§|ÌËZeÕZÀ »Ä]
d·Zu { Ä »Zm ¾Ì´¿ZÌ» Ä̓€§ ½Â»M ÕY€]
Ã{Z¨f‡Y t žËÂe Y ,Ä »Zm ZÌ » ¥Y€v¿Y ½{Â] ŽzŒ»Z¿
Y ŠÌ] Ŀ¼¿ ºnu {Y| e Ä°ÀËY Ä] ÄmÂe Z] į {‹ֻ
Y½M½Â»MÕY€]ÁÃ|‹‘€§µZ»€¿Ä »Zm,|‹Z]Ö»
¶ZulËZf¿€ËµÁ|m{…d‡YÃ|‹Ã{Z¨f‡YZžËÂe
SPSSÕZ»MY‚§Y¹€¿YÃ{Z¨f‡YZ]©Â§Ä̓€§½Â»MY
d‡YÃ|‹Ã{Y{½ZŒ¿
|ÅZ‹ Ö Ì^— ÕZÅdËZ‡ Ä] ZÅZf‡Á Á ®q¯ ÕZŀƋ
ºÌfˆÅ½Y€´‹{€³ÁÖ»Â]ÕÄ »Zm¾Ì]ՀfŒÌ]¶»Z e
{ ,½Ô̳ ½Zf‡Y Հ´‹{€³ ½Z»Z‡ ÕZÅZ»M Ä] ÄmÂe Z]
ÕYY{Š·Ze½Zf‡€Æ‹½Zf‡YÖ Ì^—ÕZÅÄ]}ZmdˆÌ·
€]€“ZuŠÅÁ„aÁ¾ËYYd‡YÕ{€³d Ì^—ÕĬ˜À»
d§€Ë~acÂÖ Ì^—Ĭ˜À»¾ËYÕÁ
Ö Ì^—ÕZÅÄ]}Zmd‡€Æ§
Š·ZeÖ¼ˆËÂe¯YÕĬ˜À»Š·Ze½Zf‡€Æ‹
¹ÂˆÌ¯ÕZË{¶uY‡ÁÖ¸´Àm­Za –
€·ÁY©MÁ½ZeZ]‡֫ÔÌ˪—ZÀ»
µZz¸yÁº·Z‡YÖ¿ZfˆÅ¯Ĭ˜À»
½Y|À¯Âm[ÓZe
¶Ì]Â·Ä]Y€‡Ä^˜yÖ¿ZfˆÅ¯Ĭ˜À»
ZˆÌ·ÕZË{¶uZ‡
ªËÂu¶uZ‡
ZÅÄf§ZË
½ZÌ»Yį|Å{Ö»½ZŒ¿ªÌ¬ve֨̏ÂeÕZÅÄf§ZË
Ä] ¯~» ½Z¿ |{ Á ½Y{€» |{ €¨¿
Ö] ,|{ µ{Z » į |¿Y Ã{Y{ x‡Za Ä»Z¿ Š‡€a
,|¿{Â] Ã|‹ |À»€Æ] ֋Â»M cZ»|y Y Ö«Z^·Y Á {Y‡
,¶£Z‹ |{ ,€¨¿ ¶¯{Y| e Y Á
į |¿{Â] Y{ Ä¿Zy |{ Á Z°Ì] |{
cZ»|y|{
,d À|{
,ÁZŒ¯|{
|¿{Â]µÂ¤Œ»µZ¤f‹YhuZ^»{€¨¿
ÁՀ´‹{€³
,|{Ze ¾Ì] |{ ½ZÌ» ¾ËY {
|{Ze¾Ì]|{
Á|{Ze¾Ì]|{
½Y€´‹{€³ Y Y {Ây Õ Ä¿ZÌ·Z‡ |»M{ į |¿{¼¿ ¹ÔŸY
|¿YÃ{ÁMd‡|]
,µZ¤f‹YŽyZ‹Ä‡Ä]ÄmÂeZ]Ö¸YcÓY‡Šz]{
d‡|]lËZf¿{,Ö¿Zˆ¿YÕÄ ‡Âe{ÕZ°Ì]w€¿ÁdŒÌ »
½ZŒ¿|{Ä]ՀË~a€ÌiZe½Y‚Ì»€ËµÁ|m{ÄÌ·ÁYÃ|»M
d‡YÃ|‹Ã{Y{
D
I
S
f
o
e
v
i
h
{‹ֻ¶Zu€ËlËZf¿,©Â§µÁ|mÄ]ÄmÂeZ]
|uÁY{ÖÀ »t˜‡¾ÌËZa|u¾Ì]ĸZ§{įZn¿MY
,{Y|¿Y€«€¨{|Ÿ
Ze
½MÕÓZ]
¯~» ¾Ì´¿ZÌ» Á{ ¾Ì] Y{ ÖÀ » cÁZ¨e {ÂmÁ ¾ËY€]ZÀ]
{‹ֻ|ÌËZeY{|n»
{‹ֻ¶ZuÄnÌf¿¾ËYtY|¬»½{Â]Ö¨À»Ä]ÄmÂeZ]
½Â»M {» ¾Ì´¿ZÌ» Y €f¼¯ Ã|‹ Ã|ÅZŒ» ¾Ì´¿ZÌ» į
{ €¨ ‘€§ ,©Â§ cZv̓Âe Ä] ÄmÂe Z] ¾ËY€]ZÀ] d‡Y
¾ËY€]ZÀ]ÁÃ|‹{{|ŸY¾Ì´¿ZÌ»½{Â]€fŒÌ]Ây
€]ZźˆËÂe¯YÕY‚³€ÌiZeÂy{ªÌ¬ve¾ËYÄ̓€§
Ö Ì^—ÕZÅÄ]}ZmÄ]®Ë{‚¿Ö»Â]¹{€»Ö¿Zˆ¿YÕÄ ‡Âe
½ZÀ̼—Y\ˆ¯ÁÄ̓€§{|n»Ö‡€]ÕY€]{‹ֻ|ÌËZe
Ä̓€§€´Ë{Z]®Ë,©Â§½Â»MY¶ZuÄnÌf¿dvY
¾ËYÕY€]ºÌÀ¯Ö»½Â»MÕYĸ¼mÁ{½Â»MYÃ{Z¨f‡YZ]Y
dyY{€a€Ë‘€§½Â»MÄ]Y|ËZ]€»Y
c
r
A
>½Â»M{»½YÂe
<½Â»M{»½YÂe
ÕZÀ »Ä]H‘€§½|‹{ÖeZ^ŸÄ]Á€¨‘€§|ÌËZe
†° ·Z]Ád‡YªÌ¬veÄ̓€§|ÌËZe
¹€¿–‡ÂeįY‘€§¾ËY½Â»MY¶ZulËZf¿€ËµÁ|m
¾ËY{Ã|‹ÖuY€—cÓY‡,|‹ÃZ‹Y€e¶^«Ä¯˜¿Z¼Å
YÖf¼ˆ«ZË®ËZÆ¿MY®Ë€Åįd‡YÕYĿ³Ä]ªÌ¬ve
dËZÆ¿{į{€Ì³Ö»ÃY|¿YYÖ¿Zˆ¿YÕÄ ‡ÂeŽyZ‹®Ë
į|¿Z‡|ÅYÂyÄnÌf¿¾ËYÄ]YZ»,cÓY‡¾ËYÂ¼n»
d^j»ÕY‚³€ÌiZehŸZ]Š·Ze½Zf‡€Æ‹{ZźˆËÂe¯Y
ZË{‹ֻŠ·Ze¹{€»ÕZ°Ì]w€¿ÁdŒÌ »,|»M{{
€Ìy
www.SID.ir
²Àŀ§Áº¸ŸÃZ´Œ¿Y{,dˀË|»ÕÃ|°Œ¿Y{,Հ´‹{€³dˀË|»ÃÁ€³,֐zeÖ¼¸ŸÄ»ZÀ¸§
ÄmÂeZ]d‡YŒ¯{Zf«YZÌfyY{Õ|À¼‹YÕZÆf€§
{Հ´‹{€³d ÀÕÄÀ̼“{{Âm»ÕZƸ̈¿ZfaÄ]
¾Ì¼Å€]{Y{{ÂmÁY|¿YºŒq¥Y|ÅYª¬ve½Z°»Y,½Y€ËY
Š¬¿ և€] Õ ÄÀÌ» { Ã|‹ ¹Zn¿Y ŠÅÁ„a { …Z‡Y
{ |»M{ Á dŒÌ » ,ÕZ°Ì] w€¿ ŽyZ‹ €] ºˆËÂe¯Y
ÕZÅÄ]}ZmÄ]®Ë{‚¿Ö»Â]¹{€»Ö¿Zˆ¿YÕÄ ‡ÂeÕZf‡Y
į ˜¿Z¼ÅÁ d§€Ë~a c Š·Ze ½Zf‡€Æ‹ { Ö Ì^—
{ÂmÁ į {Â] ½M Y Ö¯Zu lËZf¿ ,|‹ ÃZ‹Y ¾ËY Y ŠÌa
ŠËY‚§Y,ÕZ°Ì]w€¿ŠÅZ¯€]Ö§€´‹€ÌiPe½Y{€³d Ì^—
cZ¿Z°»Y Y ÕY{Ây€]Á Ճ€¿Y ž]ZÀ» ¾Ì»Ze ,|»M{ t˜‡
Ä]ÄmÂeZ]į{{€³Ö»Öf‡{žËZÀYZ]ª¿ÁÁÖÅZ§
¹{€»Y€¨¿½Â̸̻€]ÖÀ^»Ö¿ZÆmcZŸÔ—YÁZÅZ»M
ÕYYÄ]Á|ÀÀ¯Ö»©Y‚eYÖf‡{žËZÀÕZÅYZ]YÖ»Â]
{Z]ÁºÌ¬fˆ»cÄ]¶¤‹Š‹ZeÁ{€´‹{€³€Å{ÁÁ
€´‹{€³€ÅÕY€]ÖeZ»|yÁÕ|Ì·Âe¶£ZŒ»¾f§€³€œ¿
Ä]ÄmÂeZ]Š·ZeÕĬ˜À»{į{‹ֻ{ZnËY¶¤‹Ze
Á|‹Ã|ÅZŒ»cY€ÌiZe¾ËY,Ã|»Md‡|]ÕZÅZ»MÁcZŸÔ—Y
¹{€»|»M{½Y‚Ì»ŠËY‚§Y€]½Y€´‹{€³{ÂmÁįÖeY€ÌiZe
|ÀfyY{€aÖ¼¿Ö¸¤‹pÌÅÄ]įÕ{Y€§Y{Y| e½|‹º¯Á
ÕZÅZ»M{įĿ³½Z¼ÅÖÅZ§cZ¿Z°»Y{ÁÁdŸ€‡Á
Z] d§€Ë~a c ,|‹ Ã|ÅZŒ» ŠÅÁ„a { Ã|»M d‡|]
ÖfˆËÂe¯YdËZ‡{ŠÅÁ„a¾ËYį€»Y¾ËYÄ]ÄmÂe
ºˆËÂe¯Y Ä ‡Âe ,d‡Y Ã|‹ ¹Zn¿Y Š·Ze ½Zf‡€Æ‹
Ö] Õ{Zf«Y ž§ZÀ» Ö¸¤‹ ÕZÅd€§ {ZnËY Z] |¿YÂeÖ»
|À¯ZÅĬ˜À»Ö»Â]¹{€»ÄmÂf»ºÌ¬fˆ»—Ä]YÕZ¼‹
{Y€§YÕY€]Õ{Zf«YՀ]Z¯{ZnËYcZ¿Z°»YZf‡Y¾ËY{Á
ÕZŁY|¿YºŒqÕY€]Ád À¾ËYZ]–^e€»ÕZÅħ€u{
ZÆ¿Mš¨udÆm{¹ÓcYZ^fŸY¾Ì»ZeÄnÌf¿{ÁÖ Ì^—
Ä]Âz»µÂ§{cY€ÌiZe¾ËYį|Àq€Å|À¯ºÅY€§
½Y€´‹{€³ÁºˆËÂe¯Y{€Ë~aÖ»¹Zn¿Y½Y{€³d Ì^—{ÁÁ
Ä] į |ÀfˆÅ Հ´‹{€³ Y ÕY ÄyZ‹ ZÆÀe {€³ d Ì^—
¾Ë€fÆ] į Y€q |¿Y{ ևZ‡Y ZÌ¿ Ö¸v» ž»YÂm d¯ZŒ»
ֈ¯Ö Ì^—Õ€´‹{€³ÕZÅÂe½ZËZ¼ÀÅY¾Ë€e|À¼¿YÂeÁ
|À¿YÂeÖ»ÖfuYÄ]įª—ZÀ»¾ËY¾¯Z‡½ZÌ»Â]‚mdˆÌ¿
¾Ì¼Å |¿€Ì³ Ã|Ɵ€] Y ֐ze ÕZÅÂe ¾ÌÀq dËY|Å
½Ô¯Ä]½ZÌËZf‡ÁÄËÁÖ]ÕZÆe€mZÆ»ŠÅZ¯{Ä·Zˆ»
‚¯Y€»YÕZ̈]w€q,|À¯Ö»Z¨ËYևZ‡YŠ¬¿‚Ì¿ZŀƋ
|ËMÖ»{d¯€uÄ]Œ¯•Z¬¿¾Ë€eÃ{Zf§YÁ{{Öf»Z«Y
ª—ZÀ»{ÕZ°Ì]w€¿½|»MºÌËZa,ÖËYµZ¤f‹YhŸZ]Á
ÕZÅÄ]}Zm Ä] ®Ë{‚¿ ¹{€» ÃZ§ Á Ö³|¿ t˜‡ ÕZ¬eY Á
ÄWYYÕY‹{,ZÅÃ{Zm½{Â]\‡ZÀ»Z¿Z»Y|‹|ÅYÂyÖ Ì^—
cZ¿Z°»Y ¹|Ÿ ,ÖËY€Ë~a Á Y~£ ,d»Z«Y ¶v» |À¿Z» ÖeZ»|y
{Y|»YÕZÅdˆaÁ`¼¯¶Ì^«YÖf·Á{cÔÌƈeÁֻ¼Ÿ
į|ÀfˆÅÖeÔ°Œ»Áž¿Y»d‡{Á{Ö¿ZfˆÅ¯ª—ZÀ»{
ÄmÂeÕYY{ž^—Ä]Á{‹ֻÃ|ÅZŒ»ºˆËÂe¯YÁÂu{
{ÕÁZˆ»Õ|¿Á€Æ‹©Â¬uÕY€«€]Ä]½Y{€»d·Á{€fŒÌ]
Yd¿Z̏dÆmZf‡Y¾ËY{|‹Z]Ö»YY{Yª—ZÀ»¾ËY
|Å{Ö»½ZŒ¿Ã|‹kY€zf‡YSPSSY‚§Y
Ã{Y{ÕZÅx‡Za{Y| e–‡Âf»{‹ֻÃ|ÅZŒ»Ä¯˜¿Z¼Å
,|‹Z]Ö»{|Ÿc€°Ì·¦Ì—–‡Âf»Y€e¾ÌËZaįÃ|‹
ÃÁ€³{Ã|‹Ã|ÅZŒ»µZ¼fuYįZn¿MYÁd‡Y€¨¿
€f³‚]€]ÖÀ^»€¨‘€§d‡Y
dˆed^ˆ¿YŠÌ]
Ä̓€§|ÌËZeÕZÀ »Ä]į{‹ֻ|ÌËZe
Yd^ˆ¿½{Â]
½Â»MY¶ZuÕZÅÄf§ZËÄ]ÄmÂeZ]¾ËY€]ZÀ]d‡YªÌ¬ve
ÄnÌf¿¾ËYÄ]ÕYĸ¼mÁ{žËÂeÁZžËÂe–‡ÂeÄ̓€§
ºˆËÂe¯Y{ÂmÁ€]ÖÀ^»ŠÅÁ„a¾ËYÄ̓€§Ä¯ºÌ‡Ö»
,{‹ֻֿZˆ¿YÕÄ ‡ÂeLZ¬eYhŸZ]Š·Ze½Zf‡€Æ‹{
{‹ֻ|ÌËZe
D
I
o
e
S
f
Հ̳ÄnÌf¿
,Ö¸¸¼·Y¾Ì]¦¸fz»s˜‡{ºˆËÂe¯YÕÄ ‡ÂeÁÁ€»Y
֏yÕZÅd¯€‹ÁÖf·Á{½Y‚ËÄ»Z¿€]ÄmÂe{»ָ»
ž^À»ºˆËÂe¯YÄ°ÀËYYž»YÂmÖÅZ³Md‡YÄf§€³Y€«
ZÌfyY { Y ÕY ĜuÔ» ¶]Z« Á \‡ZÀ» Z̈] Õ|»M{
d‡YÃ|‹\^‡,|Å{Ö»Y€«Ä¬˜À»ZËŒ¯®Ë{Zf«Y
{įÕYÃ{€fˆ³Z̈]cY€iYÄ]ÄmÂeZ]ºˆËÂe¯Yį
Ä ‡Âe €f¼¯ ª—ZÀ» Ö´Àŀ§ Á ֟Z¼fmY ,Õ{Zf«Y {Z ]Y
t˜‡{½Y‚ËÄ»Z¿€]ÄmÂe{»,{Y{ÖËZf‡ÁÕÄf§ZË
½ZÆmՀ´‹{€³|Z¬»ÁZÅŒ¯[Zne{€Ì³Y€«Ö¸v»
€ÌiZe Õ ÄÀ»Y{ ÕYY{ ºˆËÂe¯Y į d‡Y €»Y ¾ËY €´¿ZÌ]
|Z¬» { į ÖÀ » ¾ËY Ä] d‡Y Ã{€fˆ³ Z̈] ÕY~³
ª—ZÀ» {Zf«Y €] Հ´‹{€³ į Ŀ³ ½Z¼Å Äf§ZË Ä ‡Âe
ÕZÅÁÂu€]‚Ì¿ºˆËÂe¯Y,d‡YÄf‹Y{ÕYÃ{€fˆ³€ÌiZe
‚Ì¿|¬»®ËƒÂ·ÂÀ°eÁ֘Ìv»dˆË,Ö´Àŀ§_֟Z¼fmY
YŠÌ],½ÂÀ¯ZeėÁ€Œ»[Ô¬¿YYd‡YÄf‹Y~³€iY
Ö´f§ZÌ¿ Ä ‡Âe €] Ä^¸£ ÕY€] ½Y€ËY ¹{€» į d‡Y µZ‡
ÕÂƼmÄ·Z‡Y|¿YºŒq|À‡¾ËÁ|e|ÀÀ¯Ö»‰Ôe
Äf‡YÂy¾ËYª¬vedÆm{Ö»Z³½YÂeÖ»Y½Y€ËYֻԇY
µZu { ÕZÅŒ¯ ½Âr¼Å ½Y€ËY Œ¯ dˆ¿Y{ ÖzËZe
¶Ì^« Y ,Ö¯€fŒ» ¥Y|ÅY Ä] ½|̇ µZ^¿{ Ä] ,Ä ‡Âe
ŠÅZ¯ ,Ö³|¿ t˜‡ ½{€] ÓZ] ,Õ{Zf«Y cZ¿Z°»Y ¾Ì»Ze
–Öf‹Y|Æ]cZ¿Z°»Y¾Ì»Ze,Հ]Y€]Z¿ÁÕZ°Ì]ŠÅZ¯,€¬§
Ä ‡ÂeZfËZÆ¿ÁÄ »Zm{Y€§YÖ³|¿d̨̯{Â^Æ]Á֋Â»M
Õ{Zf«Y |‹ Ö¿Z‡Â¿ Á ¾ÌËZa w€¿ |ÀfˆÅ €eÓZ] Ö¿Zˆ¿Y
|À‡¥Y|ÅYª¬veÕÁY€§ÕZƌ·Zq¾Ë€eÖ¸YY,½Y€ËY
€ËZ‡ÁÖÀ£Ö Ì^—ž]ZÀ»Ä¯Ö·Zu{,d‡YY|¿YºŒq
v
i
h
A
c
r
www.SID.ir
Z//Æ],¹Á{ÕÃZ//¼‹,¹Á{µZ/‡
ÄË·½Y€Æe֌ËZ¼ÌacZ¬Ì¬ve{spss{€]Z¯
- Fennel,D.A (2003),Ecotourism,2nd
ed.reprinted by :Routledge
- Brandon, K. (1996). Ecotorim and
Conservation: A Review of Issues. Word
Bank, Washington D. C.
- Campbell, L. M. (1999), Ecotourism in
Rural Developing Communities. Canada: University of Western Ontario.
- Madr, U. (2009). Tourism and the Environment. Annals of Tourism Research,
15(2). 20-31.
- Ceballos-Lascuráin, H. (1996) T ourism, Ecotourism and Protected Areas.
Gland, Switzerland:IUCN P ublication
ServicesUnit .
:72GH¿QLWLRQQ7RULVP3ULQFLSDOHV
,philosophies, Charls R.Goeldner, j.
KBrant Ritchie, W.Macintosh,2000.
Հ´‹{€³ÁÕ{€´¿ZÆmÕZŽZ»Z‡ZÆÀeÖÆ·Y\ÅY»¾ËY
Ä°¸] |ÀfˆÌ¿ µÁˆ» dˆË –Ìv» Y d›Z¨u ½Z»Z‡ Á
Á Y| Á ZÅÄ¿Z‡ ,Ö´Àŀ§ ÕZŊz] ,‰Á€a Á ‰Â»M
Äq€ÅÕY{€]ÀÆ]dÆmYÖ¸»¹‚ŸÁd¯€u|ËZ]Z¼Ì‡
Z] |ËZ] d¬Ì¬u { |À‹Z] Äf‹Y{ d À ¾ËY Y €fŒÌ]
ZƸ´Àmš¨u€]ÃÁԟºˆËÂe¯YÄÀÌ»{ž»ZmÖfˀË|»
Á½ZÌ¿ZÆmÄ]Ęy¾ËYÕZÅÖËZ^ˁÖËZ‡ZÀ‹Ä],žeY€»Á
Õ{Zf«YÖÅ|¿Z»Z‡Á\‡ZÀ»ÕÁMYÁÖ¸»|»M{|Ì·Âe
ÃY { ±‚] Z³{Á€a Ä] |Ì»Y Z] Ze |̌z] ÕZË Œ¯
Y½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÄ·Z‡Y|¿YºŒq|À‡¾ËÁ|e
d‹Y{€]ÖzËZeÄf‡YÂy¾ËYª¬vedÆm{Ö»Z³½YÂf]
Z] ,Ä ‡Âe µZu { ÕZÅŒ¯ ½Âr¼Å Y ½Y€ËY Œ¯ Á
Y ,Ö¯€fŒ» ¥Y|ÅY Ä] ½|̇ µZ^¿{ Ä] €fŒÌ] ÖfŸ€‡
,Ö³|¿ t˜‡ ½{€] ÓZ] ,Õ{Zf«Y cZ¿Z°»Y ¾Ì»Ze ¶Ì^«
cZ¿Z°»Y ¾Ì»Ze ,Հ]Y€]Z¿ Á ÕZ°Ì] ŠÅZ¯ ,€¬§ ŠÅZ¯
ÁÄ »Zm{Y€§YÖ³|¿d̨̯{Â^Æ]Á֋Â»M –Öf‹Y|Æ]
{€Ë~ac€eÓZ]Ö¿Zˆ¿YÄ ‡ÂeZfËZÆ¿
D
I
S
f
ž]ZÀ»
o
e
v
i
h
A
c
r
ļm€eÕ{€´¿ZÆm Á €¨‡ {Zf«Y ½ZË{M µÂ] ½ZËÂaÃ|ÀËMÖ´Àŀ§Äˆ‡Â»½Y€ÆeÖ´Ì]|¼v»ºœŸYÖ¸Ÿ
½ZÆm { Õ{Zf«Y Õ Ä ‡Âe¶°ËZ» ¥ÁY{Âe Ö·ZŸ Ĉ‡Â» ½Y€ÆeÕ{Zm€§ Ö¸Ÿ ¹Ô£ ļm€e¹Â‡
Ä ‡ÂeÁՂËÄ»Z¿€]{ŠÅÁ„a
ļm€eÕ{YM Õ Ä]Zj» Ä] Ä ‡Âe ZÌeZ»M,¾‡ dˀË|» …Â»M ‚¯€» ½Y€Æe Õ{¼v» |ÌuÁ €f¯{
½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{
ºˆËÂe d À Á Z̧Y€¤m€¤Y Ö¸Ÿ,Ö¿Y“ ¿¹ZÌaÃZ´Œ¿Y{¹Y€Æe
Á ºˆËÂe Ö¿Z^» , cY{Zˆ·Y †¼‹ ,Õ|ÅY cYZŒf¿Y ,dˆË –Ìv» €] ÄÌ°e Z]Y|ËZa ºˆËÂe¯Y
½Y€Æe,ÖËZ^—Z^—ĻԟÃZ´Œ¿Y{
ÉZÅÄˀœ¿€Ì»Y|¼v»,ʼÌÅY€]YÁ¾Ìˆu|
¼v»
6
6
d¼‡cYZŒf¿Y½Y€Æe,ÊËZf‡ÁÄ ‡Âe
É{€´¿ZÆm ,Ê]Y€ŸY |¼v» Á ʸŸ ,½ZÌËZ‡Za €f§{ ,É{€´¿ZÆm Ê¿ZÆm ½Z»Z‡ ,ž»Zm ɁY|¿Y ºŒq {
µÁY_Zq,½Y€Æe,Ê´Àŀ§ÉZƌÅÁ„a
Á ZÅÄˀœ¿ ½Ô¯ {Zf«Y ½Á|ˀ§ ,Ö¸”¨e ºÅ|¨Å_Zq,Ö¿½Y€ÆeÕ{Zf«YÕZÅd‡Ż
½ZÆm{Õ{Zf«YÕÄ ‡Âe¶°ËZ»,¥ÁY{Âe
Ö·ZŸ Ĉ‡Â» ½Y€ÆeÕ{Zm€§ Ö¸Ÿ ¹Ô£ ļm€e ¹Â‡
Ä ‡ÂeÁՂËÄ»Z¿€]{ŠÅÁ„a
ÕZ»MÕZŽ»M{€]Z¯¶ÌŸZ¼‡Y,Šz^¿ZÆm
½Z¯{Y½ZƨYÖ¼¸ŸÕZŊÅÁ„a{
ªÌ¬ve‰Á€]ÕYÄ»|¬»Z“|¼v»,ZÌ¿š§Zu
6
d¼‡cYZŒf¿Y½Y€Æe
Ö¿Zˆ¿Y¹Â¸Ÿ{
ž»Zm ÕZ¼ÀÅYZ“,Հ¨ Á ¹€¯,Âa \Ì^u www.SID.ir